LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kire ifadesini içeren 57 kelime bulundu...

acür / âcür / آجر

 • Kerpiç, tuğla, kiremit.
 • Tuğla. (Farsça)
 • Kiremit. (Farsça)

acüri / acürî

 • Kiremitçi, tuğlacı.

ahek / âhek / آهك

 • Kireç. (Farsça)

ahek-i tefte

 • Sönmemiş kireç.

ane / âne

 • Kelime sonuna getirilerek zarfiyet ifâdesi için kullanılan nisbet edatıdır. Meselâ: Mütefekkirâne (: Mütefekkire yakışır halde) kelimesinde olduğu gibi. (Farsça)

azra / azrâ / عذرا

 • Bâkire. (Arapça)

bikr

 • Dokunulmamış, bekâret, bâ-kire.

bükse

 • Kiremit parçası.
 • Saksı.

cass

 • Alçı taşı.
 • Kireç.

cassas

 • Sıvacı, kireççi.

cessas

 • Kireç ile bina yapan. Badanacı.

cibs

 • Kansız, hissiz. Hayırsız, alçak kimse.
 • Alçı taşı, kireç.

duşize

 • (Çoğulu: Duşizegân) Kız, bâkire. El değmemiş. (Farsça)

fukara-perver

 • Fakire bakan. Fukarayı koruyan. (Farsça)

gec

 • Kireç, alçı, harç. (Farsça)

geckar / geckâr

 • (Gecger) Kireçle badana yapan. Kireç sıvacısı. (Farsça)

haraid

 • (Tekili: Harîde) Kızlar, bâkireler.
 • Delinmemiş inciler.

haşrem

 • Kireç taşı.
 • Alçak dağ.
 • Arı.

hazefat-ı safile / hazefât-ı sâfile

 • Kıymetsiz şeyler; çamurdan, topraktan yapılmış kiremit, tuğla, çanak, çömlek gibi değersiz şeyler.

horasan

 • İran'ın doğusunda bir memleket adı. (Farsça)
 • Erzurum vilâyetine bağlı bir kasaba adı. (Farsça)
 • Tuğla tozu ile kireçten yapılan bir nevi sağlam harç ismi. (Farsça)
 • Kelime mânası: Doğan güneş. (Farsça)

ihlas suresi

 • Kur'an-ı Kerim'de şirkin ve küfrün envâını reddedip, tevhidi ilân eden 112. Sure. Bu sureye: Esas, Tevhid, Tefrid, Tecrid, Necat, Velâyet, Marifet, Samed, Muavvize, Mazhar, Berâe, Nur, İman suresi de denilmektedir. Maâni, Müzekkire gibi isimleri de vardır.

ihsanperver

 • İhsan edici. İyiliği çok sever. (İhsan ihsandır, eğer nev'e olsa veya muhtaca ve fakire olsa. Sehavet o vakit tam sehavettir, eğer millet için olsa, yahut milleti tazammun eden bir ferde olsa güzeldir. Şayet muhtaç olmayan şahsa olsa, şahsı tembel eder. Çingeneliğe alıştırır. Elhasıl, millet bâkidir (Farsça)

kalbüd / كالبد

 • Beden. (Farsça)
 • Kalıp. (Farsça)
 • Kireç kalıpı. (Farsça)

kassa

 • Kireç.

keffaret-i savm

 • Ramazan-ı Şerifte özürü bulunmaksızın muayyen şartlar dâhilinde orucunu bozan bir mükellefin, müslim veya gayr-i müslim bir köle veya câriye azâd etmesinden; buna muktedir değilse, iki ay muttasıl oruç tutmasından; buna da muktedir değilse, altmış fakire yemek yedirmesinden ibârettir.

keffaret-i yemin

 • Yaptığı bir yemine sadık kalmayıp bozan bir müslümana lâzım gelen keffâret demektir ki: Muktedir ise, müslim veya gayr-i müslim bir köle veya câriye azad etmekten; muktedir değil ise, on fakiri akşamlı sabahlı doyurmaktan veya on fakire birer parça libas giydirmekten; bu üç şeyden birine muktedir ol

keffaret-i zıhar

 • Zıhar keffareti.Keffâret-i zıharın vâcib olmasının şartı kudrettir. Muktedir olan, köle azad eder; değilse iki ay oruç tutar, buna da gücü yetmezse altmış fakire yemek verir.

kils

 • Kireç, kireçtaşı.

kilsi / kilsî

 • Kireçtaşı yapısında olan.

kırba

 • (Çoğulu: Kıreb-Kırebat) Saka tulumu. Deriden su kabı.
 • Tıb: Çocuklarda karın şişmesi.
 • Süt tulumuna da kırba denir.
 • 13 bin dirhemlik veya 32 okıyyelik bir kab.

kırmid / kırmîd

 • (Çoğulu: Karâmid) Pişmiş kiremit.

küls

 • Kireç.

külse

 • (Çoğulu: Ekles) Kireç renginde olmak.

kürsüf

 • Evlenmemiş (bâkire) kızların yalnız hayz zamânında, evli veya dul kadınların ise her zaman, edep yerine koydukları ve koku sürdükleri bez veya saf nebâtî pamuk.

leka'

 • (Lek'â) : Yaramaz, hakire kadın.

mahya

 • Ramazanlarda, kandillerde veya bayramlarda çifte minâreli olan camilerde iki minare arasına gerilen ipe asılmak suretiyle ışıklarla yazılan yazı veya yapılan resim.
 • Dam çatısında iki eğik sathın birleştiği çizgi ve buradaki aralığı kapatmak için kullanılan uzunca, oluk biçiminde kire

marın

 • (Mârına) Çekiçle dövülerek açılmağa müsait olan.
 • Kireçtaşı.
 • Çeşitli renklerde olan bir çeşit toprak.

mütefekkirane / mütefekkirâne

 • Derin ve dikkatli düşünerek, mütefekkire yakışır surette. (Farsça)

mütekellis

 • (Kils. den) Kireçlenmiş, kireçlenmiş.

müterakib

 • (Rükub. dan) Kiremit gibi birbiri üstüne binmiş olan.

müzekkere

 • (Bak: Müzekkire)

nüvre

 • Alçı taşı.
 • Kireçten yapılan.

semit

 • Temiz pişirilmiş olan kebap.
 • Arınmış, temizlenmiş ve pâk olmuş.
 • Doldurulmuş bağırsak.
 • Birbiri üstüne yığılmış kiremit.
 • Bir kat sahtiyan.

şeyd

 • Binayı kireçle yapmak.

şicar

 • Kapı ardına koyup sürgü olarak kullanılan ağaç.
 • Kiremit tahtası altına konulup çakılan ağaç.
 • Kapı ağacı.
 • Deve alâmetlerinden bir alâmet.

şid

 • Kireç. Sıva.

tabık

 • Büyük kiremit.

tacen

 • Tava.
 • Büyük kiremit.

taksis

 • Kireç ile bina yapmak.
 • Kireç ile sıvamak.

tavb

 • Kırmızı kiremit.

tecsis

 • Kireç karıştırmak.
 • Kireçle sıvamak.
 • Binayı kireçle yapmak.

tekellüs

 • (Çoğulu: Tekellüsât) (Kils. den) Kireçleşme.

teklis

 • (Kils. den) Kireç hâline getirme. Kireçleştirme.

tezakir

 • (Tekili: Tezkire) Tezkereler.

tezkere

 • (Tezkire) Pusula.
 • Herhangi bir iş için izin verildiğini bildirmek üzere alınan resmî vesika.
 • Bazı meslek sahipleri için yazılan, o şahsın şahsî ve meslekî durumu hakkında bilgi. Biyografi.

tub

 • Kiremit.
 • Tuğla.

zehap

 • Gitme; bir düşünce ve fikire sahip olma.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın