LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Lüzümlu ifadesini içeren 95 kelime bulundu...

ask

 • Lâzım olmak, lüzumlu olmak.

bayeste

 • Lüzumlu, gerekli, zaruri. (Farsça)

bil'iltizam / bil'iltizâm / بِالْاِلْتِزَامْ

 • Lüzumlu görerek.

bil-iltizam

 • Bile bile. Bir şeyi doğru ve lüzumlu görüp taraftar olmakla.

cihaz

 • Âlet ve edevat.
 • Gelinin lüzumlu şeyleri. Çeyiz.
 • Cenazenin kaldırılması için lâzım olan eşya.

cihazat

 • (Tekili: Cehâzât) (Cihâz) Cihazlar, maddî manevî âletler, lüzumlu edevat.

ebdal

 • (Tekili: Bedil veya Bedel) Evliyâdan, ziyâde nuraniyyet kazanmış olanlar. Evliyâ zümresinden bir cemaat. Arapçada halkın lüzumlu işlerinin tasarrufuna memur bir cemaata denir.

ehemm

 • Çok mühim olma, daha mühim. Çok kıymetli, çok lüzumlu.

elzem / اَلْزَمْ

 • En lüzumlu.
 • En lüzûmlu.

elzemiyet

 • Çok lüzumlu ve gerekli oluş.

elzemiyyet

 • Pek lüzumlu ve gerekli olan bir şeyin hâli. Son derecede lüzum, gereklilik.

esas

 • Ev eşyası. Eve âit lüzumlu şeyler.
 • Mal. Rızık.

evceb

 • Çok vacib. Çok gerekli. Çok lüzumlu.

evceb-i vecaib / evceb-i vecâib

 • Lüzumluların en lüzumlusu, en çok lüzumlu olan şey.

fantaziye

 • yun. Yalandan gösteriş, boş debdebe. Zâhirî süs ve zinet. Lüzumlu ihtiyaçtan olmayan ve zevk için kullanılan pahalı eşya.

farz

 • İslâmiyette mazeret olmadıkça yapılması mecburi olan, terkedilmesi günah sayılan Tanrı buyruğu.
 • Zarurî, lüzumlu.

havaic

 • (Havâyic) İhtiyaçlar. Hâcetler. Gerekli ve lüzumlu şeyler.

havaic-i asliye

 • Fık: Mesken ile, eve lüzumlu eşyadan ve kışlık, yazlık elbise ile lüzumlu silâhtan, âletten, kitaptan ve binek (hayvan) ile hizmetçi ve bir aylık - sahih görülen diğer bir kavle göre; bir senelik - nafakaya mahsus erzaktan ibârettir.

havaic-i zaruriye / havâic-i zaruriye

 • Gerekli ihtiyaçlar, giderilmesi lüzumlu olan ihtiyaçlar; yeme içme, ev ve binek gibi temel ihtiyaçlar.

havaic-i zaruriyye

 • Zaruri ihtiyaçlar. Giderilmesi lüzumlu olan ihtiyaçlar.

havayic-i asliyye / havâyic-i asliyye

 • İhtiyaç eşyâları. Temel ihtiyâçlar. Bir kimsenin yiyecek giyecek ve ev gibi ihtiyaç duyduğu lüzumlu maddeler ve evde kullanılan eşyâ ve âletler, hizmetçiler, binecek vâsıtası, meslek kitapları (din kitapları) ve ödeyeceği borçları.

hendese-i mülkiye mektebi

 • Osmanlı İmparatorluğu devrinde mühendis yetiştirmek gayesiyle açılan mekteb. XIX. yy. sonlarına kadar memlekette belediye ve mimarî işlerde vazife alacak mühendis bulunmuyordu. Nafia Nezareti bu ihtiyacı nazar-ı itibara alarak bir mühendis mektebi kurulmasının lüzumlu olduğunu ileri sürünce, padişah

hin-i hacette / hîn-i hacette

 • Lüzumlu zamanında, ihtiyaç olduğu vakit.

hüceyre

 • Hücrecik. Canlı varlıkların veya nebâtatın vücudunu teşkil eden küçük küçük odacık halinde ve içi vücuda lüzumlu madde ile dolu hücrecik. En küçük canlı parça.
 • Küçük delik ve oyuk.

ihtikar / ihtikâr

 • İnsan ve hayvan için lüzumlu gıdâ maddelerini şehre girmeden yâhut girince halka satılmadan toplayıp, stok edip, pahalandığı zaman satmak.

ihtiyacat

 • (Tekili: İhtiyac) İhtiyaçlar. Lüzumlu olan şeyler.

ilcaat

 • Zorlamalar.
 • Lüzumlu şeyler.

iltizam / iltizâm / اِلْتِزَامْ

 • Lüzumlu görme.

imam

 • Öne geçmek.
 • Önde ve ileride olan. Delil ve rehber.
 • Cemaate namaz kıldıran.
 • İçtihad sahibi zat. Mezheb sahibi olan.
 • Bir mahallenin lüzumlu işlerine ve içtimaî vazifelerine nezaret eden.
 • Müslümanların imamı olan halife ve askerlerin başı. Sultan. Hâkim.

ina'

 • Kap-kacak, tencere gibi lüzumlu ev eşyası.
 • Bir şeyin vakti gelip çatmak.

iplikhane

 • Eskiden suç işlemiş kimselerin hapsedilip çalıştırıldıkları yere verilen addır.
 • Gemilere lüzumlu halatlarla yelken bezini yapan eski bir deniz müessesenin adı idi.

israf

 • Lüzumsuz yere harcamak. Malı ve parayı lüzumsuz yere sarf etmek. İhtiyacından fazla istihlâk etmek ve harcamak.
 • En lüzumlu aslî vazifeleri bırakıp en lüzumsuz veya zararlı şeylerle meşgul olarak ömrünü veya gençliğini boş yere harcamak.

istatistik

 • Bir neticeye varmak veya bir hüküm çıkarmak için metodlu olarak mevcud lüzumlu şeyleri toplayıp sayı hâlinde göstermek işi ve bu işle meşgul olan ilim. (Fransızca)

istilzam

 • Lüzumlu olmak. Gerektirmek. Lâzım addetmek. İcâbettirmek.

ıtnab-ı makbul

 • Bahsi iyice anlatmak için lüzumlu olan sözün uzatılması.

kifayet

 • Lüzumlu kadar olmak. Yetişmek. Bir işe yetecek kadar olmak. İktidar. Liyâkat. Yararlık.

lazım / lâzım

 • Lüzumlu, gerekli.
 • Bir şeyden aslâ ayrılmayan. Bir işte beraber bulunmasına ve vücuduna ihtiyaç olan şey.
 • Gr: Müteaddi olmayan.

lazım-ı gayr-ı müfarık / lâzım-ı gayr-ı müfarık

 • Ayrılması mümkün olmayan, terki câiz olmayan, ziyade gerekli, çok lüzumlu.

levazım / levâzım / لَوَازِمْ

 • İhtiyaç maddeleri. Lüzumlu madde.
 • Ask: Silâhlı kuvvetlerin yiyecek ve giyecek maddelerini, silâh ve cephane dışında kalan çeşitli araç ve ihtiyaçlarını ifade etmek üzere kullanılan umumi tabirdir.
 • Lüzûmlu şeyler.

levazımat / levâzımât / لَوَازِمَاتْ

 • (Tekili: Levazım) Lüzumlu maddeler.
 • Lüzûmlu şeyler.

levazımat-ı ihtiyacat / levâzımât-ı ihtiyâcât

 • İhtiyaç duyulan şeyler, lüzumlu görülen ihtiyaçlar.

lizam

 • (Lezm) Lazım olmak. İcâbetmek. Lüzumluluk.
 • Ölüm.
 • Kıyamet günü hesabı.

lüzumi / lüzumî

 • Gereklilik, lüzumluluk.

ma'işet / ma'îşet

 • Yaşama, geçinme, yaşayış. Geçinmek, yaşamak için lüzumlu şeyler.

ma'lumat-ı zaruriye

 • Lüzumlu ve zaruri mâlumat.

madde-i hayatiye

 • Hayat için lüzumlu olan madde.

maişet

 • (Ayş. dan) Yaşayış. Yaşama. Ömür.
 • Yaşamaya lüzumlu bulunan maddeler.
 • Yaşama, yaşayış, geçinme, geçinmek için lüzumlu şey.

mal

 • Fık: Bir kimsenin tasarrufunda bulunan kıymetli, lüzumlu şey. (Varlık, servet, para, ticaret eşyası gibi.)

malezim

 • (Mâlezime) Lüzumlu ve gerekli şey. Malzeme.

mearib

 • İhtiyaçlar, hâcetler, lüzumlu ve istenen şeyler. İstekler.

mefruz

 • (Farz. dan) Farz olunmuş. Farz hâline gelmiş. Çok lüzumlu. Farz kabilinden olmuş.
 • Var sayılan.

melzum

 • Mevcud bir şeyle birbirinden ayrılmayan. Mevcud bir şeyle beraber bulunması lâzım gelen. Lüzumlu olmuş olan. Lüzumlu kılınmış.
 • Lüzumlu.

melzumiyet

 • Lüzumlu kılma. Melzumluk.

mevadd-ı hayatiye / mevâdd-ı hayatiye

 • Hayat için lüzumlu ve zorunlu olan maddeler.

muavvezetan / muavvezetân

 • (Muavvezeteyn) Kur'ân-ı Kerim'in son iki suresi. (Dâima okunacak gâyet lüzumlu dersleri verdiği ve her çeşit şerli işlerden Allah'a sığınmayı tavsiye ve emrettiği için bu isim verilmiştir.)

müblis

 • Mahrum.
 • Hasreti şiddetli olan. Acele yapılması lüzumlu bulunan. Elzem.

mübrem

 • Kaçınılmaz olan. Vazgeçilmez olan. Acele yapılması lüzumlu bulunan. Elzem.

müdahale

 • İşlere ve lüzumlu hallere, icabettiği için karışmak. Zararlı bir hal var ise, işe karışıp zararın def'ine çalışmak.
 • Araya girme. Sokulma.

müfettiş

 • Teftiş eden, tetkik ve tahkik ile kusur ve iyilikleri görüp anlayan ve lüzumlu merci'lere bildiren.
 • Araştıran.

mühimmat / mühimmât

 • (Tekili: Mühimm) Mühimler. Lüzumlu olanlar.
 • Harp malzemesi.
 • Lüzumlu şeyler.

mukibb

 • Lüzumlu olan, icab eden.

mükibb

 • (Kebb. den) Bir şeyin üzerine çok düşen. Gayretle çalışan.
 • Çok lüzumlu olan.
 • Yüzü üstüne sürünen, zelil olan.

muktezi / muktezî

 • (Muktazî) Lüzumlu olduğu taayyün etmiş, anlaşılmış.
 • İktiza eden. Gerekli. Lâzım.

mukza

 • Tamamlanmış.
 • Lüzumlu görülmüş.

mülazeme

 • Lüzumlu. Gerekli. Ayrılmaz. Lâzım.

mülazım / mülâzım

 • Gerekli, lüzumlu, teğmen.

mülızz

 • Lüzumlu, gerekli.
 • Cür'et ve ısrar eden kişi.

mültezem

 • Lüzumlu görülen, lüzumuna inanılarak yapılmasına çalışılan.

mülzem

 • Susturulmuş, ilzam ve iskât olunmuş, sükuta mecbur olmuş.
 • Lüzumlu görülmüş.

mülzim

 • İlzam eden, susturucu.
 • Lüzumlu gören. Gerektiren.
 • Verilen hükmün mutlak yerine getirilmesindeki mecburiyet.

müsta'cel

 • Acele yapılması lüzumlu olan, çabuk yapılması gereken.

müstagni

 • (Gani. den) Kimseden bir menfaat beklemeyen, bir şey istemeyen, istiğna eden, kimseye ihtiyacı olmayan. Gönlü tok, tok gözlü. Çekingen, nazlı.
 • Gerekli ve lüzumlu bulmayan.

müstelzim / مُسْتَلْزِمْ

 • Lüzumlu, gerektiren. Mucib ve sebep. Bais olan. Bir şeyin lüzumunu deruhde eden.
 • Gerektiren, lüzumlu kılan.
 • Lüzûmlu kılan.

mütehattim

 • (Hatm. dan) Lüzumlu, gerekli.

müvatene

 • Lüzumluluk.

müvazabe

 • Lüzumlu olmak, icab etmek.

nafaka

 • Yiyecek parası. Geçim için lüzumlu olan şey.
 • Geçindirmeğe mecbur olduğu kimselere veya çocuklarına mahkeme karariyle verilen iaşe parası.

nafaka-i uhreviye

 • Âhiret hayatında geçinmek için lüzumlu olan şey.

nar-ı hayat

 • Canlıya lüzumlu bulunan sıcaklık. Vücudun harareti.

niam-ı esasiye

 • Esas nimetler, en lüzumlu maddeler. İman, din gibi en kıymetli İlâhi ihsanlar.

nizamat-ı lazime / nizamât-ı lâzime

 • Lüzumlu, gerekli nizamlar.

rabt

 • Bağlamak, bitiştirmek, bir şeye bağlamak.
 • Nizam vermek, intizam bulmak.
 • Gr: Cümleleri lüzumlu edatlarla birbirine bağlamak.

şart

 • Bir kısım muamelelerde lüzumlu olan hüküm. Bir şeyin olması ona bağlı olan şey.
 • Kayıt. Bir iş için mutlaka lüzumlu olan husus.
 • Yemin.
 • Hal, vaziyet.
 • Gr: Biri diğerine bağlı olan iki cümle hakkında delâlet edilen; yâni mütevakkıf aleyhe delâlet eden diğer cümley

sevk-ül ceyş

 • Askerî birliklerin lüzumlu yere sevkini ve geri çekilme işini idare etme.

tahattüm

 • (Hatm. dan) Lüzumlu ve gerekli olma. Vâcib olma.

teakkul

 • Aklı kullanarak, lüzumlu şeyleri öğrenirken, her şeyin haddini, sınırını aşmamak, yâni lüzumlu olanı terk etmemek, lüzûmsuz olanla meşgûl olmamak, bunlarla vakit öldürmemek.

tehattüm

 • Pek lüzumlu ve vâcib olmak. Vücub derecesinde bulunmak.

tevcib

 • (Vücub. dan) Lüzumlu yapma, lâzım etmek, gerektirmek.
 • Bir iş için vakit belirlemek.

vacib / vâcib

 • (Vücub. dan) (Çoğulu: Vâcibât) Lüzumlu, mecburi olan.
 • Fık: Yerine getirilmesi her müslüman için gerekli ve borç olup, yapılmadığı takdirde büyük günah olan Allah'ın emirleri. Yapılması zannî delil ile belli olan. Terki câiz olmayan. Yapılması şer'an kat'i derecede bir delil ile sâbit

vacib-ül ifa / vâcib-ül ifa

 • İfa edilmesi lüzumlu olan. Yapılması gerekli olan.

vacibat / vâcibât

 • (Tekili: Vâcibe) Yapılması lüzumlu olan şeyler. Vâcib olan şeyler.

vacibe / vâcibe

 • Yapılıp yerine getirilmesi vâcib derecesinde lüzumlu olan şey.

vakt-i hacet / vakt-i hâcet

 • İhtiyaç vakti. Lüzumlu vakit.

vüzub

 • Lüzumluluk, icab etme, gereklilik.

zarar

 • Lüzumlu ve kıymetli bir şeyin eksilmesi veya kaybolması. Ziyan. Kayıp.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın