LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Muhur ifadesini içeren 71 kelime bulundu...

beduh

 • Eski yazıda mektub zarfları üzerine yazılması ve zarfa basılan mühüre kazdırılması mûtad ve aslı meçhul bir sözdür.

circis

 • Mühür yapılan mum.
 • Toprak.
 • Küçük üvez.

damga

 • Bir şeyin üzerine işaret veya alâmet koymak.
 • İşaret vurulan âlet. Mühür.

el-hatemü'l-hatem / el-hâtemü'l-hâtem

 • En son hâtem, mühür; Hz. Muhammed'in (a.s.m.)Tevrat'ta geçen bir ismi.

emhar

 • (Tekili: Mehr) Mehrler, nikâh bedelleri. Zevceynin ayrılmaları halinde kadına verilecek olan ve nikâhta kararlaştırılan para ve sair eşyalar.
 • (Mühür) Taylar, at yavruları.

fass

 • Yüzük taşı.
 • Kemiğin oynak yeri.
 • Meyve içi. Lüb.
 • Kitabın bend ve mebhası.
 • Mektup ve emsâlinin mühürünü açmak.
 • Mc: Gözbebeği.

fekk-i mühür

 • Mühürü bozma.

habar

 • (Çoğulu: Habârât) İmzâ. Mühür, damga.

hakk-i mühür

 • Mühür kazıma.

hakkak / hakkâk / حكاک

 • Hakkeden. Mühür vesair kazıyan.
 • Mühürcü. (Arapça)
 • Kazıyıcı. (Arapça)

hakkaki / hakkâkî

 • Mühür ve saire kazıma, hakkâklık.

hatem / hâtem / خاتم / خَاتَمْ

 • Mühür, son.
 • Mühür. Üzerinde yazı olan ve mühür yerine kullanılan yüzük.
 • Son. En son.
 • Mühür, damga.
 • Mühür.
 • Mühür. (Arapça)
 • Yüzük. (Arapça)
 • Mühür.

hatem-i mahsus / hâtem-i mahsus

 • Hususi mühür. Bir kimseye âit damga, mühür.

hatem-i rahimiyet / hâtem-i rahîmiyet

 • Allah'ın her bir varlığa şefkatini gösteren mühür.

hatem-i sadaret / hâtem-i sadaret

 • Padişahın sadrazamlarda bulunan mührü. Buna "hâtem-i vekâlet", "hâtem-i şerif" veya "mühr-i hümayun" da denilirdi. İlk zamanlar yüzük şeklinde idi ve parmağa takılırdı. Sonraları zincire bağlı olarak sadrazamlar, boyunlarına asarlardı. Bundan ayrılmak, vazifeden azledilmek demek olduğu için; mühürü

hatem-i vahdaniyet / hâtem-i vahdâniyet

 • Allah'ın bir olduğunu ve ortağının bulunmadığını gösteren mühür.

hatem-i vahidiyet / hâtem-i vâhidiyet

 • Varlık dünyası üzerinde genel olarak Allah'ın birliğini gösteren mühür.

hatemi

 • Mühür kazıyan, mühür yapan. Mühürle alâkalı.

hatim / hâtim

 • Hitâma erdiren. Bitiren.
 • Mühür basan.
 • Mühürleyen, mühürleyici.
 • Bitiren, sona erdiren.

hatm / ختم

 • Hitâma erdirmek, bitirmek. Kur'an-ı Kerim'i veya herhangi bir şeyi sonuna kadar okuyup bitirmek.
 • Mühürleme. Mühürlenme.
 • Mühürleme.
 • Hatim, hatim indirme. (Arapça)
 • Mühürleme. (Arapça)

havatim / havâtim

 • (Tekili: Hâtem) Mühürler, hâtemler.
 • Mühürler, sonlar.

havatim-i resmiyye / havâtim-i resmiyye

 • Resmî mühürler.

hilafetname

 • Tarikata intisab ile usulü dairesinde belirli mevkilere çıkarak irşad mertebesine yükselenlerden isteklilerin irşad ve terbiyesine ruhsat ve izni mutazammın şeyhi tarafından verilen mühürlü vesika.

hitam

 • Son, nihayet.
 • Bir şeye mühür basmak. Yazının veya istidanın sonunu mühürlemek.

hitamuhu miskün

 • Onun mühürü (sonu) misktir, meâlinde Mutaffifîn Suresi'nin 26. âyetinden bir kısımdır. Onda Cennet nimetlerinden bahsedildiği gibi, bu kelâm tatbikatta sözün, sohbetin sonunu hoş ve güzel sözle bitirmeğe denilir.

icazet vermek

 • Medrese usulüne göre okuttuğu dersi bitiren talebeye hocası tarafından izin verilmesi. Bu tasdikan verilen mühürlü kâğıda "icazetname", icazet vermiş olan müderrise de "muciz" denilirdi.

ittihad-ı sikke

 • Mühür birliği.

kaşe

 • Mühür, imza.
 • Bir nevi kumaş.

mahatim

 • (Tekili: Mahtum) Bağlanmış ve kilitlenmiş şeyler.
 • Mühürlenmiş şeyler.

mahtum / mahtûm / مختوم

 • Mühürlenmiş. Damgalanmış.
 • Kilitlenmiş.
 • Bağlanmış.
 • Mühürlü. (Arapça)

makbuz

 • (Kabz. dan) Alınmış, kabzolunmuş. Alınan.
 • Daraltılmış, sıkılmış.
 • Bir şeyin alındığına karşı verilen imzâlı ve mühürlü kâğıt.

memhur / memhûr / ممهور

 • Mühürlenmiş. Damgalanmış.
 • Mühürlü. (Arapça)

menşur

 • (Neşr. den) Neşrolunmuş. Dağıtılmış. Yayılmış. Herkese ilân edilmiş.
 • İşleri dağınık. Perişan.
 • Sultanın emri, mühürsüz mektubu, fermanı.
 • Bayrak.
 • Mat: Alt ve üst tabanları birbirine müsavi ve müvâzi (eşit ve paralel), kenarları da müsâvi ve müvâzi olup yüzleri b

mihar

 • (Tekili: Mühür) At yavruları. Taylar.

mühr / مهر

 • Mühür. İmza yerine basılan yazılı damga. Damga. Sikke.
 • Tay.
 • Mühür, damga.
 • Mühür. (Farsça)

mühr-ü ehadiyet

 • Her bir varlık üzerinde Allah'ın birliğini gösteren mühür.

mühr-ü nübüvvet

 • Peygamberlik mühürü. Peygamberimiz Hz. Muhammedin (A.S.M.) iki omuzu arasındaki (sırtındaki) peygamberlik işareti.

mühr-ü rabbani / mühr-ü rabbânî

 • Rabbe ait mühür.

mühr-ü rahmani / mühr-ü rahmânî

 • Sonsuz rahmet sahibi olan Allah'ı gösteren mühür.

mühr-ü samediyet

 • Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmadığını, fakat her şeyin Kendisine muhtaç olduğunu gösteren mühür.

mühr-ü vahdaniyet / mühr-ü vahdâniyet

 • Allah'ın bir oluşu, ortağının bulunmayışını gösteren mühür.

mührbend

 • Mühürlü. (Farsça)

mührdehan

 • Ağzı mühürlü, kapalı. (Farsça)
 • Oruçlu. (Farsça)

nigin / nigîn / نگين

 • Mühür, hâtem. (Farsça)
 • Yüzük. (Farsça)
 • Yüzük. (Farsça)
 • Yüzük kaşı. (Farsça)
 • Mühür. (Farsça)

niginsay / niginsây

 • Mühür kazıcı. Hakkak. (Farsça)

rakm

 • Yazmak.
 • Mühür yapmak.

sahr

 • (Sahar - Saharat - Suhur) Kaya. Büyük taş.
 • Maden kütlesi.
 • Hazret-i Süleyman (A.S)'in mühürünü çalan ifrit.

sikke / سكه / سِكَّه

 • Damga. Nereye ve kime ait olduğunun bilinmesi için konulan işaret, mühür. Umumi damga.
 • Dirhem.
 • Para üstüne vurulan damga.
 • Düz, doğru yol.
 • Mevlevilerin keçe külâhlarının ismi.
 • Basılmış madeni para.
 • Mühür.
 • Mühür.

sikke-i azam / sikke-i âzam

 • Büyük mühür.

sikke-i gaybiye / سِكَّۀِ غَيْبِيَه

 • Gaybe âit mühür.

sikke-i hassa

 • Özel mühür.

sikke-i hatem / sikke-i hâtem

 • Mühür damgası, tasdik mührü.

sikke-i kübra / sikke-i kübrâ

 • En büyük mühür, damga.

sikke-i mahsusa

 • Özel mühür.

sikke-i samediyet

 • Allah'ın hiç birşeye muhtaç olmadığını, fakat herşeyin Kendisine muhtaç olduğunu gösteren mühür.

sikke-i vahdet

 • Allah'ın birliğini gösteren mühür.

sikke-i vahid-i ehad / sikke-i vâhid-i ehad

 • Bir olan ve birliği herbir şeyde görülen Allah'ı gösteren mühür.

tab'

 • Tabiat. Karakter.
 • Damga basmak. Mühür basmak. Kitab basmak. Mühür.

tahtim

 • Mühürleme. Mühür basma.
 • Tamamlama.

temhir

 • Mühürleme.
 • Mühürleme.
 • Mühürleme.

tevsim

 • Adlandırma, mühürleme.

tin / tîn

 • (Çoğulu: Etyân) Balçık.
 • Mektup gibi şeyleri mühürlemek.

tub'an

 • Mühür mumu.

tuğra

 • Mühür, damga.
 • Padişaha has mühür, damga.

tuğra-i şahane / tuğra-i şâhâne

 • Şâh ve hükümdarlara ait tuğra, mühür.

turra

 • (Tuğra) Mühür. Pâdişah damgası. Pâdişahın imzası.
 • Kumaşın etrafındaki nişan ve işaret. Kumaşta ipekten çevrilen kenar.
 • Herşeyin ucu ve kenarı.
 • Alındaki saç. Tura.

turra-i azam / turra-i âzam

 • Çok büyük mühür.

turra-i ehadiyet

 • Allah'ın birliğini herbir şeyde ayrı ayrı gösteren mühür.

turra-i garra / turra-i garrâ

 • Parlak mühür.

turra-i samediyet

 • Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmayıp herşeyin Ona muhtaç olması mânâsındaki sıfatını gösteren özel işaret mühür.

turra-i vahdaniyet / turra-i vahdâniyet

 • Allah'ın Zâtının birliğini ve tekliğini gösteren mühür.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın