LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Rast ifadesini içeren 307 kelime bulundu...

a'razi

 • Ârızî, tesâdüfî, rastgele.

adem-i muhakeme

 • Bir konu üzerinde derinlemesine düşünmeme ve araştırma yapmama.

akliyyun

 • (Rasyonalistler) Herşeyin hakikatını akıl ile bulma iddiasında olan, hadiseleri yalnız akıl ile araştırıp hakikat ve hikmetlerini tam bulamayıp, aklına güvenip dine tâbi olmayan filozoflar ve onların yolunda kalarak dalâlete gidenler. Bunlar iki kola ayrılır. Uluhiyeti ve vahyi inkâr eden birinci kı

alat-ı rasadiyye / âlât-ı rasadiyye

 • Meteoroloji ve astronomi araştırmalarında kullanılan âlet ve cihazlar.

alelıtlak / alelıtlâk / على الاطلاق

 • Genellikle. (Arapça)
 • Rastgele. (Arapça)

alettahkik

 • Araştırmayla.

alim-i muhakkik / âlim-i muhakkik

 • Gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen âlim.

amar

 • Hesap. (Farsça)
 • Araştırma. (Farsça)
 • Tıb: Karında su toplanma hastalığı. (Farsça)

amik

 • Dibi çok aşağıda, derin.
 • Mc: İnceden inceye pek ziyade araştırma ve düşünceden sonra anlaşılabilen derin ve ince mes'ele.

amika / amîka

 • İnceden inceye, derinlemesine yapılan araştırmalar.

araste-gi / araste-gî

 • Süslülük, bezenmişlik, ârâstelik. (Farsça)

araz

 • İşâret, alâmet.
 • Tesâdüf, rast gelme.
 • Kaza. Felâket. Zâtî olmayan hâl ve keyfiyet.
 • Fls. Herhangi bir cevherin varlığı için zaruri olmayan vasıf. Meselâ: Şekerin beyaz rengi şekerin varlığı için zaruri değildir.

arazan

 • Rastgele, tesadüfen, tevafukan.

arızan / ârızan

 • (Ârız. dan) Geçici olarak.
 • Tesadüfen, tevafukan, rast gele.

asfiya-i muhakkikin / asfiya-i muhakkikîn

 • Hakikatı tam araştıran, delillerle isbat eden, ilim ve fazilette terakki etmiş olan büyük İslâm âlimleri.

asfiya-yı müdakkikin / asfiya-yı müdakkikîn

 • Hz. Peygambere (a.s.m.) vâris olup onun yolundan giden takvâ sahibi ve gerçekleri tam olarak araştıran, delilleriyle isbat eden büyük velîler.

ashab-ı tahkik

 • Gerçeği delilleriyle araştıran kimseler.

avl

 • İslâm mîrâs hukûkunda belirli hisse (pay) sâhiplerinin (Eshâb-ı ferâizin) mîrâstan alacakları payların toplamının ortak paydadan fazla olma hâli.

ayb-cu / ayb-cû

 • İnsanın ayıplarını araştıran, herkesin ayıbını, noksanını meydana çıkarmak isteyen. (Farsça)

bahis / bâhis

 • Anlatan. Bahseden. Araştıran. Araştırıcı.
 • Bir şeye dâir bilgileri içine alan. Bir mes'eleye dair beyanatı ihtiva eden.

bahs

 • Kazmak.
 • Ayırmak.
 • Saçmak.
 • Birşey hakkında etrafiyle söz söyleyip hakikatı araştırma. Konuşulan şey.
 • Teftiş.
 • Söz münazarası, muaraza, mübahese.
 • Bir mevzû hakkında tafsilât, açıklama.
 • İddialaşma.

bedia

 • Yaratma.
 • Estetik değeri yüksek, sanat eseri, eşine az rastlanan güzel.

bel

 • Ökçe. Ayakkabı altının topuğa rastlayan yüksek kısmı. (Farsça)

cess

 • Araştırma, tahkik etme, soruşturma.
 • El ile yoklama.
 • Yapışmak.

cessas

 • Gizli şeyleri araştıran, gizli şeylere merak eden. Tecessüs sâhibi.
 • Araştıran, meraklı.

cevasis / cevâsis

 • (Tekili: Casus) Casuslar. Gizli şeyleri araştıranlar. Gizlilikleri öğrenip bilenler.
 • Gizli şeyleri araştıranlar.

cevasis-i fünun / cevâsis-i fünun

 • Casus gibi davranan fenler; gizli şeyleri araştıran fenler.

cumhur-u muhakkıkin / cumhûr-u muhakkıkîn

 • Hakikati araştırıp bulan kişilerden oluşan seçkin topluluk.

cüst

 • Araştırma, arama. (Farsça)

cüst ü cu

 • Arayıp sorma, araştırma, arama.

cuyende

 • Arayıcı, araştırıcı, isteyen. (Farsça)

dahi

 • Eşine ender rastlanır, hârikulâde zekâ, fatanet ve hikmet sâhibi.

dahiye-i edeb / dâhiye-i edeb

 • Edebiyatta dâhi olan, eşine az rastlanan büyük edib.

dedektif

 • Hususi araştırma yapan, tâkib ve tarassudda bulunan polis. (Fransızca)

derece-i tahkik

 • Araştırma ve her şeyin gerçek yüzünü ortaya çıkarma derecesi.

dinamik

 • yun. Cisimlerin hareketleriyle bunları meydana getiren sebebler arasındaki alâkayı araştıran mekanik ilminin bir kolu.
 • Hareket eden, durup dinlenmek bilmeyen, hareketli.
 • Fls: Sâbitin zıddı olarak bir kuvvet tesiriyle dâim hareket halinde bulunan ve bulunduran, bir değişmesi,

eazım-ı muhakkikin / eâzım-ı muhakkikîn

 • Gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen büyük âlimler.

ehl-i akıl ve tahkik / ehl-i akıl ve tahkîk / اَهْلِ عَقِلْ وَ تَحْق۪يقْ

 • Gerçeği araştıran akıl sahipleri.
 • Araştırmacı âlimler.

ehl-i felsefe ve hikmet / اَهْلِ فَلْسَفَه وَ حِكْمَتْ

 • Felsefeciler ve varlıkların hikmetlerini araştıranlar.

ehl-i tahkik / ehl-i tahkîk / اَهْلِ تَحْق۪يقْ

 • Gerçeği araştıran ve delilleriyle bilen âlimler.
 • Araştırmacı âlimler.

ehl-i tahkik ve tetkik

 • Gerçeği araştıran ve delilleriyle bilen âlimler.

ehl-i tetkik

 • Dikkatle ve titizlikle araştıran kimseler.

ehl-i tetkik ve tenkid

 • İnceden inceye araştıran ve kritik eden uzmanlar.

ekoloji

 • yun. Canlı varlıklarla çevreleri arasındaki münasebetleri araştıran biyoloji kolu.

elmah

 • Her gördüğü şeyi araştırmağa ve tedkik etmeğe meraklı olan kişi.

enderü'l-vuku / enderü'l-vukû / اندرالوقوع

 • Az rastlanır. (Arapça)

eşref-i saat

 • Saatlerin şereflisi. Uğurlu ve işlerin rast gittiği, dua ve dileklerin kabul edildiği an.

etnoloji

 • yun. Kavimleri, ayrı dil ve ırktan toplumların hayat ve özelliklerini inceleyen ilim. Önce hristiyan misyonerleri dinlerini yaymak için kavimlerin özelliklerini öğrenme ihtiyacını duymuşlar ve onların zayıf damarlarından faydalanmayı düşünmüşlerdir. 19.yy.dan itibaren ilmî gaye ile araştırmalar yapı

etvar-ı müdakkikane

 • İnceden inceye araştıran tavırları, davranışları.

ey kari-i müteharri-i hakikat / ey kâri-i müteharri-i hakikat

 • Ey hakikati, gerçeği araştıran okuyucu.

fahs

 • Bir şeyin içyüzünü araştırma, aslını tetkik etme.
 • Ayırtmak.
 • Bahsetmek.
 • Seyirtmek.
 • Sıçramak.

fakid

 • Az rastlanan şey. Nâdir bulunabilen nesne.

faraziye

 • (Hipotez) Var sayma, kabul. Bir hâdiseyi, bir olayı açıklamak, bir düşünceyi isbat etmek için isbatı yapılmamış başka düşünceleri dayanak olarak alma. Müsbet ilimlerde araştırmanın bir merhalesini meydana getirir. İncelenen hâdiseyi açıklaması muhtemel olan faraziyeler düşünülür. Faraziyenin doğrulu

fenn-i menafiü'l-a'za / fenn-i menâfiü'l-a'zâ

 • Anatomi; insan organlarının fonksiyonlarını araştıran ilim.

fenn-i menafiü'l-aza / fenn-i menâfiü'l-âzâ

 • İnsan organlarının neye yaradığını araştıran ilim.

ferid

 • Benzeri pek nâdir bulunan. Benzeri bulunmayan, yektâ.
 • Doğrudan doğruya Kur'andan ders alıp ders veren ve kuvve-i kudsiye sahibi olan Evliyaullah. Yalnız ve münferid.
 • Zamanında eşine rastlanmıyan. Akran ve emsali yok.
 • Dizilmiş inci.
 • Bir tane, nefis ve müntehab

firaş-ı sahih

 • Fık: Nikâh ve mülk-i yemine müstenid bulunan istifraş. Mülk-i yemin, bir kimsenin temellükünde bulunan cariye demektir. Binaenaleyh bu iki şarta dayanan istifraştan, meydana gelecek çocuk, varis addolunur. Ancak, cariyeyi istifraşta husule gelen çocuğun kendisinden olduğunu müstefrişin söylemesi lâz

gaile açmak

 • Sıkıntılı ve uğraştırıcı bir şeyler ortaya çıkarmak.

gavvas-ı hakikat / gavvâs-ı hakikat

 • Hakikat dalgıcı, gerçekleri derinlemesine araştıran.

guy

 • "Diyen, söyleyen" mânâlarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Rast-gu(y) : Doğru söyleyen. Suhan-gu(y) : Söz söyleyen, konuşan.

haberpijuh

 • Haber almaya çalışan. Haber araştıran, haber toplayan. (Farsça)

hacb

 • İslâm mîrâs hukûkunda bir vârisi (hisse sâhibini) diğer bir vârisin bulunmasından dolayı kısmen veya tamâmen mîrastan menetmek. Bir vârisi mîrâstan kısmen (payının azalması şekliyle) mahrûm etmeğe hacb-i noksan, mîrastan hiç alamamak şeklinde mahrûm etmeğe hacb-i hirman denir.

hacb-i hirman / hacb-i hirmân

 • Huk: Bir vârisi mirastan tamamen mahrum etme.

hacb-i noksan

 • Bir vârisi mirastan kısmen mahrum etme.

hacc-ı ekber

 • Arefesi Cuma'ya rastlayan hac.

haccü'l-ekber

 • Arefesi Cuma'ya rastlayan hac.

hadde-i tedkik

 • İnceden inceye araştırmak.

hafiye

 • Saklı ve gizli şeyleri araştıran.
 • Casus.
 • Polis.

hakikat mesleği

 • Varlıkların ve olayların ardındaki gerçeği araştıran yol, Kur'ân yolu.

hakim-i müdakkik / hakîm-i müdakkik

 • Konuları gaye, fayda ve san'at yönünden dikkatli bir şekilde araştıran hikmetli kişi.

hiçkare / hiçkâre

 • İşi rast gitmeyen. (Farsça)

hicri şemsi takvim / hicrî şemsî takvim

 • Resûlullah efendimizin Medîne'ye hicreti esnâsında Kubâ köyüne ayak bastığı Rebî'ul-evvel ayının sekizinci Pazartesi gününe rastlayan mîlâdî Eylül ayının yirminci gününü başlangıç ve güneş yılını esas alan takvim.

hoşbeş

 • Selâmsabah, hatır sorma, birbirine rastlayan iki ahbab arasında söylenilen ilk sözler.

hüsn-ü tesadüf

 • Güzel rastlantı.

ictisas

 • Hayvanın, ağzı ile çayırı araştırarak otlaması.

iftihas

 • Gerçeği ve hakikatını dikkatle araştırma. İçyüzünü iyice tetkik etme.
 • İmtihan etme, deneme.

ihtira'-kerde

 • Eşine rastlanmayan keşif. (Farsça)
 • Yaratılmamış olmak. (Farsça)

ilm-i esrarü'l-huruf

 • Harflerin sırlarını araştıran ilim.

ilm-i nücum

 • İlm-i Ahkâm-ı Nücum da denir. Yıldızların ahvalinden, hareketlerinden mâna çıkarmağa çalışmak ve araştırmak ilmidir.

ilm-i tahkik

 • Gerçekleri ve hakikatleri araştırma ilmi.

ilm-i usuliddin / ilm-i usûliddin

 • Dinin temel meselelerini ve gayelerini araştıran metod ilmi; metodoloji.

iltika

 • Rast gelmek. Buluşmak. Kavuşmak.
 • Kavuşturulmak.

iman-ı tahkiki / îmân-ı tahkîkî / ا۪يمَانِ تَحْق۪يق۪ي

 • Araştırma ile kuvvetlenmiş îmân.

iman-ı taklidi / iman-ı taklidî

 • Araştırmaksızın, taklide dayanan iman.

imkan-ı örfi / imkân-ı örfî

 • Emsaline pek az rastlanan hârika bir âdet veya keramet gibi.

indettahkik

 • (İnd-et tahkik) Tahkik sonunda, araştırma neticesinde.

inkılab-ı sayfi / inkılâb-ı sayfî

 • İlkbaharın bitip, yaz mevsiminin balayışı. Gün dönümü. (21 hazirana rastlar.)

inkılab-ı şitevi / inkılâb-ı şitevî

 • Sonbaharın bitip, kış mevsiminin başlayışı. (Aralık ayının 21'ine rastlar.)

isabet / isâbet / اصابت

 • Rastlamak. Doğruca varıp erişmek. Doğru düşünmek, matluba uygun iş işlemek.
 • Yerini bulma, rast gelme.
 • Rastgelme. (Arapça)
 • Tutarlılık. (Arapça)

isabetkar / isabetkâr

 • Doğru rastlayan. İsabetli. (Farsça)

işgal

 • Zabtetme, istilâ etme.
 • Birisini işten alıkoyma, başka şeyle meşgul etme, oyalama, uğraştırıp kendi işine mâni olma.

isti'kab

 • Birisinin kusurlarını, ayıplarını arraştırmak.

istibhas

 • Bir şeyin doğruluk ve hakkâniyetini anlayabilmek için, iyice araştırıp tahkik etme.

istifkad

 • (Fakd. den) Kaybolmuş olan bir şeyi araştırıp soruşturma.

istignam

 • Ganimet araştırmak, ganimet isteklisi olmak.

istihzar

 • Huzura gelme, hazır etme, huzura dâvet etme.
 • Hazırlama, bir şeyi hatıra getirme.
 • Konferans verecek olan hatiplerin okumak ve araştırmak suretiyle evvelce hazırlanması.

istiknah

 • (Künh. den) Bir şeyin hakikatını ve künhünü araştırma.

istikra / istikrâ

 • Birey veya olayları tek tek inceleyerek onlardaki ortak vasıfları tesbit etmek sûretiyle çıkartılan genel sonuç; tümevarım, endüksiyon; yani peygamberleri tek tek araştırıp "peygamberliğin sebebi olan küllî esaslar"ı tespit etmek bir istikra işlemidir. İşte bu esaslar Peygamber Efendimizde en mükemm

istikra'

 • Gezmek, dolaşmak, etraflı bilgi edinmek. Ayrı ayrı hâdiselerdeki müşterek vasıflara dikkat ederek umumi bir netice çıkarmak. Umumi araştırmak. Fertten umuma âit hüküm sâhibi olmak.

istiksa

 • Bir şeyi inceden inceye araştırma, künhüne varmaya çalışma.
 • Tıb: Bir dahili hastalığı iyi teşhis edebilmek için âlet kullanma.

istikşaf

 • (Çoğulu: İstikşâfât) (Keşf. den) Keşfetmeğe çalışma.
 • Ne olup bittiğini öğrenip anlamak için araştırma yapma.

istinkah / istinkâh

 • Araştırma. Ağız koklama.

istinşa

 • Güzel koku koklama.
 • Haber, havâdis araştırma.

istis'al

 • (Suâl. den) Soruşturma, tahkik etme, araştırma.

ittifaka

 • Rast gelme.

ittifaken / ittifâken / اتفاقا

 • Tesadüfen, rastgele. (Arapça)

ittifaki / ittifakî

 • Rastgele, tesadüfle.
 • (İttifakiyye) Birleşmeye, sözleşmeye, ittifaka veya uyuşmaya ait. Tesadüfle, rastgele.

karv

 • Ağaç kadeh.
 • Köpek yalağı.
 • Hurma ağacının kökü.
 • Uzun havuz.
 • Hayanın derisi inip büyümek.
 • Kast.
 • Etraflıca araştırmak, tetebbu.
 • Bir kimsenin mesleğine girmek, onun yoluna süluk etmek.

kasıf

 • Kasırga. Rastladığı şeyi kıran şiddetli rüzgâr.
 • Şiddetle seslenen. Çok gürleyen.

kazara

 • Kazâ olarak. Rastlayarak. (Farsça)

kemal-i tahkik / kemâl-i tahkik

 • Mükemmel tahkik, araştırma ve inceleme.

kemer

 • Yay gibi eğik olan yapı. (Farsça)
 • Bele bağlanan kuşak. (Farsça)
 • İç çamaşırın bele rastlayan kısmı. (Farsça)

kesretli

 • Çokça rastlanan, sayı itibariyle çok olan.

keyfe ma ittafak / keyfe mâ ittafak / كيف ما اتفق

 • Rastgele. (Arapça)

keyfe mettefak

 • Hangisi olursa. Nasıl rast gelirse.

keyfemettefak

 • Rastgele, her nasıl rastlarsa.

kütüb-ü muhakkikin / kütüb-ü muhakkikîn

 • Gerçekleri araştıran, hakikatleri delilleriyle bilen âlimlerin kitapları, eserleri.

laalettayin

 • Gelişigüzel. Ayırd etmeksizin. Rastgele.

laboratuvar

 • İlmî ve sınaî çalışma ve araştırmalar yapmak için çeşitli cihaz ve malzemelerin bulunduğu yer. (Fransızca)

lemz

 • Ağızda olan yemek artığını dil ile araştırmak.

lika

 • Kavuşmak. Rast gelip buluşmak. Görüşmek. Yalnız görüşmek.
 • Yüz, sima, çehre.

ma-ba'dettabia

 • (Mâba'de-t tabia) Metafizik. Beş duygu ile bilinmeyen varlıklar hakkında fikrî araştırma yapan felsefe kolu. Bu felsefe ile alâkalı olan.

mahz-ı tahkik

 • Hakikati araştırmanın ta kendisi, sırf araştırarak.

mebahis

 • Bahisler. Mebhaslar.
 • Araştırma yerleri.
 • Arama, araştırma yerleri, araştırma veya münakaşa konuları.

mebhas

 • Kısım. Bahis. Fasıl. Bir mes'eleye âid söz.
 • Arama, araştırma yeri.
 • Bir şeyin arandığı yer.

medar-ı tedkik / medâr-ı tedkik

 • Araştırmayı, incelemeyi gerektiren sebep.

metafizik

 • Fizik ve akıl ötesi. Beş duyu organıyla ve tecrübeyle anlaşılamayan şeyler. Fizik ötesini araştıran ilim, ilâhiyyât.

mevrusat

 • Mirastan gelenler.

meyl-i taharri / meyl-i taharrî

 • Araştırma, inceleme meyli, isteği, eğilimi.

meyl-i taharri-i hakikat / meyl-i taharrî-i hakikat

 • Gerçeği araştırma eğilimi, isteği.

mihrican günü / mihricân günü

 • Eylül ayının yirmi üçüncü gününe rastlayan mecûsî bayramı.

mu-şikaf / mu-şikâf

 • (Çoğulu: Mu-şikâfan) İnceden inceye araştıran. (Farsça)

mu-şikafan / mu-şikâfan

 • (Tekili: Mu-şikâf) İnceden inceye araştıranlar.

mu-şikafi / mu-şikâfî

 • İnceden inceye araştırma.

mucib-i tetkik ve nakz

 • Kararı bozma ve tekrar araştırıp inceleme gerektirici durum, gerekçe.

müdakkikane / müdakkikâne

 • Dikkatlice, araştırıp inceleyerek.

müdakkikin-i ulema / müdakkikîn-i ulema

 • Gerçekleri inceden inceye araştıran âlimler.

müddet-i taharri / müddet-i taharrî

 • Araştırma süresi.

müdekkik

 • Dikkatle araştıran. İnceden inceye tetkik eden. En ufak gizli şeyleri bilmeğe, görmeğe çalışan. (Konuşurken ekseriyetle müdakkik denir.)

müdekkikin / müdekkikîn

 • (Tekili: Müdekkik) İnceden inceye araştıranlar, tedkik edenler.

müfettiş / مُفَتِّشْ

 • Teftiş eden, tetkik ve tahkik ile kusur ve iyilikleri görüp anlayan ve lüzumlu merci'lere bildiren.
 • Araştıran.
 • Etraflıca araştıran, kontrol eden.

muhakeme etme / muhâkeme etme

 • Bir şeyi iyice araştırdıktan sonra hüküm verme.

muhakeme-i akliye

 • Akıl yoluyla geniş araştırmalar yaparak bir hükme ulaşma.

muhakkik

 • Gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen.
 • Hakikatı araştırıp bulan. İç yüzüne inceliyerek vakıf olan.
 • Hakikat âlimi. Hakikatlara hakkı ile vakıf ve ehl-i tahkik olan büyük İslâm âlimi.
 • Araştıran, inceleyen.

muhakkık / محقق

 • Araştırmacı, tahkik edici. (Arapça)

muhakkik / مُحَقِّقْ

 • Araştırıcı âlim.

muhakkik-i kamil / muhakkik-i kâmil

 • Gerçekleri mükemmel bir şekilde araştıran ve bilen âlim.

muhakkikane / muhakkikâne

 • Gerçeği ve hakikatı araştıran bir kimseye yakışır surette. Muhakkik olan bir insana yakışacak şekilde. (Farsça)
 • Gerçekleri delilleriyle araştırarak.
 • Araştırırcasına.

muhakkıkin / muhakkıkîn

 • Gerçekleri araştıran ve hakikatleri delilleriyle bilen âlimler.
 • Hakikati, gerçeği bulup meydana çıkaranlar, araştırıcılar.

muhakkikin / muhakkikîn / مُحَقِّق۪ينْ

 • Gerçekleri araştıran ve hakikatleri delilleriyle bilen tasavvuf erbabı âlimler.
 • Hakikatı bulup meydana çıkaranlar.
 • İç yüzünü araştırıp bulan büyük İslâm âlimleri ve velileri. Hakikat araştıran, hak âlimleri.
 • Araştırmacılar, büyük âlimler.
 • Araştırıcı âlimler.

muhakkıkin-i ehl-i tarikat / muhakkıkîn-i ehl-i tarikat

 • Tarikata mensup olanlardan gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen âlimler.

muhakkıkin-i eimme / muhakkıkîn-i eimme

 • Gerçekleri derinlemesine araştıran ve delilleriyle bilen imamlar.

muhakkıkin-i evliya / muhakkıkîn-i evliya

 • Evliyadan gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen âlimler.

muhakkıkin-i islam / muhakkıkîn-i islâm

 • İslâm'ın hakikatlerini araştıran ve delilleriyle bilen âlimler.

muhakkikin-i islam / muhakkikîn-i islâm

 • Gerçekleri araştıran, hakikatleri delilleriyle bilen İslâm âlimleri.

muhakkıkin-i islamiye / muhakkıkîn-i islâmiye

 • Hakikatleri araştırıp delilleriyle bilen büyük İslâm âlimleri.

muhakkikin-i kelamiye / muhakkikîn-i kelâmiye

 • Gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen kelam âlimleri.

muhakkikin-i nev-i beşer / muhakkikîn-i nev-i beşer

 • İnsan türünün gerçekleri araştıran ve hakikatleri delilleriyle bilen fertleri.

muhakkıkin-i sofiye / muhakkıkîn-i sofiye

 • Gerçekleri araştıran ve hakikatleri delilleriyle bilen tasavvuf ehilleri.

muhakkikin-i sofiye / muhakkikîn-i sofiye

 • Meseleleri delilleriyle araştırıp bilen tasavvuf erbabı kimseler.

muhakkıkin-i sufiye / muhakkıkîn-i sufiye

 • Gerçekleri araştıran ve hakikatleri delilleriyle bilen tasavvuf ehilleri.

muhakkikin-i sufiye / muhakkikîn-i sufiye

 • Gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen tasavvuf âlimleri.

muhakkıkin-i ulema / muhakkıkîn-i ulema

 • Gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen âlimler.

muhakkikin-i ulema / muhakkikîn-i ulema

 • Gerçekleri araştıran, hakikatleri delilleriyle bilen âlimler.

muhakkikler

 • Gerçekleri araştıran ve delilleriyle ortaya koyan ilim adamları.

mühimme

 • Uğraştıran, düşündüren.

mukallid

 • Amelde, yapılacak işlerle ilgili konularda müctehid denilen derin âlime tâbi olan, uyan kimse.
 • İnanılacak şeylerin delillerini araştırmadan, anlamadan, sâdece anasından babasından duyarak îmân eden.
 • Fıkıh âlimlerinin yedinci derecesinde bulunan âlim.

mukterih

 • Bir şeye kasd eden, araştıran.
 • Yeniden meydana çıkaran.
 • Düşünmeden, aklına geldiği gibi söyleyen, iktirah eden.

münafeşe

 • Hesap görürken iyice araştırıp, birşeyi terk etmemek.

müsadefet

 • (Suduf. dan) Rast gelme. Tesâdüf etme.

müsadif / müsâdif

 • Tesadüf eden, rastlayan.
 • Rastlayan, tesadüf eden.
 • Rastlayan.

musadif / مصادف

 • Rastlayan. (Arapça)

müsadif / müsâdif / مصادف

 • Rastlar, rastlayan. (Arapça)

müstaksi / müstaksî

 • (Kusv. dan) Dikkatle araştıran.
 • Sonuna, nihâyetine varmak isteyen.

müsteknih

 • (Künh. den) Künhünü, doğrusunu ve esâsını araştıran.

müstenkih

 • Araştıran. İnceliyen, tedkik eden.
 • Ağız koklıyan.

müsteşrik

 • (Şark. dan) Doğu memleketlerinin din, dil ve tarihlerini ve diğer bâzı hususları araştırıp tesbite çalışan batılı âlim. Garplı âlim. (Orientalist)
 • Oryantalist; Avrupalı olduğu halde, Doğu milletlerinin tarih, dil, din ve edebiyatıyla ilgili araştırma yapan kimse.
 • Doğu memleketlerini, din, dil ve târihleri başta olmak üzere her yönden araştırıp tesbite çalışan batılı ilim adamı. Garplı bilgin, oryantalist, şarkiyâtçı.

mütalaa etmek / mütalâa etmek

 • Tetkik etmek, araştırmak.

mütearrif

 • Bir şeyi araştırarak bilen. İrfan sahibi.

mütecessis / مُتَجَسِّسْ

 • Gizlice araştıran.
 • Araştıran, gizli şeyleri öğrenmeye çalışan.
 • Gizlilikleri araştıran.

mütefahhıs

 • (Fahs. dan) Dikkatle araştıran, sorup tetkik eden, inceliyen.

mütefakkid

 • Araştırıp soran, tedkik eden.

müteharri / müteharrî / متحری

 • Taharri eden, araştıran.
 • Araştıran.
 • Araştıran, inceleyen.
 • Araştırıcı, araştıran. (Arapça)

müteharri-i hakikat / müteharrî-i hakikat

 • Gerçeği araştıran, inceleyen.

müteharriyane

 • Taharri edip araştırana yakışır şekilde. (Farsça)

mütehassis

 • İnsan sözüne kulak verip dinleyen.
 • Hayırlı işlere dair haberlere dikkat edip araştıran.
 • Çok duygulu, duygulanmış, hisli.

mütekassi

 • Dikkatle araştıran.

mütesadif / mütesâdif / متصادف

 • Tesadüf eden, rastgelen. Karşılaşan.
 • Rastlayan.
 • Rastlayan, tesadüf eden. (Arapça)

mütesadifin / mütesadifîn

 • (Tekili: Mütesadif) Rastgelenler, tesadüf edenler.

mütetebbi / متتبع

 • Araştırmacı. (Arapça)

mütetebbi'

 • Dikkatle araştıran. Tetebbu eden.

müteverrit

 • Zor bir işe rastlıyan.

nadir / nâdir

 • Eşine az rastlanan.

nakş

 • Bir şeyi çeşitli renklerle boyamak.
 • Resim.
 • Tezyin etmek.
 • Bedene batmış dikeni çıkarmak.
 • Bir şeyin esasını araştırmak.
 • Yaymak.
 • Suda ıslanmış hurma.
 • İpekle, sırma ile işleme.
 • Mc: Hile.

nazar-ı teemmül

 • İnceden inceye araştırma, inceden inceye düşünme, dikkate alınma.

nevruz

 • Yeni gün. İlkbahar. Baharın ilk günü sayılan ve güneşin Hamel (Kuzu) burcuna girdiği 22 Marta rastlayan gün. Bu tarihte gece ve gündüz müsâvi olur. İranlıların yılbaşısıdır. (Farsça)

nigah-ı tedkik / nigâh-ı tedkik

 • Araştırma bakışı, tedkik etme nazarı.

nihayet-i tahkik

 • Araştırmanın sonucu.

nişdet

 • Araştırıp sorma.
 • Kaybolan bir şeyi arama.

pejuh

 • Araştırma, soruşturma. (Farsça)

pejuhende

 • Gizli şeyleri araştıran. Mütecessis. (Farsça)

piraste

 • Tertibedilmiş, düzenlenmiş donatılmış, süslü. Pirastegî . f. Düzen, intizam. (Farsça)

pu

 • (Puy) Araştırma, arama. (Farsça)
 • Koşma. (Farsça)

rastan

 • (Tekili: Râst) Doğru olanlar. Haklı kimseler.

rastgu / rastgû

 • (Çoğulu: Râstguyân) Doğru konuşan, hak konuşan. (Farsça)

rü'yet

 • Görmek, bakmak. İdare etmek. Göz ile veya kalb gözü ile görmek.
 • Akıl ile müşahede derecesinde bilmek, idrak etmek, tefekkür etmek, düşünmek.
 • Araştırmak.

şarkiyat / şarkiyât

 • İslâm dünyasında araştırma yapma çalışması.

sellemehüsselam / sellemehüsselâm

 • Gelişi-güzel. Rastgele.
 • Gelişi güzel, rastgele.

sıddıkin-i muhakkıkin / sıddıkîn-i muhakkıkîn

 • Allah'a bağlılıkta en önde olan ve hakikatleri araştıran âlimler.

sıddikin-i muhakkikin / sıddîkîn-i muhakkikîn

 • Daima doğruluk üzere ve Allah'a ve peygambere sadakatte en ileride olan, hakikatleri delilleriyle bilen büyük araştırmacı âlimler.

sofestai / sofestaî

 • (Sevfestâi) Kâinatın yaratıcısını, Cenab-ı Hakkı kabul etmemek için herşeyi inkâr eden. Müsbet veya menfi hiç bir hükme varmayan, daima şüphe içinde kalmayı esas alan felsefi bir doktrinin (Septisizm) mensubu. Septik. Alemde hakikat namına hiç bir şey tanımayan ve hakikatı araştırmaktan sarf-ı nazar

sofizm

 • Fls: Sofestaiye. Safsatacılık. Alemde hakikat olarak hiç bir şey tanımayan ve hakikatı araştırmaktan sarf-ı nazar ederek zevk ü safâ ve şiir gibi şeylerle eğlenmeği tercih eden bâtıl bir meslek. İnâdiye, indiye ve Lâedriye "Septizm" adlarıyla üç kısma ayrılırlar. (Mesail-i İlm-i Kelâm'dan) (Fransızca)

ta'kib

 • Gözlemek.
 • Yolunda gitmek.
 • Peşinden yürümek.
 • Suçlunun suçunu araştırmak.
 • Bir kimsenin aynı senede yine gazaya gitmesi.
 • Bir şeyi ciddiyetle istemek.

ta'kibat / ta'kibât

 • Suç işleyene karşı harekete geçmek ve suçluluk derecesini araştırmak.

ta'mik

 • Derinleştirmek, inceden inceye araştırmak.
 • (Umk. dan) Derinleştirmek. Derin kazmak.
 • İnceden inceye araştırmak. Esasına varacak şekilde araştırmak.

ta'mikat

 • (Tekili: Ta'mik) Derinleştirmeler. İncelemeler, tedkik etmeler, araştırmalar.

taharri / taharrî / تحری / تَحَرّ۪ي

 • (Hary. dan) Aramak. Araştırmak. İncelemek. Araştırılmak.
 • Araştırma, arama.
 • Arama. (Arapça)
 • Araştırma. (Arapça)
 • Taharrî edilmek: (Arapça)
 • Aranmak. (Arapça)
 • Araştırılmak. (Arapça)
 • Taharrî etmek: (Arapça)
 • Aramak. (Arapça)
 • Arştırmak. (Arapça)
 • Araştırma.

taharri etme / taharrî etme

 • Araştırma.

taharri ettirmek / taharrî ettirmek

 • Araştırtmak, inceletmek.

taharri memurları / taharrî memurları

 • Araştırma memurları.

taharri-i hakikat / taharrî-i hakikat

 • Hakikatı, doğruyu araştırmak, aramak.
 • Hakikati araştırma, doğruyu arama.

taharri-i hakikat meyelanı / taharrî-i hakikat meyelânı

 • Gerçeği araştırma meyli, hakikati araştırma eyilimi.

taharrici / taharrîci

 • Araştırmacı.

taharriyat / taharriyât / تحریات

 • Araştırmalar, incelemeler.
 • Araştırmalar. Aramalar. Aratmalar.
 • Araştırmalar. (Arapça)

taharriyat-ı amika / taharriyat-ı amîka

 • Çok ince ve derinden yapılan araştırmalar.

taharriyatçı

 • Araştırmacı. (Arapça - Türkçe)

tahkik / تحقيق / tahkîk / تَحْق۪يقْ

 • Doğru olup olmadığını araştırmak veya doğruluğunu, yanlışlığını meydana çıkarmak. İncelemek. İçyüzünü araştırmak.
 • Bir şeyi eksiksiz ve ziyâdesiz yapmakta mübâlağa etmektir. Bir şeyin hakikatına ermek, künhüne vâkıf olmak, nihayetine erişmek demektir. Kur'an kıraat ıstılahında ise: He
 • Doğruluğunu araştırma.
 • Araştırma.
 • Araştırma, gerçeği arama. (Arapça)
 • Tahkik edilmek: Araştırılmak. (Arapça)
 • Tahkik etmek: Araştırmak. (Arapça)
 • Etraflıca araştırma.

tahkikan

 • İnceleyerek. Araştırma suretiyle. Hakikatını öğrenerek.

tahkikat / tahkikât / tahkîkat / تحقيقات

 • Araştırmalar. Hakikati ve doğruyu inceleyip öğrenmek için yapılan taharriyat.
 • Araştırmalar.
 • Araştırmalar.
 • Araştırmalar. (Arapça)

tahkiki / tahkikî / tahkîkî / تَحْق۪يق۪ي

 • Araştırarak ve kesin delillere dayanarak.
 • Araştırma ile alâkalı. Tahkikata ait.
 • Araştırmalı.
 • Etraflıca araştırmaya dayalı.

tahkiki iman / tahkikî iman

 • Araştırarak ve kesin delillere dayanarak elde edilen iman.

tahlil

 • Müşkül meseleyi halletmek.
 • Bir şeyi kolaylıkla tutmak.
 • Eritmek.
 • Bir şeyi helâl kılmak.
 • Yemine kefaret etmek.
 • Man: Terkibin zıddıdır. Bir kıyas neticesinin mantık şekillerinin hangisinden olduğunu bilmek için delilin tahlili, araştırılması.
 • Fiz:

tahlili / tahlilî

 • Çözümleyici, araştırarak.

takassi

 • Bir şeyin aslını esasını araştırma.

takip

 • Gözetmek, yolunda gitmek, peşinden yürümek, suçlunun suçunu araştırmak, izlemek.

taklid / taklîd

 • İnanılacak şeylerde düşünmeden, anlamadan, yalnız başkasından işiterek, görerek inanma, îmân etme.
 • Amelde yâni yapılacak işlerde delîlini araştırmadan bir müctehidin ictihâdlarına (mezhebine) uyma, bağlanma.
 • Kendi mezhebine göre yapmasında harâc (meşakkat) veya zarûret buluna

taklidi / taklidî

 • Araştırmaksızın taklide dayanan.

taklidi iman / taklidî iman

 • Araştırmaksızın, taklide dayanan iman.

taklit

 • Hakikatini araştırmadan kabul etme.

tansis etmek

 • İnceden inceye araştırmak ve delille ispat etmek.

tearrüf

 • Araştırarak öğrenme.
 • Bir şeyi araştırarak öğrenme.

tebellüh

 • Ahmak olmak.
 • Suretâ ahmaklık göstermek.
 • Kaybolmuş bir şeyi araştırmak.
 • Yolu bilmeyen kimse, erbâbından sorup araştırmayarak gitmek.

tecessüs / تجسس / تَجَسُّسْ

 • Gizlice araştırma.
 • İnsanların gizli hallerini, ayb ve kusûrunu merâk edip, iç yüzünü araştırıp öğrenmeye çalışmak.
 • Gizlice araştırmak. Gizlice bakmak.
 • İç yüzünü araştırmak.
 • İç yüzünü araştırma merakı.
 • Gizlice araştırma.
 • Araştırma. (Arapça)
 • Merak. (Arapça)
 • Tecessüs etmek: Araştırmak. (Arapça)
 • Casusluk etme, gizlice araştırma.
 • Câsûsluk etme, gizlice araştırma.

tecessüs eden

 • Casusluk yapan, gizlice araştıran.

tecessüs etmek

 • Casusluk yapmak, gizlice araştırmak.

tecessüsat / tecessüsât

 • (Tekili: Tecessüs) Tecessüsler, araştırmalar. Gözetlemeler.

tecessüskar / tecessüskâr

 • Gizliden araştıran, meraklı. (Farsça)

tedarük

 • (Tedârik) Ele geçirmek. Edinmek. Hazırlamak.
 • Araştırıp bulmak.
 • Ardı ardına erişip katılmak ve tevâli etmek.

tedkik

 • Hakikatı anlamak ve meydana çıkarmak için inceden inceye araştırma.

tedkikat

 • (Tekili: Tedkik) Tedkikler. Araştırmalar. İncelemeler.
 • Tetkikler, araştırmalar.

teemmül

 • Düşünme, inceden inceye araştırma.

tefahhus / تفحص

 • Bir şeyin, bir mes'elenin iç yüzünü dikkatle araştırma.
 • Derinlemesine araştırma. (Arapça)

tefahhusat / tefahhusât

 • (Tekili: Tefahhus) İnceden inceye araştırmalar.

tefe'ül

 • Fal açmak.
 • Bazı hâdiseleri, tevafukları uğurlu saymak. Meselâ: Bir kitabı rast gele açarak ilk tevafuk eden yeri okuyup ona dikkat ederek onu uğurlu ve esas bir ders sayma gibi.
 • Olacak şeyi tahmin etmek. (Zıddı: Teşe'üm)
 • Kapalı bir kitabı, belirli dualar okuyarak rastgele açma ve açılan sayfayı ibret alma maksadıyla okuma işlemi.

tefe'ülen

 • Tefe'ül ederek; bir kitabı rastgele açarak uygun gelen yeri yorumlayarak.

teftiş eden

 • İnceleyen, araştıran.

teharri / teharrî

 • Bir şeyi anlamak için araştırmak.

tekapu / tekâpu

 • Öteye beriye seğirtme. Telâşla koşarak birşeyler araştırma. (Farsça)
 • Dalkavukluk. (Farsça)

tenattus

 • Dikkatle tecessüs etmek, araştırmak.
 • Ayırmak.

tenkib

 • Dolaşıp gezmek.
 • Ticaret yapmak. Tefahhus etmek.
 • İnceden inceye araştırmak.

tenkih

 • Araştırıp, dikkat edip bir şeyin sonuna hakikatına ermek.
 • Bir şeyin fazla ve gereksiz kısımlarını çıkarıp kısaltarak düzeltmek.
 • Temizlemek.
 • Bütçe tanzimi için maaşları azaltmak.

tesadüf / تصادف / tesâdüf

 • Rastgelme. Bir şey kendiliğinden olma. Tedbirsiz meydana gelme.
 • Rastlantı.
 • Rast gelme.
 • Rast gelme.
 • Rastlama. (Arapça)
 • Rastlantı. (Arapça)
 • Tesâdüf edilmek: Rastlanmak. (Arapça)
 • Tesâdüf etmek: Rastlamak. (Arapça)

tesadüf eden

 • Rast gelen.

tesadüf edilme

 • Rastlanma.

tesadüf etme

 • Rastlama.

tesadüf etmek

 • Rastlamak.

tesadüf olunan

 • Rastlanan.

tesadüfat

 • Tesadüfler, rastlantılar.

tesadüfen / tesâdüfen / تصادفا

 • Rastlantı olarak.
 • Tesadüf olarak, rastgele.
 • Rastlantı eseri, rastgele. (Arapça)

tesadüfi / tesadüfî / tesâdüfî / تصادفى

 • Tesadüfle ilgili, rast gele.
 • Rastgele. Tesadüf olarak. Tedbirsiz meydana gelmek suretiyle.
 • Rastgele, tesadüfen.
 • Rastlantı eseri, rastgele. (Arapça)

teşrih

 • Bir kitap veya ibareyi anlaşılır şekilde açıklamak, tafsilât vermek. İnceden inceye didikleyip araştırmak.
 • Tıb: Bir cesedi kesip parçalara ayırarak incelemek.

teşrihat

 • Açıklamak, tafsilât vermek, inceden inceye araştırmak.

teşrihat-ı hikemiye

 • Hikmet ve felsefe nazarıyla yapılan araştırma, açıklama.

tesvir

 • Toz kaldırma.
 • Derin ve gizli mânayı araştırma.

tetbi'

 • Peşini bırakmayıp iyice araştırma.
 • Uyma, tâbi olma.

tetebbu / tetebbû / تَتَبُّعْ

 • Araştırıp incelemek, derinliğine inceleyip tanımak.
 • Araştırma, inceleme.
 • Etraflıca araştırma.

tetebbu' / تتبع / تَتَبُّعْ

 • Araştırıp tetkik etme. Derinliğine inceleyip tanıma, öğrenme. Öğrenmek için okuma.
 • Derinlemesine araştırma, inceleme. (Arapça)
 • Tetebbu' etmek: İncelemek. (Arapça)
 • Etraflıca araştırma.

tetebbuat / tetebbuât

 • Araştırıp incelemeler.
 • Araştırıp incelemeler. Arayıp öğrenmeler.
 • Araştırıp incelemeler.

tetkik

 • İnceleme, araştırma.

tetkik eden

 • İnceleyen, araştıran.

tetkik edilen

 • İncelenen, araştırılan.

tetkik-i ilmi / tetkik-i ilmî

 • İlmî inceleme, araştırma.

tetkikat-ı amika / tetkikat-ı amîka

 • Etraflı, derin araştırmalar, incelemeler.

tetkikat-ı felsefe

 • Felsefenin inceleme ve araştırmaları.

tetkikat-ı fenniye

 • Bilimsel araştırma ve incelemeler.

tetkikat-ı ilmiye

 • İlmî bakımdan incelemeler, araştırmalar.

tetkikat-ı saibe / tetkikat-ı sâibe

 • İsabetli tetkikler, araştırmalar.

tetkiki / tetkikî

 • İnceleyerek, araştırarak.

tevafuk

 • Birbirine uygunluk. Muvâfık oluş. Rast gelme hali. Nizamlanmış biçimde birbirine uygun olmak.

tevafuk-u hatır / tevafuk-u hâtır

 • Bir fikir tevafuğu, bir düşünce rastlantısı.

teverrut

 • Zor bir işe rastlama. Vartaya düşme.

tevhid-i hakiki / tevhîd-i hakîki

 • Araştırarak, delilleriyle Allah'ın birliğini kabul etme.

tevhid-i zahiri / tevhîd-i zâhirî / تَوْح۪يدِ ظَاهِر۪ي

 • Delil ve araştırmaya dayanmayan Allah'ı birleme.

teyakkun

 • İyiden iyiye araştırıp şüphesiz tam olarak bilmek.
 • Tam yakınlık hâsıl etmek.

türkiyat / türkiyât / تركيات

 • Türklük araştırmaları, türkoloji. (Türkçe - Arapça)

ulema-i hakikat

 • İman hakikatlerini araştırıp elde eden âlimler.

ulema-i muhakikin / ulema-i muhakikîn

 • Gerçeği, hakikati bulup araştıran âlimler.

ulema-i muhakkikin

 • Gerçeği, hakikati bulup araştıran âlimler.

vazife-i tahkikat

 • Araştırma, inceleme görevi.

veraset

 • Miras sahibi olma. Ölen bir kimsenin mallarının Allah'ın (C.C.) emrine göre, şeriatça mirasçılara geçmesi.
 • İrsiyet. Varislik, mirasçılık. Mirasta hak sahibi olma.

vesme / وسمه

 • Rastık. (Arapça)

vesmedar / vesmedâr

 • Dağlanmış, damgalı. (Farsça)
 • Rastıklı. (Farsça)

visam

 • (Tekili: Vesim) Damgalılar. Alâmetlenmiş olanlar.
 • Güzel yüzlü olanlar.
 • Rastıklılar.

vuku'

 • Düşme, rastlama.
 • Olma, oluş.
 • Gidip çatma.
 • Bir hadisenin çıkış şekli, cereyânı.

vüsema

 • (Tekili: Vesim) Damgalılar, dağlanmış olanlar.
 • Güzel yüzlüler.
 • Rastıklılar.

zahiri ilimler / zâhirî ilimler

 • Okuyarak, çalışarak ve araştırarak elde edilen, öğrenilen ilimler. Kelâm, tefsîr, fıkıh gibi din bilgileriyle; mantık, matematik, fizik, kimyâ, biyoloji, geometri gibi fen bilgileri.

zat-ı muhakkik / zât-ı muhakkik

 • Gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen âlim zât.