LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Mela ifadesini içeren 55 kelime bulundu...

an / ân

 • Uzağı gösteren işâret ismi. Şu. Bu. O. (Farsça)
 • Güzellik câzibesi. Melâhat. Güzellik. (Farsça)
 • Cemi edâtı. Kelimenin sonuna getirilerek cemi' yapılır. Meselâ: Âlimân: Âlimler. Anân: Onlar. Merdân: Adamlar. İnsanlar. Zenân: Kadınlar.Kelimenin sonuna getirilerek sıfat edatı yapılır: Ters: Korku. (Farsça)

asil

 • Esas. Yedek olmayan.
 • Köklü.
 • Edebli, soylu.
 • Fık: Muamelâtta kendi nâmına hareket eden.
 • Akşam vakti.
 • Ölüm, mevt.

daire-i muamelat / daire-i muamelât

 • Muamelât dairesi; şahıs ve aile hukuku, aynî haklar, miras, ticaret, borçlar ve iç hukukla ilgili konular.

durah

 • Gökte melâike kâbesi olan beyt-il mâmur.

emlah

 • (Melih. den) Pek melih, en melâhatli, çok güzel.

fatır suresi / fâtır suresi / fâtır sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 35. suresi. Melâike Suresi de denir. Mekkîdir.
 • Kur'ân-ı kerîmin otuz beşinci sûresi. Melâike sûresi de denilmektedir.

füru' / fürû'

 • Dal, asıldan türeyen. Fer'in çokluk şeklidir.
 • Fıkıh ilminde (İslâm hukûkunda) çocuklar, torunlar ve onların çocukları.
 • Ahkâm-ı şer'iyye yâni İslâm dîninde ibâdet, münâkehât (nikâh, boşanma, nafaka), muâmelât (alış-veriş, ticâret, kirâlama v.b) ve ukûbâtla (cezâlarla) ilgili hükümler.

hamele-i arş / حَمَلَۀِ عَرْشْ

 • Arşı taşıyan melâikeler.

hedmele

 • (Çoğulu: Hedmelât) Ağacı çok olan kumlu yer.

imlal

 • (Melâl. den) Usandırma veya usandırılma.

istimlal

 • (Melâl. den) Can sıkılıp usanma, melâl getirme.

kelbiyyun

 • Kalenderane yaşamayı alışkanlık haline getiren meşhur Diyojenin de içinde bulunduğu bir fırka. Bunlara Kelbiye tâifesi veya Melâmiyyun da denir.

kudsiyan

 • Kudsiler.
 • Melekler. Melâike taifesi.

lüvam

 • Melâmetlik, rüsvaylık, rezil kepaze olmaklık.

malihulya / mâlihulya / مالى خوليا

 • Melankoli. (Arapça - Yunanca)

mecelle

 • Mecmua. Fikir topluluğu. Risale. Kitab. Hikmetli sahife.
 • Fıkıh kitabının muâmelât kısmının toplu bir parcası.
 • İslâm Hukukuna dâir bir mecmua.
 • Tanzîmât'ın îlânından sonra, Ahmed Cevded Paşa'nın başkanlığında bir komisyon tarafından hazırlanan; İslâm hukûkunun muâmelâta (alışveriş, şirketler, hibe v.b.) âit hükümlerinin Hanefî mezhebine göre maddeler hâlinde tertibinden meydana gelen kânunlar veya bu kânunları içerisine alan mecmûa.

melaike

 • (Bak: MELAİK)

melamet-zedegan / melamet-zedegân

 • (Tekili: Melametzede) Ayıplanmış, kınanmış kimseler, azarlanmış olanlar. (Farsça)

melametzede

 • (Çoğulu: Melametzedegân) Melamete uğramış, ayıplanmış, azarlanmış, kınanmış. (Farsça)

melami / melamî / melâmî

 • Kınanmış ve ayıplanmışlardan olan.
 • Hükema-i Kelbiyyun.
 • Melami adındaki tarikata mensub olan.
 • Allahü teâlânın rızâsını kazanmak için çalışan, bu yolda farzları yapıp, haramlardan sakınan, şöhretten kaçındıkları için nâfile ve sünnetleri gizli yapan kimse. Nefislerini kınadıkları için melâmî adı ile anılmışlardır.
 • Kınanmış, melamilik tarikatından olan.

melamiyyun

 • (Tekili: Melamî) Melamî tarikatından olanlar.

mele-i a'la / mele-i a'lâ

 • Kerrubiyyun ve melâike cemaati. En yüksek hey'et. Melekler âlemi. Felekler ve unsurlar.

melek

 • Allahü teâlânın nûrdan yarattığı gözle görülmeyen mâsum (kötülüklerden korunmuş) varlıklar. Çokluk şekli, melâike'dir.

melfuha

 • (Çoğulu: Melâfih) Ana karnındaki erkek çocuk.

melhec

 • (Çoğulu: Melâhic) Darlık.

melhez

 • (Çoğulu: Melâhız) Darlık çekecek yer.

melih / melîh

 • (Çoğulu: Milâh-Emlâh) Güzel, şirin. Sâhib-i melâhat.
 • Tuzlu.

melkuha

 • (Çoğulu: Melakih) Anasının karnında olan çocuk.

melmus

 • (Çoğulu: Melâmis) (Lems. den) El ile dokunulmuş.

melsun

 • (Çoğulu: Melâsin) Yalancı, kezzâb.

mil'aka

 • (Çoğulu: Melâik) Tahta kaşık.

milha

 • (Milhât) (Çoğulu: Melâhi) Eğlence, oyun, cümbüş.

milhab

 • (Çoğulu: Melâhib) Kesecek âlet.
 • Ber nesnenin kabuğunu soyacak âlet.

milkat

 • (Çoğulu: Melâkıt) Tandırdan ekmek çıkaracak âlet.

milsah

 • (Çoğulu: Melâsıh) Keten tarağı.

milzab

 • (Çoğulu: Melâzib) Aşırı derecede cimri, pek hasis.

mu'tezil

 • Hatâsını itiraf edip, idrâk ederek melâmeti kabul eden. Kendi kötülüğünü kabul eden.

muakkibat / muakkibât

 • Gece ve gündüz melâikesi.
 • Namazı müteakib otuz üçer defa tekrar edilen tesbih.

muamele

 • (Çoğulu: Muâmelât) Hatt-ı hareket. Davranma, davranış. Birbiri ile iş görme, amel etme. Alış veriş.
 • Resmi dairelerde yapılan herhangi bir iş.

mücmel

 • Kısa ve az sözle anlatılmış, öz. Kapalı ifade. (Çoğulu) Mücmelat.

mülim / mülîm

 • Kendini levm etmek. Melâmette olmak. Kusurunu anlayıp kendisini kötülemek.

mülkıyat

 • İlham eden melâikeler.

müluha

 • (Bak: MELAHA)
 • (Bak: MELAHA)

mümill

 • Melâl veren, usandıran, bıktıran.

mümteli

 • (Melâ. dan) Dolu, dolgun, dolmuş.
 • Mide dolgunluğuna uğramış.

müştemilat / müştemilât

 • (Bak: Müştemelât)

namus

 • Irz, iffet, edeb, hayâ.
 • Şeriat.
 • Melâike.
 • İrade-i İlâhiyenin tecellisi.
 • Nizam.
 • Emniyet ve istikamet gibi faziletlerin muhassalası olan pek kıymetli haslet.
 • Bir kimsenin mahrem, gizli esrarı olup işleri ve hallerinin iç yüzüne vakıf ve muttali ki

naziat

 • Hz. Azrâil'in (A.S.) avenesi olan bir taife melâike ki; şerli ve kötü ruhlu insanların canlarını şiddetle alırlar.
 • Nez'edenler. Çekip koparanlar.

ruhani / ruhanî

 • Cisim olmayıp gözle görülmeyen cin ve melâike gibi bir mahluk. Ruha ait. Ruhtan meydana gelmiş, melek.
 • Madde ile alâkalı olmayan, mânevi, ruh âlemine mensub olan.

şahid

 • Şahitlik yapan. Bilen, tanıyan. Senet yerine geçecek kadar mâkul ve mu'teber sayılan. Gören.
 • Resul-ü Ekrem Efendimizin (A.S.M.) bir vasfı.
 • Melâike-i kiram.
 • Hazır.

sevr

 • Öküz, boğa.
 • Koz: Boğa burcu.
 • Dünyaya müekkel melâikeden birisinin ismi.

ta'nif

 • Şiddetle azarlamak.
 • Darılmak.
 • Meşakkat vermek. Melâmet etmek.

tarah

 • (Çoğulu: Etrâh) Tasa, keder, hüzün, melâlet.

temellül

 • (Millet. den) Bir milletin ferdi olma, milletlenme.
 • Bir dine bağlı olma.
 • (Melel ve Melâl. den) Hastalığın etkisiyle yatakta rahat yatamayıp, kımıldanıp durma.

zebani / zebânî

 • Azap melaikesi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın