LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kis kelimesini içeren 301 kelime bulundu...

kaved

 • Kısas olarak, öldüreni öldürme.

a'kar

 • Kısır.

abdestlik

 • Kısa cübbe. (Farsça - Türkçe)

abiy

 • Kısmet, nasib,

adem / âdem / آدم

 • Kişi.

afaki hadisat / âfâkî hâdisât

 • Kişiyi ilgilendirmeyen, kendi dışında cereyan eden olaylar.

ağaliş / âğâliş / آغالش

 • Kışkırtma. (Farsça)

ağraz-ı şahsi / ağrâz-ı şahsî

 • Kişisel kinler, garazlar.

akamet / akâmet

 • Kısırlık, verimsizlik.

akaret

 • Kısırlık, kısır olma.

akevka'

 • Kısa boylu.

akim / akîm

 • Kısır, verimsiz, neticesiz.

akl-ı sakim / akl-ı sakîm

 • Kısa görüşlü akıl. Düşündükleri şeylerde ve yaptıkları işlerde yanılan ve çok kere pişmanlığa sebeb olan akıl.

akm / عقم

 • Kısırlık.
 • Kısırlık. (Arapça)

akret

 • Kısırlık.

aksam / aksâm / اقسام / اَقْسَامْ

 • Kısımlar.
 • Kısımlar, bölümler.
 • Kısımlar, bölümler. (Arapça)
 • Kısımlar.

ala-tarik-il icmal / alâ-tarik-il icmal

 • Kısaca, icmal yoluyla.

aşihe

 • Kişneme. (Farsça)

azad

 • Kısa ve sık olarak dikilmiş.

bahar

 • Kış ile yaz arasındaki mevsim. İlk bahar. Rebi'. (Farsça)

bazıyet / bâzıyet

 • Kısımlara ayrılma, ayrılabilir olma, bölünebilir olma.

bekà-yı şahsi / bekà-yı şahsî

 • Kişinin varlığının devamı.

beldah

 • Kişinin kendini yere vurması.

beltah

 • Kişi nefsini yere vurmak.

berf-nak

 • Kış yaz devamlı karlı olan yer. (Farsça)

beyare

 • Kısa boylu ve bodur olarak yerde yetişen nebat, meyve ve sebze. Kavun, karpuz, kabak...gibi. (Farsça)

beykara

 • Kişinin başını sallayarak sür'atle gitmesi.

bi-teşvik

 • Kışkırtarak, teşvik ederek.

ca'zeri / ca'zerî

 • Kısa boylu, galiz, sitemkâr kimse.

cahder

 • Kısa boylu.

cahif

 • Kişinin kendi yanında olan şeylerin çokluğundan fahirlenmesi.

caub

 • Kısa adam.

cevab-ı mucez / cevab-ı mûcez

 • Kısa ve özlü cevap.

ceyder

 • Kısa boylu.

ci'zare

 • Kısa boylu tıknaz kimse.

cülul

 • Kişinin, yerinden başka yere çıkması.

cümle-i vecize / cümle-i vecîze

 • Kısa ve öz söz.

cüşüm

 • Kısa boylu, tıknaz kimse.

cüz

 • Kısım, parça.

cüz'

 • Kısım, parça.

cüz'ü

 • Kısım, parça.

dabie

 • Kişinin çoluk çocuğu.

dahdah

 • Kısa boylu adam.

dehles

 • Kısa boylu kimse.

dehy

 • Kişinin fikir ve ferâsetinin isabetli ve doğru olması.

delail-i enfüsiye

 • Kişinin kendi nefsinde olan deliller. Yani vücudun gerek maddi ve gerek (vicdan ve hisler gibi) mânevi yapısında olan ve imana ait hükümleri isbat eden delillerdir.

dereman

 • Kişinin adımlarının birbirine yakın olması. (O kimseye "dârim" derler).

devderi / devderî

 • Kısa boylu cariye.

dey / دی

 • Kış. (Farsça)

dı'zabe

 • Kısa boylu ve eti çok olan kimse.

dıhl

 • Kısa boylu, tıknaz kimse.

dinnabe

 • Kısa boylu kimse.

dinname

 • Kısa boylu.

dinneme

 • Kısa boylu.

dise

 • Kişi, şahıs, zât, fert. (Farsça)

düm-çe

 • Kısa kuyruk, kuyrukçuk. (Farsça)

ecel-i şahsi / ecel-i şahsî

 • Kişinin ölüm vakti.

ef'al-i ihtiyariye ve içtimaiye / ef'âl-i ihtiyariye ve içtimaiye

 • Kişisel ve sosyal işler.

ef'al-i ihtiyariyye / ef'âl-i ihtiyariyye

 • Kişinin kendi isteğiyle yaptığı işler, Kişinin kendi ihtiyârî fiilleri.

elhamdü-lillah

 • Kısaca meali: Her ne kadar hamd ve şükür varsa, ezelden ebede ve kimden kime olursa olsun hepsi Allah'a mahsustur. İman, şükür, hamd, memnuniyet ifâde eden bir deyimdir.

elhasıl / elhâsıl

 • Kısacası, özetle.

elkıssa / القصه

 • Kısacası, sonuç olarak. (Arapça)

enfüsi / enfüsî

 • Kişinin kendisi ile ilgili, nefis ve beden dairesine ait.

eşhas / eşhâs / اشخاص

 • Kişiler. (Arapça)

ez'aki / ez'akî

 • Kısa boylu ve kötü olan adam. Kötülük yapan kimse.

faide-i şahsiye

 • Kişisel fayda.

farz-ı ayn

 • Kişinin bizzat yapması gereken farz. Herkese farz olan.

fasic / fâsic

 • Kısır, semiz davar.

fasıl

 • Kısım.

fasl-ı şita / fasl-ı şitâ

 • Kış mevsimi.

fedn

 • Kısaltmak.

fehm-i kàsır

 • Kısa anlayış.

ferdi / ferdî / فردی

 • Kişisel. (Arapça)

fert

 • Kişi, şahıs.

fıkra / فِقْرَه

 • Kısa yazı.
 • Kısa yazı, küçük hikâye, nükteli hikâyecik.
 • Kısa yazı.

filcümle

 • Kısmen.

fıtrat / فِطْرَتْ

 • Kişiye hâs yaratılış.

gabane

 • Kişinin fikir ve tedbirinin zayıf ve eksik olması.

habenta'

 • Kısa boylu, tıknaz kişi.

habter

 • Kısa boylu.

hakaik-i şahsiye

 • Kişinin kendisine ait gerçekler.

halsan

 • Kişinin dostu, sevgilisi ve yâri.

hasadet / hasâdet / حسادت

 • Kıskançlık. (Arapça)

hased / حسد

 • Kıskançlık.
 • Kıskanmak, çekememek. Allahü teâlânın bir kimseye ihsân ettiği nîmetin, onun elinden çıkmasını istemek. Zararlı bir şeyin ondan ayrılmasını istemek, hased olmaz, gayret olur.
 • Kıskançlık. (Arapça)
 • Hased etmek: Kıskanmak. (Arapça)

haset

 • Kıskançlık.

hasid / hâsid / حاسد

 • Kıskanç. (Arapça)

hasidane / hâsidane

 • Kıskanarak, kıskançlıkla. Hased edercesine. (Farsça)

hasılı / hâsılı

 • Kısaca, özet olarak.

hasretmek

 • Kısaltmak. Sadece bir şeye mahsus kılmak. Bir şey için vakfetmek.

hasud / hasûd / حسود

 • Kıskanan.
 • Kıskanç. (Arapça)

hasudane / hasûdâne / حسودانه

 • Kıskançlıkla, hasetçilikle, hasud olan kimseye benzer surette. (Farsça)
 • Kıskanırcasına.
 • Kıskanarak, kıskançlıkla. (Arapça - Farsça)

hasudi / hasudî / hasûdî / حسودی

 • Kıskançlık, çekememezlik, hasetçilik.
 • Kıskançlık. (Arapça - Farsça)

hayat-ı şahsiye

 • Kişisel hayat.

hayat-ı şahsiye ve uhreviye

 • Kişisel hayat ve âhiret hayatı.

hayfes

 • Kısa adam.

hazeme

 • Kısa boylu kadın.

hazevver

 • Kısa boylu kimse.

hecmet-üş-şita / hecmet-üş-şitâ

 • Kışın şiddeti. Soğuğun sertliği.

henber

 • Kısa boylu kimse.

hengam-ı şita / hengâm-ı şita

 • Kış mevsimi.

henne

 • Kişinin kendi karısı.

hınezkar

 • Kısa boylu kişi.

hizab

 • Kısa boylu bodur kimse.

hukuk-u umumiye ve hususiye

 • Kişisel ve genel haklar.

hulasa-i kelam / hulâsa-i kelâm / خلاصهء كلام

 • Kısacası, sözün kısası.

hülasalı / hülâsalı

 • Kısa, özetlenmiş.

hulasaten

 • Kısaca, özet olarak, hülâsa olarak, muhtasaran.

hulul-i şita

 • Kış mevsiminin gelmesi.

hünbül

 • Kısa boylu. Kürk.

hursend

 • Kısmetine râzı olan, kanaatkâr, tokgözlü. (Farsça)

hutruş

 • Kısa.

hüviyet-i şahsiye

 • Kişinin şahsî hüviyeti, kimliği.

huzurkarane / huzurkârâne

 • Kişinin kendisini Allah'ın huzurunda hissetmesi şeklinde.

icmal / icmâl

 • Kısaltma, ihtisar, özet.
 • Kısaca, özet olarak.

icmalen / icmâlen

 • Kısaca. Özlüce. İcmali ve hülâsa olarak.
 • Kısaca, özetle.
 • Kısaca, özetle.

icmali / icmalî / icmâlî

 • Kısaca, toplu olarak, tafsilatsız. Muhtasaran.
 • Kısaca, özetle.
 • Kısa, özlü.

icmali iman / icmâlî îmân

 • Kısaca inanmak. Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselâm ne bildirmiş ise hepsine inandım demek.

ıcrim

 • Kısa boylu bodur adam.

ihtar-ı mücmel / ihtâr-ı mücmel / اِخْطَارِ مُجْمَلْ

 • Kısa öz hatırlatma.

ihtisar / ihtisâr / اختصار / اِخْتِصَارْ

 • Kısaltma, özetleme.
 • Kısaltma, icmâl etme.
 • Kısaltma.
 • Kısaltma, özetleme. (Arapça)
 • İhtisâr edilmek: Kısaltılmak, özetlenmek. (Arapça)
 • İhtisâr etmek: Kısaltmak, özetlemek. (Arapça)
 • Kısa tutma.

ihtisaren

 • Kısaca, özetleyerek.
 • Kısaltarak.

ihtiyari / ihtiyârî / اختياری

 • Kişisel seçime bağlı, isteğe bağlı. (Arapça)

ikam

 • Kısırlar, akamete uğrayanlar.

iktisar / iktisâr / اقتصار

 • Kısaltma.
 • Kısaltma. (Arapça)

iktisaren

 • Kısa ve özet şeklinde.

ılka

 • Kişinin göbeğine dek olan gömlek.

imale / imâle / اماله

 • Kısa heceyi uzun okuma. (Arapça)

iman-ı icmali / îmân-ı icmâlî

 • Kısaca inanmak, Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem Allahü teâlâdan ne bildirmiş ise, hepsine inandım, demek.

indi / indî / عندی / عِنْد۪ي

 • Kişisel, kişinin kendi kanısına dayanan. (Arapça)
 • Kişiye göre.

inkısam / inkısâm / اِنْقِسَامْ

 • Kısımlara ayrılma. Bölünme. Taksim olunma.
 • Kısımlara ayrılma.

inkısar

 • Kısalma, kısa olma.
 • Kısalma.

irticaz

 • Kısaltma, ihtisâr.

istifa-yı kısas

 • Kısas hakkının bilfiil yerine getirilmesi. Câni hakkında kısas cezasının tatbik edilmiş olması.

ka't

 • Kısa boylu kimse.

kanaat / kanaât / قناعت

 • Kısmetine razı olma, kabullenme.
 • Kısmetine razı olma.

kanaatkar / kanaatkâr

 • Kısmetine razı olan.

kanaatkarane / kanaatkârâne

 • Kısmetine razı olarak, yetinerek.

kantin

 • Kışla, fabrika, mekteb gibi yerlerde bakkal veya aşcı dükkânı. (Fransızca)

karanitıs

 • Kişiyi sersem eden dimağ dolgunluğu.

karavana

 • Kışla, okul, hastane gibi kurumlarda dağıtılacak yemeğin konulduğu kap.

kareh

 • Kişinin gövdesi kirli olmak. Vücut kirliliği.

karsel

 • Kısa boylu adam. (Müe: Karsele)

kasaret

 • Kısalık. Kısa olma.

kasas

 • Kıssalar.
 • Kıssalar, hikâyeler.

kasır

 • Kısa.

kásır

 • Kısa, dar.

kasir / kasîr / قصير

 • Kısa.
 • Kısa. (Arapça)

kasır / قَصِرْ

 • Kısaltma.

kasir-ül ba' / kasîr-ül bâ'

 • Kısa boylu, beceriksiz, zavallı.

kasir-ül kame / kasîr-ül kame

 • Kısa boylu. Boyu kısa olan.

kasr

 • Kısalık, saray.

kasr-ı nazar

 • Kısa nazar, kısa görüş.

kasretme

 • Kısaltma.

katat

 • Kısa, kıvırcık saç.

kebel

 • Kısa.

kebicek

 • Kış otu.

kehire

 • Kısa boylu kadın.

kerdeme

 • Kısa düşman.

kes / كس

 • Kişi, kimse. (Farsça)

kese

 • Kısa yol, para torbacığı.

kevalik

 • Kısa boylu.

kıbb

 • Kişinin arkasında yumrulanan kemik.

kısas

 • Kıssalar. Fıkralar. Hikâyeler.
 • Kıssalar, hikayeler. (Arapça)
 • Kıssalar, hikâyeler.
 • Kıssalar.

kısasen / kısâsen

 • Kısas yoluyla, kısas yaparak öldüren veya yaralayanı cezalandırma.
 • Kısas yoluyla. Öldüren veya yaralayanı eşit şekilde cezalandırarak.
 • Kısas olarak.

kışlak

 • Kışın, otundan ve suyundan istifade edilen arazi.

kısm / قسم

 • Kısım, bölüm. (Arapça)

kışri / kışrî

 • Kışra, kabuğa dair. Dış yüce ait ve müteallik. Yüzünden. Derinden ve esastan olmayan. Künhü ve esası olmayan.

kıssat / kıssât

 • Kıssalar.
 • Kıssalar, hikâyeler.

kıt'a / قِطْعَه

 • Kısım, parça.

kıyamet-i şahsiye

 • Kişinin kıyameti.

kufuf

 • Kişinin korkudan tüyü ürperip kalkmak.

külkül

 • Kısa boylu bodur adam.

küntan

 • Kısa boylu.

kunyan

 • Kişinin nefsi için saklayıp elden çıkarmadığı mal.

kunye

 • Kişinin nefsi için saklayıp elden çıkarmadığı mal.

kutah / kûtah / كوتاه

 • Kısa. (Farsça)

kutehbal / kûtehbâl

 • Kısa boylu. (Farsça)

kutehbin / kûtehbîn

 • Kısa görüşlü. İleriyi göremez. (Farsça)

kuti / kûtî

 • Kısa boylu adam.

kutruti / kutrutî

 • Kısa boylu küçük adam.

kuvvet-i şahsiye

 • Kişisel kuvvet.

lehire / lehîre

 • Kısa boylu kötü huylu kadın.

liberal

 • Kişi hürriyetine önem veren.

luk

 • Kısa tüylü yük devesi. (Farsça)

madiyan / mâdiyân / مادیان

 • Kısrak. (Farsça)

mahcur / mahcûr

 • Kısıtlı.

mahsud / mahsûd

 • Kıskanılan.

mahtid

 • Kişinin durduğu mekân.

maksur / maksûr

 • Kısaltılmış.

malayaniyat / mâlâyâniyât

 • Kişiyi ilgilendirmeyen şeyler; boş, anlamsız şeyler.

meal / مئال / meâl / مَآلْ

 • Kısa mana.
 • Kısa ma'na.

meal-i icmali / meâl-i icmalî / meâl-i icmâlî

 • Kısaca hülâsası, kısaca mânâsı. İcmalî meâl.
 • Kısaca açıklama, meâl.

meali / meâlî

 • Kısaca mânasına ait.

menfaat-i millet

 • Kişinin mensup olduğu milletin menfaati, yarar ve çıkarı.

menfaat-i nefs

 • Kişisel çıkar.

menfaat-i şahsiye

 • Kişisel çıkar.

mesen

 • Kişinin bevlini tutmaya âciz olması. Bir kimsenin, idrarını tutamaması.

mevkıf

 • Kısım, bölüm.

mevsim-i şita / mevsim-i şitâ

 • Kış mevsimi.
 • Kış mevsimi.

miştat

 • Kış günlerinde oturulacak yer.

mücalih

 • Kışın da sağılan ve süt veren deve.

mucez / mûcez

 • Kısaca; kısa ve özlü.

muciz / mûciz

 • Kısa. Muhtasar. Özlü. Az sözün çok mânâ ifâde edeni.
 • Kısa ve özlü ifade.
 • Kısa, fakat çok mânâlı, özlü.

mücmel / مجمل

 • Kısa. Öz. Muhtasar. Sözü az, mânası çok olan. Hülâsa edilmiş. Müfesser olmayan söz.
 • Kısa, özet.
 • Kısa ve az sözle anlatılmış, öz. Kapalı ifade. (Çoğulu) Mücmelat.
 • Kısa.
 • Kısa, öz.

mücmelen

 • Kısaca.
 • Kısaca, özetle.

mufassıl

 • Kısımlara ayrılan, fasıl fasıl ayıran, adalet eden.

muhafaza-i nefis

 • Kişinin kendisini ve canını koruması.

muhareşe

 • Kışkırtma, halkı birbirine düşürme.

muharriz

 • Kışkırtan. Teşvik ve tahriz eden.

muhcen

 • Kısa boylu ve suyu az olan bir bitki çeşidi.

muhtasar / مختصر / مُخْتَصَرْ

 • Kısa, özet.
 • Kısa.
 • Kısa, özlü. (Arapça)
 • Kısa.

muhtasaran / مختصرا / مُخْتَصَرًا

 • Kısaca.
 • Kısa olarak. Muhtasar olarak. Kısaltılmış tarzda.
 • Kısaca. (Arapça)
 • Kısaca.

muhtasıra

 • Kısaltma. Hülâsa.

mükettel

 • Kısa, kâsır.

muktasır

 • Kısa kesen, uzatmıyan.

muktesir

 • Kısa kesen, iktisar eden.

münazara-i nefsiye

 • Kişinin kendisiyle tartışması.

münkasım / مُنْقَسِمْ

 • Kısımlara ayrılmış, bölünmüş.
 • Kısımlara ayrılmış.

mürtecir

 • Kişnemesi güzel olan at.

müşetta

 • Kış evi.

müstakıss

 • Kısas istiyen.

müteferrik

 • Kısım kısım, farklı farklı, dağınık.

müteşetti

 • Kışı geçiren, bir yerde kışlıyan.

nasip

 • Kısmet.

necim

 • Kısım, parça.

necm

 • Kısım, durak; yıldız.

nefs u cism

 • Kişinin kendisi ve cismi.

nefsi tefekkür / nefsî tefekkür

 • Kişinin kendisi ve kendi varlığı üzerinde etraflıca derinlemesine düşünmesi.

nizam-ı fıtrat / نِظَامِ فِطْرَتْ

 • Kişiye hâs yaratılış düzeni.

nugaşi

 • Kısa boylu adam.

nüku'

 • Kısa boylu kadın.

parafe

 • Kısa imza, işâret. (Fransızca)
 • Kısa imza.

pişmanlık

 • Kişinin işlediği bir iş veya günâh sebebiyle vicdânen üzüntü duyması; tövbeye gelme; nedâmet.

reşk / رشك

 • Kıskanma. Kıskanmayı uyandıran. Kıskanılmış. Hased ve gıpta veren.
 • Kıskançlık. (Farsça)

reşkaver / reşkâver / رشك آور

 • Kıskandırıcı. (Farsça)

reşkin

 • Kıskanç. Kıskanan. Hased eden. Hâsid. (Farsça)

rıhlet-i şitaiye / rıhlet-i şitâiye

 • Kış seyahati, kış yolculuğu.

sahil

 • Kişneyen. Kişneyici.

şahıs

 • Kişi, kimse.

şahs / شخص

 • Kişi, şahıs. (Arapça)

şahsi / şahsî / شخصى

 • Kişisel.
 • Kişiyle ilgili.
 • Kişisel. (Arapça)

şahsi hayat / şahsî hayat

 • Kişisel hayat, ferdin hayatı, yaşamı.

şahsi nüfuz / şahsî nüfuz

 • Kişisel etki, tesir.

şahsiyat

 • Kişilikler.

şahsiyet / شخصيت

 • Kişilik.
 • Kişilik.
 • Kişilik. (Arapça)

serma

 • Kış. Soğuk. (Farsça)

seyahat-i cüz'iye

 • Kısa zaman içindeki yolculuk.

seyr-i enfüsi ve afaki / seyr-i enfüsî ve âfâkî

 • Kişinin kendi iç âleminde ve dış dünyada yaptığı tefekkür ve mânevî yolculuk.

şihe / şîhe / شيهه

 • Kişneme. (Farsça)

sınıf

 • Kısım, bölüm, tabaka.
 • Kısım, bölüm, tabaka.

sintel

 • Kısa boylu.

şita / şitâ / شتا / شِتَا

 • Kış. Senenin soğuk mevsimi.
 • Kış.
 • Kış.
 • Kış. (Arapça)
 • Kış.

şübrüm

 • Kısa boylu kimse.

sülfe

 • Kişinin aceleyle hazırladığı yemek.

suret-i icmali / suret-i icmâlî

 • Kısa ve özlü bir şekil.

tahrik-amiz

 • Kışkırtıcı. Tahrik edici. (Farsça)

taksimat / taksimât

 • Kısımlara ayırma.

taksir

 • Kısaltma, kusur, günah.

tali / tâli

 • Kısmet, talih.

tefri / tefrî

 • Kısım kısım ayırma.

tefrigat

 • Kısım kısım boşaltıp yer açma.

teklif-i malayutak / teklif-i mâlâyutak

 • Kişinin yapmayacağı, gücünün yetmeyeceği bir şeyi ona yükleme.

telhis / telhîs

 • Kısaltma. Hülâsasını alma.
 • Kısaltma, özetleme, hulâsa-sını alma.

telhisen

 • Kısaltılarak, hülâsaten, özet olarak, hülâsa tarzında.

tenbal

 • Kısa boylu, bodur adam.

terk-i menafi-i şahsi / terk-i menafi-i şahsî

 • Kişisel çıkarları terk etme.

terk-i menafi-i şahsiye / terk-i menâfi-i şahsiye

 • Kişisel yararları terk etme.

teşa'ub

 • Kısım ve bölümlere ayrılma.

teştiye

 • Kışın uyuyan hayvanların uykusu.

tevacüd

 • Kişinin kendini vecd suretinde göstermesi.

tezebbu'

 • Kişinin hulku yaramaz olmak, kötü huylu olmak.

tıknaz

 • Kısa boylu ve şişman, toplu.

tinbal

 • Kısa, bodur kimse.

tırad

 • Kısa mızrak.

udtumme

 • Kişinin aslı.

ukre

 • Kısır. Doğurmayan kadın veya hayvan.

ülke-i kisra / ülke-i kisrâ

 • Kisra'nın ülkesi.

ünvan-ı icmali / ünvan-ı icmâlî

 • Kısa ve öz ünvan.

vaciz

 • Kısa.

vasiyet

 • Kişinin öldükten sonra yapılmasını istediği şey.

vaye / vâye / وایه

 • Kısmet. (Farsça)

vayedar / vâyedâr

 • Kısmetli. Nasibi olan. (Farsça)

veciz / vecîz / وَج۪يزْ

 • Kısa ve özlü söz.
 • Kısa ve öz.

vecize

 • Kısa ve özlü sözler.

velhasıl / velhâsıl / والحاصل

 • Kısacası.
 • Kısaca, sözün kısası. (Arapça)

vesile / vesîle

 • Kişiyi Allahü teâlâya yaklaştıran, Allahü teâlânın nezdinde (katında) yakınlığa ve hâcetlerin yâni ihtiyâçların giderilmesine sebeb olan her şey.

vicdan-ı şahsiye

 • Kişisel vicdan.

ye'cüc ve me'cüc

 • Kısa boylu olacakları söylenen ve Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen ve ortalığı fitne ve anarşiye boğacak olan bir kavmin ismi.

za'bub

 • Kısa boylu fena adam.

zaarre

 • Kişinin ahlâk ve huyunun kötü olması.

zabil

 • Kısa boylu.

zaman-ı kasır

 • Kısa zaman.

zaman-ı kasir / zaman-ı kasîr

 • Kısa zaman.

zaman-ı kàsıra

 • Kısa zaman.

zat / zât

 • Kişi.

zati / zâtî / ذاتى

 • Kişisel. (Arapça)

zebtel

 • Kısa boylu.

zeff

 • Kişinin nikâhlısını kocasına teslim etmek.

zemistan / زمستان

 • Kış. Kış mevsimi. (Farsça)
 • Kış. (Farsça)

zemistani / zemistanî / zemistânî / زمستانى

 • Kışlık. Kış mevsimine ait. (Farsça)
 • Kışlık. (Farsça)

zevat / zevât / ذوات

 • Kişiler. (Arapça)