LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ruhun ifadesini içeren 77 kelime bulundu...

aheng-i ruhani / âheng-i rûhanî

 • Rûhanî âhenk, rûhun hoşuna giden âhengi.

aristo

 • (Doğum : M.Ö. 384) Yunan filozoflarından olup Eflatun'un talebesidir. Mantık, ahlâk, siyaset, iktisad, felsefe kitapları vardır. Ruhun bakiliğine inanırdı. Tecrübeden ziyâde akla fazla kıymet verdiğinden çok yanılmıştır.

ataraksiya

 • yun. Tesirlere (etkilere) karşılık göstermeme, durgunluk hâli.
 • (Fels.) Ruhun sükunete ulaşması, arzu ve ihtiraslardan uzak kalma. Eski çağ felsefesi, hayatın gayesi, saadet olarak duygusuzluk halini gösteriyordu. İnsan arzuları sonsuz, düşmanları sonsuzdur, (mikroptan kuyruklu yıldız

azl

 • Bir şeyi yerinden veya güruhundan veya işinden ayırmak. Birisini işinden veya makamından ayırmak.

basit / bâsit

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kullarından bâzısına rızkı az, bâzısına çok veren, sadakaları kabûl edip sevâb veren. Bâzısının rûhunu kabzeden (alan) bâzısının ömrünü uzatan, bâzısının kalbini daraltıp hayırlara (iyiliklere) rağbetsiz, bâzısınınkini ise geniş yapıp, hayırla

bayram

 • İslâm dîninin bildirdiği ve müslümanların neşelenip sevindikleri Fıtr (Ramazan) ve Kurban bayramı.
 • Cumâ günü.
 • Allahü teâlânın emirlerine uyup, yasaklarından sakınarak, günâh işlemeden, haram lokma yemeden geçirilen günler.
 • Müslümanın rûhunu teslim (vefât) edeceği zama

beden-i misali / beden-i misâlî / بَدَنِ مِثَالِي

 • Ruhun cesedden ayrıldığında giydiği, madde âleminden olmayan nurânî beden.

beka-i ruh

 • Ruhun sonsuz olması.

bekà-i ruh / bekà-i rûh

 • Ruhun ölümsüzlüğü ve devamlılığı.
 • Ruhun devamlılığı.

beka-yı ruh

 • Ruhun bâkiliği, ölümsüzlüğü.
 • Ruhun kalıcılığı, ölmezliği.

bid'atkar / bid'atkâr

 • Bid'at ortaya çıkarıp uygulayan, İslâmın ruhuna ve özüne ters davranışlara taraftar olan.

bilinç

 • Psk: İnsanın kendi varlığından ve kendine tesir eden çevresinde meydana gelen hadise ve değişikliklerin, bilgisine sahip olması hali. Şuurun dereceleri vardır. Meselâ: Düşünüyorum ve düşündüğümü biliyorum, yine düşündüğümü bildiğimi de biliyorum ve hakeza. Şuurlu olma ruhun bir vasfıdır. Maddede şuu (Türkçe)

can

 • Yaşayış. Diride olan kudret, kuvvet. Hayat cevheri. Madde ilimleri, maddenin; hayat ilimleri (biyolojik ilimler) hayatın ne olduğunu açıklıyamamışlardır. Aslında bunların konusu da madde, hayat ve ruhun kendisi değil, bunların tezahürleri yani olay haline gelen tesirleridir. Deney ilimlerini (Farsça)

edviye-i ruhaniye

 • İnsan ruhunu tedavi eden ilaçlar.

ezeliyet-i ruh

 • Ruhun öncesinin ve başlangıcının olmaması.

ezvak-ı ruhaniye / ezvâk-ı ruhaniye

 • Ruhun aldığı zevkler.

fahr-i enam / fahr-i enâm

 • Yaratılmışların kendisiyle övündüğü zât. Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm için kullanılan hürmet ve saygı ifâdesi. Gece-gündüz dilimde, salât-ü selâm, O mübârek rûhuna, ey Fahr-ül-enâm.

gıda-yı ruh

 • Ruhun gıdası.

gıda-yı ruhani / gıda-yı rûhânî

 • Ruhanî gıda; ruhun gıdası.

gıda-yı ruhaniye / gıdâ-yı ruhânîye

 • Ruhî gıda, ruhun ihtiyacı olan gıda.

gılaf-ı ruh

 • Ruhun kılıfı.

halet-i nez' / hâlet-i nez'

 • Ölürken rûhun çıkacağı an.

hararet-i ruh

 • Ruhun sıcaklığı.

haşr-i ruhani / haşr-i ruhânî

 • Ruhun diriltilmesi.

hedef-i ruh

 • Ruhun hedefi.

hil'at-ı vücud

 • Vücud elbisesi. Ruhun,içinde bulunduğu ten elbisesi. Cesed.

hiss-i sadise-i batıniye / hiss-i sâdise-i bâtıniye

 • İnsanın içinde ve ruhunda bulunan altıncı his.

hüsn-i hatime / hüsn-i hâtime

 • Son nefeste, rûhunu îmân ile teslim etme, îmân ile âhirete gitme.

iffet

 • İnsan rûhundaki yapıcı kuvvetin, yâni şehvetin iyiye kullanılmasından ortaya çıkan huy. Nefsi kötü isteklerinden men etmek. Âr, nâmus, hayâ duygusu.

ihtiyac-ı ruh

 • Ruhun ihtiyacı.

ihtiyac-ı ruhi / ihtiyac-ı ruhî

 • Ruhun ihtiyacı.

ihtiyacat-ı ruhiye / ihtiyâcât-ı ruhiye

 • Ruhun ihtiyaçları.

inbisat-ı alat / inbisat-ı âlât

 • Âletlerin genişlemesi; dış dünyayı algılayıp idrak edebebilmek için ruhun kullandığı âletlerin, yani duyular, duygular ve sairelerin gelişip genişlemesi.

infial

 • Gücenme. Darılma.
 • Can sıkılma. Teessür.
 • Hareketlenme. Harici bir sebeb ve te'sirle hâsıl olan hâl, te'sir ve hareket.
 • Harici te'sire kabil olmak.
 • Ruhun kabul ettiği tahavvülât. (Bir eser, müessirine nisbetle fiildir. Zuhur ettiği yere nisbetle infialdir.)

istirahat-i ruh

 • Ruhun dinlenmesi.

kabz-ı ruh

 • Ruhun teslim alınması.
 • Ruhun alınması. Ölmek.

kabzıruh

 • Ruhun alınması.

kuvve-i alime / kuvve-i âlime

 • Bilici kuvvet. İnsan rûhuna âit iki kuvvetten birisi, akıl. Buna müdrike de denir.

kuvve-i amile / kuvve-i âmile

 • İş yapan kuvvet. İnsan rûhuna âit iki kuvvetten birisi olan, fâideli ve başarılı işlerin yapılmasını sağlayan bilici kuvvetlerle edinilen bilgilere göre iş yapan kuvvet.

lezzet-i ruhani / lezzet-i ruhanî

 • Ruhun aldığı lezzet.

lezzet-i ruhaniye / lezzet-i ruhânîye

 • Ruhânî lezzet ve zevk, ruhun aldığı lezzet.

lezzet-i ruhiye

 • Ruhun lezzet alması.

mebde ve mead

 • Başlangıç ve dönüş, ruhun dünyaya gelişi ve dönüşü, dünya ve ahiret.

mebde-i ruh

 • Ruhun başlangıç ve çıkış noktası; ruhun başlangıç noktası olan kâinattaki genel hayat; kâinatın ruhu.

mevt

 • Ölüm; rûhun bedenden ayrılması.

mizac-ı ruh / mîzac-ı ruh

 • Ruhun durumu, yaratılışı.

muhabbet

 • Sevgi, sevme.
 • Sohbet. Ruhun, kendisinden lezzet duyduğu şeye meyletmesi. (Zıddı: Buğzetme ve adavettir.)

muhalif-i hakikat-i şeriat / muhâlif-i hakikat-i şeriat

 • Şeriatın gerçeğine ve ruhuna aykırı.

münteha-i ruh / müntehâ-i ruh

 • Ruhun son hâli, bireylere verilmiş olan ruh.

mütesavvıf

 • Gafletten uzak yâni her an Hakk'ı zikreden, kalbini mânevî kirlerden temizleyen ve Allahü teâlâdan başka her şeyi gönlünden çıkaran, rûhunu cenâb-ı Hakk'ın zikri ile (anmakla) süsleyen tasavvuf ehli, velî, mürşid, ahlâk-ı hasene sâhibi. Çoğulu mütesa vvifûn, mütesavvifîn ve mütesavvife'dir.

nefh-i ruh

 • Ruhun üflenmesi.

nefsinde

 • İçinde, ruhunda.

neş'e-i ula / neş'e-i ulâ

 • İlk hayat. Ruhun bedene girmesi. Dünyaya gelmek.

niyaz-ı ruh

 • Ruhun yalvarıp yakarması.

nur-u ruh

 • Ruhun nuru.

ölüm

 • Rûhun bedene olan bağlılığının sona ermesi, rûhun bedenden ayrılması, mevt.

remak

 • Bedende ruhun bakiyyesi.
 • Koyun sürüsü.

ruh-u revan

 • Ruhun zuhuru. Ruhun ferahlığı. Ruhun akışı.

ruh-u ruh

 • Ruhun ruhu.

ser-kerde

 • Bir güruhun, bir takımın başı, reisi. (Farsça)
 • Şaki, haydut. (Farsça)

siccin

 • Sert, şiddetli olan şey.
 • Dâim olan.
 • Fâsık ve fâcirlerin amel defterlerinin konulduğu yer.
 • Cehennemde bir vâdi'nin adı. Fâcirlerin ruhunun gittiği yer.

sır

 • Gizli, gizlenilen şey.
 • Âlem-i emrin (maddesiz, zamansız ve ölçüye girmeyen âlemin) beş mertebesinden biri. Tasavvuf yolculuğunda rûhun üstündeki derece.

siyak

 • Söz gelişi, ifade tarzı.
 • Üslub, tarz, yol.
 • Sürmek, sevk.
 • Ruhun çıkması.

sokrat

 • Eski bir Yunan Feylesofu. (M.Ö. 470-400) Vahdaniyete ve ruhun bakiliğine inanmış ve bu fikrini yaymağa çalışmış. "Dünyada yalnız bir şey öğrenebildim, o da hiç bir şey bilmediğimdir." sözü meşhurdur. Devrinin inanışına zıd fikirlerinden dolayı mahkemece kendisine idam kararı verilmiş, baldıran otunu

sukut-u ruh

 • Ruhun alçalması.

sür'at-i ruh

 • Ruhun hızı.

suret-perestlik / sûret-perestlik

 • Bir şeyin dış görünüşüne ve tertibine önem verip, ruhuna ve mânasına kıymet vermemek.
 • Resimlere meftuniyet.
 • Bir şeyin dış görünüşüne ve tertibine önem verip, rûhuna va mânâsına kıymet vermemek.

sürur-u ruh

 • Ruhun süruru, sevinci.

sürur-u ruhi / sürur-u ruhî

 • Ruhun sevinmesi.

tasavvuf

 • Beden ve ruhun eğitilmesiyle bazı mânevî mertebelerin katedilmesini sağlayan yol.

tehzib-i ruh

 • Ruhunu yükseltmeğe, temizlemeğe çalışmak.

tenasuh

 • Bir ruhun bedenden bedene geçmesi, reankarnasyon.

tenasüh / tenâsüh / تناسخ / تَنَاسُخ

 • İslâmdan hariç olan batıl bir fırkaya göre, ruhun bir bedenden başka birinin bedenine intikâl eder diye olan batıl inanışları.
 • Miras sahibinin ölümü ile malının vârisine geçmesi.
 • Ölen kimsenin rûhunun başka bir bedene geçtiğine dâir, bâtıl, asılsız bir inanış. Bilhassa, Hindûlar ve geçmiş milletler arasında yaygın idi.
 • Ruhun bedenden bedene geçmesi, sapık bir inanç.
 • Ruhun bedenler arası göçü. (Arapça)
 • Ruhun bir bedenden başka bir bedene geçmesi.

teslim-i ruh

 • Ruhunu teslim etme.

vahdet-i ruhiye

 • Ruh birliği; bir ve tek ruhun olması.

vaveyla-i ruhi / vaveylâ-i ruhî

 • Ruhun feryadı, çığlığı.

vecd

 • Tasavvuf yolunda bulunan bir kimsenin çok zikretmesi (Allahü teâlâyı anması) veya bir başka sebeb netîcesinde hâsıl olan mânevî lezzetleri tadarak rûhunun coşması, kalbinin gayr-i ihtiyârî (elinde olmadan) kendinden geçmesi, taşması hâli.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR