LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Mesele ifadesini içeren 181 kelime bulundu...

afaki / afakî

 • Kâinat ve içindeki hâdiselere âid. Nefsin haricindeki âleme dair.
 • Kıymetsiz sözler ve meseleler. (Enfüsinin zıddı.) (Objektif)

akliyat / akliyât

 • Aklın kapasitesine göre ele alınan meseleler, bilimsel şeyler.

akliyyat

 • Müşahedeye ve tecrübeye girmeyen ve sadece akıl ile düşünülen şeyler ve hususlar. Nazarî meseleler.

araiz

 • (Tekili: Ariza) Arz olunan meseleler. Küçükten büyüğe yazılan yazılar.

ariza / arîza

 • Bir mesele hakkında istek ve taleplerin sunulduğu yazı, mektup.

ariza-i aciziye / arîza-i âciziye

 • "Bu aciz talebenizin bazı meselelerini sunduğu dilekçe" anlamına gelen ifade.

asla ve mutlaka zarar iras etmez / asla ve mutlaka zarar îras etmez

 • Bir meselenin temelinde ve özünde olan unsurlara kesinlikle ve hiçbir şekilde zarar vermez.

atf-ı beyan

 • Mâkablini yâni mâtufun aleyhin mefhumunu izah ve te'kid için atfolunan tâbir. Meselâ: "Meseleyi izâh ve teşrih eyledi" cümlesindeki "ve" gibi.

batıni / batınî

 • İçe ait olan. Dış görünüşe ve zâhire dâir olmayan. Bâtına mensub ve müteallik. Dâhili ve manevi meselelere âit.
 • Tas: Bâtiniyyeden olan.

burak-ı meşveret-i şer'iye

 • Şer'î meşveret bineği; şeriatın her türlü meselenin çözümünde esas aldığı istişare ve danışma kurulu.

cerhetmek

 • Yaralamak. Herhangi bir meseleyi hak ve hakikatle çürütmek. Yanlış veya yalanını bulup hurafe ve bâtıl olduğunu isbât edip herhangi bir kimsenin veya cereyanın fikrini kabul etmemek.

cevher

 • Değerli taş; değerli mesele.

cüz'i hadise-i şer'iye / cüz'î hâdise-i şer'iye

 • Şeriatın ferdî, bireysel meselesi, olayı.

dava / dâva / davâ / دعوی

 • Savunulan düşünce, hak talebi, önemli mesele.
 • Dava. (Arapça)
 • Teorem. (Arapça)
 • Mesele. (Arapça)

dekaik-i mesail-i fer'iye / dekaik-i mesâil-i fer'iye

 • Ana meselelerin kollarına ve en alt konularına yönelik incelikler.

derd

 • Dert, hastalık, üzüntü, dilek, mesele.

diplomat

 • yun. Memleket hakkında siyasi söz sâhibi. Dış meseleler hakkında milletlerarası işlerle uğraşan siyaset adamı.
 • Becerikli, söz söyliyebilen.
 • Memleket ve millet meseleleri hakkında siyasî söz sahibi.

divan-ı hümayun / divan-ı hümâyun

 • Halkın dâva ve şikâyetlerinin dinlenip halledildiği, devlet meselelerinin görüldüğü padişah huzuru. Bu mecliste; sadrazam, şeyh-ül İslâm, kazaskerler, defterdarlar ve sair büyük devlet ricali bulunurdu. (Farsça)

ehl-i hibre

 • Ehl-i vukuf. Bilirkişi. Meselenin künhüne vâkıf mütehassıs zât. (Farsça)

ehl-i ifrat

 • Bir meselede aşırı gidenler, sınırı aşanlar.

ehl-i ihtisas

 • İhtisas sahibi olan kimseler. Bu kişiler yalnız kendi meslekleriyle uğraşırlar, çeşitli meslek ve meselelerle fikirlerini dağıtmazlar.

ehl-i tefrit

 • Tersine aşırı olanlar, bir meselede ortalamanın altında kalanlar.

ehl-i usulüddin

 • Din usulculeri; dinin usul ve prensiplerini bilen, itikada ait meseleleri ispat eden âlimler.

emma ba'd / emmâ ba'd

 • Bundan sonra, asıl meseleye gelince mânâsında; söz başı, besmele, hamdele ve duadan sonra söylenen söz, fasl-ı hitâb (söze başlama).

emma ba'dü / emmâ ba'dü

 • Bundan sonra, asıl meseleye gelince mânâsında olup, söze başlarken kullanılan ve gelecek ifadenin büyük önemini bildiren söz.

emr-i maaş

 • Geçim meselesi, geçinme işi.

fani olma / fâni olma

 • Bir meseleye kendinden geçer derece kendini verme.

faysal

 • Kesin hüküm; karmaşık bir meseleyi kesin hatlarıyla çözümleme, yanlışı doğrudan ayırma.

fetva / fetvâ

 • Bir meseleyle ilgili dinî hüküm.

fetva emini

 • Şeyhülislâm kapısındaki Fetvahane'nin başında bulunan zata verilen ünvandır. Şeyhülislâma sorulan şer'i meselelerin fetvalarını hazırlamak, istida ile vukubulan suallere cevap vermek ve şer'iyye mahkemelerinden verilen ilâmları tetkik etmek vazifeleriyle mükellefti. Maiyyetinde Fetvaemini muavini, İ

fıkıh-fıkh

 • Bir şeyi anlayıp bilme,
 • Şeriat ilmi, şeriatın usül ve hükümleri, amelî ve şer'î meseleler bilgisi. Hukuk bilgisi.

füruat / fürûat

 • Detaylar, ayrıntılar; aynı soydan gelenler, esastan olmayan talî meseleler.

füruat-ı şeriat

 • Dinin temel meselelerinden ayrılan dalları, alt bölümleri.

galuta

 • (Çoğulu: Gulutât) Kişiyi zora düşüren meseleler.

hakaik-i diniye

 • Dini esaslar, dini meselelere ait hakikatler, gerçekler.

hatib-i fasih / hatib-i fasîh

 • Meseleleri çok net ifadelerle muhataplarına veciz şekilde anlatan hatip.

hatırat-ı imaniye

 • İmanî meselelerle ilgili hatıralar; hatıra gelen ve kaleme alınan meseleler.

hayat-memat meselesi

 • Ölüm-kalım meselesi.

hem-dest-i vifak

 • Bir meselede anlaşarak elele verme, elbirliği.

hikemiyat-ı kur'aniye / hikemiyat-ı kur'âniye

 • Kur'ân'daki hikmetler, hikmetli meseleler.

hıyarat

 • (Tekili: Hıyâr) İslâm hukukunda alışveriş meselelerine ait muhayyerlik hususları.

hükm

 • (Hüküm) Karar. Emir. Kuvvet. Hâkimlik. Amirlik.
 • İrade. Kumanda. Nüfuz.
 • Kadılık etmek.
 • Tesir. Cari olmak.
 • Makam.
 • Bir dâvanın veya bir meselenin tedkik edilmesinden sonra varılan karar.
 • Man: Fikirler ve tasavvurlar arasındaki râbıtayı tasdik veya

icma / icmâ

 • Toplama, büyük âlimlerin bir mesele üzerinde birleşmeleri.

icma-ı ümmet / icmâ-ı ümmet

 • Aynı asırda yaşamış olan İslâm âlimlerinden müçtehit olanların, şeriatın bir meselesi hakkında verilen hükümde birleşmeleri, dinî bir konuda söz birliği etmeleri.

ihtimal-i sıhhat

 • Bir meselenin sağlıklı ve doğru olabilme ihtimali.

ihtiyac-ı ifham

 • Meselenin anlaşılmasına olan ihtiyaç.

ilm-i münazara

 • Bir meseleyi tartışarak çözümleme ilmi.

ilm-i usuliddin / ilm-i usûliddin

 • Dinin temel meselelerini ve gayelerini araştıran metod ilmi; metodoloji.

ilmihal / ilmihâl

 • İman esaslarıyla, namaz, abdest gibi amel ile ilgili meseleleri halkın seviyesinde anlatan kitap.

ima etme / imâ etme

 • Bir meseleyi dolaylı ve üstü kapalı olarak ifade etme.

inayat-ı seb'a / inâyât-ı seb'a

 • Yedi yardım; Yirmi Sekizinci Mektup, Yedinci Risale Olan Yedinci Mesele.

istifta

 • Bir meselede dinin hükmünü sorma.

istişmam

 • Koklama, hissetme; ince meseleleri sezme, anlama.

ittihad-ı islam / ittihad-ı islâm

 • İslâm birliği. İttihad-ı İslâmın varlığı ve devamı için: 1-İslâm milliyetini esas alıp, menfi unsuriyet fikrini bırakmak. 2-İslâm dünyasındaki dini cemaatler, gayede ve dinî esaslarda ittifak edip teferruat meseleleri medar-ı niza etmemek. 3-İslâm devletleri arasında meşveret-i şer'iyeyi yapmak.Bunl

jüri

 • Bir mesele hakkında hüküm vermek için toplanan heyet.

kaffe-i esbab-ı sübutiye / kâffe-i esbab-ı sübutiye

 • Bir meselenin sağlam dayanaklara sahip olduğunu gösteren sebepler.

kaide-i külliye

 • Genel, kapsamlı kural; kendisine cüz'î, detay meselelerin tatbik edilebildiği genel kural.

karine / karîne

 • Karışık bir iş veya meselenin anlaşılmasına yarayan hal, ipucu.

kazaya / kazâyâ / قضایا

 • Kaziyeler, önermeler, işler, meseleler.
 • Meseleler, problemler. (Arapça)

kaziye-i mutlaka

 • Bir mesele hakkında, hiçbir sınırlama söz konusu olmaksızın ifade edilen kaziye, önerme.

kaziyye / قضيه

 • İş, mesele, dava.
 • Önerme.
 • Mesele. (Arapça)
 • Önerme. (Arapça)

kelam

 • Söz, söyleyiş, nutuk.
 • Dil, lehçe.
 • Kelâm ilmi, İslâmî inanç meselelerinden bahseden ilim.

kıyle

 • "Denildi, söylendi" anlamına gelen bu kelime, bir mesele hakkındaki farklı rivayetleri fade eder.

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

lazım-ı beyyin / lâzım-ı beyyin

 • Bir mesele hakkında hiçbir delil ve işarete ihtiyaç olmadan, o şeyle beraber düşünülmesi zaruri olan diğer bir şey (insan denilince ilim kabiliyetinin akla gelmesi gibi).

lazıme-i zaruriye-i beyyine / lâzıme-i zaruriye-i beyyine

 • Bir meseleyle beraber düşünülmesi ister istemez zaruri olan diğer bir şey ("Allah" denilince Onun ezelî olduğu da zorunlu olarak bilinir).

ma'kul-ül-ma'na

 • Bir sebebe, illete ve maslahata dayanan şer'i mesele. (Fakat, hakiki sebeb ise emr-i İlâhidir.) Bir hikmete ve bir maslahata binâen tercih edilmiş veya o hükmün teşriine müreccih olmuş olan şer'i mes'ele.

ma'kulat

 • (Tekili: Ma'kul) Aklın uygun bulduğu, ancak akıl ile bilinir ve nakle müstenid olmayan meseleler ve ilimler.

ma-i mevsufe / mâ-i mevsufe

 • Şey mânasında nekre olup bir sıfattan evvel kullanılır. (Nazartu ilâ mâ mu'cebin leke: Sana hoş gelen şeye baktım) cümlesindeki gibi...Bazan da sıfatsız olur. (Ni'me-mâ: Ne güzeldir) (Meselen-mâ: Bir misâl olarak) kelimelerinde gördüğümüz gibi.

makulat-ı sırfe / mâkulât-ı sırfe

 • Tamamıyla aklî olan meseleler.

maruzat-ı hususiye / mâruzât-ı hususiye

 • Arz edilen, sunulan özel bir mesele.

maruzatta bulunma / mâruzatta bulunma

 • Bir meseleyi sunma.

matlab

 • İstek, istenilen şey.
 • Hallolunacak mesele. Mebhas.
 • Kaziye.
 • İstenilen şey, istek.
 • Bahis, mesele, kazıyye, önerme.

meclis

 • Bir mesele için toplanmış insan topluluğu.

mes'ele-i imamet / mes'ele-i imâmet / مَسْئَلَۀِ اِمَامَتْ

 • Halîfelik meselesi.

mesail / mesâil / مسائل

 • Meseleler.
 • Meseleler.
 • Meseleler. (Arapça)

mesail-i azime / mesâil-i azîme

 • Büyük meseleler.

mesail-i azime-yi siyasiye / mesâil-i azîme-yi siyasiye

 • Siyasete ait büyük meseleler.

mesail-i cüz'iye-i fer'iye-i hilafiye / mesail-i cüz'iye-i fer'iye-i hilâfiye

 • İhtilaf konusu olan, hakkında farklı görüş belirtilebilen cüz'î (bireylerle ilgili) ve fer'î (imanla ilgili olmayan, amellerle ilgili) meseleler.

mesail-i dakika / mesâil-i dakika / مَسَائِلِ دَقِيقَه

 • İnce ve hassas meseleler.
 • İnce meseleler.

mesail-i diniye / mesâil-i diniye

 • Dinî meseleler, konular.

mesail-i dünyeviye

 • Dünyaya ait, dünyayla ilgili meseleler.

mesail-i felsefiye / mesâil-i felsefiye

 • Felsefe meseleleri.

mesail-i fer'i / mesâil-i fer'î

 • Teferruata dair meseleler.

mesail-i fer'iye / mesâil-i fer'iye

 • Teferruata dair olan meseleler.

mesail-i hilafiye / mesail-i hilâfiye

 • İhtilâf mevzuu olan, hakkında farklı görüş belirtilebilen meseleler.

mesail-i hukukiye

 • Hukuk meseleleri.

mesail-i içtihadiye-i hilafiye / mesâil-i içtihadiye-i hilâfiye

 • Üzerinde ihtilaf edilen içtihadi meseleler.

mesail-i ilahiye / mesâil-i ilâhiye

 • İlâhi meseleler.

mesail-i ilmiye / mesâil-i ilmiye

 • İlmî meseleler.

mesail-i ilmiye ve aliye / mesâil-i ilmiye ve âliye

 • İlmî ve yüksek meseleler.

mesail-i imaniye / mesâil-i imâniye

 • İmanla ilgili meseleler.

mesail-i imaniye-i kelamiye / mesâil-i imaniye-i kelâmiye

 • Kelâm ilmindeki imanî meseleler.

mesail-i islamiye / mesâil-i islâmiye

 • İslâmî meseleler.

mesail-i istikbaliye / mesâil-i istikbaliye

 • Gelecekle ilgili meseleler.

mesail-i kevniye / mesâil-i kevniye

 • Yaratılışla ilgili meseleler.

mesail-i kudsiye

 • Kutsal meseleler.

mesail-i kur'aniye / mesâil-i kur'âniye

 • Kur'ân'ın meseleleri.

mesail-i mantıkıye / mesâil-i mantıkıye

 • Mantık meseleleri.

mesail-i mühimme-i hakikiye / mesâil-i mühimme-i hakikiye

 • Gerçek önemli meseleler, konular.

mesail-i müteferrika / mesâil-i müteferrika / مَسَائِلِ مُتَفَرِّقَه

 • Farklı meseleler, değişik konular.
 • Farklı meseleler.

mesail-i şer'iye / mesâil-i şer'iye

 • Şeriatın meseleleri, kaideleri.

mesail-i şeriat / mesâil-i şeriat

 • Şeriata ait meseleler.

mesail-i siyasiye / mesâil-i siyasiye

 • Siyasetle ilgili meseleler.

mesail-i yakini / mesâil-i yakîni

 • Kesin bilgiye ait meseleler.

mesele / مسئله

 • Mesele, konu. (Arapça)
 • Sorun. (Arapça)
 • Problem. (Arapça)

mesele-i ahiret / mesele-i âhiret

 • Ahiretle ilgili mesele.

mesele-i akaid-i kelamiye / mesele-i akaid-i kelâmiye

 • Kelâm ilminin inanca dair meselesi.

mesele-i aliye-i zatiye / mesele-i âliye-i zâtiye

 • Zâtı ile ilgili yüce mesele.

mesele-i azime / mesele-i azîme

 • Büyük mesele.

mesele-i dünyeviye ve siyasiye

 • Siyaset ve dünya meselesi.

mesele-i gàmıza

 • Anlaşılması zor mesele.

mesele-i içtihadiye

 • Dinen kesin olarak belirtilmeyen bir konuda Kur'ân ve hadise dayanarak hüküm çıkartmayla ilgili olan mesele.

mesele-i imaniye

 • İmana dair mesele.

mesele-i imaniye ve kur'aniye / mesele-i imâniye ve kur'âniye

 • İmanla ve Kur'ân'la ilgili mesele.

mesele-i insaniye

 • İnsanlık meselesi.

mesele-i kainat / mesele-i kâinat

 • Kâinatı ilgilendiren mesele.

mesele-i kudret

 • Allah'ın kudretiyle ilgili mesele.

mesele-i kudsiye

 • Kutsal mesele.

mesele-i kudsiyesi

 • Kutsal mesele.

mesele-i melaike / mesele-i melâike

 • Melekler meselesi, konusu.

mesele-i melaike ve ruhaniyat / mesele-i melâike ve ruhaniyat

 • Melekler ve ruhanî varlıklar meselesi.

mesele-i mühimme

 • Önemli mesele.

mesele-i nakliye

 • Vahiyle bildirilen mesele.

mesele-i nuraniye / mesele-i nurâniye

 • Nurlu mesele

mesele-i şer'iye

 • Şer'î mesele, şeriat ile ilgili mesele; fıkhî mesele.

mesele-i şeriat

 • Dikkat; şeriat ile alâkalı mesele.

mesele-i sırr-ı iman

 • İmanın ince meselesi.

mesele-i tarikat

 • Tarikat meselesi.

mesele-i tevhid

 • Tevhid meselesi, birleme konusu.

mesele-i ula / mesele-i ûlâ

 • Birinci mesele.

mesele-i umumi / mesele-i umumî

 • Genel mesele, problem.

mesele-i uzma / mesele-i uzmâ

 • En büyük mesele.

mesele-i vahdetü'l-vücud

 • Vahdetü'l-vücud meselesi.

mesele-i vahide / mesele-i vâhide

 • Tek mesele, tek konu.

mesele-i vataniye

 • Vatan meselesi.

mesele-i zevkiye

 • Zevk ile (tadılıp yaşamakla) bilinen mesele.

mesele-yi aliye-i zatiye / mesele-yi âliye-i zâtiye

 • Peygamber Efendimizin yüce zâtıyla ilgili mesele.

meşihat-ı islamiye / meşîhat-ı islâmiye

 • İslâmın ilmî meseleleri ile uğraşan devlet dairesi.

muamma-yı müşkilküşa / muammâ-yı müşkilküşâ

 • Anlaşılması zor mesele.

müctehed-ün-fih

 • Hakkında kat'i delil bulunmayan mesele.

müçtehidin-i muhakkikin / müçtehidîn-i muhakkikîn

 • Muhakkik müçtehidler; bir meseleyi derinlemesine bilen Kur'ân ve Sünnet ışığında hüküm ortaya koyan büyük İslâm âlimleri.

muhakeme-i hissi / muhakeme-i hissî

 • Bir mesele hakkında hislerle düşünme.

muhakkikin-i sofiye / muhakkikîn-i sofiye

 • Meseleleri delilleriyle araştırıp bilen tasavvuf erbabı kimseler.

muhtelefün fih / muhtelefün fîh

 • Hakkında ihtilaf olunan mesele.

muhtelefün fiha / muhtelefün fîhâ

 • Hakkında ihtilaf olunan mesele.

mukarrer

 • Kesinlik kazanmış; hakkında şüphe olmayan mesele.

mürşid-i kamil / mürşid-i kâmil

 • Dinî meselelerde olgunluğa ulaşmış mürşid, yol gösterici.

müspet mesail / müspet mesâil

 • Yararlı, olumlu meseleler; pozitif ilimler.

muttali / muttalî

 • Meseleyi bilen.

müttefekunaleyh

 • Üstünde birleşilen mesele.

müzakerat

 • Bir mesele hakkında karşılıklı görüş alışverişleri.

nakli delil / naklî delil

 • Şer'î hükümler için naklî delil esastır. Yalnız akıl ile din namına hüküm getirilmez ve böyle bir hükmün dinle alâkası olmaz. Dinî meselelerde aklın ve ilmin vazifesi; dinî hükümlerdeki hikmetleri ve hakkaniyet delillerini görüp izhar etmektir. Kur'anın bazı âyetlerinde yapılan akla havaleler ve Kur

nazar-ı dikkate alma

 • Bir meseleyi tüm yönleriyle ele alma.

nazar-ı hayal

 • Bir meseleye hayalen bakmak.

neam, la / neam, lâ

 • Evet, hayır. "doğru; fakat, meselenin içinde senin hatırına gelmeyen şu da var" manasındadır.

nefs-i natıka / nefs-i nâtıka

 • Konuşan öz, insan; doğru ile yanlışı birbirinden ayıran insan mahiyetinde bulunan nur, aklî ve naklî meselelerin alâkalarını hissetmeye ve anlamaya kabiliyeti olan insan ruhu, insan.

nokta-i din

 • Din noktası, meselesi.

nokta-i medeniyet

 • Medeniyet noktası, meselesi.

revabıt-ı kevniye / revâbıt-ı kevnîye

 • Kâinatla irtibatlı meseleler, kâinatla ilgili bağlar.

saded / صدد

 • Konu, asıl mesele. (Arapça)

şeyhülislam / şeyhülislâm

 • Osmanlı Devleti zamanında dînî meselelerle şerîat mahkemelerine bakan en yüksek rütbeli din adamı.

sırr-ı gamız / sırr-ı gâmız

 • Anlaşılması zor mesele.

siyaset tabibleri

 • Siyasî hastalıkların hekimleri, doktorları; siyasî meselelere çözüm arayanlar.

suret-i mesele

 • Bir meselenin sûreti, genel yapısı; asıl yapısı.

tahayyül-ü küfri / tahayyül-ü küfrî

 • Küfür ve inkârla ilgili meseleleri hayal etme.

tahlil

 • Müşkül meseleyi halletmek.
 • Bir şeyi kolaylıkla tutmak.
 • Eritmek.
 • Bir şeyi helâl kılmak.
 • Yemine kefaret etmek.
 • Man: Terkibin zıddıdır. Bir kıyas neticesinin mantık şekillerinin hangisinden olduğunu bilmek için delilin tahlili, araştırılması.
 • Fiz:

tasdik-i müddea / tasdik-i müddeâ

 • İddia edilen bir meseleyi onaylama, kabul etme.

tasnifat

 • Konu ve meseleleri düzenleyici mâhiyette olan kitaplar.

tefekkür-ü imani / tefekkür-ü imanî

 • İmana ait meselelerin düşünülmesi, tefekkür edilmesi.

tefekkür-ü imaniye

 • İmanî meselelerin düşünülmesi, tefekkür edilmesi.

teferruat-ı şer'iye

 • Şeriatın, İslâm hukuuknun fer'i meseleleri, detayları.

tegalgul

 • Bir işin içine girme, ilmî bir meseleye dalma, onda derinleşme.

tenvir ve teyid

 • Bir meseleyi aydınlatma ve destekleyici unsurlar ortaya koyma.

ulema-i muhakkik / ulemâ-i muhakkik

 • Meseleleri çok ince ayrıntılarına kadar inceleyerek hüküm veren âlimler.

umur-u diniye / umûr-u diniye

 • Dine ait işler, meseleler.

umur-u mukarrere

 • Kesin hatlarıyla ortaya konulmuş meseleler, konular ve işler.

usulü'd-din allameleri / usûlü'd-din allâmeleri

 • Kelâm âlimleri, mütekellimler; Allah'ın zât ve sıfatlarından, peygamberlik, âhiret ve inançla ilgili diğer meselelerden İslâmî esaslar dâiresinde bahseden âlimler.

vahdet-i mes'ele / وَحْدَتِ مَسْئَلَه

 • Meselenin birliği.

vahdet-i mesele

 • Bir mesele hakkında ileri sürülen delillerin biraraya toplanması.

vukufiyet

 • Vâkıf olma, meselelere hakimiyet.