LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Otur ifadesini içeren 432 kelime bulundu...

ma-icari / mâ-icârî

 • Akar su. Devamlı akmakta olan ve üzerinde herhangi bir pisliğin durması mümkün olmayan çay, dere, ırmak, nehir veya yer altından çıkarılan artezyen suları. Bir saman çöpünü götüren su, akar su sayılır.

merhaba

 • "Hoş geldiniz" mânâsına iltifât tâbiri.
 • "Râhat oturun" mânâsına bir iltifat tâbiri.

a'sarnişin olan / a'sârnişîn olan

 • Asırlar içinde oturmuş olan.

ağa yeri

 • Topkapı sarayında hazine kethüdasının oturduğu yer.

ahali

 • (Tekili: Ehl) Halk, umum, nâs.
 • Bir memleketin yerlileri, bir memlekette oturanlar, yaşayanlar.

akılcılık

 • (Rasyonalizm) fels. İnsanın, akılla gerçeğe uygun bilgiyi bulabileceğini, aklın doğru kabul ettiği bilginin şübhe götürmez kesinlikte doğru olduğunu kabul ettiği felsefe. Tenkitçi felsefe, deneyci felsefe, psikoloji ve sosyoloji bu felsefenin aşırı iddialarını çürütmüştür. Bugünkü ilim adamları herş

ambargo

 • Bir para veya malın kullanılması veya başka bir yere götürülmesi ya da bir geminin bulunduğu limandan ayrılması yasağı.

an'aneli sened

 • Hadis nakledenlerin veya bir haberi söyleyenlerin bu haberi kimden kime söylendiğini belli eden "An filan, an filan" diyerek şahısların isimleriyle beraber rivâyet ve nakledilen kuvvetli ve şüphe götürmeyen sened.

analoji

 • Mant. Benzetme yoluyla sonuç çıkarma. Bilinmeyen bir durum, bir hadise, bir münasebet ve bir varlık hakkında hüküm vermek için bilinen bir benzeri hakkındaki bilgilerden faydalanılarak muhakeme yürütülmesidir. Bu tarz düşünce çok defa düşüneni yanlış sonuca götürür. Muhtemel olanın muhakkak zannedil

aram-güzin / ârâm-güzin

 • Dinlenmek için oturan, istirahat eden, dinlenen. (Farsça)

aram-saz / arâm-saz

 • Yerleşen, oturan. (Farsça)

arazi-i mürfaka / arâzi-i mürfaka

 • Huk: Sokaklarda oturulacak yerler ve caddelerde boş bırakılan kısımlar. Yolculara ait terkedilmiş konak yerleri, kervansaraylar.

arnavut

 • (Rumca ve Arnavutçadan) Balkan yarımadasının batı tarafında oturan bir kavimdir. Osmanlı devrinde, Kosova, İşkodra, Manastır, Yanya vilâyetleridir. Şimdi müstakil bir devlet olup, Türkçede Arnavutluk şeklinde söylenir.

as'ase

 • Oturak yerin yumuşağı.
 • Helâk olmak.
 • Fesâd etmek.

ashab-ı suffa / ashâb-ı suffa

 • Suffa ehli. Bunlar, Hz. Peygamberin (A.S.M.) mescidine bitişik üstü örtülü, etrafı açık bir yerde otururlardı ve orada yaşarlardı. Bu zatların yaşayışları ve hâlleri din hizmeti, hayatı bakımından büyük değer taşımaktadır. Bütün hayatları Peygamberimiz'in (A.S.M.) yanında bulunarak Kur'ânın en yükse

asude-nişin / asûde-nişin

 • Rahatça oturan. İstirahat eden. (Farsça)

aver

 • Averden "getirmek" fiilinin emir köküdür, kelime sonuna getirilerek; yapan, eden, olan, veren, götüren gibi manalara sebeb olur. (Farsça)

avr

 • Bir kimseyi kör etme.
 • A'ver kılma. Bir şeyi alıp götürmek.
 • Telef etme.
 • Gözsüzlük.

azizan / azîzan

 • Azizler. Kelimenin sonundaki ân takısı Arabça'da ikilik, Farsça'da çokluk ifâde eder.
 • "İki azîz (velî)" mânâsına İslâm âlimlerinin ve evliyânın büyüklerinden Ali Râmitenî hazretlerine verilen lakab.
 • Büyükler, evliyâ. Birisiyle oturup kalbin toparlanmazsa Kalbindeki dünyâ düşüncesini s

bab-ı fetva / bâb-ı fetva

 • Eskiden şeyhülislamların oturduğu daire. Fetvalar burada verilirdi.

balanişin

 • Üstte, yukarıda oturan. (Farsça)

banket

 • Bir otomobili uçtan uca kaplayan ve tek parçadan ibaret olan oturacak yer.
 • Karayollarında asfaltın her iki yanındaki balastlı kısım.

bedavet

 • Çölde oturmak, Bedevilik.

bediy

 • Çok âşikâr, göze çarpan.
 • Çölde sahrada oturan.

behişt-nişin

 • Cennette oturan. (Farsça)

ber

 • Üzere, üzerine, yukarı mânasına (ve Arabçadaki "Alâ" yerine edat-ı isti'lâdır) (Farsça)
 • Göğüs, sine, bağır, sadır. (Farsça)
 • Fayda. (Farsça)
 • Hamil. (Farsça)
 • Hıfz. (Farsça)
 • Yan. (Farsça)
 • Taraf. (Farsça)
 • Nâkil. Götürücü. (Farsça)
 • Meyve. (Farsça)
 • Yaprak. Varak. (Farsça)
 • Meme. (Farsça)
 • Genç kadın. (Farsça)
 • E (Farsça)
 • (Burden) "Götürmek" mastarının emir köküdür. Kelimenin sonuna getirilerek terkipler yapılır. Emirber : Emir dinleyen, emir götüren. Fermanber : Emir veren. Emir dinleyen... gibi. (Farsça)
 • "Alan, dinleyen, yeden, götüren" mânâsında son ek.

berk-i hatıf / berk-i hâtıf

 • Kapıp götüren veya göz kamaştıran şimşek.

besare-nişin / besâre-nişin

 • Sofada oturan, uşak, hâdim, hizmetçi. (Farsça)

beta'

 • İkamet. Bir yerde oturma.

bevz

 • Devamlı oturuş. Daimi oturma.
 • Çillerin kaybolmasından sonra yüzün güzelleşmesi.

binaen

 • ...den dolayı, ...den ötürü.

bücud

 • Bir yerde mukim olma, oturma. İkamet.

bülud

 • Mukim olmak, ikamet etmek, oturmak.
 • Köhne olmak, eskimek.
 • Meclise geç gelmek.

burak

 • Peygamber efendimizin göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gece (mîrac gecesinde) üzerine bindiği ve kendisini Mekke'den Kudüs-ü şerîfe kadar götüren (taşıyan) Cennet hayvanı. Burak, dünyâ hayvanlarından değildir. Erkekliği ve dişiliği yoktur. Çok hızlı giderdi.

burhan-ı inni / burhân-ı innî

 • İnneli (elbetteli) delîl. Eserden müessire (o eseri yapana), san'attan san'atkâra ve netîceden sebebe götüren delîl. Kelâm (akâid) ilminde daha çok bu delîl kullanılır.

burhan-ı limmi / burhân-ı limmî

 • Limeli (niçinli) delîl. İlletten sebebden ma'lûle (illetin bulunduğu şeye), müessirden (eseri yapandan) esere, san'atkârdan san'ata, sebebden netîceye götüren delîl. Görülen ateşten dumanın varlığına hükmetmek böyledir.

çağatay

 • Cengiz Han'ın oğlu Çağatay Han'ın ismine nisbetle Mâvera-ün Nehr taraflarında oturan Doğu Türklerine ve edebî lisan olarak kullandıkları Doğu Türkçesine verilen isimdir.

calis

 • (Çoğulu: Cüllâs) Oturan, oturucu, cülûs eden. Tahta çıkan.

canişin / cânişin / جانشين

 • Halef, birinin yerine oturan. (Farsça)

çar-balişt / çâr-bâlişt

 • Evvelce padişahların ve makamca büyük olanların üzerlerine oturdukları dört katlı şilte. (Farsça)
 • Dört unsur. (Farsça)

cazi

 • Ayaklarını dikip parmakları üzerine oturan kişi.

cebbar / cebbâr

 • (Sıfat-ı İlahiyedendir) İstediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan. Büyüklük, azamet ve kudret sahibi. İmar eden Cenab-ı Hak. Kullarını ıslah edip tevbeye götüren Allah Teâlâ Hz.leri (C.C.)
 • Zâlim, gaddar, müstebid, mütemerrid insanlar da bu sıfatla tavsif edilir. Meselâ; Cengi
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kullarının hallerini ıslâh edip tövbeye götüren, dilediğini yaptırmaya gücü yeten.
 • Kibirli, zorba, gaddâr.

cedeli / cedelî / جدلى

 • Tartışmaya dayalı, münakaşa üstüne oturmuş. (Arapça)

celb

 • Kendi tarafına çekmek. Çekmek, götürmek.

celesat / celesât / جلسات

 • Oturumlar. (Arapça)

celis

 • Ekseri bir yerde oturan. Arkadaş. Birlikte oturan.

celse / جلسه

 • Oturum, duruşma.
 • Namazda iki secde arasında hareketsiz bir miktâr oturma.
 • Bir meclis veya mahkeme hey'etinin toplanmalarından tâtile kadar olan müzakere müddeti.
 • Bir def'a akd-i meclis etmek. Oturuş, bir def'a oturmak.
 • Oturum.
 • Oturum. (Arapça)

celse-i aleniyye

 • Açık oturum.

celse-i hafife / celse-i hafîfe

 • İkinci secdeyi yapıp kıyâma kalkmadan önce olan kısa oturma.

celse-i muhakeme

 • Mahkeme heyetinin görüşme boyunca yaptığı oturum, yargılama duruşması.

cihat-ı hidayet / cihât-ı hidayet

 • Doğru yola götüren yönler.

cilas

 • Beraber oturma.

cudi-i islamiyet / cudi-i islâmiyet

 • Her türlü helâket ve felâketlerden İslâmiyetle necat bulunacağını ifâde eden bir teşbihdir.Nasıl ki Nuh tufanında Nuhun (A.S.) gemisi Cudi Dağında karaya oturup kurtuldukları gibi.

cülesa

 • (Tekili: Celis) Beraber oturanlar.

cüllas

 • (Tekili: Câlis) Cülus edenler, oturanlar.

cülus / cülûs / جلوس

 • Oturuş. Oturma.
 • Padişahın taht'a oturması.
 • Oturma. (Arapça)
 • Tahta geçme. (Arapça)
 • Cülûs etmek: Tahta geçmek. (Arapça)

cülus-u hümayun / cülus-u hümâyun

 • Padişahın taht'a oturma merâsimi.

cüsum

 • Kuşun, uyuması vaktinde göğsünü yere koyup çömelmesi. Çömelip oturmak.
 • Uykuda gelen ağırlık. Kâbus.
 • Oturmak.

cüzaf

 • Götürü pazar.

daffata

 • Metâ ve kumaş götüren deve.
 • Çokluk, cemaat.

dal'

 • Meyl. Eğrilik. Kuvvet.
 • Ağır yük götürmek.

darra

 • Şiddet, mihnet. Belâ. Naks. Ziyan. Sıkıntı. Kötürümlük.

decn

 • Bol yağmur, rahmet.
 • Havanın bulutlu olması.
 • Bir yerde mukim olma. Bir yerde oturma.

düvel-i rasiha / düvel-i râsiha

 • Köklü devletler; devlet geleneği ve teamülleri oturmuş olan devletler.

ebu-t-turab

 • Hz. Alinin (R.A.) bir lâkabı. (Bu isim Hz. Ali Radiyallahu anh, toprak üzerine oturduğu veya yattığından dolayı tevâzuuna işareten Peygamber Efendimiz (A.S.M.) tarafından verilmiştir.)

efgar

 • (Figâr) Yaralı, kötürüm, sakat, cerih. (Farsça)

ehali

 • (Tekili: Ehl) Bir memleket, şehir, kasaba köy veya semt veyahut da mahallede yerleşip oturanlar.
 • Avam, halk umum.

ehl

 • Sahip, malik,
 • Maharetli, usta.
 • Bİr yerde oturan.
 • Karıkocadan herbiri.

ehl-i meder

 • Evde oturan. Medeni.

ehl-i veber ve badiye / ehl-i veber ve bâdiye

 • Çadırda oturan bedevi Arab, çöl ahalisi.

embel

 • Kılıcı ve silahı olmayan.
 • Eyer üstünde doğru oturamayan.
 • Boynu eğri olan.

emval-i menkule

 • Bir yerden başka yere taşınabilir, götürülebilir eşya ve mallar. (Masa, karyola, perde, çakı... gibi.)

enterne

 • Belirli bir yerde oturmağa mecbur edilen yahut gözaltına alınan kimse. (Fransızca)

erike

 • Taht. Padişahın tahtı.
 • Oturulacak yer. Koltuk.

erike-nişin

 • Tahtta oturan. (Farsça)

esirre

 • Tahtlar, oturulacak yerler.
 • Milletin belli başlı ileri gelenleri.

etan

 • Dişi eşek. (Farsça)
 • Bir kısmı havada, bir kısmı suyun içinde kalan kaya; yosunlu taş. (Farsça)
 • Kuyu kenarında üstüne oturup su içmeye mahsus taş. (Farsça)

ettehıyyatü / ettehıyyâtü

 • Namazların birinci ve ikinci oturuşlarında okunan duâ.

eved

 • Kuvvet. Ağır yük götürmek.
 • Eğrilik.

evhal

 • (Tekili: Vahal) Sıvalar, balçıklar, çamurlar.
 • Mekânlar, hâneler, evler, durulacak veya oturulacak yerler.

evreng-nişin

 • Tahtta oturan, hükümdar. (Farsça)

ezell

 • Kurtla sırtlandan doğan hayvan.
 • Oturak yerinin iki yanları arık ve yeyni olan.

ezem

 • Ağzını yumup oturmak.
 • Sabretmek.
 • Yemekten ve içmekten men'etmek.
 • Isırmak.
 • Gayret etmek.
 • Bükmek.

fünun-u müterettibe

 • Düzenlenmiş, belli bir sisteme oturtulmuş fenler, ilimler.

gayr-ı meskun

 • İçinde oturulmayan yer. Kimsesiz yer.

gile / gîle

 • Bir kimseyi aldatıp bir yere götürüp öldürmek.

gılman-ı hassa

 • Tar: Padişahların hususi köleleri. Bunlara ilk zamanlarda "İç oğlanları", daha sonları da "İç ağaları" da denilirdi. Bunlar, "Enderun-u Hümayun" denilen ve sarayın Babussaade'den içeride bulunan kısmında hizmet ederler; derece ve hizmet itibariyle başka başka odalarda otururlardı. Bu odalar; Büyük v

girye-zar

 • Oturup ağlanılan, gözyaşı dökülen yer. (Farsça)

gubar-aver / gubâr-âver

 • Toz götüren. Tozkoparan.

hacebe

 • (Tekili: Hâcib) Perdeciler, kapıcılar.
 • İnsanın oturak yeri olan uzvu, kalça. (İkisine "hacebetan" derler)

hadar

 • Mukim olmak, ikâmet etmek, oturmak.

haddinden geçirme

 • Sınırı aştırma, aşırıya götürme.

hadis-i cibril / hadîs-i cibrîl

 • Peygamber efendimiz Eshâbı (arkadaşları) ile otururlarken, Cebrâil aleyhisselâmın insan sûretinde gelip; İslâm'ı, îmânı ve ihsânı sorduğunda Resûlullah efendimizin verdiği cevabları bildiren hadîs-i şerîf.

hadıyd

 • (Hazîz) Oturaklı, mütemekkin, yer.
 • Dağ eteği. Zir. Alçak yer.
 • Koz: Ayın veya başka bir seyyarenin mahreki üzerinde dünyaya en yakın bir mesafede bulunan nokta. Dünya ile diğer seyyarelerin güneşin merkezinden en uzak oldukları bir nokta.

halka-i zikir

 • Tasavvufta, zikir esnasında daire şeklinde oturmak.

halkabend

 • Toplanıp yuvarlak meydana gelecek şekilde oturma. (Farsça)

halvetgah / halvetgâh

 • Tek başına oturup ibadetle vakit geçirilen yer. (Farsça)
 • Halvet yeri. Gizli olarak görüşülecek yer. (Farsça)

hamil / hâmil

 • (Hâmile) Yüklü yüklenmiş.
 • Gebe.
 • Taşıyan, götüren.
 • Hâiz.
 • Mâlik, sahib.
 • Uhdesinde bir poliçe bulunan.

hamilen

 • Hâmil olarak. Taşıyarak, götürerek.
 • Hâmil olduğu halde.

hamza

 • Abdulmuttalib'in oğlu olup, Resulüllah'ın (A.S.M.) amcasıdır. Önceleri, İslâm dinine karşı olanlarla beraberdi. Ebucehil'in İslâm düşmanlığını çok ileri götürmesi karşısında, imana girip Ebucehil ve din düşmanlarına karşı çıktı ve İslâm'a büyük hizmetleri oldu. Uhud Gazası'nda 57 yaşında iken şehid

harabenişin

 • Viranelerde, harabelerde oturan. (Farsça)

hasebiyle

 • Dolayısıyla, -den ötürü.

hatıf

 • Süratli kapıp götürücü.
 • Göz kamaştırıcı şimşek.

hatme-i ahmediye

 • Peygamberimizin (a.s.m.) geniş halk kitleleriyle beraber belirli dua ve zikirleri yapıp bitirdiği oturum veya zikir halkası.

hatme-i kübra

 • Büyük ve geniş bir topluluğun belirli zikir ve duaları okuyup bitirdikleri oturum veya zikir halkası.

hatme-i muazzama-i muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) geniş halk kitleleriyle beraber belirli dua ve zikirleri yapıp bitirdiği oturum veya zikir halkası.

hatt-ı istiva / hatt-ı istivâ

 • Dünyanın kuzey ve güney kutuplarına aynı uzaklıkta olduğu ve dünyayı iki müsavi parçaya böldüğü farzedilen dâire çizgisi. (Farsça)
 • Ekvator. (Farsça)
 • Mevlevi semahânesinde, şeyhin oturduğu post ile meydan kapısı ortasında farzolunan çizgi. (Farsça)

hayme-nişin

 • Çadırda oturan. Göçebe.

haymenişin / haymenişîn

 • Çadırda oturan.

hebenka

 • Ayak parmaklarını dikip ökçesi üzerine oturmak.

hedy

 • Cenab-ı Hakk'ın rızası için veya ihramda iken yapılması yasak olan herhangi bir fiili işlemekten dolayı kusurunu affettirmek ricasiyle, keffaret olarak Harem-i Şerif'e götürülen veya kendisi veya parası gönderilen kurban.
 • Harem-i şerife götürülen kurban.

hem-ber

 • Beraber olan, birlikte oturan. (Farsça)

hem-cay

 • Aynı yerde oturan. Hemşehri. (Farsça)

hem-civar

 • Aynı yerde oturan, komşu.

hem-hane

 • Bir evde oturanların beheri. Arkadaş, refik. (Farsça)

hem-sufre

 • Aynı sofraya oturan, sofra arkadaşı. (Farsça)

hem-zanu

 • Diz dize oturup konuşan, yan yana oturan. (Farsça)

hevadic

 • (Tekili: Hevdec) Kadınların binip oturmaları için devenin üzerine konulan küçük mahfeler.

hıbve

 • (Çoğulu: Hubâ) Gökyüzüne yayılmış büyük bulut.
 • Dizlerini büküp, mak'adı üzerine oturup, elleri dizleri altından bağlamak.
 • Bele takılan şey.

hıdare

 • Oturma, ikamet.

hisarlı

 • Hisarla çevrili yer.
 • Hisarda oturan, kalede mukim.
 • Ask: Sınırlarda bulunan şehir ve kalelerde topçuya ait hizmetlerde kullanılan bir sınıf asker. Bunlara İstanbul'dan gönderilen "topçuağası" kumanda ederdi. Hisarlılar, bölük ve ortalara ayrılmamıştı. Sayıları sınırlı ve sabit

içgüvey

 • (İçgüveyi, içgüveysi) Kayınpederinin evine alınan dâmat. Karısı tarafının evinde oturan dâmat. (Türkçe)

iclas / iclâs

 • Oturtmak. Tahta çıkartmak. Padişahı tahta oturtmak.
 • Oturtma, tahta çıkarma.

iglat

 • (Galat. dan) Yanlışa götürme.

ihaşe

 • Avı, tuzağa düşürebilmek için sürüp götürme.

ihda

 • İman ve İslâmiyet yolunu göstermek. Hidayete eriştirmek. Doğru yola götürmek. Allah rızasına uyan yola girmesine vesile olmak.
 • Hediye etmek. Armağan yollamak.

ihtimal

 • (Haml. den) Mümkün olma, belki. Olması mümkün görünmek.
 • Kabul eylemek.
 • Yükselip götürmek.
 • İhsana mukabil şükretmek.
 • Kızma ve hiddetlenmekten dolayı yüzünün rengi değişmek.

ihtitaf

 • (Hatf. dan) Göz kamaştırma.
 • Kapıp götürme, kapma.

ık'ad

 • Yüksek bir yere çıkarmak.
 • Oturtmak.

ik'ad

 • Bir hükümdarın tahta oturtulması. Oturtmak.

ık'ad / ık'âd / اقعاد

 • Oturtma. (Arapça)

ik'ad / ik'âd / اقعاد

 • Oturtma. (Arapça)

ikame / ikâme / اقامه

 • Oturtmak. Mukim olmak. Yerleştirmek. İskân eylemek. Bulundurmak. Meydana koymak. Vücuda getirmek. Dâva açmak. Ayağa kaldırmak. Kıyam etmek.
 • Kaldırma. (Arapça)
 • Oturma. (Arapça)
 • Yerine koyma. (Arapça)
 • İkâme etmek: Yerine koymak. (Arapça)

ikamet / ikâmet / اقامت

 • Oturum, oturma.
 • Bir yerde kalmak. Oturmak.
 • Müezzinin kamet getirmesi.
 • Oturma, yerleşme.
 • Kâmet. Erkeklerin farz namaza başlamadan önce okuması sünnet olan ezâna benzer sözlerin ismi. Ezândan farkı fazla olarak "Hayyealelfelâh"dan sonra iki defâ "Namaz başladı" mânâsına olan "kad kâmet-issalâtü denir.
 • Oturmak, bir yerde kalmak.
 • Oturma. (Arapça)
 • Namaza durma. (Arapça)

ikametgah / ikametgâh / ikâmetgâh / ikâmetgah / اقامتگاه

 • Oturulan yer, adres.
 • Oturulan ev, hâne, yer, mesken.
 • Oturma yeri. (Arapça - Farsça)

ikbal

 • Bir şeye yönelmek. Teveccüh etmek. Reddetmeyip kabul etmek. Bir şeyi birinin önüne götürmek. Baht açıklığı. Talih. Refah.
 • İstemek.

iktiyad

 • Tutup götürme veya götürülme.

incilab

 • Celbedilme. Çekilme. Sürülüp götürülme.

inni / innî

 • Eserlerden eser sahibine götüren delil.

irfaş

 • Yeme içme ile uğraşma.
 • Bir yerde daimi oturma.

irtiba'

 • Bahar mevsiminde güzel bir yerde oturma.

iskan / iskân

 • Yerleştirmek. Bir yeri mesken yapıp oturmak.
 • Sâkin.

ıskarso

 • İtl. Yelkenleri doldurur dik rüzgâr.
 • Geminin götürü olarak kiralanması.

islab

 • Giderme, selbetme. Kapıp götürme.

islamilaisen sevrakume / islâmilaisen sevrakume

 • Müslüman mahallesi, Müslümanların oturduğu bölge, yer.

isra / isrâ

 • Geceleyin götürme.

işrak / işrâk

 • Sezgi; keşif ve ilham ile insanı Allah'a götüren yolları bulmaya çalışmak.

istikare / istikâre

 • Hızlı hızlı yürüme.
 • Yükleri sırtına yükleyip götürme.

istinase

 • Bir kimseyi beraber götürme.
 • Depretme.

istishab

 • (Sohbet. den) Yanına alma. Birlikte götürme, beraber götürme.

istishaben

 • Beraber götürerek, yanına alarak.

istizlal

 • (Zıll. dan) Gölgelenme. Gölge altına girme.
 • Sığınma, himâyesine girme.
 • Gölgede oturma.

itlal

 • Hayvanı yedeğinde götürme.
 • Damlatma.

ittika' / ittikâ'

 • Dayanmak. Yaslanmak.
 • Oturmak.

iva'

 • Barındırma, kondurma. Yerleştirme, oturtma, iskân ettirme.

izhac

 • Oturma, ikamet etme.

ka'de

 • Bir defa oturuş. Oturma.
 • Ist: Namazdaki bir defa oturuş. Teşehhüd için, Ettahiyyâtü duâsını okumak maksadı ile olan oturuş. Birinci oturuşa Ka'de-i ulâ, ikinciye de Ka'de-i âhire denir.

ka'de-i ahire / ka'de-i ahîre

 • Namazda son oturuş.

ka'de-i ula / ka'de-i ûlâ

 • Üç ve dört rekatli namazların ikinci rek'atındaki oturuş.

kabale

 • Kadı'nın (hâkimin) verdiği hüccet.
 • Toptan, götürü ile yapılan satış.
 • Yahudilerin kendi cemaatlarına verdikleri vergi.

kabil-i sükna / kabil-i süknâ

 • Oturmaya elverişli, oturulabilir.

kade

 • Namazda oturuş.

kadırga

 • Buharlı gemilerin icadından evvel kullanılan harp gemilerinden biri. Kürek ve yelkenle kullanılırdı. Kadırgalar 25 oturaklı idi ve her küreği dörder adam tarafından çekilirdi.

kaid

 • (Kuud. dan) Oturan, oturucu, oturmuş.

kaiden

 • Oturarak, oturduğu hâlde.

kaıf

 • Yeri kazıp götüren, toprağı sürükleyen yağmur.

kal'a-nişin

 • Kalede oturan. (Farsça)

kameriyye

 • Çardak. Bahçelerde, mehtaplı gecelerde oturmak üzere yapılıp, etrâfı sarmaşık v.s. çiçeklerle örtülü bulunan yer. Küçük köşk.

kanaat / kanâat

 • Yeme, içme ve barınacak yer husûsunda bileğin emeği, alın teri ile kazanılana râzı olmak, başkasının kazancına göz dikmemek. Kanâat, çalışmayıp, sâdece eline geçeni kullanmak, tembel oturup, başka bir şey aramamak değildir. Aksine hırslı hareketlerden kaçınıp, gönül huzûru ile yaşamaktır.

karar

 • Değişmez hâle gelmek.
 • Sabit ve sakin olmak.
 • Ne az ne çok olan tam ölçü. Ölçülülük.
 • Gitmeyip kalmak.
 • Oturaklı yer. Sâkin olacak yer.
 • Anlaşılan ve sabit hâle gelen son karar sözü.
 • Mahkemece verilen son söz ve neticeye bağlama.
 • Dolanmak.

kararyab

 • Karar bulan. (Farsça)
 • Bir yerde oturup dinlenen. (Farsça)

kaşire

 • Derisi yarılmış olan baş yarığı.
 • Yerin yüzünü kazıp götürmüş olan yağmur.

kass

 • Talep etmek, istemek.
 • Nemime, söz götürmek, lâf taşımak.

katb

 • (Katub) Daim çatık çehreli, ekşi yüz.
 • Bir kimseyi darıltmak, gücendirmek.
 • Birikmek, biriktirmek, doldurmak.
 • Dolu çuval taşımak, götürmek için hazırlamak.
 • Arslan.

katın

 • (Çoğulu: Kuttân) Oturan, yerli. Ev halkı.

kebuter-i name-ber

 • Posta güvercini. Mektup götüren güvercin.

kecabe

 • Devenin üstüne konan oturulacak bir çeşit tahtırevan. (Farsça)

kerevet

 • Tahtadan yapılan ve üzerine yatak veya minder konularak yatmağa ve oturmağa yarayan yüksekçe yer.

keşan ber keşan

 • Çeke çeke, zorla sürükleye sürükleye götürerek.

keşan keşan

 • Sürükleye sürükleye, zorla çekerek götürerek. (Farsça)

keştinişin / keştînişin

 • Gemide oturan. Gemide bulunan kimse. (Farsça)

kı'de

 • Halı.
 • Bir oturma tarzı.

kifl

 • Nazir, benzer.
 • Nasib, ecir.
 • Oturma yeri.

kıl'

 • (Çoğulu: Kılâ) Gemi kanadı.
 • Eyerde oturmayan kimse.

kisal

 • Bir yerde oturup kalan ve gideceği yere geç giden.

komşu

 • Bitişik evlerde veya yakın çevrede oturan kimse veya kimseler.

kühküm

 • Oturak yeri kemiği.

kürdistan

 • Kürdlerin oturdukları bölge.
 • İran'ın Ardelân eyaletinin eski adı.

kurfusa

 • Mak'adı üstüne oturup dizlerini karnına yapıştırıp iki kolunu baldırları üstüne kavuşturmak.

kürsi / kürsî

 • Oturulacak yüksekçe yer. Câmilerde vâizin, medreselerde müderrisin oturduğu yer.
 • Taht, serir. Erike. Koltuk.
 • Kaide.
 • Merkez.
 • Vazife.
 • Saltanat, kudret ve mülk.
 • Başkent, hükümet merkezi.
 • Mânevi makam.
 • Arş'ın altına bir semâ tabakas
 • Oturulacak yüksekçe yer, taht, makam.
 • Arş-ı a'lâ'nın altında bulunan, yer ve gökleri kuşatan alan.

kürsi-nişin

 • Tahtta oturan hükümdar, pâdişah. (Farsça)
 • Vâli. (Farsça)
 • Câmide vaaz eden. (Farsça)

kuttan

 • (Tekili: Katın) Yerliler, oturanlar, sâkinler.

kuud / kuûd / قعود

 • Cülus. Oturmak.
 • Namazın oturarak kılınan kısmı. Secdede iken kalkıp oturmak.
 • Namazın oturularak eda edilen kısmı.
 • Oturma, namazın oturarak kılınan kısmı.
 • Oturma. (Arapça)

latime / latîme

 • (Çoğulu: Letâyim) Misk.
 • Güzel kokular konulan kap.
 • Attarlar pazarı.
 • Güzel kokulu nesneleri götüren deve.

lazistan

 • Lazlar'ın oturduğu bölge olan Rize dolayları. Osmanlı İmparatorluğu zamanında Rize sancağına verilen ad.

lehid / lehîd

 • Götürdüğü yük ağır olduğundan eziyet çeken deve.

li

 • Gr: Lâm harfinin esre ile okunuşu. Bir kelimenin başına geldiğinde, "için, dolayı, ötürü, yüzünden, sebebinden" gibi mânâlara gelir. Kendinden sonraki isimleri cerreder. Yerine göre muhtelif isimler alır. Lâm-üt-tahsis ve temellük gibi.

li-zalik

 • Bundan dolayı. Bundan ötürü.

limmi / limmî

 • Eser sahibinden eserlerine götüren delil, ateşin dumana delil olması gibi.

ma'lul

 • İlletli, hasta, sakat, kötürüm.
 • Harpte bir uzvunu kaybetmiş gazi.

ma'tuh

 • (Ateh. den) Bunamış, bunak.
 • Sakat, kötürüm. Amelmânde.

ma'zub

 • Kötürüm kimse.

maa

 • (Beraber) mânasında bir kelime olup, iki türlü kullanılır:1- İzafetle (tamlama hâlinde):a) Zarf olarak: (Celestü maa zeydin: Zeyd ile beraber oturdum)b) Sıla (cümlecik) olarak: (Musaddıkan lima maaküm: Sizdekini tasdik ederek)c) Haber olarak: (Vehüve maahüm: O, onlarla beraberdir.)2- İzafetsiz: Bu t

maçin

 • Çin'e tâbi, Doğu Türkistan tarafındaki çöllerde ve Târim nehrinin güneybatısındaki dağlarda oturan Türk milletinden bir kavimdir ve simaca Moğol ile Aryâ cinslerinden mürekkeb oldukları anlaşılıyor. İçlerinde sarı saçlı ve mavi gözlü adamlar dahi bulunuyorsa da lisan bakımından Doğu Türkistan'ın aha

maddi temizlik / maddî temizlik

 • Bedenin, elbisenin ve oturulan yerin temizliği.

mahaffe

 • Mahfe. Deve veya katır üzerine konan ve içinde iki kişi oturabilecek yeri olan kapalı mahmil.

mahafil

 • (Tekili: Mahfil) Mahfiller.
 • Toplantı yerleri. Oturulup görüşülecek yerler.
 • Büyük câmilerde eskiden hükümdarlara veya müezzinlere ayrılmış ve etrafı parmaklıklarla çevrilmiş olan yerler.

mahall-i ikamet

 • Oturulan yer.

mahamil

 • Deve üzerine konan oturulacak sepetler. Mahmiller.
 • Kılınç bağ askıları.
 • İhtimâller.

mahfed

 • (Çoğulu: Mehâfid) İkamet yeri. Oturulan yer.
 • Bir renk cinsi.

mahkede

 • İkamet mevzii, oturulan yer.

mak'ad

 • Oturulacak yer. Minder.
 • Oturulduğunda bedene temel olan âzâ. Kıç.

makad

 • Oturak yeri, arka.

makar

 • Oturulan, karar kılınan yer; merkez; pâyitaht.

maktu'

 • (Maktua) (Çoğulu: Makati') Kesilmiş, kat olunmuş.
 • Pazarlıksız, değeri ve pahası biçilmiş.
 • Götürü.

maktuan

 • Götürü olarak, toptan.

malakelam

 • Diyecek yok. Söz götürmez.

mantıkla müşeyyed

 • Sağlam bir mantık üzerine kurulmuş, mantık kuralları üzerine oturmuş.

maraz-ı mevt

 • Ölüm hastalığı, insanı iş görmekten men eden ve başladığı târihten îtibâren en az bir yıl içinde ölüme götüren hastalık.

masaif

 • (Tekili: Masif) Sayfiyeler, yazlıklar. Yaz mevsiminde oturulacak yerler.

mashub

 • (Çoğulu: Mesâhib) Beraber alınıp götürülmüş. Kucaklanmış.

masif

 • (Çoğulu: Mesâif) (Sayf. dan) Yazlık. Yazın oturulacak yer. Sayfiye yeri.

masyef

 • (Çoğulu: Mesâyıf) Yaz gününde oturulacak yer.
 • Su yolunun eğri büğrü yeri.

mavna

 • Limanlarda, şamandıralara bağlı olarak yükleme ve boşaltma yapan gemilerden, kıyılara römorkör yedeğinde yük götürüp getiren tekne.

mavtın

 • (Çoğulu: Mevâtın) (Vatan. dan) Vatan. Yurt edinilen ve yerleşip oturulan yer.

mazallenişin

 • Gölgelikte oturan. (Farsça)

mazanne

 • (Mazınne) Zannolunduğu yer. Zan götüren.
 • Ermiş sanılan.

meclis

 • Oturulacak, toplanılacak yer.
 • Görüşülecek bir mes'ele için bir araya gelmiş insan topluluğu.
 • Devlet işlerini görüşmek üzere Millet Vekillerinin toplandıkları büyük bina.

medresenişin

 • Medreseli. Medresede oturan.

mehter

 • (Mih-ter) Daha büyük. (Farsça)
 • Reis. (Farsça)
 • Seyis. Osmanlı askeri mızıkası ve buna mensub müzikçiler. (Farsça)
 • Vaktiyle Bâb-ı âli çavuşu. (Farsça)
 • Rütbe, nişan veya vazife alanların evlerine müjde götürenler. (Farsça)
 • Tanzimattan önce Pâdişah çadırını kurmağa vazifeli asker. (Farsça)
 • At uşağı.(Farsça)

mekan / mekân

 • Yer, mahal.
 • Ev, oturma yeri, konut.

mekd

 • Azlık.
 • İkamet, oturmak.

mekin / mekîn

 • Yüksek rütbe sâhibi. Vakarlı. Temkinli. Nüfuz ve iktidar sahibi.
 • Yerleşmiş. Oturmuş. Sâkin, Muhkem.

menzilnişin

 • Yerinde oturan. (Farsça)

merabi'

 • (Tekili: Mürabba) Mürabbalar, kareler.
 • (Merba) İlkbaharda oturulan evler.

merba'

 • (Çoğulu: Merâbi') (Rebi'. den) Yazlık. Yazın oturulan mesken.

merba'-nişin

 • Yazlıkta oturan. (Farsça)

mesakin / mesakîn

 • Meskenler. Oturacak yerler.
 • (Tekili: Miskin) Ziyadesiyle fakir olanlar. Miskinler. Uyuşuklar. Zavallı, fakir kimseler.
 • Oturanlar.

mesken / مَسْكَنْ

 • Oturulacak yer, oturulan ev.
 • Oturulan yer, ev.
 • Oturulan yer.

meşkuk / meşkûk / مشكوک

 • Şüphe götürür. (Arapça)

meşkukiyyet / meşkûkiyyet / مشكوكيت

 • Şüphe götürme. (Arapça)

meskun / meskûn

 • İçinde oturanları olan yer. İnsan bulunan şenlenmiş yer.
 • İskan edilen, içinde oturulan yer.
 • Oturulan yer.

meşreka

 • Güneşte oturacak yer.

meşrık

 • Güneş doğacak cihet. Gündoğusu. Doğu. Şark ciheti.
 • Şems-âbâd, güneşi bol yer. Kış vakti ısınmak için güneşe karşı oturacak yer.
 • Tövbe kapısının adı.

mevtın

 • (Çoğulu: Mevatın) Yerleşip oturulan, yurt edinilen yer.

mi'rac / mi'râc

 • Merdiven.
 • Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem elli iki yaşında uyanık iken, beden ile, hicretten altı ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi, Mekke-i mükerremede Mescid-i Harâm'dan Kudüs'e ve oradan göklere ve bilinmeyen yerlere götürülüp, getirilmesi.

mihaffe

 • Mahfe. Katır veya develerin sırtına konulan ve iki kişinin oturabileceği büyüklükte olan sepet.

mina / minâ

 • Mekke-i mükerremenin doğusundaki dağların eteğinden Arafât'a giden yol üzerinde bulunan yer. Hac ibâdeti esnâsında kurban kesmek ve cemre (şeytan) taşlamak için buraya gidilir. İbrâhim aleyhisselâm, kurban etmek için, oğlu İsmâil'i buraya götürmüştü.

mişmel

 • Kaftan altında götürüldüğü hâlde görünmeyen küçük kılıç.

mıstabanişin

 • Sedirde oturan. (Farsça)

miştat

 • Kış günlerinde oturulacak yer.

mübaşir

 • Müjdeleyen.
 • Mahkemede kapıcılık edip şâhid ve maznunların ismini çağırarak mahkemeye yardım eden kişi.
 • Geçici bir vazife alarak merkezden bazı emirleri götüren, icrâ salâhiyeti olan.
 • Müfettiş. Kontrolör.

mubikat-ı seb'a / mûbikat-ı seb'a

 • İnsanı felâkete götüren yedi kebâir, yedi büyük günah: Katil, zinâ, şarab içmek, ukuk-ı vâlideyn (yâni; sılâ-yı rahmi terk), kumar oynamak, yalan şâhidliği, dine zarar verecek bid'alara tarafdarlık.
 • İnsanı felâkete götüren yedi en büyük günah.

mücaleset

 • (Cülus. dan) Beraberce ve birlikte oturma.

mücalis

 • (Cülus. dan) Birlikte ve beraberce oturan.

mücavir

 • Komşu.
 • Bir mâbed veya tekke yakınında çekilip oturan.
 • Yurdunu terkederek zamanını Haremeyn-i Şerifeyn'de ibadetle geçiren.

mücazefe

 • Söz ile karşısındakinin hakkını örtmek, aldatmak.
 • Fık: Tartıp ölçmeden göz kararı ile yapılan tahmini satış. Götürü almak. Toptan satmak.

mücrif

 • Süpürüp götüren.
 • Alan.

müctelib

 • Sürüp götüren.

müeddi olma / müeddî olma

 • Sebep olma, birşeye götürme.

muhtatif

 • Göz kamaştıran.
 • Kapıp götüren.

muhteba

 • Dizlerini yere dikip ellerini dizlerine kavuşturup oturan; dizlerini iple bağlayıp oturan kimse.

muhyem

 • (Çoğulu: Mehâyim) İkâmet yeri, oturma yeri.

muk'ad

 • Kötürüm.

mukame

 • İkamet, oturma.
 • İkamet yeri, vatan.
 • Ümmet.

mukatane

 • Mukim olmak, oturmak, ikamet etmek.

mükena'

 • (Tekili: Mekin) Vakar ve iktidar sâhibleri.
 • Oturanlar, yerleşenler.

mukim / mukîm / مقيم

 • İkamet eden, oturan.
 • Doğduğu veya evlendiği veya hep kalmak niyyeti ile yerleştiği yerde oturan veya 104 km ve daha uzak bir yerde giriş çıkış günlerinden başka on beş gün veya daha fazla kalmaya niyet eden kimse. Mâlikî ve Şâfiî mezheblerinde dört gün kalmaya niyet eden ve kendi memleketine giren mukîm olur.
 • Oturan, yerleşik.
 • Oturan, yerleşik. (Arapça)

münakaşa

 • Mücadele. Münazaa. Karşılıklı sözle çekişmek. Bir mes'eleyi sormayı çok ileri götürerek çekişmek.

müncer olan

 • Götürme, sürükleyip dayanma.

murabbanişin

 • Bağdaş kurup oturan. (Farsça)

murassa'

 • Süslü. Kıymetli taşlarla süslenmiş. Sırmalı.
 • Birbirine yanaştırılmış. Oturtulmuş.
 • Edb: İki mısra veya iki fıkrası birbiri ile aynı vezin ve kafiyede olan söz veya beyit.
 • Bir nevi yazı.

müsellim

 • (Selm. den) Teslim eden, veren.
 • Tar: Eyalet valileriyle sancak mutasarrıflarının uhdelerinde bulunan yerlerin idaresine memuR edilen kimseler. Vali ve mutasarrıflardan uhdesine tevcih olunan iki yerden mühim olanında kendisi oturur, diğerini gönderdiği adam idare ederdi. Yine bunlar

müstakar

 • Yerleşmiş, oturmuş.

mustashib

 • (Sahâbet. den) Birini yanına alıp berâberinde götüren.

mustazill

 • (Zıll. dan) Gölgelenen, gölgede oturan.
 • Birinin koruyuculuğu ve himâyesi altında bulunan.

müste'min

 • Eman dileyen. Emane, emniyete erişen, nâil olan. (Gerek müslim, gerek zimmî veya harbî olsun.) İstiman eden. Emin edilmiş.
 • Canının bağışlanması şartiyle teslim olan.
 • Tar: Osmanlı ülkesinde oturmalarına müsaade olunan yabancı devlet tebaası. Osmanlı devleti ile sulh halinde bu

mutasaddır

 • (Çoğulu: Mutasaddırin) (Sadr. dan) Baş köşeye kurulan. Başa geçip oturan.

mutazallil

 • (Zıll. den) Gölgede oturan, gölgede bulunan, gölgelenen.
 • Korunan, muhafaza ve himaye olunan.

müteferrika

 • Çeşitli işler gören.
 • Padişahın, vezirlerin veya sadrazamın emirlerini götüren kimse.
 • Muhtelif masraflar ve bunlara karşı verilen para, ücret.

mütekellim-i vahde

 • Konuşan kimsenin yalnız kendine ait fiili gösteren kelimelerin sigasıdır. Baktım, görüyorum, gezmişim, oturacağım gibi.

müterabbi'

 • Bağdaş kurup rahatça oturmuş.

mütteki

 • Yaslanıp oturan.

müttekiun / müttekiûn

 • Yaslanıp oturanlar, yahud oturuyorlar.

na'l

 • Nal. Ayağa giyilen tahta ayakkabı veya hayvanların ayağına çakılan demir.
 • Oturulacak yerlerin en aşağısı.

na-hast

 • Kötürüm. (Farsça)

nahil

 • Hurma ağaçları, hurmalık.
 • Hurma ağacı.
 • Balmumundan yapılan ağaç, yapraklı dal ve yemiş taklidi işlere denir ki, sathı altın ve gümüş yapraklarla süslenerek, eskiden gelin giderken önünde alayla götürülür ve gelin odalarına süs olarak konurdu.

naiye

 • Ölüm haberi götüren, kötü haber veren.

nakl

 • Bir yerden bir yere götürme. Taşıma.
 • Ev ya da yer değiştirme. Taşınma.
 • Duyduğu bir şeyi başkasına anlatmak, rivayet etmek.
 • Bir dilden başka dile çevirmek.
 • Bir şeyi başka bir yere götürmek, taşımak, yer değiştirmek.
 • Anlatmak, duyduğu bir şeyi başkasına hikâye etmek, rivâyet etmek.
 • Bir dilden başka dile çevirmek, terceme etmek.
 • Eski mest ve çizme.
 • Yırtık elbiseyi yamamak.

nameaver

 • (Name-âver) Mektup götüren. (Farsça)

nameber

 • Mektup götüren, nameâver. (Farsça)

naşi

 • Neş'et eden, yeniden vücuda gelen, yetişen, yetişmiş.
 • Delil, dolayı, ötürü, sebebiyle.
 • Geceleyin meydana gelip zâhir olan şey.
 • Yetişmiş oğlan veya kız.

nebaa

 • Oturacak yer, kıç, mak'at.

necd

 • Açık ve işlek yol.
 • Yüksek yer.
 • Minder, döşeme gibi oturacak şeyler.
 • Ağaçsız mekân.
 • Hâzık ve mâhir kılavuz.
 • Yiğitlik hâli. Gamlılık, gussa.
 • Hasma galip gelmek.
 • Çok terlemek.
 • Meme.
 • Suudi Arabistan'ın doğu mıntıkası.

nemime / nemîme

 • Söz götürme. Lâf taşıma. Bir kimse aleyhindeki sözleri ifsad maksadıyla kendisine eriştirme.
 • Söz götürme, taşıma, kişi aleyhindeki sözleri ona eriştirme, koğuculuk etme.

nemm

 • Birinin sözünü başkasına götürüp ikisinin arasını bozma. Koğuculuk.

nemmam / nemmâm

 • Söz taşıyan, koğuculuk yapan. Duyulması istenmeyen bir sözü başkalarına götürüp söyleyen.

nevcah

 • Bir makama veya memuriyete yeni geçmiş olan. (Farsça)
 • Tahta yeni oturmuş (padişah). (Farsça)

nişest

 • Oturan. (Farsça)

nişeste

 • (Çoğulu: Nişeste-gân) Oturan, oturmuş. (Farsça)

nişeste-gan / nişeste-gân

 • (Tekili: Nişeste) Oturanlar, oturmuş olanlar. (Farsça)

nişestgah / nişestgâh

 • Oturacak yer. (Farsça)

nişimen

 • Oturacak yer. (Farsça)

nişin / nişîn / نشين

 • "Oturan, oturmuş" gibi mânâya gelir ve başka kelimelerle birleşir. (Farsça)
 • Oturan.
 • Oturan. (Farsça)

nişinende

 • Oturan, oturucu. (Farsça)

patrikhane

 • Patrik adı verilen Rum başpapazının oturduğu yer.

perdenişin

 • Perde arkasında oturan. (Farsça)
 • Mc: Namuslu, temiz. (Farsça)

peygulegüzin

 • Bir köşede oturan. Köşeye çekilmiş olan.

peyk

 • Bir şeyin etrafında, ona tabi olarak dönen. Seyyare. (Farsça)
 • Haber ve mektup getirip götüren. (Farsça)

postnişin / پست نشي ن

 • Posta oturan. Daha evvelkinin yerine geçen.
 • Postta oturan. (Farsça)
 • Pîre vekaletle postta oturan, tekke şeyhi. (Farsça)

rabb

 • Varlıkları eksik bir hâlden mükemmel bir hâle doğru götürürken bütün ihtiyaçlarını veren Allah.

rahat-nişin

 • Rahat eden, rahat oturan. (Farsça)

rahib / râhib

 • Âbid. Allah'tan (C.C.) korkan.
 • Manastırda oturan nasrani âlimi veya papazı. Keşiş.
 • Aslan.
 • Manastırda oturan hıristiyan din adamı, keşiş.

rasih / râsih

 • (Çoğulu: Râsihîn-Râsihûn) (Rüsuh. dan) Temeli kuvvetli, sağlam.
 • Bilgisi, bilhassa dinî bilgileri çok geniş olan.
 • İyice oturmuş, dem ve damarlarına yerleşmiş, temeli sağlam ve kuvvetli olan.
 • İyice oturmuş, yerleşmiş, sağlam.

raufe

 • Kuyuyu temizleyen kişinin üzerine oturması için kuyunun dibine konan taş.
 • Davarlarını sulayan veya su içen kimselerin oturması için kuyunun kenarına konan taş.

recah

 • (Çoğulu: Rucah) Oturak yeri etli ve büyük olan kimse.

refref

 • Peygamberimizi Mîraçta en yüksek makama götüren binek.
 • İnce, yumuşak kumaş, bir çeşit döşek; Peygamber efendimizin mîrâc esnâsında (bilinmeyen yerlere götürüldüğü, Cennet'i ve Cehennem'i gördüğü gece) bindikleri Cennet yaygısı.

remaze

 • Oturak yeri.
 • Zina eden kadın.

remmaa

 • Oturak yeri.
 • Çocukların başındaki oynak yer.

risale

 • Mektup.
 • Bir ilme dair yazılmış küçük kitap.
 • Haber göndermek.
 • Elçinin götürdüğü mektup, name.
 • Fık: Bir kimsenin sözünü veya emrini başka birisine tebliğ etmek.

rivayet-i sahiha / rivâyet-i sahîha

 • Doğruluğu ve Peygamberimize ait olduğu şüphe götürmeyen rivâyet, hadis.

rububiyet / rubûbiyet

 • İlâhî terbiye, Allahın bütün varlıkları eksik bir hâlden mükemmel bir hâle doğru götürmesi, bu esnada her nevi ihtiyaçlarını vermesi ve onları emrine itaat ettirmesi.

rümuk

 • Durmak.
 • İkamet etmek, oturmak, mukim olmak.

saadetresan / saâdetresân

 • Mutluluğa götüren.

sadr

 • Her şeyin öncesi ve başlangıcının en iyisi. Kalp, göğüs, ön.Başkan... Baş. Oturulacak yerlerin en iyisi.
 • Her şeyin evveli ve başlangıcının en iyisi.
 • Kalb, göğüs, ön.
 • Meclisin önü ve en muteber yeri. Reisin oturduğu yer.
 • Rücu.
 • Bir aruz kalıbı.
 • Baş, reis, başkan.
 • Oturulacak yerlerin en iyisi.

sadrnişin

 • Bir toplantıda baş sedirde oturan. (Farsça)

şagil

 • İşgal eden, tutan.
 • Meşgul eden, meşgul edici.
 • Meşgul olmayı gerektiren.
 • Bir mülkte oturan.

şaheser-i tarikat / şâheser-i tarikat

 • Mânevî ilerlemeye götüren yolun şâheseri.

sahilnişin

 • Sâhilde oturan. (Farsça)

şahnişin

 • Şahların oturmalarına lâyık yer. (Farsça)
 • Evin sokak üzerine olan çıkmaları. (Farsça)

sahra-nişin

 • Çölde oturan. Sahrada hayat geçiren. (Farsça)

sahranişin / sahrânişin

 • Çölde oturan, bedevi.

sai

 • Çalışan.
 • Devletçe posta idaresinin kurulmasından evvel mektup ve emanet götürüp getiren kimseler.
 • Bir yere vâli olan.
 • Cemaat başı.
 • Yan yan giden.
 • Hızlı yürüyen.
 • Koğuculuk yapan.

saik / sâik

 • Dürten, sevkeden, sürükleyen, götüren.
 • Sebep.
 • Sevkeden, götüren.

saika / sâika

 • Sürükleyen, sevkeden, götüren hal, sebep.
 • Sevkedip götüren bir his.

saiyan

 • (Tekili: Sâi) Haberciler, haber götürenler.
 • Çalışanlar.

sakin / sâkin

 • Hareketsiz, kendi hâlinde. Bir yerde oturan. Kararlı.
 • Gr: Harekesi olmayıp cezimli (sakin okunan) harf.
 • Bir yerde veya zamanda oturup yaşayan, bulunan.

sakinan

 • (Tekili: Sâkin) Bir yerde oturanlar. Sâkinler.

sakinin / sakinîn

 • Oturanlar, ikâmet edenler, yerleşik olanlar.

salib

 • Bir şeyin vücudunu veya vukuunu inkâr eden.
 • Kapıp götüren, zorla alan.
 • Alan.
 • Bir şeyin vücudunun olmadığını veya meydana gelmediğini söyleyip isbat eden.

salih

 • Büyük peygamberlerden olup Hicaz ile Şam arasında oturmuş olan Semud kavmine gönderilmişti. Semud kavmi Âd kavminden sonra Arap yarımadasında kuvvet ve ma'muriyet bulup küfür ve dalâlete meyl ile putlara ibadet ediyorlardı. Salih (A.S.) kendilerini hak dine davet etmiş ise de, inanmayıp kendisinden

saray

 • (Seray) Büyük kimselerin veya padişahların oturduğu yüksek ve büyük bina. Büyük, muntazam ve tantanalı konak, ev. (Farsça)

sarih / sarîh / صریح

 • Açık, kuşku götürmeyen. (Arapça)

saye-nişin

 • Gölgede oturan. (Farsça)
 • Bir şeyin gölgesine sığınan. Korunan, himaye gören. (Farsça)

şecea

 • Küt ve kötürüm kimseler.

şehid-i ahiret / şehîd-i âhiret

 • Bir kimsenin Allah için olan cihâdın hazırlığı esnâsında tâlimlerde veya zulüm ile öldürülmesi veya cihâdda ve eşkıyâ, âsî, yol kesici, gece hırsızla vuruşmada yaralanarak hemen ölmeyip bir namaz vakti çıkıncaya kadar yaşayan veya başka yere götürülü p, orada ölen. Âhiret şehîdi.

sekban

 • Köpek besleyicisi. (Farsça)
 • Padişahın köpeklerini av yerine götüren seyman. (Farsça)
 • Vaktiyle Yeniçeri Ordusunda bir asker sınıfının ismi. (Farsça)
 • Köy düğününde silâhlı ve oyun yapan gençler kafilesi. (Türkçede seğmen denir.) (Farsça)

sekenat / sekenât

 • Oturumlar; bir yerde kalıp ikamet etme halleri; Durgunluklar.
 • Sekeneler, oturanlar, yerliler.

sekene / سكنه / سَكَنَه

 • Oturan, yerli.
 • Sâkin olanlar, oturanlar. Bir yerde devamlı oturanlar.
 • Oturanlar, sâkinler. (Arapça)
 • Oturanlar.

sekene-i karye

 • Köyde oturanlar. Köyün sâkinleri.

şekerhab

 • Otururken gelen tatlı uyku. (Farsça)

şerib

 • Yabancı kimse ile oturup şarap içen.
 • Davarını yabancı kimsenin davarıyla birlikte sulamak.

serir / serîr

 • Tahta karyola.
 • Üzerinde oturulan yüksekçe yer.
 • Taht.
 • Taht. Üzerinde oturulacak yüksek yer. Tahta karyola.

serir-nişin

 • Tahtta oturan, padişah. (Farsça)

serirara

 • (Serir-ârâ) Tahtı süsliyen. Tahtta oturan. Pâdişah. Hükümdar. Şah. (Farsça)

seteh

 • (Çoğulu: Estâh) Oturak yeri.

seva

 • Mukim olmak, ikamet etmek, oturmak.
 • Zayıf olmak.

sevakin

 • (Tekili: Sâkin) Bir yerde oturanlar, sakin olanlar.

sevk-i tabi'i / sevk-i tabi'î / سوق طبيعى

 • İçgüdü.
 • Sevk etmek: Göndermek, yönlendirmek, götürmek.

sevva

 • Seviyelendiren, düzelten.
 • Doğruya götüren.

sidrenişin / سدره نشين

 • Sidretülmüntehâda oturan melek. (Arapça - Farsça)

sipahi

 • Ask: Osmanlı askerlik teşkilâtında "Timar" namiyle öşür ve rüsumunu aldıkları araziye mukabil, harp zamanlarında kendi hayvanları ve kanunen götürmeğe mecbur oldukları silâhlı askerlerle birlikte sefere iştirak eden bir sınıf süvari askeri. Bunlar akıncılık, çapulculuk ve karakol hizmetlerini ifa ed

sohbet

 • Konuşma, sevdiği kimselerle yapılan toplantı.
 • Birlikte oturup tatlı tatlı hakikat üzerine konuşmak.

sübbet

 • İnsanın oturak yeri.

sühan-çin

 • Söz getirip götüren, söz toplayan, dedikoducu. (Farsça)

sükkan / sükkân / سكان

 • (Tekili: Sâkin) İkamet edenler, oturanlar.
 • Gemi kuyruğu.
 • Sâkinler, oturanlar.
 • Oturanlar, sakinler. (Arapça)

sükkan-ı belde / sükkân-ı belde

 • Şehirde oturanlar. Şehir sâkinleri.

sükkan-ı hane / sükkân-ı hâne

 • Evde oturanlar. Hâne sâkinleri.

sükna / süknâ

 • Oturacak yer. Mesken.
 • Oturacak yer.
 • İskan etme, oturma.
 • Oturulacak yer, ev.

sürriyye

 • Sahibi tarafından başka yerde oturtulan cariye.

sütahi / sütahî

 • Oturak yeri büyük olan kişi.

ta'dil-i erkan / ta'dil-i erkân / ta'dîl-i erkân

 • Fık: Namazın bütün rükünleri, esaslarını usulüne uygunca yerine getirerek ve namazın tertib ve düzeninin hakkını vererek kılmak. Meselâ : "Secdeyi sükunetle yerine getirmek ve iki secde arasında "Sübhânallah" diyecek kadar doğrularak oturmak. Kıyamda ve rüku'dan sonraki kıyamda sükunet üzere olmak v
 • Namazda rükûda, secdelerde, kavmede (rükûdan kalktıktan sonra ayakta durmada) ve celsede (iki secde arasında oturmada) her âzâ hareketsiz olduktan sonra bir miktar durmak.

ta'riz

 • Gizleme, saklama.
 • Sağlamlaştırma.
 • Alıp götürme.

tac ü serir

 • Taç ve (üzerine oturulan) taht.

tahiyyet-ül mescid

 • Bir mescide veya bir camiye girildiğinde, sevab niyetiyle, oturmadan evvel kılınan namaz.

tahlid

 • (Huld. dan) Devamlı olarak oturtma veya oturtulma.

taht

 • Hükümdarların oturduğu büyük koltuk. Hükümdarlık makamı. (Farsça)

taht-ı hakikat

 • Hakikat taht'ı (hakikat, padişahın oturduğu taht'a benzetilmiş).

taht-ı hümayun / taht-ı hümâyun

 • Padişahların merasim sırasında oturdukları sedir.

taht-nişin

 • Taht'a oturan. Hükümdar. Padişah.

tahtnişin / تخت نشين

 • Tahta oturan.
 • Tahtta oturan, hükümdar. (Farsça)

takatfersa / tâkatfersâ

 • Dayanılmaz, tâkat götürmez. (Farsça)

takaud

 • Oturmak.

tasaddur

 • (Sadr. dan) En başta oturma. Başa geçme.
 • Öğretmek.
 • Yücelik talep etmek, yükseklik ve ululuk istemek.

tasayyuf

 • (Sayf. dan) Yazlıkta oturma, yazlama, bir yerde yaz mevsimini geçirme.

tebahbuh

 • Durmaya, oturmaya, girmeye ve çıkmaya kadir olmak.
 • Ortada oturmak.

tebliğ

 • Ulaştırmak. Götürmek.
 • Bildirmek.
 • Eriştirmek.

tebvie

 • Bir kadını boş bir evde oturtma.

tecalüs

 • Birlikte oturmak.

tednih

 • Zayıf görüş.
 • Oturmak, ikamet etmek, mukim olmak.

teevvi

 • (İvâ. dan) Bir yerde yerleşme, yurt edinme. Oturacak yer edinme.

tefahhuc

 • Oturduktan sonra ayaklarını ayırmak.

tefessüh

 • Açılmak. Genişlemek. İnbisat bulmak.
 • Mecliste çekilip bir adama oturacak yer açmak.

tehiyyat / tehiyyât

 • Namazın ka'delerinde yâni birinci ve ikinci oturuşlarında okunan Ettehiyyâtü duâsı.

tehiyyet-ül-mescid

 • Mescide girince, oturmadan önce, mescidin sâhibine yâni Allahü teâlâya ta'zîm ve hürmet için kılınan iki rek'at nâfile namaz.

tekaüd

 • Oturma. Fârig olma.
 • Karşılıklı oturma.
 • Emeklilik.

tekellül

 • Götürü gelmek.
 • İhâta etmek, kaplamak, içine almak.

tekyenişin

 • Tekkede oturan, derviş. (Farsça)

temenna

 • Eli alnına götürerek selâmlama işareti yapma.
 • Minnettar olma.
 • Eli ağza ve başa götürerek selam verme.

temsilat-ı hakikiye / temsilât-ı hakikiye

 • Hakikate götüren temsiller.

tenhanişin

 • Tek başına oturan. Yalnız oturan. (Farsça)

terabbu'

 • Bağdaş kurarak rahatça oturma.

terebbu'

 • Bağdaş kurup oturmak.
 • Dört bacaklı olmak.

terviha

 • (Çoğulu: Teravih) Teravih namazının her dört rekatı.
 • Teravih namazının her dördünden sonra oturmak.

teşehhüd

 • Şehadet getirmek.
 • Namazdaki şehadet miktarı oturmak ve "Et-tahiyyât" okumak.
 • Namazlarda "Tehiyyat"ı okuma ve oturma.
 • Namazın her ka'desinde (ilk ve son oturuşlarda) ettehiyyâtü duâsını okumak veya bunu okuyacak kadar oturmak.
 • Şehadet getirme, namazda oturma.

teşerruk

 • Güneşte oturmak.

teşetti

 • (Şitâ. dan) Kışlama. Kış mevsimi boyunca bir yerde oturma. Kışı geçirme.

teverrük

 • Sol yanı üstüne oturup iki ayaklarını sağ tarafından uzatmak.
 • Kadınların namazda oturma şekli; kaba etlerini yere koyup, uyluklarını birbirine yaklaştırarak, ayaklarını sağ taraftan dışarı çıkarıp, sol uylukları üzerine oturmaları.

tevrik

 • Davarın üstüne oturmak.

tumaninet / tumânînet

 • Namaz kılarken rükû' ve secdelerde ve kavmede (rükû'dan kalktıktan sonra ayakta durmakta) ve celsede (iki secde arasında oturmada) bütün âzânın (uzuvların) hareketsiz kalması. Sübhânallah diyecek kadar bir miktar durması ise, ta'dîl-i erkândır.

tünu'

 • Mukim olmak, ikamet etmek, bir yerde oturmak.

turan

 • Eski İranlılar tarafından Türkistan ve Tataristan taraflarına verilen isimdir. Turan, eskidenberi Türklerin oturduğu yerlere denirdi. "Türk" ile "Tur" kelimeleri arasındaki benzerlik de bu iki ismin bir asıldan ibaret olduğunu gösteriyor.

ucale

 • Misafirlerin yolda yemek için götürdükleri azık.
 • Çiftçilerin azık diye evvelce koyup getirdikleri buğday ve arpa.

ucb

 • (Ucub) Kibir, gurur. Kendini beğenmişlik. Ameline, yaptıkları işe güvenmek.
 • Varlığı nâdir olan şeyi görünce istiğrab etmek hâli.
 • Yabancı kadın taifesiyle beraber oturmak ve konuşmaktan pek hoşlanan.

udva'

 • Kuru, sert yer.
 • Üzerine oturulduğunda rahat olmayan yer.
 • Evin uzak olması.

uzletgah / uzletgâh

 • Oturulan tenhâ yer. Yalnızlık köşesi. (Farsça)

vakin

 • Oturucu, oturan.

vatan

 • İnsanın yerleştiği, oturduğu yer, memleket.

vatan-ı sükna / vatan-ı süknâ

 • Bir misafirin içinde 15 günden az oturmak istediği yerdir. Bu kimse de fıkıhta misafir sayılır.
 • Hanefî mezhebinde on beş günden az kalmak için niyet edilen yâhut yarın çıkarım diyerek senelerce oturulan yer.

veylettirmek

 • Birbiri ardı sıra götürmek, birbiri ardı sıra gelmeyi sağlamak.

vezr

 • Nurlu etmek, ışıklandırmak.
 • Kaftan eteğine birşey koyup götürmek.

visadenişin / visâdenişin

 • Yastığa yaslanıp oturan. (Farsça)

vizr

 • Günah.
 • Yük. Ağırlık.
 • Silâh.
 • Sırta vurulan ağır yük. Yük götürmek.
 • Günah, yük, ağırlık, yük götürmek, sırta vurulan ağır yük.

vüsub

 • (Vesb - Vesib) Sıçrama, atlama.
 • Oturma.

yehmur

 • Çok sözlü, çok konuşan adam.
 • Çok çalışkan ve işe cür'etli olan kişi.
 • Yeri götüren balık.

zamanet

 • Kötürümlük.

zamin

 • Hasta ve kötürüm kimse.

zariyat

 • Kırıp ufalayan, toz duman edip götüren kuvvetler.
 • Velud kadınlar.

zemanet

 • Belâ, musibet, âfet.
 • Bedenin bir azası eksik veya kötürüm olma.

zemin

 • Kötürüm kimse.

zemn

 • Kötürüm olmak.

zerv

 • Tutup götürmek.
 • Savurmak.
 • Kırıp götürmek.