LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te N ola ifadesini içeren 884 kelime bulundu...

a'ref

 • Pek ma'ruf, çok bilen. Arif.
 • Çok anlayışlı, fazla bilgili.
 • Yelesi ve boynu uzun olan at.

a'ser

 • Çok zor ve çetin olan, dayanılması çok zor.
 • Solak.

ab-dest

 • Namaz ve sair dini ibadetler için usulüne uygun olarak, el, ağız, burun, yüz, dirseklere kadar kolları ve topuk kemiği üzerine kadar ayakları üçer defa yıkamak ve kulaklara, başa ve enseye meshetmektir. (Farsça)
 • Azarlama, paylama. (Farsça)

ab-ı abisteni / âb-ı âbistenî / آب آبستنى

 • Meni.
 • Bitkilerin yetişmesine neden olan su.

abdal

 • t. Safdil, ahmak, bön.
 • Afganistan'da yaşıyan bir Türk kavminin adı, bu kavimden olan kimse.
 • Anadoludaki bazı göçebelerin adı ve bunlardan olan kimse.
 • Derviş, ermiş, kalender. Kendini Allah'a adamış. Ona teslim olmuş, bu yolda çile çekmiş kimse. (Bak : Ebdal)

abdurrahman bin avf

 • Aşere-i mübeşşereden ve çok fedakar olan Sahabelerdendir. İlk müslüman olan sekiz kişiden birisidir. Bütün ihya-yı din için olan muharebelerde çok fedakârlıkta bulunmuş, birisinde yirmibir yerinden yaralanmıştı. Bir gazada oniki dişini birden kaybetmişti. Medine'ye ve Habeşistan'a hicret edenlerdend

acilen / âcilen

 • (اٰجلاً) Vakti gelince, ileride, gelecekte.
 • (عاجلاً) Acele olarak, derhal, peşin olarak.

adab-ı muaşeret / âdâb-ı muaşeret

 • Beraber yaşayışta, hoş ve İslâmca yaşama ve geçinme usulleri. Peygamberin (A.S.M.) sünnetine uygun olan hareket. İnsanlara karşı edebli olma, insanca ve İslâmca yaşama âdâbı. Adâba dair sünnet-i peygamberiyeye uymak.

adatın harıkı / âdâtın hârıkı

 • Âdetlerin, kanunların olağanüstünü, bir mu'cize olarak gerçekleşmiş olanı.

adem-i merkeziyyet

 • Bir idâri taksimattaki parçaların (vilâyet, belediye ve köy) muayyen hususlarda kendi kendilerine idare yetkileri. Bir yere bağlı olmaksızın veya bir yerden idare edilmeksizin olan muamele. Bütün kısım ve şubelerin kendi kendilerini idare tarzı.

ademi / âdemî

 • İnsanlardan olan, insana âit, insana dair ve müteallik.

adet-i islamiye / âdet-i islâmiye

 • İslâmın özüne uygun olarak Müslümanlarca uygulanan âdet, gelenek.

adiyat / âdiyât

 • Her zaman olagelen alışılmış şeyler.

adud

 • Zalim. Iztırab veren. Hunhar.
 • Bir lokma.
 • Isırıcı köpek veya at.
 • Yavuz kişi.
 • Dar ve derin olan kuyu.

afaki hadisat / âfâkî hâdisât

 • Kişiyi ilgilendirmeyen, kendi dışında cereyan eden olaylar.

ahadi hadis / ahadî hadis

 • Rivâyet eden bir veya iki koldan olan veya mütevatir mertebesinde olmayan hadis demetir. İştihar haddine yetişmeyen hadistir. Şartları tamam olursa zann-ı galib ifade eder, muktezası ile amel vâcib olur. (Muvazzah İlm-i Kelâm)

ahaveyn

 • İki kardeş.
 • İslam âlimlerinden olan Urfalı Vaiz Mahmud Kâmil efendinin babası Mustafa Kâmil Efendi ve amcası Urfalı Mehmed Efendi.

ahi

 • Kardeşim.
 • Ahilik ocağından olan kimse.
 • Eli açık, cömert.

ahiren / âhiren / ahîren / اخيرا

 • En son, en son olarak.
 • Son zamanlarda, yakında.
 • Son olarak.
 • Geçenlerde, son zamanlarda, son olarak. (Arapça)

ahiret / âhiret

 • Bu dünyadan sonra gideceğimiz ebedi âlem. Âhiret, kıyamet koptuktan sonra, bütün varlıkların ve insanların devamlı kalacakları yerdir. Orada ölüm yoktur, hayat sonsuzdur; dinin emirlerine bağlı olanlar için cennet; dine bağlı olmıyanlar için de cehennem vardır. Âhirete inanmayan insan müslüman olama

ahşab

 • Kereste. Tahta. Ağaçtan yapılan bina.
 • Ağaçtan olanlar.

ahşeb

 • (Çoğulu: Ehâşib) Sert taşlı büyük dağ.
 • Haşin ve yoğun olan.

akfen

 • Kulağı küçük ve kalın olan.

akile / âkile

 • (Çoğulu: Avakil) Baba tarafından olan akraba.
 • Baş tarayıcı kadın.

akmed

 • Ensesi uzun ve kalın olan kimse.
 • Uzun boylu.

akref

 • Anası Arabdan babası başka milletten olan kimse.

al-i ibrahim / âl-i ibrahim

 • Hz. İbrahim'in ailesinden olanlar.

al-i muhammed / âl-i muhammed

 • Hz. Muhammed'in ailesinden olanlar.

alavefk / alâvefk / على وفق

 • Uygun olarak. (Arapça)

alelusul

 • Usûl üzere; belli bir usûl ve metoda uyggun olarak.

alem-i misal / âlem-i misâl

 • Rüyâda görülen âlem. Dünyada mevcud bulunan bütün eşya ve zuhura gelen bütün ef'âlin aynısı ile müretteb ve mütekevvin olan bir tarzı veya âlem-i ruhâninin bir nev'i.

alibeyt

 • Peygamberimizin neslinden olan.

amel-i salih

 • Allah'ın rızasına uygun olan her iş.

amine / âmine

 • Emin olan. Kalbinde korku olmayan kadın.
 • Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın öz annesinin adı. Yirmi sene yaşamıştır. Hazret-i İbrahim Aleyhisselâmın dini üzere idi. (R. Aleyha)

aminen / âminen / آمنا

 • Emniyet ve huzur içinde, selâmetle, emin olarak. Sağlam olarak.
 • Emin olarak. (Arapça)

arabistan

 • Arap milletinin yoğun olarak bulunduğu Ortadoğu bölgesi.

arazi-i mevkufe-i sahiha / arâzi-i mevkufe-i sahiha

 • Huk: Arâzi-i memlükeden şartlarına uygun olarak vakfolunan yerler.

ari / ârî

 • Hind-Avrupa dil ailesinden olan ırk veya kimse. (Farsça)
 • Evet. (Farsça)

arib / ârib

 • Halis Arap cinsinden olan.

aristokrat

 • yun. Sınıf farkını kabul eden ülkelerde asil sayılan kimse. Asilzâde sınıfından olan.

arız / ârız

 • Sonradan olan şey. Bir şeyin zâtına ve hakikatına ait ve lâzım olmayıp başka bir varlıktan bazan vâki ve kaim olan. Takılan. Yapışan.
 • Bir şeyi arz ve takdim edici olan.
 • Kalın ve geniş bulut.
 • Ön dişlerin haricindeki onaltı dişin herbiri.
 • İnsanın yanağı.

arıza / ârıza

 • Sonradan olan, noksanlık.
 • İsabet eden belâ ve keder.
 • Bozulma.
 • Gelip geçici.
 • Hariçten gelen te'sirle olan.
 • Bir şeyin olmasına veya görülmesine mâni olan birşey.

arızi / ârızî / عَارِض۪ي

 • Sonradan olan, dıştan gelen.
 • Sonradan olana âit.

arzın halifesi

 • Yeryüzünde Allah'ın emirlerini yerine getirip Onun namına tasarrufta bulunan ve varlıklar üzerinde Onun adına egemen olan insan.

arzu

 • Meşhur halk hikâyelerinden olan Arzu ile Kamber hikâyesinin kadın kahramanı.

arzu-şikesten

 • Arzunun olamaması, yerine gelmemesi. Hayâl kırıklığı, inkisar-ı hayâl. (Farsça)

asabat / asabât

 • Baba tarafından olan akrabalar.
 • Şer'an miras alamayan akrabalar.

asdika

 • Sâdıklar. Sabık ve sadık dostlar.
 • İçi dışına, sözü işine uygun olanlar.

ashab / ashâb

 • Hz. Peygamber'i mümin olarak gören ve o iman üzere ölen kimseler.
 • (Tekili: Eshâb) (Sahib) Arkadaş olanlar. Sahip olanlar, kullanma yetkisine sahip kişiler.
 • Halk, ahali.
 • Sahabeler, yani Peygamberimiz Hz. Muhammed'i (A.S.M.) görmüş ve mü'min olarak ona ve onun mesleğine bağlı kalmış olan zatlar. Bu kişiler, insanlık, doğruluk ve her türlü faz

aşiret / aşîret

 • Dil ve kültürü büyük ölçüde aynı türden olan, birçok boydan oluşan, yapısındaki aileler arasında sosyal, ekonomi, din, kan veya evlilik bağları bulunan göçebe veya yerleşik nitelikteki topluluk; oymak.

aşure

 • (Aşurâ) Arabi aylardan olan Muharrem ayının onuncu günü. Aynı günde çeşitli hububat ve kuruyemişler katılarak yapılan tatlı.

ata

 • t. Baba veya ecdaddan olan büyük. Önceden gelen.
 • Aynı soyun büyüğü.

avarız

 • Arızalar. Sonradan olan noksanlıklar.
 • Girinti çıkıntı, noksanlık.
 • Mânialar. Engeller.
 • Fevkalâde hallerde ve bilhassa harp sebebi ile geçici olarak alınan vergi.

avrupa medeniyet-i sefihanesi

 • Helâl olmayan zevk ve eğlencelere aşırı düşkün olan Avrupanın medeniyeti.

ayan

 • (İyân) Aşikâr. Belli. Herkesin bilebileceği ve görebileceği.
 • Çiftçi âletlerinden olan saban okunun bileziği.

ayine-i müştak / âyine-i müştâk

 • Allah'ın güzel isimlerini bir ayna gibi üzerinde aksettiren ve Onun sonsuz güzelliğine düşkün olan insan.

azb

 • Tatlı, lâtif, hoş ve şirin olan yiyilecek ve içilecek şey.
 • Fazla susuzluktan yemek yemeği terketme.
 • Men'etme.
 • Feragat.

bab-ı cibril / bâb-ı cibrîl

 • Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem Medîne-i münevverede yaptırdığı mescidinin doğu tarafındaki kıbleye yakın olan kapısı. Bu kapıya, hazret-i Osman'ın evinin karşısında bulunması sebebiyle Bâb-ı Osmân; Resûlullah efendimiz hazret-i Osm an'ın evini ziyâret etmek üzere bu kapıdan girip

bab-üs-selam / bâb-üs-selâm

 • Mekke-i mükerremede bulunan Mescid-i Haram'ın doğu tarafına açılan kapı. Bâb-ı Şeybe de denir.
 • Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem Medîne-i münevverede yaptırdığı Mescid-i Nebî'nin batı duvarında kıbleye yakın olan kapısı. Bâb-ı Mervân diye de bilinen bu kapı, Mescid-i

bağdadi / bağdadî

 • Bağdad şehrine mensub. Bağdad ahalisinden olan. Bağdadlı.
 • Dar, ensiz tahta pervazlarından yapılmış ve üstü sıvanmış bölme veya tavan.

bahset

 • Uykuda ağırlık basma. (Farsça)
 • Uyurken olan horultu. (Farsça)

balkar

 • Kafkasya Türkleri'nin Kıpçak kolundan olan bir boy.

basala

 • Tıb: Vücudun her hangi bir yerinde yaradılıştan olan kabartı.

basit

 • Kıymetsiz.
 • Geniş
 • Yaygın olan.
 • Mücerred ve münferid olup, mürekkeb ve müellef olmayan.
 • Neş'eli. Güleryüzlü. Düz, arızasız, engelsiz.
 • Edb: Aruz vezinlerinden biri.

batınen / bâtınen

 • İçinden olarak. Dâhilen, içyüzünde.

batıni / batınî

 • İçe ait olan. Dış görünüşe ve zâhire dâir olmayan. Bâtına mensub ve müteallik. Dâhili ve manevi meselelere âit.
 • Tas: Bâtiniyyeden olan.

baysungur

 • Şahin cinsinden olan yırtıcı bir kuş.

bazudiraz / bâzudirâz

 • Kolu uzun olan. (Farsça)
 • Nüfuzlu, sözü geçer. (Farsça)
 • Müdahaleci. (Farsça)
 • Zâlim, zulmeden. (Farsça)

bedi'

 • (Bedia) Eşi, benzeri olmayan. Hayret verici güzellikte olan.
 • Garib. Acib.
 • Benzeri olmayan şeyleri vücuda getiren. Kimseye benzemeyen. İcad edici olan.
 • Hâlık ve Hallak-ı Cihan olan.
 • Beğenilen.
 • Yeni bulunmuş ve görülmedik tarzda olan.
 • Edb: Sözün

behic

 • Güleryüzlü. Güzel. Şen. Şâduman olan.

bektaşi / bektâşî

 • Bektâşîlik tarikatından olan kimse.

bela-yı siyah / belâ-yı siyâh

 • Kara belâ.
 • Mc: Acı olan olaylar, kötü hâdiseler.

belagat-ı irşadiye / belâgat-ı irşadiye

 • Doğru yolu göstermek için sözün muhataba ve amaca uygun olarak söylenmesi.

beledi / beledî

 • (Beled. den) şehir veya kasaba ahalisinden olan, şehirli.
 • Şehir ve kasabaya ait.
 • Belediye İdaresine mensub.
 • Mahallî, yerli.

benul-a'yan / benûl-a'yân

 • İslâm mîrâs hukûkunda; ölenin aynı ana ve babadan olan erkek ve kız kardeşlerinden her biri.

berend

 • Nakışı olmayan ipek kumaş. (Farsça)
 • Keskin olan hançer, kılıç, pala v.b. âletler. (Farsça)
 • Kılıcın suyu. (Farsça)

beria

 • Akılda güzellik, zekâda ve kıyasette emsalinden üstün olan.

berkata

 • Birbirine yakın olan adım.

berr

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). İhsân eden, iyilik eden, yâni her iyilik kendisinden olan, îmân edip, iyi ameller yapmayı nasîb edip, bunlara karşılık âhirette sevâb ve dünyâda sıhhat, kuvvet, mal, makam, evlâd ve yardımcı lar veren.
 • Îtikâdı doğru, amelleri i

besman

 • Bir muahededen, bir anlaşmadan sonra rehin olarak bırakılan şey. Kapora. (Farsça)

bevz

 • Rutubetten dolayı yiyecek ve giyeceklerde meydana gelen yeşil renkte küf. (Farsça)
 • Ağacın, kök kısmına yakın olan yerleri. (Farsça)
 • Eşek arısı. (Farsça)

bey'-i sahih / bey'-i sahîh

 • Aslı ve sıfatı İslâmiyet'e uygun olan satış; doğru ve sıhhatli alış-veriş.

bihakkılyakin / bihakkılyakîn

 • Yaşamış gibi birşeyi kesin olarak bilme.

bilakayd ü şart / bilâkayd ü şart

 • Her hangi bir kayıt ve şart altında olmaksızın, kesin olarak.

bilcümle / بِالْجُمْلَه

 • Bütün olarak.

binbaşı

 • Ask: Bin kişiye yakın olan bir tabur askere kumanda eden subay; yarbayın bir alt, yüzbaşının bir üst derecesidir.

bismillahirrahman / bismillâhirrahmân

 • Rahmân olan Allah'ın adıyla.

budei / budeî

 • (Hindistan'da) Buda Dininden olan. (Farsça)
 • Buda dininden olan.

burjuva

 • Orta halli olup, ne çok zengin ve ne de çok fakir olan halk. Eskiden Avrupa'da köylü ve asilzade olmayıp şehirde yaşayan halka denirdi. Kendi başına işi ve malı olan, ücretle çalışmayan, ferde bağlı iş hayatını güden sınıftan olan. (Fransızca)

bürokrat

 • Memur sınıfından olan. (Fransızca)
 • Devlet işlerinde muamelelerde şekle aşırı ehemmiyet veren. (Fransızca)

bütlal

 • Şaşa kalan, hayret eden, hayran olan. (Farsça)

çağatay

 • Cengiz Han'ın oğlu Çağatay Han'ın ismine nisbetle Mâvera-ün Nehr taraflarında oturan Doğu Türklerine ve edebî lisan olarak kullandıkları Doğu Türkçesine verilen isimdir.

cahfel

 • Dudakları kalın olan kimse.
 • Asker.
 • Zenginlik.

caiz / câiz

 • Dine uygun olan.

camidat-ı meyyite-i samite / câmidât-ı meyyite-i sâmite

 • Ölü ve suskun olan cansız varlıklar.

çar-erkan-ı cuvani / çar-erkân-ı cuvanî

 • Padişahın özel hizmetlerinde bulunan ve Enderun'un azamlarından olan dört kişi hakkında kullanılan bir tabirdir.

çarşaf

 • Yatağın üstüne serilen veya yorgana kaplanan bez örtü.
 • Kadınların kullandığı baştan örtülen, pelerinli eteklikli sokak elbisesi. Kadınların örtünmesi farzdır. Bu maksatla çarşaf ucuz, pratik, hafif olması ve zengin fakir herkesin kolayca sağlıyabilmesi bakımından yaygın olarak kulanı

cebri / cebrî

 • Zorla icra olunan, rızası olmadan zorla yaptırılan.
 • Cebriye fırkasından olan.

çek

 • Çekoslovakya, Bohemya ahalisinden olan ve Çek'ce konuşan kavim ki, Osmanlı metinlerinde "çeh" diye geçer.

çenber

 • Daire, def ve kalbur gibi şeylerin tahtadan olan dairesi. (Farsça)
 • Fıçı ve tekerlek gibi şeylere takviye edip, dağılmalarını önlemek için etrafını çevirecek tarzda geçirilen demir veya tahta halka. (Farsça)
 • Başa ve boyna bağlanan yemeni. (Farsça)
 • Esirlik, bağlılık, kölelik. (Farsça)
 • Geo: Bir düz (Farsça)

cennet

 • Allah'a (C.C.) inanan ve O'na ibadet ve itaat edenlerin, iman ve İslâmiyyet'e ihlâs ve sadâkatle hizmet edenlerin, Kur'ana bir hizb-ül Kur'ân olarak mücâhidâne bir sûrette hizmetkâr olan mücâhidlerin, cihâd-ı diniyye erlerinin âhirette fazl-i İlâhi ile gidip ebediyyen içinde kalacakları mekân ve mes

cerib

 • İmparatorluk zamanında Arabistan ülkelerinde kullanılan takriben 216 litrelik bir hacim ölçüsü.
 • Dönüm.
 • Eni ve boyu 60 arşın olan arazi ölçüsü.

cevher

 • Bir şeyin özü, esası.
 • Kıymetli taş.
 • Çelik üzerindeki nakış.
 • Edb: Noktalı harf.
 • Yalnız noktalı harflerin ebcedîsi hesab edilerek yazılan manzum tarih.
 • Harflerin noktası.
 • Fls: Varlığı kendinden olan, var olmak için kendi dışında başka birşeye muh

cezm / جزم

 • Kesin karar. (Arapça)
 • Cezm etmek: Kesin karar vermek, kesin olarak niyetlenmek. (Arapça)

cibilli / cibillî

 • Cibilliyet. Yaratılıştan olan. Asıl maya, huy, tabiat, tıynet.

ciddi / ciddî

 • Gerçek. Hakikat.
 • Ağırbaşlı, hâlleri sakin olan kişi.
 • Mühim.

cin ve insi / cin ve insî

 • Cin ve insanlardan olan.

cinni / cinnî

 • Cinlerden olan.
 • Cinn taifesinden olan.
 • Cinlerden olan.

cinni ve insi / cinnî ve insî

 • Cinlerden ve insanlardan olan.

cinni, insi şeytanlar / cinnî, insî şeytanlar

 • Cin ve insan türünden olan şeytanlar.

çire-dest

 • Becerikli, eli işe yatkın olan. (Farsça)

cismen

 • Beden olarak.

cisr

 • (Çoğulu: Cüsûr-Ecsür) Köprü. Ağaçtan olan köprü.

coğrafya

 • Yeryüzünün şimdiki hâlini çeşitli cihetlerden inceleyen ilim. Bölümlerinden olan Fizikî Coğrafyada: Karalarla denizlerin durumları ve iklimleri;İktisadî Coğrafyada: Toprak mahsulleri, sanayi ve ticaret işleri;Siyasî Coğrafyada: Irk, dil, millet hususiyetleri ve devlet sınırları anlatılır.Bunlardan b

çuhadar

 • Ayak hizmetinde bulunan çuha elbiseli yahut çuhadan olan perdenin haricinde emre hazır bulunan hademe.

cüz'i

 • Azdan olan. Parçaya âit olan. Biraz. Pek az. Kıymetsiz. Mühim olmayan. Esasa ait olmayan. Cüz'e âit olan. Külli olmayan.

dabbet-ül arz / dâbbet-ül arz

 • Hadis-i şerifle âhir zamanda olacağı haber verilen ve âhir zaman alâmetlerinden olan bir nevi mahluk.

dagma'

 • Yüzünün rengi siyaha yakın olan dişi koyun.

dahim

 • (Dahâmet. den) Yoğun ve fazla koyu olan. Kalın olan.

daire-i hindiyye / dâire-i hindiyye

 • Namaz vakitlerinin tesbitinde kullanılan ve güneş gören düz bir yere çizilen dâire veya bu şekle uygun olarak yapılan âlet.

daire-i imkan / daire-i imkân

 • Kâinat. İmkân âlemi. Mükevvenat. Mümkün olan, şartların müsait olduğu âlem. (Daire-i mümkinat da aynı mânada kullanılır.)

dall-i bi-l ibare / dâll-i bi-l ibare

 • (Dâllibilibâre) Fık: Bir ifade veya sözden muayyen bir mânanın ve hükmün anlaşılması. Meselâ: "Zekât, müslümanların fakirlerine verilir, hiçbir zengine verilmez" ibaresi zekâtın yalnız müslüman fakirlere verileceğine delâlet-i mutabıkıyye ile delâletidir. Zengin olan belli şahıslara da verilemeyeceğ

davlumbaz

 • Çarkları yandan olan vapurlarda çarkların döndükleri yerleri örtmek için vapurun iki tarafında bulunan iki büyük yarım daire.

defi'

 • Kızgın olan nesne.

defva

 • Boyu uzun ağaç. Uzun boyunlu keçi.
 • Boynu uzun olan kadın.

dehriyyun

 • (Tekili: Dehrî) Dehriye fırkasından olanlar.

delil-i yakini / delil-i yakînî

 • Şüphe edilmeyecek derecede kesin olan delil.

derviş

 • Gayet mütevazi ve kanaatkâr olan. (Farsça)
 • Kimsesiz, fakir. (Farsça)
 • Mâneviyâtla gönlü zengin olan fakir. (Farsça)
 • Mürid veya şeyh. (Farsça)

dı'il / dı'îl

 • Ölüme yakın olan hasta deve.
 • Kurbağa yumurtası.

dıhas

 • Çok, kesir.
 • Eskimeye yakın olan.

din-i fıtri / din-i fıtrî

 • İnsanın yaratılışına uygun olan din; İslâmiyet.

din-i hakk-ı fıtri / din-i hakk-ı fıtrî

 • İnsanın yaratılışına en uygun olan hak din; İslâmiyet.

din-i hakkın cevheri

 • Hak din olan İslâmın en değerli cevheri ve özü; iman.

dindaş

 • Aynı dinden olan.

dirvas

 • Büyük deve.
 • Boynu kalın olan adam.
 • Arslan.
 • Köpek ve devenin sütü.

ebna-i cins / ebnâ-i cins

 • Kendi sülâlesinden gelenler. Aynı cinsten olanlar.

ebna-yı cins / ebnâ-yı cins

 • Kendi cinsinden olanlar; insanlar.

ebnayıcins / ebnâyıcins

 • Aynı türden olanlar.

ebu-z zeheb

 • Çok zengin olan adam, altın babası.

ecnebi

 • Yabancı. Garip. Alışmamış. Başka milletten olan.

ecza-i zaide / eczâ-i zâide

 • Fazladan olan kısımlar, parçalar.

edken

 • Bulanık,
 • Rengi siyaha yakın olan.

efveh

 • Ağzı büyük ve ön dişleri uzun olan adam.

ehdeb

 • Kirpikleri sık ve uzun olan adam.

ehl-i beyt-i nebevi / ehl-i beyt-i nebevî

 • Peygamberimizin ailesinden olanlar.

ehl-i cebr

 • Cebriyye, cebriyye fırkasından olan.

ehl-i dünya / ehl-i dünyâ

 • Âhireti unutup, dünyâya sarılanlar. Dünyâya düşkün olanlar.

ehl-i hak ve zekavet / ehl-i hak ve zekâvet

 • Doğru yoldan olan ve çabuk anlayıp kavrayan zekî kimseler.

ehl-i i'tizal

 • Mu'tezile'den olan.

ehl-i ihtisas

 • Sahasında uzman olan kimseler.

ehl-i insan ve islam / ehl-i insan ve islâm

 • Gerçek insan ve Müslüman olanlar.

ehl-i itizal / ehl-i itizâl

 • Mutezile mezhebinden olanlar.

ehl-i sefahet

 • Zevk, eğlence ve yasak şeylere düşkün olan kimseler.

ehl-i sefahet ve dalalet / ehl-i sefahet ve dalâlet

 • Yasak eğlence, zevklere düşkün olan, doğru ve hak yoldan sapan, sapık kimseler.

ehl-i taat ve ibadet

 • Allah'ın emirlerini yerine getirenler ve ibadete düşkün olanlar.

ehl-i zimmet

 • İslâm Devletinin tâbiiyetinden olan Hıristiyanlar. İslâm Devleti tarafından korunan müslümandan başka kimse. Zimmi.

ehlibeyt

 • Peygamberimizin neslinden olan.

ekiden

 • Metin, muhkem ve sağlam şekilde.
 • Açık ve kesin olarak. Sarahaten ve kat'iyyen.
 • Mükerreren, tekrar olarak.

ekonomi

 • yun. İktisad. Tutum. Geliri gideri hesaplıyarak lüzumsuz masrafı bırakıp artırmağa çalışmak. Ölçülü ve idâreli harcamak. İnsanların sınırsız olan ihtiyaçlarıyla bunları sağlamaya yarayacak sınırlı imkân ve vasıtalar arasında mümkün olan azami uygunluğu temin için (sağlamak için) yapılan çalışma ve f

ektem

 • Çok sır saklayan, esrar gizleyen kimse.
 • Büyük karınlı ve şişman olan adam.

el-hafız / el-hâfız

 • Hadîs ilminde uzman olan ve en az yüz bin hadîs-i şerifi, o hadîsleri aktaranların bilgileriyle beraber ezbere bilen hadîs âlimi.

el-kürdi / el-kürdî

 • Kürt milletinden olan.

elma'

 • (Elmaî) Çok zeki, zekâveti kuvvetli, idrak derecesi üstün olan kimse.

emedd-i a'mar / emedd-i a'mâr

 • Ömürlerin en uzun olanı.

emr-i ademi / emr-i ademî

 • Olması mümkün olan birşeyin sebeblerinden bir veya birkaçını yapmamakla o şeyin olmamasına sebep olmak.

emsel

 • (Tekili: Misil) İmtisale şayan olan. Tam benzer. Efdal, ekrem ve eşref olan.

emval-ibatına / emvâl-ibâtına

 • Gizlenmesi mümkün olan altın, gümüş ve ticâret eşyâsı cinsinden olan zekât malları.

Emzik / Bibs / Kidful

 • About Page template By Adobe Dreamweaver CC
  sample

  Bibs Kauçuk Emzik


  Söz konusu emzik olunca, BIBS Colour gerçek bir klasik. Yaklaşık 40 yıldır Danimarka'da tasarlanıp üretilen BIBS Colour emzikler, %100 doğal kauçuk ucuyla, hava akışı sağlayan delikleri ve cilt tahrişini önlemek için geliştirilen hafif eğimli yapısı ile gerçek bir efsane! BIBS Colour, yuvarlak ve yumuşak kauçuk uç kısmı ile anne memesine en yakın forma sahip olduğundan, çocuklar tarafından kolay kabul ediliyor. Anne memesini taklit ederek, emiş sırasında hava akışı sağlıyor. Ultra hafif ve sağlam yapısı ile bebeğinizi yormuyor. BPA, PVC ve phthalates gibi zararlı maddeler içermiyor ve dünyaca geçerli EN 1400 standardına göre üretiliyor. Hiçbir emzik markasında göremeyeceğiniz kadar fazla renk çeşitine sahip olan BIBS Colour, klasikleşen zamansız tasarımı ve elegant duruşu ile tasarım ve işlevselliği birleştiriyor. BIBS Colour, bir emzikten beklenen tüm detaylara sahip olmasının yanısıra; bir emzikten beklenmeyen güzellikte tasarımı ile, tüm dünyada hem anneleri hem çocukları kendine hayran bırakıyor…

  https://www.kidnkind.com/bibs

sample

Kidful Bitkisel Boyalı Emzik Askısı


KIDFUL Emzik Askıları, çocuk ürünlerinde kullanıma uygun olan, en kaliteli %100 gerçek deriler kullanılarak EN 12586 standartlarına göre üretilir. KIDFUL'un organik serisinde kullanılan boyalar tamamen bitkiseldir ve kimyasal madde içermez. KIDFUL'un özel olarak üretilen metal klipsi kurşun ve krom içermez. Metal klipsin kıyafetlere zarar vermemesi için, klips içerisinde plastik aparatı bulunur. KIDFUL emzik askısını, güçlü lastik ve güçlü bağlantı yapısı ile, uzun seneler yıpranma sorunu yaşamadan kullanabilirsiniz...
https://www.kidnkind.com/kidful


Kidnkind Emzik Anne Bebek ve Tekstil Ürünleri Ticaret Limited Şirketi


Web sitesi :www.kidnkind.com

Telefon : 0(216) 606 21 06

(www.kidnkind.com)

ences

 • Daha pis ve çirkin olan.

enfas-ı ma'dude

 • Sayılı nefesler. İnsan hayatı. Miktarı muayyen olan ömür dakikaları.

enhar-ı amika / enhar-ı amîka

 • Derin olan nehirler.

ensar / ensâr

 • Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Medineli arkadaşlarından olan ve muhacirlere yardım eden ashabı.

erbab-ı fesahat

 • Dilin doğru, düzgün, açık ve akıcı şekilde kullanılması noktasında uzman olanlar.

erfeş

 • Nefsî isteklerine düşkün olan.
 • Kulakları uzun ve kaba (adam).

ergande

 • Hırslı, öfkeli. (Farsça)
 • İçkiye düşkün olan sarhoş. (Farsça)

erkab

 • Boynu kalın olan adam veya arslan.

erman-har / erman-hâr

 • Pişman olan, nedamet eden. (Farsça)

erşed

 • Her hali daha iyi olan.
 • Doğru yola diğerlerinden daha yakın olan.

ersusa

 • Şeair-i İslâmiyeden olan ve Osmanlı İmparatorluğu zamanında kullanılan kavuk, büyük sarık.

ervah

 • Halk içinde yürürken at üzerindeymiş gibi görünen uzun boylu kimse.
 • Adımları birbirine yakın olan.

ervam

 • (Tekili: Rumi) Romalılar, Roma imparatorluğu halkından olanlar, rumlar.
 • Rumiler, Arap diyarının haricinde bulunanlar.

esam

 • Günah.
 • Günah için olan cezâ.

esaret

 • Esirlik. Kölelik. Kullara kendini teslim etmiş olmak. Başka milletten olanlara boyun eğmek.

esbel

 • Bıyıkları uzun olan adam.

eshab / eshâb

 • Arkadaşlar. Sâhib kelimesinin çoğuludur.
 • Peygamber efendimizi görüp îmân eden ve mü'min olarak vefât eden mübârek kimseler.
 • Bir âlimin talebeleri.
 • Mümin olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)'i gören ve mümin olarak ölen müslümanlar. (Bak: ASHAB)

eshab-ı fil / eshâb-ı fîl

 • Peygamber efendimizin doğmasına yaklaşık iki ay kala Kâbe'yi yıkmak için Mekke yakınlarına kadar gelen, fakat Allahü teâlânın gönderdiği Ebâbîl kuşlarının üzerlerine bıraktıkları mercimek büyüklüğündeki taşlarla perişân olan Ebrehe ve içinde bir çok fillerin de bulunduğu ordu.

eshab-ı kiram / eshâb-ı kirâm

 • Mü'min olarak Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellemi gören ve mü'min olarak öldüğü bilinen mübârek insanlar ve cinler.

esis

 • Asıl esas, hak, doğru.
 • Hediyeler. Armağan olarak verilen şeyler.

est

 • Ayakları uzun olan.

esta'

 • (Satı. dan) Uzun boyunlu. Boynu uzun olan insan veya hayvan.

evkaf / evkâf

 • (Tekili: Vakıf) Allah yoluna hizmet için verilip devamlı bırakılan şeyler. Sahibi tarafından şeriata uygun olarak bir hayır iş ve hasenata tahsis olunmuş mülk veya mallar.Osmanlı devletini asırlar boyu kuvvetli bir devlet olarak ayakta tutan kuruluşlardan biri de vakıftır. Osmanlı tarihini inceleyen
 • Vakıflar. Sâhibi tarafından İslâmiyet'e uygun olarak bir hayır işe tahsis edilmiş mülk veya mallar.

evliya / evliyâ

 • Velî kelimesinin çoğuludur.
 • Dostlar.
 • Allahü teâlânın sevgili kulları, nefsin esâretinden kurtulup, sözleri, işleri ve hareketleri İslâmiyet'e uygun olanlar, devamlı Allahü teâlâyı hatırlayıp, ananlar.

ez an cümle / ez ân cümle

 • O cümleden olarak.

ezlak

 • Aleyhte söz söyleyen adam.
 • Keskin olan şey.

ezuz

 • Pek keskin olan kılınç veya hançer.

facia

 • Musibet, çok acı veren olay.

facir / fâcir / فاجر

 • Günah işleyen. (Arapça)
 • Karşı cinse düşkün olan. (Arapça)

fahz

 • Uyluk. Kalça. Bacağın kalçadan dize kadar olan kısmı.
 • Bir kimsenin en yakın aşiretinden olan cemaat.

fail-i müessir / fâil-i müessir

 • Etkin olan; iş ve fiili bizzat yapan.

familya

 • Aile. Soy. Zevce. Kadın. Eş. (Fransızca)
 • Aynı cinsten olan nebat grubu. Aynı soydan veya cinsten olan. Aralarında benzerlik bulunan grup. (Fransızca)

fasile / fasîle

 • (Çoğulu: Fesâil) Anababa, ebeveyn, âile.
 • Familya, bir cinsten olan bitkilerin hepsi.

fazayih

 • (Tekili: Fazih) Ayıplar, rezaletler. Sır kabilinden olan kötü hasletlerin açılıp fâş edilmesi.

fehz

 • (Çoğulu: Efhâz) Kişinin gayet yakın olan kabilesi.
 • Uyluk.

felaket / felâket

 • Büyük zararlar veren olay.

fen yobazı

 • Fen bilgisinde mütehassıs (uzman) olmadığı hâlde, kendisini fen adamı ve müslüman olarak gösterip müslümanların dînini, îmânını bozmağa, İslâmiyet'i içerden yıkmağa çalışan kimse.

fennen

 • Fence, fenne uygun olarak, fen vâsıtası ile.

feraiz-i diniye / ferâiz-i diniye

 • Dinen yapılması kesin olarak emredilen şeyler.

feraiz-i şer'iye

 • Dinen yapılması kesin olarak emredilen şeyler.

ferman-ı rahman / ferman-ı rahmân

 • Rahmân olan Allah'ın buyruğu, Kur'ân-ı Kerim.

ferman-ı rahmani / ferman-ı rahmânî

 • Rahmân olan Allah'ın buyruğu.

firudest

 • Birkaç hânendenin hep bir ağızdan usûlüne uygun olarak söyledikleri nağme. (Farsça)

fışkı

 • Pislik. Çör çöp. Fazladan olan. Hayvan gübresi.

fuhş

 • Çirkin söz. İş ve ayb şeyler. Çirkin olan işleri başkalarına açık kelimelerle anlatmak.

fuhul

 • (Tekili: Fahl) Büyük âlimlerin ileri gelenleri. Emsalinden üstün olanlar.

fuhul-i ulema

 • İlim ve faziletçe emsallerinden üstün olan âlimler.

fuhul-u ulema / fuhûl-u ulemâ

 • İlim ve faziletçe benzerlerinden üstün olan âlimler.

galibane / galibâne

 • Başarılı ve üstün olarak.

galiben

 • Çok zaman, üstün olarak.
 • Ekseriya. Çok zaman. Üstün olarak. Tahmin olduğu üzere.

gani / ganî

 • Sonsuz zengin olan Allah.

garaibperest

 • Garib, tuhaf şeylere çok düşkün olan ve çok seven. (Farsça)

garaipperest

 • Garip ve tuhaf şeylere düşkün olan, çok seven.

gariza / garîza

 • Yaratılıştan olan, huy.

garize / garîze

 • Asıl. Yaratılıştan olan. Sevk-i İlâhi. Huy.
 • Yaradılıştan olan.

gavur / gâvur

 • Kâfir, Allah'ı veya Onun bildirdiği kesin olan şeylerden herhangi birini inkâr eden kimse.

gayb alemi / gayb âlemi

 • Görünmeyen, fakat varlığı kesin olan ve mahiyeti Allah tarafından bilinen başka dünyalar.

gıyabi / gıyabî

 • Kendi hazır olmadığı halde, arkasından olarak.
 • Arkasından olarak. Kendi hazır olmadığı halde arkasından. Gayba âit. Gayba mensup ve müteallik.

gizlik

 • Uzun saplı kalemtraş. (Farsça)
 • Bıçak, çakı, kılıç gibi şeylerin keskin olan tarafı. (Farsça)

götürü

 • Tartı veya ölçü ile olmayarak, toptan ve kesin olan.

gümüş kozak

 • Tar: Eskiden hükümdarlara gönderilen nâme-i hümayunların konulduğu mahfaza. Nameler atlas keseye konur, sonra da kozaya geçirilirdi. Kozakların gümüşten yapılmış olanları olduğu gibi altundan, şimşirden de yapılanları vardı. Altundan olanlar imparatorlara, gümüşten olanlar da küçük devlet reislerine

gürcü

 • Güney Kafkasya'nın Gürcistan ahalisinden olan ve Gürcüce konuşan kimse.

gurre-i muharrem

 • Arabi aylardan olan Muharrem ayının birinci günü ve gecesi.

gürz

 • Silâhın icadından evvel kullanılan bir harp âleti. Gürz, yekpare veya yalnız baş tarafı demir ve bakırdan, sapı ise ağaç ve demirden olan bir nevi topuzdur. Gürzün Türkçesi "bozdoğan" dır. Bozdoğan bir cins yırtıcı kuştur. Gürz, bozdoğanın kafasına benzediği için bu adla anılmıştır. Gürzün baş kısmı

habeş

 • Afrika'nın Kızıldeniz sâhili güneyinde müstakil bir memleket. Bu memleket ahalisinden olan.
 • Beyaz ve siyah arasında koyu esmer adam.

habeşi / habeşî

 • Habeş memleketi ahalisinden olan. Habeş'e mensub ve müteallik olan.
 • Koyu esmer renkli adam.
 • Hat, tezhib, minyatür gibi güzel san'atlarda kullanılan bir cins kâğıt.

habs-i münferid

 • Tek başına olan hapis. Hapishanede bir kişilik hücre.
 • Ehl-i dalâlet için olan ölüm ve kabir.

hacce / hâcce

 • (Çoğulu: Havâcc) Hacca giden, usulüne uygun olarak Kâbe'yi ziyaret ederek hac vazifesini yerine getiren kadın veya kız.
 • (Çoğulu: Hâcc) Bir cins diken.

hacer-ül-esved

 • Kâbe-i muazzamanın doğu köşesinde bir buçuk metre kadar yükseklikte bulunan ve Cennet yâkutlarından olan parlak, siyah taş.

hacfe

 • (Çoğulu: Hucuf) Sade demirden olan kalkan.

hacis / hâcis

 • Kalbe (gönle) gelen ve hemen gidermek mümkün olan kötü düşünceler.

had

 • İslâmiyet'te miktârı kesin olarak bildirilen cezâ.

hadd-i şer'i / hadd-i şer'î

 • İşlenen suçlar için İslâmiyette miktarı kesin olarak bildirilen ceza.

hadid-ün nazar

 • Görüşü keskin olan.

hadil / hâdil

 • (Hadl. den) Aşağıya sarkıtılmış.
 • Gözlerinde ve ağzında çıban olan deve yavrusu.

hadis / hâdis

 • Yeni. Sonradan olan şey. Değişen. Hudus eden.
 • Yaratılmış. Yok iken var, var iken yok olabilir. Sonradan olan.

hadis-i kudsi / hadîs-i kudsî

 • Mânâsı, Allahü teâlâ tarafından, kelimeleri ise, Resûl-i ekrem sallallâhü aleyhi ve sellem tarafından olan hadîs-i şerîfler.

hadisat-ı alem / hâdisât-ı âlem

 • Dünyada meydana gelen olaylar.

hadisat-ı gaybiye / hâdisât-ı gaybiye

 • Gayb âlemine ait bilinmeyen olaylar.

hadisat-ı kainat / hâdisât-ı kâinat

 • Kâinatta meydana gelen olaylar.

hadisat-ı kevniye-i gaybiye / hâdisât-ı kevniye-i gaybiye

 • Maddî âlemde gelecekte meydana gelecek olan olaylar.

hadisat-ı maziye / hâdisât-ı maziye

 • Geçmişte meydana gelen olaylar.

hadisat-ı muhammediye / hâdisât-ı muhammediye

 • Hz. Muhammed (a.s.m.) ile ilgili gelişen olaylar.

hadisat-ı müthişe / hâdisât-ı müthişe

 • Dehşet veren olaylar.

hadisat-ı semaviye / hâdisât-ı semâviye

 • Gökte meydana gelen olaylar.

hadise / hâdise

 • Yeni olan, sonradan olan şey, olay.

hadise-i ahirzaman / hâdise-i âhirzaman

 • Âhirzaman hâdisesi, dünya hayatının kıyamete yakın son devresindeki meydana gelen olay.

hadise-i gaybiye

 • Gayb aleminde gerçekleşen olay.

hadise-i inayet / hâdise-i inâyet

 • Yardım, ihsan olayı.

hadise-i müthişe / hâdise-i müthişe

 • İnsanı hayrete ve dehşete düşüren olay.

hadise-i nevmiye / hâdise-i nevmiye

 • Uykuda meydana gelen olaylar.

hadise-i umumiye

 • Geneli ilgilendiren ve her tarafı kuşatan olay.

hads-i kat'i / hads-i kat'î

 • Hızlı bir şekilde kalbe doğan ve doğruluğu kesin olan bilgi.

hadsiyyat

 • Mümkün olan şeyler. Olması ihtimali olan nesneler. Mümkinat.

hadun

 • Memesinden biri diğerinden uzun olan koyun.

hakim / hâkim

 • Hakim, yargıç, hüküm veren, hükmeden, hükümran olan, üstün olan.

hakk-ı ihtitab

 • Ormana yakın olan kimselerin ormandan odun kesmek hakkı.

halebi / halebî

 • Halepli, Halep ahalisinden olan.

halife

 • Yeryüzünde Allah'ın emirlerini yerine getirip Onun namına tasarrufta bulunan ve varlıklar üzerinde Onun adına egemen olan insan.

halis / hâlis

 • Saf, temiz, hîlesiz, katkısız. Menfaat düşüncesi karışmadan sırf Allah için olan, riya ve gösteriş bulunmayan.

hallac-ı mansur

 • Asıl adı Hüseyin olan bu zat, tasavvuf mesleğinde meşhurdur. Manevi istiğrak hallerinde hissettiklerini, şeriata zâhiren zıd düşen ifadelerle söylediği için, Hicri 306 senesinde idam edilmiştir.

halveti / halvetî

 • Halvete müteallik, halvetle alakalı.
 • İbadet ve zikirlerini tenhada yapan bir tarikat adı.
 • Halvetiye Tarikatından olan kimse.

haly

 • (Çoğulu: Huliy) Altından ve gümüşten olan süs eşyâları.

ham'

 • (Çoğulu: Ahmâ') : Kaynata. Zevc tarafından olan kimseler.

hamaset

 • Yaradılıştan olan cesâret. Bahadırlık. Cesurluk. Kahramanlık. Yiğitlik.

hanbeli / hanbelî

 • Bir mezhep, bu mezhepten olan kimse.
 • Dört hak mezhepten birisi. İmam-ı Ahmed bin Hanbel Hazretlerinin mezhebinden olan.

hanefi / hanefî

 • Dört hak mezhepten birisi. Veya bu mezhepten olan kimse.
 • Amelde İmam-ı Âzam Ebû Hanîfe'ye uyup bu mezhepten olanlar.
 • Bir mezhep, bu mezhepten olan kimse.

hanif

 • İslâmiyetten evvel Allah'ın birliğine inanan ve Hz. İbrahim'in (A.S.) dininden olanların vasfı.
 • İslâmiyete kuvvetle bağlı olan ve ilmiyle âmil olan kimse.
 • Eğri.
 • Eski kötü hallerinden vazgeçip hakka ve doğruluğa yönelen.

haram

 • Allah ve resulü tarafından kesin olarak yasaklanmış şey.

harbi / harbî

 • İslâm devleti ile harb halinde bulunan gayr-i müslimlere âit ülke halkından olan kimse.

harf-i asli / harf-i aslî

 • Gr: Arabça bir kelimenin kökünü teşkil eden harften olan. (Ekserisi üç harften ibaret olur.)

harfi / harfî

 • Harfe âit.
 • Sahibi tanıtmak için olan.
 • Başkasının mânası için yazılan.

hasifane / hasîfane

 • Aklı başında ve olgun olan bir adama yakışacak suretde.

hasis / hasîs

 • Parasını ve malını harcamamak için her türlü sıkıntıya, eziyete katlanan, paraya, mala aşırı düşkün olan; dînen verilmesi îcâb edeni, zekâtı ve sadakayı vermeyen, pinti, eli sıkı olan, bahîl, malda ve ilimde cimrilik eden.

haslet

 • Huy. Ahlâk. Yaradılıştan olan tabiat.

hasm-ı ekber

 • En büyük düşman olan şeytan.

haşmet

 • (Hışmet) Kendisine tabi olanlardan dolayı, "haşem" den olan, büyüklük ve heybet. Tantana-i azamet. Hürmetten gelen çekinme.
 • Hiddet, kızgınlık.
 • Alçak gönüllülük.

haşviyyat

 • Söz arasında, lüzumsuz, fazladan olan sözler.

haten

 • (Çoğulu: Ahtân) Kadın tarafından olan kimseler. (Baba, kardeş ve emmi gibi)
 • Araplar, damat mânasına kullanırlar.

hatır-aşüfte

 • Gönlü perişan olan. (Farsça)

havass-ı kerrubiyyun / havâss-ı kerrûbiyyûn

 • Allah'a yakın olan meleklerin en büyükleri, dört büyük melek.

hayatperest

 • Hayata aşırı düşkün olan.
 • Yaşamaya pek düşkün olan.

hayfane

 • (Çoğulu: Hayfân) Alacalı çekirge.
 • Ayakları uzun olan at.

haykan

 • Büyük ve kalın olan.
 • Kısa boylu bir kimsenin yürümesi.
 • Omuzunu oynatmak.

hayretkar / hayretkâr

 • Hayran olan.

hayt-ı şua

 • Işık hüzmesinden olan nurlu ip.

hayy-ı kayyum / hayy-ı kayyûm / حَيِّ قَيُّومْ

 • Dâimî hayat sâhibi olup, varlığı kendinden olan ve mahlûkātı varlıkta tutan (Allah).

hediyeten

 • Armağan olarak, hediye olarak.

hem-cins

 • Aynı cinsten olan.

hem-dih

 • Köyleri aynı olan. Aynı köyden olan. (Farsça)

heman / hemân

 • Kesin olarak; daima.

hemcins / هَمْجِنْسْ

 • Aynı cinsten olan.
 • Aynı cinsten olan.

hercan

 • Uzun ve kalın olan şey.
 • Hayvanın yab yab yürümesi.

hevade

 • Yavaşlık.
 • Yumuşaklık.
 • Kavmin içinde salah ve muvâfakata sebep olması mümkün olan kimse.

hevesat-ı rezile / hevesât-ı rezile

 • Rezilce hevesler, günah ve çirkin olan arzular.

hey'et-i umumiye

 • Umumi hey'et. Bir şeyin teferruatları nazara alınmadan olan umumi durumu.

heydeb

 • Yere yakın olan bulut.

heyzale

 • İnsan sesleri.
 • Cemaat, topluluk.
 • Çok asker.
 • Büyük deve.
 • Belinden aşağısı şişman olan kadın.

hikmet-i dakika

 • Dakik hikmet; ince ve derin olan İlâhî sebep, gaye.

hilafet

 • Bir kimseye halef olmak ve onun yerine geçmek.
 • Din ve dünya işlerinde umumi reislik. İmam-ül Mü'minîn olan zât, şer'î hükümlerin icrasında Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (A.S.M.) halef olduğu için hilafet vazifesini alana Halife denmiştir. Buna İmamet-i Kübra da denir.Hilafet, 1517 (Hi

hillet

 • (Çoğulu: Hillel - Hilâl) Samimi ve cân-ı gönülden olan dostluk. En güzel takdir edici ve samimi arkadaşlık.
 • Kılınç gediği.
 • Nakışlı deri.
 • Ağızda bâki kalan dişler.
 • Dişler arasında kalan yemek artığı.

hilm

 • Doğuştan olan huy yumuşaklığı. Şiddete tahammül. Nefsini heyecandan korumak.
 • Vakar. Sükûn.

hindi / hindî

 • Hind'e ait.
 • Hind ahalisinden olan, Hindli.
 • Bugün konuşulan Hind dillerinin en yaygın ve tanınmış olanı.
 • Güzel sanatlarda kullanılan ve Hind'de yapıldığı için de bu ismi alan bir kağıt cinsi.

hindu

 • Satürn (Zühal) gezegeni. (Farsça)
 • Benek, ben. (Farsça)
 • Hind'in Brahman ahalisinden olan. (Farsça)
 • Hindliler gibi pek esmer adam. (Farsça)

hinen / hînen

 • Zamanca, vakta, vakitçe, zaman olarak.

hıristiyanlık

 • Îsâ aleyhisselâmın getirdiği hak din olan Îsevîliğin bozulmuş şekli.

hırvat

 • Hırvatistan halkından veya bu halkın neslinden olan kişi.

hiş / hîş

 • (Çoğulu: Hişân) Akraba. Aynı soydan olan. (Farsça)

hişamiyye / hişâmiyye

 • Hazret-i Ali'yi sevdiğini iddiâ ederek diğer Eshâb-ı kirâmı (Peygamberimizin arkadaşlarını) kötüleyen şîanın kollarından olan bozuk bir fırka, topluluk.

hişan / hîşan

 • (Tekili: Hîş) Akrabalar. Aynı sülâleden olanlar. (Farsça)

homogen

 • Bütün elemanları aynı yapıda veya aynı keyfiyette olan. (Fransızca)
 • Kim: Aynı cinsten olan. Çeşitli elementlerin birleşmesiyle meydana gelmelerine rağmen, bütün kütlelerinde aynı özellikleri gösteren maddelerdir. (Fransızca)

hoşendam

 • Boyu bosu güzel ve düzgün olan. (Farsça)

huddam

 • Hizmette bulunanlar. Hizmetçiler.
 • Cin taifesinden olan hizmetçi.

huder

 • Kökü derin olan ot.

hudumme

 • Kolları kalın olan.
 • Büyük emir.

hukuk-u gayr-i mektube

 • Kanunlarda mevcud olmayan örf ü âdet ve teâmül kabilinden olan haklar.

hükümran olan

 • Egemen olan.

hulbe

 • Hububattan olan böy.

hulk

 • Huy. Ahlâk. Tabiat. Yaratılıştan olan haslet. Seciyye. Cibilliyet.
 • İnsanın doğuştan veya sonradan kazandığı ruhî ve zihnî hâller.

hunefa'

 • "Hanif"in çoğulu. Allah'ın birliğine inananlar, Hz. İbrahim dininden olanlar.

hurs

 • (Çoğulu: Hursân) Altından ve gümüşten olan halka.
 • Kulağa taktıkları küçük halka.

huşkar

 • İri öğütülmüş un. O undan olan ekmek.

huzuk

 • Adımları birbirine yakın olan kısa boylu kimse.

huzur-u rahman / huzur-u rahmân

 • Rahmân olan Allah'ın huzuru.

huzur-u tevhid

 • Her şeyin bir olan Allah'a ait olduğuna kesin olarak inandıktan sonra kendini herzaman Allah'ın huzurunda hissetme.

i'caz-ı kur'ani / i'câz-ı kur'ânî

 • Kur'ân'ın mu'cize olan özellikleri; Kur'ân'ın bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan olağanüstü özellikleri.

i'caz-ı san'at / i'câz-ı san'at

 • San'attaki olağanüstülük; burada bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan Kur'ân san'atının olağanüstülüğü kastedilmektedir.

i'cazvari / i'câzvâri

 • Mu'cizeli; bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan olağanüstü olan.

ibadiyye / ibâdiyye

 • Bozuk fırkalardan olan Hâriciyyenin kollarından biri.

ibahiyye

 • Sevab veya günah olduğunu kabul etmeyen bâtıl ve dalâlete saparak dinden çıkan bir fırka veya bu fırkadan olan kimse.

ibrani / ibrânî

 • Eski Yahudi Sülâlesi veya o soydan olan.
 • Eski yahûdî sülâlesi veya o soydan olan. Yahûdî topluluklarından birine mensûb kimse.
 • Yahudi sülalesi, o sülaleden olan kimse.

ictihad

 • Kudret ve kuvvetini tam kullanarak çalışmak. Gayret etmek. Çalışmak.
 • Anlayış.
 • Kanaat.
 • Fık: Şeriatın fer'î mes'elelerine âit hükümleri, İslâm müçtehidlerinin, usulüne uygun olarak, Kur'an ve Hadis-i Şeriflerden çıkarmaları ve bunun için tam gayret etmiş olmaları. Böyle

içtihad

 • Dinen kesin olarak belirtilmeyen bir konuda Kur'ân ve hadisten hüküm çıkarma.

içtihadat / içtihadât

 • İçtihatlar; dinen kesin olarak belirtilmeyen konularda Kur'ân ve hadîse dayanarak hüküm çıkarma işlemleri.

içtihadi / içtihadî

 • İçtihatla ilgili; dinen kesin olarak belirtilmeyen bir konuda Kur'ân ve hadise dayanarak hüküm çıkarmayla ilgili olan.

idgam

 • Gizlemek.
 • Bir şeyi bir yere koymak.
 • Tecvidde: Aynı cinsten olan harfleri birbirine katarak iki def'a okumak. Şeddeli okumak veya yazılmak.

ifraz hazinesi

 • Tar: Kullanılmayan kıymetli eşyanın saklandığı yer. Bu gibi kıymetli şeylerden ikinci dereceden olanların muhafaza olunduğu yere de "Bodrum Hazinesi" denilirdi.

ihale / ihâle

 • İşi uygun olana verme.

ihbari / ihbarî

 • Haberle alâkalı. Haber vermeğe dair.
 • Gr: Bir işin ne zaman olacağını bildiren fiil.

ihsasiyye

 • Tecrübeden ve hissedilenden gayrısını kabul etmeyen. Hissiyyun ve maddiyyun fırkasından olanlar. İmansızlık. Dinsizlik.

ihtida / ihtidâ

 • Doğru yola girme, müslüman olma, din olarak İslâmiyet'i seçme; hidâyete erme.

ihtilaf-ı matali / ihtilâf-ı matâli

 • Ay'ın doğuşunun zaman olarak farklı yerlerde farklı oluşu.

ihtilaf-ı metali / ihtilâf-ı metâli

 • Ay'ın doğuşunun zaman olarak, farklı yerlerde farklı oluşu.

ihtimalat

 • (Tekili: İhtimal) İhtimaller. Olması mümkün olan şeyler.

ikfa'

 • Edb: Sesleri birbirine yakın olan harflerle kafiye yapmak.

ikramiye / ikrâmiye

 • Armağan olarak verilen para.

ilahi / ilâhî

 • Allah tarafından olan.

ileyha

 • Ona. (Kadın olan tek kimse için)

ileyhinne

 • Onlara. (Kadın olan çok kişi için söylenir.)

illiyyun

 • (Tekili: İlliyyîn) (Aliyyu) Cennetin en yüksek tabakası. Ahirete giden tam kâmil mü'minlerin yeri. Hafaza meleklerinin divanları ismidir ki, salihlerin amelleri oraya yükseltilir. Ahirette yüksek dereceye, dergâh-ı rızâya en yakın olan derecedir.

ilm-i kıraat

 • Usul ve kaidesine uygun olarak Kur'an-ı Kerimin okunması ilmi. Bak: (Kıraat) ve (Kıraat-ı seb'a) ve (Fenn-i kıraat)

iman-ı taklidi / iman-ı taklidî

 • Az şüphelere mağlup olabilen, başkalarını takliden olan iman. Tahkik ehline ait olmayan, câhillere mahsus iman.

imkan / imkân

 • Mümkün olma, bir şeyin olabilirlik derecesi.

imkan-ı adi / imkân-ı âdî / اِمْكَانِ عَاد۪ي

 • Her zaman olabilen, olmasına alışılan şeyler.
 • Zâtında dâima mümkün olan. Her zaman olabilen. Olmasında bir mânia bulunmayan.
 • Her zaman olabilme.

imkan-ı akli / imkân-ı aklî

 • Varlığı aklen mümkün olan, varlığı aklen imkan dahilinde görülme.

imkan-ı örfi / imkân-ı örfî

 • Bir şeyin olabilirliğinin genel kabul görmesi.

imkan-ı zati / imkân-ı zâtî

 • Vukuu mümkün olan iş. Bir şeyin, aslında mümkün olması.

imkan-ı zihni / imkân-ı zihnî

 • Bir şeyin mümkün olabileceğini zihinle düşünmek.

imkanat / imkânat

 • Varlığı da yokluğu da mümkün olanlar. Ademle vücudu müsavi olanlar. Var olmasında başkasına muhtaç bulunan şeyler.

imkanat-ı istikbaliye / imkânat-ı istikbaliye

 • Geleceğe ait imkânlar, olması mümkün olan ihtimaller.

imla / imlâ

 • Usûlüne uygun olarak yazma, yazdırma.

inhilal-pezir

 • İnhilali mümkün olan. Dağılabilen. Çözülebilen. Eriyebilen. (Farsça)

inorganik

 • Mâden cinsinden olan, cansız maddelerden bulunan. Organik olmayan. Hayvan ve insan gibi vücud yapısına ait olmayan. (Fransızca)

insi / insî

 • İnsan cinsinden olan.

insi ve cinni / insî ve cinnî

 • İnsanlardan ve cinlerden olan.

irade

 • İstek, arzu. Dilemek. Emir. Ferman.
 • Bir şeyi yapmak veya yapmamak için olan iktidar, güç. (İrade, ihtiyardan daha geniştir, umumidir. İhtiyar, taraflardan birini diğerine tafdil ile beraber tercihtir. İrade; yalnız tercihtir. Mütekellimler bazan iradeyi ihtiyar mânasında kullanmışlar

ircal

 • Birini yayan olarak yürütme.

ırktaş

 • Aynı ırktan olan.

irtihan

 • (Rehn. den) Bir şeyi rehin olarak alma veya alınma.

ısabe

 • (Çoğulu: Asâib) Cemaat, topluluk.
 • Tıb: Yaraları sarmakta kullanılan bağ, yara bantı.
 • Başa sarılan ve şeâir-i İslâmiyeden olan sarık.

isbat / isbât / اِثْبَاتْ

 • Kesin olarak ortaya koyma.

isbatiyecilik

 • Bu felsefe nazariyesine göre, isbat yolu ile yakîn, şüphesiz bilginin elde edilebilmesi, tecrübelerle müşahadelerle ve vakıalara istinaden mümkün olacağı iddia edilir. İsbat şeklini ve sahasını daraltıp sadece maddiyata münhasır kılan bu anlayış yalnız maddiyata ait mes'eleler için doğrudur.

isevi / isevî

 • Hz. İsa'nın (A.S.) dininden olan. Nasrani. Hristiyan.
 • İsa aleyhisselâmın dininden olan kimse.

ism-i cins

 • Gr: Cins isim. Bir cinsten, bir nev'den olan şeylerin hepsine verilen bir ad. Vilâyet, karpuz, kedi gibi.

israfilvari / isrâfilvâri

 • Dört büyük melekten olan Hz. İsrâfil gibi.

istifrag

 • (Ferag. dan) Kusma. Kay.
 • Mümkün olanı sarfetmek.

istiglak

 • Sözde durma. Kesin olarak pazarlık etme.

istihsan

 • Beğenmek, güzel bulmak. Bir şeyin iyi olduğu kanaatında bulunmak. Beğenilmek.
 • Fık: Kıyası terkedip, nassa, yani, âyet ve hadis-i şeriflerin hükümlerine en uygun olanı almak. Şeriatta; zorlaştırmayan hükümle, râcih delil ile amel etmektir.

istiva / istivâ

 • Kur'ân-ı kerîmdeki müteşâbih, yâni görülen, ilk anlaşılan mânâların verilmesi akla ve dîne uygun olmayıp günâh olan ve bu sebeble tevîl etmek yâni uygun olan mânâları vermek îcâb eden kapalı sözlerden biri.

itikad-ı yakin / itikad-ı yakîn

 • Şüphesiz ve kesin olarak bilme.

iyani / iyanî

 • Ayân olana ait, âşikâr ve belli olana dair.

iz'an-ı kalbi / iz'ân-ı kalbî

 • Kalben kesin olarak kabul etme.

izzet-i islamiye / izzet-i islâmiye

 • İslâmi izzet. Müslüman olanın her hususta daha şerefli, daha çalışkan, daha izzetli olması hâleti. Diğer dinlerdekilerden ve dinsizlerden izzetli ve şerefli olmaları hâleti.

ka'r-ı na-yab / ka'r-ı nâ-yâb

 • Dibi bulunmayacak derecede derin olan.

kab

 • Çok eski devir silâhlarından olan yayın kabzası (tutacak yeri) ile köşesi arasındaki mesafe, her "yay" da "iki kab" olan miktar.

kab-ı kavseyn

 • Cenab-ı Hakka en yakın olan makam; Peygamberimiz Miracda Cenâb-ı Hakla bu makamda bizzat görüşmüştür.

kàb-ı kavseyn

 • Cenâb-ı Hakka en yakın olan makam; Peygamberimiz Miraçta bu makamda bizzat Allah'la görüşmüştür.

kabil

 • Kabul eden. Olabilir, istidatlı, mümkün olan, önde ve ileride olan.

kabil-i nesh

 • Kaldırılması, iptal edilmesi mümkün olan.

kabil-i telakkuh / kabil-i telâkkuh

 • Gebeliği mümkün olan, döllenebilen.

kabil-i telif

 • Uygun olan, bağdaşan.

kaderi / kaderî

 • Kader ile alâkalı. Kader, tali' nev'inden olan.

kadiri / kadirî

 • Abdülkadir Geylanî tarikatından olan.

kafir / kâfir

 • Allah'ı veya Allah'ın bildirdiği kesin olan şeylerden birini inkâr eden kimse.

kafire / kâfire

 • İnkârcı; Allah'ın kesin olarak bildirdiği birşeyi inkâr eden.

kaideten

 • Kaide ve hükümlere göre. Kurala uygun olarak.

kalem-i kader

 • Kader kalemi; Allah'ın olacak hâdiseleri olmadan önce bilip belirlemesi.

kalem-i kader ve hikmet

 • Allah'ın olacak hadiseleri olmadan önce bilip, belli bir amaca yönelik olarak yazması.

kalem-i kader ve kudret

 • Allah'ın olacak hadiseleri önceden bilip takdir etmesi ve kudretiyle yaratması.

kalem-i kader-i ilahi / kalem-i kader-i ilâhî

 • Allah'ın kader kalemi; Allah'ın olacak hadiseleri olmadan önce bilip yazması.

kalem-i kaza ve kader / kalem-i kazâ ve kader

 • Allah'ın olacak hadiseleri olmadan önce bilip takdir etmesi ve bu bilinen ve takdir olunan hadiseleri zamanı gelince meydana getirmesi.

kalem-i kudret ve kader

 • Allah'ın olacak hâdiseleri olmadan önce bilip takdir etmesi ve bu olayların düzenli olarak meydana gelişinde bir kalem gibi eserini gösteren İlâhî güç ve ilim.

kameri sene / kamerî sene

 • Arabi aylara göre olan yıl. Senesi 360 gün olan yıl.

kamilin / kâmilîn / كَامِلِينْ

 • Mükemmel, olgun olanlar.

karanful

 • Yaprağı, çiçeği ve kokusu güzel ve uzun olan budaklı bir nebat. Karanfil.

karar

 • Değişmez hâle gelmek.
 • Sabit ve sakin olmak.
 • Ne az ne çok olan tam ölçü. Ölçülülük.
 • Gitmeyip kalmak.
 • Oturaklı yer. Sâkin olacak yer.
 • Anlaşılan ve sabit hâle gelen son karar sözü.
 • Mahkemece verilen son söz ve neticeye bağlama.
 • Dolanmak.

kari

 • (A, uzun okunur) Köyde sâkin olan, köylü.

karib / karîb

 • Yakın, yakın olan, uzak olmayan, soyca yakın.

kariben

 • Bir zaman sonra, yakın vakitte. Çok zaman geçmeden.
 • Sülâlece ve soyca yakın olan.

karn

 • Zaman, devre.
 • Bir insanın ortalama ömrü olan altmış sene.
 • Yüz yıllık zaman. Asır.
 • Boynuz. Hayvanda başın boynuz yerleri, boynuz yerinden sarkan saç. (Karn, iki mânaya gelir. Birisi, zamandan bir müddete mukterin olan ümmet, bir zaman ahalisi olan hey'et-i içtimaiye ki

karun

 • İki şeyi bir araya getiren.
 • Tez terleyen hayvan.
 • Arka ayaklarının tırnağı ön ayağının tırnağı yerine vâki olan hayvan.
 • İleride olan memeleri geride olan memelerine pek yakın olan dişi deve.

kaş'

 • (Kış') Şaşkın ve ahmak adam. Zayıf adam.
 • Açmak.
 • Gidermek. Dağıtmak.
 • Kuru deri. Deriden olan çadır.
 • Hamam pisliği.
 • Deriden yapılmış döşek.
 • Balgam.

kastal

 • Cenk ederken olan toz, dövüşürken çıkan toz.

kat'an

 • Kesinlikle, kesin olarak.

kat'i surette / kat'î sûrette

 • Kesin olarak, kesinlikle.

kat'iyen / kat'îyen

 • Kesin olarak.

kat'iyyen

 • Kat'i ve kesin olarak.
 • Aslâ, hiçbir zaman.

kat'iyyü'l-metin

 • Metnin (sözün) kesin ve şüphesiz oluşu; ibarenin ilk kaynaktan aynen geldiğinin kesin olarak bilinmesi (meselâ metnin âyet veya hadis olduğu kesin olarak bilinmesi).

katıa

 • Kesin olan.

kavanin-i latife / kavanin-i lâtife

 • Lâtif, ince, şirin olan kanunlar.

kaza / kazâ

 • Zarar veren olay.

kazf haddi

 • Muhsan olan erkek veya kadına zînâ isnâd edenlere (iftirâda bulunanlara) verilen sopa cezâsı.

kaziye-i mümkine

 • Mümkün olan hüküm, kaziyye.
 • Mümkün olan hüküm; olabilirlik içeren önerme.

kaziye-i vaktiye-i münteşire

 • Hükmü herhangi bir zamanda ve herhangi bir fertte gerçekleşmiş bulunan veya gerçekleşmesi mümkün olan kaziye, önerme.

kaziye-i zaruriyye

 • Man: Tasdikat-ı akliyyeden olmakla zıddı mümkün olamıyacak surette kat'i olan bir nevi kaziyyedir.

keffaret

 • (Masdar gibi kullanılıyorsa da "keffâr" mübalâğa isminin müennesi olup, asıl mânası: örtücü ve imhâ edici demektir.) Bir mecburiyet altında veya yanlışlıkla işlenmiş günahı affettirmek ümidiyle şeriata uygun olarak verilen sadaka veya tutulan oruç.
 • Günahtan arınma.

keffaret-i zıhar / keffâret-i zıhâr

 • Bir erkeğin, hanımını veya onun yüz, baş, ferc gibi bir uzvunu, kendisine nikâhı ebedî haram olan bir kadına veya onun bakılması haram olan yerine benzetmesi yâni "Sen anam gibisin" veya "Senin sırtın anamın sırtı gibidir" demesinin affı ve onunla te krâr münâsebet kurabilmesi için olan çâre.

kelam / kelâm

 • Konusu îman olan bir ilim.

kelbi / kelbî

 • Köpeğe ait, köpekle alâkalı. Köpek cinsinden olan ve köpeğe müteallik.

kemal-i içtihad / kemâl-i içtihad

 • Tam ve mükemmel bir içtihad; dinen kesin olarak belirtilmeyen bir konuda Kur'ân ve hadisten hüküm çıkarma.

kemal-i vüsuk ile / kemâl-i vüsûk ile

 • Son derece kendinden emin olarak.

kerahiyyet

 • Mekruh oluş. Kerih ve çirkin olan işin hâli.

keramat / kerâmât

 • Kerametler, velilerin olağanüstü işleri.
 • Kerametler; Allah'ın bir ikramı olarak, Onun sevgili kullarında görünen olağanüstü hâl ve fiiller.

keramat-ı harika / kerâmât-ı harika

 • Allah'ın ikramı olan olağan üstü şeyler.

keramet / kerâmet

 • Allah'ın bir ikramı olarak görünen olağanüstü hâl ve fiil.

keramet-i ahmediye

 • Peygamber Efendimizin (a.s.m.) Allah'ın bir ikramı olarak, kendinde görülen olağanüstü hal ve hareketler.

keramet-i evliya

 • Evliyanın kerameti; Allah tarafından evliyaya ikram edilen olağanüstü hal.

keramet-i kevniye

 • Maddî ve kişisel yapısının olağanüstü olması.

kerametli

 • Keramet sahibi; Allah'ın bir ikramı olarak verilen olağanüstü hal ve durumu gösteren kimse.

kerrubiyyun

 • (Mukarrebûn) Sadece ibadetle meşgul olan melekler. Allah'a en yakın olan melekler. Büyük melekler. Kerubiyyun yalnız hamele-i arştır diyenler olduğu gibi, Kerrubiyyun diyenler de olmuştur. Aslı Kerubiyun'dur.

kerub

 • Allah'a en yakın olan melekler.

kibase

 • Bütün olan hurma salkımı.

kıbti / kıbtî

 • (Çoğulu: Kabâti) Kıbt soyundan olan. Çingene.
 • Çingene ile alâkalı.

kışa'

 • (Çoğulu: Kuşu) Hamam süprüntüsü.
 • Kuru deri.
 • Deriden olan ev.

kisra

 • Husrevden muarreb veya galat olan bu isim Sa'sâniler sülâlesinden olan Eski İran padişahlarına ve bilhassa Nevşirvan'den sonrakilere verilmiş olup, Rum imparatorlarına Kayser, Çin hükümdarlarına Fağfur ve Hakan denildiği gibi, bunlara da Kisra denilirdi.

kısved

 • Kuvvetli, boynu kalın olan kişi.

kitab-ı semaviyye-i kur'aniye / kitab-ı semâviyye-i kur'âniye

 • Semâvî kitaplardan olan Kur'ân.

kıyam bi nefsihi / kıyâm bi nefsihî

 • Allahü teâlânın zâtî (zâtına âit) sıfatlarından; varlığı kendinden olan, hiçbir şeye muhtâc olmayan.

kıyasi / kıyasî

 • Kıyasan uygun olan.

kıyasiyyat

 • (Tekili: Kıyâsi) Benzetme veya tatbik ile olanlar.
 • Umumi kurallara uygun olanlar.

kızıl kafirler / kızıl kâfirler

 • Allah'a ve Allah'ın kesin olarak bildirdiği herhangi bir şeye inanmayan komünist kimseler, komünistler.

kudret ve kader kalemi

 • Allah'ın olacak olayları olmadan önce bilip yazması, takdir etmesi ve kudretiyle yaratması.

kudret-i zatiye-i ezeliye / kudret-i zâtiye-i ezeliye

 • Sonsuz güç ve iktidarı bizzat kendinden olan, varlığının başlangıcı ve sonu olmayan Allah.

küffar

 • (Tekili: Kâfir) Gâvurlar. Hak din olan İslâmiyeti inkâr edenler. Kâfirler.

küfr

 • Örtmek; hakkı örtmek, kapamak, Hakk'ı inkâr etmek. Dinde bilinmesi ve inanılması zarûrî olan şeyleri ve ahkâm-ı şer'iyyeden (dînî hükümlerden) tevâtüren (kesin olarak) bildirilenleri inkâr etmek ve dinden olduğu herkesçe bilinen bir şeyi kabûl etmemek.

kühbe

 • Kırmızılığa yakın olan beyaz renk.

kurban

 • Allah'ın rızasını kazanmağa sebep olan şey.
 • Etleri, fakirlere parasız olarak dağıtılmak niyetiyle farz, vâcib veya sünnet olarak kesilen koyun, keçi, deve, sığır.. gibi hayvan.
 • Bir maksad uğrunda feda olma.
 • Beylerin ve meliklerin yakınlarından olan kimse.

kureyşi / kureyşî

 • Kureyş kabilesinden olan. Kureyş'e mensub.

kürt

 • Müslüman bir kavim, o kavimden olan kişi.

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

küvet

 • Leğen olarak kullanılan kapların umumi adı. (Fransızca)

kuydaş

 • Aynı köyden olanlar. Köyleri aynı olan kimseler. (Farsça)

küzaze

 • Soğuğun şiddetinden olan bir hastalık.

la'sa

 • Dudağının rengi az siyâha yakın olan kadın. (Müz: El'as)

lahn

 • Hatâ etmek, doğrudan sapmak. Çoğulu elhândır.
 • Tecvîd ilminde, tecvîd kâidelerine uymamaktan doğan okuyuş hatâsı. Fıkıh kitablarında namaz kılanın namazın farzlarından olan kırâette yaptığı hatâ zelletül-kârî adı altında incelenmiştir.
 • Tegannî, sesi mûsikî perdelerine uydurmak için, mâ

lahut / lâhut

 • Allah tarafından, mânevî âlemden olan.

lahuti / lâhutî

 • İlâhî; Allah tarafından olan.

latin

 • Eski Roma civarında iken sonradan genişleyen ve devlet kuran eski bir kavim ismidir.
 • Eski Roma.
 • Şarkta Katolik mezhebinden olanın ismi.

laz

 • Doğu Karadeniz bölgesinde, bilhassa Rize dolaylarında yaşayan bir kavim.
 • Bu kavimden olan kimse.

lebdeğmez

 • t. Dudak değmez.
 • Edb: Dudaktan çıkan harflerden olan "B-F-M-P-V" sessizlerinin içinde bulunmadığı manzumeler.

levh-i kaza ve kader / levh-i kazâ ve kader

 • Allah tarafından olacak bütün olayların belirlendiği ve yazıldığı Kazâ ve Kader Levhası.

lian

 • Lânetleşmek. İki kişinin birbirini lânetlemesi.
 • Fık: Zevc ile zevcenin hâkim huzurunda şer'i usulüne uygun olarak dörder defa şahitlikte bulunduktan sonra, nefislerine lânet ve gadab okumak suretiyle olan yeminleri. Buna: Mülâene, telâun, iltiân da denir.

lisan-ı adat ve ef'al / lisân-ı âdât ve ef'âl

 • Yaygın olan âdet ve davranışların dili.

ma'nidar

 • Bir mânâyı mutazammın olan. (Farsça)
 • Nükteli, ince mânâlı. Bir mâna ifade eden. Bir mânayı şâmil olan. (Farsça bir ifade olup, mânâ; ma'ni diye okunmuştur.) (Farsça)

ma-fevk

 • Üstünü. Üstün olanı.
 • Bir şeyin üstü, üst tarafı. Baş.

ma-i zaide / mâ-i zâide

 • Bazı edat ve fiillerin sonuna fazladan olarak gelir.

macera-yı hayatiye

 • Hayat hikâyesi, yaşanan olaylar.

maddeperest

 • Maddeye taparcasına düşkün olan.

mahiyat-ı mümkine

 • Mümkin olan mâhiyetler; varlığı da yokluğu da eşit olan varlıkların temel özellikleri.

mahiyat-i mümkine / mâhiyât-i mümkine

 • Varlıkları mümkün olan şeylerin özleri.

mahzuniyetle

 • Üzgün olarak, üzüntüyle.

makbah

 • (Çoğulu: Mekâbih) Çirkin olmak. Çirkin olacak yer.

makdur-üt teslim

 • Ele geçirilmesi mümkün olan.

makulat / mâkûlât

 • Akla uygun olanlar, akılla ilgili bulunanlar.

makule / mâkûle

 • Akla uygun olan.

mal-ı mütekavvim / mâl-ı mütekavvim

 • Kıymetli mal. İslâm'a göre yenilmesi, içilmesi, kullanılması ve faydalanılması mümkün olan mal.

malperest

 • Malı, mülkü ve parayı çok seven. Mala düşkün olan. (Farsça)

malumat-ı yakiniye / malûmat-ı yakîniye

 • Şüpheye yer bırakmayacak derecede kesin olarak bilinen şeyler.

mamhuran

 • Adilcevaz, Patnos, Erciş ve bilhassa Beytüşşebab havalisinde meskun olan bir aşiret ismi.

mana-yı ismi / mânâ-yı ismî

 • İsme dair mânâ. Bir şeyin sadece kendisini bilip tanımak. Bir şey başka şeyleri tanıttığı, bildirdiği veya sevdirdiği için olan mânâya da mânâ-yı harfî denir. Bir ağacı gölgesinden, zahirî görünüşünden, bize verdiği meyvesinden dolayı alâka gösterir ve seversek mânâ-yı ismî ile seviyoruz demektir. A

mana-yı örfi-i şer'i / mânâ-yı örfî-i şer'î

 • İslâm şeriatınca yaygın olarak kabul edilen anlam.

marzi-i ilahi / marzî-i ilâhî

 • Allah'ın rızasına uygun olan iş.

maşeri / mâşerî

 • Topluluğun olan.

mass

 • Yakın olan.
 • Dokunan. Değen.

maturidi / maturidî

 • Mâturidi Mezhebi ve bu mezhebden olan. Semerkand şehrinin Mâturid köyünden olan Ebu Mansur-u Mâturidi'yi (Hicri: 280-332) itikadda imam olarak kabul edenler. Amelde Hanefi Mezhebinden olanlar, itikadda Maturidi mezhebindendir. Çünkü bu Zât, Ehl-i Sünnet itikadına muhalif görüşleri, eserleri ile redd

mayuhdes

 • Sonradan olan.

me'lufe / me'lûfe

 • Alışıldık ve yakın olan.

me'sur / me'sûr

 • Esir edilmiş, tutsak, yolu kesilmiş. Dinî geleneklere uygun olan, rivayete dayanan.

mebsuten / mebsûten / مبسوطا

 • Yaygın olarak. (Arapça)

mecaz-ı akli / mecaz-ı aklî

 • Akla uygun olan mecaz, akılla bilinen mecaz, bir şeyi asıl sebebinin dışında başka bir sebebe isnad etmek.

mecfer

 • Beli kalın olan at.

mecusi

 • Çok eskiden yaşamış, kulağı küçük olan birisinin adıdır. Ateşperestlik âyinine sebeb olduğundan "Ateşperestlere" bu isim verilmiştir.
 • Eski İran dini olan Mecusilikten olan kimse.

medeniyetperest

 • Medeniyete aşırı düşkün olan.

medine-i fazilet-i eflatuniye / medine-i fazilet-i eflâtuniye

 • Eflâtun'un faziletli şehri; Eflâtun'un felsefesinde tarif ettiği, ancak hayalde mümkün olabilen fazilet şehri.

mefatır

 • Yaradılıştan olan huylar. Fıtri olan huylar.

mehr-i muaccel

 • Miktarı tesbit edilen (belirlenen) ve nikâh sırasında erkeğin evleneceği kadına peşin olarak ödemesi gereken altın, gümüş, kâğıt para veya herhangi bir mal yâhut bir menfaat.

mekki / mekkî

 • Mekke'den olan. Mekke'ye dâir ve mensub.
 • Mekke'de nâzil olan âyet veya sure.

melaike-i mukarrebin / melâike-i mukarrebîn

 • Makam itibariyle Allah'a yakın olan melekler.
 • Allah'a yakın olan melekler.

melami / melamî / melâmî

 • Kınanmış ve ayıplanmışlardan olan.
 • Hükema-i Kelbiyyun.
 • Melami adındaki tarikata mensub olan.
 • Kınanmış, melamilik tarikatından olan.

melamiyyun

 • (Tekili: Melamî) Melamî tarikatından olanlar.

melekutiyan / melekutiyân

 • Melekut âleminden olanlar.

memnunen

 • Sevinerek, memnun olarak.

menced

 • (Çoğulu: Menâcid) İnci ve altından olan gerdanlık.

mendeme

 • Pişman olma. Nedâmet etmek.
 • Pişman olacak yer.

menemen hadisesi / menemen hâdisesi

 • Menemen Olayı.

menfiyyen

 • Sürgün olarak.

mensuk

 • (Nesk. den) Düzgün olarak dizilmiş olan.

mer'abe

 • Ansızın olarak birdenbire korkutmak.
 • Tenha ve korkunç yer.

merfud

 • İhsan edilmiş, armağan olarak verilmiş, bağışlanmış şey.

merih

 • Koz: Güneş etrafında seyreden seyyarelerden dünyadan sonra güneşe en yakın olanı. (Aslı: Merrih veya Mirrih okunur.)
 • Mars.

meşahir-i mu'cizat / meşâhir-i mu'cizat

 • Meşhur mu'cizeler; Allah'ın izniyle peygamberler tarafından ortaya konulup bir benzerini yapmakta başkalarını âciz ve hayrette bırakan olağanüstü hallerin, mucizelerin meşhurları.

meşai / meşaî

 • Meşşaiyyundan olan kimse.

mesai-yi şer'iye / mesâi-yi şer'iye

 • Şeriata uygun olan çalışma ve çabalar.

meşayıh-ı müstakim-ül-ahval / meşâyıh-ı müstakîm-ül-ahvâl

 • Hâlleri İslâmiyet'in emirlerine uygun olan zâtlar.

mesele-i içtihadiye

 • Dinen kesin olarak belirtilmeyen bir konuda Kur'ân ve hadise dayanarak hüküm çıkartmayla ilgili olan mesele.

meskab

 • Yakın olacak yer.

mesnun / mesnûn

 • Bilenmiş.
 • Sünnete uygun olan.
 • Yıllanmış şey.

meşru

 • Şer'an caiz olan, şeriate ve kanuna uygun olan.

meşrutiyet-i meşrua / meşrutiyet-i meşrûâ

 • Dine uygun olan meşrutiyet, yönetim şekli.

meşrutiyet-i şer'iye

 • İslâma uygun olarak şartları ve kuralları belirlenen meşrutiyet sistemi.

meşyen

 • Yayan olarak, yürüyerek.

metalib-i istikbal

 • İstikbale aid istekler. Gelecek için olan arzu ve talebler.

metuh

 • Devamlı suyu çekilen işlek kuyu.
 • Suyu ağzına yakın olan kuyu.

mevlevi / mevlevî

 • Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin tarikatından olan müslüman.
 • Mevlânanın tarikatından olan.

mey-gun

 • Şarap renginde olan, kırmızıya yakın olan. (Farsça)

meyl-i tabi'i / meyl-i tabî'î

 • İç güdü. İnsanın irâdesi dışında, yaratılıştan olan meyl, bedenin istemesi.

meylen

 • Eğilerek, meylederek. O taraftan olarak.

mihrace

 • (Hind'ce: Mahraca) Hindistan'da Hindu dininden olan hükümdarların büyüklerine verilen ünvandır. Hindu kral.

milk

 • Mal cinsinden olan yer. Birisinin tasarrufu altında bulunan yer. Mülk.

millet

 • Bir dinden olanların topluluğu. Din, dil ve târih beraberliği bulunan insan cemaatı. Sınıf. Topluluk.
 • Bir sülâleden gelenlerin hepsi.
 • Maddi, mânevi bir unsurdan sayılıp beraber yaşayanların hepsi.
 • Aynı dinden olanlar topluluğu.

milletdaş

 • Aynı milletten olan.

millettaş

 • Aynı milletten olan.

mirza

 • Reis. Bey.
 • Büyük kimselerin çocuğu. Beyzâde.
 • Bazı İslâm topluluğunda iyi sülâleden olanlara, şehzâdelere, seyyidlere verilen ünvân olmakla beraber, bugün bir isim olarak çokca kullanılmaktadır.

mu'accel

 • Peşin olarak verilen. Acele ödenen şey.

mu'cizat / mu'cizât

 • Allah'ın izniyle peygamberler tarafından ortaya konulup bir benzerini yapmakta başkalarını aciz ve hayrette bırakan olağanüstü işler.

mu'cizat-ı katıa

 • Meydana gelişi kesin olan mu'cizeler.

mu'cize

 • Bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan olağanüstü şey.

mu'cizeli

 • Bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan olağanüstü bir şekilde olan.

mü'minane / mü'minâne

 • Mü'min olan kimseye yakışır şekilde.

mü'minler

 • Allah'a ve Allah'ın kesin olarak bildirdiği herşeye inanıp iman eden kimseler.

mu'tekid

 • Bağlanmış.
 • İnanmış. Dindar. İtikad eden. Dini bütün olan.

muaccelane / muaccelâne

 • Acele olarak. Peşin olarak.

muaccelen

 • Peşin olarak.
 • Çabuk ve acele olarak.

muaviye

 • (Mi: 603 - 682) Sahabe-i Kiramdan olup Şam'da yirmi seneden ziyade valilik yaptı, sonra hilâfetini ilân etti. Yirmi sene de halifelik yaptı. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtu Vesselâmın kayın biraderi ve vahiy kâtibi idi. Beni Ümeyye sülalesinden olan bu zattan itibaren İslâm Devletine, Emevi Devleti denm

muayin

 • (Ayn. dan) Kat'i ve kesin olarak belli olan. Görülmüş olan.

mücanis

 • Aynı cinsten olan. Cinsleri beraber olan.
 • Aynı özelliği gösteren, bağdaşık, diğeriyle aynı cinsten olan.

müceddid

 • Yenileyici, hadîste her asırda geleceği müjdelenen ve îman hakikatlarını asrın anlayışına uygun olarak anlatmakla görevlendirilen nurlu âlim.

mucize

 • Allah'ın izniyle peygamberler tarafından gösterilen ola-ğanüstü şey.

muda'

 • Fık: Emâneten kendine bir şey bırakılan kimse.
 • Serkeş ve oynak olmayıp, mazlum ve sâkin olan at.

müdafaat-ı kat'iye

 • Kesin olan savunmalar.

mudi / mudî

 • Işık verici, parlak ve ruşen olan.

mufsih

 • Fesâhetle ve düzgün olarak konuşan.

müfterik

 • (Fark. dan) Ayrılan, iftirâk eden.
 • Perişan olan, dağılan.

muhabbet-i ehl-i beyt

 • Peygamberimizin ailesine mensup ve soyundan olanlara duyulan sevgi.

muhakkaku'l-vuku

 • Gerçekleşmesi kesin olan.

muhammed-i arabi / muhammed-i arabî

 • Arap milletinden olan peygamberimiz Hz. Muhammed.

muhammediyyun

 • Müslümanlar. Hz. Muhammed'in (A.S.M.) ümmetinden olanlar.

muhasım / muhâsım

 • Düşmanlık eden. Düşman olan taraflardan biri. Hasım olan. Birbirini dâva edenlerden her biri. Karşı tarafı tutan.
 • Düşman olan taraftan biri, hasım.

muhdec

 • İçine esvap koydukları küçük ev, kiler.
 • Azâsı noksan olan.

muhlis

 • Halis, katkısız, dosdoğru, her hali içten ve gönülden olan, ihlâs sahipleri, samimi ve doğru olanlar.

muhsanat

 • (Tekili: Muhsana) Muhsan olan kadınlar.

muhsane

 • Muhsan olan kadın. Temiz ve namuslu kadın.

mukabele-i rahmani / mukabele-i rahmânî

 • Rahmân olan Allah'ın Zâtına has ve yaraşır şekilde karşılık vermesi.

mukadderat / mukadderât

 • Allahü teâlânın olacak şeyleri ezelde (sonsuz öncelerde) bilip takdîr ettiği şeyler, kader, alın yazısı.

mukarin

 • Yakın olan. Bitişen. Ulaşan. Ulaşmış olan.
 • Beraber, yakın olan.

mukarreb

 • Yakın olan.

mukarrebin / mukarrebîn

 • Yakın olanlar.
 • Allah'a mânen yakın olan büyük melekler.

mukayada satışı / mukâyada satışı

 • Altın ve gümüşten başka, ayn (belli) olan bir malı yine ayn olan mal karşılığında satmak.

mülhim

 • İbrişimden olan elbise.

mümkin-ül vücud

 • Varlığı mümkün olan.

mümkinat / mümkinât

 • Mümkün olanlar.
 • Mümkün olanlar, imkânda olanlar.

mümkine

 • Mümkün olabilen.

mümtezic

 • İmtizac eden. Birleşmiş olan, birleşik.
 • Birbirine tamamen uygun olarak karışmış olan.
 • Aralık bırakmayan, birbirine karışık, tamamen kapanan.
 • Birbiriyle iyi geçinen.

münafık

 • İki yüzlü, araya nifak sokan. Fitnekâr.
 • Ahdini bozan, yalan söyleyen, hıyanet eden.
 • Görünüşte müslüman olup hakikatte kâfir ve düşman olan.

münazara

 • Karşılıklı konuşmak. İlmî ve kaideye uygun olarak yapılan münakaşa. Mübahese.

münekkit

 • Tenkitçi; hadisin tahlil ve kritiğinde uzman olan hadis âlimi.

münhasır

 • Yalnız birinin olan, özel olarak ayrılan.

muntabı'

 • (Tab. dan) Yaradılışdan olan, fıtraten.
 • Basılmış, tab' edilmiş, damgalanmış.
 • Hoş görülen, güzel.

müntabık

 • Mutabık ve muvafık, uygun olan.

muntazaman

 • İntizamlı ve düzgün olarak. Muntazam bir tarzda.
 • Devamlı ve sürekli olarak. Dâima.

münteşire-i muvakkate

 • Hükmü herhangi bir fertte ve herhangi bir zamanda gerçekleşmiş bulunan veya gerçekleşmesi mümkün olan.

mürtehen

 • (Rehn. den) İpotek edilen. Rehin olarak alınan.

mürtehin

 • (Rehn. den) Rehin eden. Rehin olarak alan.

mürüvvet

 • İnsaniyet. İnsanlığa uygun olan şeyi yapmak. Güzel ve iyi şeyleri alıp, kötü şeyleri ve hâlleri bırakmak.
 • Ana baba saadeti.
 • Mertlik, yiğitlik.
 • Reculiyet.

müşakil

 • Diğerine uygun olan, şeklini benzeten, şekilce benzeyen.

müsevveme

 • Talim ve terbiye görmüş, hilkaten tamamen olan at.
 • Nişan edilmiş.
 • Süslü.

müsliman

 • (Selâmet. den) İslâm olan. İslâm dininde bulunan, mü'min ve mütedeyyin olan.

mustafa

 • Seçilmiş mânâsına, Resûlullah efendimizin mübârek isimlerinden biri. Mü'min olanların çoktur cefâsı, Âhirette vardır zevk ü sefâsı, On sekiz bin âlemin Mustafâsı, Adı güzel kendi güzel Muhammed.

müstağni-yi alelıtlak / müstağnî-yi alelıtlak

 • Her cihetle ve hiçbir kayda, şarta bağlı olmaksızın zengin olan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah.

müstagrak

 • (Gark. dan) Garkolmuş, dalmış, batmış.
 • Mânevi bir vaziyete dalmış.
 • Kendini bilmiyecek derecede dalgın olan. Bir şeye dalmış veya daldırılmış olan.

müştak ayinedar / müştak âyinedar

 • Allah'ın güzel isimlerini bir ayna gibi üzerinde aksettiren ve Onun sonsuz güzelliğine düşkün olan insan.

müstakarr

 • (Karar. dan) Karar bulan, bir yerde sabit ve sakin olan. Kararlı.
 • Karargâh. Durulan yer.

müste'men

 • (Emn. den). Ecnebi tebaasından olan, yabancı.
 • Kendisine aman verilmiş olan..

müsteslim

 • (Çoğulu: Müsteslimîn) Müslüman olan. İslâm dinini kabul eden.
 • Teslim olan, boyun eğen.

müsteslimin / müsteslimîn

 • (Tekili: Müsteslim) Müslüman olanlar. İslâm dinini kabul edenler.
 • Boyun eğenler, teslim olanlar.

mutatavil

 • Uzanan, uzun olan.
 • Uzatmak suretiyle yükselen.

müteallikat

 • Yakın olanlar, müteallik olanlar. Akraba.
 • Gr: Bir cümlenin mânasını açıklayan, tamamlayan kelimeler.

müteayyin

 • (Ayn. dan) Karar verilmiş.
 • İleri gelen kimse. Eşraftan olan kişi.
 • Belli, âşikâr ve meydanda olan. Taayyün eden.

müteayyinan / müteayyinân

 • (Tekili: Müteayyin) (Ayn. dan) Eşraftan olanlar, ileri gelen kimseler. (Farsça)
 • Belli ve meydanda olanlar. Taayyün edenler. (Farsça)
 • Karar verilmişler. (Farsça)

mütebagiz

 • Birbirine düşman olan, kin güden, hased eden.

mütebahhir

 • (Bahir. den) İlmi deniz gibi derin olan, büyük âlim olan. Allâme. Herhangi bir ilme çok dalan.
 • İlmi derin olan, çok bilgili.

mütebahhirin / mütebahhirîn

 • İlmi derin olan âlimler.

mütecanis

 • (Cins. den) Bir cinsten olan. Diğerleriyle aynı cinsten olan.

mütedellil

 • Çok yakın olan.

mütefenninane / mütefenninâne

 • Mütefennin olan kimseye yakışır surette. (Farsça)

mütefevvikin / mütefevvikîn

 • (Tekili: Mütefevvik) Üstün gelenler, tefevvuk edenler, üstün olanlar.

mütehazzin

 • Hüzünlü, kederli. Üzülen, mahzun olan.

müteheddi

 • (Hidyet. den) Hediye gönderen.
 • Hidâyete eren, doğru yola giren. İslâm dinini kabul edip müslüman olan.

mütehevvisane / mütehevvisâne

 • Hevesine düşkün olarak.

mütekafi / mütekâfi

 • (Mütekâfiyye) Birbirine denk ve akran olan. Eşitleşen.

mütekafiyen / mütekâfiyen

 • Birbirine eşit, denk, müsavi ve akran olarak.

mütekarib

 • (Kurb. dan) Yaklaşan, tekarüb eden. Birbirine yakın olan, gittikçe birbirine yaklaşan.

mütekarrib

 • (Çoğulu: Mütekarribîn) (Kurb. dan) Yaklaşan, yaklaşmağa çalışan, yakın olan, takarrüb eden.

mütekarribin / mütekarribîn

 • (Tekili: Mütekarrib) Takarrüb edenler, yaklaşanlar, yakın olanlar.

mütekavvim mal

 • Kıymetli, kullanılması mubâh ve mümkün olan mal.

mütekeyyifane / mütekeyyifâne

 • Keyfine düşkün olarak.

mütelezzic

 • Lüzucetli ve yapışkan olan.

mütemekkin

 • (Mekân. dan) Yerleşen, Mekânlanan, temekkün eden. İkamet eden, sâkin olan.
 • Gr: Üç harekeyi de kabul eden kelime.

mütemellil

 • (Millet. den) Aynı milletten olan.

mütemerrık

 • İdman olarak ve alışmak üzere çalışan.

mütenasiben / mütenâsiben

 • Birbirine uygun olarak.

mütenasık

 • Birbirine uygun olan, münâsib ve nizam üzerine dizilmiş olan.

mütenassır

 • (Nasr. dan) Hristiyan olan. Hristiyanlığı kabul eden.

mütenazzım

 • Muntazam bir tarzda. Düzgün olarak .

müteneddim

 • Pişman olan, nedâmet duyan.

müteneddimane / müteneddimâne

 • Pişman olarak, nedâmetle. (Farsça)

müteneddimin / müteneddimîn

 • (Tekili: Müteneddim) Pişman olanlar, nedâmet duyanlar.

müterekkin

 • Mânen kuvvet bulan.
 • Erkândan olan.

mütesekkin

 • Teskin edici, yatıştırıcı. Yatışan, teskin olan, sükunet bulan.

müteşettit

 • (Müteşettite) Dağılan, dağınık olan. Karışan, karışık bulunan. Perişan olan.

mütetabık / mütetâbık

 • Birbirine uygun olan.

mütevafık

 • Birbirine uygun olan, tevafuk eden.

mütevettir

 • (Vetr. den) Gerilen, gergin olan.

mutmain / مُطْمَئِنْ

 • Tatmîn olan.

mutmainane

 • Tatmin olarak.

mutmainne

 • Tatmin olan.

müyesser

 • (Yüsr. den) Kolaylıkla olan, kolay gelen, âsân olan, nasib.

müzmahil / مُضْمَحِلْ

 • Mahvü perişan olan.

nadim / nâdim / نَادِمْ

 • Pişman olan.

nadimane / nadimâne

 • Pişmanlıkla, pişman olarak, nedamet duyarak. (Farsça)

nafi' ve darr / nâfi' ve dârr

 • "Fayda ve zarar, iyilik ve kötülük kendisinden olan" mânâsına Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden).

nafile

 • Fık: Farz ve vâcibden gayrı mecburiyet olmadığı hâlde yapılan ibadet. Fazladan yapılan iş.
 • Menfaatli olmayan. Ziyâdeden olan.
 • Torun.
 • Ganimet malı. Bahşiş. Atiyye.

nakden / نقدا

 • Peşin olarak. (Arapça)

nakkad

 • Tenkitçi; hadîsin tahlil ve kritiğinde uzman olan hadîs âlimleri.

nakkad-ı muhaddisin / nakkad-ı muhaddisîn

 • Hadîsin tahlil ve kritiğinde uzman olan hadîs âlimleri.

nasibe / nâsibe

 • Haricilerden olan sapkın bir zümre.

naşize

 • Kocasının hanesinden, izni olmaksızın çıkıp kendisini kocasından haksız yere men'eden kadın. Bu çıkış hakikaten olabileceği gibi, hükmen de olabilir.
 • Kabarmış, şişmiş.

nasrani

 • Hristiyanlıkla alâkalı ve ona mensub olan. Hristiyanlardan olan.

nass-ı sarih / nass-ı sarîh

 • Mânâsı çok açık ve kesin olan Kur'an hükmü.

nassen

 • Kesin olarak.

nassiye

 • (yun: Dogmatizm) Fls: Bir görüşün doğruluğuna peşin olarak inanan ve bu inanışlarını tenkide tabi tutmayanların düşünüş tarzı. Son heceleri .. izm ile biten görüşler, taraftarlarınca peşin olarak kabul edildiklerinden birer dogmatik görüş örneğidir. Meselâ; komünizm, materyalizm, darvinizim, birer d

naveran / naverân

 • (Tekili: Naver) Olabilir şeyler, mümkün olan şeyler.

nazariyat / nazariyât / نَظَرِيَاتْ / nazarîyat

 • Ayet ve hadislerle kesin olarak sınırları belirlenmemiş dinin ictihada açık olan kısımları.
 • Ayet ve hadislerle kesin olarak sınırları belirlenmemiş dinin ictihada açık olan kısımları.

nazariyat-ı diniye / nazariyât-ı dîniye / نَظَرِيَاتِ دِينِيَه

 • Ayet ve hadislerle kesin olarak sınırları belirlenmemiş dinin ictihada açık olan kısımları.

nazır / nâzır

 • Gören, görücü.
 • Vakfın işlerini, dînin emirlerine uygun olarak idâre etmek üzere vâkıf (vakıf yapan) veya hâkim tarafından tâyin edilen mütevellînin vakıf işlerindeki tasarruflarını murâkabe (kontrol) etmesi ve gerektiğinde ona re'yleri (görüşleri) ile yardımcı o lması için vazîfelend

nazzam-ı vahid / nazzâm-ı vâhid

 • Bütün varlık âlemini yaratılış gayelerine uygun olarak en güzel şekilde düzenleyen Kendisi bir olan Allah.

nebati / nebatî

 • Nebat cinsinden, nebata mensup ve nebata ait, yerden biten cinsinden olan.

nebiyy-i kureyşi / nebiyy-i kureyşî

 • Kureyş kabilesinden olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

necire

 • Bulamaç aşı.
 • Kızgın taş ile kızdırılmış su.
 • Kârgir duvar.
 • Tahtadan veya ağaçtan olan sofa.
 • Çulhaların beze sürdükleri haşil.

nedametkar / nedametkâr

 • Nedamet eden. Pişman olan. (Farsça)

nefis-perest

 • Şeriat kanunlarına aykırı olarak, ahlâk kaidesini tanımadan nefsinin isteklerine uyan. Nefsine taparcasına düşkün olan.

nefisperest

 • Nefsin arzu ve isteklerine çok düşkün olan.
 • Nefsine aşırı düşkün olan.

nefs-i natıka / nefs-i nâtıka

 • Akli ve nakli mes'elelerin münasebetlerini hissetmeğe ve anlamağa istidadı olan zâti ve cevheri hassası. Zâtında maddeden mücerred, fiilinde maddeye mukarin olan cevher. İnsan ruhu.

nefsani / nefsanî

 • Bedenî arzu ve isteklerle alâkalı. Zaruret olmadığı hâlde keyf için olan istek ve arzuya ait. Kendine ait ve mensub.

neş'e

 • Gönül açıklığı, sevinç.
 • Yeniden meydana gelmek. Yeniden olan şey.
 • Yiğit olmak.
 • Yüksek olmak.

neseb

 • Soy, şecere. Çocuğu ana ve babaya bağlayan kan bağı. Ekseriya baba yönünden olan yakınlık için kullanılır. Babalar ve yukarıya doğru büyük babalar ile oğullar ve aşağıya doğru oğullar arasındaki alâkaya amûdî yakınlık; erkek kardeşler ile bunların oğ ulları ve amca oğulları arasındaki alâkaya ufkî y

nesr

 • Hamele-i Arş'tan olan bir melek.
 • Akbaba, kartal.
 • Nuh kavminin putlarından birisinin ismi.
 • Yarayı deşmek.
 • Kuşun, eti didiklemesi.
 • Birinin aleyhinde konuşmak.
 • Güneyde bir parlak yıldız. Buna Nesr-ül vâki' denir. Batıdaki yıldıza ise: Nesr-üt-Tair

neyfak

 • Tilki derisinden olan kürk.

nisaen / nisâen

 • Kadın olarak.

nişande

 • Hedef. Nişan olarak dikilmiş şey.

nokta-i kat'iye

 • Kesin olan nokta.

normal

 • Kanun, usul ve âdetlere uygun olan. Uygun. (Fransızca)
 • Mat: Bir eğri çizgiye teğet olan doğrunun değme noktasından bu doğruya çizilen dik çizgi. (Fransızca)

nur-i mübin

 • Mübin olan nur. Aşikâr ve açıklayıcı olan ve hak ile batılı ayıran nur. Bilhassa iman ve Kur'an ilminin mânevi nuru.

nusus-u kat'iye / nusûs-u kat'iye

 • Kur'ân'ın hükmü kesin olan âyetleri.

nutk-u beliğ-i bitarafane / nutk-u beliğ-i bîtarafane

 • Tarafsız (objektif) şekilde, hâl ve seviyeye uygun olan nutuk, konuşma.

nutk-u beliğane / nutk-u beliğâne

 • Balâgatli nutuk; kusursuz ifadelerle muhatapların hallerine ulgun olarak akıl ve kalplerini aydınlatan nutuk.

nütuc

 • Doğurucu hayvan.
 • Doğurması yakın olan.

oligarşi

 • Yun. Siyasi iktidarın, bir zümreden olan kişilerin elinde bulunması.

osmanlı

 • Osmanlı Devleti teb'asından olan.
 • Anadolu Selçuklu Devleti'nin Bizans sınırındaki Beyliğin reisi olan Ertuğrul Bey'in vefatından sonra, Mi: 1288'de yerine geçen Osman Beyin kurduğu devlete mensup olan.

perişanhal / perîşanhal / پریشان حال

 • Hali perişan olan. (Farsça - Arapça)

protestan

 • Purut mezhebinden olan.

racih / râcih / رَاجِحْ

 • Üstün olan. Kıymetli, faziletli ve itibarı fazla olan.
 • Fık: Beyyinatta, bürhan ve delilin tercihinde delili üstün, beyyinesi evlâ ve makbul olan taraf.
 • Üstün olan.

radhe

 • (Çoğulu: Radh-Ridh) Taşlı yer, taşlık arazi.
 • Büyük taşlardan olan çukur yer. (İçinde su birikip kalır.)

rafızi / rafızî

 • (Râfiziyye) Rafıza fırkasından olan. Hazret-i Ebu Bekir'in ve Hazret-i Ömer'in (R.A.) halifeliklerini kabul etmeyenlerden olan.

rafizi / rafizî

 • Râfizi fırkasından olan, Hz. Ebubekir, Ömer ve Osman'ın halifeliğini kabul etmeyenlerden olan.

rağmen li-enfihi

 • (ve alâ rağmihi) Zoraki ve mahsus tahkir ve tezlil için olan hareket.

rasihun

 • (Tekili: Rasihîn) (Râsih) Âlimler, din bilgisi çok sağlam ve derin olan büyük zatlar.
 • Temeli kuvvetli ve sağlam olanlar.

realite

 • Gerçekten olan şey. Olduğunun tıpkısı. Gözümüzle gördüğümüz gibi. (Fransızca)

refenn

 • Kuyruğu uzun olan at.

resmi / resmî

 • Devletin olan, devlete ait.

resul / resûl

 • Yaratılışı, huyu, ilmi, aklı ve her bakımdan zamânında bulunan bütün insanlardan üstün olan ve yeni bir din ile gönderilen peygamber.
 • Elçi, haberci.

revakid

 • (Tekili: Râkid) Durgun olanlar.

riba

 • Tartısı ve ölçüsü belli olan bir malı aynı cinsten daha fazla olan bir mal ile, bir karşılığı olmaksızın, peşin olarak veya veresiye değiştirmektir.
 • Faiz.
 • Muamelede meşru miktardan tecavüz.
 • Bir şeyin artması, çoğalması.
 • Verilen borç para veya mal karşılığında

riba'l-fadl / ribâ'l-fadl

 • Ölçü veya tartıyla alınıp satılan şeyleri, kendi cinsleriyle peşin olarak, karşılığı olmayan bir fazlalıkla değişmek.

ribe'n-nesie / ribe'n-nesîe

 • Gecikme ribâsı. Bir cinsten olan iki şeyin birini, diğeri karşılığında veresiye olarak satmak veya başka başka cinslerden olup; ağırlık, hacim veya uzunluk ölçüsüyle yâhut belirli ölçülerde olup, sayıyla alınıp satılan iki şeyi veresiye değişmek. Mik tarlar eşit olsa bile ribâ sayılır.

ric'i / ric'î

 • Geri dönmeye ait ve mensub.
 • Üç talakla boşanmamış kadın. Tekrar kocasına dönmesi mümkün olan. Buna talak-ı ric'î denir.

rikkat-i cinsiye

 • Cinsi şefkat. İnsanın kendi cinsinden olana acıması.
 • Kendi cinsinden olana karşı duyulan acıma hissi.

rivayat-ı sahiha / rivâyât-ı sahiha

 • Peygamber Efendimize (a.s.m.) ait olduğu kesin olarak bilinen hadisler.

riyasetpenah

 • Başkanlık makamında bulunan. Başkanlık eden, başkan olan. Reislik yapan. (Farsça)

rızk-ı fıtri / rızk-ı fıtrî / رِزْقِ فِطْر۪ي

 • Yaratılıştan olan rızık.

rufai / rufaî

 • Rufailik diye bilinen bir tarikatı kuran, bu tarikattan olan.

ruhaniyyun / rûhaniyyûn

 • Ruhlar âleminden olanlar.

rükn

 • Direk. Esas.
 • Kuvvet.
 • Bir şeyin en fazla sağlam olan tarafı veya köşesi veya temeli.
 • Bir cemaatin ileri gelenlerinden olan.
 • Nüfuzlu, kuvvetli ve ehemmiyetli kimse.

rum

 • Rum milletinden olan.

rumi

 • Rumelinden olan, Anadolulu olan.
 • Rum. Türkiye'de yaşayan Yunanlı.

sa'y

 • Çalışma, gayret sarf etme. Hac veya umrede Safa ile Merve arasında usulüne uygun olarak yedi defa gelip gitmek.

sabii / sabiî

 • İtaattan ayrılmakla bâtıla meyleden.
 • Yıldıza tapan sapkınlar veya yıldıza tapan ehl-i dalâlet kimselerden olanlar.

sabiin / sabiîn

 • (Tekili: Sâbiî) (Aslı: Sâbiiyyun) Yıldıza tapanlar. Sapıklardan olanlar.

sabıkin-ı islam / sâbıkîn-ı islâm

 • En evvel müslüman olan sahabeler.

sabikun-ı evvelun / sâbikûn-ı evvelûn

 • Dinlerini muhâfaza için yurtlarından ayrılan, Resûlullah sallallahü aleyhi ve selleme son derece bağlılık gösteren muhâcirlerden, iki kıbleye karşı namaz kılmış olanlar veya Bedr gazvesinde (harbinde) bulunanlar veya Hudeybiye'de Bîat-ür-Rıdvân'da bu lunanlar veya hicretten evvel müslüman olanlar yâ

sabit / sâbit / ثَابِتْ

 • Varlığı kesin olan.

sabr-ı eyyüb

 • Eyyüb'ün (A.S.) dillere destan olan sabrı.

sadat / sâdât

 • Seyyidler, Peygamberimizin neslinden olanlar.
 • Seyyidler. Hazret-i Hüseyin'in soyundan gelenler.
 • Evliyânın büyüklerinden olan zâtlar.

şafii / şafiî

 • Şâfiî mezhebinden olan.

safsata

 • Hezeyan, yalan, uydurma. Zâhirde doğru, hakikatte yanlış ve yalan olan kıyas.

sahabe / sahâbe / صَحَابَه

 • (Sahâbi) Sâhibler. Sâhib çıkanlar.
 • Peygamberimiz Hazret-i Muhammed (A.S.M.) sağ iken mü'min olarak görmüş, mü'min olarak vefat etmiş erkek müslüman.
 • Peygamberimiz (asm)ı müslüman olarak görmekle şereflenen kişi.

sahaif-i kainat / sahaif-i kâinat

 • Kâinatın sayfaları; görünen bir Kur'an olan kâinattaki varlıklar ve hâdiseler.

sahib-i menba-ı keramat ve hakikat / sahib-i menba-ı kerâmât ve hakikat

 • Allah'ın bir ikramı olarak verilen olağanüstü hal ve özellikler ile gerçeklerin kaynağına sahip olan.

sahih / sahîh

 • Şartlarına uygun olan iş veya ibâdet.

sahih bey' / sahîh bey'

 • Aslı ve sıfatı dîne uygun olan satış. Mûteber olması için bütün şartlarını taşıyan alış-veriş.

sahih ehadis / sahih ehâdîs

 • Sahih hadisler; Peygamber Efendimize (a.s.m.) ait olduğu kesin olarak bilinen ve doğru sened ve güçlü râvîlerle aktarılan hadisler.

saime / sâime

 • Senenin yarısından fazla, meralarda, kırlarda sırf sütleri alınmak veya üreme ve beslenmeleri için otlatılan (koyun, keçi, sığır, manda, at ve deve cinsinden olan), ehlî hayvanlar.

şaki / şâki

 • Haydut, yol kesici, eşkiya.
 • Allah'ın rızasına ve âhiret mutluluğundan yoksun olan kimse, bahtsız.

sakinane / sakinâne

 • Sâkin olana yakışır şekilde. Sessizce. (Farsça)

salah-üd din

 • Salâhattin şeklinde yaygın olan bu kelime, "dine bağlı" mânasına gelir.

salahaddin-i eyyubi / salahaddin-i eyyubî

 • (Doğumu: Hi: 532, Mi: 1137) Ehl-i Salib zihniyetinin İslâm dünyasına açtığı Haçlı seferlerini maddeten durduran şarkın en kahraman kumandanlarından ve sultanlarından olan bu zât hakkında bir Avrupalı tarihçi: "İslâmın en saf kahramanı" diye bahseder.Düşmanın çokluğundan bahsederek geri dönmek isteye

salef

 • Kibirlilik. Tekebbürlük hali.
 • Kin tutmak, buğz etmek.
 • Zevci indinde zevcenin kadri olmamak.
 • Misafir için olan yemeğin yetmemesi.

salimen / sâlimen

 • Sağ, sağlam ve sıhhatta olarak.
 • Emin olarak, emniyetle.

samahmah

 • Uzun ve çok yoğun olan madde.

şami / şamî

 • Şam şehrinden olan, Şamlı.
 • Şam şehri ile alâkalı.

samimiyet

 • İçten ve kalbden olan sevgi ve bağlılık.

şayia / şâyia

 • Yayılmış haber, yaygın olan söylenti.

şazeli / şâzelî

 • Şazeliye tarikatını kuran büyük velî, bu tarikattan olan.

sebükruh

 • Hafif ruhlu. (Farsça)
 • Zarif ve şen olan. Hoşa giden, hoş sohbet. (Farsça)
 • Mc: Lâübâli. (Farsça)

sefahet ehli

 • Zevk ve eğlenceye düşkün olan ve sermayesini gereksiz yere harcayanlar.

sefahet-perest

 • Gayrı meşru zevk ve eğlencelere düşkün olan, ahlâksızca davranan.

sefahetçi

 • Gayrı meşru zevk ve eğlenceye düşkün olan.

sefahetçiler

 • Gayrı meşru zevk ve eğlencelere düşkün olanlar.

sefahetkarane / sefahetkârâne

 • Yasak zevk ve eğlenceye düşkün olarak, beyinsizce.

sefihane / sefîhâne

 • Eğlenceye ve lüzumsuz masraflara düşkün olarak. (Farsça)
 • Dinen yasaklanmış zevk ve eğlencelere düşkün olarak.

şefkat-i nev'iye

 • İnsanın kendi cinsinden olana şefkat etmesi.

şefkat-i neviye

 • Kendi nevinden olana duyulan şefkat, acıma.

şehametlu / şehametlû

 • Tar: İran Şahları hakkında ünvan olarak kullanılan bir tâbir idi.

sehf

 • Maktulün can çekişirken olan ıztırabı, acısı.

şehid-i ahiret / şehîd-i âhiret

 • Bir kimsenin Allah için olan cihâdın hazırlığı esnâsında tâlimlerde veya zulüm ile öldürülmesi veya cihâdda ve eşkıyâ, âsî, yol kesici, gece hırsızla vuruşmada yaralanarak hemen ölmeyip bir namaz vakti çıkıncaya kadar yaşayan veya başka yere götürülü p, orada ölen. Âhiret şehîdi.

sehl

 • (Çoğulu: Sühul) Beyaz pamuk bezinden olan elbise.
 • Nakit, para. nakit akçe.
 • İpliği bir kat bükmek.
 • Ezmek.
 • Dövmek.

şehvani / şehvanî

 • şehvetle ilgili, şehvete ait.
 • şehvete çok düşkün olan kimse.

şehvet

 • Hevâ-yı nefsin meyli ve arzusu.
 • Bir şeyi fazla istemek.
 • Cinsî istek. Mahbube için olan istek, iştiha. (Yemek, içmek, uyumak da şehvetin şubelerindendir.)Kudsi Hadis'te Cenab-ı Hak buyuruyor: "Ey benim için şehvetini bırakıp gençliğini bana veren genç! Sen meleklerin bir kısmı

sekene

 • Sâkin olanlar, oturanlar. Bir yerde devamlı oturanlar.

selef

 • Eskiden olan, önce bulunmuş olan.
 • Yerine geçirilen.
 • Önde olmak, ileri geçmek.
 • (Self) Eskiden olan. Evvelce bulunmuş olan.
 • Yerine geçilen.
 • Önde olmak, ileri geçmek.
 • Eski adam.

selef-i salihin / selef-i sâlihîn

 • Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in ilk rehberleri: Tabiîn ile Ashabın ileri gelenleri ve Tebe-i Tabiînden olan müslümanlar.

selefiye

 • İtikadca Ehl-i Sünnet Mezhebi üzerinde olan Sahabe ve Tâbiîn'in gittikleri yol. Ve bu yolda giden fakihler, muhaddisler ve bu mezhebden olanlar.
 • Cenab-ı Hakk'ın varlığında ve diğer hususlarda Kur'an-ı Kerim aşikâr ne söylemiş ise aynen kabul edenler. Bunlara "Eseriyye" de denir.

selim akıl / selîm akıl

 • Yanılmayan, pişman olacak bir işi yapmayan ve peygamberlere, âlim ve evliyâlara mahsus, ileriyi gören akıl.

sem'

 • İşitmek. Kulak ile dinlemek.
 • Kurdun sırtlandan olan eniği.

semavi / semâvî

 • Allah tarafından olan, İlâhî.

semhac

 • Arkası uzun olan at ve eşek.

sengin

 • Taştan olan, taştan yapılmış. (Farsça)

ser-efraz

 • Başını yükselten, yukarı kaldıran. (Farsça)
 • Benzerlerinden üstün olan. (Farsça)
 • Baş kaldıran. (Farsça)
 • Başı dik, alnı açık. (Farsça)
 • Haklı ve galib. (Farsça)

serahin

 • (Tekili: Sirhân) Yırtıcı hayvanlardan olan kurtlar.

serencam / serencâm / سرانجام

 • Başa gelen olaylar.
 • Son. (Farsça)
 • Başa gelen olay. (Farsça)

serfiraz

 • Başını yukarı kaldıran, yükselten. Benzerlerinden üstün olan. (Farsça)

sergi-yi ilahi / sergi-yi ilâhî

 • Allah tarafından olan sergi.

serv-i bülend / سرو بلند

 • Boyu servi gibi düzgün ve uzun olan sevgili.

sevakin

 • (Tekili: Sâkin) Bir yerde oturanlar, sakin olanlar.

şeytan-ı cinni ve insi / şeytan-ı cinnî ve insî

 • Cinlerden ve insanlardan olan şeytan.

şeytan-ı ins

 • İnsan ve cinlerden olan şeytanlar.

şeytan-ı ins ve cin

 • İnsan ve cinlerden olan şeytanlar.

seyyid

 • Efendi, Peygamberimizin soyundan olan.
 • Efendi.
 • Hazret-i Muhammed'in (A.S.M.) soyundan olan, onun izinden giden.
 • Temiz ve fazilet sâhibi Müslüman zât.
 • Resül-i Ekrem (A.S.M.) herkesin imamı, büyüğü, önderi olduğundan kendisine bu isim de verilmiştir.

sıbhale

 • Azası iri ve uzun olan.

sibt

 • (Çoğulu: Esbât) Kişinin oğlundan ve kızından olan evladı.
 • Torun.

şiddetle

 • Kesin olarak. (Arapça - Türkçe)

şii / şiî

 • Şia fırkasından olan.

şikke

 • (Çoğulu: Şikek) Balta cinsinden olan silâhların sapı.
 • Girecek deliğe sıkışıp tutmak için sokulan çivi.

silsile-i hadisat / silsile-i hâdisât

 • Meydana gelen olaylar zinciri.

sirhan

 • (Çoğulu: Serâhin) Vahşi hayvanlardan olan kurt.

sübut

 • Sabit olma, kesin olarak meydana çıkma.

süf'a

 • Kırmızılığa yakın olan siyahlık.

süftece

 • (Çoğulu: Süfâtic) İçi kovuk boş cisim.
 • Bir yerden bir yere armağan olarak gönderilen şey.
 • Yol korkusundan emin olmak için tâcirlere borç olarak verilen para.

süfyani / süfyanî

 • Süfyan'dan olan, Süfyan'a mensub, Süfyan'a müteallik. Zübdet-ül Buharî Tercemesine göre, Süfyanî: Müslümanlara kötülük eden, sefil, kötü, alçak olan kimse demektir.

sultan

 • Reis. İslâm Hükümdarı. Hâkimiyet sahibi. Padişah.
 • Allah. (C.C.)
 • Kuvvet, kudret ve hâkimiyet sâhibi.
 • Hükümdar âilesinden olan anne, kız gibi kadınlardan her biri.
 • Hüccet ve delil.
 • Kahr ve tegallüb mânasında masdardır. Her şeyin yavuz, şiddet ve satvetin

sultan-ı ruh

 • Ruh sultanı, bir sultan olan ruh.

sunbur

 • (Çoğulu: Sanâbir) Demirden veya kalaydan olan ibriğin emziği.
 • Havuzun çevresine yapılan lüle ve oluk.

sünni / sünnî

 • Sünnet ehlinden olan kimse. Peygamberimiz Hazret-i Muhammed'in (A.S.M.) izinden giden, bütün düsturlarını Şeriat-ı İslâmiyeden alan, Ehl-i Sünnet denen ve Fırka-i Nâciye ismiyle yâdedilen zümreden olan.

sür'at-i mümkine

 • Mümkün olan çabukluk.

şura-yı şer'i / şûrâ-yı şer'î

 • İslâma uygun olan meşveret; İslâma uygun olan istişare müessesesi.

sürdak

 • (Çoğulu: Sürâdikat) Kapıya asılan perde ve çardak.
 • Çadır. Bezden olan ev.

sured

 • (Çoğulu: Surdân) Göçgen adı verilen küçük kuş.
 • Davar arkasında yanırdan olan beyazlık.

suretperest / sûretperest

 • Görünüşe, surete çok kıymet veren. Esasa kıymet vermeyen. (Farsça)
 • Resimleri çok seven ve meftun olan. (Farsça)
 • Sûrete pek düşkün olan.

süryani / süryanî / süryânî

 • Eski Suriye halkından. Sâmilerin Aramî kolundan ve garb kısmından olan ve bunların dininden olan.
 • Âsurî halkından onların eski dinlerinden olanlar.

şutur

 • Irak, uzak, baid.
 • Bir memesi birisinden uzun olan koyun.
 • İki emziği kurumuş olan deve.

sütur-u hadisat-ı dehr / sütûr-u hâdisat-ı dehr

 • Zamanın, çağın olaylarının satırları.

ta'cif

 • Arkalamak.
 • Doymaya yakın olana kadar yemek.

tac

 • Hükümdarların başlarına giydikleri mücevherli ve kıymetli taşlarla süslü başlık.
 • Müslümanların, Peygamberimizin sünnetine uygun olarak veya onu temsilen başlarına sardıkları örtü; sarık, imame.
 • Gelinlerin başlarına koydukları cevahirli süslü başlık.
 • Kuşların başındaki

tahrimen

 • Haram olarak. Harama yakın olarak.

tahrimen mekruh / tahrîmen mekrûh

 • Kur'ân-ı kerîmdeki ve hadîs-i şerîfteki delîlinden zan ile anlaşılan yasak. Harama yakın olan fiil, iş.

tahsil-i irfan / tahsîl-i irfan

 • Tasavvuf bilgilerini elde etme, öğrenme. Edeler dâimâ tahsîl-i irfân Olalar her biri, bir kâmil insan.
 • İlim ve tecrübe netîcesinde bilgi edinme.

tai / taî

 • Arabistan'da mevcut Tay kabilesinden olan.

taib / tâib

 • Tövbe eden. Günahlarına pişman olan.
 • Tövbe eden, günahlarına pişmân olan.

takallüd

 • Takınma; kılıç (gibi keskin olan delil silahını) kuşanma.

takdiri / takdirî

 • Kaderden olan. Takdir-i İlâhîye ait ve müteallik olan.
 • İtibarî.
 • Farazî.
 • Gr: Yazılı olmayıp var bilinen mâna veya kelime.

tarak

 • Bulutların bir yere toplanması.
 • Aynı cinsten olan şeylerden bazısı bazısının üstünde olması.

taus-u yemeni / taus-u yemenî

 • Yemen'li Tâus Ebî Abdurrahman. (Kırk defa hacceden ve kırk sene yatsı abdesti ile sabah namazını kılan ve Sahabelerle görüşen ve Tâbiînin azîm imamlarından olan zât. (R.A.)

tebe-i tabiin / tebe-i tabiîn

 • Tabiînden olan birisinden (yâni ikinci derecede olarak) hadis nakletmiş olan. Veya Tabiîn olanlardan ders almış, onlara uymuş müslümanlar.

tecvid / tecvîd

 • (Cevdet. den) Bir şeyi güzel yapma. Süsleme.
 • Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun olarak okuma ilmi ve buna dair yazılan kitap.
 • Güzel yapmak, Kur'ân-ı kerîmi harflerin mahreclerine (çıkış yerlerine) ve sıfatlarına uygun olarak okumak ve bunu anlatan ilim.

tecvid-i huruf

 • Seslerin mahreçlendirilmesi. Harflerin düzgün olarak telâffuz edilmesi.

telkin

 • (Çoğulu: Telkinât) Zihinde yer ettirmek. Fikir aşılamak. Zihinde yer etmiş düşünce.
 • Yeni müslüman olana İslâm esaslarını anlatmak.
 • Ölü gömüldükten sonra imam tarafından söylenen söz. (Telkini fenden almış,Medeniyetten taklid,Hürriyet tenkid vermiş,Gururdan dalâlet çıkmış.) (L

temayüzü

 • Üstün olan farkı.

temeyyüz

 • Benzerlerinden farklı, üstün olan.

tenazül

 • Yayan olarak vuruşmak.

tenezzülat-ı kelam / tenezzülât-ı kelâm

 • Sözün muhatapların seviyelerine uygun olarak ayarlanması.

terettüb

 • Sıralanmak.
 • Gerekmek. Lâzım gelmek. Netice olarak çıkmak.
 • Bir yerde aslâ kımıldamak, bir vecih üzere sâbit ve pâyidar olup durmak.
 • Zuhura gelmek.
 • Muayen sebeblerin, muayyen ve mukannen olan neticeler vermesi.

tersi'

 • Oymacılık.
 • Mücevherler takarak süslemek.
 • Edb: Bir beyti teşkil eden mısralar ile bir fıkrayı terkib eden cümlelerdeki lâfızları vezin ve kafiye itibari ile birbirine uygun olarak tertib etmektir. Külfetli ve gayr-ı tabii bir usuldür. Meselâ: Merhum Namık Kemâlin:Ecza-i beşer

teşahhusat-ı mülkiye

 • Varlıkların maddî yönleriyle belirgin olarak ortaya çıkması, diğer fertlerden ayrılabilir özellikleriyle kendini göstermesi.

tevfikan

 • Uygun olarak.
 • Uygun olarak. Uyarak.

tevr

 • (Çoğulu: Etvâr) Ağzı büyük gönden olan bardak.
 • Su bardağı. Abdest ibriği.

tıbak

 • Uyma, uygunluk.
 • Tabakalar. Katlar.
 • Birbirine uygun olan şey.
 • Bir şeyi diğerine uydurup müsavi ve münasib kılmak.

tıval

 • Uzun olanlar.

tizna

 • Kılıç, bıçak gibi şeylerin keskin olan ağız tarafı. (Farsça)

tuvvel

 • Ayakları uzun olan bir cins su kuşu.

uluf

 • (Tekili: Elf) Binler, bin sayıları.
 • Ülfet ve ünsiyete ziyade meyyal ve alışkan olan.

ümmet

 • Cemaat, kavim, taife.
 • Bir hâkim milletin ashabından olan hey'et-i içtimaiye.
 • Bir peygambere inanıp onun yolundan giden insanların hepsi. Bir peygamberin Hakka davet ettiği cemaat.
 • Bir dille konuşan millet.
 • Arkasına düşülecek bir cemaat veya tarikat.

ünvan-ı mülahaza / ünvan-ı mülâhaza

 • Bir şeyin hakikatını bir derece düşünebilmek için olan isim, tabir ve vasıta.

usbud

 • Kelp aşmasından olan kurt yavrusu.

üstad

 • (Üstaz) İlim veya san'atta üstün olan kimse. Usta, san'atkâr. Muallim, profesör. Bilgide veya san'atta veya amelde meharetli zât.
 • İlimde ve sanatta üstün olan kimse, büyük muallim.

üstad-ı muallim

 • Öğretici üstad, öğretmen olan büyük âlim.

utarid

 • Merkür, güneşe en yakın olan gezegen.

utuh

 • Aklı noksan olan.

va'de

 • Bir iş için önceden belli edilen zaman. Bir işi te'hir etmek, sonraya bırakmak için olan belli vakit.
 • Ecel.

vacib / vâcib

 • Allah ve resulü tarafından yerine getirilmesi kesin olarak emredilmiş olan şey (diğer bir mânası; delili farz ifade edecek derecede kesin olmayan, fakat hiç terk edilmeden yapılması istenen amel; vitir ve bayram namazları gibi.
 • Varlığı zorunlu olan.

vakıa mutabakat / vâkıa mutabakat

 • Gerçekleşen olaylarla uygunluk.

vakıa-i meşhure

 • Meşhur, bilinen olay.

vakıa-i meşhure ve meşhude

 • Meşhur ve bilinen olay.

vakıa-i ruhaniye / vâkıa-i ruhaniye

 • Ruhanî ve mânevî âlemde müşahede edilen ve görülen olay.

vakıa-i sadıka / vâkıa-i sâdıka

 • Doğruluğundan şüphe edilmeyen olay, doğru rüya, keşif.

vakıat-ı kat'iye / vakıât-ı kat'iye

 • Kesin olarak meydana gelen vakıalar, olaylar.

vatandaş

 • Bir devlet ahalisinden ve teb'asından olan.

vehb

 • (H.-110) Tabiînden olan bu şahıs İsrailî rivayetlerin en mühim kaynağı addolunur. Birçok İsrailiyatı havi kitapları okumuş ve tefsire de aktarmıştır.

vehhabi / vehhabî / vehhâbî

 • Muhammed İbn-i Abdulvehhab nâmında birisinin sebeb olduğu İslâmî bazı mes'elelerde ifrat gösteren ve dört hak mezheb hâricinde bir mezhepten olan. Fıkıhta Hanbelî, itikadda İbn-i Teymiye'ye bağlıdırlar. Tarikatlarına Muhammediye ismi verirler.
 • Vehhabilik anlayışından olan.

vekayi-i alem / vekayi-i âlem

 • Dünyada meydana gelen olaylar.

velu'

 • Bir şeye fazla düşkün olan.

vücub / vücûb

 • Kesin olarak emredilme, farz kılınma.

vücud-u arızi / vücud-u ârızî / وُجُودُ عَارِض۪ي

 • Sonradan olan vücud.

vücud-u mümkinat

 • Varlığı mümkün olanlar; varlığı imkân dairesinde olanlar, kâinatın varlığı.

vücudu muhakkak

 • Varlığı kesin olan.

vücuh-u mümkine

 • Mümkün olabilecek yönler.

vukuat / vukuât

 • Meydana gelen olaylar.

vukuat-ı zamaniye

 • Zamanın olayları.

ya hakim / yâ hakîm

 • Ey herşeyi belirli maksat ve gayelere uygun olarak faydalı ve tam yerli yerinde yaratan, hikmet sahibi Allah.

yahya aleyhisselam / yahyâ aleyhisselâm

 • İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Zekeriyyâ aleyhisselâmın oğludur. Annesinin ismi Elîsa olup, hazret-i Meryem'in kızkardeşi ve İmrân'ın kızı idi. Dâvûd aleyhisselâmın neslinden olan Yahyâ aleyhisselâm, hazret-i Meryem'in teyzesinin oğludur.

yakin-i imaniye / yakîn-i imanîye

 • İmanî kesinlik; kesin olan inanç. Gözle görür derecesinde kesin iman.

yakinen / yakînen / یقينا

 • Kesin olarak. (Arapça)

yakiniyat / yakîniyat

 • Şüpheye yer bırakmayacak derecede kesin olan şeyler.

yakiniyet

 • Kesinlik, şüphesizlik; yakîn ile kesin olarak bilinme durumu.

yezidiler / yezîdîler

 • Hazret-i Ali'ye düşman olan ve şeytana tapan kimselerin mensûb olduğu bozuk fırka. İbâdiyye fırkasının kurucusu Abdullah bin İbâd'ın adamlarından Yezîd bin Enîse'ye uydukları için bu adı almışlardır. Emevî halîfelerinden Yezîd'in bunlarla hiçbir ilgi si yoktur.

zabıtname / zabıtnâme

 • Olay yerinde ilgili kimselerin olayın oluş şeklini kaydettikleri kâğıt.

zadegan / zadegân

 • Asâlet. (Farsça)
 • Temiz ve meşhur soydan olan. Tanınmış ve temiz âileden olan. Aristokrat. (Farsça)
 • Meşhur ve belli âileler cemaatı. (Farsça)

zaki

 • (Zâkiyye) Saf ve temiz kimse. Hareket ve davranışları düzgün olan kişi.

zamanen

 • Zaman olarak.

zann-ı galib

 • Kuvvetli, hakikate en yakın olan zann.

zarafet-perver

 • Zarafete düşkün olan, zarifliği seven. (Farsça)

zebayıh / zebâyıh

 • Kesilecek kurbanlık hayvanlar. Kurban edilmiş, kurban olarak kesilmiş hayvanlar.

zekeriyya

 • Benî İsrail peygamberlerinden ve Hz. Süleyman Aleyhisselâm'ın neslindendir. Beytül-Makdis'de Tevrat yazan ve kurban kesen reis idi. Zevcesi, Hz. Meryem'in teyzesi idi. Benî İsrail'in büyüklerinden olan İmran namındaki zatın karısı Hanne, Zekeriyya (A.S.) ın karısının kardeşidir. Hz. Meryem İmran kız

zelaka / zelâka

 • Tecvitte keskin olarak çıkan harfler (lâm, râ, nun).

zemu'

 • Aceleci ve seri kimse.
 • Sıçraması birbirine yakın olan tavşan.

zenci / zencî

 • Siyah ırktan olan. Siyâhi.
 • Siyah ırktan olan.

zımnen

 • Açıktan olmayarak, dolayısıyla, ima yolu ile. İçinden olarak.