LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Maşu ifadesini içeren 48 kelime bulundu...

adalet-i mahza-yı kur'aniye / adalet-i mahzâ-yı kur'âniye

 • Kur'ân'da emredilen ve bütün yönleriyle hak ve hukuku esas alan adalet; 'Hak haktır, küçüğüne büyüğüne bakılmaz' şeklinde ifade edilen, ferdin ve masumun hakkını hiçbir gerekçeyle çiğnenmesine izin vermeyen adalet.

afaf

 • (Afâfet) Temiz olma. Masumiyet. Günahsızlık.

afitabcemal / âfitâbcemâl / آفتاب جمال

 • Güzel yüzlü, parlak yüzlü, yüzü güneş gibi parlayan, sevgili, maşuk. (Farsça - Arapça)

akvet

 • (Çoğulu: Ukâ) Hallaç masurası.

amal-i ma'sumane / âmâl-i ma'sumâne

 • Masumcasına emeller, arzular.

cadı

 • Avrupa'da putperestlik çağından beri gelen bir inanca göre, şeytanın gücünü kullanarak büyü yolu ile insanlara kötülük eden, felâketler getiren kadın. Bu bâtıl inanç yüzünden birçok yaşlı masum kadın, cadı diye Hristiyanların kurduğu Engizisyon mahkemeleri kararıyla yakılmıştır.

cefa-pişe

 • Gaddar, cebbar, zâlim. (Farsça)
 • Sevgili, mâşuk, sevilen. (Farsça)

cehre

 • Açıkta ve belli olan şeyler.
 • Pamuk ve ipek sarılan masura.

ciğer-guşe / ciğer-gûşe

 • Evlât, yavru. (Farsça)
 • Sevgili. Mâşuk. (Farsça)

daire-i ismet

 • Masumluk dairesi.

dil-dar

 • Kalbi hükmü altında tutan. Sevgili, mâşuk. (Farsça)

dost

 • (Çoğulu: Dostân) Sevilen insan, muhib, yâr. (Farsça)
 • Erkek veya kadın sevgili, mâşuk, mahbub, mâşuka, mahbube. (Farsça)
 • Hakiki dost ve âşıkların ve âriflerin âşık oldukları Allah. (Farsça)

eğlence-i masumane / eğlence-i mâsumâne

 • Mâsumca, günahsız eğlence.

ehver

 • Sevgili, mâşuk. (Farsça)

ekseriyet-i masum / ekseriyet-i mâsum

 • Günahsız, mâsum çoğunluk.

evsaf-ı masume / evsaf-ı mâsume

 • Mâsum sıfatlar.

ferişte

 • (Ferişteh) Melek. Günahsız. Masum. Yumuşak huylu. (Farsça)

firişte

 • (Çoğulu: Firiştegân) Mâsum, suçsuz, günahsız. (Farsça)
 • Melek. (Farsça)
 • Mc: İyi huylu kimse. (Farsça)

harim / harîm

 • Herkesin giremiyeceği, dokunmıyacağı şey. Haram dairesi.
 • Şerik.
 • Bir kişinin olup, başkasının duhul ve taarruzundan masun yer.
 • Hacıların Mekke-i Mükerreme'de giydikleri libas.

hediye-i masumane / hediye-i mâsumâne

 • Masumca verilmiş hediye.

humret

 • Kırmızılık. Kızıllık. Masumane şefkat.

hüsn-ü bi-bahane

 • Kusursuz güzellik. Günahsız mâsum güzellik.

hüzn-ü masumane ve mazlumane / hüzn-ü mâsumâne ve mazlumâne

 • Masum ve mazlumca duyulan hüzün, acı.

ismet / عصمت / عِصْمَتْ

 • Günahsızlık, mâsumluk. Günahlardan kaçınmak melekesine sâhib olmak. Suçsuzluk.
 • Peygamberlik vasıflarından birisidir. Peygamberler (A.S.), hiç bir zaman gizli, âşikâr herhangi bir ma'siyete yaklaşmazlar; bütün kusur ve hatâlardan ve şâibelerden müberrâdırlar.
 • Masumluk, temizlik.
 • Masumluk. (Arapça)
 • Haramdan kaçınma. (Arapça)
 • Günahsızlık, masumluk.

ismet-i beşer

 • İnsanlığın masumluğu, suçsuzluğu.

ismetli

 • Günahsız, masum.

ismetsiz

 • Masum olmayan.

istiva

 • Müsavi oluş. Temasül.
 • İ'tidal, istikamet ve karar.
 • Kemalin sâbit olması.
 • Kaba kuşluk zamanı.
 • Yükselmek, yüksek olmak. Üstün olmak.
 • İstila eylemek.

ka'be-i ismet

 • Masumluk Kâbesi (Efendimiz (a.s.m.) masumiyeti itibariyle Kâbe'ye benzetilmiştir.).

mahkun

 • Suçsuz, masum.

masumane / mâsumâne / معصومانه

 • Masumca.
 • Masumca.
 • Masumca. (Arapça - Farsça)

masume / mâsûme

 • Masum ve günahsız olan.

masumen / mâsumen

 • Mâsum, günahsız bir şekilde.

masumiyet / mâsumiyet / معصوميت

 • Masumluk.
 • Masumluk, suçsuzluk. (Arapça)

masumiyet-i enbiya / mâsumiyet-i enbiya

 • Peygamberlerin masumluğu, günahsızlığı; ismet sıfatına sahip olmaları.

masun / masûn / مصون

 • Korunmuş, saklanmış. (Arapça)
 • Masûn kalmak: Korunmak, zarar gelmemek. (Arapça)

mecma-ı evsaf-ı masume / mecma-ı evsaf-ı mâsume

 • Mâsum nitelik ve özelliklerin toplandığı yer.

mecma-i evsaf-ı masume

 • Masum sıfatların bir araya toplandığı yer.

melaike / melâike

 • Allahü teâlânın nûrdan yarattığı latîf, mâsum ve günah işlemeyen kulları. Melekler.

melek

 • Nurdan yaratılmış masum varlık.
 • Allahü teâlânın nûrdan yarattığı gözle görülmeyen mâsum (kötülüklerden korunmuş) varlıklar. Çokluk şekli, melâike'dir.
 • Nurdan yaratılmış, fıtratları sâfi, masum mahluk.
 • Güzel huylu ve güzel olan kimse.

mertebe-i ismet / مَرْتَبَۀِ عِصْمَتْ

 • Günahsızlık, masumluk mertebesi.
 • Günahsızlık, masumluk mertebesi.

şaheser-i ismet ve istikamet

 • Masumluk ve doğruluk şaheseri.

sıfat-ı masume / sıfat-ı mâsume

 • Masum nitelik, temiz özellik.

sıla

 • Kavuşmak, ulaşmak, vuslat.
 • Âşıkın mâşukuna kavuşması.
 • Doğduğu yeri, hısım akrabayı gidip görme.
 • Bahşiş, hediye.
 • Gr: Cümlenin içinde ism-i mensub bulunmasıyla, dahil olduğu cümlenin evvelce mâlum olması iktiza eder. İçinde bulunduğu cümleyi sonradan gelen cümle

sultan-ı mazlum

 • Mâsum, zulme uğramış sultan. (Bundan kinaye II. Abdulhamid Han'dır.)

teşrii masuniyyet / teşriî masuniyyet

 • (Masuniyyet-i teşriiye) Milletvekillerinin Meclis'te izhar ettikleri fikir ve verdikleri reylerden, mes'uliyete tâbi olmamaları.

üstibah

 • Masura.

yar / yâr

 • Dost, ahbab, tanıdık. (Farsça)
 • Yardımcı. (Farsça)
 • Âşık. Mâşuk, sevgili. (Farsça)