LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Olana ifadesini içeren 64 kelime bulundu...

adil

 • Adalet eden, hakkı haklı olana veren.

ahmakane

 • Ahmakçasına, ahmak olana yakışır şekilde. (Farsça)

ahrarane

 • Hürriyetçilere yakışır tarzda. Serbestçe. Hür olana yakışır surette. (İnsana karşı hürriyet, Allah'a karşı ubudiyyeti intac eder. Mün.) (Farsça)

arızi / ârızî / عَارِض۪ي

 • Sonradan olana âit.

bahtiyarane

 • Bahtiyarcasına, mutlucasına, mesut olana yakışacak şekilde. (Farsça)

bakiyane / bâkiyâne

 • Bâki olana yakışır surette. Ebediyyete yakışır şekilde. Sonsuzca. (Farsça)

cebbarane

 • Cebbarcasına. Cebbar olana yakışacak tarzda.

cevabü'l-ahmak es-sükut / cevabü'l-ahmak es-sükût

 • Ahmak olana verilecek en iyi cevap sükûttur, cevap vermemektir.

ekmelane / ekmelâne

 • Ekmel olana yakışacak şekilde.

ekremane

 • Ekremce, ekrem olana yakışacak şekilde. Çok elaçıklığıyle, cömertlikle.

emirname-i arifane / emirnâme-i ârifâne

 • Ârif olana, bilene yakışır biçimde olan emir yazısı.

fahimane / fahimâne

 • İtibar ve nüfuz sahibi kimseye yakışır şekilde, fahim olana yakışacak surette. (Farsça)

fasihane / fasîhane

 • Fasahatli, fasih olana yakışır tarzda. Açıklıkla. (Farsça)

galibane

 • Muzaffer ve galib olana yakışacak şekil ve surette. (Farsça)

habirane / habirâne

 • Bilgili ve haberdar olana yakışır şekilde. (Farsça)

haff

 • Bir şeyin etrâfını dolanan. Bir nesnenin çevresini dolanan.

hakikat-i kerimane / hakikat-i kerîmâne

 • İkram sahibi olana yakışırcasına olan gerçek ve doğru.

hakimane / hakîmane

 • Hikmetli olarak. Hakîm olana yakışır surette. (Farsça)

hassasane

 • Hassas ve duygulu olana yakışacak şekil ve surette. (Farsça)

hilaf-ı vaki' / hilâf-ı vâki' / خِلَافِ وَاقِعْ

 • Olana zıd.

hilafi / hilafî

 • Hilafa, ihtilafa sebeb olana dair.

iddihar edilen

 • Biriktirilen, depolanan.

iddihar olunan

 • Biriktirilen, depolanan.

ihale / ihâle

 • İşi uygun olana verme.

ikramiye

 • Hürmet ve mükâfat için verilen para veya hediye.
 • Memurlara maaş haricinde ve her sene belli bir zamanda verilen para.
 • Yapılan iyilik karşılığı olarak verilen hediye veya para.
 • Satıcı tarafından pazarlığın hâricinde olarak müşteriye yahut arada vasıta olana verilen şey

imam-ı malik / imam-ı mâlik

 • (Hi: 93-179) Medine-i Münevvere'de doğdu. İmâm Mâlik bin Enes diye anılır. Mâlikî Mezhebinin imamı. El-Muvatta isimli eseri, "Kütüb-ü Sitte"ye dahil olacak kıymettedir. Mezhebinin mensubları, Afrika ve Endülüs'te çok yayılmıştır. Bu mezhepte olana "Malikî" denir.

imkan / imkân / امكان

 • Olanak. (Arapça)

irade-i aliye

 • Tar: Sadrazam tarafından verilen emir. Bu emir yazılı olduğu gibi, şifâhi de olurdu. Yazılı olana "iş'arat-ı âliye" de denilirdi.

iyani / iyanî

 • Ayân olana ait, âşikâr ve belli olana dair.

kahilane / kâhilane

 • Tembelce, tembelcesine, tembel olana yakışır surette. (Farsça)

kerimane

 • Kerim olana mahsus hâlde. Lutfederek. Kerime hâs bir suretde. (Farsça)

kimya

 • Basit cisimlerin hususiyetlerini, bu cisimlerin birbirlerine olan tesirlerini ve bundan ileri gelen birleşmeyi inceleyen ilim. Basit maddelerdeki değişikliği anlamağa çalışan ilim kolu.
 • Edb: Aşk.
 • İlâç.
 • Tas: Mevcud olana kanaat ve elde edilmesi mümkün olmayana ait arzu

kısas

 • Cinayette ödeşmek. Bir suç işliyenin aynı şekilde cezalandırılması. Öldürme veya yaralanmada suçlu olana aynı şeyin yapılması. Suçsuz yere adam öldürene veya yaralayana şeriatın aynı cezayı tatbik etmesi.

kuddusi / kuddusî

 • Cenab-ı Hakk'ın Kuddus sıfatına dair ve müteallik. Kusursuz olan Cenab-ı Hakk'a ait.
 • Kudsi ve temiz olana ait ve ona müteallik.

kutb

 • İşlerin görülmesine veya insanların doğru yolu bulmasına vâsıta kılınan büyük zât. Dünyâ işleri ve madde âlemindeki olaylarla alâkalı olana medâr kutbu (kutb-ül-aktâb), din ve irşâd işi ile vazîfeli kılınana irşâd kutbu denir.

kutme

 • Bozluk ve kızıllık olan renk. (O renkte olana "aktem" derler.) (Müe: Katmâ)

la yezali / lâ yezalî

 • Zevalsiz olana ait, sonu olmayanla ilgili.

lazım-ı eamm / lâzım-ı eamm

 • Birbirinden ayrılmayan iki şeyden ayrılmaya engel olana lâzım denir (matbaa ve kitap gibi; matbaa lâzımdır).

maglubane

 • Mağlub olana yakışır surette. Yenilmiş bir kimseye uygun şekilde. (Farsça)

mes'udane

 • İman ehline, bahtiyar olana yakışır halde. Saadetlice. Cenab-ı Hakk'ın emrine, rızasına uygun şekilde. Sevinçli ve ferahlıkla. (Farsça)

müdebbirane / müdebbirâne

 • Müdebbir olana yakışır şekilde. Tedbirlice. Her işi önceden ayarlayarak, dikkatlice geleceği düşünerek. (Farsça)

muhal

 • Mümkün olmayan, olamaz, imkansız, olanaksız.

münessim

 • Hayat veren, ruh veren. Allah.
 • Lâyık olana maaş bağlıyan kimse.
 • Köle âzâd eden.

musarra'

 • Edb: İki mısra'ı da kafiyeli olan beyit. Bir mısra'ı kafiyeli olana "Müfred" denir.Musarra' beyte, gazel veya kasidenin baş tarafında bulunursa; matla; terci' ve terkib-i bentlerin arasında bulunursa; vâsıta tâbir olunur.

müşfikane

 • Şefkatle, merhametle. Müşfik olana lâyık surette. (Farsça)

mutābık-ı vaki' / mutābık-ı vâki' / مُطَابِقِ وَاقِعْ

 • Olana uygun.

mutasallibane

 • Salâbetli gibi, kuvvet sâhibi olana yakışır surette. (Farsça)

mütesallik

 • Etrâfındaki şeylere dolanarak yukarı doğru çıkan, tırmanan.

müteşecciane / müteşecciâne

 • Yiğit gibi, yürekli olana benzer surette. (Farsça)

nazımane / nazımâne

 • Nazım olana yakışır surette. (Farsça)

rikkat-i cinsiye

 • Cinsi şefkat. İnsanın kendi cinsinden olana acıması.
 • Kendi cinsinden olana karşı duyulan acıma hissi.

sahle

 • (Çoğulu: Sühul-sihâl) Koyun kuzusuna ve keçi oğlağına derler. (Doğduğu vakitten dört aylık olana kadar.)

sakinane / sakinâne

 • Sâkin olana yakışır şekilde. Sessizce. (Farsça)

şefkat-i nev'iye

 • İnsanın kendi cinsinden olana şefkat etmesi.

şefkat-i neviye

 • Kendi nevinden olana duyulan şefkat, acıma.

şühudi / şühudî

 • Keşfe ve görmeğe dair. Görünebilir olana ait ve mensub.

ta'cif

 • Arkalamak.
 • Doymaya yakın olana kadar yemek.

taharet / tahâret

 • Necâset denilen yâni maddeten pis olan şeylerden ve hades denilen hükmî ve mânevî pisliklerden (abdestsizlik, cünüplük, kadınlar için hayz ve nifas hâllerinden) su ile abdest alarak, su yoksa, toprak ve toprak cinsinden şeylerle teyemmün ederek yapıl an temizlik. Temiz olana tâhir, temizleyiciye de

telkin

 • (Çoğulu: Telkinât) Zihinde yer ettirmek. Fikir aşılamak. Zihinde yer etmiş düşünce.
 • Yeni müslüman olana İslâm esaslarını anlatmak.
 • Ölü gömüldükten sonra imam tarafından söylenen söz. (Telkini fenden almış,Medeniyetten taklid,Hürriyet tenkid vermiş,Gururdan dalâlet çıkmış.) (L

vahdaniyet

 • Birlik, infirad. Benzeri olmamak. Artmaktan, ayrılmaktan, eksilmekten beri ve münezzeh olmak gibi mânaları ifade eden Allah'ın bir sıfatıdır. Bu sıfatla muttasıf olana Vâhid denir ki; benzeri olmayan; tecezziden, tekessürden beri olan zât demektir.

vasi' / vâsi'

 • (Vasia) Geniş, enli. Bol. Engin. Meydanlı.
 • Her ihtiyacı olana vergisi kâfi ve bol bol ihsan eden. İlmi cümle eşyayı muhit, rızkı bütün mahlukata şâmil ve rahmeti bütün şeyleri kaplamış olan Allah (C.C.)

vehhabilik / vehhâbîlik

 • Sapık bir fırka. On sekizinci yüzyıl ortalarında Arabistan yarımadasında Necd bölgesinde ortaya çıkan, Muhammed bin Abdülvehhâb tarafından kurulan dînî ve siyâsî bir yol. Bu yolda olana Vehhâbî denir.

zalimane / zâlimâne

 • Zâlim olana yakışır şekilde. Zulmeder surette. Zâlimce. (Farsça)

zarifane

 • Zariflikle, incelikle, zarif olana yakışır surette. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın