LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Keler ifadesini içeren 117 kelime bulundu...

abraş

 • Alaca benekli at.
 • Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan bitki yaprağı.

adrefut

 • Kelerden büyük bir hayvan.

aftab-gerdek

 • Kaya keleri. (Farsça)
 • Ayçiçeği. (Farsça)

aftab-gerdiş

 • Yer yüzü. (Farsça)
 • Kaya keleri. (Farsça)
 • Devamlı güneş gören yer. (Farsça)

ahtar / ahtâr / اخطار

 • (Hıtar - Hatarat) Tehlikeler.
 • Tehlikeler. (Arapça)

alb

 • (Çoğulu: Ulub) Eser.
 • Yaşlı keler.

alem-i islam milletleri / âlem-i islâm milletleri

 • İslâm dünyası toplulukları, ülkeleri.

aristokrat

 • yun. Sınıf farkını kabul eden ülkelerde asil sayılan kimse. Asilzâde sınıfından olan.

aşevi

 • Yoksullara parasız olarak yemek yedirilen veya dağıtılan yer, aşhane.
 • Para ile yemek yenilen yer, lokanta.
 • Düğün gibi toplantılarda, yemekleri hazırlamak için iğreti mutfak olarak kullanılan yer.
 • Bazı tekkelerde yemek pişirilen yer.

astronot

 • yun. Feza yolculuğu yapan vasıtaları kullanan kişi. (Amerikada ve batıda astronot; Rusyada ve komünist ülkelerde kozmonot tâbiri kullanılmaktadır.)

baras

 • Tedavi edilmesi mümkün olmayan ve vücutta beyaz lekeler meydana getiren bir hastalık.

baykal

 • Asya Türk ülkelerinde bulunan yaban kısrağı.

beyt-i atik

 • Kâbe-i Muazzama. (Çok eskiden beri Cenab-ı Hak tarafından her türlü tehlikelerden korunduğu ve kurtarıldığı ve hiçbir kimsenin ona mâlik olmayıp aslının hür olduğundan kinaye olarak bu isim verilmiştir.)

bezaga

 • Kertenkele, keler. (Farsça)

bıka

 • (Tekili: Buka) Topraklar, memleketler, ülkeler.

bika'

 • (Tekili: Buk'a) Ülkeler, memleketler. Topraklar, yerler.

bilad / bilâd

 • Beldeler, ülkeler.

bilad-ı arab / bilâd-ı arab

 • Arap beldeleri, ülkeleri.

bilad-i arab / bilâd-i arab

 • Arab ülkeleri.

bilad-ı arap / bilâd-ı arap

 • Arap beldeleri, ülkeleri.

bilad-ı cesime / bilâd-ı cesime

 • Büyük ülkeler.

bilad-ı islamiye / bilâd-ı islâmiye

 • İslâm beldeleri, ülkeleri.

budizm

 • Hindistan'da M.Ö. altıncı yüzyılda yaşamış olan Buda'nın kurduğu, Uzakdoğu ülkelerinde yaygın bozuk bir inanış. Bu inanışta olanlara Budist denir.

büjmeje

 • Kaya keleri, kertenkele. (Farsça)

büldan / büldân / بلدان

 • Beldeler, diyarlar, ülkeler. (Arapça)

cerib

 • İmparatorluk zamanında Arabistan ülkelerinde kullanılan takriben 216 litrelik bir hacim ölçüsü.
 • Dönüm.
 • Eni ve boyu 60 arşın olan arazi ölçüsü.

cinas-ı muharref

 • Edb: Yalnız harflerde beraberlik, harekelerde ayrılık bulunan cinâs. (merd, mürd gibi.)

cinas-ı tamm

 • Edb: Lâfızda, harekelerde ve harflerde eksiklik ve ziyâdelik bulunmayan cinâs. Kır (kırmaktan emir), kır (çöl); yaz (yazmaktan emir), yaz (mevsim).

dabb

 • (Çoğulu: Dıbâb-Edubb) Keler, kertenkele.
 • Yaraya merhem sürmek.
 • Akmak.
 • Süt sağmak.
 • Yere yapışmak.
 • Dudakta olan bir hastalık (çatlayıp kan akar).
 • Hurma çiçeği.

dar-ül cihad / dâr-ül cihad

 • İslâm sınırlarının haricindeki ülkeler.

deccaliyet / deccâliyet

 • Din yıkıcı deccalın ilkeleriyle hareket edenlerin oluşturduğu mânevî şahsiyet.

derekat / derekât

 • Derekeler, aşağı katlar.

desatir / desâtir

 • Düsturlar, ilkeler.

diyar-ı baide / diyar-ı baîde

 • Uzak diyarlar, ülkeler.

diyar-ı küfr

 • İslâm ülkelerinden hariç olan memleketler.

döviz

 • Yabancı devlet parası. (Fransızca)
 • Yabancı ülkelerde ecnebi paralarla ödenecek olan poliçe, çek gibi senetler. (Fransızca)

ehl-i tekke

 • Tekkeye giden ve oradaki zikirleri yapan kişiler; Osmanlı döneminde, sadece tasavvuf ve tarikat eğitimi verilen tekkelerde mânevî ilim tahsil edenler.

ekalim / ekâlim / ekâlîm / اقاليم

 • İklimler, memleketler, ülkeler.
 • Ülkeler. (Arapça)
 • Büyük toprak parçaları. (Arapça)

ekalim-i harre / ekalim-i hârre

 • Sıcak iklimler, ülkeler.

enva-ı mehalik / enva-ı mehâlik

 • Çok çeşitli tehlikeler.

erdeb

 • Bir ağırlık ölçüsüdür. Arab ülkelerinde kullanılır. Miktarı, İstanbul kilesiyle dokuz kileyi karşıladığı gibi, kullanıldığı mahalle göre de değişir.

frengistan / frengistân

 • Batı ülkeleri.

fua

 • Keler, kertenkele.
 • Her nesnenin evveli.
 • şiddetli koku. Güzel koku.

gaydak

 • Geniş.
 • Yumuşak.
 • Kerim kişi. İyi huylu kimse.
 • Keler yavrusu.
 • Büluğ çağına varmamış çocuk.

hamele-i arş / حَمَلَۀِ عَرْشْ

 • Arşı taşıyan melâikeler.

hatarat / hatarât / خطرات

 • Tehlikeler. Akla gelen fikirler.
 • Tehlikeler. (Arapça)

havanık

 • (Tekili: Hânkah) Tekkeler.

havza

 • Bir hükümetin idaresi altında bulunan bütün ülkeler.

hem-matla'

 • Güneş ve ay gibi gök cisimlerinin ufakta doğdukları yerin veya zamanların aynı oluşu. Aynı meridyen üzerinde olup ay ve güneşi aynı saatlerde gören ülkeler.

hırba

 • Bukalemun adı verilen keler cinsi.
 • Güneşin bulutlara aksetmesinden hasıl olan renkler.

hıtar

 • (Tekili: Hatar) Tehlikeler, hatalar.

hıtat / خطط

 • (Tekili: Hıtta) Ülkeler, memleketler, diyarlar.
 • Ülkeler, diyarlar. (Arapça)

hubbüşşehevat / hubbüşşehevât

 • Şehvetleri sevme, nefsin arzu ve istekelerinine aşırı düşkünlük.

hubük

 • (Tekili: Habîke ve Hibak) Habîkeler ve hibaklar.

i'rab

 • Düzgün konuşmak ve hakikatı açıklamak.
 • Gr: Kelime ve fiillerin sonunda bulunan harf veya harekelerin değişmesi ve bu değişikliği ve sebeblerini öğreten ilim.

icab ve kabul-ü şer'i / icab ve kabul-ü şer'î

 • Şeriata göre "verdim" ve "aldım" ifadesi, ilkeleri.

ihan

 • (Tekili: İhnet) Kızgınlıklar, öfkeler, gazablar, dargınlıklar.

ihtilaf-ı dar / ihtilaf-ı dâr

 • Huk: Mirası bırakan ile vâristen her birinin başka başka ülkeler ahâlisinden olması.

ilm-i nahv

 • Arabî cümle bilgisi. Kelimelerin cümle içindeki yerlerini ve buna göre sonlarının aldığı durumlardan (harekelerden) bahseden ilim.

in'amperver

 • Nimetlerle bezeyen, çok nimet veren. Tehlikelerden sâlim kılan. (Farsça)

ind

 • Arapçada zaman veya mekân ismi yerine kullanılır. Hissî ve manevî mekân. Maddî ve manevî huzura delâlet eder. Nezd, huzur, yan, vakt, taraf gibi mânâlara gelir. Gayr-ı mütemekkindir. Yani harekeleri değişmez. İzafete göre zamanı ifade eder (Min) harf-i cerriyle birleşebilir. Bazan da zarf olmaz. Baz

itilafçılar / itilâfçılar

 • Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devletinin karşısında yer alan düşman ülkeler.

kalanis / kalânis

 • Takkeler, külâhlar.

kişverküşa / kişverküşâ / كشوركشا

 • Fatih, ülkeler alan. (Farsça)

kıtaat

 • (Tekili: Kıt'a) Bölümler, cüzler, parçalar.
 • Büyük kara parçaları.
 • Askeri birlikler.
 • Ülkeler, memleketler.

kızılhaç

 • Hristiyan ülkelerde Kızılay karşılığı olan yardım teşkilâtı.

konsolos

 • İtl. Yabancı ülkelerde yurttaşlarının haklarını korumak ve bağlı bulunduğu hükümete siyasî ve ticarî bilgileri vermekle vazifeli hariciye memuru.

lahham

 • Kaz gibi büyük, başı kızıl, kanadı kara bir kuş. Vezega dedikleri keler.

ma-fi-l yed

 • Fık: Bir terekenin taksimi yapılmadan varislerden biri veya birkaçı ölürse, bunların terekelerinden varislerine düşen kendi mikdarları.

maayib

 • Ayıplar. Lekeler. Kusurlar.

mavera-ün nehr

 • Ceyhun ırmağının doğusunda kalan ülkelere müslüman coğrafyacıların verdiği ad. Türklerin yaşadıkları bu ülkeler, Ceyhun ve Seyhun ırmaklarının havzalarını ihtiva ediyordu.
 • Dicle ile Fırat arası.

meayib

 • Kusurlar, ayıblar, lekeler.

mebadi / mebâdî / مبادی

 • Başlangıçlar, ilkeler.
 • İlkeler, prensipler. (Arapça)

mebadi-i zaruriye / mebâdi-i zaruriye

 • Zorunlu prensip ve ilkeler.

mehalik / mehâlik

 • (Tekili: Mehleke) Tehlikeler. Tehlikeli işler. Korkulan yerler.
 • Tehlikeler, tehlikeli işler, helâk eden işler.
 • Tehlikeler.

mehalik-i azime / mehâlik-i azîme

 • Büyük tehlikeler.

melekat / melekât

 • (Tekili: Meleke) Melekeler. Tecrübe neticesi elde edilen alışılmış bilgiler. İsti'datlar.
 • Melekeler; tekrarla yapılan iş veya tecrübelerden sonra elde edilen bilgi ve beceriler.
 • Melekeler.

melekat-ı akliye / melekât-ı akliye

 • Aklî melekeler, yetenekler.

memalik / memâlik / ممالك

 • Ülkeler. (Arapça)
 • Topraklar, diyarlar. (Arapça)

memalik-i baride / memâlik-i bâride

 • Soğuk memleketler, ülkeler.

memalik-i islamiye ve osmaniye / memâlik-i islâmiye ve osmaniye

 • İslâm ve Osmanlı memleketleri, ülkeleri.

meşain

 • (Tekili: Şeyn) Kabahatler, ayıp ve lekeler.

meskukat / meskûkât / مسكوكات

 • Madenî paralar, sikkeler. (Arapça)

metrukat / metrûkât

 • Özürsüz, tembellikle kılınmayan, terk edilen namazlar.
 • Vefât eden kimsenin geriye bıraktığı şeyler. Mîrâslar, terikeler.

mezabbe

 • Keleri çok olan yer.

misyonerlik

 • Propaganda yaparak belirli bir fikir ve inancı yayma işi. Dar anlamda, henüz hıristiyanlığı kabûl etmemiş ülkelerde veya hıristiyan ülkelerde çeşitli isimler altında hıristiyanlığı yayma ve hıristiyanlık propagandası yapma faâliyeti. Bu çalışmaları yürüten râhib, papaz ve din adamlarına misyoner, bu

mudhikat / mudhikât

 • (Tekili: Mudhike) (Dıhk. den) Gülünecek şeyler. Mudhikeler.

muhatarat

 • (Tekili: Muhatara) Zararlar, ziyanlar, hasarlar.
 • Korkular. Tehlikeler.

mülaet

 • (Çoğulu: Mulâ) Midedeki rahatsızlıktan dolayı husule gelen zükkâm hastalığı.
 • Hazret-i Peygamber'in (A.S.M.), Hz. Abbas'ı ve dört erkek evlâd-ı mübarekelerini örttüğü perde.
 • Büyük ihram.

mülkıyat

 • İlham eden melâikeler.

mümaresat

 • Mümâreseler. Alıştırmalar, bir işi devamlı yapmakla alıştırmalar. Ustalıklar. Melekeler.

müsta'merat / müsta'merât

 • (Tekili: Müstâ'mere) (Umrân. dan) Sömürgeler, müstemlekeler.

müstemlekat / müstemlekât

 • Müstemlekeler. Başka devletlerin emri ve idaresi altında olan yerler. Memleketler.

nafika

 • (Nüfeka) (Çoğulu: Nevâfık) Keler yuvalarından biri.

nahv ilmi

 • Cümle bilgisi. Kelimelerin cümle içinde fiil, fâil (özne), mef'ûl (nesne, tümleç) olma gibi durumlarından ve buna göre sonlarının aldıkları i'râbdan (harekelerden) bahseden ilim.

nefes

 • Soluk, üfürülen hava. Soluma, soluk verip alma.
 • Uzun söz.
 • Bolluk.
 • Hased etmek.
 • Edb: Bektaşi tekkelerinde okunan manzum söz.

pür-hatarkar / pür-hatarkâr

 • Tehlikelerle dolu, çok tehlikeli.

sarf ve nahv ilmi

 • Arabî dilbilgisi. Sarf; kelime bilgisi; kelimelerde meydana gelen değişikliklerden ve birbirlerinden türemelerinden bahseden ilim. Nahv; cümle bilgisi; kelimelerin cümle içinde fiil, fâil (özne), mef'ûl (nesne, tümleç) olma gibi durumlarından ve buna göre sonlarının aldıkları i'râbdan (harekelerden)

şark

 • Doğu. Güneşin doğduğu taraf.
 • Güneş ve güneşin aydınlığı.
 • Yarmak.
 • Parıldamak.
 • Avrupa kültürünün dışında kalan müslüman ülkeleri.

sehbel

 • Büyük, iri vücutlu, şişman deve.
 • Büyük ve geniş tuluk.
 • Büyük keler.

şevaib

 • (Tekili: Şâibe) Kusurlar, lekeler, noksanlar, ayıplar.
 • Şüpheler
 • Eserler, izler, nişânlar.

şibak

 • (Tekili: Şebeke) Kafesler, şebekeler, ağlar, tuzaklar.

sıbhal

 • Şişman, büyük keler.
 • Deve.
 • Kırba.
 • Câriye.

sikek

 • (Tekili: Sikke) Sikkeler.

şıkz

 • (Çoğulu: Şekazân) Keler eniği.

susmar

 • Kertenkele denen küçük bir hayvan. Keler. (Farsça)

tehlike-i maneviye / tehlike-i mâneviye

 • Mânevî tehlikeler; imanî noktalarda oluşacak kayıplar.

tekaya / tekâyâ / تكایا

 • Tekkeler.
 • Tekkeler. Tekkenin çoğulu.
 • Tekkeler. (Arapça)

terekat

 • (Tekili: Tereke) Ölen bir kimsenin bıraktığı şeyler, terekeler.

tiyese

 • (Tekili: Teys) Erkek keçiler, tekeler.

Troçkizm / Troçkist

 • Troçkizm, Marksizm'in Troçki'nin bakış açısıyla yorumlanmasıdır. Aynı zamanda 1917 Ekim Devrimi'nden sonra ortaya çıkmış bir ayrımı ifade eder. Sovyetler Birliği'nde "sol muhalefet" olarak örgütlenmiş, Troçki'nin kurduğu 4. Enternasyonal'le başlayarak günümüze kadar gelmiştir. Troçkizm'in en önemli unsurları; özgürlüğü ortadan kaldıracak bir sistem olarak görülen "tek ülkede sosyalizmi" fikrinin reddi, dünya devrimi fikri, enternasyonalin gerekliliği, sürekli devrim ve Doğu Bloku ülkelerinin gerçek sosyalizm olmadığı fikirleridir.

  Kaynak: Wikipedia: https://tr.wikipedia.org/wiki/Troçkizm


ürne

 • Taze peynir.
 • Keler tuzağı olan yer.

verel

 • (Çoğulu: Vürelân - Evrâl) Kelere benzer bir canavardır. Kuyruğu keler kuyruğundan uzun olur.

vezega

 • Bir cins büyük keler.

zabb

 • Kertenkele, keler.

zevaya / zevâyâ / زوایا

 • Açılar. (Arapça)
 • Köşeler. (Arapça)
 • Küçük tekkeler, zaviyeler. (Arapça)

zıbab

 • (Tekili: Zabb) Kertenkeleler. Kelerler.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın