LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Mil kelimesini içeren 106 kelime bulundu...

adab-ı milliye / âdâb-ı milliye

 • Millete ait edep ve terbiyeler.

adat-ı milliye / âdât-ı milliye

 • Millî adetler.

asabiyeten

 • Milliyet ve soy açısından.

asl-ı millet

 • Milletin aslı, kökü.

asr-ı miladi / asr-ı milâdî

 • Milâdî yüzyıl.

ba'delmilad / ba'delmîlâd / بعدالميلاد

 • Milattan sonra, İsa'dan sonra. (Arapça)

basriyyun

 • Milâdi 8. yy. da Basra'da yaşamış lisaniyat âlimlerinden bir grup.

beyn-el milel

 • Milletler arası. (International)

beynelmilel / بَيْنَ الْمِلَلْ

 • Milletler arası, uluslararası.
 • Milletlerarası.
 • Milletler arası.

cemiyat-ı akvamiye

 • Milletler topluluğu.

cemiyet-i milli / cemiyet-i millî

 • Millî cemiyet, topluluk (İttihad Terakki).

cemiyet-i milliye

 • Millî topluluk.

cesaret-i milliye

 • Millî cesaret.

eazım-ı millet / eâzım-ı millet

 • Millet büyükleri.

efrad-ı millet / efrâd-ı millet / اَفْرَادِ مِلَّتْ

 • Milletin fertleri, vatandaşlar.
 • Milletin fertleri.

fikr-i milliyet

 • Milliyetçilik düşüncesi.

gurur-u milli / gurur-u millî

 • Millî gurur.

gurur-u milliye

 • Millî gurur.

hace-i evvel / hâce-i evvel

 • Milletin ilmen ve fikren terakki etmesi için, çeşitli bilgileri, halkın rahatlıkla anlayabileceği bir lisan ile yayan kimse.

hain-i millet

 • Millete ihanet eden.

hakikat-i milliyet

 • Millî yapıları.

hakimiyet-i millet / hâkimiyet-i millet

 • Millî egemenlik.

hakimiyet-i milliye / hâkimiyet-i milliye

 • Millî egemenlik (İslâm dini, şeriatı ve inancının egemenliği).

hamiyet-i milliye

 • Millî fedakârlık.

hamiyet-i milliye ve vataniye

 • Millet ve vatan için gösterilen fedakârlık, gayret.

harekat-ı milliye / harekât-ı milliye

 • Millî mücedele hareketleri.

hars-ı ırki / hars-ı ırkî

 • Milli maarif, ırkî hars.

haysiyet-i milliye

 • Millî haysiyet, şeref.

hizmet-i milliye

 • Millî hizmet.

hizmet-i milliye ve vataniye

 • Millete ve vatana hizmet.

hizmet-i vataniye ve milliye

 • Millet ve vatan için yapılan hizmet.

hükumet-i milliye / hükûmet-i milliye

 • Millî hükümet, idare.

ianat-ı milliye / iânât-ı milliye

 • Millî yardımlar.

ianat-ı milliye-i islamiye / ianât-ı milliye-i islâmiye

 • Millî ve İslâmî yardımlar.

icma-ı millet

 • Milletin görüş birliğine varması.

idare-i millet

 • Milleti idare etme, yönetme.

ihya-yı millet / ihyâ-yı millet

 • Milletin diriltilmesi, canlandırılması.

intibah-ı milli / intibah-ı millî

 • Millî uyanış.

intikam-ı milliyet

 • Milletçe duyulan hırs ve öfke.

ittihad-ı millet / ittihâd-ı millet

 • Milletin birliği; aynı topraklar üzerinde yaşayan ve aralarında din, dil, duygu, ortak tarih, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğunun birlik ve beraberliği.

ittihad-ı milli / ittihad-ı millî

 • Millî birlik.

izzet-i milliye

 • Millî izzet ve şeref.

kablelmilad / kablelmîlad / قبل الميلاد

 • Milattan önce. (Arapça)

kahraman-ı milli / kahraman-ı millî

 • Millî kahraman.

kalb-i millet

 • Milletin kalbi.

kalb-i umumi-i müşterek-i millet / kalb-i umumî-i müşterek-i millet

 • Milletin genel olarak kalbi.

kamet-i merdane-i istidad-ı milliye / kâmet-i merdane-i istidad-ı milliye

 • Millî yeteneğin mert görünüşlü endamı, boyu.

karamita / karâmita

 • Milâdî dokuzuncu asırda Hamdan Karmat tarafından kurulan bozuk fırka. İsmâiliyye ve Bâtıniyye de denir.

lisan-ı milli / lisan-ı millî

 • Millî dil (ulusal dil).

maarif nazır vekili

 • Millî Eğitim Bakan Yardımcısı.

maarif nazırı

 • Milli Eğitim Bakanı.

maarif vekaleti / maarif vekâleti

 • Millî Eğitim Bakanlığı.

maarif vekili

 • Milli Eğitim Bakanı.

maarif yangını

 • Millî Eğitim Bakanlığında çıkan yangın.

maslahat-ı millet nazarında

 • Milletin faydası açısından.

meb'us / meb'ûs / مَبْعُوثْ

 • Milletvekili.
 • Milletvekili.

meb'uslar heyeti

 • Millet Meclisi.

meb'usluk

 • Milletvekilliği.

mebus

 • Milletvekili.

mebusan / mebusân

 • Milletvekilleri.

meclis-i meb'usan

 • Millet Meclisi.

meclis-i mebusan / meclis-i mebusân

 • Millet Meclisi.

mecmu-u millet

 • Milletin tamamı.

mefahir-i milliye / mefâhir-i milliye

 • Millî iftihar araçları, övünç vesileleri.

mejdek

 • Mîlâdî dördüncü asırda İran'da komünizmi ilk kuran şahıs.

menfaat-i kavmiye

 • Milletin çıkarı.

mevcudiyet-i millet

 • Milletin varlığı.

miladi / milâdî

 • Milada dayanan.

milel / مِلَلْ

 • Milletler.
 • Milletler.

milletperver

 • Milletini seven.
 • Milletini seven.

milletperverlik

 • Milletini sevme.

milli / millî

 • Milletle ilgili.

milli müdafaa vekaleti / millî müdafaa vekâleti

 • Millî Savunma Bakanlığı.

milliyeten

 • Milliyet itibariyle, millî olarak.

milliyetle istihza

 • Millilik ülküsüyle, idealiyle alay etme.

milliyetperver / مایت پرور / مِلِّيَتْپَرْوَرْ

 • Milliyetini seven. (Farsça)
 • Milliyetçi, milletini seven.
 • Milliyetçi, nasyonalist. (Arapça - Farsça)
 • Milliyetini seven.

milliyetperverlik

 • Milliyetçilik, nasyonalizm. (Arapça - Farsça - Türkçe)

milyonlarla islam / milyonlarla islâm

 • Milyonlarca Müslüman.

mücahede-i milliye

 • Millî mücadele.

müdafaa-i milliye

 • Millî savunma.
 • Milli müdafaa, milli savunma.

müddei-yi umumi / müddei-yi umumî

 • Milletin umum haklarını korumak üzere muhakemede hazır bulunan vazifeli, hukuk tahsilini bitirmiş hükümet memuru. Adliye bakanlığına bağlı, icra kuvvetini birlik halinde temsil eylemek üzere teşekkül eden, adlî idare makamında bulunan şahıs. Savcı.

muhabbet-i milli / muhabbet-i millî

 • Millî sevgi.

muhabbet-i milliye

 • Millî muhabbet; İslâm dinine, şeriatına ve inancına ait sevgi.

müyülat-ı aliye-i milliye / müyülât-ı âliye-i milliye

 • Millî yüce meyiller, eğilimler.

namus-u milli / namus-u millî

 • Millî namus.

namus-u milliye

 • Millî namus, şeref.

nazar-ı millet

 • Milletin bakışı, düşüncesi.

rabıta-i milliye

 • Milliyet bağı.

rehber-i millet

 • Milletin rehberi, öncüsü.

saadet-i millet

 • Milletin mutluluğu.

seciye-i milliye

 • Millî karakter ve ahlâk.

sehavet-i milliye / sehâvet-i milliye

 • Millî cömertlik.

selamet-i millet / selâmet-i millet

 • Milletin selâmeti, esenliği, güven içinde oluşu.

selamet-i millet fedaileri / selâmet-i millet fedâileri

 • Milletin kurtuluşu ve esenliği için fedakârlıkta bulunan ve kendini feda eden kişiler.

sene-i miladiyye / sene-i mîlâdiyye / سنهء ميلادیه

 • Miladî yıl.

şeref-i milliye

 • Millete ait şeref.

silah-ı milli / silah-ı millî

 • Milli silâh.

sôfistaiyye / sôfistâiyye

 • Mîlâddan önce beşinci asırda Yunanistan'da ortaya çıkan felsefî bozuk bir fırka, topluluk.

şura-yı ümmet / şûrâ-yı ümmet

 • Milletin şûrâsı, Müslüman kanaat önderlerinin görüşü.

terbiye-i milliye

 • Milli eğitim.

uhuvvet-i milliye

 • Millet kardeşliği.

ümem

 • Milletler.

unsurculuk

 • Milliyetçilik, ırkçılık.

unsuriyetperver / unsûriyetperver / عُنْصُرِيَتْپَرْوَرْ

 • Milliyetçi, ırkçı.
 • Milliyetini aşırı seven, ırkçı.

vazife-i milliye ve vataniye

 • Millî ve vatanî görev.

zaaf-ı milliyet

 • Milliyetin zayıflığı, güçsüzlüğü.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın