LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Karân ifadesini içeren 280 kelime bulundu...

müceddid / müceddîd

 • Yenileyici, kuvvetlendirici. İslâm dînini kuvvetlendiren, bid'atleri yâni İslâm dînine sokulmak istenen reformları, hurâfeleri söküp atan ve sünnetleri ortaya çıkaran âlim.

adem zulümatı

 • Hiçlik karanlıkları.

agtaş

 • Karanlık.
 • Zayıf gözlü.

akise

 • Çok fazla deve.
 • Karanlık gece.

akl

 • (Akıl) Men'etmek.
 • Sığınacak yer.
 • Kırmızı mihfe örtüsü.
 • Diyet.
 • İnsanın; hayrı, şerri ve ilimleri anlayan, sebeblerden neticeleri çıkaran ve eserden eser sahibine intikal eden hassası. Düşünme ve anlama kabiliyeti. Zihin, zekâ, tefehhüm, fehim, irade, anlayış, k

alem-i zulümat / âlem-i zulümat

 • Karanlıklar âlemi.

amus

 • Karanlık.

anarşist

 • Anarşi taraftarı. Anarşi ve karışıklık çıkaran.

as'ase

 • (Is'as) Yönelme. Arka çevirme.
 • Gece karanlığı gelmeğe başlamak veya gitmek.
 • Bulutun yere yakın olması.

asa-yı musa / asâ-yı musâ

 • Hz. Mûsânın (A.S.) Asâsı.
 • Kafir sihirbâzları Cenab-ı Hakkın izniyle mağlub eden ve taşa vurduğunda hemen Cenab-ı Hakkın izni ile su çıkaran Hz. Mûsânın (A.S.) mucizeli değneği. Bu mucizeye teşbih olarak, her bir zerrede ve her şeyde Allahın (C.C.) varlığını, birliğini ve kudsi sıfatl

assal / assâl

 • Kovandan bal çıkaran, bal satan, balcı.

aşubengiz / âşûbengîz / آشوب انگيز

 • Kargaşa çıkaran. (Farsça)

aşve

 • Akşam karanlığı.
 • Akşam yemeği.

avam / avâm

 • Amme'nin çoğulu, halk, topluluk.
 • Müctehid (âyet ve hadîslerden şer'î yâni dînî hükümler çıkaran İslâm âlimi) olmayan, mukallid (yâni mezhebinin usûl ve kâidelerini anlayıp taklîd eden).
 • Dînî ilimlerden haberi olmayan câhiller.
 • Olgunlaşmamış, irşâda (öğrenip, aydınlanmaya) muht

ayet-i zulümat / âyet-i zulümat

 • Dalâlet ve inkâr karanlıklarında bulunan kâfirlerin durumunu açıklayan Nur Sûresinin 39. ve 40. âyetleri.

ayn-ı zulmet

 • Tam bir karanlık.

azlem

 • Çok zâlim. Pek zâlim.
 • Çok karanlık.

bad-ı pürgu / bâd-ı pürgû

 • Devamlı sesler çıkaran, ıslık çalan rüzgar.

bahar

 • Güzellik.
 • Güzel.
 • Papatya.
 • Ölçek.
 • Put, sanem.
 • Atılmış pamuk.
 • Tarçın, karanfil ve karabiber gibi güzel kokulu ve ısıtıcı tohumlar ki, bazı yiyecek ve içeceklere de karıştırılır.
 • Sığır gözü.
 • İyi kokulu bir sarı çiçek.

baharat

 • Karanfil, tarçın, karabiber gibi sert kokulu şeyler.

berarende

 • Üste getiren, üzerine çıkaran. (Farsça)

bid'at ehli

 • Peygamberimizin sallallahü aleyhi ve sellem ve Eshâb-ı kirâmının yolundan (Ehl-i sünnet îtikâdından) ayrılanlar. Bid'at sâhibi. Îtikâdda (îmânda) ve amelde (ibâdette) dinde olmayan yenilikler ortaya çıkaran kimseler, dinde reformcular.

bih-ken

 • Kökünden çıkaran, kök söken. (Farsça)

büyük doğucular

 • Büyük Doğu dergisini çıkaranlar.

çader-i kuhli / çader-i kuhlî

 • Sema, gök.
 • Karanlık gece.

cahiliye devri / câhiliye devri

 • İslâmiyet'ten önce hissin akla, kötülüğün iyiliğe hâkim olduğu, puta tapılan karanlık devir.

cazgır

 • Yağlı güreşlerde pehlivanları seyircilere takdim edip dualarını okuyarak onları meydana çıkaran kimse.

cemal-i masnuat / cemâl-i masnuat

 • Allah'ın yaratıklarındaki sanatkârane, mükemmel, kusursuz güzellikler.

cemre

 • (Çoğulu: Cimâr) Şiddetli karanlık.
 • Ateşli kömür parçası, kor.
 • İlkbaharda suya, yere, havaya düştüğü söylenen sıcaklık.
 • Hacıların Mina Vâdisinde şeytan taşlamaları.

çetr-i anberin

 • Karanlık gece.

cifir / جِفِرْ

 • Harflerin sırlarıyla ma'nâ çıkaran ilim.

cinh

 • Gece karanlığı.

cinun

 • Gece karanlık olmak.

dall u mudılle / dâll u mudılle

 • Doğru yoldan çıkanlar ve çıkaranlar, sapanlar ve saptıranlar.

damic

 • Karanlık.

darib

 • (Darb. dan) Sütünü sağan kimseye vuran dişi deve.
 • Ağaçlı yer.
 • Karanlık gece.
 • Vurucu, vuran. Darbeden, çarpan. Döven.

de'da

 • Her ayın son günü.
 • Şaban'ın son günü.
 • Çok karanlık gece.

decv

 • Nikâh.
 • Çok karanlık, zulmet.

decye

 • (Çoğulu: Dücâ) Karanlık, zulmet.

dehş

 • Bulanıklık, karanlık. Zulümat. (Farsça)
 • Bir işe başlama. (Farsça)

delehmes

 • Arslan.
 • Bahâdır, kahraman.
 • Çeri.
 • Kuvvetli kişi.
 • Çok karanlık olan gece.

deles

 • Karanlık.
 • Yaz sonunda yapraklanır bir ot.
 • Bir şeyi gizlemek.

dels

 • Karanlık, zulmet.
 • Bir şeyi saklamak, gizlemek.
 • Sonbaharda yapraklanan bir ot çeşiti.

devahin

 • (Tekili: Dâhine) Duman çıkaran bacalar.

deyacir

 • (Tekili: Deycür) Karanlıklar, zulümatlar.

deycuc

 • (Çoğulu: Deyâcic) Karanlık, zulmet.

deycur

 • (Çoğulu: Deyâcir) Karanlık.

düca

 • Zulmet, karanlık.

dücce

 • Fazla karanlık, ziyade zulmet.

dücce-i lücce

 • Denizin engin karanlığı.

düci

 • (Tekili: Dücye) Karanlıklar, zulümat.

dücme

 • Karanlık, zulmet.

dücne

 • (Çoğulu: Dücen-Dücenât) Kapalı hava, karanlık.

dücünne

 • (Çoğulu: Dücünnât) Bulut kat kat olma.
 • Karanlık, zulmet.
 • Yağmur yağma.

dücye

 • (Çoğulu: Dücâ) Bal arısının kovanı.
 • Avcılar kümesi.
 • Zulmet, karanlık.

dugn

 • Karanlık, zulmet.

dümus

 • Geceleyin çok karanlık olmak.

ef'al-i ilahiye / ef'âl-i ilâhîye

 • Kâinattaki varlıkları ortaya çıkaran İlâhi fiiller.

ef'al-i umumiye-i ilahiye / ef'âl-i umumiye-i ilâhiye

 • Bütün varlıklar âleminde varlıkları ortaya çıkaran İlâhî fiiller.

ehl-i fesat

 • Bozgunculuk çıkaranlar.

ehl-i idlal / ehl-i idlâl

 • Yoldan çıkaranlar, saptıranlar.

ehl-i ispat

 • Doğruyu ortaya çıkaran kimseler.

ehremen

 • Zerdüştîlerin inandıkları, kötülük ve karanlık tanrısı, şeytan, dev.

elyel

 • Çok karanlık gece.

envar

 • (Tekili: Nur) Nurlar, ışıklar, aydınlıklar. Maddi veya mânevi karanlıktan kurtarmaya vâsıta olanlar.

esavid

 • (Tekili: Sevâd) Sevadlar, karanlıklar, siyahlıklar.

esvide

 • (Tekili: Sevâd) Sevâdlar, karanlıklar, siyahlıklar. Karaltılar.
 • Çok mallar, fazla mülkler.

etmeseh

 • Karanlık, sessiz gece.

evham-ı muzlime

 • Karanlık vehimler, kuşkular.

evsaf-ı nisbiye / evsâf-ı nisbiye

 • Ölçü ve kıyasa göre olan vasıflar. (Sıcaklık, soğuklukla bilindiği, karanlık derecesi aydınlıkla görüldüğü gibi.) (Farsça)

falıku'l-habbi ve'n-neva / fâlıku'l-habbi ve'n-nevâ

 • Tohum ve çekirdekleri çatlatıp açarak filiz çıkaran Allah.

farfara / fârfâra / فَارْفَارَه

 • Hafif meşreb, gürültü çıkaran.

fasid-faside / fâsid-fâside

 • Kötü, fena, yanlış, bozuk.
 • Münafık, fesad çıkaran.

fatin

 • (Fitne. den) Fitne çıkaran. Dinden çıkarıp azdıran. İğfâl eden.

fecr-i sadık / fecr-i sâdık

 • Fecr-i kâzibi tâkibeden tam karanlıktan sonraki beyazlık. Sabah namazının ve orucun başlama vakti.

fehme

 • (Çoğulu: Fuhem-Fuhum) Kömür.
 • Karanlık.

felsefe-i sakime-i avrupaiye / felsefe-i sakîme-i avrupaiye

 • Avrupa'nın hastalıklı ve karanlık felsefesi.

ferancemşek

 • Reyhan karanfili.

fesad-engiz

 • Fesad koparan. Fesad çıkaran. Karışıklık çıkaran.

feşar

 • Sıkıcı. Sıkan. Sıkıp suyunu çıkaran. (Farsça)

fetret

 • Karanlık, mânevî buhran zamanı.

fetret devri

 • Karanlık dönem, vahyin kesildiği mânevî buhran zamanı.

fettan

 • Fitneci. Kurnaz. Fitne çıkaran. Karıştıran.
 • Hırsız.
 • Şeytan.
 • Altın eriten kuyumcu.

fırak-ı fesadiye

 • Fesat, bozugunculuk çıkaran gruplar.

fitne-amiz / fitne-âmiz

 • Fitne çıkaran, fesat karıştıran. (Farsça)

fitne-engiz

 • Fitne çıkaran. (Farsça)

gabes

 • Karanlık gece.
 • Biraz bulanık renkte olan beyazlık.

gales

 • Gecenin sonunda olan karanlık.

gasak

 • (Gusuk-Gasekan) İlk koyu karanlık.
 • Küfrün karanlığı.
 • Gözün dumanlanıp, seçemez olması.
 • Göz kararması.
 • Herhangi bir şeyin akması, dökülmesi.
 • Çok soğuk ve fena kokan içki veya su.
 • Kuvve-i şeheviyye.
 • Seyelân.

gasak-ul leyl

 • Gecenin ilk karanlığı.

gasem

 • Gecenin sonunda olan karanlık.

gasık / gâsık

 • Gecenin ilk karanlığı. Gece. Karanlık.
 • Ay doğmak.
 • Gece, karanlık.

gasm

 • Karanlık, zulmet.

gasuk

 • Karanlık olmak.

gataş

 • (Çoğulu: Agtaş) Karanlık.
 • Devamlı su akan gözdeki zayıflık.

gayahib

 • (Tekili: Gayheb) Gece karanlıkları.

gayheb

 • (Çoğulu: Gayâhib) Gece karanlığı.

gazf

 • Kulağın sarkık olması.
 • Kırmak.
 • Geceleyin karanlık olmak.

gazıye

 • Çok karanlık olan yer.
 • Büyük nurlu şey.

gudde

 • Tıb: Bez. Vücudun muhtelif yerlerinde, hususan boyunda bir nevi vücuda lazım su çıkaran depocuk. Şiş.

gusv

 • Zulmet, karanlık.

han

 • Okuyan, okuyucu, çağıran manasına gelir. Meselâ: Duâ-hân : (Niyaz ve tazarrukârane bir tezellül ile) duâ okuyan. (Farsça)

hanadis

 • (Tekili: Hındıs) Musibetler.
 • Karanlık geceler.
 • Şiddetli hâller.

hava-i zulmet / havâ-i zulmet

 • Karanlık hava.

hayt-i esved

 • Siyah iplik, fecir zamanı yavaş yavaş silinen gecenin karanlığı.

hidayet güneşi

 • Bütün hak ve hakikatleri güneş gibi ortaya çıkaran, insanlara iman yolunu gösteren Kur'ân.

hındis

 • (Çoğulu: Hanâdis) Katı karanlık.

hırka-i şerif / hırka-i şerîf

 • Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem sağlığında büyük velî Veysel Karânî hazretlerine verilmesini vasiyet ettiği mübârek hırkası. Veysel Karânî'ye hediye edilen bu hırka, İstanbul Fâtih'teki Hırka-i Şerîf Câmii'ndedir.

hudara

 • Karanlık gece.
 • Siyah bulut.

hudariyye

 • Tavşancıl kuşu.
 • Karanlık gece.

hursendane

 • Kanaatkârâne, tokgözlülükle. (Farsça)

hutaf

 • (Çoğulu: Hatâtif) Demir çengel.
 • Makaranın iki tarafında olan eğri demir.

ibtila / ibtilâ

 • Belâya uğramak. Musibete düşmek. İyi veya kötü şeye düşkünlük, tiryakilik.
 • İnsanın iyiliğini, kötülüğünü ve kemâl derecesini meydana çıkaran imtihan, tecrübe.

ifsad komitesi

 • Bozgunculuk çıkaran topluluk.

ifsat komitesi

 • Bozgunculuk çıkaran grup.

ifsatçı

 • Karıştıran, karışıklık çıkaran.

igtaş

 • Karanlık olmak.

igtimad

 • (Gamd. dan) (Kılıç) kılıfına girme.
 • Karanlıkta görünmez olmak.

iğtişaşçı

 • Karışıklık çıkaran, hilekâr.

igzaf

 • Gece çok karanlık olmak.

ilm-i cifir / عِلْمِ جِفِرْ

 • Harflerden ma'nâ çıkaran ilim.

imlas

 • Karanlık.
 • Karışma.
 • Koyunun tüyü dökülme.

inkişaf ettiren

 • Ortaya çıkaran.

ıs'as

 • Gece karanlığı başlamak, karanlık basmak.
 • Karanlığın açılması.
 • Bulutun yere yakın olması.
 • Peşinden gitmek.

işa-i sani / işâ-i sânî

 • Batıdaki mer'î ufuk hattı üzerinde beyazlığın kaybolması ile başlayan vakit; güneşin üst kenarının ufk-ı mer'î altında on dokuz derece yüksekliğe indiği ve şafağın kaybolduğu tam karanlık vakit.

izhar eden / izhâr eden

 • Gösteren, ortaya çıkaran.

ızlam

 • Karanlık, zulmet.
 • Zulmetme, karanlıkta bırakma.

izlam

 • Karanlık olmak. Zulme giriftar olmak. Zulme tutulmak.

kali'

 • (Kal. dan) Kökten söküp atan. Kökünden çıkaran.

karanful

 • Yaprağı, çiçeği ve kokusu güzel ve uzun olan budaklı bir nebat. Karanfil.

karanfül

 • (Bak: KARANFUL)

kaşif / kâşif

 • Keşfeden, bulan, meydana çıkaran.

kaskase

 • Çok karanlık gece.
 • Asâ, sopa, baston.

kassar

 • Leke çıkaran.
 • Çırpıcı, yıkayıcı.

kastar

 • (Çoğulu: Kasâtıra) Hâzık, basiretli, mahâretli kimse.
 • Paranın sahtesini seçip çıkaran kimse.

katere

 • Bir şey üzerine çökmüş toz.
 • İs gibi bir karanlık.
 • Toz.
 • Kebap yapmak.
 • Pişmiş şeyin kokması.

katim

 • Toz çokluğundan karanlık olan.

kemençe

 • Çiftçilerin tarlalara kimyevi gübre atmak için kullandıkları bir nevi âlet. (Farsça)
 • Tırnağı tellerine değdirmekle ses çıkaran kemana benzer küçük bir çalgı âleti. (Farsça)

keşşaf

 • Keşfeden. Gizli şeyleri bulup meydana çıkaran.
 • Meşhur bir tefsir ismi.
 • İzci.

keşşaf zaman

 • Gizli şeyleri ortaya çıkaran zaman, keşfedici zaman.

koy

 • Küçük körfez. Karanın içine girmiş, rüzgârdan saklı deniz parçası. Deniz koyuna benzer, çevresi mahfuz yer. Köşe, bucak.

kundak

 • Bebek sargısı, yangın çıkaran ateş parçası.

leyl-i tarık / leyl-i târık

 • Karanlık gece.

leyla

 • Çok karanlık gece.
 • Arabi ayların son gecesi.
 • Leylâ ile Mecnun hikâyesinin kadın kahramânı.

leyle-i süveyda / leyle-i süveydâ

 • Gece karanlığı. Geceye benzeyen siyahlık.
 • Karanlık gece, göz bebeğindeki siyah nokta.

leyle-i zulmet-i cehil

 • Cehaletin karanlık gecesi.

magamiz

 • (Tekili: Magmaz) Karanlık yerler. Karanlık ve çukur yerler.

magtuş

 • Karanlık yer.

makam-ı üveys

 • Veysel Karani'nin makamı.

masnuat

 • San'atkârâne yapılan şeyler. Yapılanlar.

maye-i şeb

 • Gece karanlığı.

melez

 • (Meles) İki ırkın karışması neticesi hâsıl olan yeni bir nesil. Ayrı iki cinsten doğmuş olan.
 • Aydınlıkla karanlık arası, alaca karanlık.

merid / merîd

 • Katı, yoğun. Güçlü, kuvvetli kimse.
 • Süt içinde ıslatılıp yumuşatılan hurma.
 • Baş kaldıran. Sadece fesadlık çıkaran. İnatçı. Şerli. Haddini aşmakta, azgınlıkta ve günahkârlıkta çok ileri gitmiş olan.

meş'ale

 • Karanlıkları aydınlatmaya yarayan âlet; lâmba.

mes'elede müctehid

 • Mezheb reîsinin bildirmediği mes'eleler için, mezhebin usûl ve kâidelerine bağlı kalarak, dînî delillerden hüküm çıkaran âlimler.

mesmud

 • Fukarânın çok istemesinden vere vere hiç birşeyi kalmayan kimse.

mezheb imamı / mezheb imâmı

 • Kur'ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde açıkça bildirilmiş olan din bilgilerini, Eshâb-ı kirâmdan işiterek veya nakl ile toplayan, açıkça bildirilmemiş olanları da, kendi koydukları usûllere (metod) göre açıkça bildirilmiş olanlara benzeterek çıkaran derin âlim, mutlak müctehîd.

mihek

 • Küçük çivi. (Farsça)
 • Karanfil. (Farsça)

muabbir

 • (İbâret. den) Rüyâ tabir eden. Görülen rüyalardan mânâ çıkaran.

muabbirin / muabbirîn

 • (Tekili: Muabbir) Görülen rüyalardan mânâ çıkaranlar. Rüya tabir eden kimseler.

mübadi / mübadî

 • Ortaya koyan, meydana çıkaran.

mübriz

 • (Büruz. dan) Meydana çıkaran, gösteren, ibraz eden.

mübtedi'

 • Yeni bir şey icad eden. Bedi'a çıkaran. Bid'at uyduran. Ehl-i bid'a.

mubtıl

 • İptal eden, bozup yanlışa düşüren, batıl ve boş şey ortaya çıkaran.

müctehid / مُجْتَهِدْ

 • İçtihâd eden, âyet ve hadîsler başta olmak üzere diğer dinî delillerden hüküm çıkaran büyük İslâm âlimi.
 • Âyet ve hadîslerden hüküm çıkaran büyük âlim.
 • Âyet ve hadîsden hüküm çıkaran büyük zât.

müctehid fil-mes'ele

 • Mezheb reîsinin (imâmının) bildirmediği mes'eleler için mezhebin usûl ve kâidelerine göre hüküm çıkaran İslâm âlimi.

müctehid fil-mezheb

 • Mezhebde müctehid; mezheb reisinin (imâmının) koyduğu usûl ve kâidelere uyarak, dört delîlden (Kitâb, yâni Kur'ân-ı kerîm, sünnet, icmâ', kıyâs,hüküm çıkaran İslâm âlimi. Buna, müctehid-i mukayyed ve müctehid-i müntesib de den ir.

müctehid-i mukayyed

 • Mezheb imâmının koyduğu usûl ve kâidelere uyarak, delîllerden yeni hükümler çıkaran İslâm âlimi. Mukayyed müctehid.

müctehid-i müntesib

 • Mezheb reîsinin (imâmının) koyduğu usûl ve kâidelere uyarak, edille-i şer'iyyeden (dört ana delîlden) hüküm çıkaran İslâm âlimi. Buna, müctehid fil-mezheb (mezhebde müctehid) de denir.

müçtehidin / müçtehidîn

 • Müçtehitler; âyet ve hadislerden hüküm çıkaran büyük İslâm âlimleri.

mudill

 • İdlâl edici, yoldan çıkaran, eğri yola teşvik edici.

mudille

 • (Dalâlet. den) Baştan çıkaran, azdıran, doğru yoldan saptıran.

müdlehimm

 • Karanlık.

müfsid

 • Fesat çıkaran, bozucu.
 • Başlanılan ibâdeti bozan şeyler.
 • Karışıklık çıkaran ve bozgunculuk yapan.

muhakkıkin / muhakkıkîn

 • Hakikati, gerçeği bulup meydana çıkaranlar, araştırıcılar.

muhakkikin / muhakkikîn

 • Hakikatı bulup meydana çıkaranlar.
 • İç yüzünü araştırıp bulan büyük İslâm âlimleri ve velileri. Hakikat araştıran, hak âlimleri.

muhdis

 • Hâdiseye sebeb olan. İhdas eden. Yeni bir şey ortaya çıkaran.

muhyi / muhyî

 • Maddî mânevî hayat veren, dirilten, canlandıran, can ve ruh veren mânalarında olup, Cenab-ı Hakk'ın bir ismidir. (Ehl-i dünya küfür ve dalâlet karanlığında mânen ölü gibi iken Resul-i Ekremin (A.S.M.) mübarek irşadları ve iman nurları ile dirilmelerine ve o mânevî ölümden kurtulmalarına binaen Peyga

mukayyed müctehid

 • Mezheb imâmının koyduğu usûl ve kâidelere uyarak, dînî delillerden (kaynaklardan) yeni hüküm çıkaran İslâm âlimi. Müctehid fil mezheb de denir.

mükezzib

 • Tekzib eden. Yalanlayan, yalan çıkaran.

mukterih

 • Bir şeye kasd eden, araştıran.
 • Yeniden meydana çıkaran.
 • Düşünmeden, aklına geldiği gibi söyleyen, iktirah eden.

müneccim

 • Yıldızların hareket ve hâllerini tedkikle uğraşan, mevki ve harekâtından mâna ve hüküm çıkaran. Falcı.
 • Astrolog, yıldızların konum ve hareketlerinden mânâ çıkaran.

musanna'

 • Sonradan yapılmış. Sanatla ve düzgün yapılmış olan. Sanatkârane yapılmış olan. Usta elinden çıkmış olan.
 • Uydurulmuş, yapmacık.

müstahric

 • (Huruc. dan) İstihrac eden, çıkaran. İbâreden mâna çıkarmak istidadında olan.

müstensih

 • İstinsah eden. Yazıyı çoğaltan, kopya çıkaran.
 • Teksir makinesi. Çoğaltma makinesi.

müstentic

 • (Netice. den) Sonuç çıkaran, netice çıkaran, istintac eden.

mutasavvıt

 • Ses çıkaran, seslenen, ses veren.

mutazarriin / mutazarriîn

 • (Tekili: Mutazarrı') Yalvaranlar, tazarru' edenler, yalvarıp yakaranlar.

mütebessir

 • Sivilce çıkaran.

mütedemdim

 • Sinek vızıltısı gibi sesler çıkaran.

mütekaşşi'

 • (Kaş'. den) Balgam çıkaran hasta.
 • Balgam söktüren ilâç.

mütelaffız

 • (Lafz. dan) Telaffuz eden, bir kelâmı ağzından çıkaran, söyleyen.

mütelazzi

 • Alevlenen, alev çıkaran.

mütelehhib

 • (Leheb. den) Alevlenen, alev çıkaran.

mütemahhız

 • Fitne çıkaran.
 • Doğum sancısı çeken.

mütenafir

 • Birbirinden nefret eden, ürken. Birbirini görmek istemeyen.
 • Edb: Yanyana gelişleri ile söylemede zorluk çıkaran kelime veya harf.

mütenahhim

 • Balgam çıkaran.

mütenahnih

 • (Çoğulu: Mütenahnihîn) Hırıltı ile soluyan. Hırıltı ile ses çıkaran.

mütenahnihin / mütenahnihîn

 • (Tekili: Mütenahnih) Boğazından hırıltı ile ses çıkaranlar, soluyanlar.

mütesavvıf

 • Gafletten uzak yâni her an Hakk'ı zikreden, kalbini mânevî kirlerden temizleyen ve Allahü teâlâdan başka her şeyi gönlünden çıkaran, rûhunu cenâb-ı Hakk'ın zikri ile (anmakla) süsleyen tasavvuf ehli, velî, mürşid, ahlâk-ı hasene sâhibi. Çoğulu mütesa vvifûn, mütesavvifîn ve mütesavvife'dir.

muzi' / muzî'

 • Meydana çıkaran, açığa vuran.

muzlim / مظلم / مُظْلِمْ

 • Karanlık. Zulmetli. Dehşetli. Siyahlık. Siyah.
 • Bilinmeyen. Meçhul.
 • Karanlık.
 • Karanlıklı.
 • Karanlık. (Arapça)
 • Karanlık.

nahham

 • Tamahkâr, cimri, hasis, pinti.
 • Boğazını temizlemek için fazlaca soluyup balgam çıkaran adam.

nasih

 • (Nesh. den) Battal eden, hükümsüz bırakan.
 • Kitabın kopyasını çıkaran.

nazar-ı san'at-perverane

 • San'atkârane bakış.

ne-şebem

 • Ben karanlık gece gibi nursuz değilim anlamında (Farsça)

ne-şebperestem

 • Karanlık ve zulümatı seven ve isteyen değilim.

necm-i sakıb / necm-i sâkıb

 • Karanlığı delerek geçen parlak yıldız.

necm-i sakıp / necm-i sâkıp

 • Karanlığı delip geçen parlak yıldız.

necmisakıb

 • Karanlığı delen parlak yıldız.

negatif

 • Mat: Sıfırdan küçük, önünde eksi işareti bulunan sayı. Menfi. (Fransızca)
 • Gerçekteki karanlık ve aydınlık kısımları tersine gösteren fotoğraf camı veya filmi. ( Bak: Menfi) (Fransızca)

nev-ayin

 • Yeni tarz, yeni üslub. (Farsça)
 • Yeni üslub çıkaran. (Farsça)

nimmuzlim

 • Yarı karanlık. (Farsça)

nimzulmet

 • Yarı karanlık. (Farsça)

niyazdar

 • Dua eden, yalvarıp yakaran.

niyazkar / niyazkâr

 • Yalvarıp yakaran. Dua eden. İhtiyacı olan. (Farsça)

niyazmend

 • (Çoğulu: Niyazmendân) İhtiyacı olan, muhtaç. (Farsça)
 • Yalvaran, yakaran, niyaz eden. (Farsça)

nokta-i muzlim

 • Karanlık nokta.

nücum-u sakıbe / nücum-u sâkıbe

 • Işığıyla karanlığı delip geçen yıldızlar.
 • Işığıyla karanlığı delip geçen yıldızlar.

pendkar / pendkâr

 • (Çoğulu: Pendkârân) Nasihat eden, nâsih. Öğüt veren. (Farsça)

rehakar / rehakâr

 • (Çoğulu: Rehakâran) Kurtarıcı. (Farsça)

rennan

 • Çok ses çıkaran, inleyip duran. Çınlıyan.

şafak

 • Tan zamanı. Güneş doğmağa yakın zaman veya güneş battıktan sonraki alaca karanlık. Gündüz.
 • Nahiye. Cânib.
 • Nasihat eden kimsenin "Nasihatım te'sir etsin, sözüm tutulsun" diye ıslah için gayret göstermesi.
 • Merhamet.
 • Harf.

sahife-i zulmaniye / sahife-i zulmâniye

 • Karanlık sayfa.

salavat-ı nuriye / salâvat-ı nuriye

 • Peygamberimiz için yapılan, manevî yönden tüm karanlıkları aydınlatan nurlu rahmet ve esenlik duaları.

saye-i muzlimane / sâye-i muzlimâne

 • Karanlık yapan gölge; kötü koruma.

şeb

 • Gece, karanlık. (Farsça)

şeb-i firkat

 • Ayrılık gecesi, firkat karanlığı. (Farsça)

şebak

 • Şehvet galip olup cimaa çok hırslı olmak.
 • Koyu karanlık.

şebrev

 • (Şeb-rev) Gece giden. Karanlıkta yürüyen. Gece yolculuğu eden. (Farsça)

sedef

 • Karanlık ve aydınlığın karışması.
 • Gece ve sabah.
 • Sabahın evveli.

sehab

 • (Çoğulu: Sehâib) Bulut.
 • Karanlık.
 • Bulut gibi uçuşan böcekler.

şems-i ezeli / şems-i ezelî

 • Ezelî Güneş; bütün varlıkları yokluk karanlığından varlık aydınlığına çıkaran ve onlara hayat veren Allah.

senaveri / senaverî

 • Birisini medhedene, övene ait. Senakârane. (Farsça)

sevabit-i kevkebiye

 • Gökyüzünde sabit olarak görülen ve gece karanlığında insanlara yön gösteren yıldızlar.

şiddet-i zulmet

 • Şiddetli karanlık.

sıfat-ı erbaa / sıfât-ı erbaa

 • Dört sıfat; sağırlık, dilsizlik, körlük, karanlık.

sihab

 • Miskten ve karanfilden yapılan gerdanlık.

sirac-ı vehhac / sirâc-ı vehhac

 • Etrafını aydınlatan, ışık saçan lamba; getirdiği dinle tüm karanlıkları iman nuruyla aydınlatan Hz. Muhammed (a.s.m.).

sitem-kar / sitem-kâr

 • (Çoğulu: Sitemkârân) Haksızlık ve zulüm yapan. Zâlim. (Farsça)

siyahkar / siyahkâr

 • (Çoğulu: Siyâhkârân) Günah işlemiş, suçlu. (Farsça)

süfyan

 • Âhir zamanda geleceği ve ümmetin karanlık günler yaşamasına vesile olacağı sahih hadislerle bildirilen dehşetli dinsiz ve münâfık bir şahıs.

şur-efgen

 • Karma karışık yapan, kargaşalık çıkaran. (Farsça)

şur-engiz

 • Gürültü çıkaran, şamata yapan. (Farsça)

sütut

 • Zulmet, karanlık.
 • İnsanlara zahmet verenler.

tafe

 • Yağmur.
 • Karanlık.
 • Güneşin, batmaya yaklaşması.

taglis

 • Fık: Kurban bayramının ilk gününde Müzdelife'de bulunanlar için o günün Sabah Namazını fecri müteakib daha ortalık karanlık iken kılmak. (Bu çok efdaldir)
 • Bir işi üzerine almak.
 • Sabah karanlığında sefer etmek.

tahatıh

 • Karanlık.
 • Bulutluluk.

tahya

 • Karanlık gece.

tar / târ / تار

 • Karanlık. (Farsça)
 • Tel. Saç teli. (Farsça)
 • Tepe. (Farsça)
 • İplik. (Farsça)
 • Tel. (Farsça)
 • Saç teli. (Farsça)
 • Enstrüman teli. (Farsça)
 • Karanlık. (Farsça)
 • Tepe. (Farsça)
 • Karanlık. (Farsça)
 • Târ olmak: Kararmak. (Farsça)

taran

 • Karanlık. (Farsça)

tari / tarî

 • Karanlık, meçhul.

tarik / târîk / تاریك

 • Karanlık. (Farsça)
 • Karanlık. (Farsça)

tarik-i zulmani / tarik-i zulmanî

 • Karanlıklı yol.

tayf

 • Hayâl. Uykuda veya karanlıkta gözde tecessüm eden şekiller.
 • Gül.
 • Kavs-ı kuzah. Gökkuşağı.

tebah-kar / tebah-kâr

 • (Çoğulu: Tebâhkârân) Mahveden, harab eden, bitiren. (Farsça)

tebarüz ettiren

 • Açıkça ortaya çıkaran, gösteren.

tebehkar

 • (Çoğulu: Tebehkâran) Mahveden, harab eden. Bitiren. (Farsça)

tecavüzkar / tecavüzkâr

 • (Çoğulu: Tecavüzkârân) Sataşan, saldıran, tecavüz eden. (Farsça)

tecerrüd

 • Soyunma, çıplak olma.
 • Evli olmama.
 • Tas: Mâsivadan alâkasını kesip, Allah'a müteveccih olup, ibadet ü taatla meşgul olma.
 • İman ve İslâmiyete mücahidane ve fedakârane bir tarzda hizmetle iştigal etme.
 • Herşeyden boş olma.

tevabil

 • (Tekili: Tâbel ve Tâbil) Yemeklere katılan nâne, karanfil, tarçın ve biber gibi şeyler. Baharat.

tıhs

 • Asıl.
 • Göz karanlığı.

tılmesa

 • Yol bulunmaz otsuz ve susuz korkunç yer.
 • Çok karanlık gece.

tire / tîre / تيره

 • Karanlık. Bulanık. (Farsça)
 • Karanlık. (Farsça)
 • Bulanık. (Farsça)
 • Koyu. (Farsça)

tireşeb

 • Karanlık gece. (Farsça)

tırmesa

 • Karanlık, zulmet.

tuyuf

 • (Tekili: Tayf) Korkudan dolayı karanlıkta görünen hayâller.
 • Uykuda iken görünen hayâller.

udmus

 • Karanlık.

ulcum

 • (Çoğulu: Alâcim) Erkek kurbağa.
 • Dağ keçisinin erkeği.
 • Deve kuşu.
 • Sağlam ve dayanıklı deve.
 • Çok su.
 • Gece karanlığı.

ulkum

 • (Çoğulu: Alâkım) Çok karanlık gece.
 • Pek sağlam deve.

umur-i izafiye

 • Biri birisiz olmayan ve birbirine nisbet ve kıyaslamayla anlaşılan nitelikler; karanlık-aydınlık, acı-tatlı gibi.

umur-u izafiye / umur-u izâfiye

 • Birbirisiz olmayan ve birbirine nisbet ve mukayese ile anlaşılan vasıflar. (Meselâ: Karanlık olmasa, aydınlığın bilinmemesi gibi)

usüvv

 • Kaba ve iri olmak.
 • Katı olmak.
 • Gece karanlık olmak.
 • Yakın olmak.

üveysi / üveysî / اُوَيْس۪ي

 • (Üveysî tarzı) Veysel Karanî Hazretleri gibi sevdiği ve kendisine bağlı olduğu zatı görmeden ve gaybî olarak olan muhabbet ve bağlılık; ve bu muhabbetle bağlı olduğu zattan manevî feyz almak tarzı.
 • Veysel Karânî Hazretleri gibi sevdiği ve kendisine bağlı olduğu zâtı görmeden, gıyaben bağlanma, ders alma.
 • Hz. Veysel Karanî gibi bağlandığı zatı hiç görmediği halde ondan vasıtasız ders ve feyiz alma tarzı.

velvele-engiz

 • Gürültü koparan, gürültü çıkaran. (Farsça)

veysel karani / veysel karanî

 • (Bak: Üveys-el Karanî)

zahiriyyun / zâhiriyyun

 • Görünüşe göre hükmedenler. İç yüzünü, hakikatını iyi bilmeyenler. Ehl-i zâhir olanlar.
 • İlm-i Kelâm'da: Nassların zâhir mânalarına göre hüküm çıkaran ve te'vil ve tevcihten geri duranlar ve tarafdarları.

zalam / zalâm / ظلام

 • Karanlık. Zulmet.
 • Karanlıklar.
 • Karanlık.
 • Karanlık. (Arapça)

zalam-ı zulm / zalâm-ı zulm

 • Zulmün karanlığı.

zalma

 • (Çoğulu: Zulem) Karanlık.