LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Karşılıklı ifadesini içeren 166 kelime bulundu...

anese

 • Ünsiyet etmek. Karşılıklı görüşmek, arkadaş olmak, yakınlık göstermek. (Vahşetin zıddı)

ara-i mütekabile / ârâ-i mütekâbile

 • Karşılıklı görüşler.

becayiş

 • Karşılıklı yer değiştirme, değiş-tokuş.

becayiş-i mekani / becâyiş-i mekânî

 • Karşılıklı yer değiştirme.

bilanço

 • ing. Ticarî bir müessesenin muayyen bir devre sonunda alacak verecek durumunu göstermek üzere meydana getirdiği cetvel.
 • Mc: Herhangi bir işte belirli bir müddet sonundaki iyi ve kötü neticelerin karşılıklı durumu.

bilmukabele

 • Karşılıklı. Karşılık olarak. Mukabil olarak.

boşanmak

 • Eşi ile olan nikâh bağını bozmak. Eşinden ayrılmak. (Medeni kanun, boşama yetkisini mahkemeye bırakmıştır. İslâm dini evlenmeyi Allah'ın emirleri dahilinde karşılıklı rızaya bağlı hür bir sözleşme olarak gördüğünden kadınla erkek boşanma yetkisinin kimde olacağını da kararlaştırabilirler. İsterlerse (Türkçe)

elips

 • Odaklar adı verilen sabit iki noktasından uzaklıkları toplamı sabit olan noktaların gösterdiği kapalı eğridir. Eğri ve kapalı bir geometrik şekildir. Karşılıklı iki tarafından genişlemiş bir çemberi andırır. (Fransızca)

emniyet-i mütekabile

 • Karşılıklı güven.

halif

 • Karşılıklı olarak yapılan bir antlaşmanın şartlarını yerine getirmeye yemin eden, and içen, müttefik.

hürmet-i mütekabile

 • Karşılıklı saygı göstermek.

ihtica'

 • Karşılıklı olarak birbirini hicvetme.

iştibak

 • (Şebeke. den) Örülmek. Örgülenmek.
 • Karşılıklı birbirine geçmek.
 • Perişanlık.
 • Zâhir olmak.
 • Koz: Güneş battıktan sonra gökte kum taneleri gibi görünen karışık yıldızlar.

kadr

 • Bir alış-verişte karşılıklı olarak değiştirilen iki maldan herbirinin ölçek veya ağırlıkla ölçülen mal olmaları.

kanun-u mübareze

 • Karşılıklı mücadele, çatışma kanunu.

kıtal

 • Muharebe. Kavga. Öldüresiye yapılan karşılıklı harp.

medar-ı müfaharet

 • Karşılıklı övünç vesilesi, gurur sebebi.

merhamet-i mütekabile

 • Karşılıklı merhamet besleme.

mu'aşeret / mu'âşeret

 • İnsanların birbirleriyle görüşmelerinde ve işlerinde karşılıklı uymaları gereken usûller, kurallar.

muadat

 • Karşılıklı düşmanlık, karşılıklı husumet.

muadele

 • Müsâvilik, eşitlik. İki şey arasında mikdarca, vasıfca beraberlik.
 • Karşılıklı anlayış.
 • Adâlet.
 • Mc: Anlaşılmaz iş. Muammâ.

muadelet / muâdelet

 • Müsâvilik, denklik. Karşılıklı uygunluk. Eşitlik.
 • Eşitlik, denklik, karşılıklı denge ve uygunluk.

muahede / muâhede

 • Karşılıklı yeminleşme, anlaşma. Devletler arasında andlaşma.
 • Karşılıklı and içme, antlaşma.

muahid / muâhid

 • Belli şartlar çerçevesinde antlaşma yapan.
 • Karşılıklı anlaşma sonucu olarak İslâm devletine cizye ödeyen ve buna karşılık koruma altına alınan Müslüman olmayan kimse.

müanese

 • Dostane görmek, görüşmek. Karşılıklı ünsiyet etmek.

muaraza

 • Bir şeyden yan verip sapmak.
 • Biri ile yarışmak.
 • Birbirine karşı gelmek. Sözle karşılıklı mücadele. Söz mücadelesi.

muarefe / muârefe

 • Karşılıklı görüşme ve tanışma.
 • Gr: Nekre olmayan kelime. Muayyen ve harf-i târifli olmak.
 • Karşılıklı görüşme, tanışma.

muaşaka

 • Sevişme. Ziyadesiyle arz-ı muhabbet etme. Birbirini sevme. Karşılıklı aşk ve muhabbet.

muatat

 • Birbirine atâ etmek, karşılıklı hediyeleşmek.
 • Vermek.

mübahasat

 • (Tekili: Mübâhese) Mübâheseler. Bir şeye dâir iki veya daha fazla kimsenin kendi aralarında yaptıkları konuşmalar.
 • Bahse girişmeler. İddiâlı ve karşılıklı konuşmalar.

mübahase / mübâhase / مُبَاحَثَه

 • Karşılıklı konuşma, fikir belirtme, sohbet.
 • Karşılıklı konuşma.

mübahese

 • Karşılıklı konuşma, bahse giriş.

mübatana

 • Bir mevzu üzerinde karşılıklı çekişme.

mücameat

 • Karşılıklı iyi ilişkiler kurmak.
 • Cinsî münasebette bulunmak.

mücamelet

 • Karşılıklı olarak iyi muamelede bulunma. Güzel ve hoş geçinme.

mücaraha

 • (Cerh. den) Karşılıklı birbirini yaralama.

mücavebet

 • (Cevab. dan) Birbirine cevap verme, cevaplaşma, mektuplaşma. Karşılıklı cevap verme.

mücazebe

 • Karşılıklı birbirini çekme ve cezbetme.

müdaabe

 • (Müdâabet) Karşılıklı takılma, lâtife yapma, şakalaşma.

müdavele-i efkar / müdavele-i efkâr

 • Birbirinin fikirlerinden istifade ile karşılıklı konuşmak ve fikir alış-verişi yapmak. (Müdavele-i efkârdan bârika-i hakikat çıkar. N.Kemal)

müdavele-i hissiyat

 • Duyguların karşılıklı alışverişi.

müfadat-ı üsera / müfadat-ı üserâ

 • Eskiden muhârib iki kavmin karşılıklı olarak esirlerini değişmeleri.

müfahare

 • Karşılıklı övünme.

müfaharet

 • (Fahr. den) Karşılıklı övünme.

mugazebe

 • Karşılıklı olarak birbirini kızdırıp gazaba getirme.

muhabere

 • Haberleşme. Karşılıklı birbirine haber verme.

muhacat

 • (Hecv. den) Birbirini hicvetme. Karşılıklı olarak birbirlerini yerme.

muhacet

 • (Hecv. den) Karşılıklı olarak birbirini hicvetme, yerme.

muhadat

 • Hediyeleşmek. Karşılıklı olarak hediyeler vermek.

muharebe

 • (Çoğulu: Muharebât) Harbetmek. Karşılıklı cenk. Cidal.

muhasamet

 • Karşılıklı düşmanlık besleme.

muhaverat / muhaverât

 • (Tekili: Muhavere) Konuşmalar. Muhâvereler. Karşılıklı görüşüp konuşmalar.
 • Karşılıklı konuşmalar.

muhavere / muhâvere / مُحَاوَرَه

 • Karşılıklı konuşma.
 • Karşılıklı konuşma.

muhavere-i latife / muhâvere-i lâtife

 • Karşılıklı olarak yapılan güzel ve nükteli bir sohbet.

mukabele

 • Karşılık, karşılamak.
 • Mücadele.
 • Karşılaştırmak. Karşılıklı yapılan iş, karşılıklı yapılan okuma.
 • Camide Kur'ân-ı Kerimi okuyup halka dinletmek.
 • Yüz yüze olmak.
 • Düşmanın şerrinden kurtulmak ve onun şiddetini kaldırmak için onu yıldıracak tedbirde bulunm

mukabele ve muvazene

 • Terazinin iki kefesi gibi karşılıklı tartılma.

mükafele / mükâfele

 • Karşılıklı olarak birbirine kefil olma.

mükafil / mükâfil

 • Karşılıklı kefillerden herbiri.

mükaleme / mükâleme / مُكَالَمَه

 • Karşılıklı konuşma.
 • Karşılıklı konuşma. Anlaşma. Müzakere. Muhavere. Söyleşme.
 • Karşılıklı konuşma.

mükaleme-i kudsiye / mükâleme-i kudsiye

 • Karşılıklı kutsal konuşma.

mukaraa

 • (Kur'a. dan) Ad çekişme. Karşılıklı kur'a çekme.
 • Kılınç kullanarak döğüşmek. Cenkte, muharebede kahramanların birbiriyle vuruşmaları.
 • Bir şeyin taksiminde atışmak.

mukavele

 • Kavilleşmek. Karşılıklı anlaşmak. Sözleşmek.
 • Anlaşmada imzalanan ve karar altına alınanların yazıldığı kâğıt.

mükazebe / mükâzebe

 • (Kizb. den) Karşılıklı olarak yalan söyleme.

mülaane / mülâane

 • Karşılıklı beddua etme, ilenme, lânet etme.
 • Zevcesini (eşini) zinâ ile suçlayan erkeğin dört şâhit getirememesi hâlinde, zevcenin isteği üzerine eşlerin hâkim huzûruna çıkarak usûlüne uygun (âyet-i kerîmelerde bildirilen ifâdelerle) karşılıklı yemin etmeleri ve lânetleşmeleri.

mülakat / mülâkat

 • Karşılıklı görüşme.

mülatafe / mülâtafe

 • Lâtifede bulunma, espiri yapmak, edep sınırlarını aşmadan şaka ile takılma, karşılıklı şakalaşma.

mülatefe / mülâtefe

 • Karşılıklı lâtifede bulunma, espiri yapma.

mümalata / mümâlata

 • Bir şâir bir mısra, başka bir şâir de diğer bir mısra söylemek üzere karşılıklı şiir söylemek.
 • Karşılıklı şiir söyleme.

mümanea / mümânea

 • Karşılıklı menetme, ruhsat vermeyip önleme.
 • Karşılıklı engelleme.

mumatala

 • Sohbet eder gibi karşılıklı konuşma.

münaferat

 • Nefret etmeler, karşılıklı soğuk davranmalar.

münaferet / münâferet

 • Birbirinden kaçıp nefret etmek, karşılıklı huzursuzluk.
 • Adâvet, hased ve şeref cihetinde hakeme müracaat eylemek.
 • Birbiri ile müfahere eylemek.
 • Karşılıklı nefret.

münakale

 • Karşılıklı iletişim, etkileşim, alış-veriş.

münakare

 • Talep edişmek, karşılıklı istemek.

münakaşa

 • Mücadele. Münazaa. Karşılıklı sözle çekişmek. Bir mes'eleyi sormayı çok ileri götürerek çekişmek.

münakere

 • Kavga ve niza etmek.
 • Karşılıklı inkâr.

münaşede

 • (Neşide. den) Karşılıklı neşide söyleme.

münazara / münâzara

 • Karşılıklı konuşmak. İlmî ve kaideye uygun olarak yapılan münakaşa. Mübahese.
 • Doğruyu ortaya çıkarmak maksâdı ile karşılıklı olarak yapılan ilmî konuşma. Bir mes'eleyi belli kâideler dâhilinde karşılıklı inceleme, bir mes'ele hakkında yapılan karşılıklı konuşma.
 • Karşılıklı fikir alışverişi, ilmi tartışma.

murafaa

 • Karşılıklı hak iddia ederek konuşmak.
 • Bir dâvâ için birisini hâkim huzuruna celb ettirmek. Yüzleşerek muhakeme olunmak.

müşaare

 • (Şiir. den) Karşılıklı olarak birbirine şiir söylemek. Şiir yarışı.

müsabaka

 • Karşılıklı yarışma. Hangisinin ileride olduğunu anlamak için yapılan tecrübe, imtihan. Bir şeyde derece anlama için iki veya daha çok şahıslar arasında bazı şartlarla yapılan tecrübe.

musaberet

 • Karşılıklı sabır. Sabırlılık. Katlanmak.

müşacere

 • Sözle karşılıklı çekişme. Kavga, niza.
 • Birbirine ağaçla vurma.

musadakat

 • (Sıdk. dan) Karşılıklı dostluk.

müşafehe

 • Yakından karşılıklı konuşmak, karşı karşıya konuşmak.

musahabe / musâhabe

 • Karşılıklı sohbet etme, konuşma.

musahabet

 • Karşılıklı sohbet.

musalaha

 • Karşılıklı anlaşmak. Barışmak. Sulh akd etmek.

musalahat

 • (Tekili: Musâlaha) (Sulh. dan) Karşılıklı anlaşmalar. Barışlar.

müsalemet / müsâlemet

 • Karşılıklı barış içinde olma.

müşareket

 • Birbirine ortak olmak, ortaklık. Beraber olup bir iş yapmak.
 • Gr: İkili tarafın da isteğini bildiren fiil.
 • Karşılıklı anlaşma, birbirini anlama.

mutabaat

 • Karşılıklı anlaşma. Uyma tâbi olma. Bir şeye uyup muvafakat etme.

mütareke / متاركه / mütâreke / مُتَارَكَه

 • Bir mes'eleyi hal için bir şeyi terketmek.
 • Karşılıklı olarak anlaşmak, kuvvet ve silâhı bırakmak.
 • Bırakışma, karşılıklı silah bırakma. (Arapça)
 • Karşılıklı ateşkes.

mütarik

 • Karşılıklı olarak terkeden, bırakan. Mütâreke eden.

mütecavib

 • Karşılıklı cevap veren.

mütedahik

 • (Mütedahike) Karşılıklı gülüşen, tedahük eden.

mütedarib

 • (Darb. dan) Birbirine vuran karşılıklı vuruşan.

mütehasım

 • (Çoğulu: Mütehasımîn) (Husumet. den) Karşılıklı düşmanlık eden ve birbirine hasım olan.
 • Karşılıklı olarak dâvâ edenlerden herbiri.
 • Karşılıklı düşmanlık eden; karşılıklı olarak dâvâ eden.

mütehasımin / mütehasımîn

 • (Tekili: Mütehasım) Çekişenler, birbirlerine düşmanlık ve husumet edenler. Hasım olanlar. Karşılıklı dâva edenler.

mütekabil / mütekâbil / متقابل

 • Karşılıklı, bir diğerinin karşısında.
 • Karşılıklı.
 • Karşılıklı.
 • Karşılıklı. (Arapça)

mütekabile / mütekâbile / متقابله

 • Karşılıklı olan.
 • Karşılıklı davranış veya vaziyet.
 • Karşılıklı. (Arapça)

mütekabilen / mütekâbilen / متقابلا

 • Karşılıklı olarak, karşı karşıya.
 • Karşılıklı olarak. (Arapça)

mütekabiliyet

 • Karşılıklı vaziyet, karşılıklı durum.

mütekatı'

 • Karşılıklı kesişen, birbirini kesen.

mütekatil

 • (Katl. den) Karşılıklı olarak birbirine öldüren, katleden.

müterazi

 • (Rıza. dan) Karşılıklı olarak birbirlerinden hoşnut ve razı olan.

müteşatim

 • (Müteşâtime) Karşılıklı olarak birbirine söven.

muvafakat

 • Uygunluk. Uymak. Anlaşmak. Karşılıklı anlaşma. Râzı olma. Müsâade.

muvalat

 • Dostluk, karşılıklı sevgi. Yardım, koruma.
 • Dostluk, karşılıklı sevgi, koruma, yardım.

müvalat / müvâlât

 • Abdest alırken her uzvu ara vermeden birbiri ardınca yıkamak.
 • Dostluk, karşılıklı sevgi.Tebrik ile terdif ederim arz-ı hulûsu, Kalbimdeki sıdk u müvâlât senindir.

müvaseka

 • Ahdedişmek, karşılıklı yeminleşmek.

müvazat

 • Mukabele olmak, karşılıklı olmak.

müzahemet / müzâhemet

 • Karşılıklı olarak sıkıntı ve zahmet verme.

müzakerat

 • (Tekili: Müzâkere) Müzâkereler. Bir fikir hakkında karşılıklı görüşmeler. Bir arada muhtelif fikirleri beyan etmek.
 • Bir mesele hakkında karşılıklı görüş alışverişleri.

müzakere / müzâkere

 • Karşılıklı fikir alışverişi, görüşme.
 • Bir konuyu anlamak için karşılıklı konuşma, ders çalışma.

nakizeyn

 • Karşılıklı iki zıt şey.

nokta-i telaki / nokta-i telâki

 • Karşılaşma noktası. Uygun ve karşılıklı nokta. Buluşma noktası, yeri.
 • Münâsebet. Uygunluk.

rukbi / rukbî

 • İki kişinin karşılıklı olarak, öldükten sonra sâhib olmaları şartıyla birinin malını diğerine bağışlaması yâni sen ölürsen evin benim olsun, ben ölürsem evim senin olsun şeklindeki hibe.

semen-i müsemma / semen-i müsemmâ

 • Bâyi' (satıcı) ile müşterinin karşılıklı rızâ ile mebî (mal) için hakîkî kıymetine uygun olsun veya olmasın, tâyin ettikleri yâni uyuştukları bedel.

sened

 • Kuvvetli olabilecek söz.
 • Tapu.
 • Üzerine dayanılacak ve itimad edilecek şey. Mutemed. Melce'.
 • İki kişi veya çok kimseler arasındaki anlaşmayı tesbit eden ve karşılıklı imzalanan kâğıt, vesika.

siga-i hitap

 • Karşılıklı konuşma kipi.

sistem

 • Bir bütün meydana getirecek şekilde, karşılıklı olarak birbirine bağlı unsurların hepsi. (Fransızca)
 • İlimde bir bütün meydana getirecek esasların hepsi. (Fransızca)
 • Bir nizâm dâiresinde çalışan takım. (Fransızca)
 • Proğramlı çalışmak. (Fransızca)
 • Manzume. (Fransızca)

süreyya

 • Ülker (Pervin) yıldızı. Yedi (veya altı) yıldızlardır ki; ikişer ikişer karşılıklı dururlar ve Ayın geçtiği yerlere yakın görünürler. Gerdanlığa benzemesinden Felekiyâtta "Ikd-ı Süreyya" tabir edilir.

taarrüf

 • Karşılıklı anlaşma, tanışma.
 • Bir şeyi herkesin bilmesi.
 • Kendini hünerleriyle tanıttırma.

taarüf

 • Karşılıklı tanışma, birbirini tanıma.

tahabbüb

 • Karşılıklı sevgi gösterme.

tahacüz

 • Men'edişmek, karşılıklı engel olmak.

takas

 • Karşılıklı değişme.

tarafeyn

 • İki taraf, davada, karşılıklı iki hasım, her iki taraf.
 • İki taraf. İki nihayet.
 • Dâvada karşılıklı iki hasım. Her iki taraf.

tarz-ı mükaleme / tarz-ı mükâleme

 • Karşılıklı konuşma tarzı.

tasavül

 • Karşılıklı hamle etmek.

tavtiş

 • Karşılıklı olarak reddetmek.

teadud

 • (Adud. dan) Kol kola girme.
 • Birbirini tutma. Karşılıklı yardımda bulunma. Birbirine yardım etme.

teakub / teâkub / تعاقب

 • Birbirini izleme. (Arapça)
 • Teâkub etmek: Birbirini izlemek. (Arapça)
 • Teâkud etmek: Karşılıklı akitleşmek. (Arapça)

tearuz / teâruz / تعارض

 • Karşılıklı zıtlık, çelişme. (Arapça)
 • Teâruz etmek: Çelişmek. (Arapça)

teati

 • Karşılıklı alıp vermek.
 • Bir şeye el uzatıp almak. Hakkı olmayan şeye el uzatmak.
 • Fık: Pazarlıksız ve konuşmadan fiilen vâki olan mal alış verişi.

teatufat / teatufât

 • (Tekili: Teâtuf) Karşılıklı sevgiler.

tebadül

 • Birbirinin yerine geçmek. Karşılıklı değişmek. Trampa.

tebahi

 • Övünme, tefahur.
 • Muharebe edişmek, karşılıklı dövüşmek.

tecavüb

 • Cevaplaşma. Karşılıklı cevap verme.

tecazüb / tecâzüb

 • Karşılıklı çekicilik.

tedahük

 • Karşılıklı gülüşme.

tedavür

 • Sıra ile yapmak, bir şeyi karşılıklı yapmak.

tefaküh

 • (Fâkihe. den) Birbirlerine karşılıklı yemiş atma.
 • Mc: Şakalaşma.

tegabün

 • (Gabn. dan) Karşılıklı aldatma. Aldanma veya aldanmanın zuhuru.

tegayüz

 • (Çoğulu: Tegayüzât) Karşılıklı olarak kızışıp öfkelenme.

tehabbüb / tehâbbüb

 • Karşılıklı sevme.

tehatub

 • (Hatb. dan) Hitablaşma. Karşılıklı birbirine hitab etme.

tekabül

 • Karşılıklı olma. Bir şeyin karşılığı olma. Yüzleşme. Karşılık olma. Karşılama.
 • Tezat.
 • Karşılıklı olma.
 • Karşılıklı olma, bir şeyin karşılığı olma, yüzleşme, karşılık olma, karşılama.

tekaüd

 • Oturma. Fârig olma.
 • Karşılıklı oturma.
 • Emeklilik.

telaun

 • Birbirine karşılıklı lânet okuma.

telazum / telâzum

 • Karşılıklı gerektirme, birbirini gerekli kılma.

temasül / temâsül

 • Birbirinin aynısı olma, karşılıklı benzeyiş.

tenafür / tenâfür

 • Karşılıklı nefret.

tenasur

 • Yardımlaşma. Karşılıklı yardım etme.
 • Haberler birbirini tasdik eylemek.

terahün

 • Karşılıklı olarak rehin vermek.

terakus

 • Karşılıklı olarak oynaşıp raksetme.

terami

 • Oklaşmak, karşılıklı olarak ok atışmak.

tesakutan

 • Ardı ardına düşerek. Karşılıklı düşürmek suretiyle.

tesanüd

 • Karşılıklı yardımlaşma. Birbirine istinad etme.

tevazün

 • Denklik. Müvâzene hâsıl olmak. Aynı tartıda olmak. Karşılıklı iki taraf da vezinde müsâvi olmak. Denkleşmek.

uhuvvetkarane / uhuvvetkârane

 • Kardeşçesine, kardeş gibi olarak. Birlik, beraberlik ve karşılıklı sevgi ile. (Farsça)

vicahi / vicahî

 • (Vicahiyye) Yüzyüze olan, karşılıklı olan.

zabıt

 • Mahkeme, meclis gibi yerlerde söylenenlerin olduğu gibi yazılmışı.
 • Alâkalılarca yazılarak karşılıklı imzalanan, karşılıklı anlaşmayı bildiren yazı.
 • Yazı varakası.
 • Birçok kimselerce imzalanan rapor.

zıhar

 • İki şey arasında münasebet ve mutabakat meydana getirmek. İki şeyi birbirine mutabık eylemek. Arka arkaya, mukabil kılmak.
 • Karşılıklı yardımlaşmak.
 • Fık: Bir kocanın, karısını müebbeden mahremi olan birisinin bakması câiz olmayan bir yerine teşbih etmesi.Meselâ, bir adam karıs

zırar

 • Karşılıklı zarar vermek.