LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ri kelimesini içeren 81 kelime bulundu...

ahadi hadis / ahadî hadis

 • Rivâyet eden bir veya iki koldan olan veya mütevatir mertebesinde olmayan hadis demetir. İştihar haddine yetişmeyen hadistir. Şartları tamam olursa zann-ı galib ifade eder, muktezası ile amel vâcib olur. (Muvazzah İlm-i Kelâm)

ahbari / ahbarî

 • Rivayetçi, rivayet eden kişi.

ala-rivayetin / alâ-rivayetin

 • Rivayet edildiği üzere. Söylenenlere bakılırsa.

ayn-ür rıza / ayn-ür rızâ

 • Rıza gözü. Kusuru görmeden bakan muhabbet gözü.

bendergah / bendergâh / بندرگاه

 • Rıhtım. (Farsça)

celb-i rızık

 • Rızık elde etme.

derecat-ı erzak / derecât-ı erzak

 • Rızıkların dereceleri.

eluke

 • Risalet.

enva-ı erzak

 • Rızık türleri.

envar-ı resail / envâr-ı resâil

 • Risalelerin nurları.

erzak / erzâk / ارزاق / اَرْزَاقْ

 • Rızıklar.
 • Rızıklar, yiyecekler.
 • Rızıklar.
 • Rızıklar.

hahiş / hâhiş / خواهش

 • Rica, istek. (Farsça)

hürmet-i riba

 • Ribanın yani faizin haram oluşu.

iaşe-i rızki / iâşe-i rızkî

 • Rızıkla besleme.

ihtiyac-ı rızki / ihtiyac-ı rızkî

 • Rızık ihtiyacı.

iltimas / iltimâs / اِلْتِمَاسْ

 • Ricâ etme, kayırma.

irtiyaz

 • Riyâzet yapma, nefsine eziyet etme.

irtizak / irtizâk / ارتزاق

 • Rızıklanma. (Arapça)

irzak / irzâk

 • Rızıklandırmak, maddi veya mânevi ihtiyacını vermek.
 • Rızıklandırma, rızık verme.
 • Rızık verme.

istir'a

 • Riâyet isteme.

istirham / istirhâm / استرحام

 • Rica etme, yalvararak isteme. (Arapça)
 • İstirhâm etmek: Rica etmek, yalvararak istemek. (Arapça)

ıttırad / اطراد

 • Ritm. (Arapça)

kudret-i samedaniye matbahları / kudret-i samedâniye matbahları

 • Rızıkların İlâhî kudretle olgunlaştırıldığı mutfaklar.

marzat

 • Rızâ. Memnuniyet, hoşnudluk.

medar-ı rızık

 • Rızkın sebebi.

menşe-i rızk

 • Rızkın kaynağı.

mercu / mercû

 • Rica olunan.

mervi / mervî

 • Rivâyet edilen. Anlatılan. Nakledilen.
 • Rivayet edilen, nakledilen.
 • Rivayet olunan, birinden işiterek söylenen.
 • Rivayet edilen, anlatılan.

merzat

 • Rıza, hoşnutluk. Râzı olma, kabul etme.

merzuk / merzûk

 • Rızıklanmış.

merzukiyet / merzûkiyet

 • Rızıklanma.
 • Rızıklanmışlık.

merzukiyyet

 • Rızıklanış. Bütün mahlukatın rızkını bulması hali.

mülemma'-kar / mülemma'-kâr

 • Riyakâr, mürâi. (Farsça)

münasebat-ı rızkıye / münasebât-ı rızkıye

 • Rızıkla ilgili münasebetler.

müraat / mürâât

 • Riayet etme, uyma.

müraat etmek / mürâât etmek

 • Riayet etmek, uymak.

müraaten / mürâaten

 • Riayet ederek, gözeterek.

murai / muraî

 • Riayet eden. Bakıp gözeten.

mürazat

 • Rızâlaşmak, râzı olmak.

mürteci / mürtecî

 • Rica eden, ümit eden, ümitli.

mürtezık

 • Rızıklanan.

mürtezik

 • Rızıklanmış, rızıklanan.

mürtezık / مُرتَزِقْ

 • Rızıklanan.

müsterzık

 • Rızık talep eden, rızık isteyen.

müterezzik

 • Rızıklanan, gıdalanmakla ihtiyacını gideren.
 • Rızka muhatap olan, rızıkları verilen varlık.

muztabi'

 • Ridâsını sağ koltuğu altından çıkarıp sol omuzuna atan kişi.

raci / râcî

 • Rica eden, eden, uman, yalvaran. Niyaz eden. Ümitli.
 • Rica eden, ümit eden.

raciyane

 • Rica ederek, yalvararak. (Farsça)

ravi / râvi / râvî

 • Rivayet eden, haber veren.
 • Rivayet eden, söz nakleden,
 • Rivâyet eden, nakleden; duyduğu veya gördüğü bir sözü, bir işi, bir olayı başkasına haber veren; Resûlullah efendimizin hadîs-i şerîflerini, metin (hadîs-i şerîfin kendisini) ve senedi (nakledenleri) ile birlikte nakleden hadîs âlimi.

razı / râzı

 • Rıza gösteren, kabul eden.

razi / râzi / راضى

 • Rıza gösteren. (Arapça)

razık / râzık / رازق

 • Rızık veren; yiyecek, içecek, giyecek gibi canlı mahlukata lüzümu bulunan her çeşit ihtiyacını te'min edip veren. (Allah)
 • Rızk veren. Yiyecek, içecek gibi kendisi ile faydalanılan şeyi veren.
 • Rızık veren, Allah.
 • Rızık veren Tanrı. (Arapça)

reca

 • Rica. Umma, dileme.

recai

 • Ricacı. Ricayla ilgili. Dua ve yalvarmağa, ümide dair.

resail

 • Risaleler, küçük kitaplar, mektuplar.

rezzak / رزاق

 • Rızıklandıran. (Arapça)

rezzakane

 • Rızık verene, rezzaka yakışır surette. (Farsça)
 • Rızık verircesine.

rezzakıyet / rezzâkıyet

 • Rızık vericilik.

rezzakiyet / rezzâkiyet

 • Rızık vericilik.

riayetkar / riayetkâr

 • Riâyet eden, gözeten, emir dinleyen.
 • Riayet eden, uyan.

ricakar / ricakâr / رجاكار

 • Ricası, yalvarırcasına. (Arapça - Farsça)

ricakarane / ricakârâne

 • Rica edercesine.

ricaname / ricânâme

 • Rica yazısı, ümit ifade eden yazı.

risalet-penah

 • Risaletin kendine istinad ettiği Hazret-i Muhammed (A.S.M.). (Risalet-meab da denir)

rivayat / rivâyât / روایات

 • Rivayetler, Hz. Peygam-ber'den veya ashabından gelen haberler.
 • Rivayetler.
 • Rivâyetler; bir haberin nakledilmesi, aktarılması.
 • Rivayetler, söylentiler. (Arapça)

riyakar / riyakâr

 • Riya eden. Adam kandırmak için yalan söyleyen. Sahte iş yapan. İki yüzlü.

riyazat / riyâzât

 • Riyazetler.

rızıksızlık

 • Rızkın olmayışı, nimetin olmama hâli.

rızk / رزق

 • Rızık. (Arapça)

ru-yi rıza / rû-yi rıza

 • Rıza yüzü, mennunluk ifadesi.

ruzihar / ruzîhâr

 • Rızık yiyici. Canlı, mahlûk. (Farsça)

ruziresan

 • Rızık yetiştiren, rızık ulaştıran, Allah (C.C.) (Farsça)

şah-ı risalet

 • Risaletin Şahı. Hz. Muhammed (A.S.M.)

sebeb-i risale

 • Risalelerin yazılmasına vesile olan.

şirk-i asgar

 • Riyâ; iki yüzlülük, gösteriş.

suhulet-i rızık

 • Rızkın kolay elde edilmesi.

taleb-i rızık

 • Rızık istemek.

terzik / terzîk / ترزیق

 • Rızıklandırma.
 • Rızık verme, besleme. Rızık için verip yedirme. Nasibdâr kılmak.
 • Rızık verme, besleme.
 • Rızıklandırma. (Arapça)

yekreh

 • Riyasız, doğru. (Farsça)

zerk-alud / zerk-âlûd

 • Riyalı, riya karışık. (Farsça)

zevk-i rızki / zevk-i rızkî

 • Rızık ile ilgili zevk.