LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Mut kelimesini içeren 168 kelime bulundu...

alem-i saadet / âlem-i saadet

 • Mutluluk âlemi.

alet-i tes'id / âlet-i tes'id

 • Mutluluğa ulaştırma aleti.

amelde mezheb

 • Mutlak müctehid denilen derin âlimin, Kur'ân-ı kerîm, hadîs-i şerîf, icmâ ve Eshâb-ı kirâma âit nakilleri esas alarak, iş ve ibâdetle ilgili hükmü açıkça bildirilmeyen husûslarda çıkardığı hükümlerin hepsi.

armani / armanî

 • Müteessif, kederli, üzüntülü. Pişman, nâdim. (Farsça)

asar-ı mergube / âsâr-ı mergube

 • Muteber ve rağbet kazanmış olan eserler.

aşhane / aşhâne / آشخانه

 • Mutfak. (Farsça)

asr

 • Muttali olmak. Gözcülük etmek.

asr-ı saadet / asr-ı saâdet

 • Mutluluk asrı; Peygamberimizin (a.s.m.) yaşadığı dönem.

asr-ı saadet ve tabiin / asr-ı saadet ve tâbiîn

 • Mutluluk asrı olan sahabe dönemi ve sahabelere tâbi olan bir sonraki dönem.

asr-ı seadet / asr-ı seâdet

 • Mutluluk devri. Peygamber efendimizin yaşadığı mübârek, bereketli ve hayırlı devir. Zamân-ı seâdet ve vakt-i seâdet de denir.

atalet-i mutlak / atâlet-i mutlak

 • Mutlak tembellik, işsizlik.

bahtiyarlık

 • Mutluluk.

beher-hal

 • Mutlaka, her hâlde. (Farsça)

berhürdar / berhürdâr / برخوردار

 • Mutlu, muradına ermiş. (Farsça)

bidar-baht / bîdar-baht

 • Mutlu. (Farsça)

bidevlet / bîdevlet

 • Mutsuz, zavallı. (Farsça)

bil-ıtlak

 • Mutlak olarak. Hiçbir şeye bağlı olmaksızın.

buhu

 • Mütevazi bir şekilde hakkını isteme.

burudet-i mutedilane / burudet-i mutedilâne

 • Mutedil soğukluk; soğukkanlılık.

çarh-ı saadet

 • Mutluluk çarkı.

ceffah

 • Mütekebbir kimse, gururlu kişi.

dalalet-i mutlaka / dalâlet-i mutlaka

 • Mutlak dalâlet, tam bir sapkınlık.

damhar

 • Mütekebbir, kibirli, terbiyesiz kimse.

dar-ı saadet / dâr-ı saadet / dâr-ı saâdet

 • Mutluluk yeri.
 • Mutluluk yurdu, âhiret.

defain-i saadet / defâin-i saadet

 • Mutluluk defineleri.

demma'

 • Mütekebbir gönüllü, gururlu kimse.

derece-i saadet

 • Mutluluk derecesi.

diyar-ı saadet

 • Mutluluk yeri.

ebadid

 • Müteferrik, dağınık.

ehl-i ihtisas / ehl-i ihtisâs / اَهْلِ اِخْتِصَاصْ

 • Mütehassıslar, uzmanlar.

ehl-i itizal / ehl-i itizâl

 • Mutezile mezhebinden olanlar.

ehl-i saadet

 • Mutluluğa erenler.

elleys

 • Mutlak hiçlik. Adem-i sırf.

enva-ı saadet / envâ-ı saadet

 • Mutluluk çeşitleri.

fakirhane / fakirhâne

 • Mütevazilikle söz söyleyen kişinin evi.

fakr-ı mutlak

 • Mutlak fakirlik. Mü'min bir kulun Cenâb-ı Hakka karşı mutlak muhtaç halde olduğunu bilişi. Nihayetsiz muhtaç olduğu Allaha (C.C.) ve emirlerine tam teslimiyyetle sığınması hâleti.

fariza-i zimmet

 • Mutlaka yapılması gereken vazifeler, farzlar.

fekih

 • Mütekebbir, gururlu ve şerli kimse.

feyyaz-ı mutlak

 • Mutlak ve sonsuz feyiz ve bolluk sahibi. Allah.

gadr-ı mutlak

 • Mutlak gadr, zulüm.

galib-i mutlak / gâlib-i mutlak

 • Mutlak galip; her yönden üstün gelme.

gıtrif

 • Mütekebbir, gururlu, kendini beğenmiş.

gurbet-i mutlaka

 • Mutlak gariplik, yabancılık, yalnızlık.

haki-nihad / hakî-nihad

 • Mütevazi, kibirsiz, alçak gönüllü. (Farsça)

hami-i saadet / hâmi-i saadet

 • Mutluluğun koruyucusu.

handeruy

 • Mütebessim, güler yüzlü. (Farsça)

hatıra-i sürur

 • Mutluluk veren hatıra.

hayat-ı mes'udane / hayat-ı mes'udâne

 • Mutlu bir hayat.

hazıane / hâzıâne

 • Mütevâzi olarak, alçak gönüllülükle.

her-ayine

 • Mutlaka, elbette. Behemehal, zaruri, herhalde. (Farsça)

herayine / herâyîne / هر آیينه

 • Mutlaka. (Farsça)

id-i said-i fıtr / îd-i saîd-i fıtr

 • Mutlu Fıtır Bayramı; Ramazan Bayramı.

id-i said-i fıtri / îd-i saîd-i fıtrî

 • Mutlu Fıtır Bayramı; Ramazan Bayramı.

idaha

 • Muti olmak, itaat etmek.

ıhtimar

 • Mütegayyer olmak, bozulmak, değişmek.

inkılab-ı mes'ud / inkılâb-ı mes'ûd

 • Mutluluk ve huzur veren değişim, Hürriyet inkılâbı.

intizam-ı mutlak / intizâm-ı mutlak / اِنْتِظَامِ مُطْلَقْ

 • Mutlak, mükemmel düzen.
 • Mutlak düzen, düzgünlük.

ıtlakat / ıtlâkât

 • Mutlak bırakmalar; işaret ettiği fertlerden teklik, çokluk gibi belli bir mânâ ile kayıtlamama, serbest bırakma.

kadir-i mutlak

 • Mutlak güçlü (Allah).

kamkar / kâmkâr / كامكار

 • Mutlu. (Farsça)

kamkarane / kâmkârane

 • Mutlu olan bir kimseye yakışır şekilde, mutlulukla. (Farsça)

kamkari / kâmkârî

 • Mutluluk, saâdet, bahtiyarlık. Murada ermeklik. (Farsça)

kamrani / kâmranî

 • Mutluluk, kâmranlık. İsteğine, arzusuna kavuşmuş olma. (Farsça)

kamyab / kâmyâb / كامياب

 • Mutlu. (Farsça)

kat'i / kat'î

 • Mutlak. şüphesiz. Tereddütsüz.

kema hüve-l-mutad / kemâ hüve-l-mutad

 • Mutad olduğu ve alışıldığı üzere.

kemal-i mutlak / kemâl-i mutlak / كَمَالِ مُطْلَقْ

 • Mutlak mükemmellik.

kesret-i mutlaka

 • Mutlak, sayısız çokluk.

kubbe-i saadet

 • Mutluluk kubbesi; büyük ve manevî derecesi yüksek bir zâtın kabrinin ve türbesinin bulunduğu yer.

kuvve-i mutasarrıfa

 • Mütehayyile vasıtasıyla zihinde hazırlanan şeyleri tertib kuvveti.

lede-l-mütalaa

 • Mütâlaa edilip okunduktan sonra.

levha-i saadet / levha-i saâdet

 • Mutluluk levhası, tablosu.

lezzet-i saadet

 • Mutluluk lezzeti.

lil-müttekin / lil-müttekîn

 • Müttekiler için.

maden-i saadet ve hürriyet

 • Mutluluk ve hürriyet madeni, kaynağı.

mahall-i saadet

 • Mutluluk yeri.

mahkum-u mutlak / mahkûm-u mutlak

 • Mutlak sûretle hüküm altında bulunan, başkasının hüküm ve iradesiyle her yönden sınırlı olan.

makam-ı saadet

 • Mutluluk yeri.

matbah / مطبخ / مَطْبَخْ

 • Mutfak.
 • Mutbah. Yemek pişirilen yer.
 • Mutfak.
 • Mutfak. (Arapça)
 • Mutfak.

medar-ı saadet / medar-ı saâdet

 • Mutluluk vesilesi, ferahlık sebebi.

menba-ı saadet

 • Mutluluk kaynağı.

meratib-i saadet ve kemalat / merâtib-i saadet ve kemâlât

 • Mutluluk ve mükemmellik dereceleri.

mes'ud

 • Mutlu.

mes'udane / mes'udâne / mes'ûdâne

 • Mutlu bir şekilde.
 • Mutlu bir şekilde.

mes'udiyet

 • Mutluluk.

mes'ut

 • Mutlu.

mes'ut etmek

 • Mutlu etmek.

mesud / مسعود

 • Mutlu.
 • Mutlu.

mesut

 • Mutlu.

mevhibe-i mutlaka

 • Mutlak Allah vergisi; Allah'ın sınırsız ihsan ve ikramı.

meyl-i saadet

 • Mutlu olma eğilimi.

mu'vel

 • Mutemed, itimat edilen.

müderreb

 • Mutad olunmuş, alışılmış.

müdhiş

 • Müthiş, korkutan.

muhtal

 • Mütekebbir. Kibirli.

mülahaza

 • Mütâlaa. Dikkatle bakmak. İyice düşünüp bir işin hakikatını tetkik etmek. Tefekkür, düşünce.

müleslis

 • Mütereddit, tereddütlü, kuruntulu kimse.

müntabık

 • Mutabık ve muvafık, uygun olan.

mürşid-i mutlak

 • Mutlak irşad edici, doğru yolu gösteren.

müsavat-ı mutlaka

 • Mutlak eşitlik.

müselhem

 • Mütegayyer olmuş, değişmiş. Bozulmuş.

müstağrak-ı sürur

 • Mutluluğa gark olmuş, dalmış.

mutali'

 • Mutâlaa eden. Kitab okuyan. Kitablarla tetkik ve bilgi için uğraşan.

mütaliin / mütaliîn

 • Mütalaa edenler.

mütarekename / mütarekenâme

 • Mütareke için tarafların imzaladıkları vesika. (Farsça)

mutasavvife

 • Mutasavvıflar, tasavvuf ehli olanlar.

mute harbi

 • Mute, Şam'a bağlı, Kudüs'e iki konak mesafede bir yerdi. Mute harbi müslümanlarla Rumlar arasında vuku bulan muharebelerin başlangıcıdır. Sebebi de Peygamber'in elçisinin öldürülmesidir. Resul-ü Ekrem Busrâ emiri Şürahbil bin Amr'e, ashâbından Hâris bin Umeyr ile bir mektub göndererek İslâma dâvet e

mütefekkirin / mütefekkirîn

 • Mütefekkirler.

mütefenninane / mütefenninâne

 • Mütefennin olan kimseye yakışır surette. (Farsça)

mütehakkimane / mütehakkimâne

 • Mütehakkim bir surette. Tahakkümle, zorbalıkla. (Farsça)

mütemayilane / mütemayilâne

 • Mütemayil olarak. Temayül ederek. Taraftarcasına. (Farsça)

müteşerriane / müteşerriâne

 • Müteşerri gibi, ona yakışır yolda. (Farsça)

mütevatiren

 • Mütevatir olarak, tevatürle naklolunmak suretiyle.

mütevekkilen

 • Mütevekkil olarak, tevekkül etmiş olarak.

müttekın

 • Mutmain. İyice bilen, doğruluğunu, hakikatini tamamlayan. Ayn-el yakin bilen.

netice-i müthiş

 • Müthiş ve insanı dehşete düşüren sonuç.

nübüvvet-i mutlakanın mebhasi

 • Mutlak peygamberlik; peygamberliğin insanlık için zorunluluğunu ispat eden bölüm.

nun-u mütekellim-i maa-l gayr

 • Mütekellim-i maalgayrın "nun" harfi. Fiildeki cemi' sigasındaki nun.

nur-u saadet

 • Mutluluk nuru.

ömr-ü saadet

 • Mutlulukla geçen ömür, Peygamberimizin altmış üç yıl olan saadetli ömrü.

rah-ı saadet / râh-ı saâdet

 • Mutluluk yolu.

ravza-i saadet

 • Mutluluk bahçesi; Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek kabri.

rehber-i saadet

 • Mutluluk rehberi.

rüfaz

 • Müteferrik. dağılmış, parçalanmış.

saadat / saâdât

 • Mutluluklar.

saadet / saâdet / سعادت

 • Mutluluk.
 • Mutluluk.
 • Mutluluk.
 • Mutluluk. (Arapça)

saadet-aver / saadet-âver

 • Mutluluk verici.

saadet-feşan

 • Mutluluk veren.

saadet-mendi / saâdet-mendî

 • Mutluluk, bahtiyarlık. (Farsça)

saadet-saray-ı medeniyet

 • Mutlu eden medeniyet sarayı.

saadetaver / saâdetâver

 • Mutluluk verici.

saadetbahş / saâdetbahş / سعادت بخش

 • Mutluluk veren. (Arapça - Farsça)

saadetfeşan / saâdetfeşân

 • Mutluluk saçan.

saadetgah / saadetgâh / saâdetgâh

 • Mutluluk yeri.
 • Mutluluk yeri.

saadetkarane / saadetkârâne / saâdetkârâne

 • Mutlu bir şekilde.
 • Mutlu olarak.

saadetli / saâdetli

 • Mutlu.

saadetmend / saâdetmend / سعادتمند

 • Mutlu, bahtiyar. (Arapça - Farsça)

saadetresan / saâdetresân

 • Mutluluğa ulaştıran.
 • Mutluluğa götüren.

said / saîd

 • Mutlu, mesut.

saray-ı saadet

 • Mutluluk sarayı.

şart

 • Mutlaka gerekli olan, durum, yemin.

seadet / seâdet

 • Mutluluk, bahtiyarlık. Dünyâda ve âhirette mutluluk.

sebeb-i saadet

 • Mutluluk sebebi.

semere-i saadet / semere-i saâdet

 • Mutluluk meyvesi.

şems-i saadet

 • Mutluluk güneşi.

sermaye-i kemterane / sermaye-i kemterâne

 • Mütevazi sermaye, az servet.

sermaye-i saadet

 • Mutluluk sermayesi.

sufiyye / sûfiyye / صوفيه

 • Mutasavvıflar, tasavvufla uğraşanlar. (Arapça)

şühub

 • Mütegayyer olmak, değişmek.

sükun-u mutlak / sükûn-u mutlak

 • Mutlak hareketsizlik, durgunluk.

sürur

 • Mutluluk, sevinç.

sürur-u mes'udiyetkarane / sürur-u mes'udiyetkârâne

 • Mutluluk verici bir sevinç.

sürurlu

 • Mutluluk ve sevinç verici.

suver-i müteşabihe

 • Müteşâbih ifadeler; Kur'ân-ı Kerimde mânâsı kapalı olan ve yorumlara açık olan suretler, temsiller.

taa

 • Muti olmak. İtaat etmek.

tabib-i müslim-i hazık / tabîb-i müslim-i hâzık

 • Mütehassıs (uzman) ve açıkça günâh işlemeyen müslüman doktor.

tatvi'

 • Muti etmek, itaat ettirmek, boyun eğdirmek.

tedbih

 • Muti etmek, itaat ettirmek, boyun eğdirmek.

teebbüs

 • Mütegayyer olmak, rengi değişmek.

teessün

 • Mütegayyer olmak, rengi ve tadı değişmek.

tulk

 • Mutlak. Bağlı ve kayıtlı olmayan.

uluhiyet-i mutlaka / ulûhiyet-i mutlaka

 • Mutlak ilâhlık; hiçbir kayda ve şarta bağlı olmaksızın ilâh olma.

varis-i mutlak / vâris-i mutlak

 • Mutlak mirasçı.

vasf-ı cari / vasf-ı cârî

 • Mütedavil olan özellik, yürürlükte olan nitelik.

vasıta-i saadet

 • Mutluluk vasıtası.

veraset-i mutlaka

 • Mutlak vârislik.

vesile-i saadet

 • Mutluluk vesilesi.

zamir-i mütekellim

 • Mütekellim zamiri, yani konuşanın isminin yerini tutan zâmir. ("Ben" gibi)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın