REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Mide ifadesini içeren 82 kelime bulundu...

areb

 • Şehir ehli olanlar.
 • Mide fesâdı.

ayin / âyin

 • Merâsim. Usûl. Görenek. Dinî âdâb. Âdet, örf ve kanun.
 • Ziynet, süs.İslâm'da fıkıh lisânı âyin kelimesini kabul etmemiştir. Bazı vakıflar, filân câmide herhangi bir tarikat âyini icra için te'sis yapacakları zaman vaki olan müracaatlarında fetvahâne tarafından verilen müsaadelerde âyi

batın

 • Mide, karın.

batn

 • Karın, mide.
 • İç, karın, insanın içi. Mide.
 • Soy, nesil.
 • Birbirlerine hısımlığı pek yakın olmayan küçük kabile.

behv

 • (Behve) Misafir odası.
 • Yer altında hayvan ağılı. (Bu iki mananın cem'i Ebhâ-Bühüvv şeklindedir)
 • Geniş meydan, yer.
 • Göğüsün içi, boğazdan mideye kadar olan aralık.
 • Rahim ile mahrecinin arası.

berde

 • Tıb: Mide dolgunluğu.

berede

 • Dolu.
 • Çok yemekten midenin dolması.

beşm

 • Çok yemekten dolayı midenin dolması.

betin

 • Yalnız midesini düşünen kimse.

bevvab-ı mi'de

 • Mide kapısı.

bıtna

 • Malın, paranın ve servetin ziyadeliğinden doğan sürur, sevinç.
 • Mide dolgunluğu.

buht

 • Arabî ile Acemîden doğmuş develer.

camid

 • (Câmide) Ruhsuz, sert, katı madde. Cansız.

cemaat / cemâat / جماعت

 • Topluluk. (Arapça)
 • Camide ibadet edenler. (Arapça)

cev'an

 • (Cu'. dan) Acıkmış, aç, midesi boş.

dagas

 • Çok yemekten dolayı midenin dolması.

ebes

 • Çok süt içmekten dolayı midede ve karında meydana gelen şiş.

fazz

 • Kaba ve kötü huylu olan kimse.
 • Karın suyu, mide suyu.

fesad-ı mi'de

 • Mide fesadı, mide bozukluğu.

fuak

 • Can çekişme.
 • Midenin çekilip toplanması.
 • Hıçkırık.

gamt

 • Çok yemekten dolayı midenin şişmesi.
 • Ağırlık olmak.

gaseyan

 • Mide bulantısı. Kusmak.

gudde-i mideviye

 • Mide bezi.

hamaid

 • (Tekili: Hamîde) Bir kimsenin medhedilmeğe lâyık olan işleri.

hatib / hatîb

 • Câmide müslümanlara dînî nasîhat eden ve hutbe okuyan.

havsala

 • Zihnin bir şeyi kavrama derecesi. Anlayış. Akıl.
 • Tıb: Kuş kursağı. Karın boşluğu. Cevf.
 • Mide.

hazm

 • Midedeki yenen şeyleri eritmek, sindirmek. Vücuda yarayacak hale getirmek.
 • Birisine ansızın hücum etmek.
 • Ansızın bir şey üzerine inmek.
 • Birisinin hakkını, malını gasb ile alıp zulmeylemek.
 • Münasebetsiz bir hale, güce gidecek bir vaziyete düşenin kendi nefsini

hulkum

 • Boğaz, gırtlak, ağızdan mideye giden yol.
 • İnsan veya hayvan boğazı. Ağızdan mideye giden yol.

hüviyyet

 • Asıl. Mâhiyyet. Birisinin kimliği, kim olduğu, kökü, esası ve ne olduğu.
 • Cenab-ı Hakkın varlık sıfatı.
 • Hamiyyet ve istikametten, ulüvv-ü cenâbdan ibâret olan sıfât-ı hamide.

i'tikaf / i'tikâf

 • İbâdet niyetiyle câmide bir müddet bulunmak. Îtikâf, nezr (adak) olursa vâcib, Ramazan ayının son on gününde sünnet, bunların dışında herhangi bir zamanda namaz kılmayı beklemek, göz-kulak günâh işlemesin niyetiyle mescidde bulunmak ise müstehâbdır (sevâbdır). Îtikâfa girene mü'tekif denir.

 • t. Herşeyin içerisi, dâhil, derun.
 • Bir şeyin ortasındaki kısım, göbek.
 • Karın, mide.
 • Kalb, vicdan, gönül.
 • Harem dairesi.
 • Bir şeyin görünmez ciheti, bâtın.

ıdla'

 • Çok yemekten dolayı midenin dolması ve hasta olmak.

ifsad-ı mi'de

 • Mideyi bozma.

imtila-i mide

 • Mide dolgunluğu.

inhizam

 • Yemek hazmolunma. Yemeklerin midede erimesi.

intizar

 • (Nazar. dan) Gözlemek. Ümidederek beklemek.

irtica

 • Ummak, ümidetmek, rica etmek.

işkembe

 • Geviş getiren hayvanların midesinin en büyük kısmı. (Farsça)
 • Karın. (Farsça)
 • Hayvan midesi.

kamara

 • Vapurlarda mevki sayılan odalar ve salonlar.
 • Gemide kaptan gibi erkâna mahsus odalar.
 • Buğday ve arpa gibi mahsul demetlerinden harman yerinde yapılan küme.
 • Avrupa devletlerinde millet meclisi.

keştinişin / keştînişin

 • Gemide oturan. Gemide bulunan kimse. (Farsça)

keymus

 • yun. Yiyecek ve içecek maddelerin midede hazmolunup erimesinden hâsıl olan bir sıvıdır ve kana karışır.

kezaz

 • (Kezazet) Hadden tecavüz etmek, haddini aşmak.
 • Tıb: Nefes alamıyacak derecede mide dolgunluğu.

kırkbayır

 • Geviş getiren hayvanların midelerinin bir bölümü.

kirş

 • İşkembe. Geviş getiren hayvanların midesi.
 • Karın, mide.

kürsi-nişin

 • Tahtta oturan hükümdar, pâdişah. (Farsça)
 • Vâli. (Farsça)
 • Câmide vaaz eden. (Farsça)

kutne

 • Geviş getiren hayvanların midelerinin bir bölümü. Şirden.

laalle

 • Arabçada olması mümkün şeyler için kullanılır. Ola ki, umulur, ümid edilir, umulur ki mânâlarınadır. Ümide veya endişeye delâlet eder.

levy

 • Bükmek.
 • Eğmek, meylettirmek.
 • Karın ağrısı.
 • Mide fesadı.

mekarim / mekârim

 • (Tekili: Kerem) Keremler. İyilikler.
 • Güzel ahlâk sahibi olmak.
 • Ahlâk-ı hamide, Cenâb-ı Hakk'ın sevdiği, beğendiği güzel ahlâk.

mem'ud

 • Midesinde hastalık olan.

meyd

 • Deprenmek. Sallanmak.
 • Ziyaret etmek.
 • Hareket etmek.
 • Kırağı çalmak.
 • Meyletmek.
 • Neşv ü nemâ bulmak.
 • Başı dönüp midesi bulanmak.

mide-i hayvaniye ve nebatiye

 • Hayvanî ve bitkisel mide.

mide-i insaniyet

 • İnsanlık midesi, insanî değerlerle doyan mide.

mide-i kübra / mide-i kübrâ

 • Büyük mide.

mide-nüvaz

 • Mide okşayan (maydanoz).

midevi / midevî / معدوی / مِعْدَه و۪ي

 • Mide ile alâkalı mideye ait.
 • Mideye yarar.
 • Mide ile ilgili, mideye âit.
 • Mide ile ilgili.
 • Mideyi yormayan. (Arapça)
 • Mideye âit.

mihrab

 • Camide imamın namaz kılarken cemaatin önünde durduğu yer.
 • Şiddetli harbeden cengâver. Bahadır.
 • Evin şerefli yüksek yeri, çardak.
 • Meclisin sadrı ve ekrem mevzii.
 • Mc: Harb âleti.
 • Orman.
 • Melikin hususi makamı.
 • Mc: Şeytan ve hevâ ile muhare
 • Câmide cemaatle namaz kılarken imamın bulunduğu yer.

mihrap

 • Câmide cemaatle namaz kılarken imamın bulunduğu yer; bir mekânın en şerefli ve en kıymetli yeri.

minber

 • Camide hatibin hutbe okumasına mahsus kürsü. (Rif'at mânasına olan nebr'den ism-i âlettir.)
 • Câmide hutbe okunan yer.
 • Camide hutbe okunan yer.

müfsid-i mi'de

 • Mideyi bozup ifsad eden.

mukabele / mukâbele

 • Karşılık, karşılamak.
 • Mücadele.
 • Karşılaştırmak. Karşılıklı yapılan iş, karşılıklı yapılan okuma.
 • Camide Kur'ân-ı Kerimi okuyup halka dinletmek.
 • Yüz yüze olmak.
 • Düşmanın şerrinden kurtulmak ve onun şiddetini kaldırmak için onu yıldıracak tedbirde bulunm
 • Ramazân-ı şerîf ayında câmide her gün Kur'ân-ı kerîmden bir cüz (yirmi sayfa) olacak şekilde cemâatin huzûrunda Kur'ân-ı kerîm okumak.

mülaet

 • (Çoğulu: Mulâ) Midedeki rahatsızlıktan dolayı husule gelen zükkâm hastalığı.
 • Hazret-i Peygamber'in (A.S.M.), Hz. Abbas'ı ve dört erkek evlâd-ı mübarekelerini örttüğü perde.
 • Büyük ihram.

mümteli

 • (Melâ. dan) Dolu, dolgun, dolmuş.
 • Mide dolgunluğuna uğramış.

mürettebat

 • İş ekibi, personel, gemide çalışanlar.
 • Tertib edilmiş olanlar.
 • Bir iş için hazırlanmış kimseler.
 • Gemide çalışan şahıslar.

mütecemmid

 • (Mütecemmide) Donan, donmuş.

na-güvar

 • (Nâ-güvâre) Midede zor hazmolunan şey. Sindirimi zor. (Farsça)
 • Yenilmesi veya içilmesi acı olan şey. (Farsça)

rac

 • Mide. (Farsça)

recai

 • Ricacı. Ricayla ilgili. Dua ve yalvarmağa, ümide dair.

rıda' / rıdâ'

 • Süt emme çağında yâni iki buçuk yaşından küçük bir çocuğun bir kadının memesinden süt emmesi veya bir kadının sütü bir vâsıta ile çocuğun mîdesine gitmesi.

saff

 • Bir sıra dizilmiş şey, bir şeyi sıra ile uzun uzadıya dizmek.
 • Câmide cemâatın sırası.

şenak

 • Devenin yularını çekmek.
 • Çok yemekten mide dolmak.
 • Yaralamaktan dolayı alınan az diyet.

şikem / شكم

 • Karın. (Farsça)
 • Mide. (Farsça)

şikembende

 • Midesine düşkün. Çok yiyen. (Farsça)

şikemperver

 • Midesini seven, obur.

teceşşu'

 • Çok yemekten midenin dolması.
 • Genirmek.

tekeymüs

 • Yemeklerin midede ezilmesi.

telebbük

 • Mide dolgunluğuna uğrama.

terecci

 • (Recâ. dan) Rica etme, yalvarma.
 • Ümidetme, umma.

tinnin / tinnîn

 • Büyük yılan; astronomide yedi burç boyunca uzanan hafif beyazlık.

tuhme

 • Mide dolgunluğu. Hazımsızlık.

usare-i mideviye

 • Mide suyu, mide salgısı.

zereb

 • Keskin nesne.
 • Midenin bozulması.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın