LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ON kelimesini içeren 298 kelime bulundu...

a'şari / a'şarî / a'şârî / اعشاری

 • Ondalığa âit. Öşür hesapları nev'inden. On sayıları. Ondalık.
 • Ondalık. (Arapça)

adem-i mübalat / adem-i mübâlât

 • Önemsememe, aldırış etmeme.

adileştirme / âdileştirme

 • Önemsiz hale getirme, sıradanlaştırma.

akdem / اقدم

 • Önce, önceki. (Arapça)

aleyh

 • Ona, onun üzerine, karşıt, zıt.
 • Onun üzerine.

aleyhdar

 • Onun tersi yönünde, karşı.

ana / âna

 • Ona.

anan / ânân / آنان

 • Onlar. (Farsça)

andan

 • Ondan.

anh / عنه

 • Ondan. (Arapça)

anha / anhâ / آنها / عنها

 • Onlar. (Farsça)
 • Ondan. (Arapça)

anhü

 • Ondan. (İşaret zamiri).

anhüm

 • Onlardan (mânasına işaret zamiri).

anın / ânın

 • Onun.

aşer / عشر

 • On. (Arapça)

aşere / عشره

 • On. On rakamı.
 • On'lar, on sayıları.
 • Onlar. (Arapça)

aşır

 • On âyetten oluşan bölüm.

aşir / âşir / عاشر / aşîr / عشير

 • Onuncu. (Arapça)
 • Onda bir. (Arapça)

aşire / âşire

 • Onuncu. Tâsia'nın altmışta biri.
 • Onda bir.

aşiren / âşiren / عاشرا

 • Onuncu olarak, onuncu derecede.
 • Onuncu olarak.
 • Onuncusu.
 • Onuncusu. (Arapça)

asma / asmâ

 • Ön ayağı beyaz olan dişi koyun.

aşr

 • On sayısı.
 • On. Bir cemâat içerisinde ve daha çok cemâatle kılınan namazlardan sonra Kur'ân-ı kerîmden sesli olarak okunan on âyet veya bu mikdara yakın bir bölüm.

asr-ı salis-i aşr / asr-ı sâlis-i aşr

 • On üçüncü asır.

aşre / عشره

 • On. (Arapça)

atf-ı ehemmiyet

 • Önem gösterme, ehemmiyet verme.

ati

 • Önde. Aşağıda. Sonra. Vâki olan. Gelecek zaman.

ayat-ı mühimme / âyât-ı mühimme

 • Önemli âyetler.

ba'dehu

 • Ondan sonra.

ba'dehum

 • Onlardan sonra.

babilik / bâbîlik

 • On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında İran'da el-Bâb Ali Muhammed isminde bir acem tarafından ortaya çıkarılan bozuk yol. Kendisinin Mehdî olduğunu iddiâ eden, beklenen imâma açılan bir bâb (kapı) olduğunu söyleyen Ali Muhammed'e el-Bab, onun yoluna da Bâbîlik denildi. Daha sonra Behâîlik adıyla de

badehu / bâdehu

 • Ondan sonra.

behra

 • Ondan dolayı, ona binaen, onun için. (Farsça)

beynesselef

 • Öncekilerin arasında.

binaenaleyh / binâenaleyh

 • Ondan dolayı, onun üzerine, şu halde.

bürid

 • Oniki mil.

çar-deh

 • Ondört. (Farsça)

çardeh / çârdeh / چارده

 • Ondört. (Farsça)

çehar-deh / çehâr-deh

 • Ondört. (Farsça)

cephe

 • Ön yüz.

cihazat-ı mühimme

 • Önemli cihazlar.

cihazat-ı tamiriye

 • Onarım ve tamir aletleri.

çocuk taziyesi / çocuk tâziyesi

 • On Yedinci Mektup.

cuma / cumâ

 • Önemli bir namaz.

dahs

 • Ön dişler ile ısırmak.

deh / ده

 • On (10), aşer. (Farsça)
 • On. (Farsça)

deh-sale

 • On yaşında. On yıllık. (Farsça)

dehüm

 • Onuncu. (Farsça)

denizli meyvesi

 • On Birinci Şuâ.

derece-i ehemmiyet

 • Önem derecesi.

derpiş

 • Önde olan, göz önünde bulunan. (Farsça)

devr-i sabık

 • Önceki dönem; Cumhuriyet Halk Partisi idaresi ve iktidar dönemi.

dibace / dibâce

 • Önsöz, başlangıç.

dü-vazdeh

 • Oniki. (Farsça)

dur-endiş

 • Önceden görüp düşünen. Tedbirli. Her şeyin ilerisini evvelden mülâhaza eden. İlerisini düşünen. (Farsça)

düvazdeh / düvâzdeh / دوازده

 • Oniki. (Farsça)

düzine

 • On iki parçadan ibaret takım.

ehadü hüma

 • Onlardan biri. Her ikisinden biri.

ehemmiyet

 • Önem.

ehemmiyet verme

 • Önem verme.

ehemmiyeti haiz / ehemmiyeti hâiz

 • Öneme sahip.

ehemmiyetkarane / ehemmiyetkârâne

 • Önem verircesine.

ehemmiyetle

 • Önemle.

ehemmiyetli

 • Önemli.

ehemmiyetsiz

 • Önemsiz.

ehemmiyetsizlik

 • Önemsizlik.

ehemmiyyet / اهميت

 • Önem. (Arapça)
 • Ehemmiyet atfetmek: Önem vermek, önemsemek. (Arapça)
 • Ehemmiyet kesb eylemek: Önem kazanmak. (Arapça)

ehtem

 • Ön dişi gedik olan.

eimme-i isna aşer / eimme-i isnâ aşer

 • On iki imâm. Silsile-i sâdâttan olup müceddit olan imâmlar hakkındaki bir tâbirdir. Bu zâtlar esasât-ı İslâmiye ve hakaik-i Kur'âniye ve imâniyenin, dini esasların ve şeriatın muhafazasına çalışan, saltanat işlerine karışmayan mânevi riyâset ve ilim sahibi şahsiyetlerdir.

ekulü kema kale / ekulü kemâ kâle

 • Onun söylediği gibi söylerim (meâlinde.)

emam / emâm

 • Ön taraf.
 • Ön taraf.

emr-i mühimme

 • Önemli iş.

esas-ı mühim

 • Önemli esas.

esasat-ı mühimme

 • Önemli esaslar.

esbak / اسبق

 • Önceki, eski.
 • Önceki, daha önceki, eski. (Arapça)

eşhas-ı mühimme

 • Önemli kişiler.

eslaf-ı izam / eslâf-ı izâm

 • Önceden gelmiş olan büyük zâtlar.

esrar-ı mühimme / esrâr-ı mühimme

 • Önemli sırlar.

evleviyet

 • Öncelik.

evleviyet olmayan

 • Öncelikli olmayan; bütün imkân ve ihtimallerin önceliği eşit olan.

evleviyyet / اولویت

 • Öncelik. (Arapça)

evrad-ı mühimme

 • Önemli virdler, zikirler.

evvel

 • Önce.

evvel u ahir / evvel u âhir

 • Önce ve sonra.

evvela / evvelâ

 • Öncelikle, ilk olarak.

evvelden

 • Önceden.

evvelin / evvelîn

 • Öncekiler.

evvelki

 • Önceki.

evvelkisi

 • Öncekisi.

eyzan

 • Önceki gibi.

ez ki

 • Ondandır ki, onun içindir ki.

ez-ost

 • Ondan.

ezel / ازل

 • Öncesizlik, geçmişe doğru sonsuzluk. (Arapça)

ezeli / ezelî

 • Öncesi, başlangıcı olmayan.

ezost

 • Ondan.

fırat

 • Ön Asya'nın en büyük nehridir. Diyadin civarında çıkar, Anadolu'nun doğu taraflarına kadar gelip Mezopotamya'yı dolaştıktan sonra Irak'ta Dicle ile birleşerek Basra Körfezi'ne dökülür.

füru-berde

 • Öne eğilmiş, aşağı eğilmiş. (Farsça)

gasben anh

 • Ona rağmen.

gaybi haber / gaybî haber

 • Önceden bilinmeyenleri bildirme.

gazali / gazalî

 • Onyedinci asırda şiirleri ile tanınan Bursa'lı bir şâirin adıdır.

hadi aşer / hadî aşer

 • Onbirinci.

haiz-i ehemmiyet / hâiz-i ehemmiyet / حائز اهميت

 • Önemli.

hakikat-i mühimme

 • Önemli gerçekler.

hakk-ı takaddüm

 • Öncelik, öne geçme, önde bulunma hakkı.

halife / halîfe

 • Öncekinin yerine geçen, Peygamberimizin vekili.

hareket-i mühimme

 • Önemli hareket.

havass-ı aşere

 • On hasse, on duyu; görme, işitme, dokunma, koklama, tatma, hayal, akıl, vehim, hafıza ve tasarruf etme duyuları.

hejdeh

 • Onsekiz sayısı. (Farsça)

hem-çü

 • Onun gibi. (Farsça)

hetm

 • Ön dişleri kökünden kırmak.

hijdeh / هژده

 • Onsekiz. (Farsça)

hilaf-ı hareket / hilâf-ı hareket

 • Öngörülen harekete aykırılık.

hine

 • Onurlu olma hâli, gururluluk.

hiss-i kablelvuku / hiss-i kablelvukû / حس قبل الوقوع

 • Önsezi.
 • Önsezi. (Farsça - Arapça)

hisset

 • Önemsizlik, değersizlik.

hissikablelvuku / hissikablelvukû

 • Önsezi.

hitamuhu miskün

 • Onun mühürü (sonu) misktir, meâlinde Mutaffifîn Suresi'nin 26. âyetinden bir kısımdır. Onda Cennet nimetlerinden bahsedildiği gibi, bu kelâm tatbikatta sözün, sohbetin sonunu hoş ve güzel sözle bitirmeğe denilir.

hüm

 • Onlar.

hums-i öşr

 • Onda birin beşte biri. Yani, bir şeyin ellide biri.

hüve nüktesi

 • On Üçüncü Sözden bir bölüm.

ibtidaen

 • Önceden, ilk ve başlangıç olarak.

ihbarat-ı gaybiye / ihbârât-ı gaybîye

 • Önceden bilinmeyen ve görünmeyen âlemden haber vermeler.

ihda aşer

 • Onbir.

ihmal / ihmâl / اهمال

 • Önemsememe, savsaklatma. (Arapça)

ihtar-ı mühim

 • Önemli ikaz, uyarı.

ihtifalat-ı mühimme / ihtifâlât-ı mühimme

 • Önemli merasimler.

ihtiyat

 • Önlem alma, tedbirli hareket etme.

ihtiyat etme

 • Önlem alma, tedbirli hareket etme.

ihtiyatkarane / ihtiyatkârâne

 • Önlem alarak, tedbirli hareket ederek.

ihvan-üs-safa / ihvân-üs-safâ

 • On birinci asrın ikinci yarısında Basra'da ortaya çıkan; "İslâmiyete birçok vehimler karışmış, onu bu vehimlerden temizlemek ancak felsefe ile mümkündür. İslâm dînini felsefe vâsıtasıyla saf hâle getirmelidir" diyen sapık ve gizli bir cemiyet, ekol.

ileyh

 • Ona.
 • Ona. (Erkek olan tek kimse için)

ileyha

 • Ona. (Kadın olan tek kimse için)

ileyhim

 • Onlara. (Erkek olan çok kişi için söylenir.)

ileyhima

 • Onlara. (Erkek olan iki kişi için söylenir)

ileyhinne

 • Onlara. (Kadın olan çok kişi için söylenir.)

isna aşer

 • Oniki.

isna'aşer / isnâ'aşer / اثنى عشر

 • Oniki. (Arapça)

isnaaşer / isnâaşer

 • On iki.

isti'naf

 • Önceki cümlelere bağlı olmayıp ilerdeki muhtemel sorulara cevap teşkil etme.

istinca / istincâ

 • Önden ve arkadan necâset çıkınca bu yerleri yıkamak, temizlemek.

kabl / قبل

 • Önce. Evvel. İleride. Evvelki.
 • Önce.
 • Önce. (Arapça)

kadim / kadîm / قَد۪يمْ

 • Öncesiz olan Allah.
 • Önce olan, başlangıcı olmayan.

kadim-i lemyezel / kadîm-i lemyezel / قَدِيمِ لَمْ يَزَلْ

 • Önce olan, başlangıcı ve sonu olmayan (Allah).

kadiyanilik / kâdiyânîlik

 • On dokuzuncu yüzyılda, Hindistan'da Mirzâ Gulâm Ahmed tarafından kurulan bozuk yol. Kurucusunun doğum yeri olan Kâdiyan kasabasına nisbetle bu adla anılmaktadır. İsmine nisbetle, Ahmediyye de denilmektedir.

kaide-i mühimme

 • Önemli kural.

kaside / kasîde

 • Onbeş beyitten aşağı olmamak, bütün beyitlerin ikinci mısraları en başta bulunan mısra ile kafiyeli bulunmak ve daha çok büyükleri övmek üzere yazılan nazım. Koçaklama.

kaziye makusedir / kaziye mâkûsedir

 • Önerme tersdir.

kaziyye

 • Önerme, hüküm.

kenzülarş

 • Önemli bir bir dua.

kesr-i adi / kesr-i âdi

 • Ondalık olmayan kesir. Bayağı kesir. Meselâ: 3/8, 7/20 gibi.

kesr-i aşari / kesr-i âşâri

 • Ondalık kesir. Mahreci (paydası) 10 veya 10'un her hangi bir kuvvetinden ibaret olan kesir. Meselâ: 0,15 - 0,007 gibi.

kıdem

 • Öncelik, öncesizlik.

kıdve / قدوه

 • Önder. (Arapça)

kısm-ı mühim

 • Önemli bir kısım.

kuddam

 • Ön taraf. İleri taraf.

kuddami / kuddamî

 • Ön.

kutub

 • Önder, rehber; yaşadığı dönemin en büyük mürşidi.

kutup

 • Önder, rehber.

la ilahe illa hu / lâ ilâhe illâ hû

 • Ondan başka ilâh yoktur.

la mevcude illa hu / lâ mevcude illâ hû

 • Ondan başka hiçbir varlık yok.

la şerike lehu / lâ şerîke lehu

 • Onun (Allah'ın) ortağı yoktur.

laraybe fih / lâraybe fih

 • Onda hiçbir şüphe yoktur.

lebaçe

 • Önü açık elbise. Hırka. (Farsça)

lehinde

 • Onun faydasına, aleyhinde olmadan. Onun için, iyiliğine. (Türkçe)

lehine

 • Onun faydasına.

lehüm

 • Onlar için. Onlara.

letaif-i aşere / letâif-i aşere

 • On lâtif duygu. On adet lâtifeler.
 • On lâtife veya duygu.

leyali-i aşere / leyâli-i aşere

 • On mübârek gece.

leyali-i aşr / leyâli-i aşr

 • On mübarek gece.

ma-kabl

 • Öndeki. Üstteki. Geçmişteki.

maahu

 • Onunla beraber. Onunla.

makabl / mâkabl / ماقبل

 • Öncesi.
 • Önceki, önü. (Arapça)

makabli / mâkabli

 • Öncesi.

makabliyle / mâkabliyle

 • Öncesiyle.

masiva

 • Ondan gayrısı. (Allah'tan) başka her şey hakkında kullanılan tâbirdir) Dünya ile alâkalı şeyler.

mechulünneseb / mechûlünneseb / مجهول النسب

 • Onun bunun çocuğu. (Arapça)

mekinet / mekînet

 • Onur, vakar, ciddiyet, ağırbaşlılık.

menabi-i aşere / menâbi-i aşere

 • On menba.
 • On kaynak.

meremmet / مرمت

 • Onarım. (Arapça)
 • Meremmet etmek: Onarmak. (Arapça)

mesele-i mühimme

 • Önemli mesele.

meşkul

 • Ön ayaklarıyla arka ayağının birisi bileklerine varana kadar beyaz olan at.

mevaki-i mühimme

 • Önemli mevkiler. Ehemmiyetli yerler.

mia-i isna-aşer / miâ-i isnâ-aşer

 • Oniki parmak bağırsağı.

miktel

 • Onbeş sa' miktarı nesne alır ölçek.

minhüm

 • Onlardan.

mişar / mîşâr

 • Onda bir.

misdak / misdâk

 • Onaylayıcı delil.

muamele-i mühimme

 • Önemli davranış.

mühim / مهم

 • Önemli.
 • Önemli.
 • Önemli.
 • Önemli. (Arapça)

mühimme / مهمه

 • Önemli. (Arapça)

mühimmi

 • Önemlisi.

mühmelane / mühmelâne

 • Önem ve ehemmiyet vermeksizin, başdan savarcasına. (Farsça)

mühr-ü tasdik

 • Onay mührü.

mukaddem / مُقَدَّمْ

 • Önceki.
 • Önce, evvel.

mukaddema / mukaddemâ / مقدما

 • Önce. Evvelce. Eskiden. Bundan evvel.
 • Önceden. (Arapça)

mukaddemat / mukaddemât

 • Önsözler, başlangıçlar.
 • Öncekiler, başlangıçlar.

mukaddemat-ı ihzariye / mukaddemât-ı ihzariye

 • Ön hazırlıklar.

mukaddeme / مقدمه / مُقَدَّمَه

 • Önsöz, başlangıç.
 • Önsöz.
 • Öne alınan, giriş.

mukaddemen

 • Önceden.

mukaddime / مقدمه / مُقَدِّمَه

 • Önsöz.
 • Önsöz, giriş.

musaddıkane

 • Onaylayarak.

mütekaddim

 • Önceden gelen.
 • Önceki.

mütekaddimin / mütekaddimîn

 • Öncekiler.
 • Önce gelenler; kelâm ilminde, İmâm-ı Gazâlî'ye, fıkıh ilminde Şems-ül-Eimme Hulvânî'ye kadar gelen İslâm âlimleri.

mütekeffi

 • Önüne eğik olan.

mütera'rı'

 • On yaşını aşmış olan.

nazar-ı ehemmiyet / نَظَرِاَهَمِّيَت

 • Önem vererek bakma.
 • Önemle dikkate alma.

nazar-ı ehemmiyete almak

 • Önem vererek gündeme almak.

nazar-ı inayet / nazar-ı inâyet

 • Önem ve özen ihtiva eden dikkatli bakış,.

netaic-i mühimme / netâic-i mühimme

 • Önemli sonuçlar.

nokta-i mühimme

 • Önemli nokta.

nukat-ı mühimme

 • Önemli noktalar.

nükte-i mühimme

 • Önemli ince nokta.

ona bedel

 • Onun yerine.

ona mahsus

 • Ona özel.

onun gayrı

 • Ondan başkası.

öşr

 • Onda bir. Topraktan alınan mahsûlün zekâtı.

öşr-ı mi'şar-ı aşr / öşr-ı mi'şâr-ı aşr

 • Onda birin onda birinin onda biri; yani binde bir.

öşr-ü mişar

 • Onda birin onda biri, yâni yüzde bir.

öşür

 • Ondalık, onda bir. Mahsullerden, Kur'an-ı Kerim hükümlerince onda bir olarak alınan zekât.
 • Onda bir oranında alınan zekât.

panzdeh

 • Onbeş. (Farsça)

pencere-i mühimme

 • Önemli pencere.

peşin / پيشين

 • Önceden. (Farsça)

piş

 • Ön.

piş-geh

 • Ön, huzur. (Farsça)

pişdar / pişdâr / pîşdar / پيشدار / pîşdâr / پ۪يشْدَارْ

 • Öncü.
 • Öncü, önder.
 • Öncü. (Farsça)
 • Öncü.

pişdarlık / pîşdârlık

 • Öncülük, liderlik.

pişrev

 • Önden giden. (Farsça)

pişva / pîşva / پيشوا

 • Önder, lider. (Farsça)

rabi-i aşer

 • Ondördüncü.

reda'

 • Önleme, men'etme, yasaklama.

sabi'aşer / sâbi'aşer

 • Onyedinci.

sabık / sâbık

 • Önceki, geçmiş.
 • Önceki, geçen, geçmiş.

sabıka / sâbıka

 • Önceden işlenmiş suç.

sabıkan / sâbıkan

 • Önceden.

sadır / صَدِرْ

 • Ön taraf.

sadis-aşer

 • Onaltı. Onaltıncı.

salifü'l-arz / sâlifü'l-arz

 • Önceden arz edilen; geçmişte arz olunan.

sani aşer / sâni aşer

 • Onikinci.

sebeb-i mühim

 • Önemli sebep.

sebkat

 • Önceden geçme, zikredilme.

selase-aşer

 • Onüç.

seleef-i salihin

 • Önceki salihler. İslâmın ilk devirlerinde yaşamış olan iyi müslümanlar.

selef / سلف

 • Önceki, yeri doldurulan.
 • Önce gelenler. Eshâb-ı kirâm, Tâbiîn (Eshâb-ı kirâmı gören büyükler) ve Tebe-i tâbiîne (Tâbiîn'i gören büyüklere) verilen isim.
 • Öncekiler, önceki görevliler. (Arapça)

selef ve halef

 • Öncekiler ve sonrakiler.

selefiye

 • Önceden yaşamış müslüman büyüklerinin yolu.

seman-aşer

 • Onsekiz.

senaya / senâya / ثنایا

 • Öndeki dört dişler, ön dişler.
 • Ön dişler. (Arapça)

şerefsiz

 • Onursuz.

sername / sernâme

 • Önsöz, baş yazı.

server / سرور

 • Önde giden, baş çeken, önder, başbuğ.
 • Önder, lider, baş. (Farsça)

serveran / serverân / سروران

 • Önderler, liderler, başlar. (Farsça)

şinik

 • On litre su alabilen teneke kutu kadar olan mahsul ölçüsü. Yarım gaz tenekesi. (Isparta havalisine mahsus hububat ölçüsü)
 • On litrelik kap.

sırr-ı mühim

 • Önemli sır, hakikat.

siyah dutun bir meyvesi

 • On Yedinci Söz'ün İkinci Makamı'nda yer alan bir bölüm.

siyak ve sibak

 • Öncesi ve sonrası.

sultan-ı sabıka / sultan-ı sâbıka

 • Önceki Sultan, padişah; İkinci Abdülhamid.

sürm

 • Ön dişlerin dökülmesi.

şurta / شرطه

 • Öncü asker. (Arapça)

ta'mir / ta'mîr / تعمير

 • Onarım. (Arapça)
 • Ta'mîr edilmek: Onarılmak. (Arapça)
 • Ta'mîr etmek: Onarmak. (Arapça)

ta'mirat / ta'mîrât / تعميرات

 • Onarım, onarımlar. (Arapça)

tahşidat / tahşidât

 • Öneminden dolayı bir şeyin üzerinde fazla durma.

tahşidat-ı azime / tahşidat-ı azîme

 • Öneminden dolayı bir şeyin üzerinde çok fazla durma, yığınak yapma.

takaddüm

 • Öncelik, öne geçme.

takdim edilme

 • Öne alınma, öne geçirilme.

takdim tehir

 • Öne alma-sonraya bırakma; yolculukta öğleyi ikindi vaktinde, akşamı yatsı vaktinde kılmaya tehir denilir. Bunun zıttı ise takdimdir.

takdim-te'hir

 • Öne alma-geri bırakma.
 • Öne geçirmek, sonraya bırakmak.

talia / talîa / tâlia / طليعه

 • Öncü kuvvet, keşif kolu.
 • Öncü, kılavuz.
 • Öncü. (Arapça)

tamir / تعمير

 • Onarma.
 • Onarım.
 • Onarma.

tamirat / tamirât

 • Onarımlar.

tasdik / tasdîk / تصدیق

 • Onaylama, doğrulama.
 • Onay, doğrulama. (Arapça)
 • Tasdîk etmek: Onaylamak. (Arapça)

tasdikan / tasdîkan

 • Onaylayarak.

tavsiye

 • Öneri.

tedbir / تدبير

 • Önlem.
 • Önlem alma.

tehavün / tehâvün

 • Önemsememek, hafife almak, aldırış etmemek.

tekaddüm / تَقَدُّمْ

 • Öne geçme, ileride olma.
 • Öne geçme.
 • Öne geçme.

tekarir / tekârîr / تقاریر

 • Önergeler. (Arapça)

teklifat / teklîfât / تكليفات

 • Öneriler. (Arapça)

termim / termîm / ترميم

 • Onarma, onarım. (Arapça)
 • Termîm edilmek: Onarılmak. (Arapça)
 • Termîm etmek: Onarmak. (Arapça)

termimat / termîmât / تریمات

 • Onarımlar. (Arapça)

teşrif

 • Onurlandırma, onur verme, bir yeri onurlandırma, şereflendirme.

teşrifatçı

 • Önemli bir mekânda, gelenleri buyur eden.

ukul-u aşere / ukûl-u aşere

 • On akıl; eski bir felsefî iddiaya göre kâinatı on aklın idare etmesi.
 • On akıl.

ulema-i eslaf / ulema-i eslâf

 • Önceki âlimler.

ulema-yı kiram

 • Önde gelen büyük alimler.

ulum-u evvelin ve ahirin / ulûm-u evvelîn ve âhirîn

 • Öncekilerin ve sonrakilerin ilimleri.

ulum-u mühimme / ulûm-u mühimme

 • Önemli ve değerli ilimler.

ünvan-ı manidar / ünvan-ı mânidâr

 • Önemli makam ve isim.

ur

 • Önünde hendek olan istihkâm. Yüksek ve müstahkem yer, toprak tabya. Burç.

uzret

 • Önde olan saç.

vakıat-ı mühimme

 • Önemli olaylar.

vazife-i mühimme

 • Önemli görev.

veba'dü

 • Ondan sonra, imdi.

vegayrühü / وغيره

 • Ondan başka. (Arapça)

vegayrühüm / وغيرهم

 • Ondan başkaları. (Arapça)

vukuat-ı mühimme

 • Önemli olaylar.

yazdeh / yâzdeh / یازده

 • Onbir. (Farsça)
 • Onbir. (Farsça)

yazdehüm

 • Onbirinci. (Farsça)

zebaneş

 • Onun dili.

zeir

 • Öncü, çeri kimse.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın