LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Rise ifadesini içeren 54 kelime bulundu...

aliyy

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Yüce olan. Mahlûkâtın (yaratılmışların) akıl, ilim (bilgi) ve anlayışlarının erişemediği yücelikte olan.

amalika

 • Çok eskiden Sina yarımadasında yaşadıkları sanılan ve gariplikleriyle şöhrete erişen bir kavim.

aval

 • Bir ticaret senedine yazılan kefillik. Böyle bir kefalete girişen kimse. (Fransızca)

azim / azîm

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Büyüklüğüne, beşer (insan) aklının ve hiçbir mahlûkun (yaratılmışın) düşüncesinin erişemediği, hakîkatini kimsenin bilemediği zât. Allahü teâlânın büyüklüğü bildiğimiz gördüğümüz şeylerdeki büy üklük ve küçüklük gibi değildir. Bu bizim bilgimi

baliğ / bâliğ / بَالِغْ

 • Erişen, ulaşan.
 • Erişen.

bekam

 • İsteğine, meramına kavuşan, nail olan. Arzu ettiğine erişen. Mesut, bahtiyar. (Farsça)

berhudar / berhudâr

 • Selâmette. Mükâfata erişen. Nasibli. (Farsça)
 • Saadete erişen.

çömez

 • Medresede talebeye ve müderrise hizmet ederek ilim öğrenen kimse. Talebe yamağı.

ehl-i zevk ve keşif

 • İman hakikatleri kendilerine açılan ve bu hakikatlerin zevkine erişen kimseler.

ehl-i zevk ve şevk

 • İman hakikatlerinin zevkine erişen ve bu sayede şevki artanlar.

eser-i tasannu ve tekellüf

 • Yapmacık ve gösterişe dayalı eser veya sonuç.

fesh

 • Bozmak. Hükümsüz bırakmak. Kaldırmak.
 • Zayıf olmak.
 • Bilmemek. Cehil.
 • Re'y ve tedbiri ifsad eylemek.
 • Zaif-ül akıl. Zaif-ül beden.
 • Tembellik yüzünden gayesine erişemeyen.
 • Unutmak.
 • Tıb: Beden âzalarının mafsallarını yerinden çıkarıp ayırmak

hisse

 • Pay. Nasip. Kısmete düşen kısım. Vârise intikal eden kısım.

hodnüma

 • Gösteriş meraklısı. Gösterişe meraklı olan kimse. (Farsça)

hoppa

 • Herşeye girişen hafif mizaçlı çocuk tabiatında olan kimse. Yersiz davranışlarda bulunan, dilediğince davranan kişi. Delişmen, şımarık.

icazet vermek

 • Medrese usulüne göre okuttuğu dersi bitiren talebeye hocası tarafından izin verilmesi. Bu tasdikan verilen mühürlü kâğıda "icazetname", icazet vermiş olan müderrise de "muciz" denilirdi.

ikbalmend

 • Bahtiyar, mutlu, saadetli, talihli. (Farsça)
 • Refaha, büyük bir makama erişen. (Farsça)

kamreva / kâmreva

 • İsteğine erişen. Arsuzuna kavuşan. Gayesine ulaşan. (Farsça)

lahık / lâhık

 • Yetişen, ulaşan, erişen. Eklenen, katılan.
 • Fık: Namaz başlangıcında imama uymuşken ayrılarak tekrar namaz bitmeden imama uyan.
 • Yetişen, ulaşan, erişen.
 • Namaz başlangıcında imama uymuşken ayrılarak tekrar namaz bitmeden imama uyan kimse.

mazhar-ı şefaat

 • Şefaate nail olan, erişen.

mevsul

 • Erişen. Vasıl olan.
 • Birleşmiş. Kendine başka şey vasıl olmuş olan. Bitirmiş. Vasledilmiş.

mübadir

 • Bir işe hemen girişen.

mülagım

 • Ağzın çevresi, dil erişen yerleri.

müste'min

 • Eman dileyen. Emane, emniyete erişen, nâil olan. (Gerek müslim, gerek zimmî veya harbî olsun.) İstiman eden. Emin edilmiş.
 • Canının bağışlanması şartiyle teslim olan.
 • Tar: Osmanlı ülkesinde oturmalarına müsaade olunan yabancı devlet tebaası. Osmanlı devleti ile sulh halinde bu

mutasaddi / mutasaddî

 • (Sadv. dan) Bir işe girişen. Tasaddi eden. Başkasına saldıran, başka birine takılan.

mütehassir

 • (Hasr. dan) Özleyen, hasret çeken. Mahrum kalan. İsteğine erişemiyen.

mütekellif

 • Zahmetli iş tutan, külfetli işe girişen.
 • Gereksiz külfete giren, gösterişe kapılan.

müteşebbis / متشبث

 • Teşebbüs eden. Bir işe girişen.
 • Teşebbüs eden, işe girişen.
 • Girişen, teşebbüs eden. (Arapça)
 • Girişimci. (Arapça)

müteşebbisane / müteşebbisâne

 • Bir işe girişerek, teşebbüs suretiyle. (Farsça)

müteşebbisin / müteşebbisîn

 • (Tekili: Müteşebbis) Teşebbüs edenler, bir işe girişenler.

mütevessil

 • (Vesile. den) Tevessül eden, sebep tutan, başvuran, girişen.

nail / nâil / نائل

 • Ulaşan, erişen.
 • Erişen, kavuşan.
 • Erişen, kavuşan, murada eren. (Arapça)
 • Nail olmak: Muradına ermek, kavuşmak, erişmek. (Arapça)

nail olan / nâil olan

 • Erişen.

nail-i mükafat / nâil-i mükâfât

 • Mükâfata, ödüle erişen.

ok

 • Yay veya keman denilen kavis şeklinde bükülmüş bir ağaç çubuğa gerili kirişe takılarak uzağa atılan ucu sivri demirli ince ve kısa değneğe verilen addır. Ok, silâhın icadından evvel insanlar tarafından kullanılmış ise de, en büyük mahareti Türkler, Araplar göstermişlerdir.

raşid / râşid

 • Erişkin, doğru yola erişen.

res

 • (Residen: Erişmek mastarının emir köküdür.) "Ulaşan, erişen, yetişen" mânasına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. (Farsça)

resa

 • Yetişen, erişen. Yetiştiren. (Farsça)

resse

 • (Çoğulu: Rises-Risâs) Eski ve çürümüş, köhne.
 • Ev eşyasından eskiyip atılanı.

şifaresan

 • Şifaya erişen, hastalığı iyileşen. (Farsça)

talim ve terbiye etme / tâlim ve terbiye etme

 • Belli bir amaca erişecek şekilde eğitme ve geliştirip olgunlaştırma.

tekellüf

 • Kendi isteğiyle külfete girmek, bir zorluğa katlanmak.
 • Gösterişe kapılmak. Özenmek.
 • Yapmacık hâl ve hareket. Zoraki hareket.
 • Kendi isteği ile bir zorluğa katlanmak.
 • Gösterişe kapılmak. Özenmek. Yapmacık hâl ve hareket. Zoraki hareket.

tekellüfkarane / tekellüfkârâne

 • Gösterişe kapılırcasına.

terbiye

 • Belli bir amaca erişecek şekilde geliştirme, olgunlaştırma.

terbiye eden

 • Belli bir amaca erişecek şekilde geliştiren, olgunlaştıran.

terbiye etme

 • Belli bir amaca erişecek şekilde geliştirme, yetiştirme.

tevessülen

 • Başvurarak, girişerek. Sebep tutarak.

üsame bin zeyd

 • Resül-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın azadlısı olan Zeyd bin Harise'nin oğludur. Meşhur sahabedendir. 128 Hadis-i Şerif rivayet etmiştir. 75 yaşında iken 54 yılında vefat etmiştir. (R.A.)

varid / vârid

 • Erişen, gelen, gelir.
 • Ulaşan, yetişen, gelen, erişen.
 • Akla gelen.
 • Bir şey hakkında söylenen, uygulanan.
 • (Vürud. dan) Ulaşan, yetişen, gelen, erişen. Akla gelen.
 • Olan. Bir şey hakkında söylenip tatbik edilen.
 • Hâzır, nâzır.
 • Bahadır.

vasıl / vâsıl

 • Ulaşan, erişen, kavuşan. Hakka vâsıl olan.
 • Kavuşan, ulaşan, erişen.
 • Ulaşan, erişen, kavuşan.

vasılin / vâsılîn

 • Kavuşanlar, erişenler.

zafer-yab

 • Muzaffer olan, muvaffakiyet gösteren. Üstün gelen. Gayesine erişen. (Farsça)

zafir

 • Zafer bulan. Zafere erişen.

zahil

 • Sıkıntıdan sonra yüreği feraha erişen.
 • Unutan.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın