LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Keder ifadesini içeren 306 kelime bulundu...

adreng

 • Keder, mihnet, sıkıntı. (Fransızca)

ah

 • Maddi veya mânevi bir acı hissolundukta kullanılır.
 • Nedamet, pişmanlık ve teessüf beyan eder.
 • Birine acındığına, keder ve esef edildiğine delalet eder. Meselâ : Ah! Evladım! gibi.

ahzan

 • (Tekili: Hüzn) Hüzünler, kederler, sıkıntılar, tasalar, gamlar.

ahzen

 • Çok hüzünlü kederli. En tasalı, daha gamlı.

alam / âlâm

 • (Tekili: Elem) Elemler. Kederler. Üzüntüler.
 • Elemler, kederler, acılar.

alam u askam / âlâm u askam

 • Kederler ve hastalıklar.

alim

 • Üzüntülü, kederli, ıztırab çeken.

areng

 • Dirsek. (Farsça)
 • Dert, keder. (Farsça)
 • Hile, dubârâ. (Farsça)
 • Tarz, tavır, üslüb. (Farsça)
 • Vali, hakim. (Farsça)
 • Zannolunur ki, galiba, öyledir, benzer gibi bir yakınlık ve benzerlik ifâde eder. (Farsça)

arıza / ârıza

 • Sonradan olan, noksanlık.
 • İsabet eden belâ ve keder.
 • Bozulma.
 • Gelip geçici.
 • Hariçten gelen te'sirle olan.
 • Bir şeyin olmasına veya görülmesine mâni olan birşey.

armani / armanî

 • Müteessif, kederli, üzüntülü. Pişman, nâdim. (Farsça)

asi / âsi

 • Doktor, cerrah, tabib. (Farsça)
 • Kederli, hüzünlü. (Farsça)

asiye / âsiye

 • Kederli, hüzünlü kadın.
 • Sütun, kolon, direk.
 • Hz. Musa'yı (A.S.) Nil nehrinden çıkararak büyütüp yetiştiren kadın. Firavunun zevcesinin ismi.

atf-ı tefsir

 • Bir mânada olup mücerred tasdik ve te'kid için "ve" ile müteradifine (aynı mânadaki kelimeye) atfolunan kelime. Meselâ: "İhsan ve kerem, hüzün ve keder" ifadesindeki "ve" ler gibi. Diğer bir ifade ile: Aynı olan ayrı iki kelimenin birlikte kullanılması. ("deli divâne"de olduğu gibi.)

azab-engiz

 • Azab verici, keder verici. (Farsça)

bar-ı dil / bâr-ı dil

 • Gönül yükü, elem, keder, gam, hüzün.

befm

 • Keder, tasa, iç sıkıntısı, üzüntü. (Farsça)

bejman

 • Yırtık, dökük, pejmürde, dağınık. (Farsça)
 • Hüzünlü, kederli, üzgün, yaslı. (Farsça)

belabil

 • (Tekili: Belbâl - Belbele) Vesveseler. Kederler. Tasalar.
 • (Bülbül) Bülbüller. Andelibler.

belel

 • Yaşlık, rutubet, ıslaklık.
 • Zafer, galibiyet.
 • Mihnet, keder, üzüntü.
 • Mücadele, kavga.
 • Hastalıkdan iyileşen.
 • Düşkünlük.

beliyyat

 • (Tekili: Beliyye) Felâketler.
 • Gamlar. Kederler.

beliyye

 • (Çoğulu: Beliyyât) Belâ. Müşkilât. Musibet. Âfet. Tasa. Keder.

benat-üs sadr / benât-üs sadr

 • Endişe.
 • Hayal.
 • Kederler.

berşem

 • Kederin belli oluşu. (Farsça)
 • Dikkatli nazar. (Farsça)

beşem

 • Kederli, hüzünlü, yaslı. (Farsça)
 • Hazmı güç olan şey. (Farsça)

bess

 • İçindekini açığa vurmak.
 • Neşretmek, yaymak.
 • Ayırmak.
 • Dert, keder.
 • Merak.

betyab

 • Mihnet, keder, dert, gam, kaygı, elem. (Farsça)

bevas

 • Sıkıntı, keder, mihnet, elem, dert, kaygı, gam. (Farsça)
 • Yokluk. (Farsça)

bevh

 • Musibete, belâya uğrama; felâket gelmesi. Kederlenme.
 • Gizli şeyin, sırrın açığa çıkması.

bevk

 • Fenalık, düşmanlık, keder ve belâ meydana getirme.
 • Musibet, felâket.
 • İzinsiz ve habersiz olarak bir yere aniden çıkagelme.
 • Çalıp çırpma.
 • Yalan söz.
 • Boşboğaz (adam).
 • Şiddetli yağmur.

bikeder / bîkeder

 • Kedersiz, sıkıntısız.

bilabil

 • Elem, keder, tasa, dert, gam.
 • Telâş.

bişkel

 • Elem, keder, gam, tasa, kasavet. (Farsça)
 • Orak şeklinde ağaç anahtar. (Farsça)
 • Kıvırcık saç. (Farsça)

bityar

 • Elem, keder, tasa, sıkıntı. (Farsça)

cahb

 • (Çoğulu: Echibe) Ebücehil karpuzu.
 • Korkudan dolayı kederli olmak.

canhıraş

 • Dayanamıyacak derecede acı ve keder veren. (Farsça)
 • Dayanılmayacak derecede acı ve keder veren.

ceref

 • Bir kimsenin, kederden dolayı tükrüğünü yutkunup durması.

ceriz

 • Tasalı kimse. Hüzünlü, kederli olan kişi.

cesk

 • Mihnet, keder, elem, gam, tasa. (Farsça)
 • Musibet, belâ, âfet, felâket. (Farsça)

cevzak

 • Kederlenme, elemlenme. (Farsça)

ciğer

 • Ciğer. Bağır. (Farsça)
 • Keder, sıkıntı, elem. (Farsça)
 • Avaz. (Farsça)

da' ma keder / da' mâ keder

 • Keder veren şeyi bırak.

dacir

 • Gamkin ve gönlü dar kimse.
 • Bağırgan dişi deve.
 • Kederlenmek, hüzünlenmek muztarib olmak.

dağ-dar eyler

 • Üzer, acı ve keder verir.

dağidar

 • Üzüntülü, kederli.

dem'

 • Göz yaşı. Sürurdan veya keder sebebiyle ağlama neticesi gelen göz yaşı.

derd

 • Tasa, keder, kaygı. (Farsça)
 • Hastalık, illet. (Farsça)

derdnak

 • Dertli, kederli, kaygılı, tasalı. (Farsça)

dil-teng

 • Sıkıntılı, kederli, gönlü darda olan. (Farsça)

dud

 • Duman, sis. Tütün. (Farsça)
 • Elem, gam, keder, tasa. (Farsça)

duzah

 • Cehennem. Tamu. (Farsça)
 • Mc: Keder. Külfet. (Farsça)

effaf

 • Çok of! çeken. Sıkıntılı, muztarib ve kederli kimse. Elemli, gamlı, tasalı adam.

ekdar / ekdâr / اكدار

 • (Tekili: Keder) Kederler, acılar, üzüntüler.
 • Kederler, üzüntüler.
 • Kederler, üzüntüler. (Arapça)

ekdar ü alam / ekdâr ü âlâm

 • Kederler, acılar.

elem

 • Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı.
 • Acı, keder, sıkıntı.
 • Keder, dert, üzüntü, sıkıntı, acı.

elem-i fikri / elem-i fikrî

 • Düşünceye ait acı, düşünceyle ilgili acı, keder.

elem-zede

 • Acılı. Kederli. Dertli. (Farsça)

elemzede-gan / elemzede-gân

 • (Tekili: Elemzede) Elemliler, kederliler, dertliler. (Farsça)

endişe

 • Korku. Düşünce. Merak, keder, kuruntu. (Farsça)

endişe-i istikbal

 • Gelecek zamanı düşünmekten gelen merak, üzüntü, keder. Geleceği düşünmek.

endişnak

 • Endişeli, kederli, meyus, sıkıntılı, düşünceli. (Farsça)

enduh / endûh / اندوه

 • (Endüh) : Keder, elem, gam, gussa, kaygı, sıkıntı, ıztırab, üzüntü. (Farsça)
 • Keder. (Farsça)

enduh-güsar

 • Kederi yok eden. Gamı, sıkıntıyı gideren. (Farsça)

enduh-nak / enduh-nâk

 • Kederli, sıkıntılı, gamlı, üzüntülü. (Farsça)

eşcan

 • (Tekili: Şecen) Şecenler, elemler, gamlar, kederler, tasalar, sıkıntılar, ıztırablar.

esif

 • Kederli, esefli, tasalı, gamlı.

esuf / esûf

 • Fazlaca eseflenen, pek üzülen, çok kederlenen, çok fazla acıyan, yufka yürekli.

esy

 • Tasa, keder, hüzün.

esyan

 • Kederli, gamlı, tasalı, kaygılı, hüzünlü, üzüntülü.

etrah

 • (Tekili: Terah) Tasalar, kederler, elemler, gamlar, üzüntüler, sıkıntılar, ıztırablar.

faric

 • (Ferec. den) Keder ve tasadan kurtaran.

fark-ı tamm / fark-ı tâmm

 • Tas: Dünya ile olan alâkaları tamamen terkederek, ehadiyyet dergâhına tam bir teveccühle istiğrak haleti.

fec'

 • Bir kimsenin, musibetten dolayı elemli olması.
 • İncinmek.
 • Tasalı olmak, kederli ve hüzünlü oluş.

fecaat

 • (Fecâet) Merak edilecek hâl, kederlenecek kötü durum. Felâket.

ferec

 • Sıkıntıdan kurtulmak, zafer, inşirah, kederden kurtulmak. Genişlik, ferahlık, fütuhat.
 • Girecek yerler.

feth

 • Açma, başlama.
 • Zaptetme. Ele geçirme. Zafer. Nusret.
 • Faydalı şeyleri elde etmek için yolları açmak. Muğlak şeyleri açmak. Bu iki suretle olur. Biri, basâr ile idrâk olunur. Gam ve kederi gidermek gibi. İkinci de: İki nevi olup birincisi; dünya işlerinde olur. Sürur vermekle g

firak / firâk

 • Ayrılık, ayrılma.
 • Hüzün, keder, sıkıntı.

fütur

 • Yeis. Ümidsizlik. Usanç.
 • Zaaf.
 • Keder, gam.
 • Gevşeklik.

gam / غم / غَمْ

 • Keder, üzüntü. (Arapça)
 • Keder.

gam-gin / gam-gîn

 • Gamlı, kederli.

gamgin / gamgîn

 • Gamlı, kederli.

gamgüsar / gamgüsâr

 • Gam ve kederi def eden, teselli veren.

gamin / gamîn

 • Tasalı, hüzünlü, kederli, gamlı. (Farsça)

gamm

 • Keder, tasa, dert, elem, kaygı.

gamm-abad

 • Keder ve hüznü bol. Gamlı. (Farsça)

gamm-alud

 • Kederli, gamlı, hüzünlü, kaygı veren. (Farsça)

gamm-dide / gamm-dîde

 • Kederli, tasalı, gamlı, hüzünlü.

gamm-feza

 • Kederi artıran, hüznü çoğaltan. (Farsça)

gamm-gin / gamm-gîn

 • Kederli, hüzünlü, gamlı. (Farsça)

gamm-güsar / gamm-güsâr

 • Teselli veren, gam ve kederi defeden dert ortağı. Arkadaş. (Farsça)
 • Teselli veren, hüzün ve kederi defeden. (Farsça)

gamm-har

 • Kederlenen, hüzünlenen, tasalanan. (Farsça)

gamm-nak

 • Gamlı, kederli.

gamm-nisar

 • Hüzün veren, kederli eden. (Farsça)

gamm-penah

 • Tasalı yer, kederli yer. Kederin, tasanın sığındığı yer. (Farsça)

gamm-perver

 • Keder veren, hüzünlendiren, gam artıran. (Farsça)

gamm-zede

 • Kederli, hüzünlü, gamlı, tasalı. (Farsça)

gamnak / gamnâk / غمناک

 • Gamlı, kederli.
 • Kederli, üzgün. (Arapça - Farsça)

gavail

 • (Tekili: Gaile) Musibetler, belâlar.
 • Dertler, sıkıntılar, kederler, hüzünler.
 • Felâketler, âfetler.

gerd

 • Baht, talih. Fayda. (Farsça)
 • Toz, toprak. (Farsça)
 • Hüzün, keder, gam, tasa. (Farsça)

gezend

 • Musibet, belâ, felâket, âfet. (Farsça)
 • Elem, keder, hüzün. (Farsça)
 • Zarar, ziyan. (Farsça)

giriban-çak / girîban-çâk

 • Yakası yırtık. (Farsça)
 • Mc: Kederli, hüzünlü, üzüntülü. (Farsça)

gumme

 • Tasa, keder.
 • Kırba, tuluk gibi şeylerin derinliği.
 • Belirsiz mühim nesne.

gumum / gumûm / غموم

 • (Tekili: Gamm) Tasalar, kederler, dertler, kaygılar, hüzünler.
 • Gamlar, kederler. (Arapça)

gunz

 • Tasa, keder.
 • Zahmet, meşakkat.

gusas

 • (Tekili: Gussa) Kederler, hüzünler, kaygılar, tasalar.

gussa / غصه / غُصَّه

 • Keder. Tasa.
 • Gam.
 • Boğaza takılan yemek.
 • Ağaç, diken.
 • Üzüntü, keder. (Arapça)
 • Keder.

gussadar / gussadâr

 • Kederli, tasalı. Kaygılı. Gussalı. (Farsça)

gussanak / gussanâk

 • Kederli, hüzünlü, tasalı, kaygılı. (Farsça)

habal

 • Bozulma, düzensizlik. Karma karışıklık.
 • Sıkıntı, hüzün, keder, üzüntü.

hacis

 • Tasa, keder, hüzün, gam.
 • Hâtıra. Kalb ve hissin en derin ve gizli sesleri.

hafl

 • Kederlenme, hüzünlenme, tasalanma.
 • Toplantı, toplanma.

haib

 • Mahrum. Ümidsiz. Kederli. Me'yus. Bi-behre olan.

hal / hâl

 • Durum, vaziyet. Görünüş. Tavır. Suret. Keyfiyet.
 • Cezbe.
 • Dert, keder, elem.
 • Mecâl. Kuvvet.
 • Gr: Fâili, mef'ulü veya her ikisinin durumunu bildiren sözdür. Halin sâhibine zi-l hâl denir.Meselâ : Reeytuhu mâşiyen: (Onu yürürken gördüm) cümlesinde Mâşiyen (yürürken

hali / halî

 • Gamsız, kedersiz, gailesiz, dertsiz.
 • Evlenmemiş erkek, bekâr adam.

hasur

 • Mânevi mücahededen dolayı kadınlara yaklaşmaya rağbet etmeyen.
 • Sır saklayan. Keder ve üzüntüden gönlü daralan, tasadan içi sıkılan.
 • Çok bahil kimse. (Halkla yer ve içer, birşey vermez)
 • Oğlu ve kızı olmayan.
 • Avrete cimâ edemeyen.
 • İhlili dar olan deve.

hatır-ı na-şad / hatır-ı nâ-şâd

 • Tasalı ve kederli gönül.

haybet-zede

 • Sıkıntıya uğrayan, kedere düşen, kederli olan. (Farsça)

hazannüma

 • Sonbahar görünüşlü. (Farsça)
 • Mc: Hüzün ve keder verici. (Farsça)

hazen

 • (Hüzn) Keder. Tasa. Gam.

hazin / hazîn

 • Hüzünlü. Keder meydana getiren. Acı uyandıran.

hem

 • Gaile, müşkül iş.
 • Tasa, gam, keder, hüzün.

hem-derd

 • Dert yoldaşı, dert arkadaşı. Aynı dert ve kedere düçar olanların beheri. (Farsça)

hemahim

 • (Tekili: Hemheme) Üzüntüler, kederler, dertler, tasalar.

hemm

 • Gam, keder, tasa, hüzün.

hereb

 • Kaçma, firar.
 • şiddetli üzüntü, keder.

hicran / hicrân

 • Uzaklaşma. Ayrılık. Ayrılıktan gelen keder, sızı, acı. Dostluğu ve ülfeti kesmek.
 • Ayrılık.
 • Unutulmaz acı keder.

hümum

 • Tasalar, kaygılar, kederler, gamlar, gussalar.

huz ma safa, da'ma keder / huz mâ safâ, da'mâ keder

 • "Safâ olanı al, keder vereni bırak", "Allahın müsaadesi olan ve neticesi safâ veren şeyi al, sonu keder vereni bırak", "İyisini al, kötüsünü bırak" meâlindedir.

huzmasafadamakeder / huzmâsafâdâmâkeder

 • Safa vereni al keder vereni bırak.

hüzn / حزن

 • (Hüzün) Gamlı olmak. Keder Sıkıntı.
 • Üzüntü, keder. Sevincin zıddı. Bu, halk arasında kastedilen dünyevî hüzünden başkadır. Tasavvuf yolunda bulunanlara âit bir hâl.
 • Keder.

hüzn-alud

 • Kederli. Hüzünlü. Gamlı. (Farsça)

hüzn-amiz

 • Gam, keder ve hüzünle karışık. (Farsça)

hüzn-aver

 • Keder veren. Gam veren. Hüzün verici. (Farsça)

hüzn-efza

 • Keder ve hüzün arttıran. (Farsça)

hüzn-engiz

 • Hüzün veren. Keder verici. (Farsça)

hüzn-gah / hüzn-gâh

 • Hüzün ve keder vakti.

hüzn-hüzün

 • Gam, keder, sıkıntı.

hüzün-engizane / hüzün-engizâne

 • Keder verici bir şekilde.

ibza'

 • Bir kimseyi sıkıntı ve kedere boğma. Mahvetme.

igmam

 • Kederlendirmek. Gamlandırmak. Hüzünlendirmek.
 • Gökyüzünün bulutlu olması.

igtimam

 • Tasalanmak. Kederli olmak.

ihmam

 • Kederlendirmek. Mahzun etmek.
 • İhtiyarlatmak.

ihtimam

 • Elem ve kederden uyuyamamak.
 • Perhizkârlık etmek, riyazette bulunmak.

ihzan

 • Mahzun etme, hüzünlendirme, keder verme.

ikrab

 • Kederlendirme, hüzün verme.

ikrah-ı gayr-i mülci / ikrah-ı gayr-i mülcî

 • Huk: Eskiden döğme ve hapis gibi yalnız keder ve elemi icab ettiren şeylerle vuku bulan ikrah.

ikrah-ı nakıs / ikrah-ı nâkıs

 • Huk: Dayak ve hapis gibi keder ve elemi gerektiren şeylerden meydana gelen mecburiyet.

iktiras

 • Bir işe ehemmiyet verme, bir şeyi mühimseme.
 • Kederli ve hüzünlü olma.

ingas

 • (Tengis) Keder verme. Rahatını bozma.

inkıbaz / inkıbâz

 • Büzülüp toplanma, çekilme.
 • Kasvet, keder, sıkıntı.
 • Kabızlık, peklik.

işca'

 • Yenme, ezme.
 • Kederlendirme, hüzün verme, üzme.

işcaz

 • Kederlendirme, üzme, hüzün ve gam verme.

itbal

 • Kederlenme, kederlendirme. Derde, hüzne ve kedere düşürme.

iyas

 • Yeis hali. Ümidsizlik ve kederli oluş.

kabet

 • Kederli ve ıztırablı olma.

kad / kâd

 • Mahzun olma, hüzünlü ve kederli olma.

kahır

 • Aşırı üzüntü, acı, keder.
 • Ezici davranış, zulüm.
 • Baskı ile iş gördürme, zorlama.

kahr

 • Zorlama. Cebir.
 • Ezme. Mahvetme.
 • Fazlaca üzüntü. Keder içine işleme.
 • Cenâb-ı Hakkın şiddetli ve azab verici vasıflarının tecellisi. (Kahr, lütfun zıddıdır.)
 • Mahvetme, helâk etme.
 • Çok kederlenme, çok üzüntü duyma.
 • Zorlama, zorla bir iş gördürme.
 • Üstün gelerek mahvetme, batırma, ezme.
 • Çok kederlenme, çok üzüntü duyma.

kalb-i na-şad / kalb-i nâ-şâd

 • Hüzünlü gönül, kederli kalb.

kalender

 • Dünyayı terkederek elini çekip Allah yolunda giden kimse. (Farsça)
 • Dünyâdan elini çekip herşeyi hoş gören kimse. (Farsça)
 • Dünya alâkalarından uzak, alâyişe aldanmaz hakikat adamı. Filozof. (Farsça)

kanıt

 • Ümidi tamamen sönmüş. Ye'se düşmüş, ümitsiz, kederli, hüzünlü.

kasavet / kasâvet / قساوت

 • Kalb katılığı, gaflet.
 • Kaygı, tasa, üzüntü, keder.
 • Sıkıntı, keder.
 • Katılık, sertlik. (Arapça)
 • Keder. (Arapça)

kederefza / kederefzâ

 • Keder ve sıkıntı veren. Keder verici. (Farsça)

kederengiz

 • Üzüntü, keder ve sıkıntı meydana getiren. (Farsça)

kedernak / kedernâk / كدرناک

 • Keder verici, kederli.
 • Üzüntülü, kederli. (Arapça - Farsça)

keduret

 • Bulanıklık.
 • Gam, tasa, keder.

kemal-i telehhüf / kemâl-i telehhüf

 • Son derece keder ve üzüntü.

kerb

 • (Çoğulu: Kurub-Küreb) Yeri sürüp aktarmak.
 • Dar etmek.
 • Yakın olmak.
 • Gam, tasa, keder, endişe.
 • Keder, üzüntü, tasa.

keşakeş

 • Münâkaşa, çekişme. (Farsça)
 • Keder, hüzün, tasa, gam. (Farsça)
 • Sıkıntı, felâket, ıztırab. (Farsça)
 • Tereddüt, kararsızlık. (Farsça)
 • Pehlivanların birbirleriyle mücâdeleleri. (Farsça)
 • İki kişinin, bir şeyi birer uçlarından tutup, her birinin kendine doğru çekmesi. (Farsça)

küdur / küdûr / كدور

 • (Tekili: Keder) Kederler, hüzünler, üzüntüler, sıkıntılar, ıztırablar.
 • Kederler. (Arapça)

küduret / küdûret

 • (Keder. den) Bulanıklık.
 • Koyuluk, kesiflik.
 • Kaygı. Tasa. Kederlilik.
 • Koyuluk, kederlilik.

kürbet / كُرْبَتْ

 • (Kerb. den) Sıkıntı. Tasa. Keder.
 • Belâ. Musibet.
 • Keder.

kürbet-i gurbet

 • Gurbetten dolayı olan keder.

kürub

 • (Tekili: Kerb) Kederler, tasalar, kaygılar, gamlar.

lehif / lehîf

 • (Lehfân) Mahzun, hüzünlü, üzüntülü, kederli.

magmum

 • Gamlı. Kederli. Tasalı. Sıkıntılı.
 • Bulutlu. Kapalı.

mağmum / mağmûm / مغموم

 • Gamlı, kederli.
 • Gamlı, kederli. (Arapça)

magmumane / magmumâne

 • Kederlice. Gamlı olarak.
 • Mübhem olarak.

magmumiyet

 • Kederli, gamlı olma.
 • Hava bulutlu ve kapalı olma.

mahzun

 • Tasalı. Kederli. Hüzünlü. Gamlı.

mahzunane

 • Kederlice, düşünceli, üzgünce. (Farsça)

mahzuniyet

 • Mahzunluk. Kederli ve kaygılı oluş. Üzüntülü olma.

matem / mâtem

 • Ağlama. Üzüntü veya kederden ağlayıp sızlama. Kederinden yas tutma.

mazaz

 • Musibet, felâket ve belâ acısı.
 • Acıma, üzülme, kederlenme.

mazife

 • İzâfe olunmuş.
 • Keder, hüzün, tasa, gam.

me'lum

 • Kederli. Eleme, derde tutulmuş.

me'yus

 • Ümidsiz. Kederli. Ye'se düşmüş. Ümidi kesik.

medar-ı gam

 • Keder, acı sebebi.

meftur

 • Füturlu, kederli, üzgün, bezgin.

mejeng

 • Keder, hüzün, tasa, gam. (Farsça)
 • Hoşa gitmeyen, beğenilmeyen, nefret edilen, iğrenilen. (Farsça)

mekdur

 • Kederlenmiş, kederli.

mekrub

 • Kederlenmiş. Musibete uğramış. Tasalı, gamlı insan.

mekrubiyet

 • Kederli, hüzünlü ve tasalı olma.

mekruha

 • Keder, mihnet. şiddet.

mekzum

 • Kederli, hüzünlü, tasalı, üzüntülü, gamlı.

melhuf

 • Hasrette kalan.
 • Kederli, tasalı.
 • İmdad bekleyen.

melhufan / melhufân

 • (Tekili: Melhuf) Kederliler, tasalılar, kaygılılar, üzüntülüler.
 • Hasrette kalanlar.

melil / melîl

 • Kül içinde pişirilen ekmek.
 • Hararet, sıcaklık.
 • Üzgün, kederli. Melul.

mell

 • Küsmek, darılmak.
 • Yorgunluk.
 • Kakma, dürtmek.
 • Mahzun olmak, kederli olmak.
 • Hamuru külün içinde pişirmek.

mencud

 • Kederli, tasalı, gamlı.

merhem

 • Melhem. Deriye, yaraya sürülen ilâç.
 • Mc: Acıyı teskin eden şey.
 • Kederi, derdi gideren.

mihnet-abad / mihnet-âbâd

 • Keder, mihnet ve gam dolu olan yer. (Farsça)
 • Mc: Dünya. (Farsça)

mihnetdide

 • Musibete uğramış. Keder ve mihnet görmüş. (Farsça)

mihnetgah / mihnetgâh

 • Keder, gam ve mihnet çekilen yer. (Farsça)
 • Mc: Dünya. (Farsça)

mihnetkede

 • Gam ve keder çekilen yer. Nihnet yeri. (Farsça)
 • Mc: Dünya. (Farsça)

mihnetkeş

 • Keder, eziyet ve mihnet çeken. (Farsça)

mihnetzede

 • Afet ve belâya uğramış. Keder, mihnet ve musibete giriftar olmuş. (Farsça)

mü'si / mü'sî

 • Kederli kimseyi avutan, gamlı kimseye teselli veren.

mücavir

 • Komşu.
 • Bir mâbed veya tekke yakınında çekilip oturan.
 • Yurdunu terkederek zamanını Haremeyn-i Şerifeyn'de ibadetle geçiren.

müellem

 • Elemli, kederli.

müellim

 • Elem veren, keder veren.

müessif

 • (Müessife) Esef edilen ve ettiren. Keder veren. Acı ve acınacak haller.

müfecci'

 • Acıtan, üzen, keder veren, dertli eden.

muhtezin

 • Kederli, hüzünlü, mahzun, mükedder.

muhzin

 • (Hüzn. den) Hüzün verici. Acıklandırıcı. Kederlendirici.

muje

 • Musibet, belâ. (Farsça)
 • Keder, gam, tasa, hüzün. (Farsça)

mükedder / مكدر / مُكَدَّرْ

 • Kederli. Sıkıntılı.
 • Tekdir edilmiş. Azarlanmış.
 • Bulandırılmış. Bulanık.
 • Kederli, acılı.
 • Kederli. (Arapça)
 • Kederli.

mükedderane / mükedderâne

 • Kederli olarak.

mükeddir

 • (Keder. den) Keder ve hüzün veren.
 • Bulandıran.

mükterib

 • (İktirâb. dan) Kederli, hüzünlü, gamlı.

mulim

 • (Elem. den) Elem ve keder verici.

mültehif

 • Alevli.
 • Mc: Çok üzgün ve kederli olan.

münaggas

 • (Gussa. dan) Kederli, gussalı.

münfail

 • İnfiâl eden. Te'sir ile harekete geçen.
 • Muztarib, kederli ve muğber olan. Bir şeyden canı sıkılan. Alınmış, gücenmiş.

münferic

 • İnfirac eden. Çok açık. Açılan, genişleyen.
 • Gam, gussa ve kederden kurtulmuş.
 • Arası geniş. Açık olan. İki tarafı birbirinden uzak olan.

muntalik

 • (Talâk. dan) Salıverilmiş, bırakılmış.
 • Bağsız.
 • Kederi, hüznü ve gamı olmıyan. Sevinçli, mesrur, neşeli.

müstemend

 • Gamlı, kederli, mahzun.
 • Şikâyet eden.

müstmend

 • (Çoğulu: Müstmendân) Kederli, hüzünlü, mahzun. Zavallı, miskin, biçâre. (Farsça)

müstmendan / müstmendân

 • (Tekili: Müstmend) Hüzünlü, kederli ve mahzun kimseler, üzgün kişiler. Zavallılar, miskinler, biçareler. (Farsça)

müteellim

 • Acıyan, elemli ve kederli olan.

müteellimane / müteellimâne

 • Elem duyarak, kederlenerek.
 • Elem duyarak, kederlenerek. (Farsça)

müteessif

 • Sevmemiş, hoşlanmamış. Elem ve keder etmiş.
 • Eseflenen, teessüf eden, kederlenen.

müteessifane / müteessifâne

 • Eseflenerek, kederlenerek. (Farsça)

mütehazzin

 • Hüzünlü, kederli. Üzülen, mahzun olan.

mütekeddir / متكدر

 • (Çoğulu: Mütekeddirîn) (Keder. den) Kederli, hüzünlü. Kederlenen, tekeddür eden.
 • Bulanık.
 • Kederli. (Arapça)

mütekeddirane / mütekeddirâne

 • Kederli ve hüzünlü bir hâlde. (Farsça)
 • Bulanarak. (Farsça)

mütekeddirin / mütekeddirîn

 • (Tekili: Mütekeddir) Kederlenenler, kederli ve hüzünlü olan kimseler.
 • Bulanık şeyler.

mütelehhifin / mütelehhifîn

 • (Tekili: Mütelehhif) Hasret çekenler, yanıp yakılanlar. Kederli, tasalı olanlar.

muvayese

 • Yeise, kedere düşürme.

na-şad

 • Sevinçli olmayan, mahzun, tasalı, kederli. (Farsça)

na-şadi / na-şadî

 • Hüzünlü ve kederli oluş, gamlılık. (Farsça)

nags

 • Kederli, gamlı olmak.

nahun-be-dendan / nâhun-be-dendân

 • Hayretten veya kederden dolayı parmağını ısırmış olan. (Farsça)

nak

 • Nisbet edatı olarak kelimelere eklenir, sıfat meydana getirilir. Meselâ: Gam-nâk : Gamlı, kederli. (Farsça)

natıh

 • (Çoğulu: Nevâtıh) Boynuzuyla vuran, süsen hayvan.
 • Keder, sıkıntı, elem, mihnet.

nekb

 • Musibet ve kedere uğrama.
 • Meyletmek, eğilmek.
 • Udul etmek, vazgeçmek, haktan dönmek.

neked

 • Sıkıntı, dert, keder. Belâ, musibet.

nevmidane / nevmidâne

 • Ümitsizce, kederli ve ümidsiz olarak. (Farsça)

pas

 • Gecenin sekizde biri. (Farsça)
 • Gözetleme, bekleme. (Farsça)
 • Keder, hüzün, gam. (Farsça)
 • İç sıkıntısı. (Farsça)

pejman

 • Pişman, nâdim. (Farsça)
 • Kederli, hüzünlü. (Farsça)

perişan

 • Dağınık, karışık. (Farsça)
 • Bozuk, tertibsiz, düzensiz. (Farsça)
 • Kederli, hüzünlü, kaygılı. (Farsça)

rah

 • Zan, sanma. Kaygı, keder. (Farsça)

rahat

 • Üzüntüsüz, tasasız, kedersiz bir halde olmak. İstediği her şeyi bulup telâşsız olmak. Müsterih.
 • Dinlenmek.
 • El ayası.

renak

 • Mastar.
 • Suyun bulanık olması.
 • Kederli olmak, mükedder olmak.

rencidegi / rencidegî

 • İncinip hatırı kırılmış olma. (Farsça)
 • Dertlilik, kederlilik. (Farsça)

renciş

 • Sızlanış, inciniş, eziyet ve sıkıntı veriş. Keder. (Farsça)

riyazet

 • Nefsi kırma. Fani şeylerden nefsini çekerek kanaat içinde yaşamak.
 • Bir hastalıktan dolayı veya nefsini terbiye maksadıyla çok yemek ve içmeyi terkederek faydalı fikirlerle, ibadet ve ilimle meşgul olmak. Az gıda ile yaşamak.
 • İdman.

safa-bahş

 • Eğlendiren, rahatlandıran, kederi def'eden, hatırı hoş eden. (Farsça)

se'met

 • Kederli olmak. Melül olmak.
 • Bıkmak, usanmak.

şecb

 • Helak etmek, mahvetmek.
 • Kederlenmek, tasalı olmak.

şecen

 • (Çoğulu: Eşcân-şücun) Dal, budak, kol.
 • Hâcet, ihtiyaç.
 • Keder, hüzün.

şecv

 • Gam, gussa. Keder.
 • Tezyin-i savt. Yâni sesi güzelleştirmek.

sedem

 • Hüzün, keder, tasa.
 • Nedâmet, pişmanlık.

şefkat

 • Başkasının kederiyle alâkalanmak, acıyarak sevmek. Yardıma, sevgiye muhtaç olanlara karşılıksız olarak merhamet ve sevgiyle yardıma koşmak. Karşılıksız, sâfi, ivazsız sevgi beslemek.

sevaiye

 • Yaramaz olmak.
 • Kederli ve gamkin olmak.

sevda

 • Fazla sevgi sebebiyle meydana gelen bir çeşit hastalık. Aşk. (Farsça)
 • Hırs. Tama. (Farsça)
 • Heves, istek. (Farsça)
 • Siyah. (Farsça)
 • Balgamdan, kandan ve safradan başka vücuddan çıkan bir nevi ifrazat. (Farsça)
 • Gam. Keder, Sıkıntı. (Farsça)

şikestebal / şikestebâl

 • Kanadı kırık, kırık kanatlı. (Farsça)
 • Mc: Kederli, üzgün. (Farsça)

şikestedil

 • Gönlü kırık, mahzun, kederli, hüzünlü. (Farsça)

sugvar

 • Kederli, acılı. (Farsça)

sütuh

 • Yorgun, bezgin. (Farsça)
 • Sıkıntılı, kederli. (Farsça)
 • Beceriksiz. (Farsça)

taha'

 • Yüksek bulut.
 • Gam, hüzün, keder.

tahazzün

 • Kederlenmek, hüzünlenmek. Birine acımak. Mükedder olmak.

tahyib

 • (Haybet. den) Eli boş, kederli ve mahrum kılma.

tahzin

 • (Hüzn. den) Kederlendirme, tasalandırma.
 • Hazin hazin Kur'an-ı Kerim okuma.

tarah

 • (Çoğulu: Etrâh) Tasa, keder, hüzün, melâlet.

tase

 • Tasa, keder, kaygı. (Farsça)

te'sir

 • Bir şeyde eser ve nişane bırakma.
 • Vasıfları ve halleri değiştirme.
 • İşleme, dokuma, iz bırakma.
 • İçe işleme.
 • Kederlenme.

teellüm

 • Elem duyma. Kederlenme. Tasalanma.

teellümat / teellümât

 • Elemler, kederler, tasalanmalar.

teessüf

 • Eseflenmek. Kederlenmek.
 • Beğenmemek ve râzı olmadığını ifade etmek.

teessür

 • Kederli ve üzüntülü olarak içlenmek. Üzülmek.
 • Te'sir altında kalmak.
 • Kederlenmek.

teessür-bahş

 • Hüzün veren, keder veren, tasaya düşüren. (Farsça)

tekdir / tekdîr

 • Azarlamak.
 • Kederlenme.
 • Bulanık etme.
 • Mektebde talebeye verilen ve siciline geçirilen bir ceza. Ta'zir.
 • Azarlama, kederlenme.

tekeddür

 • Bulanık olma.
 • Kederlenme.
 • Bulanıklık, kederlenme.

telehhüf

 • Mahzun olmak. Hasret ve kederle yanıp yıkılmak. Ah çekmek.

telh-kam / telh-kâm

 • "Damağı acı": Kederli, dertli. (Farsça)

temaşagah / temaşagâh

 • Gam ve kederi defetmek için gezip seyredilecek yer. Eğlence mahalli. (Farsça)

tenezzüh

 • Uzaklaşmak.
 • Gezinti. Bağ ve bahçe gibi yerlere gam ve kederi izale için çıkmak.
 • Kusur, pislik ve ayıptan uzak olmak.

teng

 • Dar, sıkıntılı, melul, kederli. (Farsça)
 • Kıtlık. (Farsça)

tengis

 • (Nags. dan) Hayatını tasalı, kederli kılmak.

terah

 • Gam, keder, acı.

teselli / tesellî

 • Avunma. Kederli ve gamlı olan bir kimseyi söz ve nasihatle ferahlandırma.
 • Kederli ve gamlı olan bir kimseyi söz ve nasihatle rahatlatmak.

teslib

 • Soyunmak.
 • Gammazlık.
 • Erkeği ölen kadının, keder esvâbı giymesi.

tesriye

 • Gam ve kederi bırakma. Kederi yok etme.

tevekkül

 • İşi başkasına ısmarlamak.
 • Sebeblere tevessül ettikten sonra neticesini Allah'a bırakmak. Allah'tan gelene razı olmak. Kendine ait vazifeyi yaptıktan sonra neticelerini Allah'dan istemek. Kadere razı olmak. Hakka güvenmek.
 • Yeis ve kederden uzak olmak.
 • Âcizlik göstermek

üf

 • Kulak kiri.
 • Tırnak arasında olan kir.
 • Hüzün ve kedere işaret eden kelime.

valih / vâlih

 • Keder ve hüzünle aklı gitmiş, şaşırmış, hayrette kalmış.

vicdan-suz

 • Acı ve keder veren, kalb yakan, vicdânen çok ıztırab verici. (Farsça)

viran

 • Yıkık, harap. (Farsça)
 • Mc: Kederli, üzgün, gamlı. (Farsça)

vücum

 • Tiksinme, iğrenme.
 • Darılma, küsüp susma.
 • Göğüse vurma.
 • Kederli olma.

yais

 • (Ye's. den) Ümitsiz, kederli, me'yus.

ye's-efza

 • Kederi, ye'si ve elemi artıran.

yüus

 • (Tekili: Ye's) Yeisler, ümitsizlikler, kederler.

zarra' / zarrâ'

 • (Darrâ') Şiddet. Keder, mihnet, sıkıntı.

zer'

 • Ölçmek.
 • Kederli ve tasalı olmak.
 • Kalb.
 • El yaymak.
 • Kudret, kuvvet, tâkat.

zev'

 • Ölüm sebebiyle gelen sıkıntı, keder.

zeval-i elem

 • Acı ve kederin sona ermesi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın