REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kusursuz ifadesini içeren 87 kelime bulundu...

adalet-i mutlaka / adâlet-i mutlaka / عَدَالَتِ مُطْلَقَه

 • Nihâyetsiz, kusursuz adâlet.

azamet-i kemal / azamet-i kemâl

 • Kusursuzluk ve mükemmelliğin büyüklüğü.

belagat / belâgat

 • Sözün düzgün, kusursuz, hâlin ve makamın icabına göre söylenmesi.
 • Sözün düzgün, kusursuz ve yerinde söylenmesi.
 • Sözün düzgün, kusursuz ve yerinde söylenmesini öğreten edebî ilmin adı.

belağat / belâğat

 • Sözün düzgün, kusursuz, halin ve makamın icabına göre yerinde söylenmesi.

belagat / belâgat / بلاغت

 • Kusursuz söz söyleme (Arapça)

belağat-i ayet / belâğat-i âyet

 • Âyetin belâğati; düzgün, kusursuz, yerinde ve halin ve makamın icabına göre söz söyleme.

belagat-ı nazm / belâgat-ı nazm

 • Nazmın belâgati; tertip ve dizilişteki kusursuzluk.

belagat-i nazm / belâgat-i nazm

 • Nazmın belâgati; tertip ve dizilişteki kusursuzluk.

belagat-i nazmiye / belâgat-i nazmiye

 • Dizilişe ait belâgat; şiirin düzgün, kusursuz, yerinde, hâlin ve makamın icabına göre söylenmesi.

beliğane / belîğâne

 • Sözün düzgün, kusursuz, yerinde ve hâlin ve makamın icabına göre söylenmesi.

bi-kusur / bî-kusur

 • Eksiksiz, kusursuz, tam, mükemmel. (Farsça)

cemal-i masnuat / cemâl-i masnuat

 • Allah'ın yaratıklarındaki sanatkârane, mükemmel, kusursuz güzellikler.

cemal-i mukaddes / cemâl-i mukaddes

 • Kutsal ve kusursuz güzellik.

cemil-i alel'ıtlak / cemîl-i alel'ıtlak

 • Sonsuz ve kusursuz güzellik sahibi olan Allah.

cevdet

 • İyilik. Güzellik. Kusursuzluk.
 • Bir kimsenin, başkasının işini güzelce ve kusursuz olarak yapması.
 • Cömertlik.
 • Susuz olma.

ders-i belagat / ders-i belâgat

 • Belâgat dersi; sözün düzgün, kusursuz olarak hâlin ve makamın icabına göre söylenmesini öğreten ders.

ekmeliyyet

 • Pek mükemmel ve kusursuz olanın hâli. Kusursuzluk, mükemmellik, noksansızlık, eksiksizlik.

elhamdü lillahi ala dini'l-islam ve kemali'l-iman / elhamdü lillâhi alâ dîni'l-islâm ve kemâli'l-îmân

 • İslâm dinini ve kusursuz bir imanı nasip ettiği için Allah'a hamd olsun.

erbab-ı belagat / erbab-ı belâgat

 • Belagatçılar; sözü düzgün, kusursuz, hâlin ve makamın icabına göre söyleme san'atını bilenler.

eser-i itkan

 • Eserdeki mükemmellik, sağlamlık ve kusursuzluk.

etem

 • Tam, kusursuz.

fihriste-i kemalat / fihriste-i kemâlât

 • Mükemmelliklerin, kusursuzlukların fihristesi, listesi.

fıtrat-ı selime

 • Selim fıtrat. Kusursuz sağlam huy.
 • Ahlâk, din. Haram ve çirkin işlerden uzak ahlâk.
 • Noksansız yaradılış.

hikmet-i kudsiye

 • Mukaddes, kusursuz ve eksiksiz hikmet.

hıyatat-ı kamile-i muhita-i san'at / hıyâtât-ı kâmile-i muhita-i san'at

 • Sanatın bütün mükemmelliklerini kapsayan kusursuz terzilik.

hüsn-ü bi-bahane

 • Kusursuz güzellik. Günahsız mâsum güzellik.

hüsn-ü mukaddes

 • Kutsal ve kusursuz güzellik.

icaz / îcâz

 • Az söz ile pürüzsüz ve kusursuz olarak çok mânâ ifâde etme.

imtiyaz-ı mutlak

 • Varlıklar arasında tam ve kusursuz ayırımın olması.

in'ikas-ı kemal / in'ikâs-ı kemâl

 • Kusursuzluğun yansıması.

itikad-ı kamil / itikad-ı kâmil

 • Mükemmel, kusursuz itikad, inanç.

itkan-ı muhkem

 • Kusursuz sağlamlık.

kadir-i zülkemal / kadîr-i zülkemâl

 • Kudreti herşeyi kuşatan, mükemmellik ve kusursuzluk sahibi Allah.

kamil / kâmil

 • (Kemal. den) Bütün, tam, olgun, eksiksiz, kemalde olan, kusursuz. Kemal ve fazilet sâhibi.
 • Resul-i Ekrem'in de (A.S.M.) bir vasfıdır.
 • Yaşını başını almış, terbiyeli ve görgülü kimse.
 • Âlim, bilgin kişi.
 • Bir aruz kalıbı ismi.

kamil-i mutlak / kâmil-i mutlak

 • Sınırsız mükemmellik ve kusursuzluk sahibi Allah.

katib-i zülkemal / kâtib-i zülkemâl

 • Bütün varlıkları bir kitap yazar gibi, mükemmel ve kusursuz bir şekilde yaratan Allah.

kelam-ı beliğ / kelâm-ı belîğ

 • Belâgatli söz; açık ve kusursuz ifade.

kelime-i tesbihfeşan

 • Kusursuzluğu ilân edip yayan kelime.

kemal / kemâl

 • Kusursuzluk, mükemmellik.

kemal ve cemal-i ilahi / kemal ve cemâl-i ilâhî

 • Allah'ın mükemmellik, kusursuzluk ve güzelliği.

kemal-i bizeval / kemâl-i bîzevâl

 • Yok olmayan mükemmellik, kusursuzluk.

kemal-i hilkat / kemâl-i hilkat

 • Yaratılıştaki mükemmelik, kusursuzluk.

kemal-i hürmet / kemâl-i hürmet

 • Tam ve kusursuz saygı.

kemal-i ihlas / kemâl-i ihlâs

 • Mükemmel ve kusursuz ihlâs, samimiyet.

kemal-i ihtiram / kemâl-i ihtiram

 • Kusursuz ve mükemmel saygı, hürmet.

kemal-i ihtiyar / kemâl-i ihtiyar

 • Allah'ın kusursuz idaresi.

kemal-i itaat / kemâl-i itâat

 • Tam bir itaat, mükemmel ve kusursuz bir şekilde boyun eğme.

kemal-i ittikan / kemâl-i ittikan

 • Tam bir mükemmellik, kusursuzluk.

kemal-i kibriya / kemâl-i kibriyâ

 • Büyüklük, yücelik ve haşmetin kemâli, mükemmelliği, kusursuzluğu.

kemal-i kudsi / kemâl-i kudsî

 • Kusursuz mükemmellik.

kemal-i merhamet / kemâl-i merhamet

 • Mükemmel ve kusursuz şefkat.

kemal-i merhamet ve şefkat / kemâl-i merhamet ve şefkat

 • Mükemmel ve kusursuz merhamet ve şefkat.

kemal-i mutlak / kemâl-i mutlak

 • Tam bir mükemmellik, kusursuzluk.

kemal-i muvazene / kemâl-i muvazene

 • Tam ve kusursuz ölçü, denge.

kemal-i rahmet ve hikmet / kemâl-i rahmet ve hikmet

 • Mükemmel ve kusursuz bir rahmet ve hikmet.

kemal-i saltanat / kemâl-i saltanat

 • Saltanatın mükemmelliği, kusursuzluğu.

kemal-i sermediyet / kemâl-i sermediyet

 • Tam ve kusursuz süreklilik.

kemal-i şevk ve tahassür / kemâl-i şevk ve tahassür

 • Tam ve kusursuz bir istek ve hasret.

kemal-i tevazu / kemâl-i tevâzu

 • Tam ve kusursuz bir alçak gönüllülük.

kemal-i zati / kemâl-i zâtî

 • Allah'ın zâtının mükemmelliği, kusursuzluğu.

kemal-i ziynet / kemâl-i ziynet

 • Kusursuz ve mükemmel süs.

kemalat-ı rububiyet / kemâlât-ı rububiyet

 • Rablığın, ilâhî terbiyenin mükemmellikleri ve kusursuzluğu.

kemalin kemali / kemâlin kemâli

 • Mükemmellik ve kusursuzluğun zirvesi, en mükemmel seviyesi.

kuddusi / kuddusî

 • Cenab-ı Hakk'ın Kuddus sıfatına dair ve müteallik. Kusursuz olan Cenab-ı Hakk'a ait.
 • Kudsi ve temiz olana ait ve ona müteallik.

kudsiyye

 • Kutsal, kusursuz ve yüce.

lisan-ı belagat / lisân-ı belâgat

 • Düzgün, kusursuz, hâlin ve makamın icabına göre söz söyleme dili, üslûbu.

metin / metîn

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kudretli, kâmil (kusursuz, noksansız) olan, hiçbir sûrette za'fiyet, âcizlik, güçsüzlük meydana gelmeyen.
 • Hadîs-i şerîfi rivâyet eden (nakleden) râvîlerin (zâtların) sıra ile isimleri demek olan sened kısmından sonra gelen hadî

meyve-i kudsiye

 • Kutsal, kusursuz ve yüce meyve.

muhabbet-i münezzehe

 • Tertemiz ve kusursuz sevgi.

münezzehiyet

 • Temizlik, kusursuzluk, noksansızlık.

nağme-i fesahat

 • Kusursuz derecede düzgün, açık ve akıcı nağme.

nakş-ı nezih

 • Kusursuz san'at nakşı.

niam-ı sübhaniye / niam-ı sübhâniye

 • Zâtında, sıfatında ve işlerinde eksiksiz ve kusursuz olan Allah'ın nimetleri.

nida-i beliğ / nidâ-i belîğ

 • Düzgün, kusursuz, yerinde sesleniş.

nur / nûr

 • Aydınlık, ışık, feyz, bereket ihsân.
 • Kur'ân-ı kerîm.
 • Îmân.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından. Tam ve kusursuz olarak zâhir olup her şeyi ortaya çıkarıcı, yaratıcı veya göktekileri ve yerdekileri nûru ile hidâyet edici, doğru yolu gösterici, gökleri; güneş, ay ve yıld

nutk-u beliğane / nutk-u beliğâne

 • Balâgatli nutuk; kusursuz ifadelerle muhatapların hallerine ulgun olarak akıl ve kalplerini aydınlatan nutuk.

sahih

 • Fık: Rükünleri ve şartları tamam olan herhangi bir ibâdet ve muâmele.
 • Hâlis, kusursuz, şüphesiz.
 • Edb: Gerek söz bakımından ve gerek mânâca noksanları bulunmayan ifade.
 • Gr: Kelimenin kök harfleri (Huruf-u asliye) : 1- Hemzeden; 2- İki aynı harf yanyana geldiği zaman, y

şaibesiz / şâibesiz

 • Lekesiz, kusursuz.

sehavet-i mutlaka / sehâvet-i mutlaka

 • Her yeri kaplayan, kusursuz ve sınırsız cömertlik.

selamet-i fıtrat / selâmet-i fıtrat

 • Fıtratın temizliği; kusursuzluğu, doğruluğu.

selim / selîm

 • (Selâmet. den) Sağlam, kusursuz. Refah ve selâmet üzere bulunan.
 • Sağlam, kusursuz.
 • Sağlam, kusursuz, refah ve selamet üzere bulunan.

takaddüs / تَقَدُّسْ

 • Kusursuz olma.

takdis / takdîs / تَقْد۪يسْ

 • Büyük hürmet göstermek. Mukaddes bilmek.
 • Cenab-ı Hakk'ın kusursuz, pâk ve her hususta noksansız olduğunu bildirmek, söylemek ve Allah'a (C.C.) şükretmek.
 • Kusursuz bulma.

teennuk

 • Varlıklardaki hikmetli, kusursuz ve pürüzsüz yaratılma özelliği.
 • Nazarında ve fikrinde dikkatli olmak. İttikan. Eşyanın hikmetli, kusursuz ve pürüzsüz yapılışı.
 • Kusursuz yapılış.

tezkiye-i nefs

 • Nefsini temiz bilmek. Kusuru üzerine almamak. Nefsini kusursuz addetmek.
 • Nefsi kötü şeylerden temizlemek, hayra yöneltmek.

vilayet-i hassa / vilâyet-i hâssa

 • Tasavvufta, nefsin îmân ve itâate geldiği ve bütün ibâdetlerin hakîkî ve kusursuz olduğu makam.

zevk-i selim

 • En kusursuz, en yüksek derecedeki zevk.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın