LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Müteall ifadesini içeren 119 kelime bulundu...

ademi / âdemî

 • İnsanlardan olan, insana âit, insana dair ve müteallik.

akli / aklî

 • Akıl ile bilinen veya bulunan şey. Akla mensub. Akla dâir ve müteallik.

alevi / alevî

 • Hz. Ali'ye mensub olan. Hz. Ali'ye âit ve müteallik.

ameli / amelî

 • (Ameliyye) Amele mensup ve müteallik olan. Fiil olarak. İşlemek suretiyle. Pratik. Tecrübeli.

ami

 • Senevî, yıllık.
 • Avamca. İleri gelenden olmayan. Câhil. Havassa âit olmayan. Avama âit ve müteallik.

arzi / arzî

 • (Arziye) Toprağa ait ve müteallik. Yere ait, toprakla alâkalı.
 • Semavî olmayan. Beşerî olan.

asli / aslî

 • Asla aid ve müteallik.

asri / asrî

 • Devre, modaya ve israflı fantaziyelere uyan. Taklitçi. Zamana uygun. Bir devreye, asra âit ve müteallik.

asumani / asumanî

 • Beşerî olmayan. Semavî olan. Göğe âit ve müteallik.

batıni / batınî

 • İçe ait olan. Dış görünüşe ve zâhire dâir olmayan. Bâtına mensub ve müteallik. Dâhili ve manevi meselelere âit.
 • Tas: Bâtiniyyeden olan.

bedii / bedîî

 • Bedi' ve güzel olan. Ebedî ve güzel olan. İlahî ve güzel eserlere müteallik bulunan.

behimi / behimî

 • Hayvanca, hayvana mahsus ve müteallik. Hayvanlık.

beşeri / beşerî

 • İnsana ve insanın fıtrî hallerine mensub ve müteallik. İnsanla ilgili.

cavidane / câvidâne

 • Câvidân, ebedi, sonsuza âit, sonsuza müteallik. (Farsça)

celali / celalî

 • Celal ismine dâir. İlâhi ve celale müteallik. Celal adlı kimselerle alâkalı olan.
 • Hicri XI. Asırdan önce Anadolu'da baş gösteren eşkiyaya verilen ad.
 • Sultan Celaleddin Melikşah tarafından hazırlanan ve Hicri 471 tarihinde başlayan bir güneş takvimi.

cenani / cenanî

 • Kalbe âit ve müteallik olan. Kalben duyulan. (Arabça müfred, birinci şahıs sigası ile "kalbim" mânasınadır.)

cenubi / cenubî

 • Cenuba âit, güney tarafında, cenûba dair ve müteallik.

cezri / cezrî

 • Köklü. Kat'î. Köke âit ve müteallik.

dair

 • Devreden. Dolaşan. Dönen. Bir şeyin etrafını kuşatan.
 • Belli bir şey hakkında olan. Alâkalı, müteallik.

dehri / dehrî

 • Dehr ve zamana dair ve müteallik.

dehriye

 • Devre ait. Zamana dair ve müteallik.
 • Âlemin ezelî ve ebedîliğini iddia edip âhirete inanmıyan münkir ve imansız bir fırka.

demevi / demevî

 • Kana dâir, kana mensub ve müteallik.
 • Mc: Asabi, sinirli. Kanın çokluğu sebebi ile hâsıl olan mizaç.

devai / devaî

 • (Devâiye) İlâç cinsinden. İlâca âit ve müteallik. Devaya dâir.

devrani / devranî

 • Deverana âit ve müteallik.

dimişki / dimişkî

 • Şam şehriyle alâkalı. Şam'a ait ve müteallik.
 • Şam'da yapılan ve güzel san'atlarda kullanılan bir nevi kâğıt.

dünyevi / dünyevî

 • (Dünyeviye) Bu âleme mensub ve müteallik. Dünyaya âit ve dünya ile alâkalı.

ebedi / ebedî

 • Sonsuza ve ebediyete âit. Ebediyete dâir ve müteallik.

edebi / edebî

 • Edebe dâir. Güzel söylenmiş yazı. Edebiyata âit. Ehl-i edebe, terbiyeli, ahlâklı ve edebli olanlara dâir ve edebe mensup ve müteallik.

ehl

 • (Ehil) Yabancı olmayan, alışık olduğumuz.
 • Dost, sahip, mensup. Evlâd, iyal. Kavm, müteallikat. Usta, muktedir ve becerikli anlamıyla ehil ve ehliyet İslâmiyette önemli bir husustur. Dinimiz, bize işleri ehline vermemizi emreder. Cemiyette işler, mevkiler, makamlar, görevler, ehline v

esasiyye

 • Asılla temelle alâkalı. Esasa ait ve müteallik.

ezeli / ezelî

 • Ezele mensub ve müteallik. Devamlı var olup varlığının başlangıcı olmayan.

fahriye

 • Bir kimsenin kendini medih için söylediği söz veya şiir. Fahre mensub ve müteallik olan.

failiyyet / fâiliyyet

 • İşleyicilik. Müessir olmak. Fâile mensub ve müteallik oluş.

farisi / farisî

 • Acemce, Farsça. İran'la alâkalı ve ona müteallik. İran dili veya halkı ile alâkalı olan.

faruki / farukî

 • Hz. Ömer (R.A.) soyuna veya adâletine mensub olan. Hz. Ömer'e mensub ve müteallik. İmam-ı Rabbanî'nin bir lakabı.

farzi / farzî

 • Farzedilene, tahmin olunana dair. Takdir ve tahmin usulüne dayanan ve ona müteallik.

fer'i / fer'î

 • (Fer'iyye) Esasa âit olmayan. Kollara ve şu'belere âit ve müteallik.

fevzi / fevzî

 • Kurtuluşa, fevze âit ve müteallik.

feyzi / feyzî

 • Bolluk ve berekete ait ve müteallik. Feyze mensub.

fezai / fezaî

 • Gökle alâkalı. Göğe âit. Geniş sahaya âit. Fezaya âit ve müteallik.

fikri / fikrî

 • (Fikriye) Fikir cinsinden, fikirle alâkalı. Fikre âit ve müteallik.

fıtri / fıtrî

 • Doğuştan, yaradılıştan, fıtrata âit ve müteallik. Hayat kanunlarına uygun.

gaiyye

 • Bir şeyin sebeb ve neticesini ileri süren felsefe mesleği.
 • Maksad ve gayeye âit. Son ile alâkalı. Gaye, maksad ve neticeye mensup ve müteallik. (Fr.: Finalizm)

gaybi / gaybî

 • Hazırda olmayan. Görünmeyenlere âit. Hazır olmayanlara âit. Başka âlemdekilere âit. Âhirete âit. Gayba âit ve müteallik.

girgin

 • Her yere sokulan, herkesle görüşen, sokulgan.
 • Mensub, alâkalı, müteallik.

gıyabi / gıyabî

 • Arkasından olarak. Kendi hazır olmadığı halde arkasından. Gayba âit. Gayba mensup ve müteallik.

habeşi / habeşî

 • Habeş memleketi ahalisinden olan. Habeş'e mensub ve müteallik olan.
 • Koyu esmer renkli adam.
 • Hat, tezhib, minyatür gibi güzel san'atlarda kullanılan bir cins kâğıt.

hadsi / hadsî

 • Hadsle. Hadse dâir ve müteallik.

halveti / halvetî

 • Halvete müteallik, halvetle alakalı.
 • İbadet ve zikirlerini tenhada yapan bir tarikat adı.
 • Halvetiye Tarikatından olan kimse.

hamasi / hamasî

 • Hamâsetle alâkalı. Fıtrî cesarete âit ve müteallik.

harbi / harbî

 • Dâr-ül harbde bulunan ve müslim olmayan kimse. Arada anlaşma yapılmamış düşman.
 • Harbe mensub ve müteallik.
 • Tüfek temizliği için kullanılan demir çubuk.

havai / havaî

 • (Çoğulu: Havâiyât) Havaya âit ve müteallik. Hava ile alâkalı.
 • Heves ve nefis hesabına olan, boşuna veya çirkin. Günahlı iş. Nefsâni hâl ve hareketler.

hayali / hayalî

 • Hayale âit. Hayale mensub ve müteallik.
 • Hayal, yahut halk dili ile "Karagöz" oynatanlar.

hayvani / hayvanî

 • Hayvana, diriye âit ve ona müteallik.

hazari / hazarî

 • Köyde ve kasabalarda yaşayanların yaşayış şekli ve tarzlarına ait. Şehirli.
 • Sulh ve asâyiş, sükun ve istirahat zamanlarına mensub ve müteallik. Barış ve güvenle alâkalı.

hendesi / hendesî

 • Muntazam şekli ile alâkalı ve hendeseye dâir. Geometrik şekle dâir.
 • Geometri ile alâkalı ve müteallik.

hevai / hevaî

 • Ciddi şeylerle alâkasız. Nefsine düşkün. Nefsine ve şehvetine mağlub. Hevâ ve hevese âit ve müteallik. (Farsça)

hicabi / hicabî

 • Zar ve perde ile alâkalı ve ona müteallik. Perde ve örtüye âit.
 • Mahcub. Utangaç.

hicri / hicrî

 • Hicrete ait ve müteallik.

hicvi / hicvî

 • Hicivle alâkalı. Hiciv denilen tarz-ı zemme ait ve müteallik olan şeyler.

hissi / hissî

 • Duyguya ait, hisse müteallik. Ruhen ve kalben anlaşılan. Aklı muhakeme ile olmayıp his ile olan.

hükmi / hükmî

 • Hükme dair. Hükme âit ve müteallik. Bir karara dayanan, itibâri olan.

hulki / hulkî

 • Huy ile, hulk ile alâkalı ve hulka müteallik.

hüsni / hüsnî

 • Güzelliğe dâir. Güzelliğe âit ve müteallik.

icabi / icabî

 • Müsbet. İcaba âit, icaba dair.
 • Lâzım, gerekli, zarurete müteallik.

icazi / icazî

 • İcaza dair, icaza ait ve müteallik. Veciz bir tarzda.

ictihadi / ictihadî

 • İçtihada müteallik. İçtihada dair. İçtihada ait.

ictimai / ictimaî

 • Topluluğa ait, birlikte yaşayanlara dair. Cemiyet hayatına ait ve müteallik. Sosyal.

ihsasi / ihsasî

 • Hisse ait ve müteallik. Duygu ile alâkalı.

ilahi / ilahî

 • Cenâb-ı Hak ile alâkalı, Allah'a dâir. Cenab-ı Hakk'a aid ve müteallik.
 • Ey Allahım, ey İlâhım! (meâlinde duâ içinde söylenir).
 • Edb: Tasavvufî şairler tarafından dinî ve İlâhî fikirleri havi olmak üzere yazılmış olan ve makamla okunan şiirler.

ilm-i tevhid

 • Allah'ın varlığı ve birliğini isbat ve izah etme ilmi.
 • Akaide müteallik hadis-i şeriflere ehl-i hadis ıstılahında İlm-i Tevhid tabir edilir.

ilmi / ilmî

 • İlimle, bilgi ile alâkalı. İlme ait ve müteallik. Câhilce ve tetkiksizce olmayan.

iltizamiye

 • Bilerek yapılmış olan ve iltizama müteallik.

inşai / inşaî

 • İnşaya, yapıya dâir ve müteallik.
 • Güzel yazmağa dâir.

insi / insî

 • İnsana âit ve müteallik. İnsan cinsinden.

inzibati / inzibatî

 • Emniyet ve asâyişe dair. İnzibata müteallik. İnzibatla alâkalı.

irsi / irsî

 • Miras ile alâkalı, irse âit ve müteallik.

istikrai / istikraî

 • Man: İstikraya ait ve müteallik. İstikra' yolu ile.

ıstılahi / ıstılahî

 • Istılaha dair. Istılaha âid ve müteallik.

istimrari / istimrarî

 • İstimrara ait ve müteallik. Devamlılık, sürüp gidiş.

kalbi / kalbî

 • İçten. Yürekten. Kalbe ait ve müteâllik. Samimiyetle. Riyâsızca.

kali / kalî

 • Dedikoducu, gıybet eden, çekiştirici.
 • Söylemekle. Söylenmiş. Söz olarak. Söze dair ve müteallik.

kelbi / kelbî

 • Köpeğe ait, köpekle alâkalı. Köpek cinsinden olan ve köpeğe müteallik.

kemmi / kemmî

 • Azlık veya çokluğa dair. Kemmiyete âit ve müteallik. Cesur. Yiğit. Silâhlı.

kevni / kevnî

 • Oluşa ait ve müteallik. Kâinat ilmine dair. Varlıkla alâkalı.

keyfi / keyfî

 • Keyfe, arzuya bağlı. İsteğe âid ve müteallik.

kışri / kışrî

 • Kışra, kabuğa dair. Dış yüce ait ve müteallik. Yüzünden. Derinden ve esastan olmayan. Künhü ve esası olmayan.

kitabi / kitabî

 • Kitaba dair ve müteallik. Kitaba tabi olan. Kitaba uygun. Kur'an, İncil, Tevrat kitablarından birine inanan. Semavî kitaplardan birine inanan.

kuddusi / kuddusî

 • Cenab-ı Hakk'ın Kuddus sıfatına dair ve müteallik. Kusursuz olan Cenab-ı Hakk'a ait.
 • Kudsi ve temiz olana ait ve ona müteallik.

lafzi / lafzî

 • Lafza ait ve müteallik.
 • Gr: Kelimenin söylenişine ve yapısına aid, onlarla alâkalı.

lahuti / lahutî

 • Uluhiyet âlemine mensub ve müteallik olan. Sır âlemi. Gaybî âleme ait. Ruhanî âlemle alâkalı.

ledünni / ledünnî

 • Ledünn ilmine mensub ve müteallik. Ledünne dair ve ait.

lemsi / lemsî

 • Hissedilmeğe, dokunma ile duymağa ait ve müteallik.

mehdiyye

 • Mehdiye âit ve mensub olan. Mehdiye dâir ve müteallik.
 • Hediye. Armağan.

mesihi / mesihî

 • (Mesihiyye) Hristiyan. Hristiyanlığa âit. Hz. İsâ Aleyhisselâma âit ve ona müteallik.

müteallikat

 • Yakın olanlar, müteallik olanlar. Akraba.
 • Gr: Bir cümlenin mânasını açıklayan, tamamlayan kelimeler.

müteallimin / müteallimîn

 • (Tekili: Müteallim) İlm. den) Bilgi edinenler, ilim öğrenenler, talebeler.

mütedair

 • Dolayı, alâkalı, üzerine, müteallik, için.

nakdi / nakdî

 • Paraca, peşin para ile. Para ile alâkalı ve paraya müteallik.

rabbani / rabbanî

 • (Rabbaniye) Rabbe âit. Cenab-ı Hakk'a dair ve müteallik. İlâhî.
 • Ârif-i Billâh olan, ilmi ile amel eden âlim.

raci'

 • (Rücu. dan) Geri dönen, ric'at eden.
 • Dair, aid, alâkası olan, dokunur olan, müteallik.
 • Gr: Bir şahıstan kinaye olan zamir.

rahmani / rahmanî

 • Rahman'a ait ve müteallik. Allah'tan gelen, her hususta hayırlı olan.

rahmi

 • Rahmete mensub, rahmetle alâkalı, rahmete müteallik.

semai / semaî

 • İşitmekle öğrenilen. İşitmeğe dair ve müteallik.
 • Gr: Bir kaideye bağlı olmayan, işitilmekle öğrenilen.

semavi / semavî

 • Gökle alâkalı, semaya dair ve müteallik.
 • İnsan eseri olmayan, vahiyle gelmiş bulunan.

sıhhi / sıhhî

 • Sıhhata, sağlamlığa, doğruluğa dâir ve müteallik.

sübhani / sübhanî

 • Allah (C.C.) ile alâkalı. İlâhî. Allah'a mahsus, Onun eserlerine âit ve müteallik. Allah'ın Sübhan sıfatına âid.

süfyani / süfyanî

 • Süfyan'dan olan, Süfyan'a mensub, Süfyan'a müteallik. Zübdet-ül Buharî Tercemesine göre, Süfyanî: Müslümanlara kötülük eden, sefil, kötü, alçak olan kimse demektir.

suri / surî

 • Surete ait, görünüşe ait ve müteallik. Hakiki, ciddi ve samimi olmayan. Zâhirî.

taabbüdi / taabbüdî

 • İbadete ait olup emrolunduğu için yapılan. Sebeb ve illeti sadece emir olan, aklın muhakemesine bağlı olmayan. İbâdete âit ve müteallik.

takdiri / takdirî

 • Kaderden olan. Takdir-i İlâhîye ait ve müteallik olan.
 • İtibarî.
 • Farazî.
 • Gr: Yazılı olmayıp var bilinen mâna veya kelime.

teemmüli / teemmülî

 • Düşünerek söylenen veya yazılan. Teemmüle ait ve müteallik.

temsili / temsilî

 • Temsile dair ve müteallik. Bir şeyi göz önünde canlandıran.

teşrii / teşriî

 • (Teşriiye) Şeriatla, kanun ile, kanun yapma ile alâkalı, şeriata müteallik, kanuna dair.

ufki / ufkî

 • Ufka ait. Ufka dair ve müteallik.
 • Yatık düzlük. Yatay.

yezdani / yezdanî

 • İlâhî. Yezdan'a ait ve müteallik.

zahiri / zâhirî

 • (Zâhiriyye) Görünüşte olduğu gibi. Zâhire âit ve müteallik. Asıl ve hakiki olmayan.
 • Zâhiriyyun mezhebine âit olan.

zanni / zannî

 • Zanna ait, zanna dâir ve müteallik.

zevali / zevalî

 • Zevale mensub, zevale ait ve müteallik.
 • Çok yaşlı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın