LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Mezhep ifadesini içeren 36 kelime bulundu...

cebriye

 • İnsandaki iradeyi inkâr eden batıl bir mezhep.

cebriyye

 • Cüz'î iradeyi inkâr eden mezhep.

ehl-i sünnet

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) söz ve hareketlerine şüphesiz, kat'i ve sağlam delillerle uyan. Sahabe ve onlara tâbi' olanların mezhebi ve o mezhepte olan. Bunların muhaliflerine "ehl-i bid'a" veya "fırak-ı dâlle" denir. (Farsça)

eimme-i erbaa

 • Dört mezhep imamı; İmam-ı Âzam, İmam-ı Şâfiî, İmam-ı Mâlik, İmam-ı Hanbel.

eş'ari / eş'arî

 • Eş'arî mezhebi veya o mezhepte olan. Asıl adı Eb-ul Hasan-ül-Eş'arî olan İmam-ı Eş'arî, Ehl-i Sünnet itikadını âyetlere, hadislere göre izah ve şerh ederek tesbit etmiştir. Ehl-i Sünnet Mezhebi itikadına tercümanlık ederek İslâmiyet'e büyük hizmet etmiştir. (Hi. 260-324) İtikada dâir meydana koyduğu

eşari / eşârî

 • İtikadî bir hak mezhep kuran âlimin namı.

fırak

 • Tümenler, alaylar, bölükler.
 • Partiler.
 • Takımlar, kalabalıklar, ehl-i sünnet ve cemaatten ayrılan mezhepler.

fırak-ı islamiyye / fırak-ı islâmiyye

 • İslâm fırkaları, mezhepleri.

hanbeli / hanbelî

 • Bir mezhep, bu mezhepten olan kimse.
 • Dört hak mezhepten birisi. İmam-ı Ahmed bin Hanbel Hazretlerinin mezhebinden olan.

hanefi / hanefî

 • Dört hak mezhepten birisi. Veya bu mezhepten olan kimse.
 • Amelde İmam-ı Âzam Ebû Hanîfe'ye uyup bu mezhepten olanlar.
 • Bir mezhep, bu mezhepten olan kimse.

imam-ı malik / imam-ı mâlik

 • (Hi: 93-179) Medine-i Münevvere'de doğdu. İmâm Mâlik bin Enes diye anılır. Mâlikî Mezhebinin imamı. El-Muvatta isimli eseri, "Kütüb-ü Sitte"ye dahil olacak kıymettedir. Mezhebinin mensubları, Afrika ve Endülüs'te çok yayılmıştır. Bu mezhepte olana "Malikî" denir.

itizal / itizâl

 • Mu'tezile, "Kul kendi fiilinin yaratıcısıdır" iddiasında olan ehl-i sünnet dışı bir mezhep.

kaderiye

 • "Kul fiilin yaratıcısıdır" diyen sapık mezhep.

katolik / قَاتُولِيكْ

 • Hıristiyanlıkta bir mezhep.
 • Hiristitanlıkta bir mezhep.

lazım-ı mezhep / lâzım-ı mezhep

 • Mezhebe zorunlu olarak lâzım olan ve ondan ayrılması düşünülemeyen şey (meselâ, iktisat ilmi bir mezhepse, onun lâzımı matematik ilmidir. Çünkü matematik ilmi olmadan iktisat hesaplanamaz).

maliki / mâlikî

 • Dört hak mezhepten biri.

maneviye / mâneviye

 • İyilik ve kötülük ilâhı diye iki ilâha inanmaktan ibaret batıl bir mezhep olup zerdüştlerden alınmıştır.

matüridi / mâtüridî

 • İtikadda hak mezhep imamı olan âlim.

mezahib / mezâhib / مذاهب

 • Mezhepler, tutulan yollar.
 • Mezhepler, tutulan yollar.
 • Mezhepler.
 • Mezhepler. (Arapça)

mezahib-i erbaa / mezâhib-i erbaa

 • Dört mezhep: Hanefî, Şafiî Malikî, Hanbelî.
 • Dört mezhep; Hanefî, Şâfî, Mâlikî, Hanbelî mezhepleri.

mezahib-i salikin / mezâhib-i sâlikîn

 • Hak yolda yürüyenlerin takip ettikleri mezhepler, yol ve yöntemler.

mezheb / مذهب

 • Gidilen, tutulan yol.
 • Mezhep.
 • Yol. (Arapça)
 • Mezhep. (Arapça)
 • Ekol. (Arapça)

mezheb-i batıl / mezheb-i bâtıl

 • Hak olmayan mezhep.

mezheb-i evvel

 • İlk mezhep, ilk yol.

mezheb-i hak

 • Doğru mezhep.

mezheb-i has / mezheb-i hâs

 • Özel mezhep.

mezheb-i mercuha / mezheb-i mercûha

 • İkinci derecede tercih edilen mezhep, ekol.

mezheb-i zaif

 • Zayıf mezhep, yol.

mezheben

 • Mezhep olarak.

mutezile / mûtezile

 • "Kul kendi fiilinin yaratıcısıdır" iddiasında olan ehl-i sünnet dışı bâtıl bir mezhep.
 • Kendi akıllarını temel unsur kabul edip, Kur'ân ve sünneti ona uydurmaya çalışan Ehl-i Sünnet dışı bâtıl bir mezhep.
 • Akla haddinden fazla önem veren sapık bir mezhep.

ortodoks

 • Hıristiyanlıkta bir mezhep.

protestanlık

 • Purutluk, Hıristiyanlıkta bir mezhep.

purutluk

 • Hıristiyanlıkta bir mezhep, protestanlık.

rafıza

 • Şii fırkalarından bir tâife. Hak mezhepten ayrılmış, namazsız, itikadı bozuk kimse.
 • Asker kaçağı güruhu.
 • Düstur, akide ve nizam kabul edilen esaslardan ayrılanlar.

şafii / şafiî

 • Hak mezheplerden biri, onu kuran büyük âlimin ünvanı.

vehhabi / vehhabî

 • Muhammed İbn-i Abdulvehhab nâmında birisinin sebeb olduğu İslâmî bazı mes'elelerde ifrat gösteren ve dört hak mezheb hâricinde bir mezhepten olan. Fıkıhta Hanbelî, itikadda İbn-i Teymiye'ye bağlıdırlar. Tarikatlarına Muhammediye ismi verirler.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın