LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Lutuf ifadesini içeren 130 kelime bulundu...

a'taf

 • (Tekili: Atf) Meyiller.
 • Merhametler, şefkatler, lütuflar, ihsanlar.

ala

 • Bahşişler. Lütuflar. Nimetler. İhsanlar.

alim-i inayetkar / alîm-i inayetkâr

 • Sonsuz lütuf, yardım ve ihsan sahibi ve herşeyi hakkıyla bilen, ilmi herşeyi kuşatan Allah.

allah-ı kerim / allah-ı kerîm

 • Sınırsız ikram, lütuf, ihsan ve cömertlik sahibi Allah.

amme nevalühü

 • "Cenâb-ı Hakkın lütuf ve ihsanı herkese veya herşeye şâmildir." meâlinde.

ashab-ı yemin / ashâb-ı yemin

 • Ahid ve yeminlerinde sebât edenler. Kendi kazançlarından ziyâde Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ikrâmına kavuşacakları ümid edilenler. Allah'a itâatleri ve amelleri iyi olup ahirette amel defterleri sağ taraftan verilecek olanlar. Sağcılar. Mukaddesatçılar. Kur'an ve İmân yolunda Allah (C.C.) için çalışanl

ata / atâ

 • Verme. Bağışlama. Bahşiş. Lütuf. İhsan.
 • İhsân, lütuf, bağış. Buna atiyye de denir.
 • İhsan, lütuf, bağışlama.
 • Verme, lütuf, ihsan.

ata ender ata

 • Lütuf içinde lütuf, ihsan üzerine ihsan.

ata-ender / atâ-ender

 • Lütuf ve bağış içinde.

ata-yı mahz / atâ-yı mahz

 • Sâf, halis lütuf, bağış, Allah vergisi.

ataya

 • (Tekili: Atiyye) Bahşişler. İhsanlar. Lütuflar.

atiyye

 • Hediye. Bahşiş. Lütüf ve ihsan.
 • İhsan, lütuf, muhtaç olanlara yapılan bağış.

ayn-ı inayet

 • Lütuf ve ihsanın ta kendisi.

bast fi makam-il-kalb / bast fî makam-il-kalb

 • Nefis makamında ricâ mesabesindedir. Lütuf ve rahmeti, kurb ve ünsü kabule işarettir.

cemal / cemâl

 • Yüz güzelliği. Fertteki güzellik.
 • Cenâb-ı Hakk'ın lütuf ve ihsânı ile tecellisi.
 • Hak ile söylenen doğru söz.
 • Hüsün.
 • Güzellik.
 • Allahü teâlânın lütuf ve rızâ sıfatı.
 • Zât, yüz.
 • Çirkinliği gidermek, vakar sâhibi olmak ve şükr etmek için nîmeti göstermek. Çirkinliğe, başkalarının iğrenmelerine, hakâret etmelerine sebeb olacak şeyleri yapmamak, bunları gidermek.

cemali / cemalî / cemâlî

 • Allah'ın sonsuz lütuf, ihsan, rahmet ve merhametine dair isim ve sıfatlarının tecellisiyle ilgili; lütuf ve cemal tecellisi gibi.
 • Allah'ın lütuf ve ihsanının tecellîsine ait.

cud

 • Cömertlik. Sahilik. Eli açık olmak. Muhtaçların vaziyetlerini, durumlarını bildirmeğe meydan vermeksizin lütuf ve ihsanda bulunma hâleti. Mücahede-i diniye ve neşr-i hakaik-ı Kur'aniye ve imaniye hizmetinde mutemed zâtlara lüzumunda maddeten de iştirak etmek fedakârlığı.

dad-ı ezel / dâd-ı ezel

 • Ezelî bağış, lütuf ve ihsan.

derece-i lütuf

 • Lütuf ve iyilik derecesi.

dest-i inayet / dest-i inâyet

 • Yardım, ihsan, lütuf eli.

ebr-i ihsan

 • İhsan, lütuf bulutu.

edeb

 • Terbiye. Kavlen, fiilen insanlara lütuf ile muamele etmek. Güzel ahlâk. Usluluk. Hayâ.
 • Ist: Sünnet-i Resul'e (A.S.M.) uygun hareket etmek.
 • Utanılacak şeylerden insanı koruyan meleke; kuvve-i râsiha-i nefsiye.
 • Edebiyat ve ondan bahseden ilim. (Kur'anın edebi ise: Öyle

ehl-i keşif ve şuhud

 • Gayb âlemine ait bilinmeyen hakikatleri Allah'ın lütuf ve ihsanıyla bilen ve gören kimseler.

ehl-i keşif ve zevk ve şuhud ve müşahede

 • Maneviyat âlemlerinde iman hakikatlerini Allah'ın lütuf ve ihsanıyla gözleme yeteneğine sahip olan veli zâtlar (k-ş-f;.

ehl-i şuhud

 • Gayb âlemine ait bilinmeyen hakikatleri Allah'ın lütuf ve ihsanıyla gören kimseler.

ehl-i velayet ve şuhud / ehl-i velâyet ve şuhud

 • Mâneviyat âlemlerinde iman hakikatlerini Allah'ın lütuf ve ihsanıyla gözleme yeteneğine sahip insanlar, velîler.

el-ala / el-âlâ

 • Cenâb-ı Hakkın lütuf ve ihsanları. Ni'metler.

el-ihsan ale-l ihsan

 • İhsan üzerine ihsan, lütuf üzerine lütuf.

eltaf / eltâf / الطاف

 • (Tekili: Lutf) Lütuflar, iyi muameleler, iyilikler, iyilikseverlikler. Nezaketler, nazik davranmalar. Okşamalar.
 • Lütuflar, ikramlar.
 • Lütuflar, en latîf, en hoş.
 • İyilikler, lütuflar. (Arapça)

eltaf ve inayet-i sübhaniye / eltaf ve inâyet-i sübhâniye

 • Her türlü eksiklikten sonsuz derecede yüce olan Allah'ın lütuf ve yardımları.

eltaf-ı ilahiye / eltâf-ı ilâhiye

 • Allah'ın lütufları, ikramları.

eltaf-ı ilahiyye / eltaf-ı ilâhiyye

 • İlâhî lütuflar; Allah'ın ihsanları, şefkatle muamelesi.

eltaf-ı rabbaniye / eltâf-ı rabbaniye

 • Allah'ın lütufları, ikramları.

eltaf-ı sübhaniye / eltâf-ı sübhâniye

 • Her türlü eksiklikten sonsuz derecede yüce olan Allah'ın lütufları, şirin ikramları.

eltafı

 • Lütufları, bağışları.

en'üm

 • (Tekili: Ni'met) Nimetler, iyilikler, lütuflar, ihsanlar.
 • Medine-i Münevverede bir mevki ismi.

fatır-ı kerim-i zülcemal / fâtır-ı kerîm-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik, lütuf ve cömertlik sahibi ve herşeyi hârika üstün sanatıyla yaratan Allah.

fazl

 • Lütuf, ihsan, bağış.
 • Üstünlük, lütuf.

fazl ve kerem / فَضْلْ وَ كَرَمْ

 • İyilik ve lutuf.

fazl-ı ihsan

 • İlâhi ihsan ve lütuf.

fazl-ı kerem

 • İhsan ve iyilik, lütuf ve nimet.

feyiz

 • Bolluk, bereket, lütuf.

feyz-i fazl

 • Allah'ın lütuf ve ihsanının bereketi.

feyz-i ilahi / feyz-i ilâhî

 • Allah'ın sunduğu manevî feyiz ve lütuf.

fütüvvet

 • Dostlara afv ve safh ile muamele.
 • Yiğitlik. Cömertlik. Lütuf ve ihsankârlık.
 • Kerem ve seha.
 • Soy temizliği.

habib-i ekrem / habîb-i ekrem / حَب۪يبِ اَكْرَمْ

 • Lutuf ve cömerdliği çok olan sevgili (Peygamberimiz asm).

halık-ı zülcelali ve'l-ikram / hâlık-ı zülcelâli ve'l-ikram

 • Haşmeti sonsuz, lütuf ve ikramları sınırsız yaratıcı, Allah.

hedaya

 • (Tekili: Hediye) Hediyeler. Lütuf ve ihsanlar. Bağışlar.

himmet

 • Kalbin bütün kuvveti ile Cenab-ı Hakk'a ve sâir mukaddesata yönelmesi. Kalb isteği ile gösterilen ciddi gayret.
 • Allah indinde makbul ve mübârek bir kimsenin mânevi yardımı ile birisini koruması, yardım etmesi.
 • Tabiî şevk ve meyil ve heves.
 • Lütuf, yardım.

ifdal

 • (Fadl. dan) Lütuf ve bağış. İhsan.

ihsan / ihsân

 • İyilik, lütuf, bağışlamak.
 • Sahilik etmek, cömertlik yapmak.
 • Allah'ı görür gibi ibadet etmek.
 • Güzel bilmek. Güzel eylemek.
 • Bağış, ikram, lütuf.

ihsan-ı azim / ihsân-ı azim

 • Büyük ikram, lütuf.

ihsan-ı halık / ihsan-ı hâlık

 • Herşeyin yaratıcısı olan Allah'ın lütuf, ihsan ve ikramı.

ihsanat / ihsânât

 • (Tekili: İhsan) İhsanlar, lütuflar.
 • İyilikler, bağışlar, lütuflar.

ihsanat-ı ilahiye / ihsânât-ı ilâhiye

 • Allah'ın lûtuf ve bağışları.

ihsanat-ı rabbaniye / ihsânât-ı rabbâniye

 • Allah'ın lütuf ve bağışları.

ihsanen

 • İhsan suretiyle. Bağışlayarak, lütuf ve iyilik ederek.

ikramat-ı ilahiye / ikrâmât-ı ilâhiye

 • Allah tarafından gelen ikramlar, ihsan ve lütuflar.

iltifat-ı ilahi / iltifât-ı ilâhî

 • Allah'ın lütuf ve iyiliklerle insanlara yönelmesi.

iltifat-ı rahmani / iltifat-ı rahmânî

 • Allah'ın sonsuz rahmetiyle kuluna yönelip ona lütufta bulunması.

iltifat-ı rahmet

 • İlâhî rahmet tarafından gelen lütuf.

iltifat-ı şahane / iltifât-ı şâhâne

 • Yüksek iltifât, padişahın lütufla yaptığı özel muamele.

iltifatat / iltifâtât

 • İltifâtlar, lütuf ve iyilikler.

iltifatat-ı rahmaniye / iltifâtât-ı rahmâniye

 • Allah'ın sonsuz rahmetiyle kullarına lütuf ve iyilikte bulunması.

in'am-ı hak / in'âm-ı hak

 • Allah'ın nimeti, lütuf ve ihsanı.

inayat

 • (Tekili: İnayet) İnayetler, iyilikler, lütuflar, ihsanlar.

inayet / inâyet

 • Yardım, lütuf meded etmek.
 • Mühim bir işle karşılaşıp onunla meşgul olmak.
 • Dikkat, gayret, özenme.
 • Lütuf, ihsan, iyilik.
 • Lütuf, ihsân, iyilik, yardım.

inayet ve rahmet-i ilahi / inayet ve rahmet-i ilâhi

 • Allah'ın özel rahmeti, şefkat ve merhameti, lütuf ve yardımı.

inayet-i merhamet-i ilahiye / inayet-i merhamet-i ilâhiye

 • Allah'ın merhamet ve yardımı, lütuf ve ihsanı.

inayet-i şahsiye / inâyet-i şahsiye

 • Şahsa ve kişiye yapılan yardım, ikram, lütuf.

inayetkar / inayetkâr / inâyetkâr

 • Yardım ve iyilik eden. Lütuf ve inayette bulunan. (Farsça)
 • Yardım ve iyilik eden, lütuf ve inayette bulunan.

inayetli

 • Yardımlı, lütuflu.

inkişaf-ı feyezani / inkişaf-ı feyezanî

 • İlâhi lütuf, bolluk ve bereketin ortaya çıkması, görünmesi.

inkişaf-ı feyzani / inkişaf-ı feyzânî

 • İlâhî lütuf, bolluk ve bereketin ortaya çıkması, görünmesi.

istikram

 • Kerem ve lütuf isteme.

kalb-i kerim

 • Allah'ın lütuf ve ikramına ayna olan mübarek kalp sahibi.

kan-ı kerem / kân-ı kerem

 • Kerem, lütuf ve ihsan menbaı.

karun

 • (A, uzun okunur) Peygamber Musâ (A.S.) devrinde yaşamış, malı ile mağrur olarak haddini aşmış ve Cenab-ı Hakkın zekât emrini dinlemediğinden Musa'nın (A.S.) duâsından sonra malı ile birlikte yere batmış olan dünya zengini. Cenab-ı Hakkın lütuf ve ihsanını kendine mâlederek nankörlük ve enaniyetinden

keramet-i ilmiye

 • İlmi keramet, lütuf, ihsan.

kerem

 • İyilik, lütuf, ikram, değer.

kerem-i ilahi / kerem-i ilâhî

 • İlâhi lütuf ve ikram.

kerim-i mutlak / kerîm-i mutlak

 • Lütuf ve cömertliği sınırsız olan Allah.

kerimane / kerîmâne

 • Lütufkâr ve cömert bir şekilde.

latif / latîf / لَط۪يفْ

 • Çok lütuf edici (Allah).

lutf

 • (Bak: Lütuf)

lütf

 • Lütuf.

lutf / لطف

 • İyilik, lütuf. (Arapça)
 • Güzellik. (Arapça)

lütf u kerem ü ihsan

 • Lütuf, kerem ve ihsan.

lutf-u ilahi / lutf-u ilâhî / lûtf-u ilâhî

 • Allah'ın lütuf ve ikramı.
 • Allah'ın lütuf ve ikramı.

lütf-u mücessem

 • Cisimleşmiş lütuf.

lütfen

 • Lütuf ile.

lutfkar / lutfkâr / لطفكار

 • Lütuf sahibi. (Arapça - Farsça)

lütuf ve inayet-i bari / lütuf ve inâyet-i bâri

 • Varlıklara biçim verip şekillendiren ve onları mükemmel bir şekilde yaratan Allah'ın lütuf ve yardımı.

lütuf-dide

 • Lütuf görmüş.

lutufdide / lutufdîde / لطف دیده

 • İyilik görmüş, lütuf görmüş. (Arapça - Farsça)

lütufkar / lütufkâr

 • Lütuf eden.

lutufkar / lutufkâr / لطفكار

 • Lütuf sahibi. (Arapça - Farsça)

lütufkarane / lütufkârane

 • Lütuf edercesine.

lütufname / lütufnâme

 • Lütuf mektubu.

melak

 • Lütuf, muhabbet, sevgi.

minnet-i uhrevi / minnet-i uhrevî

 • Âhirete ait iyilik, lütuf.

mübarekat / mübarekât

 • Bütün tebrike sebeb olacak ve mâşâallah dediren ve bârekâllah söyleten bütün hâletler ve san'atlar. Mübarekiyet ifade eden bolluk ve İlâhî lütuflar.

müellefet-ül kulub

 • Asr-ı Saadette kalbleri te'lif için mübâşeret edilenler. İslâmiyete ısındırmak için kıymet vererek farklı ve lütufla muamele edilenler.

mufaddıl

 • Dilediğine dilediği konuda üstünlük veren, lütufta bulunan Allah.

musamaha

 • İyilikle, lütufla muamele.
 • İdare edip, kusuru görmezden gelme.

neş'e-i lütuf

 • Lütuf ve ikramdan kaynaklanan sevinç.

ni'met

 • (Nimet) İyilik, lütuf, ihsan. Saadet. Hidayet.
 • Giyecek şeyler.
 • Yiyecek faydalı şey, rızık.

nimet / nîmet

 • Hayat için lâzım olan her şey; iyilik, lütuf, ihsan.

nücebe

 • Lütuf ve keremi çok olan. Cömert insan.

pür-neval / pür-nevâl

 • Çok lütuf ve ihsan. Çok çok ihsan etmek, vermek.

rahmet kapısı

 • Duâların kabûl edildiği, ihsân ve bereket kapısı. Duâların geri çevrilmediği lütuf kapısı.

rızk

 • Yiyip içecek şey. Maddi mânevi ihtiyaca lâzım nimet. Allah'ın herkese lütuf ve kısmet ettiği ve bekaya sebeb olan nimet.

şefaatçı

 • Allah'ın lütuf ve ihsanıyla aracı, vesile olan.

şekur

 • Çok şükreden. Allahın (C.C.) lütuflarına karşı pek fazla memnuniyetini, sevincini gösteren. Az şükredene dahi çok nimet veren Allah (C.C.).

sıfat-ı cemaliye / sıfât-ı cemaliye

 • Lütuf ve merhamet ile daha ziyade alâkalı olan vasıflar.

sofra-i ihsan

 • Bağış, iyilik, lütuf sofrası.

taattufat / taattufât

 • (Tekili: Taattuf) İhsanlar, lütuflar, bağışlar.

taltif / taltîf / تَلْط۪يفْ

 • Gönül okşama, lütuf etme.
 • Lütuf ve iyilik etme.

taltifat / taltifât

 • Lütuf ve iyiliklerde bulunma.
 • (Tekili: Taltif) Taltifler, ihsanlar, lütuflar, bağışlar.

tecellidar / tecellidâr

 • İlâhî kudret ve lütuf ile meydana gelen. (Farsça)

tehnid

 • Lâtifeleşmek, şakalaşmak, birbirine lütuf etmek.

tekrim

 • Hürmet ve tazim göstermek ve görmek. Saygı göstermek, lütuf ve kerem icrasında bulunmak.

telattuf

 • (Çoğulu: Telattufât) (Lutf. den) Lütuf ve nezaketle davranma. Nâzikâne muamelede bulunma.

telattufen

 • Nezaketle, lütuf ile.

telattufkar / telattufkâr

 • Lütuf, nezaket ve tatlılıkla muamele eden. (Farsça)

telatuf

 • (Çoğulu: Telâtufât) Nezaket ve lütufla hareket etme, nâzikâne muamelede bulunma.

tezahürat-ı cemaliye / tezahürat-ı cemâliye

 • Allah'ın güzelliğinin, lütuf ve iyiliklerinin varlıklar üzerinde görünüşleri.

ükrume

 • Kerem, bahşiş, lütuf.

utufet

 • Nezaket, lütuf. şefkat.

ya kerim / yâ kerîm

 • Sınırsız ikram, lütuf, ihsan ve cömertlik sahibi Allah.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR