LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kazanç ifadesini içeren 64 kelime bulundu...

aidat

 • (Tekili: Aide) Gelirler, kazançlar.
 • Resim, vergi. İrad. Belirli sürelerde bir derneğe ödenmesi taahhüd edilen para.

aide / âide / عائده

 • (Çoğulu: Avâid - Aidat) Kâr, kazanç, fayda, gelir.
 • Kâr, kazanç, gelir. (Arapça)

akar / عقار

 • Kazanç sağlayan mülk. (Arapça)

akarat / akarât / عقرات

 • Kazanç sağlayan mülkler, akarlar. (Arapça)

akont

 • Sonradan hesaplaşmak üzere bir borç veya kazanç hissesinden alacaklıya yapılan ödeme. (Fransızca)

ashab-ı yemin / ashâb-ı yemin

 • Ahid ve yeminlerinde sebât edenler. Kendi kazançlarından ziyâde Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ikrâmına kavuşacakları ümid edilenler. Allah'a itâatleri ve amelleri iyi olup ahirette amel defterleri sağ taraftan verilecek olanlar. Sağcılar. Mukaddesatçılar. Kur'an ve İmân yolunda Allah (C.C.) için çalışanl

batıl / bâtıl

 • Fânî, geçici, devamlı olmayan, yok olan.
 • Abes, boş, boşuna, sebebsiz yere, yok yere.
 • Hırsızlık, gasb, kumar gibi dînin helâl etmediği, izin vermediği kazanç yolu.
 • Şirk, putlara tapmak.

bezirgan / bezirgân

 • Mesleğini sadece kazanç için kullanan kimse, tüccar.

bikar / bîkâr

 • İşsiz, kazançsız.

ceda

 • Bol yağmur, rahmet.
 • Hediye, ihsan. İn'âm.
 • Avantaj, kazanç.

cem'iyyet

 • (Cemiyet) Topluluk, birlik. Hey'et.
 • Bir yere cem' olma.
 • Mânevi birlik teşkil eden cemaat.
 • Huk: Kazanç paylaşmaktan başka bir maksadla, ikiden ziyade şahsın ilim ve mâlumâtlarını ve faaliyetlerini devamlı bir şekilde birleştirmek suretiyle bir esas nizamnameye müstenid

deramed / derâmed / در آمد

 • Kazanç, gelir. (Farsça)

dest-keş

 • Gözleri görmeyen bir kimseyi ellerinden tutup dolaştıran. (Farsça)
 • Kazanç. Kâr. (Farsça)
 • Yay gibi elde kolaylıkla idare olunabilen şey. (Farsça)
 • Dilenci. (Farsça)
 • Bir işten vazgeçen. (Farsça)

dest-renc

 • El emeği. El ile yapılan iş. (Farsça)
 • Ücret, kazanç, kâr. (Farsça)

erbah

 • (Tekili: Ribh) Ribhler, faydalar, kazançlar, kârlar, gelirler.
 • Faizler.

faide / fâide / فائده

 • (Çoğulu: Fevaid) Kazanç, kâr, nef', menfaat. İstifadeye sebeb. Yararlılık, işe yarama.
 • Yarar, kazanç, fayda. (Arapça)

faiz / fâiz / فائض

 • Taşan. (Arapça)
 • Faiz, paradan elde edilen kazanç. (Arapça)

fayda / فایده

 • Yarar, fayda, kazanç. (Arapça)

fer'

 • Şube, kol. İkinci derecede olan. Dal budak.
 • Bir aslın neticesi.
 • Bir cemaatın şerefli ve daha meşhuru.
 • Kazancı olan mukayyed mal. Hâzır ve muhâfaza altında olan.
 • Yükseğe çıkmak ve iki nizalı olanın arasına girip ıslah etmek.
 • Asıl mes'eleden kollara ayrı

fevaid / fevâid / فوائد

 • Faydalar, menfaatler, kârlar, kazançlar.
 • Yararlar, faydalar, kazançlar. (Arapça)

ganimet / ganîmet / غنيمت

 • Savaşta düşmandan alınan her türlü eşya. (Arapça)
 • Bedelsiz kazanç. (Arapça)

hasılat / hâsılat / حاصلات

 • Herhangi bir işten elde edilen şeyler, gelir, kazanç, kâr.
 • Gelirler. Kazançlar. Elde edilenler. Kâr. Mahsul. Îrad.
 • Kazanç, gelir. (Arapça)

hasılat-ı safiye / hâsılat-ı sâfiye

 • Sâfi kazanç. Net kâr. Bütün masraflar çıktıktan sonra kazanç olarak geri kalan hâsılat.

hasılat-ı seneviyye / hâsılat-ı seneviyye

 • Senelik kazançlar, yıllık gelirler.

hazırlöp

 • Kabuğu içinde suda pişip katılaşmış yumurta.
 • Mc: Emek sarfetmeden elde edilen kazanç.

ihtikar / ihtikâr

 • Vurgunculuk; fazladan kazanç sağlamak amacıyla, hayat için zarurî olan ihtiyaç maddelerini satın alıp fiyatı artsın diye bir süre saklama.
 • Haksız kazanç, aşırı kâr, vurgunculuk.
 • Hakarete katlanmak.

irad / irâd / îrâd / ایراد

 • Varid kılmak. Getirmek. Söylemek.
 • Gelir. Kazanç. Bir mal veya mülkün getirdiği kazanç.
 • Gelir, kazanç.
 • Getirme, söyleme. (Arapça)
 • Gelir, kazanç. (Arapça)
 • Suâl îrad edilmek: Soru yöneltmek. (Arapça)

irbah

 • (Ribh. den) Fayda ve kazanç elde etme.
 • Fâize para verme.

kanaat / kanâat

 • Yeme, içme ve barınacak yer husûsunda bileğin emeği, alın teri ile kazanılana râzı olmak, başkasının kazancına göz dikmemek. Kanâat, çalışmayıp, sâdece eline geçeni kullanmak, tembel oturup, başka bir şey aramamak değildir. Aksine hırslı hareketlerden kaçınıp, gönül huzûru ile yaşamaktır.

kar / kâr

 • İş. Güç. Amel. Fiil. Temettü'. (Farsça)
 • Kazanç. (Farsça)
 • Para kazancı.

kasib / kâsib

 • Kazanç sahibi. Kazanmak için çalışan. Kesbeden. Marifet için çalışan.
 • Kesbeden, kazanan, kazanmak için çalışan, kazanç sahibi.

kesb

 • İnsandaki seçme hareketi, istek, ihtiyâr. İsteğin uygulama safhasına sokularak ortaya konulması.
 • Kazanmak, kazanç.
 • Kazanç. Çalışmak. Sa'y ve amel ile kazanmak. Elde etmek. Edinmek. Kazanç yolu.
 • Fık: Bir insanın kendi kudret ve iktidarını bir işe sarfetmesi.
 • Kazanma, kazanç, edinme.
 • Geçimi sağlama için kullanılan âlet veya iş.

kisb ü kar / kisb ü kâr

 • Kazanç, iş güç.

kötü din adamı

 • İlmini dünyâ kazancına, mala, mevkîye kavuşmaya vâsıta eden, ilmi ile amel etmeyen, insanları ibâdete ve âhirete yönelmeye teşvik etmeyen din adamı.

kumar

 • Para vs. karşılığında oynanılan oyun. Meşru bir ihtiyacın karşılanması için bir çalışma sonucu olmadan piyango ve şans oyunları gibi haram yollarla kazanç elde etmektir. Dinimizde böyle oyunların her türlüsü haramdır.

mekasib / mekâsib

 • (Tekili: Mekseb ve Meksib) Kazançlar. Kazanç yer ve araçları. Kesbedilen ve kazanılan yerler.

mekseb

 • (Çoğulu: Mekâsib) (Kisb. den) Kazanç, gelir.
 • Kazanç yeri. Kazanç vasıtası.

meksub

 • İrade ile elde edilmiş olan; kazanım, kazanç.

merabih

 • (Ribh. den) Ticâretten elde edilen kazançlar.

mübzi'

 • Kârı ve kazancı tamamen kendisine kalmak üzere birine sermaye veren.

mukaraza

 • Kazanca ortak olup zararı sermâyeye ait olmak üzere bir kimseye belirli bir miktar sermaye verme.

mükatib / mükâtib

 • Mektup yazan. Mektuplaşan.
 • Fık: Köle veyâ câriyesinin azâd edilmesini bir kazanca veya bir müddete bağlayan efendi.

mülk / ملك

 • Yurt. (Arapça)
 • Kazanç getiren taşınmaz. (Arapça)

müreccil

 • Kazancı.

müstebdı'

 • Kazancı, kârı kendine yani veren kişiye âit olmak üzere sermaye verilen kimse.

müstefiz

 • (Feyz. den) İstifaze eden, feyz alan. Kazanç sâhibi olan.

mut'a

 • Geçici kazanç.
 • Şiilere mahsus süresi belirlenmiş nikah.

müt'a

 • Muvakkat kazanç.
 • Gayr-ı şer'i olan bir nikâh.
 • İntifa', faydalanma.

müzaraa

 • Ziraat üzerine yapılan işler, ekincilikle ilgili olarak yapılan işler.
 • Toprağa, çalışmağa ve kazanca ortak olmak üzere kurulan şirket.

rabih

 • (Ribh. den) Kârlı, kazançlı, faydalı.

ribah

 • (Tekili: Ribh) Kazançlar, kârlar, ticaretten elde edilen kârlar.

rıbh

 • Kâr, kazanç.

ribh

 • Kâr, kazanç.
 • Fâiz.
 • Kazanç, kâr.
 • Kazanç.

ribh-i ticari / ribh-i ticarî

 • Ticaret kazancı.

şehid-i dünya / şehîd-i dünyâ

 • Allah rızâsı için cihâd etmeye, savaşmaya niyet etmeyip, dünyâ kazancı için harb eden kişi. Dünyâ şehîdi.

servet-i riba / servet-i ribâ

 • Faizle elde edilmiş servet, kazanç.

şevk-i kesb

 • Bir kazanç elde etme şevk ve gayreti.

sud / sûd / سود

 • Kâr, faide, kazanç. (Farsça)
 • kâr, kazanç. (Farsça)
 • Yarar. (Farsça)

sudmend

 • Kazançlı, faydalı, kârlı. (Farsça)

temettü / تمتع

 • Kazanç, kâr. (Arapça)

temettuat / temettuât

 • (Tekili: Temettu') Kârlar, kazançlar, faydalar.

ulema-i su / ulemâ-i sû

 • Kötü âlimler; insanları doğru yoldan saptıran, ilmini dünyâ kazancına, mala ve mevkîye kavuşmaya vâsıta eden din adamları.

üşabe

 • Irkı, nesebi karışık adam.
 • Karışık cemaat.
 • Rüşvet ve hırsızlık gibi yollarla elde edilen kazanç.

varidat / vâridât / واردات

 • Kazanç, gelir. (Arapça)

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR