LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kaye ifadesini içeren 179 kelime bulundu...

ahabir

 • (Tekili: Ahbâr) Hikâyeler.
 • Rivayetler.

ahsenü'l-kasas

 • Kıssaların, hikâyelerin en güzeli.
 • Yusuf Sûresi.

arzu

 • Meşhur halk hikâyelerinden olan Arzu ile Kamber hikâyesinin kadın kahramanı.

bilaşikayet / bilâşikâyet / بلاشكایت

 • Şikayet etmeden. (Arapça)

damen-gir

 • Eteğe yapışan, etek tutan. (Farsça)
 • Dâvacı, hasım, şikâyetçi. (Farsça)

damengir / dâmengîr / دامن گير

 • Davacı, şikayetçi. (Farsça)
 • Eteğe sarılan. (Farsça)

dasıtan / dâsıtân

 • Destan, meşhur hikâye.

dasitane-i aşk / dâsitâne-i aşk

 • Aşk hikâyesi ve destanı.

dastan / dâstân / داستان

 • Destan. (Farsça)
 • Hikaye. (Farsça)
 • Masal. (Farsça)

dehrin şikayeti / dehrin şikâyeti

 • Zamandan, çağdan şikâyetçi olma.

destan / destân / دستان

 • (Tekili: Dest) Eller. (Farsça)
 • Hikâyeler, masallar. (Farsça)
 • Hile, tezvir, mekir. (Farsça)
 • Meşhur Zâloğlu Rüstem'in babasının nâmı. (Farsça)
 • Kahramanlık hikâyesi.
 • Hikaye. (Farsça)
 • Destan. (Farsça)
 • Masal. (Farsça)

divan-ı hümayun / divan-ı hümâyun

 • Halkın dâva ve şikâyetlerinin dinlenip halledildiği, devlet meselelerinin görüldüğü padişah huzuru. Bu mecliste; sadrazam, şeyh-ül İslâm, kazaskerler, defterdarlar ve sair büyük devlet ricali bulunurdu. (Farsça)

efsane / efsâne

 • Masal. Uydurulmuş yalan hikâye.
 • Uydurulmuş hikâye, mitoloji.

efsane-perdaz

 • Hikâye yazan, masal uyduran, meddah, romancı. (Farsça)

ekasis

 • (Tekili: Kıssa) Kıssalar, ibretli hikâye ve dersler.

el-aman

 • Meded, aman, imdâd (mânasına olup yardım ve şikâyet edâtı olarak kullanılır).

eman / emân

 • Eminlik, korkusuzluk.
 • Aman dileme.
 • Şikayet.
 • Rica.

emsal / emsâl / امثال

 • (Tekili: Misâl) Denk. Benzer. Yaşları birbiriyle aynı olanlar.
 • Mat: Kat sayı.
 • (Mesel) Kıssalar, hikâyeler, romanlar, masallar, destanlar.
 • Hikayeler. (Arapça)
 • Masallar. (Arapça)

endar

 • Baştan geçen bir olay, vakıa, sergüzeşt, hikâye, kıssa. (Farsça)

endave

 • Sıvacı malası. (Farsça)
 • Şikâyet. (Farsça)

engare

 • Tamamlanmayan, eksik kalan iş, nakış veya taslak. (Farsça)
 • Hikâye, efsâne, roman, kıssa. (Farsça)
 • Başdan geçen bir olayı tekrarlama. (Farsça)
 • Hesap defteri. (Farsça)
 • Utanarak geri geri çekilme. (Farsça)

ennane

 • Çok inleyen ve çok şikâyetçi olan kadın.

enva-ı şekavet / envâ-ı şekavet

 • Türlü türlü şikâyetler, yakınmalar.

esatir / esâtir

 • İlk zamanlara ait uydurma hikâyeler. Masallar. Mitoloji.
 • Saflar. Sıralar.
 • Uydurulmuş hikâyeler, mitoloji.

eşku

 • (şekâ. dan) şikâyet ediyorum (mealindedir).

fesane

 • Asılsız hikâye. Masal. (Farsça)

fıkarat / fıkarât

 • (Tekili: Fıkra) Kıssalar, fıkralar, küçük hikâyeler.
 • Fasıllar, bölümler, kısımlar.
 • Cümleler, parağraflar.
 • Omurga kemiklerindeki boğumlar.

fıkarat-ı latife / fıkarât-ı latife

 • Hoş ve lâtif hikâyeler.

fıkarat-ı müntehabe / fıkarât-ı müntehabe

 • Seçkin hikâyeler.

fıkra

 • Yazıda bir bahis.
 • Parağraf.
 • Kanun maddelerinden her bir kısım.
 • Kısa haber.
 • Küçük hikâye.
 • Omurga kemiklerinin her biri.
 • Bend.
 • Kıssa.
 • Gazetelerde gündelik hâdiselerin kısaca yazılmış şekli.
 • Kısa yazı, küçük hikâye, nükteli hikâyecik.

fıkra-han / fıkra-hân

 • Hikâye söyliyen, fıkra anlatan. (Farsça)

gammaz

 • Birisine iftira ederek zarar veren. Münafık, fitneci.
 • Adamın ayıplarını arayıp gizli şikâyet eden.
 • Tersane kethüdalarına mahsus altı çifte kayık.

gerziş

 • Zulümden şikâyet etme. (Farsça)

gile / gîle

 • İki dağ arasındaki yol, vadi. (Farsça)
 • Şikâyet. (Farsça)
 • Üzüm tanesi. (Farsça)

gilemend / گله مند

 • Şikayetçi, sızlanan. (Farsça)

gille-mend

 • Şikâyet eden, halinden memnun olmayan. (Farsça)

haki / hakî / hâkî / حاكى

 • Anlatan. Hikâye eden.
 • Hikaye eden. (Arapça)

hame-i şekva / hâme-i şekvâ

 • Şikâyet kalemi. şikâyet yazan kalem.

helu'

 • Sabrı az, hırsı çok olan. Sabırsız olup her halini halka şikâyet eden insan.

hengame-gir / hengâme-gir

 • Meddah, oyuncu. Hikâye söyleyici, hokkabaz. (Farsça)
 • Diş macunu, leke tozu gibi şeyler satan çığırtkanlar. (Farsça)
 • Kavgacı, gürültücü. (Farsça)

hikayat / hikâyât / حكایات

 • Hikâyeler.
 • Hikâyeler, olaylar.
 • Hikâyeler.
 • Hikayeler, öyküler. (Arapça)

hikaye / hikâye

 • (Hikâyet) Bir hâdiseyi anlatmak. Anlatma.
 • Olmuş bir hâdise.

hikaye-i tarihiye / hikâye-i tarihiye

 • Tarihî hikâye.

hikaye-i temsiliye / hikâye-i temsiliye

 • Kıyaslamalı, analojik hikâye.

hikaye-nüvis / hikâye-nüvis

 • Hikâye ve roman yazarı. Hikâyeci, romancı. (Farsça)

hikaye-perdaz / hikâye-perdâz

 • Hikâye anlatan, hikâye ve roman söyleyen. (Farsça)

hikayet / hikâyet / حكایت

 • Hikâye.
 • Hikâye.
 • Öykü, hikaye. (Arapça)

hikayet-i ayani / hikâyet-i ayânî

 • Görürcesine hikâye etme, anlatma.

hüma kuşu / hümâ kuşu

 • Devlet kuşu. (Hikâyede: Gölgesi kimin başına düşerse o padişah olurmuş, derler. Hümâyun da buradan gelmiştir. Tayr-ı hümâyun, tâlih kuşu, uğur kuşu gibi isimlerle söylenir.)

hurafe / hurâfe / خُرَافَه

 • Uydurma hikâye ve rivayet.
 • Uydurma, bâtıl inanış. Masal. Efsane. Yalan hikâye.
 • Uydurma hikâye.

hüsn ü aşk

 • Güzellik ve muhabbet:
 • şeyh Galib'in manzum hikâyesi.

i'tab

 • Şikâyeti kendisinden def' ile razı ve hoşnud etmek. Hoşlandırmak.
 • Hışım etmek.

iktisas

 • Birinin izinden, ardından gitmek.
 • Kısas istemek. İntikam almak.
 • Kıssa.
 • Hikâyeyi veya bir haberi doğruca söylemek.

ilallah-il müşteka

 • Şikâyet Allah'adır. Allaha şikâyet edilir.

insan-ı müşteki / insan-ı müştekî / اِنْسَانِ مُشْتَكِي

 • Şikâyet eden insan.
 • Şikâyet eden insan.

işka'

 • Şikâyet ettirme.
 • İntikam alma, öç alma.
 • Darıltma, gücendirme.

ism-i tafdil

 • Renge, şekil ve vasfa dâir (ef'al) vezninde olan mutlak ve uzuv noksanlığına delâlet etmemek üzere mukâyeseli üstünlük ifâde eden sıfatlardır. Daha büyük, en büyük, daha küçük, en küçük, en güzel, daha güzel gibi mânâlara gelir. (Kebir kelimesinin ism-i tafdili: Ekber; sağir kelimesinin ism-i tafdil

israiliyat

 • Zamanla hurafeye inkılâb etmiş, Yahudilikten kalma haberler, hikâyeler. İsrail oğullarına mahsus hikâyeler, hâdiseler.

iştika' / iştikâ'

 • (Şekva. dan) Şikâyet etme, şekvada bulunma.

jurnal

 • İlk önce gazete ve rapor mânasına kullanılırken sonradan "hükümete ihbar" gibi olan hâdiselere denilmeğe başlandı. İhbar, şikâyet, polis raporu. İnsanı kötüleyerek verilen haber veya rapor. (Fransızca)

kasas

 • Haber vermek. Hikâye etmek, anlatmak.
 • Tetebbu' etmek.
 • Tıb: Göğüs kemiği. Göğüs ortası.
 • Kıssalar, hikâyeler.

kays

 • Leylâ ile Mecnun hikâyesinin erkek kahramanı olan Amirinin adı.
 • Süngü miktarı.

kısas

 • Kıssalar. Fıkralar. Hikâyeler.
 • Kıssalar, hikayeler. (Arapça)
 • Kıssalar, hikâyeler.

kısas-ı meşhure

 • Meşhur kıssalar, hikâyeler.

kıssa

 • Fıkra. Hikâye. İbret verici hikâye. Vak'a. Mâcerâ. Rivâyet.
 • İbretli hikâye.
 • İbretli hikâye.
 • Anlatılan gerçek veya uydurma olay, hikâye.

kıssa-i acibe

 • Şaşırtıcı, hayrette bırakan ibretli hikâye.

kıssa-i meşhure

 • Meşhur ibretli hikâye.

kıssa-i musa

 • Hz. Mûsâ'nın hikâyesi.

kıssa-i temsiliye

 • Temsil tarzındaki kıssa, ibretli hikâye.

kıssa-i yusuf

 • Hz. Yusuf'un kıssası, hikâyesi.

kıssagu / kıssagû

 • Hikâye ve kıssa anlatan. (Farsça)

kıssagüzar / kıssagüzâr

 • Hikâye anlatan kimse, masal söyliyen kişi. (Farsça)

kıssahan / kıssahân

 • Hikâye söyliyen, kıssa ve masal anlatan. (Farsça)

kıssaperdaz / kıssaperdâz

 • Hikâye düzen kişi. Kıssacı, masalcı. (Farsça)

kıssat / kıssât

 • (Tekili: Kıssa) Kıssalar. Hikâyeler.
 • Kıssalar, hikâyeler.

kıyas / قياس

 • Benzetmek, karşılaştırmak, mukâyese. İki şeyi birbiri ile karşılaştırmak. Benzeterek hüküm ve muhâkeme etmek.
 • Man: Doğru kabul edilen iki hükümden bir üçüncü hükmü çıkarmak.
 • Fık: İki belli şeyden birinin mahsus olan hükmünü, yâni, bu hükmün mislini, aralarındaki müttehid ille
 • Karşılaştırma, mukayese. (Arapça)

kıyas-ı maalfarık / kıyas-ı maalfârık

 • Birbirine benzemiyen şeyler arasında yapılan kıyas. Yani, doğru olmayan ve hakikata uymayan mukayese.

kıyas-ı temsili / kıyas-ı temsilî

 • Temsil tarzında yapılan mukayese.

leyla / leylâ

 • Çok karanlık gece.
 • Arabi ayların son gecesi.
 • Leylâ ile Mecnun hikâyesinin kadın kahramânı.
 • Leylâ ile Mecnun hikâyesinin kadın kahramanı.

macera-yı hayatiye

 • Hayat hikâyesi, yaşanan olaylar.

magazi

 • Muharebeye âit hikâyeler. Gazâ hikâyeleri.
 • Savaşlar, muharebeler, gazalar.

mağazi / mağazî

 • Gaza hikâyeleri.

magza

 • Maksad, gaye, meram, istek, arzu.
 • (Çoğulu: Magazi) Harb hikâyeleri. Muharebe ve gazaya ait hikayeler.
 • Savaş, muharebe, gaza, harb.

mahki / mahkî

 • Hikâye olunmuş. Anlatılmış. Rivayet olunmuş olan.
 • Hikâye olunan.

mahkiyun anh / mahkîyun anh

 • Anlatılan, söz konusu olan; hikâyenin konusu olan şey, kimse.

mahkiyyun anh

 • Kendisinden söz edilen; hikâye kahramanı.

meddah

 • (Mübalâga ile) Çok çok medheden, sena eden.
 • Edb: Taklidli hikâyelerle halkı eğlendiren hikâyeci.

megazi / megâzî

 • Harp tarihi, gazâlara (savaşlara) dâir bilgiler, menkıbeler, hikâyeler.

mekayis / mekayîs

 • Mikyaslar. Ölçüler.
 • Mukayeseler.

menakıb / menâkıb

 • (Tekili: Menkıbe) Menkıbeler. Hayat hikâyeleri.
 • Menkıbeler. Velîlerin, Allahü teâlânın sevgili kullarının güzel iş, hareket, söz ve kerâmetlerini konu edinen hikâye ve hâtıralar, bu hususta yazılmış kitapları. Menkabenin çokluk şeklidir.
 • Hayat hikâyeleri.

menkabe

 • Meşhur kimselerin ahvâline dair hayat hikâyesi. Kıssa. Hikâye. Menkıbe.

menkıbe

 • Bir zâtın güzel iş, söz ve hallerini, hayâtını konu edinen hikâye ve hâtıralar. Çoğulu menâkıbdır.
 • Meşhur kimselerin hallerine dair hayat hikâyesi; kıssa.
 • Hayat hikayesi.

mesel / مثل

 • Bir umumi kaideye delâlet eden meşhur söz. Ata sözü. İbretli ve küçük hikâye.
 • Dokunaklı ve mânalı söz.
 • Benzer. Misil.
 • Delil. Hüccet.
 • Örnek, benzer, nümune.
 • Dokunaklı ve mânâlı söz.
 • Yararlı hikâye.
 • Delil, hüccet.
 • Atasözü, küçük hikâye.
 • Örnek. (Arapça)
 • Özlü söz. (Arapça)
 • Öğretici hikaye. (Arapça)

meşka / meşkâ

 • Şikâyet etmek.

meşku / meşkû

 • Şikâyet etmek.

meşküvv

 • Kendinden şikâyet olunan.

misal

 • Bir şeyin benzer hali. Benzer. Örnek.
 • Düş. Rüya.
 • Ahlâk ve âdâbla ilgili kıssa ve hikâye.
 • Bir şeyin örneği ve sıfatı. Kısas.
 • Gr: İlk harfi harf-i illet olan (yani; elif, vav veyahut da yâ olan) fiil veya kelime.

mübteis

 • Mahzun, hüzünlü.
 • şikâyet edici, şikâyeti olan kimse.

muhadese

 • (Hadis. den) Konuşma. Birbirine hikâye söyleme.

muhakat

 • Müşabehet eylemek. Bir kimseyi taklid etmek.
 • Birbirine hikâye söylemek.

muhazara

 • (Çoğulu: Muhazarât) (Huzur. dan) Hatırda tutulan şeyler.
 • Tarihi ve edebi fıkra ve hikâyeler anlatma.
 • Konferans verme.

muhazarat / muhazarât

 • (Tekili: Muhazara) Akılda tutulan faydalı bilgiler veya hikâyeler.

mükayele / mükâyele

 • (Mükâyelet) Bir kimsenin davranışına aynıyla karşılık verme.
 • Ölçülmek.

mukayesat

 • (Tekili: Mukayese) Mukayeseler. Kıyas etmeler.

müsted'a-aleyh / müsted'â-aleyh

 • (Da'va. dan) Kendisinden şikâyet edilen kimse.

müşteka / müştekâ

 • Şikâyet olunan, kendisinden şikâyet edilen.
 • Şikayet olunan.

müşteka-anh / müştekâ-anh

 • Kendisinden şikâyet olunan kimse.

müşteki / müştekî / مشتكى / مُشْتَكِي

 • Şikâyette bulunan, şikâyetçi.
 • Şikayet eden.
 • Şikayetçi.
 • Şikayetçi. (Arapça)
 • Şikâyet eden.

müştekiyane / müştekiyâne

 • Şikayet edercesine.
 • Şikâyet ederek.
 • Şikâyet edercesine, şikâyet eder gibi. (Farsça)

müstemend

 • Gamlı, kederli, mahzun.
 • Şikâyet eden.

müsül-i faraziye

 • Farazî temsiller, hikâyeler.

müsül-ü faraziyye

 • Farazî temsiller, hikâyeler.

mutayebat

 • (Tekili: Mutâyebe) Eğlenceli hikâyeler. Fıkralar.
 • Şakalaşmalar, lâtife yapmalar.

mutazallim

 • (Çoğulu: Mutazallimîn) (Zulm. den) Kendisine yapılan haksızlık ve zulümden şikâyet eden, sızlanan.

mutazallimin / mutazallimîn

 • (Tekili: Mutazallim) (Zulm. den) Sızlananlar. Kendilerine yapılan haksızlık ve zulümden dolayı şikâyet edenler. Tazallüm edenler.

mütemessil

 • Bir şeye benzeyen, bir şeyin suretine giren, cisimlenip görülen.
 • Kıssa, hikâye anlatan.

müteşaki

 • Birbirlerine hallerinden şikâyet edenlerin beheri.

müteşekki / müteşekkî / متشكى

 • Şikâyet eden, sızlanan, şikâyetçi, teşekki eden.
 • Sızlanan, şikayetçi.
 • Şikâyet eden; itiraz eden.
 • Şikayetçi. (Arapça)

mütezallim

 • Şikâyet eden şikayetçi.

nakkal

 • (Nakl. dan) Nakledici.
 • Hikâyeci. Hikâye anlatan.

nakl

 • Bir şeyi başka bir yere götürmek, taşımak, yer değiştirmek.
 • Anlatmak, duyduğu bir şeyi başkasına hikâye etmek, rivâyet etmek.
 • Bir dilden başka dile çevirmek, terceme etmek.
 • Eski mest ve çizme.
 • Yırtık elbiseyi yamamak.

nakl-bend

 • Hikâyeci. Masal uyduran. (Farsça)

naklen

 • Nakil yoluyla. Anlatmak veya hikâye etmek suretiyle.

nedim / ندیم

 • (Çoğulu: Nedmân - Nüdemâ) Sohbet arkadaşı, meclis arkadaşı.
 • Tatlı konuşan. Güzel hikâye anlatan.
 • Büyük kişileri hikâye ve fıkralarıyla eğlendiren.
 • Padişahların ve yüksek rütbeli devlet ricalinin sohbet arkadaşı. (Arapça)
 • Güzel hikaye anlatan. (Arapça)

nekre-gu / nekre-gû

 • Tuhaf hikâyeler fıkralar anlatan. Gülünç sözler söyleyen. (Farsça)

nukul

 • Nakiller, rivâyetler. Başkasından anlatılanlar. Hikâyeler.

ravi / râvi / راوی

 • Rivayet eden. (Arapça)
 • Anlatan, hikaye eden. (Arapça)

ravi-i kıssa

 • Bir hâdiseyi hikâye eden. Hikâye anlatan.

raviyan

 • (Tekili: Râvi) Rivayet edenler. Hikâye anlatanlar.

rivayet / rivâyet / روایت

 • Hikâye edilen hâdise veya söz.
 • Bir hâdisenin başkalarına anlatılması.
 • Peygamberimiz'den (A.S.M.) işittiklerini veya sahabeden duyduklarını birisinin başkasına anlatması.
 • Kuyudan halk için su çekmek.
 • Hikâye edilen, anlatılan, hadîs nakli.
 • Nakletme, hikaye etme. (Arapça)
 • Söylenti. (Arapça)

roman

 • Hayalî veya hakiki, kitap halinde yazılmış büyük hikâye.
 • Eski Roma devletinin diline de Roman denirdi.

ruvat

 • (Tekili: Râvi) Hikâye edenler. Rivayet edenler.

sa'di / sa'dî

 • (M. 1193-1291) Şiraz'da doğmuş büyük bir İran şâiridir. Gülistan ve Divan'ında bol bol temsilî hikâyeler kullanmıştır.
 • Saadete, uğura mensub.

sabir

 • Tahammül eden, sabreden, bekleyen. Zorluğa karşı göğüs geren, hâlinden şikâyet etmeyip acı ve sızıya katlanan. Belâ ve musibete karşı şikâyet etmeyip Allah'a (C.C.) şükreden.

sabr-ı cemil / sabr-ı cemîl

 • Başa gelen belâ ve musîbetten dolayı feryad etmeden, insanlara şikâyette bulunmadan yapılan sabır, gösterilen tahammül.

şaki / şâkî / شاكى / شَاكِي

 • Şikâyet eden.
 • Ağlayan.
 • Hiddetli ve şevketli.
 • Şikayetçi, şikâyet eden.
 • Şikayetçi. (Arapça)
 • Şikâyet eden.

şathiyyat

 • Alaylı ve eğlenceli fıkra veya hikâyeler.

şeka'

 • Şikâyet.

şekaya

 • Şikâyetler. Memnuniyetsizlikler.

şekevat

 • (Tekili: şekve) şikâyetler.

şekva / şekvâ / شكوا / شَكْوَا

 • Şikâyet, âciz kaldığını ve zayıflığını haber vermek.
 • Su kabının ağzını açmak.
 • Şikayet.
 • Şikâyet, sızlanma.
 • Şikayet, sızlanma. (Arapça)
 • Şekvâ etmek: Şikayet etmek. (Arapça)
 • Şekvâ eylemek: Şikayet etmek, sızlanmak. (Arapça)
 • Şikayet.

şekva eden / şekvâ eden

 • Şikâyet eden.

şekva etme / şekvâ etme

 • Şikâyet etme.

şekvacı / şekvâcı

 • Şikayetçi.

şekvalanmak / şekvâlanmak

 • Sızlanmak, şikayetçi olmak.

şekvalı / şekvâlı

 • Şikayetli.

şekvaname / şekvâname / şekvânâme

 • Şikâyet yazısı.
 • Şikâyet mektubu, yazısı.

şekve

 • Şikâyet etmek.
 • Siyahça oğlak derisi.

semer

 • Geceleyin kıssa söylemek, hikâye anlatmak.

semir

 • Arkadaş, refik.
 • Gece anlatılan kıssa ve hikâye.

serencam-ı hidayet / serencam-ı hidâyet

 • Hidâyetin hayat hikayesi.

sergüzeşt-i hayat

 • Hayat hikâyesi.

şika

 • (Tekili: Şekve) Şikâyetler, sızıltılar.

şikayat / şikâyât / شكایات

 • (Tekili: Şikâyet) Şikâyetler.
 • Şikâyetler.
 • Şikayetler. (Arapça)

şikayet / şikâyet / شكایت

 • Sızlanma, şikayet. (Arapça)

şikayetname / şikâyetnâme / شكایت نامه

 • Şikayet mektubu. (Arapça - Farsça)
 • Şikayeti konu alan yapıt. (Arapça - Farsça)

simer

 • (Çoğulu: Esmâr) Kıssa, hikâye.
 • Akşamdan sonra olan.

şükat

 • (Tekili: şâki) şikâyet edenler, şikâyetçiler.

tafdil

 • Bir şeyi üstün kılmak. Birisini ötekisinden mühim görmek.
 • Gr: Bir şeyi "en üstün, daha üstün daha çok, en iyi, daha iyi" gibi mânâ ifâde etmesi için mukayese ve üstünlük gösteren ismini söylemek ki, buna "ism-i tafdil" denir. Ef'al () vezninde; efdal (daha faziletli), ekber; (en büyü

tahkiye

 • Hikâye etme.
 • Tahkiye etmek: Anlatmak, hikaye etmek.
 • Anlatmak. Hikâye etmek.

takahhül

 • Şikâyet etmek.

takva / takvâ

 • "Vikâye"den. Allah'ın emirlerini tutup, yasaklarından kaçınmak.

tarihçe

 • Hayat hikayesi.

tarihçe-i hayat

 • Hayat hikâyesi.

tarihçe-i hayat-ı maneviye / tarihçe-i hayat-ı mâneviye

 • Mânevî hayat hikâyesi.

tazallüm

 • Bir haksızlıktan sızlanmak. Şikâyet etmek.
 • Birinin hakkını veya malını gasbetmek.
 • Mazlum olmak.
 • Zulmü kendi nefsine isnad etmek.

tazallüm-i hal / tazallüm-i hâl

 • Kendine yapılan bir hâlden, hareketten dolayı sızlanmak. Hâlinden şikâyet etmek.

tazallum-u hal / tazallum-u hâl

 • Mazlum olduklarını anlatmak, zulme uğradıklarını şikâyet etmek.

teşaki

 • (Şekvâ. dan) Birbirinden şikâyet etme.
 • Dertleşme.

teşekki / teşekkî

 • Şikayet etme.
 • (Çoğulu: Teşekkiyât) Şekvada bulunma. Kötü ahvalini ihbar ile şikâyet etme.
 • Şikâyet.

teşekki eden / teşekkî eden

 • Şikâyet eden.

teşekkiyat

 • Şikâyetler.
 • Şikayet etmeler.

teşekkiyat-ı firak / teşekkiyât-ı firâk

 • Ayrılıktan gelen şikayetler.

tezallüm

 • Birisinin zulmünden şikâyet etme.

umur-u izafiye / umur-u izâfiye

 • Birbirisiz olmayan ve birbirine nisbet ve mukayese ile anlaşılan vasıflar. (Meselâ: Karanlık olmasa, aydınlığın bilinmemesi gibi)

üsture / üstûre

 • Edb: Efsane, uydurma hikâye demek olan "esâtir" kelimesinin müfredidir.
 • Efsane, uydurma hikâye, mitoloji.

vaki / vâkî

 • (Vikaye. den) Saklayan, koruyan, vikaye eden, esirgeyen.
 • Önleyici tedbir veya ilaç.

vamık

 • Seven. Âşık, sevdalı.
 • Meşhur bir hikâyede Azra'nın âşığının ismi.

vikaye / vikâye / وقایه

 • Koruma. (Arapça)
 • Vikâye etmek: Korumak, esirgemek, kayırmak. (Arapça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın