LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Nenin ifadesini içeren 173 kelime bulundu...

acür

 • Yoğunluk, semizlik, besililik.
 • Yoğun.
 • Her nesnenin hacmi ve cüssesi olmak.

acüz

 • (Çoğulu: Acâz) her nesnenin dibi, kökü ve sonu.
 • Yay kabzası.

acze

 • (Çoğulu: Acâyiz) Her nesnenin sonu.
 • Kadın dübürü.

ahval

 • (Tekili: Hâl) Dayılar. Annenin erkek kardeşleri.

almanak

 • Kitab biçiminde bir çeşit takvimdir. Senenin bölümlerinden başka bayram, yıldönümü gibi muayyen günleri gösterir; ayrıca astronomi, meteoroloji, istatistik bilgiler de verir. (Fransızca)

ankur

 • Her nesnenin aslı.

arabi aylar / arabî aylar

 • Hicrî senenin on iki ayı. Hicrî takvimde kullanılan Arabî ayların adları sırasıyla şunlardır: Muharrem, Safer, Rebî'ul-evvel, Rebî'ul-âhir, Cemâzil-evvel, Cemâzil-âhir, Receb, Şa'bân, Ramazan, Şevvâl, Zilka'de, Zilhicce.

aşen

 • Her nesnenin aslı ve kökü.
 • Sözü kendi kanaatine göre söylemek.

ass

 • Her nesnenin aslı, her şeyin esası.

aşure günü / âşûre günü

 • Hicrî senenin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günü.

azer

 • Ateş. (Farsça)
 • Şemsî senenin dokuzuncu ayı. Kasım. Her şemsî ayın dokuzuncu günü. (Farsça)
 • Mecusilere göre güneşe memur meleğin adı. (Farsça)
 • Hz. İbrahim'in (A.S.) babasının veya amcasının ismi. (Farsça)

benk

 • Her nesnenin aslı.

bina-yı mechul

 • Fiilde fâilin, öznenin meçhul olması hâli. Meselâ: "Yazmak" fiilinin binâ-yı meçhulü olan "yazıldı" kelimesinde olduğu gibi. Fiilde fâilin belli olması hâlinde de "binâ-yı malûm" denir. "Nuri yazdı" gibi.

binc

 • Her nesnenin aslı ve kökü.

bitke

 • Kesinti.
 • Kesilen bir nesnenin ufak parçaları, cüz'leri.

bü'bü'

 • Her nesnenin aslı.
 • İzzet, kerem.
 • Zeyrek akıllı, zarif kişi.
 • Hâkim, seyyid.
 • Gözbebeği.
 • Mc: Çok kıymetli ve değerli olan şey.

büniyye

 • (Çoğulu: Büniyyat) Her nesnenin aslı ve yaratılması, fıtrat.
 • Sazan balığı.
 • Meçhul yol.

çark

 • (Çarh-Çerh) Dönen pervaneli tekerlek. (Farsça)
 • Vapur, değirmen ve dolap çarkı. (Farsça)
 • Bir makinenin dönen tekerleği, çok zaman bu tekerlek makineyi çalıştırır. Her çeşit tekerlekli makine. (Farsça)
 • Dönerek işleyen âlet. (Farsça)
 • Koz: Birbiri içinde dönen feleklerden mürekkeb kâinat, felek, efl (Farsça)

cemaet

 • Her nesnenin şahsı ve cüssesi.

cevz

 • (Çoğulu: Ecvâz-Cevzât) Ceviz.
 • Her nesnenin ortası.

cezm

 • Her nesnenin aslı.
 • Ağacın kökü.
 • Kesmek, kat'.

cilf

 • Boş küp.
 • Kırılmış, ufanmış köpek esfeli. Arı kovanı.
 • Kuru ekmek parçası. Kuru ekmek kenarı.
 • Yüzülüp karnı çıkmış ve başı ile ayağı kesilmiş koyun.
 • Her nesnenin parçası.
 • Hoyrat, kaba. Ayak takımından.

cüll

 • (Çoğulu: Cilâl-Ecille) Çul.
 • Gül.
 • Her nesnenin büyüğü ve muazzamı.

cürsum

 • (Çoğulu: Cerâsim) Her nesnenin aslı.

cüsman

 • Organlarla birlikte vücudun tamamı.
 • Her nesnenin cismi ve cesedi.

da'da

 • Aklı ve fikri olmayan kişi.
 • Her nesnenin zayıfı.

dahmes

 • Sirke tulumu.
 • Her nesnenin karası.

dayı

 • Tunus ve Cezayir'in, Osmanlı idaresinde bulunduğu sıralarda buraları Osmanlılara tâbi olarak idare eden kimselere verilen ünvan.
 • Annenin erkek kardeşi.

dehmeka

 • Yumuşak ve güzel yemek.
 • Her nesnenin yumuşağı.

der tarik-ı acz-mendi / der tarîk-ı acz-mendi

 • Âcizliği kendine meslek edinenin gittiği yol.

dı'f

 • (Çoğulu: Ez'âf) Her nesnenin bir misli miktarı.

dımn

 • Her nesnenin arası.
 • Koltuk.

enyab

 • Çenenin yan tarafındaki kesici veya azı dişleri.

eşheb

 • Kır (at). Kır, çil renkte olan aslan.
 • Güç iş.
 • Soğuk gün.
 • Bir nesnenin kenarı.

fehs

 • (Çoğulu: Efhâs) Her nesnenin içi.

fenik / fenîk

 • İki çenenin bitiştiği yer.
 • İki uyluğun bitiştiği yer.

fesc

 • Her nesnenin boşu.

fesil / fesîl

 • (Çoğulu: Füslân) Hurma ağaçlarının küçüğü.
 • Her nesnenin kemi ve yaramazı.

fevkalme'mul

 • Umulmadık bir şekilde, beklenenin üstünde.

fey'

 • Her nesnenin evveli.

fihris

 • (Fihrist) Bir dükkânda veya bir kitabın içerisinde ne bulunduğunu sıra ile gösteren liste. (Kataloğ)
 • (Çoğulu: Fehâris) Her nesnenin aslı.
 • Kanun.

fitne-i diniye narı / fitne-i diniye nârı

 • Dine sokulan fitnenin ateşi.

fua

 • Keler, kertenkele.
 • Her nesnenin evveli.
 • şiddetli koku. Güzel koku.

fütat

 • Parçalanmış ve dağılmış olan şey.
 • Her nesnenin ufağı, parçası.

garin / garîn

 • Havuz dibinde olan balçıklı su.
 • Her nesnenin kap dibinde kalan çöküğü, tortusu.

gırar

 • Devenin sütünün azalması.
 • Az uyku.
 • Miktar.
 • Cihet, Misâl.
 • Yol.
 • Birbiri ardınca olmak.
 • Her nesnenin kenarı.
 • Büyük kıl çuval.

hacc-ı asgar

 • Ömre. Hac zamânı olan beş günden (Arefe günü ile dört bayram günlerinden) başka senenin her günü ihrâm (dikişsiz elbise) ile Mekke'ye gelip, Kâbe'yi tavâf (etrâfında yedi kere dolaşmak), sa'y yapmak (Safâ ve Merve tepeleri arasında gidip gelmek) ve traş olmak.

haff

 • Bir şeyin etrâfını dolanan. Bir nesnenin çevresini dolanan.

hafs

 • Her nesnenin boşu.

hale

 • Annenin kız kardeşi. Teyze. Türkçede babanın kız kardeşine hala denir. Arabçada dayıya "Hâl" denir.

hamime / hamîme

 • (Çoğulu: Hamâyim) Her nesnenin iyisi.

hane-i avarız

 • Avarız ve bedel-i nüzul ve buna benzer vergiler ve tekâlifin toplanmasında tutulan ölçü. Buradaki hanenin, lügat mânası olan evle münasebeti yoktur. Kasabalar, köyler nüfuslarına ve emlâk ve arazilerinin miktar ve hâsılatlarına göre hane itibar edilir ve mahallî masraflarla sair vergiler ona göre ta

haşel

 • Bayağılaşma, rezil olma. Bayağılık, rezillik, âdilik.
 • Her nesnenin kötüsü.

hasenat / hasenât

 • Allahü teâlânın beğendiği işler, iyilikler. Hasenenin çokluk şekli.

havelan-ül havl

 • Senenin geçmesi. Senenin değişmesi.

hayre

 • (Çoğulu: Hayrât) İyilik, kerem.
 • Her nesnenin iyisi.

hazinedar / خزینه دار

 • Haznedar, hazinenin birinci derecede sorumlusu. (Arapça - Farsça)

hicaz

 • Mekke ve Medinenin bulunduğu yer.

hicer

 • Her nesnenin kenarı.

hicri kameri sene / hicrî kamerî sene

 • Resûlullah efendimizin hicret ettiği senenin 1 Muharrem gününü (Mîlâdî 16 Temmuz 622 Cumâ gününü) başlangıç olarak alan ve ayın dünyâ etrâfında on iki defâ dönmesini (354-367 güneş günü) bir yıl kabûl eden takvim senesi. Muharremin birinci günü, hicrî kamerî yılbaşıdır.

hicri kameri takvim / hicrî kamerî takvim

 • Peygamber efendimizin Medîne'ye hicret ettiği senenin Muharrem ayının birinci gününü başlangıç olarak alan ve gökteki ayın, dünyâ etrâfında on iki defâ dönmesiyle bir yılı tamamlayan takvim.

hıdane / hıdâne

 • Çocuğu kucağa almak, besleyip büyütmek üzere yanında bulundurmak. İslâm nikâhının bozulmasından sonra (ayrılıkta), çocuğu, selâhiyetli (yetkili) olan kimsenin yâni başkası ile evli olmayan annenin belirli bir yaşa gelinceye (oğlan çocuğu yedi, kız ye tişkin oluncaya) kadar yanında alıkoyması ve terb

hilaf-ı memul / hilâf-ı memul

 • Beklenenin aksine.

hılas

 • Her nesnenin dibine çöken ağırlığı.

hınc

 • Her nesnenin aslı.
 • Meyl ettirmek, eğmek, yöneltmek.

hış'a

 • Doğum anında ölen annenin karnı yarılarak çıkarılan çocuk.

hudm

 • Her nesnenin kökü.

hufale

 • Arpa, buğday ve pirinç kabuğundan saçılan.
 • Her kabuklunun arınıp pâk olanı.
 • Her nesnenin kemi ve yaramazı.
 • Yağ tortusu.
 • Şıra sıkıntısı ve kepeği.

hursi / hursî

 • Ev eşyası.
 • Her nesnenin fenâsı.

husare

 • Arpa, buğday ve pirinç gibi hububâtın kabuğundan düşen parçalar.
 • Her kabuklu nesnenin, kabuğundan ayrılıp temizlenmesi.
 • Şirâ sıkıntısı.
 • Her nesnenin fenâsı.

i'lamat-ı şer'iye mümeyyizi

 • Şeyh-ül İslâm kapısındaki fetvahanenin üç kaleminden biri olan "İlâmat Odası"nın başındaki memurun ünvanı idi. Kadılar tarafından verilen ilâmları tetkik vazifesiyle mükellef olduğu için, bu memuriyete, ulemadan tanınmış olanlar tâyin edilirdi.

icare-i müsanehe

 • Yıllık olarak yapılan icaredir. Bir hanenin bir yıl müddetle kiraya verilmesi gibi.

ılk

 • (Çoğulu: Alâk) Kurumak.
 • şarap, hamr.
 • Her nesnenin iyisi.

ırnin / ırnîn

 • Kaş tarafında burun ucu.
 • Her nesnenin evveli.

kaydum

 • Her nesnenin önü.

kes'

 • El veya ayak ile bir nesnenin arkasına vurmak.
 • İttibâ etmek, tâbi olmak.
 • Yemen'de bir kabile adı.

kıns

 • Her nesnenin aslı ve bitecek yeri.

kirs

 • (Çoğulu: Ekrâs-Ekâris) Her nesnenin aslı.
 • Bir araya getirilmiş beytler.
 • Biri biri üstüne yığılmış kalmış davar tersi.

kitr

 • Her nesnenin ortası.
 • Deve hörgücü.

kroki

 • Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı.

küdame

 • Her nesnenin bakiyyesi.

leyle-i kadr

 • Ramazân-ı mübârekin ve senenin en kudsi ve kıymetli gecesi. Kur'ân âyetlerinin ilk defa vahiy ile gelmeye başladığı gece.

lit / lît

 • Her nesnenin rengi.

lübab

 • Her nesnenin iyisi, güzidesi, seçkini.

mah

 • (Meh) Senenin onikide birisi. Yirmisekiz, yirmidokuz, otuz veya otuzbir günlük zaman. (Farsça)
 • Gökteki ay. Kamer. (Farsça)

malumun mekayisi / malûmun mekayisi

 • Bilinenin ölçüleri.

manevra

 • Bir makinenin, bir cihazın işleyişini düzenleme veya idare etme işi ve şekli. (Fransızca)
 • Ask: Muharebede düşmanın savaş gücünü yok etmek maksadıyla eldeki askerî kuvvetlerin en te'sirli bir biçimde düzenlenmesini te'min eden bütün hareketler. (Fransızca)
 • Barış zamanında kıt'alara ve kurmay hey'etle (Fransızca)

mati'

 • Uzun, tavil.
 • Her nesnenin iyisi.

maz'a

 • Her nesnenin bakiyyesi, artığı.

mef'ul / mef'ûl

 • Dilbillgisinde tümleç; özne tarafından yapılan iş, öznenin fiilinin sonucu.

meh

 • Ay. Kamer. (Farsça)
 • Senenin onikide biri. Ay. (Farsça)

metn

 • Sağlam ve sert yer.
 • Yüksek yer.
 • Her nesnenin yüzü, üstü, arka ve ortası.
 • "Vurmak ve seyr" mânâsına mastar.
 • Bir yazının tamamı. Yazının aslı veya sureti.

mev'a

 • Her nesnenin evveli.

miftah-ı kenz

 • Hazinenin anahtarı.

milak

 • Bir nesnenin kıyam ve sebâtına sebep olan nesne.

milhab

 • (Çoğulu: Melâhib) Kesecek âlet.
 • Ber nesnenin kabuğunu soyacak âlet.

mücennibe

 • Her nesnenin iki tarafından birisi.

muntasıf-ı sene

 • Yılın ortası. Senenin yarısı.

mus'ab

 • Aygır at.
 • Her nesnenin erkeği.

müsafir / müsâfir

 • Yolcu. Senenin kısa günlerinde, insan veya deve yürüyüşü ile üç günde gidilecek yere gitmeyi niyet ederek, bulunduğu yerin kenar evlerinin dışına çıkan kimse.

musamıs

 • Her nesnenin hâlisi ve aslı.

musas

 • Ot, nebat.
 • Her nesnenin aslı.

nahabe

 • (Çoğulu: Nuhab) Geçit ağzı.
 • Çokluk asker.
 • Her nesnenin iyisi.

nası'

 • Her nesnenin hâlisi.
 • şiddetli beyaz olan.

nasye

 • Her nesnenin iyisi.

nebehrece

 • Geçmez bakırlı para. Sahte akçe.
 • Her nesnenin kötüsü.

nekaz

 • (Çoğulu: Enkâz) Her nesnenin kötüsü, kıymetsizi.

neseme

 • (Nesme) : (Çoğulu: Nüsüm) Nefs. İnsanın ve her nesnenin başlangıcı.

neşş

 • Kaynamak, galeyan.
 • Her nesnenin yarısı.
 • Davarın tezce derisini yüzüp etinden ayırıp çıkarmak.
 • Yirmi dirhem.
 • Karıştırmak.

nezaza

 • Az olmak, kıllet.
 • Her nesnenin bakiyyesi, artığı ve âhiri.

nızar

 • (Çoğulu: Nuzarâ-Nizâr) Her nesnenin misli ve benzeri. Nazir.

nühbe

 • (Çoğulu: Nuheb) Her nesnenin iyisi.

nukaye

 • Her nesnenin iyisi.

nuzar

 • Altın.
 • Her nesnenin hâlisi ve iyisi.
 • Necid diyârında yetişen bir ağacın adıdır, ondan tas ve kâse yaparlar.

pranga

 • İng. Eskiden ağır cezalı mahkûmların ayaklarına takılan kalın zincir.
 • Halkalarıyla beraber iki okka yüz dirhem ağırlığındaki demire verilen addır.
 • Umumi hapishanelerde, hapishanenin iç nizamını bozan ve taşkınlık gösteren mahkûmların ayaklarına da pranga vurulurdu.

radk

 • Her nesnenin evveli.

ray'an

 • Her nesnenin evveli.

rebaz

 • Şehrin yarısı ve etrafı.
 • Her nesnenin eğlenecek ve duracak yeri.
 • Koyun ağılı.
 • "Göden bağırsak" denilen büyük bağırsak.

rebi'ul-evvel / rebî'ul-evvel

 • Hicrî-Kamerî senenin üçüncü ayı, Peygamberimizin doğduğu ay.

reyk

 • Her nesnenin evveli ve efdali, iyisi.

rubz

 • Her nesnenin ortası.
 • Bazısı bazısının üzerine sağılmış süt.

safsaf

 • (Çoğulu: Safsâfe) Her nesnenin kemi, kötüsü, hor ve hakiri.
 • Döğülmüş yumuşak toprak.
 • Mâkul olmayan kelimeler.
 • Mânâsız şiir.
 • Yaramaz ve kötü işler.

sai / sâî

 • Emvâl-i zâhirenin zekâtını toplayan me'mûr; sâime (senenin ekserisini çayırda otlayan) hayvanların ve toprak mahsûllerinin zekâtlarını toplamakla vazîfeli kimse, zekât me'muru.

saime / sâime

 • Senenin yarısından fazla, meralarda, kırlarda sırf sütleri alınmak veya üreme ve beslenmeleri için otlatılan (koyun, keçi, sığır, manda, at ve deve cinsinden olan), ehlî hayvanlar.

şeafe

 • (Çoğulu: Şüuf-Şiâf-Şeafât) Dağ başı.
 • Her nesnenin âlâsı ve üstü.

şecr

 • İki çenenin arası.
 • Harcamak, sarfetmek.
 • Tarh etmek, kovmak.

şedef

 • (Çoğulu: Şüduf) Her nesnenin şahsı.

sefer

 • Senenin kısa günlerinde, insan veya deve yürüşü ile üç günde gidilecek yere gitmeyi niyet ederek, bulunduğu yerin kenar evlerinden dışarı çıkmak.
 • Harbe gitme, savaş.

seferi / seferî

 • Seferde olan, misâfir, yolcu. Bulunduğu şehirden veya köyden gideceği yolun iki veya bir kenârındaki evlerin dışına çıkarken, senenin kısa günlerinde, insan veya deve yürüyüşü ile, son evden îtibâren üç günde gidilecek yere (Hanefî mezhebinde 104 kil ometre) gitmeye niyyet eden kimse.

seferilik / seferîlik

 • Senenin kısa günlerinde insan veya deve yürüyüşü ile üç günde gidilecek yere gitmeye niyet ederek bulunduğu yerin kenar evlerinin dışına çıkmak.

seha

 • (Çoğulu: Sihâ) Ev içi. Her nesnenin kabuğu.
 • Yarasa kuşu.

senam

 • (Çoğulu: Esnâm-Esnime) Deve hörgücü.
 • Her nesnenin yücesi, yükseği.

sene-i şemsiye

 • 22 Mart'tan ertesi senenin 21 Martına kadar süren İranlıların milli takvimine göre olan nesne.

şerh

 • Her nesnenin evveli.
 • Her sene yeni doğan deve yavruları.
 • Yiğitlik.
 • Yarmak.

setel

 • Her nesnenin kötüsü, yaramazı.

sı'sıa

 • Sığınacak yer, sığınak, melce'.
 • Her nesnenin aslı.
 • Horozun baldırında çıkan fazlalık parmak.

şicab

 • Divit kapağı.
 • Her nesnenin ağzına, yarığına ve gedik yerine koyup tıkadıkları nesne.

siga-yı meçhul

 • Gr. belirsizlik kipi; öznenin zikredilmediği fiil kalıbı; meselâ "denildi" fiilinde, kimin dediği belli değildir.

şıks

 • (Çoğulu: Aşkâs) Bir parça yer.
 • Her nesnenin bir miktarı.

sinh

 • (Çoğulu: Esnâh) Her nesnenin aslı ve kökü.

siny

 • (Çoğulu: Esnâ) Her nesnenin büklümü.
 • Dağın kısıkdar yeri.
 • Orta, vasat.

şita

 • Kış. Senenin soğuk mevsimi.

subabe

 • Kap içinde kalan su.
 • Bir nesnenin bakiyesi. Artık.

sült

 • Hububattan buğdaya benzer bir tanenin adı.

sunafir

 • Her nesnenin hâlisi. Her şeyin iyisi ve doğrusu.

sürat

 • Her nesnenin üstü ve ortası.

tafi

 • Her nesnenin üstüne gelen.
 • Hâriç, dış.

tasia / tâsia

 • Sâminenin altmışta biri.

teakkub

 • Her nesnenin âkibetine nazar etmek. Sonuna bakmak.

telvih

 • Açıklamak.
 • Zâhir ve aşikâre kılmak.
 • Susuzluktan insanın çehresi bozulmak.
 • Bir şeyi ateşle kızdırmak. Güneş veya ateşin sıcaklığı bir nesnenin rengini değiştirmek.
 • Posa hâline getirmek.
 • Kocamak. Saç ağarması.
 • Almak.
 • İşaret etmek.

temattuk

 • Bir nesnenin lezzetinden ağzını şapırdatmak.

tesa'su

 • Çok yaşlanmak.
 • Artık gün geçirmek.
 • Bir nesnenin ekserisinin geçmesi.

teslif

 • Kahvaltı etme.
 • Takdim etmek.
 • Bir nesnenin fiyatını evvelden vermek.

tevrib

 • Bir nesnenin uzunluğuyla eni arası.

tiffan

 • Her nesnenin vakti.

tılsım

 • Herkesin bilip çözemediği gizli şey.
 • Gizli sır. Fevkalâde kuvvet ve te'siri hâiz olan şey.
 • Definenin bulunmasına mâni olan mevhum şey.

tufahe

 • Çömlek.
 • Her ne olursa olsun ağzına alan köpek.
 • Her nesnenin üzerine gelen.

ubab

 • Her nesnenin muazzamı, her şeyin büyüğü.
 • Cemaat, topluluk.
 • Taşkın sel suyu.
 • Pek taşkın, coşkun.

uffare

 • Her nesnenin evveli.
 • Katılık.
 • Şiddet.

ukub

 • Her nesnenin sonu.

ulale

 • Süt bakiyyesi.
 • Her nesnenin bakiyyesi, artığı.

umre

 • Hac zamânı olan beş günden yâni Arefe ve Kurban bayramının dört gününden başka, senenin her günü ihrâma girip Kâbe'yi tavâf etmek, Safâ ile Merve arasında sa'y yapmak ve saç kazımak veya kesmek.

urca

 • Bir nesnenin üzerine durmak veya üstüne çıkmak.

usm

 • Her nesnenin bakiyyesi, artık.

usnun

 • (Çoğulu: Asânin) Sakal ucu.
 • Her nesnenin evveli.
 • Devenin çenesi altında olan uzun kıllar.

ustumme

 • Her nesnenin aslı.

vakl

 • Yükselmek.
 • Bir nesnenin üstüne çıkmak.
 • Mukul ağacı.

vakne

 • Her nesnenin azı.

vav-ı haliye / vâv-ı hâliye

 • Cümlede öznenin, tümlecin veya her ikisinin durumunu bildiren sözün başında bulunan "vav" harfi.

vizam

 • Her nesnenin ağırlığı.
 • Başka birşeyle karışmış olan nesne. (Buğdayla karışmış toprak gibi.)

yelek

 • Her nesnenin beyazı.
 • Beyaz keçi.

yılbaşı

 • Sene başı. Yeni bir senenin başlaması. Başlangıç zamânına göre iki çeşit sene vardır. Mîlâdî ve hicrî sene.

zekan

 • (Çoğulu: Ezkân) İki çenenin birleştiği yer. ("Enek" de derler.)

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR