LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Sözünde ifadesini içeren 47 kelime bulundu...

ahde vefa / ahde vefâ

 • Sözünde durma, sözünü yerine getirme.

ahdi bozmak

 • Sözünde durmamak.

ahidşiken / عهدشكن

 • Sözünden dönen, antlaşmayı bozan. (Arapça - Farsça)

aks-i kaziye

 • (Mantıkta) Doğru farzedilen bir hükmün, konusu ile yükleminin (mahmulünün) ters çevrilmesi ile zaruri bir sonucun elde edilmesidir. Çeşitli şekilleri vardır. Meselâ : "Her insan canlıdır." sözünde konu olan insan ile, yüklem olan canlı sözü yer değiştirilerek (aksedilerek) şu hüküm elde edilir: "Baz

allak

 • Sözünde durmaz.
 • Hilekâr, kendisine güvenilmesi doğru olmayan.

bed-ahd

 • Ahdinde, sözünde durmayan, vefasız. (Farsça)

bedahd / بدعهد

 • Sözünde durmayan. (Farsça - Arapça)

berr

 • (Çoğulu: Ebrâr) Va'dinde sâdık. Sözünde duran. Muhsin. Keremkâr.
 • Nimetleri herkese, umuma ihsan eden.
 • Gerçeklik, sıdk.
 • Susuz, kuru yerler.
 • Toprak. Yeryüzü, yer.

caymak

 • Vazgeçmek. Sözünden dönmek. (Türkçe)

civanmerd

 • Sözünde sağlam. İyilik sever. Kahraman.

ehl-i kıble

 • Kâbeyi kıble edinenler, müslümanım diyenler. İş ve sözünde açıkça küfür görülmeyen dalâlet (sapık) fırkalarında olanlar.

esahh

 • En sahîh, en sıhhatli, en doğru olan. Bir mes'elenin hükmü hakkında müctehid âlimlerin kavillerinden (sözlerinden, ictihadlarından) en doğru olanı. "Esahh" sözü, "sahîh, doğru" sözünden daha kuvvetlidir.

felekmeşreb

 • Mc: Sözünde durmaz, verdiği sözü tutmaz.
 • Kimine yâr olur, kimine olmaz.

hatr

 • Ahdini bozmak, sözünde durmamak.

hıns-ı yemin

 • Yemini bozma, sözünde durmama.

hıyanet / hıyânet

 • Hâinlik. Vefasızlık. İtimadı kötüye kullanmak. Sözünde durmayıp oyun etmek.
 • Hâinlik. Birine kendini emîn tanıttıktan sonra, o emniyeti bozacak iş yapmak; vefâsızlık, îtimâdı kötüye kullanmak, sözünde durmamak.

hulf

 • Sözünden dönme.

hulfetmek

 • Sözünde durmamak.

hulfü'l-va'd

 • Sözünden dönme.

hulfül-vaad

 • Sözünden dönme.

hulfülvaad

 • Sözünden dönme.

ita'at / itâ'at

 • Söz dinleme, boyun eğme, emre göre hareket etme. Sözünden çıkmama.

kahbe

 • Namussuz kadın. Fâhişe.
 • Mc: Hilekâr, kalleş ve sözünde durmaz adam.

kılıbık

 • Karısının sözünden çıkmayan erkek. Karısının baskısı altında olan adam.

la / lâ

 • Arabçada kelimenin başında nefy edatı'dır. Cevap yerine veya yersiz inkârda kullanılır. "Yoktur, değildir" gibi. Mâzi fiilinin evvelinde bulunan Lâ, duâiye olur. Lâ zâle sıhhatehu: "Sıhhati zâil olmasın" sözündeki gibi.
 • Harf-i atıf da olur. Ve mâba'dını makabline nefyen rabt eder ve

mantuk

 • Bir lâfzın nutuk hâlinde, söz sahasında üzerine delâlet ettiği şey. " Şu kitabı satın aldım", sözünde bu lâfzın mantuku, o kitabın satın alınmış olmasıdır.
 • Söz, nukut, mânâ, mefhum.

merdbaz

 • Merd olmayan. Nâmerd. Sözünde durmayan. Orospu. (Farsça)

metanet

 • Sağlamlık. Kavilik. Sözünden ve kararından dönmemeklik. İnsanın, fikrinde sabır, azminde kavi ve akidesinde rüsuh sahibi olması. (Mukabili zaaf'dır) (Hak, iman ve İslâmiyet uğrunda metanet göstermek, çok kıymetli bir seciyyedir.)

mihlaf

 • Vaadinde çok hilâf eden, sözünde durmayan kimse.

mücun

 • (Çoğulu: Meccân) Kim olursa olsun kayırmamak.
 • İnsanların sözünden hazer etmeyip derdi olmamak.

musırr

 • Direnen. Ayak direyen. Vaz geçmeyen. Sebat eden. Sözünden dönmeyen.

na-merd

 • Korkak. (Farsça)
 • İnsaniyetsiz, sözünde durmayan. Alçak, insanlık hislerinden habersiz. (Farsça)

neks

 • Sözünden dönmek.
 • Bozmak. Çözmek.
 • Üzmek.
 • Dağıtmak.
 • Münhal ve muhtel olmak.

rücu'

 • Geri dönme, vazgeçme, cayma. Sözünden dönme.
 • Edb: Bir fikri daha kuvvetli anlatmak için söylenilen sözden caymış gibi görünmek.

sa'sea

 • Âciz olmak.
 • Sözünde kasır olmak.

sabit-kadem

 • Mizacı oynak olmayıp işine ve sözünde kararlı olan, yerinde direnen. Sözünde duran.

sadık / sâdık

 • Velî, Allahü teâlânın sevgili kulları.
 • Doğru, yalan ve uydurma olmayan. Doğru sözlü, sözünde duran.

sadıku'l-va'di'l-emin / sâdıku'l-vâ'di'l-emîn

 • Vaad ve sözünde mutlaka duran Allah; vaadinin doğruluğundan emin olunan Allah.

sadıku'l-va'di'l-kerim / sâdıku'l-vâ'di'l-kerîm

 • Vaad ve sözünde mutlaka duran Allah; cömertlik ve ikram sahibi Allah.

sebati / sebatî

 • Sebatlılık. Sözünde ve kararında durma.

sıddik / sıddîk

 • Pek doğru, hiçbir zaman yalan söylemeyen, işinde ve sözünde doğru olan.
 • Hazret-i Ebû Bekr'in lakabı.

tali

 • Tilavet eden, okuyan.
 • İkinci derecede. Sonradan gelen.
 • Man: Birbirine bağlı iki kaziyeden ikincisi. Meselâ: "Duman çıkıyorsa ateş vardır" sözünde "Ateş vardır" sözü tâli'dir.

vefa / vefâ / وفا

 • Ahdinde, sözünde durma.
 • Sevgi ve dostlukta sebat ve devam.
 • Ödeme.
 • Yetişme.
 • Dince ve akılca lâzım gelen şeyi yerine getirip uhdesinden çıkma.
 • Sözünde durma, kendini seveni unutmama, ilgiyi kesmeme.
 • Sözünde durmak.
 • Sözünde durma. (Arapça)
 • Dostluğu sürdürme. (Arapça)
 • Vefâ etmek: Sözünde durmak, vefa göstermek. (Arapça)

vefa-i ahid / vefâ-i ahid

 • Sözünü yerine getirme, sözünde durma konusu.

vefadar / vefâdâr

 • Vefalı, sözünde ve dostluğunda devamlı olan.
 • Vefâlı, sözünde ve dostluğunda devamlı olan.

vefakar / vefakâr

 • Vefalı, sözünde ve dostluğunda devamlı olan.

vefaperver

 • Sözünde duran. Vefâlı. (Farsça)