LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Koru ifadesini içeren 468 kelime bulundu...

ayat-ı hırz / âyât-ı hırz

 • Okunduğunda veya üzerinde taşındığında Allahü teâlânın muhâfazasına (korumasına) kavuşmaya vesîle (sebeb) olan âyet-i kerîmeler.

ab-yari-i himmet / ab-yârî-i himmet

 • Korumak için yapılan yardım, himmet yardımı.

absal

 • Bahçe, koru, park. (Farsça)

acz

 • Beceriksizlik. İktidarsızlık. Kuvvetsizlik. Güçsüzlük. Yapamamak.
 • Zarardan korunmak gücünün olmaması.
 • Bir şeyin geri tarafı.

adem-i salabet / adem-i salâbet

 • Dinin emirlerini korumada ve uygulamadaki ciddiyetsizlik, gevşeklik.

aftab-gerdan / aftâb-gerdan

 • Güneşten korunmak üzere başa giyilen şey. (Farsça)
 • Avcı kulübesi. (Farsça)

ahger

 • Ateş koru. Yanar halde olan kömür. (Farsça)

ahilik

 • Asırlar önce Anadolu'da gelişen bir halk ocağı. Sosyal bir kuruluş olan ahilik iş alanında adam yetiştirmek, çalışma sevgisini aşılamak, istihsali çoğaltmak gibi gayeleri vardı. Günlük hayatta ise teavün, yoksulları koruma gibi insani duyguları; ayrıca müzik, silah kullanma, binicilik kabiliyetlerin

ahras / ahrâs / احراس

 • (Tekili: Hâris) Bekçiler, muhafızlar, koruyucular.
 • Koruyucular, muhafızlar. (Arapça)

ale / âle

 • Güneş, yağmur gibi etkenlerden korunmak için yapılmış barınak.
 • Fakirlik.

ale'l-amya / ale'l-amyâ

 • Körü körüne.

ale-l-amya

 • Körü körüne.

ale-l-ımıya

 • Körü körüne, körlemeden.

alelamya / alelamyâ / على العميا

 • Körükörüne.
 • Körükörüne. (Arapça)

alim-i hafiz / alîm-i hafîz

 • Sonsuz ilmiyle herşeyi hakkıyla bilen ve herşeyi koruyup saklayan ve yarattıklarını esirgeyip gözeten Allah.

amiyane / âmiyâne

 • Körü körüne.
 • Bilgisizce, körü körüne.

arazi-i emiriyye / arâzi-i emiriyye

 • Huk: Beytülmâle mahsus olup devlet tarafından şahıslara dağıtılan yerler. (Tarla, çayır, koru ve emsali gibi.)

arazi-i mahmiye / arâzi-i mahmiye

 • Huk: Beytülmâle ait araziden, koru, mer'a, yol, pazar yerleri gibi halkın ihtiyaçlarına ayrılmış olan arâzi.

asabiyet-i kavmiye

 • Kavminin ve milletinin örf, âdet ve değerlerine körükörüne bağlılık, ırkçılık.

asabiyyet-i cahiliyye

 • İslâmiyetten evvelki câhiliyyet asabiyyeti. Menfi milliyet. Irkçılık, yani, aşırı derecede kendi kavim ve kabilesini koruma ve iltizam gayreti.

asef

 • (Asf) Büyük kadeh.
 • Bir şeyi almak.
 • Yoldan çıkmak. Zulüm eylemek. Körü körüne gitmek.
 • Birisini istihdâm eylemek. Irgatlık etmek, tarlada işçilik etmek.
 • Ölüm. (Kamus'tan alınmıştır.)

asım

 • Kendisini günahlardan men'edip pâk ve ismetli tutan, koruyan, men'eden.

atıfet

 • Koruma, sevgi, Acıma. Şefkat. Esirgeme.
 • Hüsn-ü zan. Karşılıksız sevgi.

atıfet-kar / atıfet-kâr

 • Esirgeyip muhafaza eden, gözetip koruyan. (Farsça)

avani

 • Kapkacak, yemek takımları.
 • "Beni koru, hıfzeyle" meâlinde dua.

ayke

 • Sık koruluk.

ays

 • Sık ağaçlık yer. Koruluk.

baygan

 • Muhafız, koruyucu, bekçi. (Farsça)

bedel-i öşr

 • Huk: Arazi-i emiriye üzerinde bina yaparak veya meyvesiz ağaç dikerek koru haline koyma sebebiyle öşre bedel alınan kira.

belaha

 • Yetişmemiş hurma koruğu.
 • Kurumak, yebs.
 • Yormak.

beraverde

 • İltimas ile korunarak ileri çekilmiş adam. (Farsça)
 • Seçilmiş, ayrılmış şey. (Farsça)
 • Yükseğe kaldırılmış. (Farsça)

beyt-i atik

 • Kâbe-i Muazzama. (Çok eskiden beri Cenab-ı Hak tarafından her türlü tehlikelerden korunduğu ve kurtarıldığı ve hiçbir kimsenin ona mâlik olmayıp aslının hür olduğundan kinaye olarak bu isim verilmiştir.)

bila-şuur / bilâ-şuur

 • Şuursuzca; körü körüne.

bücal

 • Ateş koru. (Farsça)
 • Kömür. (Farsça)

büsre

 • Herşeyin ucu ve başı.
 • Herşeyin tâzesi.
 • Genç kız veya oğlan.
 • Hurma koruğu.
 • Biraz büyümüş olan ekşi ot.

candar / cândâr / جاندار

 • Diri, canlı, zihayat, ziruh. (Farsça)
 • Silâhlı kimse. (Farsça)
 • Muhafız, koruyucu, emniyet memuru. (Farsça)
 • Yol yiyeceği, azık. (Farsça)
 • Canlı. (Farsça)
 • Koruyucu. (Farsça)

cedalet

 • Yer. Arz. Dünya.
 • Hurma koruğu, ham hurma.

cehaletperver / cehâletperver

 • Cahillik sever, bilgisizliği koruyan.

cemr-ül gada

 • Ateşi çok devam eden ağacın ateşinin koru.

cenab-ı mevla / cenâb-ı mevlâ

 • Herşeyin efendisi, koruyucusu ve sahibi olan Allah.

cenab-ı mevla ve tekaddes / cenâb-ı mevlâ ve tekaddes

 • Her türlü eksiklikten münezzeh, şeref ve yücelik sahibi, koruyup gözetici Allah.

cenah-ı himaye

 • Koruma kanadı.

cenah-ı himaye ve re'fet / cenâh-ı himaye ve re'fet

 • Koruma ve şefkatle muamele etme kanadı.

cenah-ı himayet

 • Koruma kanadı.

cihad etmek

 • Allah için, kutsal değerleri korumak için savaşmak.

cihan-ban / cihan-bân

 • Cihanın bekçisi, dünyanın koruyucusu olan. Allah. Hükümdar. (Farsça)

cihan-penah

 • Cihanın koruyucusu olan.

cinayet ve ictinadan himayet etmek

 • Kesilme ve mevyelerin toplanma teklikesine karşı korumak.

cizye

 • İslâm devletinde zımmî denilen gayr-i müslim vatandaştan, can ve mal güvenliklerinin korunmasına karşılık seneden seneye alınan vergi. Buna harâc-ur-ruûs (baş vergisi) de denir.

cudi-i islamiyet / cûdî-i islâmiyet

 • İslâmiyetin Cûdî Dağı; insanları maddî ve mânevî tufanlardan ve felâketlerden koruyan İslâm dini için bir benzetme olarak kullanılmış.

cümse

 • Hurma koruğu.

cünh

 • Koruma, esirgeme, himâye ve muhafaza etme.

cüvar

 • (Civâr) Yakınlık. Komşuluk.
 • Himâyet, korumak.
 • Riâyet.
 • Süt emen deve yavrusu.
 • Karga sesi.
 • Öküz avazı.

damar-ı müteassıbane / damar-ı müteassıbâne

 • İnandığı şeylere körü körüne, katı bir şekilde bağlılık damarı.

dar-ül aman / dâr-ül amân

 • Sığınılacak, korunulacak yer.

dem

 • Nefes. Soluk. (Farsça)
 • Ağız. (Farsça)
 • Nazar. (Farsça)
 • An, vakit, saat. (Farsça)
 • Koku. (Farsça)
 • Kibir, gurur. (Farsça)
 • Âli, yüksek. (Farsça)
 • Körük. (Farsça)

deme

 • Ateş körüğü. (Farsça)

diriğ

 • Men'etmek, korumak, esirgemek. (Farsça)
 • Eyvâh, yazık. (Farsça)

dun-perver / dûn-perver

 • Kötü kimseleri koruyan, alçak kişileri muhafaza edip onların ilerlemelerine yardımcı olan. (Farsça)

dunperver / dûnperver / دون پرور

 • Aşağılık kimseleri koruyan. (Arapça - Farsça)

dürr-i meknun / dürr-i meknûn

 • Korumalı parlak inci.

ecirna / ecirnâ

 • Bizi koru.

ecirni / ecirnî

 • (İcâret. den) Beni hıfzeyle, beni koru (meâlinde).
 • Beni koru.

edeb

 • Terbiye. Kavlen, fiilen insanlara lütuf ile muamele etmek. Güzel ahlâk. Usluluk. Hayâ.
 • Ist: Sünnet-i Resul'e (A.S.M.) uygun hareket etmek.
 • Utanılacak şeylerden insanı koruyan meleke; kuvve-i râsiha-i nefsiye.
 • Edebiyat ve ondan bahseden ilim. (Kur'anın edebi ise: Öyle

ef'al-i rahmaniyet / ef'âl-i rahmâniyet

 • Rahmeti sonsuz, yarattıklarını esirgeyip koruyan, şefkat eden ve rızıklandıran Allah'ın fiilleri.

eglal

 • (Tekili: Gull) Halkalar. Kelepçeler. Mahkemenin cezaya müstehak kılıp mahkum ettiği kimselerin boyun ve ayaklarına vurulan zincirler.
 • (Galel) Ağaçlar arasında korulukta akan sular.

ehl-i gayret ve hamiyet

 • Din, aile, millet, vatan gibi değerleri koruma duygusu ve gayretinde olanlar.

ehl-i zimmet

 • İslâm Devletinin tâbiiyetinden olan Hıristiyanlar. İslâm Devleti tarafından korunan müslümandan başka kimse. Zimmi.

el'iyazü billah / el'iyâzü billâh

 • Allah korusun.

el'iyazübillah

 • "Allah korusun" mânâsında bir ifade.

el-iyazü billah / el-iyâzü billâh

 • Allah korusun, Allah'a sığınırım.

el-iyazü-billah

 • Allah'a sığınır, Allah'a iltica ederiz. Allah korusun, Allah saklasın (meâlinde duâ).

el-müheymin

 • Her şeye dikkat edip koruyan ve emin eden (Allah C.C.)

emanet

 • Eminlik. İstikamet üzere bulunmak.
 • Birisine koruması için teslim edilen şey. Birisine bir şeyi koruması için teslim edilen şey. Birisine bir şeyi koruması için bırakma. Emniyet edilip inanılan şey.
 • Başkasının hukuku emniyet edilip, inanılabilen.
 • Osmanlılar Devrinde ba

eser-i himayet

 • Koruma, himaye etme eseri, belirtisi.

eshab-ı kehf / eshâb-ı kehf

 • Mağara arkadaşları; Îsâ aleyhisselâmdan sonra din düşmanları her tarafı kapladığı bir zamanda, dinlerini korumak için her şeylerini terk edip, hicret eden ve Efsûs (Tarsus)'daki mağarada bulunan yedi kişi ile Kıtmîr adındaki köpekleri. Kur'ân-ı kerîm de Kehf sûresinde kıssaları uzun bildirilmektedir

eviy

 • Yerleşme. Yerine gelme. Koruma.

fahir

 • (Fâhire) İftihar eden. Kendi amelini ve kendini beğenen. Övünen.
 • Şa'şaalı. Ağır. Parlak. Şanlı.
 • Büyük ve iyi nesne.
 • Koruğu büyük çekirdeksiz hurma.
 • Memeleri büyük deve.

fahişe

 • Ahlâksız ve hayâsız kadın. Namusunu korumayan kadın.
 • Allah'ın menettiği şey.
 • Zâniye. Kahbe.

fahişeler güruhu / fâhişeler gürûhu

 • Namusunu koruyamayan iffetsiz, hayasız kadınlar topluluğu.

fayton

 • Tek körüklü, dört tekerlekli, atlı binek arabası.

fazih / fazîh

 • Hurma koruğundan yapılan şarap.

fega

 • Buğdayın çürümesi.
 • Hurma koruğunun çürümesi ve çürüğü.

fenek

 • Kursak.
 • Körük yapılan şey.

fukara-perver

 • Fakire bakan. Fukarayı koruyan. (Farsça)

gabe

 • Sık ormanlar, balta girmemiş koru ormanı.

gafa

 • Her şeyin kemi ve yaramazı.
 • Toza benzer bir âfet. (Hurma koruğunun üstüne gelip olgunluktan men'eder ve lezzetini bozar.)

gafilane / gafilâne

 • Körü körüne, ihtiyatsızca, dalgınlıkla. Gafilcesine. (Farsça)

galba

 • Ağaçları gür ve sık olan koruluk, bahçe.
 • Pek yüksek ve büyük tepe.

galel

 • (Çoğulu: Eğlâl) Koruluktan akan su.
 • Susuzluk.

garib-nüvaz

 • Kimsesizlere ve gariplere yardım eden. Biçareleri ve zavallıları koruyan. (Farsça)

gayret-i cahiliye / gayret-i câhiliye

 • Körü körüne uğraşmak. Allah'ın razı olmadığı lüzumsuz şeylere kıymet vererek didinmek.

gayretullah

 • Allah'ın hak dinini koruma sıfatı.
 • Allahın gayreti, hakkı koruma sıfatı.

gaza ordusu / gazâ ordusu

 • Allahü teâlânın rızâsı için O'nun dînini yaymak, din, nâmus ve vatanı korumak için düşmanla savaşan müslüman askerler.

grev

 • İşçilerin isteklerini işverene kabul ettirmek için, işlerini hep birlikte bırakmaları.İslâmiyette işçi hakları çok ciddi korunmakla beraber, grev ve benzeri hareketlere başvurulması istenmez. Çünki grev, millî gelire zarar verdiği gibi, sosyal grupları doğurmakla boğuşmalarına ve dolayısıyla da mill (Fransızca)

hafaza

 • Muhafızlar, koruyucular, bekçiler.
 • Koruyucu melekler.
 • Koruyucu.

hafaza melekleri

 • Koruyucu melekler, her insanın hayır (iyi) ve şer (kötü) işlerini yazan; ikisi gece, ikisi gündüz gelen ve kötülüklerden ve cinlerden koruyan melekler. Bunlara Kirâmen kâtibîn melekleri diyenler olduğu gibi, onlardan başka olduğunu söyleyenler de olm uştur.

hafız / hâfız

 • Kur'ân-ı Kerim'i tamamen ezbere okuyan.
 • Kur'an-ı Kerim'in mânası ile beraber her şeyini yaşamaya ve muhafazaya çalışan.
 • Muhafaza eden. Koruyan. Hıfzeden.

hafiz / hafîz

 • Esirgeyen. Koruyan. Muhafaza eden. Muhafız.
 • Daima koruyan.
 • Her şeyi koruyan ve saklayan Allah.
 • Koruyan.

hafız / حافظ

 • Koruyan. (Arapça)
 • Ezberleyen. (Arapça)
 • Kur'ân hafızı. (Arapça)

hafiz-i alim / hafîz-i alîm

 • Herşeyi koruyup saklayan, ilmi herşeyi kuşatan sonsuz ilim sahibi Allah.

hafız-ı hakiki / hâfız-ı hakikî

 • Asıl olarak herşeyi koruyup saklayan ve yarattıklarını esirgeyip gözeten Allah.

hafiz-ı hakiki / hafîz-ı hakikî

 • Her şeyin gerçek koruyucusu olan ve her şeyi bütün özellikleriyle kaydedip muhafaza eden Allah.

hafiz-i hakim / hafîz-i hakîm

 • Herşeyi hikmetle yapan ve koruyup saklayan Allah.

hafiz-i rahim / hafîz-i rahîm

 • Sonsuz rahmetiyle kullarını koruyup gözeten Allah.

hafiz-i zülcelal / hafîz-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve yücelik sahibi, büyük küçük herşeyi kaydedip koruyan Allah.

hafiz-i zülcelal-i ve'l-ikram / hafîz-i zülcelâl-i ve'l-ikram

 • Sonsuz haşmet, yücelik ve ikram sahibi olan, herşeyi koruyup gözeten ve muhafaza eden Allah.

hafizallah

 • Allah korusun. Allah muhafaza etsin, Allah saklasın (anlamındadır).

hafizane / hafîzâne

 • Koruyup gözeten, saklayan.

hafiziyet / hafîziyet

 • Koruyuculuk.
 • Hafîzlik, koruyuculuk.

hafiziyet-i rabbaniye / hâfiziyet-i rabbâniye

 • Her bir varlığı terbiye ve idare eden Allah'ın her şeyi koruyup saklaması.

hafiziyyet / hafîziyyet

 • Muhafaza edicilik, koruyup esirgeyicilik.
 • Cenâb-ı Hakk'ın, bütün tohum ve çekideklerde olduğu gibi, bir mahlûkun başına gelecek vaziyetleri ve başından geçenleri muhafaza edici sıfatı. Cenab-ı Hakk'ın muhafaza ediciliği.

hakim-i hafiz / hâkim-i hafîz

 • Herşeye hükmeden ve herşeyi saklayıp koruyan Allah.

hakkı himaye

 • Hakkı koruma.

halife-i şahsi / halife-i şahsî

 • Fahr-i Kâinat (a.s.m.) Efendimizin vekili olarak Müslümanların başkanlığını yapan ve İslâmiyeti korumak ve yaşatmakla görevli olan zâtın şahsı, kendisi.

halık-ı rahman / hâlık-ı rahmân

 • Rahmeti her şeyi kaplayan, yaratıklarını esirgeyip koruyan, şefkat eden ve rızıklandıran yaratıcı, Allah.

hama

 • Hıfzetmek, korumak.
 • Kovmak, defetmek.

hami / hamî / hâmî / حَام۪ي

 • Himaye edici, himaye eden. Koruyucu, koruyan. Kayıran.
 • Koruyucu.
 • Himaye eden, koruyucu.
 • Himaye edici, koruyucu.
 • Koruyucu.

hami-i meçhul / hâmî-i meçhul

 • Bilinmeyen koruyucu.

hami-i saadet / hâmi-i saadet

 • Mutluluğun koruyucusu.

hamisiz / hâmisiz

 • Koruyucusuz.

hamiyet

 • Gayret.
 • Nâmustan gelen gayretle utanma veya kızma.
 • İstinkâf etmek.
 • Mukaddesatı ve milletin haklarını, mâmus ve haysiyeti korumak hususlarında gösterilen gayret ve ihtimam hasleti. İman ve İslâmiyeti ve Hz. Peygamber'in (A.S.M.) Sünnet-i Seniyyesini ve din ve mücahede
 • Din ve vatan gibi kutsal değerleri ve kendi yakınlarını koruma duygusu ve gayreti.
 • Din ve millet gibi önemli değerleri koruma ve bunlara hizmet etme duygusu.

hamiyet-füruş

 • Kendini beğenerek vatanı ve milleti koruma noktasında çok gayretli olduğunu iddia eden.

hamiyet-i aliye / hamiyet-i âliye

 • Din, millet gibi mukaddes değerleri en üst düzeyde koruma duygusu ve gayreti; millî onur ve haysiyet.

hamiyet-i cahiliye / hamiyet-i câhiliye

 • Câhillikten gelen ırkçılık gibi bâtıl inanışları koruma gayreti. (Farsça)
 • Cenab-ı Hakk'ın ve Resul-ü Ekrem'in (A.S.M.) nehyettiği ve hak dine uymayan eski ve kötü inançları muhafaza gayreti. (Farsça)

hamiyet-i diniye

 • Dinî hamiyet; dini korumak ve yüceltmek maksadıyla çalışma, dinden gelen yüce duygularla din uğruna fedakârlıkta bulunma.

hamiyet-i islamiye / hamiyet-i islâmiye

 • İslâmın değerlerini koruma ve sahip çıkma gayreti.

hamiyetçilik

 • Din gibi mukaddes değerleri ve kendi vatan, aile ve yakınlarını koruma duygusu ve gayreti içinde oluş.

hamiyetli

 • Din gibi mukaddes değerleri ve kendi aile ve yakınlarını koruma duygusu ve gayreti olan.

hamiyetperver

 • Din, millet gibi üstün değerleri koruma gayretinde olan.

hamiyetsizlik

 • Hamiyetsiz olma, mukaddes değerleri koruma duygusu ve gayreti içinde olmama.

hamiyyet

 • Din gibi mukaddes değerleri ve aile ve vatanı koruma duygusu ve gayreti.
 • Dîni, milleti himâye etmekte, korumakta, şerefini savunmakta tenbellik etmeyip, bütün kuvveti ile gayret etmektir.

harf-i atıf

 • Atıf harfi, bağlaç; (Ar. gr.) bir mânâ bütünlüğünü korumak için, kelime veya cümle grubu arasındaki irtibatı sağlayan harf, "vav" gibi.

haris-i vatan / hâris-i vatan

 • Vatanın koruyucusu, vatanın bekçisi.

hars

 • Koruma. Muhafaza etmek. Hırz mânasınadır.
 • Sürme, koruma, ekme, kazanma.

haşa / hâşâ

 • Aslâ. Kat'iyyen. Öyle değil. Allah korusun... (mânasına söylenir.)

hasan

 • Nâmahremden korunur üzere olmak, korunmak.

hasanet

 • Bir yerin çok sağlam ve korunulacak tarzda olması.
 • Kadının kendisini haramdan koruması.

haşem

 • Taraftarlar ve hizmetçiler. Düşmanlarına karşı koruyanlar. Aile.

hasle

 • (Çoğulu: Husul) Hurma koruğu.

hazer

 • Çekinme. Zarar verebilecek şeyden kaçınma. Korunma.
 • Sakınma, kaçınma, korunma, çekinme.

hazine kethudası

 • Tar: Yavuz Sultan Selim Han zamanında kurulan hazine kethudâlığı, saraya girip çıkan demirbaş eşyanın korunup saklanmasıyla mes'ul idi. Bu müessesenin başında bulunan memura da hazine kethudâsı denilirdi.

hazinedar / hazînedâr / خَز۪ينَه دَارْ

 • Hazineyi koruyan.

heybet

 • Hürmetle beraber koruk hissini veren hal. Sakınıp korkulacak hal. Azamet.

hıba

 • Yağmurdan korunmak için kurulan çadır. Tente.

hicret

 • Bir yerden başka bir yere göç etmek.
 • Resûlullah efendimizin Mekke-i mükerremeden Medîne-i münevvereye göç etmesi.
 • Müslüman bir kimsenin, dînini korumak için, kâfir memleketinden, İslâm memleketine göç etmesi.
 • İslâm memleketinde fitne ve kötülük bulunan bir yerden iyi bir yere

hıfz / حفظ / حِفْظْ

 • Saklama. Koruma. Siyanet. Muhafaza.
 • Ezber etmek. Hatırda tutmak. Kur'an'ı ezberde tutmak.
 • Koruma, ezberleme, saklama.
 • Devâm etmek, yerine getirmek, gözetmek.
 • Ezberlemek.
 • Koruma, muhafaza etme.
 • Saklama, koruma, ezberleme.
 • Saklama, koruma, ezber.
 • Koruma.
 • Koruma. (Arapça)
 • Ezberleme. (Arapça)
 • Hıfzetmek: (Arapça)
 • Ezberlemek. (Arapça)
 • Korumak. (Arapça)
 • Koruma.

hıfz eyle

 • Koru.

hıfz u himaye

 • Koruma ve esirgeme.

hıfz u himayet / hıfz u himâyet

 • Muhafaza etme ve koruma.

hıfz u vikaye

 • Muhafaza etme ve koruma.

hıfz ve inayet-i ilahiye / hıfz ve inayet-i ilâhiye

 • Allah'ın koruması ve yardımı.

hıfz-ı bekà

 • Kalıcılığı, devamlılığı koruma; varlığını koruyarak devam ettirme.

hıfz-ı bilad u ibad

 • Şehirlerin ve şehir ahalisinin korunması.

hıfz-ı din

 • Dinin korunması.

hıfz-ı emanet

 • Canı muhafaza etme.
 • Bırakılan emaneti koruma.

hıfz-ı gaybi / hıfz-ı gaybî

 • Gizli koruma.

hıfz-ı hayat

 • Hayatı koruma.

hıfz-ı ilahi / hıfz-ı ilâhî

 • Allah'ın koruması.

hıfz-ı ilahiye / hıfz-ı ilâhiye

 • Allah'ın koruması, himayesi.

hıfz-ı inayet / hıfz-ı inâyet / حِفْظِ عِنَايَتْ

 • Allahın yardım ile koruması.

hıfz-ı inayet ve himayet / hıfz-ı inâyet ve himâyet

 • Allah'ın yardım ve korumasıyla korunma.

hıfz-ı kur'ani / hıfz-ı kur'ânî

 • Kur'ân'ın koruması, himayesi.

hıfz-ı ziynet

 • Süsün korunması, saklanması.

hıfz-ül lisan

 • Dili, günah ve lüzumsuz olan sözlerden korumak. Kötü ve fena sözlerden dilini muhafaza etmek. (İhtiyaçtan fazla söz söylememek mendubdur.)

hıfzetmek

 • Korumak.

hıfzıssıhha / حفظ الصحه

 • Sağlığı koruma.
 • (Hıfz-üs sıhha) Sağlıklı yaşamak için doğrudan doğruya kişi ve içinde bulunan çevrenin sağlıkla alâkalı şartlarını tetkik edip inceleyen, gerekli tedbirleri olan ve bu çeşit çalışmalardan bahseden hekimlik kolu veya sağlık bilgisi.
 • Sıhhatini korumak. Sağlığını muhafaza etmek.
 • Sağlık koruma. (Arapça)

hilafetpenah

 • Hilafetin dayanak yeri. Halifeliği haiz bulunan, hilafeti koruyan kimse. Halife, padişah. (Farsça)

hilm

 • Doğuştan olan huy yumuşaklığı. Şiddete tahammül. Nefsini heyecandan korumak.
 • Vakar. Sükûn.

hıma

 • Kimsenin giremediği mahfuz otlak.
 • Sultan için korunup hıfz edilen çayır.

himaye / himâye / حمایه / حِمَايَه

 • Koruma. Korunma. Muzır şeylerden muhafaza etme.
 • Koruma.
 • Muhafaza etme, koruma.
 • Koruma, esirgeme. (Arapça)
 • Koruma.

himaye eden

 • Koruyan.

himaye etme

 • Koruma.

himaye etmek

 • Korumak.

himaye-i rabbaniye

 • Her bir varlığa muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın koruma ve himâyesi.

himayegerde / himâyegerde

 • Himayesi altında olan, korunmuş.
 • Korunmuş.

himayet / himâyet / حِمَايَتْ

 • Koruma.
 • Koruma.
 • Koruma.

himayet damarı

 • Koruma mizacı, huyu.

himayet-i gaybi / himayet-i gaybî

 • Gaybî olarak koruma altında bulundurma.

himayet-i hıfz-ı ilahiye / himayet-i hıfz-ı ilâhiye

 • Allah'ın koruması ve kollaması.

himayet-i ilahiye / himayet-i ilâhiye

 • İlâhî koruma, muhafaza.

himayet-i rabbaniye / himâyet-i rabbâniye

 • Allah'ın koruma ve himâyesi.

himayetçi

 • Koruyucu.

himayetkar / himayetkâr / himâyetkâr

 • Koruyucu.
 • Koruyucu.

himayetkarane / himayetkârâne

 • Korurcasına.
 • Himaye ederek, koruyarak.

himlac

 • Kuyumcular körüğü.

himmet

 • Kalbin bütün kuvveti ile Cenab-ı Hakk'a ve sâir mukaddesata yönelmesi. Kalb isteği ile gösterilen ciddi gayret.
 • Allah indinde makbul ve mübârek bir kimsenin mânevi yardımı ile birisini koruması, yardım etmesi.
 • Tabiî şevk ve meyil ve heves.
 • Lütuf, yardım.

hıraset

 • Koruma.
 • Bekleme, bekçilik etme, muhafaza etme.

hırz

 • Koruma, saklama.

hırz ayetleri / hırz âyetleri

 • Okunduğunda veya üzerinde taşındığında Allahü teâlânın muhâfazasına (korumasına) kavuşmaya vesîle (sebeb) olduğu bildirilen âyet-i kerîmeler.

hırz-ı can

 • Bağrına basıp canı gibi korumak. Canı koruyan. Canını teslim ederek sığınmak.
 • Ruhu koruma.

hırzıcan / hırzıcân

 • Canı gibi koruma.

hısn

 • Kale. Hisar. Sığınmağa, korunmağa mahsus sağlam yer.

hısn-ı hasin / hısn-ı hasîn

 • Çok kuvvetli, en sağlam korunma.

hısrem

 • Koruk.
 • Bahil kimse.

hiss-i şefkat ve himaye / hiss-i şefkat ve himâye

 • Şefkat ve koruma hissi.

hiss-i selim

 • Selim his. Her çeşit zarar verebilecek olan, müsbet olmayan ve şerre giden şeylerden kendini koruma hissi.
 • Sağlam ve insanı yanıltmayan his.

hiştendar / hîştendar

 • Kendine iyi bakan, sağlığını koruyan. (Farsça)

hıyata

 • Hıfzetmek, korumak, muhafaza etmek.

hizb-ül kur'an

 • Kur'an Cemaatı. Kur'an'a ciddi ve samimi olarak bağlanıp, ona hizmet için mücahidane bir surette çalışan ve fenâlıklardan korunan müslümanların topluluğu ve cereyanı.
 • Kur'an'ın bir cüz'ünün dörtte biri.
 • Zikir ve dua için Kur'an'dan alınmış bir kısım âyetler.

hulefa / hulefâ

 • Halifeler; Fahr-i Kâinat (a.s.m.) Efendimizin vekili olarak Müslümanların başkanlığını yapan ve İslâmiyeti korumak ve yaşatmakla görevli olan zâtlar.

humat

 • (Tekili: Hâmî) Himaye edenler, koruyanlar.

hümluc

 • Demirciler körüğü.

hürriyet

 • Serbestlik, hür oluş.
 • Adalet kanununda ve te'dibte, başka hiç kimse, kimseye taarruz ve tahakküm etmemesi ve herkesin hukukunun meşru' olarak korunması, herkesin meşru' hareketlerinde tam serbest olması.

huruf-u atıf

 • Atıf harfleri, bağlaçlar; (Ar. gr.) mânâ bütünlüğünü korumak için, kelime veya cümle grubu arasındaki irtibatı sağlayan harfler; "vav, bel, fe" gibi.

husun

 • (Tekili: Hısn) Kaleler. Korunacak sağlam yerler.

i'tisam

 • Günahlardan sakınmak.
 • Pâk olmak.
 • Bir şeye yapışarak sıkı tutmak ve korunmak.

ihraz

 • Nail olmak. Erişmek.
 • Kazanmak. Kesbetmek.
 • Birisini güzel bir surette korumak.

ihsan

 • (Hısn. dan) Sağlamlaştırmak. Tahkim etmek.
 • Zevcesini nâmahremden korumak. Kadın kendisini haramdan sakınmak.
 • Ehl-i azamet olmak.

ihtiras

 • (Hiraset. den) Kaçınmak, kendini korumak, muhafaza etmek.
 • Kesmek.

ihtirasi / ihtirasî

 • Korunma, muhafaza olunma, kendini gözetme.

ihtirazen

 • Korunarak, sakınarak, muhafaza olunarak.

ihtiva

 • İçinde bulundurmak, içine almak, hâvi olmak, şâmil olmak. Bir şeyi toplamak ve korumak.

ihtiyaç / ihtiyâç

 • Ruh ve nafaka (yeme, içme, barınma) için ve bedeni sıkıntıdan korumak için lâzım olan şey.

ihtizar

 • Hazer etmek. Korunmak. Sakınmak.

imdadat-ı hassa-i rahmaniye / imdâdât-ı hassa-i rahmâniye

 • Yarattıklarını esirgeyip koruyan, şefkat eden ve rızıklandıran Allah'ın özel yardımları.

in'isam

 • Muhafaza etme, koruma.

inayet ve hıfz-ı ilahi / inayet ve hıfz-ı ilâhî

 • Allah'ın özel yardımı ve koruması.

inayet-i şamile / inâyet-i şâmile

 • Herşeyi içine alan İlâhî yardım ve koruma.

inziva / inzivâ

 • Bir köşeye çekilmek. Haramlardan ve günâhlardan korunmak, nefsini terbiye etmek ve sâdece Allahü teâlâyı anmak ve âhireti düşünmek için bir yerde yalnız kalma.

irtimaz

 • Yerinden kaldırıp sıçratma.
 • Birini koruma, himâye etme.

ırz

 • Namus. Temizlik. Cinsî haysiyet.
 • Ehil ve ıyal. İnsanın korumağa mükellef olduğu nefsi, hasebi, şerefi ve mahremleri, zemmedilecek veya medhedilebilecek durumları.

ism-i hafiz / ism-i hafîz

 • Herşeyi koruyan, bütün özellikleriyle kaydedip muhafaza eden anlamına gelen Allah'ın bir ismi.

ismet

 • Peygamberlerin sıfatlarından biri. Peygamberlerin, peygamber oldukları bildirilmeden önce ve sonra; küçük olsun, büyük olsun bilerek veya bilmeyerek günah işlemekten korunmuş olmaları.
 • Günahlardan sakınma, kötü ve çirkin şeylerden uzak durma.

isticare

 • (Cevr. den) Yardım ve korunma isteme.
 • Sığınak isteme.

istihfaz

 • Hıfzetmek. Korumak. Muhafaza etmek. Bir şeyin muhafaza olunmasını birisinden rica etmek.

istihma'

 • Himâye isteme, korunma arzulama.

istihsan

 • Korunmak. Korumak, müdâfaa etmek, karşı koymak.
 • Sağlam bir yere kapanmak.
 • Korunma.

itaat-i amya / itaat-i amyâ

 • Körü körüne itaat; bilinçsiz ve şuursuz bir şekilde itaat etme.

izade

 • Ailesini koruması için bir kimseye yardım etme.

kal'a-dar / kal'a-dâr

 • Kale koruyucusu, kal'a muhafızı. Dizdar. (Farsça)

kaşem

 • Yetişmeden yenen beyaz hurma koruğu.

kassam

 • Huk: Vârisler arasında miras malını taksim eden ve küçüklerin hakkını koruyan şeriat memuru.
 • Taksim eden.

katil-i ma'fuv

 • Can ve ırzını korumak için, tecavüze kalkanı öldüren kimse.

kehb

 • Koruk.

kenef

 • (Çoğulu: Eknâf) Yön, taraf.
 • Sığınılacak yer. Korunulacak mekân.
 • Tuvâlet, helâ, ayakyolu.

kenif

 • (Çoğulu: Künüf) Hıfzedici, koruyan.
 • Örtücü.
 • Kalkan.
 • Deve ağılı.
 • Ayakyolu, tuvalet.

kermarik

 • Ilgın ağacının koruğu.

keşni

 • Koruluk, orman. (Farsça)

ketibeperver

 • Askeri koruyan ve seven. Asker yetiştiren. (Farsça)

kezmazic

 • İlgın ağacının koruğu.

kila' / kilâ'

 • Saklamak, korumak.

kilaet

 • Korumak. Gözlemek. Muhafaza.

kıtmir / kıtmîr

 • Eshâb-ı Kehfin (Îsâ aleyhisselâmın dîninden olup, din düşmanları her tarafı kapladığı bir zamanda dinlerini korumak için her şeylerini terkedip hicret eden Efsûs (Tarsus)'daki mağarada bulunan yedi kişiden birinin köpeğinin adı.

kiyr

 • Demirciler körüğü.
 • Dağ, cebel.

konsolos

 • İtl. Yabancı ülkelerde yurttaşlarının haklarını korumak ve bağlı bulunduğu hükümete siyasî ve ticarî bilgileri vermekle vazifeli hariciye memuru.

kruvazör

 • Daha ziyade toplarla mücehhez açık denizlerde emniyeti te'min etmek ve konvoyları korumakla vazifeli süratli harp gemisi. (Fransızca)

küseyre

 • Hurma koruğu.

kuvve-i dafia / kuvve-i dâfia

 • Zararlı şeyleri men'etme ve onlardan korunma hissi. İtme kuvveti.

kuyud-u ihtiraziye

 • Koruyucu tedbirler, bazı hakları kullanabilme şartları, çekince şartları.

kuyud-u ihtiraziyye

 • Korunmak için ilerisine âid tedbir kayıtları. Bazı hakları kullanabilme şartı.

lando

 • Üstü önden ve arkadan açılıp kapanır, körüklü, geniş araba nevilerinden biridir. Halk arasında "Landon" şeklinde telâffuz edilen bu araba, fayton ve kupalara nazaran daha ağır ve gösterişli idi. (Fransızca)

leşker-i gaza / leşker-i gazâ

 • Gazâ ordusu, savaşan askerler. Allahü teâlânın rızâsı için O'nun dînini yaymak, din, nâmus ve vatanlarını korumak için düşmanla savaşan müslümanlar.

levh-ül-mahfuz / levh-ül-mahfûz

 • Korunmuş levha; Allahü teâlânın takdir ettiği her şeyin yazılı bulunduğu, nasıl olduğu bizce bilinmeyen ve her türlü te'sirden korunmuş levha.

liberal

 • Ferdî hürriyet lehinde, hürriyete elverişli. Ferdî teşebbüs ve hürriyet haklarını korumak için en iyi vasıta, devletin salâhiyyetlerini mümkün olduğu kadar tahdid etmek fikri. Rusya'daki dinsiz sosyalistliğin zıddı. (Fransızca)

lütf-u rahman / lütf-u rahmân

 • Rahmeti sonsuz, yarattıklarını esirgeyip koruyan, şefkat eden ve rızıklandıran Allah'ın iyilik ve bağışı.

ma'sum / ma'sûm

 • Suçsuz, günahsız. Günâh işlemekten korunmuş kimse.

maaz-allah / maâz-allah

 • "Allahü teâlâya sığınırım" mânâsına, tehlikeli, zararlı ve istenmeyen durumlardan korunmak için söylenen bir söz.

maazallah / maâzallah

 • Allah korusun.
 • Allaha sığındık. Allah korusun.
 • Allah korusun, Allah saklasın.
 • Allah korusun, Allah esirgesin.

mahfaza / مَحْفَظَه

 • Koruma kılıfı.
 • Koruyucu kap.

mahfuz / mahfûz / محفوظ

 • (Hıfz. dan) Hıfzolunmuş, saklanılmış.
 • Ezberlenmiş. Hafızaya alınmış.
 • Korunup gözetilmiş.
 • Gizlenmiş, saklanmış.
 • Korunmuş.
 • Saklanmış, korunmuş.
 • Ezberlenmiş.
 • Levhi mahfuz: Allah tarafından takdir edilenlerin ezelde yazılı bulunduğu levha.
 • Korunmuş.
 • Korunmuş, saklanmış. (Arapça)

mahfuz kalma

 • Muhafaza edilme, korunma.

mahfuzat / mahfûzât

 • Hafızadakiler, korunanlar.

mahfuziyet / mahfûziyet

 • Korunmuşluk.
 • Korunurluk.

mahmi

 • Korunan, himaye gören. Hıfzolan.

mahmiye

 • (Himâye. den) Bir şeyi koruma, muhafaza ve himâye etme.
 • (Muhâfazalı) büyük şehir.

mahrus

 • Himâye edilen. Korunan. Gözetilen.

mahz-ı inayet / mahz-ı inâyet

 • Yardımın ta kendisi, sırf yardım ve koruma.

mahzurat

 • Hazer edilip korunulacak şeyler. Yasak olanlar. Engeller.

maneviyat adamı / mâneviyat adamı

 • Fazilet ve ahlâk gibi mânevî değerlerin korunması için gayret gösteren ve yaşayan kişi.

maşaallah / mâşâallah

 • Allah'ın istediği gibi.
 • Allah korusun, Allah saklasın (meâlinde duâdır.)
 • Allah korusun!

masliye

 • Tarhana çorbası.
 • Koruk aşı.

masun / masûn / mâsûn / مصون / مَصُونْ

 • Dokunulmaz, korunan, korunmuş.
 • Korunan, mahfuz, emin, muhafaza olunan.
 • Sâlim, sağlam.
 • Korunan, saklanan.
 • Korunan.
 • Korunmuş, saklanmış. (Arapça)
 • Masûn kalmak: Korunmak, zarar gelmemek. (Arapça)
 • Korunan.

masun ve mahfuz buyursun

 • Sağlam bir şekilde korusun ve muhafaza etsin.

masuniyet / mâsûniyet

 • Korunurluk.

mazbut

 • Zabtolunmuş, elegeçirilmiş.
 • Sağlam.
 • Yazılmış. Kaydedilmiş. Hatırda tutulmuş. Derli toplu.
 • Muhâfazalı. Korunmuş.
 • Belli, belirtilmiş.

melaike-i sıyanet / melâike-i sıyanet

 • Koruyucu melekler.

melek

 • Allahü teâlânın nûrdan yarattığı gözle görülmeyen mâsum (kötülüklerden korunmuş) varlıklar. Çokluk şekli, melâike'dir.

melek-i sıyanet / melek-i sıyânet

 • Koruyucu melek.

melek-i siyanet / melek-i siyânet

 • Allah'ın emri ile insanları koruyan, muhafaza eden melek.

melek-i sıyanet / melek-i sıyânet / مَلَكِ صِيَانَتْ

 • Koruyucu melek.

menafih

 • (Tekili: Minfâh) Körükler.

meremmet

 • Onarma, tamir.
 • Üstünkörü tamir edip onarma.

merhamet

 • (Rahm. den) Acımak, şefkat göstermek. Korumak, iyilik etmek. Biçârelere yardımda bulunmak. Esirgemek.

meşacir

 • (Tekili: Meşcer ve Meşcere ve Meşcire) Koruluklar, ağaçlık yerler.

meşcer

 • (Meşcere) Ağaçlık yer, koru, şeceristan.

metanet / metânet

 • Dinin emirlerini korumadaki kararlılık, dayanıklılık.

meters

 • Harpte, korunmak gayesiyle yapılan toprak tümsek, siper. (Farsça)
 • Kapının açılmaması için arkasına konulan ağaç. (Farsça)

mevla / mevlâ

 • Efendi, sahip, koruyucu; Allah.
 • Yardımcı ve koruyucu olan Allahü teâlâ.
 • Sevgili, sevilen.
 • Âzâd edilmemiş, serbest bırakılmamış köle ve câriyenin sâhibi, efendisi.
 • Âzâd edilmiş köle.
 • Kölesini âzâd etmiş olan kimse.

migfer

 • Ateşli silâhların icadından evvel, muharebede kılıç, mızrak ve ok gibi harp âletlerinden korunmak için başa giyilen bir nevi başlık idi. Miğfer, zırh ile beraber bir bütün teşkil ederdi. Osmanlı miğferleri çeşitli şekillerde olmakla beraber genel olarak iki kısma ayrılırdı. Bir kısmı ince bakırdan,

minfah

 • (Çoğulu: Menâfih) Körük.

mişezar

 • Küçük koruluk, ağaçlık, meşelik. (Farsça)

muafat

 • Afvetmek.
 • Sıhhat vermek.
 • Sıhhat ve âfiyet bulmuş, iyileşmiş kimse.
 • Hastalık veya belâdan korunma. Musibetlerden muhafaza olunma.

muahid / muâhid

 • Belli şartlar çerçevesinde antlaşma yapan.
 • Karşılıklı anlaşma sonucu olarak İslâm devletine cizye ödeyen ve buna karşılık koruma altına alınan Müslüman olmayan kimse.

muasame

 • Hıfzetmek, korumak.

mübareze-i hamiyet

 • Din, millet, vatan gibi değerleri korumak için gayretle verilen mücadele.

müdafaa-i nefs

 • Kendini koruma. Nefsini müdafaa etme.

müdafaaten

 • Müdafaa ve korunma suretiyle.

müdafi / müdâfî

 • Savunan, koruyan.

müdafi'

 • Müdafaa eden. Koruyan. Def eden.

müdafi-i nefs

 • Kendini koruyan, kendini müdafaa eden.

müdafiin / müdafiîn

 • (Tekili: Müdafi') Müdafaa edenler, savunanlar, koruyanlar.

müddei-yi umumi / müddei-yi umumî

 • Milletin umum haklarını korumak üzere muhakemede hazır bulunan vazifeli, hukuk tahsilini bitirmiş hükümet memuru. Adliye bakanlığına bağlı, icra kuvvetini birlik halinde temsil eylemek üzere teşekkül eden, adlî idare makamında bulunan şahıs. Savcı.

muhacir / muhâcir

 • İslâmiyet'in başlangıcında, sırf müslüman oldukları için Mekkeli müşriklerin zulüm ve işkencelerine mâruz kalıp, dinlerini, îmânlarını korumak için, evlerini, mallarını ve mülklerini bırakarak Resûlullah efendimizin izni ile önce Habeşistan'a, son ra Medîne-i münevvereye hicret eden Mekkeli

muhafaza / muhâfaza / محافظه / مُحَافَظَه

 • Zarar ve ziyandan sakınıp korumak.
 • Himâye ve hıfzetmek. Gözetlemek.
 • Bir şeye devamlı olmak.
 • Koruma.
 • Koruma.
 • Koruma.
 • Koruma. (Arapça)
 • Muhafaza etmek: Korumak, saklamak. (Arapça)
 • Muhafaza olunmak: Korunmak, saklanmak. (Arapça)
 • Koruma.

muhafaza eden

 • Koruyan, saklayan.

muhafaza edilen

 • Korunan.

muhafaza edilme

 • Korunma.

muhafaza etme

 • Koruma.

muhafaza etmek

 • Korumak, saklamak.

muhafaza-i ahiret / muhafaza-i âhiret

 • Âhireti koruma.

muhafaza-i gaybiye

 • Gaybî olarak koruma.

muhafaza-i hıfz

 • Allah'ın hıfzının koruması.

muhafaza-i ilahiye / muhafaza-i ilâhiye

 • İlâhî koruma; Allah'ın yardıma ve korunmaya muhtaç olan kullarını muhafaza etmesi, koruması.

muhafaza-i nefis

 • Kişinin kendisini ve canını koruması.

muhafaza-i şamil / muhafaza-i şâmil

 • Kapsamlı bir koruma.

muhafaza-i şamile / muhafaza-i şâmile

 • Kapsamlı bir koruma.

muhafazakar / muhafazakâr

 • Koruyucu.
 • Koruyucu. (Farsça)
 • Dinî amel ve işlere muhabbet eden. Dinî inanışında sağlam olan ve değiştirmeden muhafaza eden yüksek ve sâdık insan. (Farsça)
 • Koruyucu.

muhafazat

 • Muhafızlık, koruyuculuk.

muhafız / muhâfız / محافظ

 • Muhafaza eden. Değiştirmeyen. Saklayan. Koruyan. Bekçi.
 • Koruma, bekçi.
 • Muhafaza eden, saklayan, koruyan, bekçi.
 • Koruyan.
 • Koruyucu. (Arapça)

muhafızin / muhafızîn

 • (Tekili: Muhafız) Muhafızlar, bekçiler. Bir yeri koruyup bekleyen kimseler.

muhafızlık

 • Korumalık.

muhamat

 • Korumak.
 • Avukatlık etmek.
 • Birinden birşeyi def etmek.

muhareset

 • (Hirâset. den) Muhâfaza, koruma.

muhassın

 • Kale gibi mahfuz ve sağlam kalan ve kendini haramdan koruyan.

müheymin

 • Koruyan.
 • Mü'min.
 • Hazır. Sâdık.
 • Hâfız. Hıfz edici. Koruyucu.

muhtesib

 • Eskiden İslâm devletlerinde iyiliği emredip, kötülüğü yasaklayan, engel olan ve cemiyette güzel ahlâk ve fazîletlerin korunmasına ve dînî hükümlerin uygulanmasına, çarşı ve pazarların düzenine bakmakla vazîfeli, ilim, fazîlet ve kuvvet sâhibi kimse.

muhtetıb

 • (Hatab. dan) Koruluk, orman, meşelik.
 • Odun toplıyan.

mukit / mukît

 • Muhafaza eden. Hâfız. Amelleri zâyi' etmeyip koruyan. Gizliyi bilen. Gıda ve rızık veren.

münakki

 • Pâk edici, temizleyici.
 • Koruyan, hıfzeden.

münzevi / münzevî

 • İslâmiyet'in emirlerini yapmak, yasaklarından sakınmak, kötülüklerden korunmak ve kalb huzûru ile ibâdet yapabilmek için bir köşeye çekilmiş olan kimse.

müraat

 • Riayet, saygı göstermek.
 • Korumak, hıfzetmek, saklamak.
 • Riayet etmek.
 • Bir şeyin akibetinin ne olacağını gözetmek. Söze kulak vermek.
 • Bir kimsenin hakkına riâyet eylemek.
 • Göz ucuyla bakmak.

murakıb

 • Murakabe eden, koruyan.
 • Allah'a bağlanmış.

musaytır

 • Bir şeyin üzerine kaim olup, ahvâlini görüp gözetir olan kimse.
 • Musallat.
 • Galip. Yaramaz işlerden men' edip saklayan ve koruyan.

müşrif

 • Yükselen, çıkan.
 • Ölüme pek yakın bulunan.
 • Etrafa bakan, etrafı gören.
 • Vakıf malı koruyan kimse.

müstahfaz

 • (Çoğulu: Müstahfazin) (Hıfz. dan) Koruyan, hıfzeden, muhafaza eden.

mustazill

 • (Zıll. dan) Gölgelenen, gölgede oturan.
 • Birinin koruyuculuğu ve himâyesi altında bulunan.

müstecir

 • (İcaret. den) Eman dileyen, himaye isteyen. Korunmasını dileyen.
 • Korunma dileyen.

mutaassıb

 • Tutucu, bağnaz, körü körüne bağlanan.
 • Bir şeyi müdafaada ifrat ve inat gösteren. Körü körüne inad ve israr eden. Aşırı derecede kendi tarafını tutan.
 • Din, millet ve vatanı hakkında çok sevgi, bağlılık ve gayret gösteren.

mutaassıbane

 • (Asab. dan) Mutaassıbca. Mutaassıba yakışır şekilde. Körükörüne.

mutazallil

 • (Zıll. den) Gölgede oturan, gölgede bulunan, gölgelenen.
 • Korunan, muhafaza ve himaye olunan.

müteassıb

 • Taassub eden; yanlış bir şeyi müdâfaada körü körüne inât ve ısrâr eden, haksız yere düşmanlık eden.

müteassıbane

 • Taassup gösterircesine, körükörüne.

mütecennib

 • Sakınan, içtinab eden, korunan, kaçınan.

mütehaffız

 • (Çoğulu: Mütehaffızîn) (Hıfz. dan) Korunup sakınan, tahaffuz eden.

mütehaffızin / mütehaffızîn

 • (Tekili: Mütehaffız) Korunup sakınanlar, tahaffuz edenler.

mütehami

 • Korunan, sakınan, kendini himaye eden.

mütehamiyane

 • Sakınarak, korunarak. Kendini himaye edercesine. (Farsça)

mütehammi

 • Kendini koruyan, kendini himaye eden.

müteharriz

 • Korunan, sakınan.

müttaki

 • Ehl-i takva. İttika eden. Haramdan ve günahtan çekinen, kendisini Allah'ın (C.C.) sevmediği fena şeylerdan koruyan.

muvalat

 • Dostluk, karşılıklı sevgi. Yardım, koruma.
 • Dostluk, karşılıklı sevgi, koruma, yardım.

müzaheret / müzâheret

 • Yardım etme, koruma, arka çıkma.
 • (Zahr. dan) Arkadan yardım etmek, korumak.
 • Koruma, yardım.

müzahir / müzâhir

 • (Zahr. dan) Zahir olan, taraftar çıkan, geriden yardım eden, koruyan.
 • Koruyan, yardımcı.

neuzü billah / neûzü billâh

 • Allah korusun.

neuzü-billah / neuzü-billâh

 • Allah'a sığınırız, Allah korusun.

neva

 • Bir yerden bir yere nakletmek.
 • Hıfzetmek, korumak.
 • Sohbet etmek.

ni'me-r rakib

 • Ne iyi gözetici, koruyucu.

nigahdar / nigâhdar

 • Bekçi, gözcü. (Farsça)
 • Koruyucu, muhafaza eden, saklayıcı. (Farsça)

nigehdar / nigehdâr

 • Gözcü, bekçi. (Farsça)
 • Saklayıcı, koruyucu. (Farsça)

nusha

 • Muska; büyü ve tılsım gibi hastalıkve âfetlerden korunmaya vesile olması için yazılan ve üste asılan veya suyu içilen veya tütsülenen dua.

ordu

 • t. Bir devletin dinini, namusunu, vatan ve istiklâlini her çeşit yabancı taarruz ve tecavüzüne karşı koruyan askerî en büyük üç kuvvetten biri. Hava Ordusu, Deniz Ordusu, Kara Ordusu gibi.
 • En büyük askerî birlik.
 • Aynı iman ve düşünce sahiplerinin faaliyette olanlarının hepsi.

pad

 • Saklayan, hıfzeden. (Farsça)
 • Büyük, ulu. (Farsça)
 • Bekleyen, muhafaza eden, koruyan. (Farsça)

perde-i izzet-i kudret-i ilahiye / perde-i izzet-i kudret-i ilâhiye

 • Allah'ın kudretinin izzetini koruyan bir perde, örtü.

perver

 • (Pervar) "Besleyen, yetiştiren, velinimet, koruyan" mânâsında birleşik kelimeler yapılır. (Farsça)
 • Koruyan, besleyen, seven.

perveran / perverân

 • (Tekili: Perver) Yetiştirenler, besleyenler, koruyup terbiye eden kimseler. (Farsça)

perverde

 • Beslenmiş, korunmuş, sevilmiş.

rahm

 • Acıma, koruma, esirgeme, şefkat etmek.
 • Hısımlık, karabet, akrabalık.

rahmanane / rahmânâne

 • Allah'ın yarattığı varlıkları esirgeyip koruyarak, rahmetiyle muamele etmesi ve şefkatle idare etmesi.

rai

 • Çoban.
 • Gözetleyici ve koruyan kimse.
 • Vâli.
 • Güvercin kuşundan bir kısım.

rakib / rakîb

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Her şeyi hakkıyla gören, gözeten, koruyan, bir an onlardan habersiz olmayan, murâkabesi (gözetmesi) devamlı olan.

re'fe

 • Esirgemek, korumak. Acımak. Şefkat etmek.

refet

 • Esirgeme, koruma, acıma, şefkat etme.

reşadet-penah / reşâdet-penâh

 • Kendisine sığınanları koruyan ve doğru hedefe ulaştıran; Sultan Reşat.

riayet

 • İyi karşılamak, ağırlamak, hürmet etmek.
 • Uymak, tâbi olmak.
 • Otlamak veya otlatmak.
 • Hıfzetmek, korumak.

ruh-ul-kuds / rûh-ul-kuds

 • Cebrâil aleyhisselâm.
 • Allahü teâlânın Îsâ aleyhisselâma ihsân ettiği kudret, kuvvet.
 • Hıristiyanlıktaki teslis (üçlü tanrı) inancında, baba-oğul unsurlarından türeyen üçüncü unsur.
 • İsm-i âzam.
 • İncîl.
 • Allahü teâlânın hayat verici, koruyucu mânâsına gelen

ruhum

 • Esirgemek, korumak, rahmet.

sahabet

 • Sâhib olma, sâhib çıkma.
 • Sohbetinde bulunmuş olma.
 • Yardım etme, koruma, arka olma.

sahabetkar / sahabetkâr

 • Koruyan, sahib çıkan, arka olan. (Farsça)

sahabetkarane / sahabetkârane / sahâbetkârâne

 • Sahip çıkarak, koruyarak.
 • Sahip çıkarcasına, korurcasına.

sahib / sâhib

 • (Sohbet. den) Sohbet edilen kimse.
 • Bir şeyi koruyan ve ona mâlik olan.
 • Bir iş yapmış olan.
 • Bir vasfı olan.
 • Sahip, koruyucu, sohbet arkadaşı.

şahsar

 • Dallı budaklı ağaçlar. Ağaçlık yer. Koruluk. (Farsça)

salabet

 • Metanet, katılık, sulbiyet.
 • Peklik, dayanma. Sağlamlık.
 • Mukaddesatı korumak hususunda cesaret, metanet ve sebat gibi sıfatlarla muttasıf olmak. (Bunun zıddı: Lâübalilik)

salabet-i diniye / salâbet-i diniye

 • Dinini ve dinin emirlerini korumak ve tatbik etmekteki ciddiyet ve sağlamlık.
 • Dinin emirlerini korumakta ve uygulamadaki ciddiyet.

salabet-i imaniye / salâbet-i imaniye

 • İman sağlamlığı; dinin emirlerini korumada ve uygulamada ciddiyet ve sağlamlık.

sathi / sathî / سطحى / سَطْح۪ي

 • Görünüşe göre, derinliğine dalmadan, üstünkörü olarak, satha dâir ve âit.
 • Yüzeysel, üstünkörü. (Arapça)
 • Üstün körü.

savn

 • Koruma, muhafaza, sıyanet.

saye / sâye / سَايَه

 • Gölge. (Farsça)
 • Mc: Himaye, sahip çıkma, koruma. (Farsça)
 • Muavenet, yardım. (Farsça)
 • Koruma.
 • Koruma.
 • Gölge, koruma.

saye-ban

 • Gölgelik. Büyük çadır. Şemsiye.
 • Mc: Koruyan, himaye eden.

saye-dar

 • Gölge eden, gölgesi olan, gölgeli. (Farsça)
 • Sâhip çıkan, koruyan, himâye eden. (Farsça)

saye-endaz

 • Gölge salan. (Farsça)
 • Mc: Koruyuculuk eden, himâyecilik yapan. (Farsça)

saye-güster

 • Gölge eden. (Farsça)
 • Koruyan, muhafaza ve himaye eden. (Farsça)

saye-hah

 • Koruma ve himaye isteyen.

saye-i muzlimane / sâye-i muzlimâne

 • Karanlık yapan gölge; kötü koruma.

saye-nişin

 • Gölgede oturan. (Farsça)
 • Bir şeyin gölgesine sığınan. Korunan, himaye gören. (Farsça)

sayeban

 • Koruyan, gölgelik.

şeceristan

 • Orman, ağaçlık yer, koruluk. (Farsça)

seciye-i hamiyet

 • Din, vatan, aile gibi değerleri koruma duygusu, karakteri, tabiatı.

şefeka

 • Esirgemek, korumak.

serdab

 • Yer altında olan serin ve soğuk oda, bodrum. Böyle yerler ekseriyetle sıcak bölgelerde, gündüzleri sıcaktan korunmak için yapılırdı. Anadolu'nun bazı yerlerinde buna "zir-i zemin" denilir. (Farsça)
 • Tar: Padişah saraylarında, sağ ve sol taraflarında birer oda bulunan üç köşeli sofalara verilen (Farsça)

settare

 • Dışarıdan gelecek soğuk veya olumsuz şeylerden koruyacak şekilde yapılan küçük kulübe.

sifleperver

 • Alçak ve âdi kimseleri koruyan ve kullanan. (Farsça)

siper

 • Arkasına saklanılacak şey. Koruyan. (Farsça)
 • Mânia. Sığınak veya set arkası, duvar altı gibi kuytu yerler. (Farsça)
 • Okun, giderken kabzayı zedelememesi için sol elin üzerine konulan âlet. (Farsça)
 • Muharebede askerin kurşun ve gülleden korunması için toprak kazılarak açılan ve ön tarafına, çıkan (Farsça)
 • Korunak.

siper-i saika / siper-i sâika

 • Yıldırımdan korunmak için gemilerle, minarelere ve büyük binalara konan âlet. Paratoner.Gemilerde direklerin şapkalarına konulur ve üzerlerine, bir ucu denize kadar sarkıtılmış bakır tel bağlanır. Direkleriyle teknesi ağaç olmayan gemilerde tel yoktur. Telin gördüğü nakil hizmetini geminin demir kıs

şisı'

 • Büyük ve çok mal.
 • Dar yer. Bir yerin uç tarafı.
 • Nalın kayışı.
 • Bir malı dikkatle bekleyip koruyan.

sıyanet

 • Koruma veya korunma. Himaye veya muhafaza.
 • Koruma, muhafaza.

siyanet

 • Koruma, muhafaza, hıfz.
 • Koruma.

sıyanet / sıyânet / صيانت / صِيَانَتْ

 • Koruma. (Arapça)
 • Koruma.

sıyanet etmek / sıyânet etmek

 • Korumak.

sıyanet-i ilahi / sıyanet-i ilâhî

 • İlâhî koruma, muhafaza.

sôfi / sôfî

 • Tasavvuf ehli. Kalbini gafletten (Allahü teâlâyı unutmaktan) ve mâsivâya (Allahü teâlâdan başka şeylere) bağlamaktan koruyan, nefsini Allahü teâlâya itâate kavuşturan, pâk ve temiz bir kalbe sâhip olan kimse, velî derviş.

softa

 • Bir inanışa körü körüne bağlanan kimse.

su'-i ef'al / sû'-i ef'âl

 • Kötü davranışlar, tavır ve işler. Ma'sûn et (koru) sû'-i ef'âlden ilâhî, Nasîb et râzı olduğun râhı (yolu).

taassub

 • (Asab. dan) Bir şeye veya bir kimseye taraflı olma.
 • Din bakımından fazla salâbetli olma.
 • Kendi dinini çok üstün görmek.
 • Haksız yere husumet etmek.
 • Bir düşünüşe, bir inanışa körü körüne bağlanıp ondan başkasını düşünmemek hâli.
 • Aşırı derecede, körükörüne bağlılık.

taassub-u dini / taassub-u dinî

 • Dine şiddetle bağlılık, körükörüne bağlılık.

taassup

 • Aşırı derecede, körü körüne bağlılık.

tahaffuz / تَحَفَّظْ

 • Korumak, sakınmak. Kendini muhafaza etmek.
 • Barınmak.
 • Korunmak, sakınmak.
 • Korunma.
 • Korunma.

tahaffuz etme

 • Korunma.

tahaffuz etmek

 • Korunmak.

tahaffuzi / tahaffuzî

 • Korunma ile ilgili.

tahaffuzkar / tahaffuzkâr

 • Korunan, sakınan. Kendisini muhafaza eden. (Farsça)

tahammi

 • (Hamy ve Himayet. den) Korunma, kendini himaye etme.
 • Perhiz etme.

taharrüs

 • Sakınmak, korunmak.

taharrüz

 • Sakınma, çekinme, korunma.

tahassun

 • Sığınma, korunma.
 • Bir kaleye kapanmak. Korunmak. İstihkâma çekilmek. Tahkim edilmiş bir yere sığınmak.

tahassungah / tahassungâh

 • Sağlam korunulacak yer. Sağlam sığınak. (Farsça)

tahazzür

 • (Hazer. den) Sakınma, korunma, çekinme.

tahbiye

 • Hıfzetmek, korumak.
 • Engel olmak, men'etmek.

tahris

 • Kendini hıfzetmek, kendini korumak.

taht-ı hıfz ve muhafaza

 • Koruma altına alıp kollama, kaydetme.

taka

 • Korkutmak.
 • Hazer etmek, çekinmek, korunmak.

taki

 • Kendini koruyan, saklayan.
 • Takvalı kimse. Günahtan çekinen.

takıyye

 • İdâre, korunmak, sakınmak; iki yüzlülük; sevmediği kimse ile dost geçinmek. Bir kimsenin hakîkatte sâhib olduğu görüş ve inancını saklaması.
 • Sakınmak. Kendini koruyup çekinmek.
 • Birinin mensub olduğu mezhebi gizlemesi.
 • Mümâşât.
 • Sakınmak, kendini koruyup, çekinmek.
 • Birinin bağlı olduğu mezhebi gizlemesi.

takva

 • Bütün günahlardan kendini korumak. Dinin yasak ettiğinden veya haram olduğunda şüphesi olan şeylerden çekinmek.

taraf

 • Yan, yön.
 • Yer, memleket, ülke. Kıt'a.
 • Taraftarlık, sahip çıkmak, korumak.
 • Aralarında anlaşmazlık bulunan iki kişiden veya iki topluluktan her biri.

tasavün

 • Hıfzetmek, korumak.

teahhüd

 • Hıfzetmek, korumak.
 • Uymak, tâbi olmak, riâyet etmek.

teassub

 • Haksız yere düşmanlık etmek, inadcılık etmek; kendi yanlış fikrine körü körüne bağlanıp başkalarının doğru fikrini kabûl etmeme.

tebasbus

 • Bir menfaate kavuşmak veya bir zarardan korunmak için tevâzu göstermek, yaltaklanmak.

tedafüi / tedafüî / tedâfüî

 • Kendini müdafaa etme ve koruma ile alâkalı.
 • Savunma ve korunma ile ilgili.

tehami

 • (Çoğulu: Tehâmiyât) Kendini sakınma, korunma.
 • Avukatlık etme.

terk-i dünya / terk-i dünyâ

 • Dünyâyı terk etmek.
 • Mübah (dinde izin verilen) şeylerin hepsini terk edip, yalnız, yaşamak için ve dînini korumak için zarûrî, lâzım olan mübahları kullanmak, yâni mübahların zarûret miktârından fazlasını terk etmek. Böyle terk-i dünyâ çok kıymetli ve faydalı ise de çok güçtür.
 • Haram

tesabuhat / tesabuhât

 • (Tekili: Tesâhub) Korumalar, sâhib olmalar.
 • Arkadaşlıklar.

tesahub

 • Sahip çıkma, benimseme.
 • Koruma.
 • Arkadaşlık etme.
 • Sahip çıkma; koruma.

teşkih

 • Hurma koruğu renklenmeye başlamak.

teslim

 • Bir emâneti verme.
 • Kabul etme.
 • Doğru ve haklı bulma.
 • Selâmetle dua etme.
 • Karşısındakinin hükmü altına girme.
 • Kendini Allah'ın takdirine terketme, emri altına girme.
 • Belâ ve âfetten korunur olma.
 • Bir şeyi, yeni sâhibine verme.
 • Da

tevakki / tevâkki / توقى

 • Çekinme, hazer etme, sakınma, korunma.
 • Çekinme, sakınma, korunma.
 • Çekinme, korunma.
 • Sakınma, korunma, çekinme. (Arapça)

tevkim

 • Zelil etmek.
 • Katletmek, öldürmek.
 • Hıfzetmek, korumak.

tezahür

 • Meydana çıkma, belirme, görünme. Gösteriş.
 • Birbirini korumak, birbirine arka olmak.
 • Arkalaşmak; yâni birbirine yardım etmek.
 • Avretine zıhar etmek, yani zevcesinin arkasını validesinin arkasına teşbih ederek "zuhruki kezuhri ümmî" demek.

ufat

 • Haramdan nefsini koruyanlar.

üskun

 • Koruk halinde hurma salkımı.

vakār / وَقَارْ

 • Haysiyetini koruma, ağırbaşlılık.

vaki / vâkî

 • (Vikaye. den) Saklayan, koruyan, vikaye eden, esirgeyen.
 • Önleyici tedbir veya ilaç.

vazife-i hıfz

 • Hıfz etme, koruma görevi.

veli / velî

 • Sahip, malik, evliya, koruyucu, muhafaza eden, küçük çocukların durumundan sorumlu kişi, baba, ata.
 • Velâkin, fakat, amma.
 • Sahip, gözetici, koruyucu.

vesayet

 • Bir başkasının yardımı ve koruması altında bulunma.

vikaye / vikâye / وقایه

 • Koruma. Koruyuculuk. Sahib olma. Arka çıkma. Kayırma.
 • Tıb: Herhangi bir hastalık için önleyici tedbir alma.
 • Koruma.
 • Koruma.
 • Koruma, koruyuculuk, sahip olma, arka çıkma, kayırma.
 • Koruma. (Arapça)
 • Vikâye etmek: Korumak, esirgemek, kayırmak. (Arapça)

vikaye etmek

 • Korumak, arka çıkmak.

vıky

 • Hıfzetmek, korumak.

vülat / vülât

 • (Tekili: Vâli) Vâliler.
 • Sâhib çıkanlar.
 • Koruyan, muhafaza edenler.

zabıta / zâbıta

 • Yurt içinde emniyet ve intizamı korumakla vazifeli devlet kuvveti, polis.
 • Fık: Bütün hususlara şâmil olmayıp yalnız bir hususa ve onun teferruatına şamil olan hususi kaideye denir. Kanun ve âdet, zabt ve idareye vesile olan bağ.

zahir hamiyetperverlik / zâhir hamiyetperverlik

 • Sözde hamiyetperverlik; sadece sözde kalan vatan ve milleti koruma sevigisi.

zat-ı hafiz / zât-ı hafîz

 • Her şeyi koruyan ve saklayan Zât, Allah.

zat-ı hakim-i hafiz / zât-ı hakîm-i hafîz

 • Herşeyi koruyup saklayan ve hikmetli bir şekilde yapan Zât, Allah.

zehv

 • Bâtıl.
 • Yalan.
 • Fahirlenmek, gururlanmak, tekebbürlenmek.
 • Güzel manzara.
 • Taze ot.
 • Otun çiçeği.
 • Titremek.
 • Yürümek.
 • Yel esmek.
 • Alacalanmış hurma koruğu.

zenbilli ali efendi

 • Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Süleyman devrinin meşhur Şeyh-ül İslâmı ve âlimidir. Asıl adı Alâaddin Ali Cemâl Çelebi'dir. Allah rızası ve Allah korkusundan başka birşey tanımaması sayesinde, pervasız hareketleri ile bir çok insanın hayatlarını koruyabilmiş, adaleti te'min etmiştir. Sağlam dindar

zıll

 • Gölge.
 • Perde.
 • Mc: Sahip çıkma, koruma, himaye etme.

zırh

 • Demirden yapılmış koruyucu giysi, savaş elbisesi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın