LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te MAL kelimesini içeren 72 kelime bulundu...

a'mal-i maliye / a'mâl-i mâliye

 • Mal ile yapılan ameller; zekat gibi.

acir / âcir

 • Malını kirâya veren.

adim / adîm

 • Mâlik ve sahib olmayan. Yok olan. Birşeyi olmayan. Fakir.

agahi / agâhî

 • Malumat, vukuf, haberdarlık. Uyanıklık, teyakkuz, basiret. (Farsça)

bahal

 • Malını kimseye vermeyip saklamak.

bera-yı malumat / berâ-yı mâlumat

 • Malûmat ve bilgi için.

beray-ı malumat / berây-ı malûmat

 • Mâlûmat için.

cem-i mal

 • Mal biriktirme.

cevvaz

 • Malı toplayıp hayır ve tasadduk etmeyen kimse.

ehabb-ı emval

 • Malların çok sevileni.

emtia / امتعه

 • Mallar. (Arapça)

emval / emvâl / اموال

 • Mallar.
 • Mallar. (Arapça)

fi'l-i mutavaat / fi'l-i mutâvaat

 • Mâlum sigasında olduğu halde müteaddi bir fiilin mechulü gibi mânası olan fiildir. (Sevinmek, dövünmek gibi)

gamez

 • Malın ve davarın kemi ve küçüğü.

gasb-ı emval

 • Malların gasbedilmesi, zorla alınması.

gazamir

 • Malı çok olan, zengin.

gazva

 • Malın ve davarın kötüsü.

hacren

 • Malını kullanmaktan menetmek suretiyle.

hafender

 • Malını güzel tedbirlerle çoğaltan mal sahibi.

hazine-i emiriye

 • Maliye dairesi.

hazinedar

 • Malı muhafazaya me'mur olan. (Farsça)

i'ta-yı ma'lumat

 • Malumat verme. Bilgi verme.

ifna-yi maal / ifna-yi maâl

 • Malını sarfetme, malını ifnâ etme.

ihtikar / ihtikâr

 • Malı kıymetlensin diye saklama.

infak / infâk

 • Malı, Allahü teâlânın yolunda harcama. Nafaka zekat gibi verilmesi lâzım olan malı hak sâhibine verme.

isnak

 • Mal, mülk, servet ve makamın, insanı azdırması.

israf / isrâf

 • Malı, İslâmiyet'in ve mürüvvetin uygun görmediği yâni lüzumsuz, fâidesiz yerlere dağıtmak.

iştirak-i emval / iştirak-i emvâl / iştirâk-i emvâl / اِشْتِرَاكِ اَمْوَالْ

 • Mal ortaklığı.
 • Mallarda ortak olma.

kesir-ül mal / kesir-ül mâl

 • Malı mülkü çok olan. Serveti fazla olan. Zengin.

kesret-i mal

 • Malın çokluğu, fazlalığı.

kütt

 • Malı kazanıp yığan kimse.

ma'lulen

 • Mâlul olarak, sakat olarak.

ma'lumatfüruş

 • Mâlumat ve bilgi satan. Bilgiçlik taslıyan. (Farsça)

mahcur

 • Malını kullanmaktan men edilmiş, mal üzerindeki tasarruf yetkisi elinden alınmış kimse.

maldar

 • Malı mülkü çok olan. Zengin. (Farsça)

malikiyet

 • Malik ve sahib olma.

maliyat

 • Maliye işleriyle alâkalı. Maliye bilgisi.

maliye / mâliye

 • Mal ile ilgili olan.

maliyyun

 • Maliyeci.

malperest

 • Malı, mülkü ve parayı çok seven. Mala düşkün olan. (Farsça)

melak

 • Mala.

mennane

 • Malı, mülkü, serveti için kendisiyle evlenilen kadın.

meta / metâ / متاع

 • Mal, eşya. (Arapça)

milk

 • Mal cinsinden olan yer. Birisinin tasarrufu altında bulunan yer. Mülk.

milvat

 • Mala.

mızya'

 • Malını çok harcayan kimse. Malını fazlaca zâyi eden adam.

mu'kır

 • Malı mülkü çok olan kimse.

müddet-i ma'lume

 • Malum olan ve bilinen zaman.

mukıll

 • Malı az olan. Fakir.

mülk

 • Mal, sahip olunan şey.

mülkiyet

 • Mal sahipliği.

münahebe

 • Malı yağmalama.

müsadere / مصادره

 • Mal varlığına el koyma. (Arapça)
 • Müsadere edilmek: Mal varlığına el konulmak. (Arapça)
 • Müsadere etmek: Mal varlığına el koymak. (Arapça)

nema / nemâ

 • Malın artması, çoğalması. Ziyâdeleşen mala nâmî denir.

neşeb

 • Mal, mülk.

rabb-ül mal

 • Mal sâhibi. Sermaye sâhibi.

raic-i mal

 • Malın değeri.

sahib-i mal

 • Mal sahibi.

sahib-ül yed / sâhib-ül yed

 • Mal sahibi, malı elinde tutan kimse.

sahibülyed

 • Malı elinde tutan kimse.

sefih / sefîh

 • Malını dînin ve aklın uygun görmediği yere harc eden, aklı az olan.

sermaye-i servet

 • Mal varlığı, sermaye.

servan

 • Malı çok olan kimse.

servet

 • Mal, mülk, zenginlik. (Farsça)
 • Mal, varlık.

şuhh

 • Mala düşkün olup, fakirlere vermeyi sevmemek, cimrilik etmek.

sümr

 • Mal.

tebzir / tebzîr

 • Malı saçıp savurma.
 • Malı, İslâmiyet'in ve aklın uygun görmediği yerlere dağıtma, isrâf.

temellük

 • Mal edinme, sahiplenme.

tergis

 • Mal çoğaltmak.

teva

 • Mâlın helâkı. Mülkün helâk olması.

tevsi-i malumat / tevsi-i malûmat

 • Malûmatın dağılması, bilginin yayılması.

zayiat-ı maliye

 • Mâli zararlar ve ziyanlar.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın