LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kuru ifadesini içeren 591 kelime bulundu...

a'sem

 • Eli bileğinden kurumuş kimse.

ab / âb / آب

 • Su. (Farsça)
 • Deniz. (Farsça)
 • Irmak (Farsça)
 • Tükürük (Farsça)
 • Özsuyu (Farsça)
 • Ter (Farsça)
 • Döl suyu (Farsça)
 • Sidik (Farsça)
 • Parlaklık (Farsça)
 • Yüzsuyu. (Farsça)
 • Letafet, hava. (Farsça)

ab-kur

 • Lâğım çukuru. Pisliğin aktığı yol ve delik. (Farsça)

abes

 • Davarın kuyruğunda kuruyup kalan bevl ve ters.

abs

 • Karıştırmak, halt.
 • Güneşte keş kurutmak.
 • Kurumak, katılaşmak.

aced

 • Kuru üzüm.

afir

 • Güneşte kum üstünde kurutulan et.

afşelil

 • Sırtlan dedikleri canavar.
 • Yaşlı, eti ve derisi sarkmış kuru kadın.

ahilik

 • Asırlar önce Anadolu'da gelişen bir halk ocağı. Sosyal bir kuruluş olan ahilik iş alanında adam yetiştirmek, çalışma sevgisini aşılamak, istihsali çoğaltmak gibi gayeleri vardı. Günlük hayatta ise teavün, yoksulları koruma gibi insani duyguları; ayrıca müzik, silah kullanma, binicilik kabiliyetlerin

ahmediyye

 • Evliyânın gözbebeği İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendî hazretlerinin tasavvuftaki yolu. Bu yola Müceddidiyye-i Ahmediyye de denir.
 • Hindistan'da Gulam Ahmed Kâdiyânî tarafından kurulan sapık bir yol.

ahred

 • Ayaklarının siniri kurumuş veya bozulmuş olan hayvan.

ajans

 • Her türlü havadisi toplayıp, ilgili mevkilere bildiren kuruluş. (Fransızca)
 • Ticari bir teşekkülün kolu. (Fransızca)

akademi

 • Bir ilim dalında ihtisas sahibi kimselerin çatısı altında toplandığı kuruluş.

akademi heyeti muvacehesinde

 • Aydın, âlim ve bilginlerden oluşan ilmî kurul önünde, karşısında.

aksat

 • Çok doğru olan şey. Ayakları kuru olan hayvan.

alavere

 • Vapurlara kömür vermek için bordaya kurulan kademeli iskele.
 • Tulumbanın basıp emme suretiyle işlemesi.
 • Herc ü merc. Karışıklık, kargaşalık.
 • Bir şeyin elden ele verilerek veya atılarak aktarılması.

ambar

 • Zahire ve kuru gıdaları koymaya yarayan büyük depo.

araste

 • Bezenmiş süslenmiş. (Farsça)
 • Çarşının bir esnafa mahsus kısmı. (Farsça)
 • Vaktiyle ordu çarşısı, ordugâhta kurulan seyyar çarşı. (Farsça)

aren

 • Davar ayağında olan kuru kemre.
 • Yarık.
 • Bir nesne yumuşak olmak.

asa'

 • Yaş olan şey kuruyup katılaşmak.

asar / asâr

 • Kurumayıp daima sulanır çıban.

asb

 • Bağlamak.
 • Sağlam olarak dürmek.
 • İmâme, sarık.
 • Yemen'de yapılır bir nevi kumaş.
 • Firavun atı adı verilen bir deniz canavarının dişisi.
 • Kurumak.
 • Kızarmak.
 • Sarmaşık.
 • Sargı, bağ.
 • Mendil.

aşebe

 • Zayıflığından gövdesi kurumuş olan yaşlı kimse.
 • Büyük azı dişi.
 • Küçük adam.

asem

 • Kesbetmek. Kazanmak. çalışmak.
 • Dirsekten itibaren elin kuruyup çolak ve eğri olması.
 • Ayağın topuktan kuruyup eğilmesi ve aksak olması.

aşem

 • Kuru ekmek.

aşeme

 • Kuru ekmek parçası.
 • Büyük azı dişi.

aşşab

 • (Aşşeb. den) Nebatları, bitkileri toplayarak ve misallerini kurutarak her biri üzerinde ilmî incelemeler yapan âlim.

aşure

 • (Aşurâ) Arabi aylardan olan Muharrem ayının onuncu günü. Aynı günde çeşitli hububat ve kuruyemişler katılarak yapılan tatlı.

ateşperest

 • Ateşe tapan, mecûsî. Zerdüşt tarafından kurulan bâtıl dîne inanan.

atk

 • Bulaşmak.
 • Kurumak.

bab / bâb

 • Kapı.
 • Bir kitâbın bölümlerinden her biri.
 • Bozuk bir yol olan Bâbîliğin kurucusu Ali Muhammed'in kendisine verdiği ad.

babil / bâbil

 • Asurlular devrinde Irak'ta kurulan şehirlerden biri. Bağdat'ın aşağı tarafında bulunan ve büyücülüğünden dolayı, eski edebiyatımızda "Çeh-i Bâbil" olarak yer alan ve birçok dillerin meydana gelmesi bakımından da adı geçen "Bâbil Kulesi"nin bulunduğu ilkçağdan kalma bir şehir.

babur

 • (Zahirüddin Muhammed) Hindistan'da büyük Müslüman Türk devletinin kurucusu ve Timur'un beşinci göbekten torunudur. Fergana Emiri olan babası Ömer Şeyh'in ölümünden sonra tahta geçmiştir. (1494)

bani / bâni / bânî / بَان۪ي

 • Kurucu. Yapan. Yapıcı. Yaptırıcı. Binâ eden.
 • Binâ eden; kuran, kurucu.
 • Kurucu.

banka

 • İtl. Faizle para alıp veren, kredi, iskonto, kambiyo işlerini gören ticari kuruluş.Faiz dinimizde günahtır. Bankalar dar gelirlilerin paralarını faiz karşılığı toplar, zenginlere daha yüksek faizle verir. Bunlar dar gelirlilerin tasarruf ettikleri paralarla bir iş yeri açar, bir mal üretir ve bu mal

batıniyye / bâtıniyye

 • Mecûsîlikteki ve çeşitli bâtıl dinlerdeki inanışları İslâm dînindenmiş gibi göstermeye çalışan İranlı Meymûn bin Deysân el-Kaddah tarafından kurulan bozuk yol.

bavehim / bâvehim

 • Vehimle, kuruntuyla.

bayiiyye / bâyiiyye

 • Eskiden pazar kurulan yerlere gönderilen mevad ve eşyadan gümrük ihtisab vergisinin haricinde alınan ikinci vergi.

bayramiyye

 • Hacı Bayram-ı Veli tarafından 14. yüzyılın sonlarında Ankara'da kurulan bir tarikattır.

belaha

 • Yetişmemiş hurma koruğu.
 • Kurumak, yebs.
 • Yormak.

belbele

 • (Çoğulu: Belâbil) Vesvese vermek, gamkin etmek, kuruntu vermek.

berr

 • (Çoğulu: Ebrâr) Va'dinde sâdık. Sözünde duran. Muhsin. Keremkâr.
 • Nimetleri herkese, umuma ihsan eden.
 • Gerçeklik, sıdk.
 • Susuz, kuru yerler.
 • Toprak. Yeryüzü, yer.

beyincik

 • Art kafa çukurunda beyin kökünün üst arka kısmında bulunan merkezi sinir sisteminin bir organıdır. Mühim bir görevi, hareketlerimizin âhenk içinde olmasını sağlamaktır.

beytülmal

 • (Beyt-ül mâl) İlk defa Hz. Muhammed (A.S.M.) tarafından kurulan ve gelir kaynaklarıyla sarfiyat yerleri şer'î olarak tayin edilmiş İslâm devletinin mâliye hazinesi.Gelir kaynakları: 1- Zekât ve sadakalar. 2- Ganimetler. 3- Fey=Zekât ve ganimet dışında kalan ve beyt-ül male ait olan mallar.Beyt-ül ma

bi-ab / bî-ab

 • Susuz, kuru. (Farsça)
 • Donuk. (Farsça)
 • Rezil, utanmaz, hayasız. (Farsça)

bizr

 • (Çoğulu: Büzûr) Sebzevât.
 • Kuru ot tohumu.

bolşevik / بُولْشَوِيكْ

 • Çoğunluktan yana anlamına gelen Rusça kelime, 1903 yılında düzenlenen Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin İkinci Kongresi'nde Vladimir Lenin ve Julius Martov arasında yeni kurulmakta olan partinin üyelik tanımı üzerine başlayan görüş ayrılığı sonucu yaşanan ayrışmadaki taraflardan Lenin yanlısı grup.

bolşeviklik

 • Bolşevik, çoğunluktan yana anlamına gelen Rusça kelime, 1903 yılında düzenlenen Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin İkinci Kongresi'nde Vladimir Lenin ve Julius Martov arasında yeni kurulmakta olan partinin üyelik tanımı üzerine başlayan görüş ayrılığı sonucu yaşanan ayrışmadaki taraflardan Lenin yanlısı grup. Kongrede Lenin yanlıları çoğunlukta olduğu için Rusça çoğunluk anlamına gelen Bolşevik olarak, azınlıktaki Martov yanlıları da Menşevik olarak adlandırılacaktır.

  Kongreden sonra iki taraf arasında birleşme girişimleri olsa da birleşme gerçekleşmeyecek ve 1912 yılında kesin ayrım yaşanacaktır. Bolşevikler Ekim Devrimi ile iktidarı alacaklar ve Sovyetler Birliği'ni kuracaklardır.


buda

 • Budizm'in kurucusu. Mîlâddan altı asır evvel yaşamış olup, asıl adı Guatama veya Gotama'dır.
 • Budizmin kurucusu.

bülten

 • Halka bilgi veren, özet olarak yazılmış resmi yazı. (Fransızca)
 • Bir müessesenin, kurumun faaliyetlerini tanıtan ve belli zaman aralıklarıyla yayınlanan mevkute. (Fransızca)

burak-ı meşveret-i şer'iye

 • Şer'î meşveret bineği; şeriatın her türlü meselenin çözümünde esas aldığı istişare ve danışma kurulu.

bütçe

 • Devletin veya diğer kuruluşların yıllık gelir ve giderlerini (sarfiyat ve varidatlarını) gösteren ve bunlarla ilgili harcamaları tayin eden hesap işleri. (Fransızca)

cabir / câbir

 • Cebredici, zorla yaptıran.
 • Galib gelen.
 • Şefkatsiz, merhametsiz.
 • Tekebbür ve taazzüm eden.
 • Aziz ve kavi olan.
 • Tıb: Kırıkçı, çıkıkçı.
 • Cebir ilminin ilk kurucusu olan müslüman âlimi.

çağrışım

 • Psk: Bir idrakla kazanılan bir fikrin başka bir idrak (algı) ile kazanılan fikir arasında bağıntı kurulması, birinin diğerini hatıra getirmesidir. Bu bağıntı zaman ve mekânda yakınlık, benzerlik ve zıdlık sebebiyle kurulur. Sevap deyince günahın; abdest deyince namazın; Cennet deyince Cehennem'in de

cah-ı masiva / câh-ı mâsiva

 • İtibar, makam, mevki gibi Allah'tan başka, dünya ile alâkalı şeyler ve onların oluşturduğu tehlike çukuru.

çar-yek

 • Çeyrek, dörtte bir. (Farsça)
 • Saatin dörtte biri, onbeş dakika. (Farsça)
 • Mecidiye denilen gümüş sikkenin dörtte biri ki, beş kuruşluk bir gümüş sikkedir. (Farsça)

çarmıh

 • (Çar: Dört; Mıh: Çivi) Salib. Suçluyu haça germek için kurulmuş, haç şeklinde darağacı. (Farsça)
 • Geminin direkleri başından aşağıya inen kalın ipler. (Farsça)
 • (Dörtçivi) Suçluyu cezalandırmak için kurulmuş haç şeklinde darağacı.
 • Suçluyu bağlamak için kurulmuş haç şeklinde ağaç.

cefaf

 • Kuru olma, kuruma.

ceff

 • Kurumak.

ceffe-l kalem

 • Düşünmeksizin, birden, hemen.
 • Kalemin yazısı kurumuş, silinmez.
 • Kat'i olan şey.

cefif

 • Kuru, kurumuş.

cehmiyye

 • Cebriyye fırkasının bir kolu olup, Hicrî ikinci asırda Cehm bin Saffân tarafından kurulan bozuk fırka.

cem'iyyet-i akvam / cem'iyyet-i akvâm

 • (Milletler Cemiyeti) Birinci Dünya Savaşından sonra kurulan ilk Birleşmiş Milletler Cemiyetinin bizdeki adıdır.

cemaat ve komite

 • Kötü bir maksat için kurulmuş cemiyet ve dernek.

cemad

 • Cansız ve kurumuş olmak.
 • Yağmur yağmayan yer.
 • Sütü olmayan deve.
 • Donmuş, katı cisim.

cemiyet-i diniye

 • Dinî kuruluş.

cemiyet-i hayriye

 • Hayır cemiyeti, hayır kurumu.

cemiyet-i ilmiye

 • İlmî kurum, dernek.

cemiyetçi

 • Topluluk teşkil eden, dernek kurucusu.

ceram

 • Hurma çekirdeği.
 • Kuru hurma.

cerim

 • Kabahatli, câni, suç işlemiş.
 • (Çoğulu: Cirâm) Kuru hurma.
 • Hurma çekirdeği.

cerin

 • (Çoğulu: Ecrân-Ecrine-Cürün) Hurma kurutma yeri.

cevhan

 • Hurma kuruttukları yer.

cezel

 • Yoğun ve kuru odun ağacı.
 • Kesmek, kat'.

cilf

 • Boş küp.
 • Kırılmış, ufanmış köpek esfeli. Arı kovanı.
 • Kuru ekmek parçası. Kuru ekmek kenarı.
 • Yüzülüp karnı çıkmış ve başı ile ayağı kesilmiş koyun.
 • Her nesnenin parçası.
 • Hoyrat, kaba. Ayak takımından.

ciran

 • (Çoğulu: Cürün) Devenin boynunun önünde boğazlanacak yerinden boğazı çukuruna kadar olan yer.

ciz'

 • Ağaç kütüğü. Ağaç kökü. Kuru direk. Hurma ağacının kökü. Hurma ağacı.
 • Çatı örtüsünde kullanılan ağaçlar.
 • Kuru hurma kütüğü.

cüfaf

 • Kurumuş.

cüfafe

 • Dağılmış kuru ot.

cünaf

 • Kuruluk.

cürn

 • (Çoğulu: Cüren) Hurma kurutulan ve harman yapılan yer.

cüsüvv

 • Kurumak, yebs.
 • Donmak, cümud.

daire / dâire

 • Saha, alan, geometrik şekil, resmi kurum.

damgah / dâmgâh / دامگاه

 • Tuzak kurulmuş yer. (Farsça)

dar-ı şura-yı askeri / dâr-ı şura-yı askerî

 • 1296 yılında lağvolunan bu yüksek askeri meclis 1253 yılının muharrem ayında kurulmuştu. 1259 tarihinde çıkarılan kanun ile vazifesi tesbit edildi. Askeri ve mülki ricâlden onbir daimi, altı tane ise geçici azası bulunan bu mecliste bir reis ve bir de müftü yer alıyordu.

dar-ül-fünun

 • Üniversite. (1 Ağustos 1933'de İstanbul Dâr-ul Fünunu yerine Üniversite kurulmuştur.)

dar-ün nedve / dâr-ün nedve

 • Müslümanlıktan evvel, Kureyş kabilesinin münakaşalar için toplandığı bir yerin adı olup, Kusey ibn-i Kilâb tarafından kurulmuştur. (Sonradan Hz. Muhammed'e (A.S.M.) karşı bulunanların toplanmalarından dolayı fesat ve münafıkların toplandıkları yer mânâsına kullanılmaya başlanmıştır.)

dar-üş-şafaka

 • İstanbul'da yetim ve öksüzler için kurulmuş olan yatılı lise.

darame

 • Ucu ateşli kuru ot ve odun.

daru'l-muallimin / dâru'l-muallimîn

 • Öğretmen okulu; 1847'de rüştiyelere (ortaokullara) öğretmen yetiştirmek üzere kurulan eğitim kurumu.

darülhikmet / dârülhikmet

 • Osmanlılar zamanında fetva ile vazifeli ilmi bir kuruluş.

dernek

 • Eğlence için yapılan toplanma.
 • Düğün.
 • Cemiyetler kanununa göre kurulmuş cemiyet.

dıgs

 • (Çoğulu: Edgas) Yaş ve kuru karışık bir tutam ot.
 • Te'vili sahih olmayan karışık rüya.

direm

 • (Dirhem) Eskiden kullanılan bir ağırlık ölçüsü. Şimdiki üç gram ağırlık. Okka denen eski ağırlık ölçüsünün (1/400) kadarıdır. Şer'an, orta büyüklükte yetmiş tane arpa ağırlığı. (Farsça)
 • Eskiden kullanılan ve beş kuruş değerindeki gümüş para. Akça. (Farsça)

dirham

 • (Çoğulu: Derâhim) Kuruş.

divan-ı ahkam-ı adliye / divan-ı ahkâm-ı adliye

 • Huk: Kanunlara göre, bakılacak dâvalarla ilgilenmek üzere 1284 yılında kurulan ilk nizâmiye mahkemesi.

divan-ı deavi nezareti / divan-ı deâvî nezareti

 • Çavuşbaşılığın kaldırıldığı 1836 (Hi: 1252) tarihinde bunun yerine kurulan daire. Fakat 1870 (Hi: 1287) tarihinde Adliye Nezareti'nin teşekkülü üzerine kaldırılmıştır.

divan-ı harb-i örfi / divan-ı harb-i örfî

 • İttihad ve Terakki hükûmeti zamanında kurulan ve oldukça sert kararlar alan sıkıyönetim mahkemesi.

divanhane

 • Odalar arasındaki büyük salon. Büyük ev. Divan kurulacak büyük oda. Saraylarda odalar hâricinde olan büyük salon. (Farsça)

diyanet riyaseti müşavere heyeti

 • Diyanet İşleri Başkanlığı Danışma Kurulu.

dumur / dumûr

 • Bir uzvun maddi veya mânevi kabiliyetinin körelmesi. Gıdasızlıktan dolayı bir uzvun kuruyup kalması. Helâk. Körelmek.
 • Bir yere izinsiz gitmek.
 • Körelme, kuruma.

düstur-u cifri / düstur-u cifrî

 • Cifir ilminin üzerine kurulu olduğu temel kural.

ebazir

 • (Tekili: Ebzâr) Yemeklere katılan baharatlar, kurumuş kekikler.

ebb

 • (Çoğulu: Abâb) Kuru ot. Taze ot.
 • Mer'a, otlak, çayır.
 • Kavga etmek veya bir yerden gitmek için hazırlanmak.
 • Kuru ot, taze ot. Mera, otlak, çayır.

ebediyet-i mevhume

 • Sonsuzluk kuruntusu.

ebva'

 • Medine-i Münevvere'ye bağlı olup, Mekke-i Mükerreme yolunda bir köyün adıdır. Medine'ye yirmiüç mil uzaklıktadır. Köyün üstünde dik ve kuru bir dağın adı da Ebvâ'dır. Bu köy iki şey ile meşhurdur. Biri: Peygamberimizin annesi Hz. Amine'nin kabri orada bulunmaktadır. İkincisi ise: Hicretin birinci se

efra'

 • İşi gücü olmayan adam. Boş dolaşan kişi.
 • Kuruntulu, vesveseli adam.
 • Başının saçı tamam olan kimse. (Müe: Für'â)

ehl-i medaris

 • Osmanlı döneminde dinî ilimlerin tahsil edildiği yüksek eğitim kurumlarına mensup olanlar.

ehl-i vukuf heyeti

 • Bilirkişi kurulu, heyeti.

ekol

 • Bir fikir üzerine kurulu okul, meslek.

eksantrik

 • Lât. Merkezden uzakta kurulmuş.
 • Mat: İç içe olduğu hâlde merkezleri ayrı olan daireler.
 • Müstesna, taaccüb edilip şaşılacak, hayret verici.

emel-i vehmi / emel-i vehmî

 • Temelsiz ümit, kuruntuya dayalı beklenti.

enbir

 • Yaş ve kuru çamur. (Farsça)

enbuh

 • Ziyade, çok, kalabalık. (Farsça)
 • Çokluk, ziyadelik, cemaat, izdiham. (Farsça)
 • Meclis, kurultay. (Farsça)
 • Kalın, yoğun. (Farsça)
 • Duvarın yıkılıp dökülmesi. (Farsça)

encümen-i şura / encümen-i şûrâ

 • Danışma kurulu.

endişe

 • Korku. Düşünce. Merak, keder, kuruntu. (Farsça)

endülüs

 • (Mi: 756-1031) Dört halife devrinden sonra kurulan Emevi devleti yıkıldıktan sonra Emevilerin Afrikadan Avrupa'ya geçip şimdiki Portekiz ve İspanya'da kurdukları İslâmi devletin bir ismidir. Bunlara Endülüs Emevileri denir. Abbasilerin katliâmından kurtulan Abdurrahman ismindeki zât Afrika yoluyla İ

evham / evhâm / اوهام / اَوْهَامْ

 • Olmayan bir şeyi olur zannı ile meraklanma. Üzüntü. Vehimler. Kuruntular. Zarar ihtimâli çok az olan bir şeyden meraklanma ve üzülme.
 • Vehimler ve hayaller. Kuruntular ve gerçek dışı şeyler.
 • Vehimler, kuruntular.
 • Vehimler, kuruntular.
 • Vehimler, kuruntular. (Arapça)
 • Kuruntular.

evham etmek

 • Olmayan bir şeyi var zannederek şüphelenmek, kuruntuya kapılmak.

evham-alud / evham-âlûd

 • Vehimler ve kuruntular karışmış.

evham-ı batıla / evham-ı bâtıla

 • İnsanları haktan uzaklaştıran bâtıl vehimler ve kuruntular.

evham-ı faside / evhâm-ı fâside

 • Asılsız, boş kuruntular.

evham-ı seyyie / evhâm-ı seyyie / اَوْهَامِ سَيِّئَه

 • Akla gelen kötü vehim ve kuruntular.
 • Kötü kuruntular.

evham-ı vahiye

 • Saçma vehimler, asılsız kuruntular.

evham-saz / evham-sâz

 • Vehimli, kuruntu saçan.

evhamın müdafaası

 • Vehimlerin def'edilmesi, kuruntuların kovulması.

evhamlandırmak

 • Kuruntulandırmak, şüphelendirmek.

evhamlı

 • Kuşkulu, kuruntulu.

evkaf

 • (Tekili: Vakıf) Allah yoluna hizmet için verilip devamlı bırakılan şeyler. Sahibi tarafından şeriata uygun olarak bir hayır iş ve hasenata tahsis olunmuş mülk veya mallar.Osmanlı devletini asırlar boyu kuvvetli bir devlet olarak ayakta tutan kuruluşlardan biri de vakıftır. Osmanlı tarihini inceleyen

fa-yı atıf / fâ-yı atıf

 • Arapçada kelimelerin başına gelen ve baştakî bir ifadeyle bağlantı kurulmasını ifade eden 'fâ' harfi.

farisan

 • (Tekili: Fâris) Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş devrelerinde eyâletlerde hudutlardaki muhafız askerler.

feda'

 • Kurban.
 • Uğruna verme, gözden çıkarma.
 • Bir yere toplanmış arpa, buğday veya hurma.
 • Hurma ve üzüm kurutulan yer.

federasyon

 • Bir kaç devletin bir devlet meydana getirecek şekilde birleşmesi. (Fransızca)
 • Aynı çeşitten bir çok kurulların meydana getirdiği birlik. (Fransızca)

feraşe

 • Pervane denilen kelebek.
 • Kilit damağı.
 • Su gittikten sonra yer üstünde kalıp kuruyan balçık.
 • Az su.
 • Hafif kimse.

fergand

 • Fena koku, kokmuş. (Farsça)
 • Sarıldığı ağacı kurutan bir cins sarmaşık. (Farsça)

ferve

 • (Çoğulu: Füre'-Firâ) Baş derisi.
 • Bir parça toplanmış kuru ot.
 • Servet, zenginlik.
 • Kürk.

fıtra / فطره

 • Fitre; ihtiyâcı olan eşyâdan ve borçlarından fazla olarak nisab (dinde zenginlik ölçüsü) miktârı malı, parası olan her hür müslümanın Ramazan bayramının birinci günü sabahı fakirlere vermekle yükümlü oldukları belli miktardaki buğday veya arpa yahut hurma veya kuru üzüm veya kıymetleri kadar altın v
 • Fitre. (Arapça)
 • Kuru üzüm. (Arapça)

fülus-u felsefe / fülûs-u felsefe

 • Felsefenin bakır paraları, kuruşları; felsefenin kıymetsiz malları.

füsafis

 • Keneye benzer murdar kokulu bir böcek.
 • Tahta kurusu.

fütüvvet / فتوت

 • Gençlik. (Arapça)
 • Yiğitlik. (Arapça)
 • Eskiden Anadolu'da kurulup gelişen esnaf teşkilatı. (Arapça)

gadire / gadîre

 • (Çoğulu: Gadâir) Saç örgüsü.
 • Çulha çukuru.

gamir

 • Kurumamış yeşil ot.

gamis / gamîs

 • Üstü kuru, altı yaş olan ot.
 • Ağaç ve otların arasında olan küçük su arkları.

gamze / غمزه

 • Çene veya yanak çukuru.
 • Yanak çukuru. (Arapça)
 • Çene çukuru. (Arapça)
 • Süzgün bakış. (Arapça)

gatgata

 • Çömleğin kuruyup kaynaması.

gavr

 • Çukurun dibi.

gavr-ı in'idam

 • Yokluk çukurunun dibi.
 • Yokluk çukuru.

gayya-i cehennem / gayyâ-i cehennem

 • Cehennem çukuru.

gazel

 • Tek kişinin özel bir ahenkle okuduğu manzume. (Aşk ve nefis gibi hislere ait olup, anlamı dine aykırı olursa ve kadın sesi ile câiz değildir.)
 • Edb: Klâsik şark şiirlerinin en çok kullanılan ve (5-15) beyitlik şekil.
 • Sonbaharda ağaç üzerinde kuruyan yapraklar.
 • Ceylân.<

gururiyet

 • Böbürlenme, kuruntuya kapılarak kendini yüksek görme.

gusl

 • Boy abdesti. Cünüb olan her kadın ve erkeğin, hayz (âdet) ve nifası (lohusalık hâli) sona eren kadınların ağzı ve burnu ile birlikte, iğne ucu kadar kuru bir yer kalmayacak şekilde, bütün bedenini yıkaması.

haciri / hacirî

 • Yapıcı, kurucu.

had'

 • Aldatmak.
 • Dühul etmek, girmek.
 • Kurumak.

hadşe

 • (Çoğulu: Hadeşât) Vesvese, kuruntu, merak, ye's, üzüntü, hüzün.

hakikat-i islamiyet / hakikat-i islâmiyet

 • İslâmî gerçek; İslâmiyetin üzerine kurulu olduğu gerçekler, esaslar.

halka-i hakikat

 • Hakikat halkası; gerçeğin dünyasında kurulan halka.

hals

 • Bir şeyi soymak. Çalmak. Kapmak.
 • Dibinden taze yetişen çayırla karışık olan kuru çimen.

hamide / hâmide

 • Uzun müddet geçmesi sebebi ile rengine tegayyür ve siyahlık gelip eskimiş olan.
 • Nebatsız kuru yer.
 • Yanmış kül olmuş.

hanin-ül ciz'

 • Kuru direğin inleyip ağlayışı. Hurma kütüğünün inlemesi.

harbiye nazırı

 • Askerlik işleriyle alâkalı dairenin başında bulunan memura verilen ünvandır. Kuva-yı Milliyenin Anadolu'da kurduğu hükümette "Milli Müdafaa Vekili" adını taşıyan bu ünvan, Osmanlı Hükümetine 1908 Temmuz inkılâbı arifesinde kurulan Said Paşa kabinesiyle girmiştir. Ondan evvel "Serasker" adını taşıyor

haşaiş

 • (Tekili: Haşiş) Kuru otlar.

haşba'

 • Kuru, yâbis.

haşeb

 • Kereste imâlinde kullanılan kalın ve kuru ağaç.

haşefe

 • (Çoğulu: Haşef-Haşefât) Sünnet mevziine varana kadar olan zeker başı.
 • Yaşlanmış kuru kadın.
 • Kuru hamur.
 • Yumuşak taş.

haşhaşa

 • Silah sesi, yüksek ses.
 • Silâh.
 • Kuru ot.
 • Yeni kaftan.

hasi / hasî

 • Kuru.

haşi

 • Kuru, yâbis.

haşim

 • Kuru ekmek kırıntısı doğruyan. Ezen, yaran, kıran, parçalayan.

haşiş

 • Esrar adı verilen "Hint keneviri"nin yaprağı.
 • Kuru ot.

haşiyy

 • Kuru, yâbis.

haşv / حشو

 • (Haşiv) (Çoğulu: Ahşâ) Tıb: Vücudun içindeki uzuvlardan her birisi.
 • Minder, yastık gibi şeylerin içini dolduran pamuk, kuru ot.
 • Kırılması ihtimali olan eşyanın arasına konan yumuşak, ot gibi şey.
 • Edb: İbarede lüzumsuz söz bulunması, aynı mânada iki kelimeyi yanyana sö
 • Doldurulmuş, yararsız söz. (Arapça)
 • Kuru ot. (Arapça)

hayber

 • Arap Yarımadasında Hicaz bölgesinin doğu sınırında ve Medine-i Münevvere'nin 170 km. kuzeyinde bir kasabadır. Evleri, yüksek bir kayanın üzerinde kurulmuş olan bir kalenin etrafında bulunur. Hicretin yedinci senesinde vuku bulan Hayber Gazası ile meşhur olmuştur. Aynı sene içinde Hz. Resulullah Efen

hayme-gah / hayme-gâh

 • (Haymegeh) Çadır kurulan yer. (Farsça)

haymegah / haymegâh / خيمه گاه

 • Çadır kurulan yer. (Arapça - Farsça)

hayta

 • Serseri, serkeş kimse.
 • Ask: Osmanlılarda görevli bir sınıf askere verilen ad. Hayta birlikleri, üstün savaş kabiliyeti olan askerlerden kurulur, lüzumunda düşman topraklarına akın yapmak için de kullanılırdı. Sonraları düzenleri bozulduğunda eşkiyalığa başladılar; bundan dolayı "hayt

hazine kethudası

 • Tar: Yavuz Sultan Selim Han zamanında kurulan hazine kethudâlığı, saraya girip çıkan demirbaş eşyanın korunup saklanmasıyla mes'ul idi. Bu müessesenin başında bulunan memura da hazine kethudâsı denilirdi.

hazine-i amire / hazine-i âmire

 • Tar: Para işlerini yönetmek üzere kurulmuş olan müesseselerden birinin adı. Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrelerinde para işleri "Beytülmal" denilen ve "Defterdar" adı verilen bir memurun idaresinde iken, sonraları teşkil olunan yeni idarelere göre çeşitli adlar verilmiştir. Hazine-i âmire, devlet k

hecir

 • Yaz mevsiminde öğle vaktindeki sıcaklık.
 • Otun kuruması.
 • Büyük havuz.

hemezat

 • (Tekili: Hemeze) Kuruntular, vesveseler, şüpheler, tereddütler.

hemeze

 • Vesvese. Şeytanın desisesi. Kuruntu.

hemşime

 • Kuru odun. Kurumağa yüz tutmuş ağaç. Ağaçları kurumuş yer.

hendese-i mülkiye mektebi

 • Osmanlı İmparatorluğu devrinde mühendis yetiştirmek gayesiyle açılan mekteb. XIX. yy. sonlarına kadar memlekette belediye ve mimarî işlerde vazife alacak mühendis bulunmuyordu. Nafia Nezareti bu ihtiyacı nazar-ı itibara alarak bir mühendis mektebi kurulmasının lüzumlu olduğunu ileri sürünce, padişah

herşebe

 • Yaşlı kuru kadın.

herşefe

 • Bez veya aba parçası. (Su az olduğu zamanda yerden onunla yağmur suyunu alıp bir kabın içine sıkarlar.)
 • Çok yaşamış, ihtiyar, kuru kadın.
 • Çok eski olan kova.

heşim / heşîm

 • Ufalanmak. Kırılmış, ufalanmış olmak.
 • Kırılmış, ufalanmış kuru ot.

hevacis

 • (Tekili: Hâcise) Vesveseler, kuruntular. Akla gelen kötü düşünceler.

hevamm

 • Böcekler, haşereler. Pire, tahta kurusu, bit, örümcek, yılan gibi, kışın gizlenip yazın meydana çıkan, insan ve hayvanın vücudundan beslenerek yaşayan, insana zararı dokunan (parazit yaşayan) küçük canlılır.

hey'et / هيئت

 • Heyet, kurul, meclis.
 • Ekip. (Arapça)
 • Dış görünüş. (Arapça)
 • Kurul. (Arapça)
 • Topluluk. (Arapça)
 • Astronomi. (Arapça)

hey'et-i vekile / hey'et-i vekîle / هَيْئَتِ وَك۪يلَه

 • Bakanlar kurulu.
 • Vekiller hey'eti, icra vekileri hey'eti. Bakanlar Kurulu. Başbakanın riyaset ettiği heyet.
 • Bakanlar kurulu.

hey'et-i vekile reisi

 • Bakanlar kurulu başkanı, Başbakan.

heyet-i aliye / heyet-i âliye

 • Yüksek kurul.

heyet-i hakim / heyet-i hâkim

 • Hâkimler heyeti, kurulu.

heyet-i hakime / heyet-i hâkime

 • Hakimler kurulu.

heyet-i idare

 • İdare heyeti, yönetim kurulu.

heyet-i ilmiye ve fenniye

 • İlmî ve teknik kurul.

heyet-i ilmiye ve içtimaiye

 • İlim ve sosyal bilim kurulu.

heyet-i muallimin / heyet-i muallimîn / هيئت معلمين

 • Öğretmenler kurulu

heyet-i müşavere

 • Danışma kurulu.

heyet-i sıhhiye

 • Sağlık heyeti, kurulu.

heyet-i vekile

 • Bakanlar Kurulu.

heyet-i vekile reisi

 • Bakanlar Kurulu Başkanı, Başbakan.

heyet-i vükela / heyet-i vükelâ

 • Vekiller heyeti, Bakanlar Kurulu.

heyzüm

 • Kuru odun. (Farsça)

hıba

 • Yağmurdan korunmak için kurulan çadır. Tente.

hicac

 • Hüccet, delil, senet göstererek muaraza ve mübahase eylemek.
 • Tıb: Göz çukuru ve kaş kemiği.

hidbar

 • (Çoğulu: Hadâbir) Zayıflığından arkasında eti kurumuş deve.

himaye-i etfal cemiyeti

 • Çocuk Esirgeme Kurumu.

hışt-ı ham

 • Ham kerpiç. Tam pişmemiş kerpiç. Güneşte kurutulan kerpiç.

hiyac

 • Vuruşma, kıtal.
 • Müteheyyiç olmak. Muztarib olmak.
 • Otun kuruması.

hiyamiyye nezareti

 • Tar: 1826 senesinde Yeniçeri Ocağı'nın ilgası üzerine kaldırılan Çadır Mehterleri yerine kurulan daire.

hokka / حقه

 • Mürekkep kabı. (Arapça)
 • Tükürük kabı. (Arapça)

hulya / hulyâ

 • Kuruntu. Hayal. Vehim. Olmıyan bir şeyi düşünerek yaşamak. Akıldan geçen ve matmah-ı nazar olan husus. (Farsça)
 • Hülya, kuruntu, hayâl.

hülya / hülyâ

 • Hayâl, kuruntu.

hunzüba'

 • Kuru.
 • Yellengen böceği.

huşk / خشك

 • Kuru, yâbis. (Farsça)
 • Kaba, soğuk. (Farsça)
 • Kuru. (Farsça)

huşk u ter

 • Kuru ve yaş.

huşki / huşkî

 • Kuruluk, yubuset. (Farsça)

huşkleb

 • Dudağı kurumuş, susamış. (Farsça)

hutam / hutâm

 • Kuru cisim kırıntısı.
 • Yumurta kabuğu.
 • Çerçöp.

ibas

 • Kurutmak.

ibn-i uyeyne

 • (Hi: 107-198) Ebu Muhammed Süfyan bin Uyeyne, ikinci derecede tâbiinden olup aslen Kufeli olduğu hâlde Mekke-i Mükerreme'de kalmıştır. Hadisde, tefsirde ve bilhassa Hadis-i Şerifleri tefsir etmede derin âlim olup yedi bin Hadis-i Şerif nakletmişti. Zâhid, müttaki ve sâlih bir zât olup kuru arpa ekme

icra dairesi

 • Borçlunun, alacaklıya karşı ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi hukukî yollarla almasını sağlayan daire, kurum.

idrab

 • (Darb. dan) Rüc'u etmek, vaz geçmek. Bir şeyi yapmaktan yüz çevirmek. Mukim olmak.
 • Bir kimse üzerine kırağı yağmak.
 • Sıcak yel eserek yerdeki suyu kurutmak.
 • Ekmeğin pişmesi. (Kamus'tan alınmıştır.)

iğtisal / iğtisâl

 • Gusl (boy) abdesti almak. Ağız ve burun dâhil bütün vücûdu hiç kuru yer kalmayacak şekilde baştan ayağa yıkamak.

ihdas / ihdâs / احداث

 • Kurma, oluşturma, meydana getirme. (Arapça)
 • İhdâs edilmek: Kurulmak, oluşturulmak, meydana getirilmek. (Arapça)
 • İhdâs etmek: Kurmak, oluşturmak, meydana getirmek. (Arapça)
 • İhdas olunmak: Kurulmak, oluşturulmak, kon (Arapça)

ihtişaş

 • Kuru ot veya saman gibi hayvan yemi biriktirme.

ikilik

 • t. İki kuruş kıymetindeki eski gümüş para.
 • İki kısımdan meydana gelmiş.
 • Ayrılık, ihtilâf, ikiye bölünme, iki taraf olma.

iktina'

 • Yığma, biriktirme.
 • Çalışarak kazanma.
 • Meslek edinme.
 • Tuzak kurup avlanma.
 • İmsak etme.
 • Sermâye verme.

iktinas

 • Tuzak kurup avlanma.

ılk

 • (Çoğulu: Alâk) Kurumak.
 • şarap, hamr.
 • Her nesnenin iyisi.

ilm-i cifr

 • Harflerin sayı değerlerinden anlam çıkarmak üzerine kurulu ilim.

imam hatip mektebi

 • İmam ve hatip olarak din görevlisi yetiştirmek üzere kurulan okul.

imam-ıa'zam ebu hanife / imâm-ıa'zam ebû hanîfe

 • Ehl-i sünnet ve'l-cemâatın ameldeki dört mezhebinden biri. Hanefî mezhebinin kurucusu.

imaret-i dünya

 • Dünyanın imar edilmesi, üzerinde yapıların kurulması.

in'ikad

 • Akdetme. Bağlanma.
 • Fık: İcab ve kabulün taraflarca eseri zâhir olup, meşru bağlılık ve alâkadarlık.
 • Kurulma. Toplanma.

incifaf

 • (Ceff. den) Kurumak.

indifa-i bürkani / indifa-i bürkanî

 • Volkan püskürüğü, yanardağdan çıkan lâvlar.

indifai / indifaî

 • Püskürme ile alâkalı.
 • Püskürük.

inikad / inîkad

 • Kurulma, gerçekleşme, bağlanma.

inkıta-i hilafet / inkıta-i hilâfet

 • Halifelik kurumunun bir süre kesintiye uğraması.

ırzal

 • Bağcıların arslan korkusundan dolayı ağaçların üzerinde yaptıkları yatak.
 • Avcıların, yatağında topladıkları kuru ot.

is

 • Dumandan hasıl olan siyah madde. Kurum.

ıshirar / ıshîrar

 • Ot kurumak.

iskele

 • Binada yüksek yerleri yapabilmek için kurulan geçici sal.
 • Deniz nakil vasıtalarının yanaşabilmeleri için deniz kıyısında yapılan yer.
 • Deniz kenarında ve deniz vasıtalarının yanaşmasına elverişli kasaba.
 • Bir memleketin deniz yolu ile yapılan ticaretine vasıta olan lima

ısva'

 • Kuruma, yaşlığı ve rutubeti kaybolma.

ithaf / ithâf / اتحاف

 • Hediye etme. (Arapça)
 • Eser sahibinin eserini birine veya bir kuruluşa manen hediye etmesi. (Arapça)

itraz

 • Kurutma veya kurutulma.

ittihad-ı muhammedi / ittihad-ı muhammedî

 • "Muhammedî birlik" mânâsına gelen ve 5 Nisan 1909'da İstanbul'da kurulan bir cemiyet.

ittihad-ı muhammedi cemiyeti / ittihad-ı muhammedî cemiyeti

 • Süheyl Paşa, Mehmed Sadık, Ferik Rıza Paşa, Derviş Vahdeti ve arkadaşları tarafından İstanbul'da 5 nisan 1909 tarihinde kurulan bir cemiyettir.

ka'k

 • Kuru ekmek. Peksimet.

ka'ka

 • Kuru, yâbis. Meşakkatli yol.
 • Yemame'den Kûfe'ye giden geniş yol.

kabine

 • Bakanlar kurulu.
 • Vekiller hey'eti. Bakanlar kurulu. (Fransızca)
 • Küçük oda. (Fransızca)
 • Doktorun muâyene yeri. (Fransızca)

kaderiyye

 • Hicrî ikinci asırda Vâsıl bin Atâ tarafından kurulan ve "Kul kendi fiillerini kendi yaratır" diyerek kaderi yâni işlerin, Allahü teâlânın takdîri ile olduğunu inkâr eden bozuk fırka. Bu fırkaya Mu'tezile adı da verilir.

kadid / kadîd / قدید

 • Kurutulmuş et.
 • Pek zayıf, kuru ve çelimsiz insan.
 • Etleri dökülmüş olup yalnız kemikten ibaret olan gövde. İskelet.
 • Kurutulmuş et, kadit. (Arapça)
 • Canlı cenaze. (Arapça)

kadiyanilik / kâdiyânîlik

 • On dokuzuncu yüzyılda, Hindistan'da Mirzâ Gulâm Ahmed tarafından kurulan bozuk yol. Kurucusunun doğum yeri olan Kâdiyan kasabasına nisbetle bu adla anılmaktadır. İsmine nisbetle, Ahmediyye de denilmektedir.

kaf'a

 • Yumuşak kuru ot.
 • Parmakları soğuktan dökülmüş ayak.

kaff

 • Parmak arasına birşey gizlemek.
 • Ot kurutmak.

kafil / kafîl

 • Kuru ağaç.
 • Parça parça olmuş ot.
 • Kamçı. Bir otun adı.

kahal

 • Koyunların derisini kurutan bir hastalık.

kahl

 • Kurumak.

kalet

 • (Çoğulu: Kılât) Helâk olmak.
 • Dağlarda, içinde su biriken çukur.
 • Göz çukuru.
 • Baş parmağın dibinde olan çukur.

kamim

 • Tere otunun kurusu.

karamita / karâmita

 • Milâdî dokuzuncu asırda Hamdan Karmat tarafından kurulan bozuk fırka. İsmâiliyye ve Bâtıniyye de denir.

kararname

 • Bakanlar Kurulu'ndan çıkan resmî emirler. (Farsça)
 • Verilen karârı bildiren yazı. (Farsça)

karavana

 • Kışla, okul, hastane gibi kurumlarda dağıtılacak yemeğin konulduğu kap.

karha

 • (Çoğulu: Kuruh) Yara, ceriha. Ülser.

karih

 • (Çoğulu: Kuruh-Kavârih) Kesbedici, kazanan.
 • Dişleri tam olan davar.

karm

 • (Çoğulu: Kurum) Değerli insan. Kıymetli insan.

kaş'

 • (Kış') Şaşkın ve ahmak adam. Zayıf adam.
 • Açmak.
 • Gidermek. Dağıtmak.
 • Kuru deri. Deriden olan çadır.
 • Hamam pisliği.
 • Deriden yapılmış döşek.
 • Balgam.

kasb

 • Ağızda tez dağılan ve çekirdeği katı olan kuru hurma.
 • Sağlam, sert.

kase-i çeşm / kâse-i çeşm

 • Göz çukuru.

kash

 • Kuruluk, katılık.

kasıf

 • Deve avazı.
 • Ağacın ince ve kuru olması.
 • Kırılması kolay olan şey.

kasif / kasîf

 • Kuru ince ağaç.
 • Gök gürültüsü.
 • Deniz sesi, dalga sesi.

kasta'

 • Ayaklarının siniri büzülüp kurumuş olan deve.

katt

 • Kuru yonca.
 • Koğuculuk etmek, yalan söylemek, dedikodu yapmak.
 • Zeytin yağını fesliğen ile kokutmak.

kavliyyat

 • Kaviller, kuru lâflar, boş sözler.

kazm

 • Kuru şeyler yemek.
 • Dişlerin etrafıyla bir şeyi ısırıp yemek.

kemingah / kemingâh

 • Pusu yeri. Tuzak kurulan yer. (Farsça)

ker'

 • (Çoğulu: Küru') Suyu yerinden ağız ile içmek.
 • Yağmur suyu.
 • (Kız) erkek istemek.

kerb

 • (Çoğulu: Kurub-Küreb) Yeri sürüp aktarmak.
 • Dar etmek.
 • Yakın olmak.
 • Gam, tasa, keder, endişe.

keriş

 • (Çoğulu: Küruş) İşkembe.

kerm

 • (Çoğulu: Kürum) Bağ kütüğü. Asma, üzüm çubuğu.

kesis

 • Hurma şarabı.
 • Darı bozası.
 • Arapların taş üstünde kurutup ve dövüp azık edip yedikleri et.

keşkek

 • Haşlandıktan sonra kurutulmuş buğday.

keysum

 • Çok miktar olan kuru ot.

kezaze

 • Kuruluk, münkabız olmak, kabızlık.

kımkım

 • İyi cins olmıyan kuru hurma.

kırm

 • (Çoğulu: Kurum) Ulu şerif, şerefli kişi.

kışa'

 • (Çoğulu: Kuşu) Hamam süprüntüsü.
 • Kuru deri.
 • Deriden olan ev.

kolordu

 • Ekseriyetle üç tümen ve diğer tamamlayıcı birliklerden kurulan askeri birlik. (Türkçe)

komando

 • (Portekizce) Ask: Müstakil olarak çalışan ve baskın, sabotaj v.b. gibi özel vazifeler yapan, az sayıda askerlerden kurulu birlik, çete.

komisyon

 • Özel bir maksad için kurulan heyet.

komite / قُومِيتَه

 • Hususî bir iş için kurulan topluluk.

komünizm

 • Komünizm (Latince kökenli communis - ortak, evrensel); üretim araçlarının ortak mülkiyeti üzerine kurulu sınıfsız, parasız ve devletsiz bir toplumsal düzen ve bu düzenin kurulmasını amaçlayan toplumsal, siyasi ve ekonomik bir ideoloji ve harekettir. (Fransızca)

konsey

 • İdare vazifesi yüklenmiş kişilerin topluluğu. (Fransızca)
 • Müzakere hâlinde bulunan kimselerin meydana getirdiği kurul. (Fransızca)
 • Bu tarz bir toplantının yapıldığı yer. (Fransızca)

kubub

 • Kuruluk.

kuffe

 • (Çoğulu: Kıfâf) Pamuk sepeti.
 • İçine kumaş konan nesne.
 • Yüksek yer.
 • Kurumuş.
 • Çürük ağaç.

kürde

 • (Çoğulu: Kürüd) Sürülmüş tarla.

kurha

 • (Çoğulu: Kuruh) Silâh yarası.
 • Çıban.

kurut

 • Kuruluk.

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

kuva-yı milliye / kuvâ-yı milliye

 • İstiklâl Savaşında Anadolu'da kurulan hükümet ve buna bağlı askeri kuvvetler.
 • Milli kuvvetler. Bir milletin sahib olduğu kuvvetleri.
 • İstiklâl harbinde Anadoluda kurulan hükümet ve bu hükümetin askeri kuvvetleri.

kuvve-i vahime / kuvve-i vâhime / قُوَّۀِ وَاهِمَه

 • Vehim ve hayâl duygusu. Kuruntu hâssesi.
 • Kuruntu hissi.

kuvvet-i vehim

 • Vehim kuvveti, kuruntu gücü.

laedriyye / lâedriyye

 • Şüphecilerle alakalı. Şüphecilik üzerine kurulu felsefe ekolü.

lasaf

 • Bir cins hurma.
 • Gübre otunun diplerinde biter hıyar gibi bir nesne.
 • Yapışmak.
 • Kurumak.
 • Parlamak.

lasg

 • Kemik üstündeki derinin zayıflıktan kuruması.

lav

 • Yanardağların ve volkanların ağızlarından püskürüp soğuyunca donan madde. (Fransızca)

levh-i mahv, isbat

 • Bir şeyin yıkılıp tekrar kuruluşunu gösteren mânevî levha, yaz boz tahtası.

levh-i mahv-isbat

 • Bir şeyin yıkılıp tekrar kuruluşunu kaydeden mânevî levha, İlâhî kudretin yaz boz tahtası.

leys

 • (Çoğulu: Lüyus) Arslan.
 • Sinek avlayan örümcek.
 • Arasında yaş ot bitmiş olan kuru ot.
 • Birbirine girmiş ot.
 • Semiz ve şişman kimse.

lüm'a

 • (Çoğulu: Limâ') El ayası miktarı.
 • İnsan topluluğu.
 • Kuruması gelmiş olan bir parça ot.

lümme

 • Nişan. Alâmet. Damga. Nokta.
 • Vesvese, kuruntu.
 • Çok cemaat, çok kalabalık.

lümme-i şeytani / lümme-i şeytanî

 • Şeytanın verdiği kalpteki kuruntu, vesvese yeri.

lümme-i şeytaniye / lümme-i şeytâniye

 • Şeytanın vesvesesi. Şeytanın verdiği kuruntu.

ma'nevi bağ / ma'nevî bağ

 • Herhangi bir şekilde, iki şey arasında zihinde kurulan irtibat, ilgi. Buna mânevî râbıta da denir.
 • Büyüklere hürmet, küçüklere şefkat, dînine bağlılık gibi mânevî değerler.

ma'reke-i evham

 • Vehim ve asılsız kuruntuların çarpıştığı savaş alanı.

magd

 • Kurutan otu.
 • Yerüç otu.

mahcer

 • Ev, hane. Hususi yer.
 • Göz çukuru.

mahcir

 • (Çoğulu: Mehâcir) Göz çukuru.
 • Gözün çevre yanı. Yüzde perde varken gözden ve etrafından görünen yerler.
 • Bahçe.

mahkeme-i kübra / mahkeme-i kübrâ

 • Âhirette Allah huzurunda kurulacak büyük mahkeme.
 • Öldükten sonra âhirette Allah'ın huzurunda kurulacak olan büyük mahkeme.

mahkeme-i kübra-yı haşr / mahkeme-i kübrâ-yı haşr

 • Öldükten sonra âhirette Allah'ın huzurunda kurulacak olan büyük mahkeme.

mahmudiye

 • Sultan 2. Mahmud adına yapılan ve kalyon büyüklüğünde olan eski bir harp gemisi.
 • Sultan 1. Mahmud zamanında basılan 23 ayar altın.
 • Sultan 2. Mahmud zamanında basılan ve yirmibeş gümüş kuruş değerinde olan ince altın sikke.

mahmul

 • Yüklenmiş.
 • Bir şeyin üzerine kurulmuş.

mahşuş

 • Kuru ot.

mahsusattaki vehmiyat bedihiyattandır / mahsûsattaki vehmiyat bedihiyattandır

 • Dış duyular vasıtasıyla elde edilen bilgiye vehim karışamaz. Zira hakikati sabittir. Dış duyularla gödüğümüz şeyler dış dünyada vardır. Vehimde olduğu gibi kuruntu ile olmayan bir şeyin varlığına hükmetmek değildir.

mal-i hulya

 • Vesvese, kara sevdâ, kuruntu, boş hayaller. (Farsça)

maliki mezhebi / mâlikî mezhebi

 • Ehl-i sünnetin ameldeki dört hak mezhebinden biri. Kurucusu İmâm-ı Mâlik bin Enes'tir.

manga

 • Ask. Tek bir kumandanın kolaylıkla sevk ve idare edebileceği kadar erden kurulu küçük askerî birlik. (Yaklaşık olarak on erden kurulabilecek olan mangada birkaç makinalı tüfek veya tabanca ile avcı erleri bulunur.)
 • Savaş gemilerinde erlerin yattığı koğuş.

mantıkla müşeyyed

 • Sağlam bir mantık üzerine kurulmuş, mantık kuralları üzerine oturmuş.

maraz-ı vesvese / مَرَضِ وَسْوَسَه

 • Kuruntu, şüphe hastalığı.
 • Kuruntu hastalığı.

matruk

 • Gevşek ve uyuşuk adam.
 • Kuruduktan sonra yine yağmurla tazelenmiş.

mebni / mebnî

 • Yapılmış. Kurulmuş.
 • Bir şeye dayanan. Nazar ve itibâr ve isnad olunarak.
 • ... den dolayı... e binâen.
 • Gr: Son harfi harekesi değişmeyen kelime. Tasrife tâbi olmayan (fiil çekimine uğramıyan) kelime.
 • Yapılmış kurulmuş.
 • Bir şeye dayanan.
 • ...den dolayı.
 • Kurulan, dayanan.

mecidiye

 • Sultan Abdülmecid zamanında 1840'da basılmış 20 kuruş değerinde gümüş para.

meclis-i misali / meclis-i misalî

 • Rüya âleminde kurulan meclis.

meclis-i vükela / meclis-i vükelâ

 • Kabine toplantısı. Bakanlar kurulu toplantısı.

medar-ül ayn

 • Göz çukuru.

medaris / medâris

 • Medreseler, okullar; Osmanlı döneminde dinî eğitim veren yüksek öğretim kurumları.

meder

 • Tezek, toprak tezeği.
 • Çakıl. Kuru çamur. Kuru balçık.
 • Köy, mahalle.

medrese

 • Din ilimlerinin ders verildiği eğitim kurumu.

medresetü'l-vaizin / medresetü'l-vâizîn

 • Vaiz yetiştiren eğitim kurumu.

mehterhane

 • Tar: Zurna, nakkare, nefir, zil, davul ve kösden kurulu askeri mızıka takımı. (Farsça)

mekmen

 • (Çoğulu: Mekâmin) Gizlenilip pusu kurulan yer. Pusu yeri.

mekteb-i idadi / mekteb-i idadî

 • Ortaöğretim kurumu, lise.

melaik-i medaris / melâik-i medâris

 • Medreselerin melekleri, yüksek dinî eğitim kurumlarındaki meleklere benzeyen talebeler.

menzuf

 • Susuzluktan dolayı dili kurumuş kimse.
 • Kan kaybından dolayı dermansız ve güçsüz kalmış olan insan.

merak

 • Bir şeyi öğrenmek istemek. Çok şiddetli arzu. Heves. Düşkünlük.
 • Dalgınlık. Kara sevdâ.
 • Kuruntu, telâş. İç sıkıntısı. İç darlığı.

meraki / merakî

 • Vesvese ve kuruntu içinde bulunan kimse.
 • (Tekili: Mirkat) Merdivenler, basamaklar.

merehan

 • Sevinç, ferah, sürur.
 • Zayıf olma.
 • Fâsid olmak.
 • Kurumak.

meşihat-ı islamiye dairesi / meşihat-ı islâmiye dairesi

 • Osmanlı döneminde din alanında en yüksek makam olan kurum.

mevhum / mevhûm / موهوم / مَوْهُومْ

 • Kuruntu ürünü.
 • Vehmolunmuş, aslı esâsı yokken zihinde kurulmuş olan, kuruntuya dayanan. Hayâlî.
 • Vehmedilmiş, asılsız, kuruntuya dayalı. (Arapça)
 • Asılsız, kuruntu.

mevhume

 • Vehim, kuruntu ve hayâl nev'inden bir şey.

meyve-i huşk

 • Kuru yemiş.

mezheb-i azami / mezheb-i âzamî

 • İmam-ı Âzamın kurucusu olduğu Hanefi Mezhebi.

mi'mar

 • İmar eden. Hüner sâhibi. İnşaat plânlarını yapan ve bunların kurulmasına bakan san'atkâr. Binâ inşa eden mühendis.

minhac-ı kavim-i ehl-i sünnet / minhâc-ı kavîm-i ehl-i sünnet

 • Doğru esaslar üzerine kurulmuş olan Ehl-i Sünnet yolu.

mirbed

 • (Çoğulu: Merâbid) Ev içinde olan küçük hücre (içine esvap koyarlar).
 • Davar ahırı.
 • Davar duracak yer.
 • Hurma kuruttukları yer.

misafirhane-i terbiye

 • Terbiye etmek için kurulan misafirhane.

mişceb

 • (Çoğulu: Meşâcib) Üzerinde çamaşır kuruttukları kafes.
 • Yüksek yere erişmek için yapılan sandalye.

mistah

 • Yatık bardak.
 • Çadır direği.
 • Hurma yayıp kuruttukları yer.

mu'tezile

 • Hicrî ikinci asırda Vâsıl bin Atâ tarafından kurulan ve aklı, nakilden yâni dînî delillerden önde tutan bozuk fırka. "Büyük günâh işleyen kimse ne kâfirdir, ne de mü'mindir, iki menzile (yer) arasında bir menzilededir (yerdedir)" diyen Vâsıl bin Atâ, hocası Hasen-ül-Basrî'nin ders halkasından ayrıld

muaviye / muâviye

 • Emevi Devletinin kurucusu olan bir sahabe.

mübteni / mübtenî

 • (Binâ. dan) Bina edilmiş, kurulmuş, kurulu.
 • Dayanan, istinad eden, müstenid.

müceffef

 • Kurutulmuş. Suyu çekilmiş, nemi kalmamış, kurumuş.

müceffif

 • Kurutucu.

mudarebe

 • (Darb. dan) Döğüşme, vuruşma.
 • Bir taraftan sermaye diğer taraftan emek ile kurulan ticaret şirketi.
 • Dövüşme, vuruşma.
 • Sermaye ve emek konarak kurulan şirket.

mudarebe şirketi / mudârebe şirketi

 • Ortaklardan bir kısmının sermâye vermesi, bir kısmının da iş yapmayı üzerine alması üzerine anlaşma yapılarak kurulan şirket, ortaklık.

müderrislik

 • Yüksek eğitim kurumlarında ders verme, hocalık.

müesses / مؤسس / مُؤَسَّسْ

 • Kurulu.
 • Kurulu.
 • Kurulu, kurulmuş. (Arapça)
 • Te'sîs edilen, kurulan.

müesses olan

 • Kurulu olan.

müessesat / müessesât / مؤسسات

 • (Tekili: Müessese) Müesseseler. Kurumlar, kuruluşlar.
 • Yapılmış olanlar. Binalar. Daireler.
 • Kurumlar, kuruluşlar, müesseseler. (Arapça)

müessese / مؤسسه

 • (Çoğulu: Müessesât) (Esas. dan) Bina, kuruluş.
 • Kurum.
 • Kuruluş, kurum.
 • Kurum.
 • Kurum, kuruluş. (Arapça)

müessese-i celile

 • Büyük ve muhteşem müessese, kurum.

müessis / مؤسس

 • Kuran, kurucu.
 • Tesis edici, kurucu.
 • Kurucu, te'sis edici. Te'sis eden, kuran, temel atan.
 • Kanun ve usul gibi şeyleri vaz'edip temelleştiren.
 • Kurucu. (Arapça)

müessis-i devlet

 • Devlet kuran. Bir devletin kurucusu.

müessisin / müessisîn

 • (Tekili: Müessis) (Esas. dan) Meydana getirenler, tesis edenler. Kurucular, kuranlar.

mufavada şirketi / mufâvada şirketi

 • Sermâyedeki hisseleri, kâr ve kullanma hakkı, ortaklar arasında eşit olan ve ortakların müslüman olması ve herbirinin sermâyesinden başka parası bulunmaması şartlarıyla kurulan bir şirket. Müsâvat şirketi.

muhammes

 • Ateş üzerinde kızdırılıp kurutulmuş. (Kavrulmuş kahve gibi)

muhayyem

 • (Hayme. den) Çadırı kurulmuş ordugâh.
 • Kurulmuş çadır.
 • Çadırda yatan insan. Kamp yeri.

muhayyemgah / muhayyemgâh

 • Ordu çadırlarının kurulduğu yer. Ordugâh. (Farsça)

muhtariyet

 • Özerklik, otonomi; bir topluluğun, bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme hakkı.

muhtariyye / muhtâriyye

 • Şia fırkasının kollarından biri. Bu fırkaya Keysâniyye ve Bedâiyye de denir. Kurucusu Muhtâr bin Ebî Ubeyd es-Sakafî'dir.

müleslis

 • Mütereddit, tereddütlü, kuruntulu kimse.

mumya

 • Uzun müddet çürümemesi için ilâçlanmış ölü. İnsan ve hayvan ölüsünün kurusu. (Farsça)
 • Çok zayıf (kimse). (Farsça)

mün'akıd

 • İn'ikad eden, bağlanan, bağlanmış, düğümlenmiş.
 • Teşkil olunmuş, resmi olarak iki taraf arasında kabul olunmuş. Kurulan, ictima eden.

murabbanişin

 • Bağdaş kurup oturan. (Farsça)

müretteb

 • Tertib edilmiş, dizilmiş, yerli yerine konulmuş, sıralanmış.
 • Kasden uydurulmuş.
 • Tayin edilmiş. Bir şey, bir yer için ayrılmış.
 • Sonradan kurulmuş.

müşavere heyeti

 • Danışma kurulu.

müşavere kurulu

 • Danışma ve İstişare Kurulu.

müşerri / müşerrî

 • Şeriatın kurucusu.

müşerri'

 • Teşri' eden. Şeriatın kurucusu. Şeriat kanununu meydana getiren.

mutasaddır

 • (Çoğulu: Mutasaddırin) (Sadr. dan) Baş köşeye kurulan. Başa geçip oturan.

mutasaddırane

 • Baş köşeye kurulana yakışacak surette. (Farsça)

mutasaddırin / mutasaddırîn

 • (Tekili: Mutasaddır) Baş köşeye kurulanlar, tasaddur edenler.

müteceffif

 • İçi boşalan, kuruyan, koflaşan (kabuklu meyve).

mütekavvim

 • Bozuk iken düzelen, eğri iken doğrulan.
 • İyi idâre edilen.
 • Sağlam, muhkem.
 • Müesses, te'sis edilmiş, kurulmuş.

müterabbi'

 • Bağdaş kurup rahatça oturmuş.

mütevehhim

 • Evhamlı, vehimli, kuruntulu.
 • Kuruntulu.

müteyebbis

 • Kuruyan, teyebbüs eden, kuru olan.

müvesvis

 • Vesvese veren, şüphe ve kuruntu veren.

müzaraa

 • Ziraat üzerine yapılan işler, ekincilikle ilgili olarak yapılan işler.
 • Toprağa, çalışmağa ve kazanca ortak olmak üzere kurulan şirket.

müzarea şirketi / müzârea şirketi

 • Zirâat ortaklığı. Harman yapılan ürünleri yetiştirmek için, tarla yâni toprak birinden, çalışma, işçilik diğerinden olmak ve mahsûlü sözleşilen nisbette (miktârda) aralarında paylaşmak üzere, kurulan şirket.

nadas

 • Tarlayı temizleyip otlarını kurutmak için önceden sürüp hazırlama.

nahr

 • Boğazlamak. Bir hayvanın göğsü üstünden bıçak vurup boğaz damarını kesmek.
 • İki şeyin birbirine göğüs göğüse olması.
 • Boyun. Boğaz çukuru.
 • Sadır.
 • Gündüzün evveli.
 • Namazda kıyamda iken sağ eli sol elin üstüne koymak.

naki'

 • (Çoğulu: Enkia) Kuru üzümü su içinde ıslatarak yapılan şarap.
 • İçinde hurma ıslatılan havuz.
 • Suyu çok olan kuyu.
 • Kandıran, kandırıcı.
 • Hurma veya kuru üzüm soğuk suda bırakılıp şekeri suya çıktıktan sonra süzülerek elde edilen sıvı.

nakşi / nakşî

 • Şah-ı Nakşibend tarafından kurulan tarikata mensup olan kimse.

naşire

 • (Çoğulu: Nevâşir) Kolu açan adale.
 • Kuruyup yağmurdan yeşeren ot.

nebiz

 • Hurma veya kuru üzümü soğuk suda bırakıp, şekeri suya geçince, kaynayıncaya kadar ısıtıldıktan sonra soğuyunca süzülerek elde edilen sıvı.

necaset-i mer'iye

 • Hacmi olan veya kuruduktan sonra görünen herhangi bir pis maddedir. (Akmış kan gibi)

neccariyye / neccâriyye

 • Hicretin üçüncü asrında Hüseyin bin Muhammed en-Neccâr tarafından kurulan bozuk fırka.

necmeddin-i kübra

 • (Mi: 540 - 618) İran Mutasavvıflarının en mühim şahsiyetlerindendir. Kübreviyye veya Zehebiyye ismi ile anılan tarikatın kurucusu sayılır. İsmi: Ahmed bin Ömer Eb-ul Cenab Necmeddin Kübra el-Hivakî el-Harzemî.Münazara ve mübaheseyi çok sevdiği ve her münazarada hasımlarını yendiği için kendisine "Et

neft

 • Çömleğin kaynayıp taşması ve içinde yemeğin kuruması.
 • Galeyan.

ness

 • Sürmek, sevk.
 • Kurumak.

nukre

 • Külçe hâlinde gümüş.
 • Ense çukuru.

nukre-i kafa

 • Ense çukuru.

nun

 • Kur'an alfabesinde yirmibeşinci harf. Ebced hesabına göre değeri ellidir.
 • Divid, kalem.
 • Kılıcın ağzı. Kılıç.
 • Çene çukuru.
 • Balık, semek.

nurdan sesler

 • Ali Ulvi Kurucu tarafından yazılan bir şiirin başlığı.

nüsüse

 • Kurumak.

nüvne

 • Çene çukuru.

orhan gazi

 • (Mi: 1288 - 1359) Osmanlı Devletinin kurucusu olan Babası Osman Gazi vefat edince (1326) Onun yerine tahta geçti. Onu yetiştiren, Hocası Şeyh Edebâli idi. Genç yaşta gazi akıncılar arasına karıştı, çok cesur ve atılgandı. Akıncı Gaziler onun oğlu Süleyman Paşa kumandasında Rumeli'ye geçtiler. Türbes

otomatik

 • Kurularak veya vakti gelince harekete geçen, işleyen. (Fransızca)

panayır

 • Yun. Yılda bir - iki defa muayyen bir yerde kurulan ve bir müddet devam eden büyük pazar.

para / پَارَه

 • Bir kuruşun kırkta biri.

pare

 • Cüz, parça. Kesinti. (Farsça)
 • Para. Kuruşun kırkta biri. (Farsça)
 • Kur'an-ı Kerim'in otuz kısmından bir kısmı, bir cüz'ü. (Farsça)
 • Sayı, bölük. (Farsça)
 • "Parça" mânâsına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Meh-pâre : Ay parçası. (Farsça)
 • Güzel. Yek-pâre : Tek parça, bir parça. (Farsça)

pir / pîr / پير

 • Yaşlı, ihtiyar. (Farsça)
 • Reis. (Farsça)
 • Bir tarikatın kurucusu. (Farsça)
 • Herhangi bir meslek ve san'atın başlatıcısı, te'sis edicisi. (Farsça)
 • Reis; herhangi bir meslek veya sanatın kurucusu, başlatıcısı.
 • Yaşlı. (Farsça)
 • Tarikat kurucusu. (Farsça)

rasathane

 • Gök cisimlerinin hareket ve yerlerini tespit ve takip için kurulan gözlem evi.

ratb ve yabis

 • Yaş ve kuru.

ratbüyabis / ratbüyâbis / رطب و یابس

 • Yaş ve kuru. (Arapça)
 • Düşünmeden konuşan, boşboğaz. (Arapça)

rebil

 • (Çoğulu: Rubul) Yoğun, semiz, besili.
 • Yer kuruyunca biten bir ot.
 • Uyluğun iç yanı.

reddü'l-evham

 • Vehimleri, kuruntuları reddetme.

rümam

 • Kuru ot.

sadaka-i fıtır

 • İhtiyâcı olan eşyâdan ve borçlarından fazla olarak, nisâb yâni dinde zenginlik ölçüsü miktarında malı, parası bulunan her hür müslümanın, Ramazân bayramının birinci günü sabâhı, fakirlere vermekle yükümlü oldukları belli miktarlardaki buğday, arpa, hurma veya kuru üzüm yahut kıymetleri kadar altın v

safeviler / safevîler

 • İranda kurulmuş eski bir devlet.

safeviler devleti

 • (1499-1737) Safeviler adında bir hanedana mensub olan Şah İsmail'in kurduğu bir devlettir. İran'da kurulmuş olan bu devlet şii idi. Osmanlılarla münasebetleri iyi değildi. Çaldıran'da 1514'de Yavuz Sultan Selim tarafından büyük bir mağlubiyete uğratıldılar. Nihayet 1737'de bir ayaklanma neticesinde

safif

 • Kuru ot.

şafii / şâfiî

 • İmâm-ı Şâfiî'nin meşhur adı, Şâfiî mezhebinin kurucusu.
 • Ehl-i sünnetin amelde dört hak mezhebinden biri olan Şâfiî mezhebinde olan kimse.

sai

 • Çalışan.
 • Devletçe posta idaresinin kurulmasından evvel mektup ve emanet götürüp getiren kimseler.
 • Bir yere vâli olan.
 • Cemaat başı.
 • Yan yan giden.
 • Hızlı yürüyen.
 • Koğuculuk yapan.

sakb

 • (Çoğulu: Sukub) İnce, uzun.
 • Ev ortasında olan direk.
 • İçi boş olmayan kuru cisme vurmak.
 • Yakınlık.

salle

 • (Çoğulu: Sılât) Kuru yer.
 • Deri, cild.

salsal / salsâl

 • Kuru balçık. Kumla karışıp kurumuş olan balçık.
 • Çok anırgan eşek.
 • Pişmemiş kuru çamur... Pişmiş gibi kurumuş çamur.

saltanat-ı maddiye ve maneviye / saltanat-ı maddiye ve mâneviye

 • Maddî ve mânevî yönlerden kurulan egemenlik, hakimiyet.

sami

 • Sertlik, katılık. Kuruluk.

samil

 • Kuru, yâbis.

sanayi' şirketi / sanâyi' şirketi

 • İki veya daha fazla san'at sâhibinin başkasından iş kabûl ederek ücretini paylaşmak üzere veya fabrika kurup îmâlât kârını paylaşmak üzere kurdukları şirket, ortaklık. Şirket-i A'mâl.

şari-i hakiki / şâri-i hakikî

 • Şeriatın kurucusu ve gerçek sahibi olan Allah (c.c.).

şasif

 • Kuru ve zayıf.

sava / savâ

 • Kutsal sayılan ve Peygamberimizin doğduğu gece kuruyan bir göl.

savi

 • Kuru, yâbis.

şazeli / şazelî

 • (Ebu Hasan Şazelî) Nureddin Ebu Hasan-ı Şazelî de denildiği gibi Ali bin Abdullah diye de anılmaktadır. Tunus'lu olup Şazeliye Tarikatı kurucusu olarak bilinir. Tasavvufî, ilmî bir çok eseri vardır. Tarikatının tekke ve zaviyesi yoktur. Hicri 654 yılında Mekke-i Mükerreme'ye giderken sahrada dâr-ı b

şematet / şemâtet

 • Kuru gürültü. şamata.
 • Kuru gürültü, şamata.

şematetkarane / şematetkârane

 • Kuru gürültü yapmak suretiyle, arsızca, gürültü ile bağırmak. (Farsça)

şeraze

 • Katı kurumak.

şesasa

 • şiddet.
 • Yaramazlık.
 • Sığır üstüne yük vurmak.
 • Kuru ve sert yer.
 • Acele.

sevdavi / sevdavî

 • Kuruntulu, meraklı.
 • Sevda ile âlâkalı.

şeyatin-i evham / şeyâtîn-i evham

 • Evham, kuruntu şeytanları.

şeyh

 • Bir tarîkatın kurucusu veya başı.

şezaze

 • Çok kurumak.

şezb

 • Ağaçtan budanan kuru odun.
 • Geçmek, intikal etmek.
 • Sınır. (Bu mânâya Çoğulu: Eşzâb)

siff

 • Kuru deri.

sigal

 • Düşünce, fikir. (Farsça)
 • Kuruntu, endişe. (Farsça)

sigaliş

 • Düşünüş, kuruş. (Farsça)

sıhhi heyet / sıhhî heyet

 • Sağlık kurulu.

sıhhiye heyeti

 • Sağlık işleriyle uğraşan kurul.

sık'al

 • Suda ıslanmış kuru hurma.

silsile-i mevhumat / silsile-i mevhûmât

 • Kuruntular zinciri.

sınab

 • Hardal.
 • Hardal ve kuru üzümden yapılan bir cins kuru boya.

sinh

 • (Çoğulu: Esnâh-Sünuh) Diş çukuru, diş yuvası.

sinn

 • Ot kurutmak.

sırat

 • Cehennem üzerine kurulu olan ve Cennete gitmek için geçilmesi gereken köprü.

sırat köprüsü / sırât köprüsü

 • Cehennem üzerine kurulu olan ve Cennete gitmek için geçilmesi gereken köprü.
 • Cennet'e gidebilmek için herkesin üzerinden geçmeğe mecbur olduğu ve Cehennem üzerine kurulmuş olan köprü.
 • Cennet'e geçilmek üzere, Cehennem üzerine kurulmuş, mâhiyeti kesin bilinmeyen köprü. Buna, yalnız sırât da denir.

sircin

 • Kurumuş davar tersi.

şirket

 • Ortaklık, ortaklaşa kurulan iş kurumu.

şirket-i a'mal / şirket-i a'mâl

 • İki veya daha fazla san'at sâhiblerinin, başkasından iş kabûl ederek ücretini veya bir fabrika kurup îmâlât kârını paylaşmak üzere kurdukları şirket, ortaklık.

sirkin

 • Kuru davar tersi.

siyasi cemiyet / siyasî cemiyet

 • Siyasî maksatlarla kurulan örgüt, dernek.

skolastik

 • Lât. Kurun-u vustâda (Orta çağlarda) Hristiyan âleminde, papazların dinî görüşüne ve onların baskısı altındaki dinî fikirlerine göre yapılan tedrisat usulü.

sugre

 • (Çoğulu: Sügur) Göğüs çukuru.
 • Boğaz çukuru.
 • Gedik.

sumul

 • Sertlik, kuruluk, katılık.

sünusi / sünusî

 • (Seyyid Muhammed bin Ali) (Hi: 1206 - 1276) Şâzelî (Şazilî) Tarikatının sonradan teşekkül eden kollarından birisinin kurucusudur. Cezayir'in büyük velilerindendir. Memleketinin bir çok yerlerini ve Mekke-i Mükerreme'yi ziyaret etmiş; Mısır'da, Bingazi'de tederrüsle iştigal etmiştir. Bingazi'de zaviy

şura / şûrâ

 • Danışma kurulu, istişare heyeti.

şura-yı aliye-i ilmiye / şûrâ-yı âliye-i ilmiye

 • Yüksek ilmî şûrâ, yüksek ilmî kurul.

şürr

 • Ayıp.
 • Yayıp döşemek.
 • Kurutmak için güneşe sermek.

şutur

 • Irak, uzak, baid.
 • Bir memesi birisinden uzun olan koyun.
 • İki emziği kurumuş olan deve.

suy

 • Kurumak.

ta'biye / تعبيه

 • Yerine koyma. (Arapça)
 • Kurulu düzen. (Arapça)

ta'fir

 • Tozlu ve topraklı yapmak.
 • Ağartmak, beyazlatmak.
 • Kirletmek. Mülevves etmek.
 • Oğlan kaçsın diye kadının, emziğine toprak sürmesi.
 • Güneşte et kurutmak. (O kurumuş ete "afir" derler.)

ta'ris

 • Et kurutmak.

takdid

 • Eti kurutmak.
 • Uzunlamasına yırtmak veya kesmek.

tanzimat-ı hayriye

 • Osmanlı Devletinde Sultan Abdülmecid zamanında başlayan ve (1839-1876) tarihleri arasındaki devreye Tanzimat-ı Hayriye denir. Sözde ıslahat için çalışılan devirdir. Bu, Gülhane Hatt-ı Hümayunu namında padişah fermanı ile başlatıldı. Bu devirde her şey yeniden tanzim edilecekti, yeni müesseseler kuru

tarik-i nakşi

 • Nakşî tarikatı; Buharalı Muhammed Bahaüddin Nakşibendi Hazretleri tarafından kurulan tarikat.

tarik-i nakşibendi / tarîk-i nakşibendî

 • Buharalı Muhammed Bahaüddin Nakşibendi Hazretleri tarafından kurulan tarikat.

tariz

 • Cansız, kuru nesne.
 • Meyyit, ölü.

tasavvuh

 • Yaş otun üstü sıcaktan kurumak.

tasbih

 • Rüzgârdan dolayı otun kuruması.
 • Sütü su ile karıştırıp içirmek.

taze

 • Yeni kesilmiş, bayatlamamış, taravetli, buruşmamış. (Farsça)
 • Yeni duyulan, henüz ortaya çıkan. (Farsça)
 • Kuru olmayan, yeşil. (Farsça)
 • Genç, körpe. (Farsça)

te'sis / te'sîs / تأسيس

 • Kurma. (Arapça)
 • Temel atma. (Arapça)
 • Kuruluş. (Arapça)
 • Te'sîs edilmek: Kurulmak. (Arapça)
 • Te'sîs etmek: Kurmak. (Arapça)

te'sisat / te'sîsât / تأسيسات

 • (Tekili: Te'sis) Te'sisler, kuruluşlar. Kurulup temelleştirilen şeyler.
 • Kuruluşlar. (Arapça)
 • Düzenek. (Arapça)

tecebcüb

 • Kurumak.

teceffüf

 • Kuruma, kuruyup katılaşma.

tecfif

 • (Ceff. den) Kurutma veya kurutulma.
 • Cübbe giydirme.

teessüs / تأسس

 • Temelleşmek. Yerleşmek. Kurulmak. Teşekkül.
 • Kurulma, yerleşme.
 • Kurulme, yerleşme.
 • Kurulma. (Arapça)
 • Teessüs etmek: Kurulmak. (Arapça)
 • Teeyyüd etmek: Pekişmek. (Arapça)

teessüs edecek

 • Kurulacak.

telhid

 • (Lahd. dan) Mezar çukuru kazma. Kabire lâhid yapma.
 • Gömme.

tenşif

 • (Çoğulu: Tenşifât) Suyu veya rutubeti emdirme. Sünger veya bez ile suyu alıp kurulama.
 • Ter kurulama.

terai / teraî

 • Aynaya bakma.
 • Birbirini görmek ve görüşmek. Bir fikir hakkında mukabil görüş, endişe mülâhaza eylemek.
 • Hurmanın kuruyup renginin belli olması.

terebbu'

 • Bağdaş kurup oturmak.
 • Dört bacaklı olmak.

terkib-i mezci / terkib-i mezcî

 • İki veya daha fazla kelimeden meydana gelen ve bir isme delâlet eden isim. " Baalbek, Kırıkkale, Tahtakurusu" kelimelerinde olduğu gibi.

tescir

 • Tennur yakmak.
 • Denizi kurutmak.
 • Boşaltmak ve doldurmak.
 • Ağlayarak çağırmak.

teşekkül

 • Kuruluş, oluşum.

teşekkül eden

 • Kurulan, meydana getirilen.

teşekkülat / teşekkülât

 • (Tekili: Teşekkül) Teşekküller. şekillenmeler.
 • Kuruluşlar.

teşennün

 • Adamın ihtiyarlıktan dolayı derisinin buruşup kuruması.
 • Eskimek.

têsis

 • Kurma, kuruluş.

tesis edilen

 • Kurulan, yerleştirilen.

tesis olunma

 • Kurulma, yerleştirilme.

tesis-i hürriyet

 • Hürriyetin kurulması.

tesis-i islamiyet / tesis-i islâmiyet

 • İslamiyetin tesisi, kuruluşu.

tesis-i muhabbet-i umumiye

 • Herkesi kuşatan bir sevgi ortamının kurulması.

teşkil / teşkîl / تشكيل

 • Şekillendirme, oluşturma. (Arapça)
 • Kurma. (Arapça)
 • Teşkîl edilmek: Kurulmak. (Arapça)
 • Teşkîl etmek: Oluşturmak. (Arapça)

teşkilat-ı esasiye / teşkilât-ı esasiye

 • Anayasa. Kanun-u esasî. Devletin temel kuruluş şeklini tayin eden ve teşrinin yani meclisin, hükümetin ve mahkemelerin salâhiyetleri nasıl kullanılacağını; vatandaşların umumi hak ve hürriyetlerini gösteren temel kanunlardır.

teşneleb

 • Dudağı kurumuş, çok susamış. Yanık, susuz. (Farsça)

teşrik

 • Güneşlendirme. Güneşte kurutma.
 • Eti parçalayıp güneşte kurutma.
 • Doğu tarafına gitme.

teşrir

 • Güneşte bez serip kurutmak.

tetkik-i kütüb-ü diniye heyeti

 • Dinî kitapları inceleme kurulu.

tevehhüm / تَوَهُّمْ

 • Kuruntuya kapılma, sanma, zannetme.
 • Kuruntu etme.
 • Kuruntu yapma.

tevehhüm etmek

 • Sanmak, kuruntulanmak.

tevehhüm-ü ebediyet

 • Sonsuzluk kuruntusu; sonsuza kadar yaşayacağını sanmak.

tevehhümkarane / tevehhümkârâne

 • Vehimlenerek, kuruntuya kapılarak.
 • Kuruntu edercesine.

tevehhümüyle

 • Kuruntusuna düşmekle.

tevhid-i medaris / tevhid-i medâris

 • Medreselerin, okulların birleştirilmesi; Osmanlı döneminde dinî ilimlerin tahsil edildiği eğitim kurumlarının bir araya getirilmesi.

teybis

 • Kurutma, kurulama.

teyebbüs

 • (Çoğulu: Teyebbüsât) Kuruma, kuru olma.

tezbib

 • Bir şeyin içine kuru üzüm koyma.
 • Yaş meyveyi kurutma.

tezeyyüb

 • Ağzının köpüğü kenarına yığılmak.
 • Yaş üzümün kuruması.

tibn

 • Kuru ekin sapı. Saman.
 • Yirmi kişiyi doyuran büyük kap.

ticani / ticanî

 • Kuzey Afrikada, hicri 1200 tarihlerinde Ahmed Ticanî adında bir şahıs tarafından kurulan bir tarikattır.

ucfet

 • Kuru üzüm çekirdeği.

udva'

 • Kuru, sert yer.
 • Üzerine oturulduğunda rahat olmayan yer.
 • Evin uzak olması.

ulat

 • Demir örs.
 • Üstünde keş kurutulan taş.

ulema heyeti

 • Âlimler kurulu, topluluğu.

ulum-u medaris / ulûm-u medaris

 • Medreselerin ilimleri; Osmanlı döneminde dinî ilimlerin tahsil edildiği yüksek eğitim kurumlarında ders verilen ilimler.

ulum-u nakliye

 • Hadis, tefsir, fıkıh gibi ve mukaddes kitaplardan nakil olunan ve rivâyet üzerine kurulmuş olan ilimler.

ümniyye

 • Umut, ümid.
 • Arzu, istek, talep.
 • Niyet, kuruntu.

urcun

 • Kurumuş hurma dalı. Ay gibi eğilen dal. Hurma salkımının dalı.
 • Kurumuş hurma dalı.
 • Kurumuş hurma dalı.

vahim

 • (Vehm. den) Vehmeden, kuran, kuruntulu.

vahime / vahîme

 • Kuruntu veren his.

vakıf

 • Hayır kurumu, malı.

vehel

 • Vehim, kuruntu.

vehhabilik / vehhâbîlik

 • Sapık bir fırka. On sekizinci yüzyıl ortalarında Arabistan yarımadasında Necd bölgesinde ortaya çıkan, Muhammed bin Abdülvehhâb tarafından kurulan dînî ve siyâsî bir yol. Bu yolda olana Vehhâbî denir.

vehham

 • Aşırı derecede vehimli, kuruntulu, şüpheci.
 • Vehimli, kuruntulu.

vehhamlık

 • Kuruntu etme, aşırı vehimli olma.

vehim / وهم / وَهِمْ

 • Zan, şüphe, kuruntu.
 • Belirsiz korku, kuruntu.
 • Kuruntu.
 • Kuruntu. (Arapça)
 • Kuruntu.

vehise

 • Pişirilip kurutulduktan sonra dövülen çekirge.

vehm / وهم

 • Vehim, kuruntu.
 • Kuruntu, gerçekte olmayan bir şeyi var diye düşünme.
 • Kuruntu. (Arapça)

vehm-alud / vehm-âlud

 • Vehimli, kuruntu dolu.

vehm-i mahz

 • Tam bir kuruntu, zan, şüphe.

vehm-nak / vehm-nâk

 • Vehimli, kuruntulu. (Farsça)

vehmetmek

 • Vehme kapılmak, kuruntulanmak.

vehmi / vehmî / وهمى / وَهْم۪ي

 • Kuruntuya dayalı, evham üstüne kurulmuş. (Arapça)
 • Kuruntulu.
 • Kuruntuya âit.

vehmiyyat / vehmiyyât

 • (Tekili: Vehmiyye) Vehimler, kuruntular.

vehmnak / vehmnâk / وهمناک

 • Kuruntulu. (Arapça - Farsça)

veşi'

 • (Çoğulu: Veşâyi) Bezlerde olan yol yol alaca.
 • Sümâme otundan yapılan hasır.
 • Ağaçlardan kuruyup düşen nesne.
 • Girilmemesi için bahçe ve bostanların çevresine dikilen ağaç veya konan diken.
 • Az nesne.

veşik

 • (Çoğulu: Veşâyık) Kuru et.

vesvese / وسوسه / وَسْوَسَه

 • Kuruntu, gereksiz kaygı.
 • Kuşku, kuruntu, tereddüt.
 • Kuruntu, şüphe.
 • Zararlı olan şüphe, kuruntu.
 • Şübhe. Tereddüt. Kuruntu. Aslı olmayan ihtimaller.
 • Kuruntu. (Arapça)
 • Kuruntu.

vesvese-i medeniyet

 • Medeniyetin vesvesi, kuruntusu.

vesvese-i şeyatin / vesvese-i şeyâtîn

 • Şeytanların verdiği şüphe ve kuruntular.

vesvese-i şeytan

 • Şeytanın kalbe düşürdüğü şüphe, asılsız kuruntu.

vesvese-i siyasiye

 • Siyasî şüphe ve kuruntular.

vesvesedar / vesvesedâr

 • Vesveseli, kuruntulu. (Farsça)

veyl

 • Vay haline, yazık, hüzün ve hüsran. Cehennemde bir çukurun adı.

vezim

 • Sebzevat demeti.
 • Kurumuş ot.

vila'

 • Birbirinin ardı sıra gelmek.
 • Abdest esnasında uzuvları yıkarken birisi kurumadan diğerini yıkamağa başlamak.
 • Ahbablık, yakınlık, dostluk.

vücuh şirketi / vücûh şirketi

 • Sermâyesiz olup, halk arasında emniyet ve îtibârları ile veresiye alıp-satmak üzere kurulan şirket.

yabis / yâbis / یابس

 • Kuru.
 • Kuru.
 • Kuru. (Arapça)

yebes

 • Sonradan kuruyan yaş mevzi.

yebs

 • Islak şeyin kuruması.

yebuset

 • Kuruluk, nemsizlik, rutubetsizlik.

yehova şahidleri / yehova şâhidleri

 • Amerika Birleşik Devletleri'nde Ch. Şarl Russel tarafından 1872'de kurulan, 1931 senesinden sonra kendilerini bu adla tanıtmaya çalışan mezheb ve misyoner teşkîlâtına verilen ad.

yezidiler / yezîdîler

 • Hazret-i Ali'ye düşman olan ve şeytana tapan kimselerin mensûb olduğu bozuk fırka. İbâdiyye fırkasının kurucusu Abdullah bin İbâd'ın adamlarından Yezîd bin Enîse'ye uydukları için bu adı almışlardır. Emevî halîfelerinden Yezîd'in bunlarla hiçbir ilgi si yoktur.

yübs

 • Kuruluk.

yübuset

 • Kuruluk.

yubuset / yubûset / یبوست

 • Kuruluk. (Arapça)

yübuset / yübûset / یبوست

 • Kuruluk. (Arapça)

zakıne

 • (Çoğulu: Zevâkın) Enek çukuru.

zaman-ı tereddüt ve evham

 • İnsanların şüpheye düştüğü ve kuruntulara kapıldığı dönem.

zaviye / zâviye

 • Eskiden büyük kervanların geçtiği ıssız yollarda veya köy ve kasabalarda; dînî ilimlerin, İslâm ahlâkının ve fen ilimlerinin öğretilmesi, yolcuların barınması maksadıyla kurulan yer; küçük tekke.
 • Tasavvufta bulunan kimselerin, ibâdet için çekildiği tenhâ yer.

zebb

 • Üzüm kurutmak.

zebib

 • Kuru üzüm.
 • Kuru üzüm. Kuru incir.
 • Yılan veya akrep gibi hayvanların zehiri.

zenberek

 • Kurulan âlet.

zerdüşt

 • Mecûsîliğin kurucusu.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın