LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kana ifadesini içeren 236 kelime bulundu...

abrah / âbrâh / آبراه

 • Su yolu, kanal. (Farsça)

adem-i kanaat

 • Kanaatsizlik, yetinmeme.

adrenalin

 • Tıb: Böbrek üstü salgısından çıkarılan bir hormon. Sentetik olarak da yapılır. Damar daraltmak ve kanamayı önlemekte kullanılır. (Fransızca)

ahadi / âhâdî

 • Bir kişi kanalıyla gelen haber veya hadis.

akna'

 • En çok kanaat getiren, en mukni'.

anka-meşrebane

 • Anka meşrebi halinde, kanaat sahibi. Eski edebiyatta kanaat sahiplerine kinaye olarak söylenir.

ark

 • Su yolu, kanal.

arş-ı kanaat

 • Kanaatin arşı, tahtı.

aşen

 • Her nesnenin aslı ve kökü.
 • Sözü kendi kanaatine göre söylemek.

asere

 • Kanat teleklerinden evvel, ucunda olan beyaz telekler.

aska'

 • Atların ve kuşların başının ortasında beyazlık olanı.
 • Kanarya kuşu.

asmıha

 • (Tekili: Sımah) Kulak kanalları.

asra'

 • Zor olan şey. Güç nesne.
 • Kanatlarının uçlarında beyazlıklar olan tavşancıl kuşu.

atba'

 • (Tekili: Tıb') Akarsular, çaylar, dereler, kanallar, sel yatakları.

badia

 • Derisini ve etini yarıp kanatmış olan, fakat kanı çıkmayıp akmayan baş yarası.

bal / bâl / بال

 • Kanat. (Farsça)
 • Kol, pazu. (Farsça)
 • Kol, cenah. (Farsça)
 • Üst, yukarı. (Farsça)
 • Boybos, endam. (Farsça)
 • Kanat. (Farsça)

bal-güşa / bal-güşâ

 • Kanat açan, uçan. (Farsça)

bal-şikeste

 • Kanadı kırık. (Farsça)

balzen

 • Kanat vuran. Uçan. (Farsça)

bilyakin / bilyakîn

 • Kesin kanaat ile.

bukalemun

 • Bulunduğu yerin rengine giren, fare büyüklüğünde, böcek yiyen bir hayvan. (Farsça)
 • Mc: Sık sık fikir ve kanaat veya meslek değiştiren. (Farsça)

cedavil / cedâvil

 • Kanallar, arklar.
 • Cedveller, kanallar, listeler.

cedavil-i ekvan / cedâvil-i ekvan

 • Kâinattaki cedveller, kanallar.

cedvel

 • Liste.
 • Su kanalı. Kanal.
 • Doğru, düz çizgiler çizmeğe mahsus âlet.
 • Liste, kanal, cetvel.

cenah / cenâh / جناح / جَنَاحْ

 • Kanat, taraf, kısım. (Vicdanın ziyası ulum-u diniyyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacı ile hakikat tecelli eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit, birincisinde taassub, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder. Mün.)
 • Yan taraf, cihet.
 • Kol, pazu.
 • Kanat, kuş kanadı.
 • Kanat.
 • Kanat. (Arapça)
 • Kanat, taraf.

cenah-ı himaye

 • Koruma kanadı.

cenah-ı himaye ve re'fet / cenâh-ı himaye ve re'fet

 • Koruma ve şefkatle muamele etme kanadı.

cenah-ı himayet

 • Koruma kanadı.

cenah-ı şefkat / cenâh-ı şefkat

 • Şefkat kanadı.

cenah-ı tair / cenah-ı tâir

 • Kuş kanadı.

cenah-ı zübab

 • Sinek kanadı.

cenaheyn / cenâheyn

 • (Cenah. dan) İki kanat, iki yan, iki cenah.
 • İki hususiyetli.
 • İki kanat.

cenh

 • Kuşun kanadını vurması.

cess

 • Koparmak.
 • Bal mumu.
 • İçinde arının kanadı ve gövdesi karışmış olan şey.

cun

 • Karnı ve kanadı kara olan bağırtlak kuşu cinsinden bir kuş.

cüz

 • Kısım, parça. Bir şeyin bir parçası.
 • Kitab forması.
 • Küllün mukabili.
 • Kur'ân-ı Kerim'in otuzda bir parçası.
 • Kanaat. İktifâ eylemek.
 • Düğümü sağlam yapmak. Bir şeyi pekiştirip muhkem kılmak.
 • Kız evlâdı.

defa

 • Boynuz ve kanat uzunluğu.
 • Bir şeyin eğilip ikiye bükülmesi.

defif

 • Ağır ağır gitmek.
 • Kuşun, ayakları yerde iken kanatlarını salıp hareket ettirmesi.

defter

 • (Çoğulu: Defâtir) (Yunanca iki kanatlı manasına gelen bir kelimeden alınmıştır). Not yazmağa, ders için veya ticari hesablara mahsus kağıttan beyaz kitab. Pusula.
 • Liste.

delil-i imkani / delil-i imkâni

 • İmkâna âit olan delil.

demevi / demevî

 • Kana dâir, kana mensub ve müteallik.
 • Mc: Asabi, sinirli. Kanın çokluğu sebebi ile hâsıl olan mizaç.

derviş

 • Gayet mütevazi ve kanaatkâr olan. (Farsça)
 • Kimsesiz, fakir. (Farsça)
 • Mâneviyâtla gönlü zengin olan fakir. (Farsça)
 • Mürid veya şeyh. (Farsça)

doktrin

 • yun. Hatt-ı hareket. Hareket tarzı. Düstur, tarik. Re'y.
 • Fls: Bir sistem meydana getiren fikir ve kanaatlerin hepsi. Bir felsefe veya edebiyat okulunun fikirlerinin tümü.

dürece

 • Süllem, merdiven.
 • Bağırtlak kuşu. (Kanatlarının içi siyah ve dışı boz olan bir kuş.)

ebahir

 • Kuş kanadının üçüncü mertebede olan yelekleri.

ecniha

 • (Tekili: Cenah) Kanatlar. Cenahlar. Taraflar.

edfa

 • (Edfâk) Beli kamburlaşıp bükülmüş kimse.
 • Uzun boynuzlu keçi.
 • Kanadı uzun kuş.

ehl-i adavet ve haset / ehl-i adâvet ve haset

 • Düşmanlık besleyenler ve kıskananlar.

ehl-i şuhud

 • Kâinatta tevhid delillerini aynen seyreden, İlâhi ve gizli sırlarını Hakkın izni ile gören şuhud ehli. Veli. (Farsça)
 • Görecek derecede kat'i kanaat sâhibi olan enbiyâ ve evliyalar. (Farsça)

eskimo

 • Grönland, Alaska ve Kuzey Kanada'da yaşayan bir kavmin adı.

fevd

 • Tavşancıl kuşunun kanadı.
 • Ölmek.
 • Canip, taraf, yön.

feyh

 • Sıcağın şiddetlenmesi.
 • Koku yayılmak.
 • Kazan kaynamak.
 • Yara kanamak.

fi / fî

 • Arabçada harf-i cerrdir. Mekâna ve zamana âidiyyeti bildirir. Ta'lil için, isti'lâ için ve yine harf-i cerr olan "bâ, ilâ, min, maa" harflerinin yerine kullanılır. Geçen mef'ul ile gelecek fasıl arasında geçer. Te'kid mânası da vardı. Başka bir ifade ile kısaca (fî) : "İçinde, içine, hakkında, husus

gasil-ül melaike / gasîl-ül melâike

 • Melekler tarafından yıkanan; Eshâb-ı kirâmdan Uhud harbinde şehîd olan ve cenâzesini meleklerin yıkadığı Peygamber efendimiz tarafından müjdelenen Eshâb-ı kirâmdan Hanzala hazretleri. (Âdem aleyhisselâmı da melekler yıkamıştır.)

giran-seng

 • Ağır başlı kişi. Ciddi ve vakar sahibi kimse. (Farsça)
 • Sabırlı, kanaatkâr. (Farsça)

haber-i vahid

 • Bir kişi kanalıyla gelen haber veya hadîs.

hafiye

 • (Çoğulu: Havâfi) İnsan bedeninde gizli olan can.
 • Kuş kanadında ebâhirden sonra olan dört kısacık yeleklerin her birisi.
 • Gizli, mestur.

hakani / hakanî

 • Hâkan ile ilgili, hâkana mensub.

halic / halîc

 • Liman. Boğaz. Kanal. Körfez. Koy. Denizin kara içine nehir gibi uzanmış kısmı.
 • Irmak.
 • Büyük çanak.
 • İp.
 • Deve ağzı.

hasede

 • (Tekili: Hâsid) Kıskananlar, hased edenler, çekememezlik edenler.

hasid / hâsid

 • Hased eden, kıskanan.
 • Haset eden, kıskanan.

hasidane / hâsidane

 • Kıskanarak, kıskançlıkla. Hased edercesine. (Farsça)

hasud / hasûd

 • Kıskanan.

hasudane / hasûdâne / حسودانه

 • Hased ederek, kıskanarak.
 • Kıskanarak, kıskançlıkla. (Arapça - Farsça)

havafi

 • Kuş kanadında ebâhir yeleklerinden sonra olan dört kısacık yelekler.

havat

 • Tavşancıl kanadının fısıltısı.
 • Ses, sadâ.

hayız

 • Kadınların âdet, kanama hâli.
 • Kadınlarda her ayın belirli günlerinde kanama ile kendini gösteren özel bir hâl, âdet hâli, hayz.

hıçkırık

 • t. Fazla yemekten ve asabi sebeplerden diyaframın kasılması ve akciğerlerdeki havanın şiddetli ve gürültülü bir şekilde dışarı atılması.
 • Boğaz tıkanacak surette ve derinden iç çekerek ağlama.

hımye

 • Tıb: Hastanın, hekim tarafından verilen ilaçlarla kanaat edip ve tavsiyelerine uyup o hududun dışına çıkmaması.

hinna'

 • Kanat.

hormon

 • yun. Salgı bezlerinden çıkıp kana katılan maddelerin genel adı.

hükm-i vicdani / hükm-i vicdanî

 • Vicdana ait hüküm. Vicdanî kanaatla verilen hüküm.

hun-alud

 • Kana bulanmış. (Farsça)

hunalud / hûnâlûd / خون آلود

 • Kanlı, kana bulanmış. (Farsça)

hunin / hunîn

 • Kana bulanmış, kanlı. (Farsça)

hurkus

 • Pire gibi bir böcek (Az olarak kanatlanır uçar).

hursend

 • Kısmetine râzı olan, kanaatkâr, tokgözlü. (Farsça)

hursendane

 • Kanaatkârâne, tokgözlülükle. (Farsça)

hursendi / hursendî

 • Tokgözlülük, kanaat edicilik. Göz tokluğu. (Farsça)

hüsn-i zan

 • Kulların Allahü teâlâdan rahmetini ummaları.
 • Bir kimse veya bir hâdise hakkında iyi kanâat sâhibi olmak.

hüsn-ü zann

 • (Hüsn-i Zan) Bir kimsenin veya bir hâdisenin iyiliği hakkındaki vicdâni ve iyi kanaat. İyi fikirde bulunup, iyi olacağını düşünmek.

hussad

 • Hased edenler. Kıskananlar.

huzur-u lamekani / huzur-u lâmekânî

 • Hiçbir mekâna muhtaç olmayan Zâtın huzuru; Allah'ın hiçbir mekânla sınırlı olmayan katı.

i'tisab

 • Sinirlenme, asabileşme.
 • Kanaat etme.

ictihad

 • Kudret ve kuvvetini tam kullanarak çalışmak. Gayret etmek. Çalışmak.
 • Anlayış.
 • Kanaat.
 • Fık: Şeriatın fer'î mes'elelerine âit hükümleri, İslâm müçtehidlerinin, usulüne uygun olarak, Kur'an ve Hadis-i Şeriflerden çıkarmaları ve bunun için tam gayret etmiş olmaları. Böyle

idma'

 • Kan alma.
 • Kanatma.

ifahe

 • Kan fışkırtma.
 • Kanatma.

ikna'

 • Kanaat vermek. Râzı etmek. Râzı edilmek. İnandırmak. İnandırılmak.
 • Ayakta iki tarafa bakmadan durmak.

infitah

 • Açılma. Boşalma. Tıkanan bir şeyin açılışı.
 • Tecvidde: Harf okunduğu zaman dil ile üst çene birbirinden ayrılıp, aralarından nefes çıkması. İnfitah harfleri ise şunlardır: (Min, Nun, Elif, Hı, Zel, Vav, Cim, Dal, Sin, Ayın, Te, Fe, Ze, Kef, Lem, Ha, Se, Kaf, He, Şın, Ra, Be, Gayın, Ya

iskete

 • Güzel ve çok öten sarı kanatlı bir cins küçük kuş.

istibda

 • (İstibra') Ayırmak. Uzak etmek.
 • Küçük abdest bozduktan sonra idrardan temizlenmek, sidik eserinin tamâmen kesilmesini beklemek.
 • Nikâhla alınan dul bir kadının gebe olmadığına kanaat getirmek için, kadın bir âdet görünceye kadar beklemek.

istihsan

 • Beğenmek, güzel bulmak. Bir şeyin iyi olduğu kanaatında bulunmak. Beğenilmek.
 • Fık: Kıyası terkedip, nassa, yani, âyet ve hadis-i şeriflerin hükümlerine en uygun olanı almak. Şeriatta; zorlaştırmayan hükümle, râcih delil ile amel etmektir.

istikfaf

 • (Kifâf. dan) Kanaat etme, az şeyi yeter bulup râzı olma.
 • Yetişme.
 • Dilenci gibi el uzatma.

istinka / istinkâ

 • İstincâdan sonra, hiçbir pislik kalmadığına kalbde kuvvetli bir kanâat hâsıl olması.

istizah

 • Belirsiz ve mübhem bir şey hakkında açık söylenmesini istemek. İzah istemek.
 • Gensoru. Bir mes'ele hakkında mebuslar tarafından başbakana veya bakanlardan birine açılan ve sonunda soruşturma yapılması istenilen sual.

itmi'nan-ı kalb / itmi'nân-ı kalb

 • Yürekten inanma, kalbinde şüphe ve vesvese bulunmaksızın tam bir kanaatla inanma.

itminan / itminân

 • Emin olma, kanaat sahibi olma.

itminan-ı kalb / itminân-ı kalb

 • Kalben tam kanaatle inanma.

kadime

 • Ordunun ileri karakolu.
 • Kuşun kanadının ön tarafındaki uzun tüyleri.

kail ve kani

 • Bir konuda kesin kanaat sahibi olma ve dile getirme.

kalbgah / kalbgâh

 • Ordunun sağ ve sol kanadlarının ortası. Merkez bölümü. (Farsça)
 • Canevi. (Farsça)

kamara

 • Vapurlarda mevki sayılan odalar ve salonlar.
 • Gemide kaptan gibi erkâna mahsus odalar.
 • Buğday ve arpa gibi mahsul demetlerinden harman yerinde yapılan küme.
 • Avrupa devletlerinde millet meclisi.

kamuflaj

 • Gizlenme, örtme. Aldatma gayesiyle yapılan tertibat. Daha ziyade harp zamanlarında araçlar ile insanların, bulundukları mekâna göre kılığa girmeleri. (Fransızca)

kanaat / kanâat / قناعت

 • Yeme, içme ve barınacak yer husûsunda bileğin emeği, alın teri ile kazanılana râzı olmak, başkasının kazancına göz dikmemek. Kanâat, çalışmayıp, sâdece eline geçeni kullanmak, tembel oturup, başka bir şey aramamak değildir. Aksine hırslı hareketlerden kaçınıp, gönül huzûru ile yaşamaktır.
 • Yetinme. (Arapça)
 • Kanaat etmek: Yetinmek. (Arapça)

kanaat-bahş

 • Kanaat verici, tatmin eden, doyurucu.

kanaat-ı acizane / kanaat-ı âcizane

 • Âcizin kanaati; benim fikrim anlamında tevazu ifadesi olarak kullanılan söz.

kanaat-i ilmiye

 • İlmî kanaat, ilmî görüş.

kanaat-ı imaniye

 • İmanî düşünce, fikir, imanın vermiş olduğu kanaat.

kanaat-i imaniye

 • İmanî kanaat, iman bakımından tatmin olma.

kanaat-i kalbiye

 • Kalbî kanaat, kalben tatmin olma.

kanaat-ı kamile / kanâat-ı kâmile

 • Tam ve yerinde bir kanaat.

kanaat-i kamile / kanaat-i kâmile

 • Tam, eksiksiz kanaat.

kanaat-i kat'i

 • Kesin kanaat.

kanaat-ı kat'iye

 • Kesin kanaat, inanma.

kanaat-i kat'iye / kanaat-i kat'îye

 • Kesin kanaat.

kanaat-i siyasiye

 • Siyasî kanaat, görüş.

kanaat-i tamme

 • Tam, kesin kanaat.

kanaat-ı vicdaniye

 • Vicdanî kanaat, vicdana ait fikir.

kanaat-i vicdaniye

 • Vicdanen elde edilen kanaat.

kanaatbahş / kanaâtbahş

 • Kanaat verici, inandırıcı. (Farsça)
 • Kanaat veren.

kanaatçe

 • Kanaat olarak, fikirce.

kanaatkar / kanaatkâr

 • Kanaat sâhibi. Kanaat edip az şeyle iktifâ eden. (Farsça)

kanaatkarane / kanaatkârane / kanaâtkârâne

 • Kanaat sâhibi bir kimseye yakışır tarzda. (Farsça)
 • Kanaat edercesine.

kanat / kanât / قنات

 • (Çoğulu: Kanavât) Yeraltına döşenmiş olan künk. Küçük kanal, su borusu.
 • Sopa, mızrak.
 • Yeraltı su kanalı. (Arapça)

kanavat

 • (Tekili: Kanât) Yeraltına döşenmiş olan künkler. Su yolları.
 • Mızraklar, sopalar.

kani / kanî / kâni / قانع

 • Kanaat eden, inanmış.
 • Yetinen, kanaat eden. (Arapça)
 • Kâni etmek: İkna etmek. (Arapça)
 • Kâni olmak: İkna olmak. (Arapça)

kani'

 • (A, uzun okunur) Kanaat eden. Kendinde olan helâla razı olup, başkasının hiçbir şeyine göz dikmeyen.
 • Kanmış. İnanmış. Tatmin olmuş.

kanu'

 • Kanaat sâhibi. Kanaatkâr, kanaatli. Hakkına razı olan.

kar / kâr

 • (Kelimeye bir ek olup, isimleri sıfat yapar) Eden, edici, yapan mânâlarına gelir ve li, lı, cı, ci gibi eklerin de karşılığıdır. İtaat-kâr, hilekâr, isyan-kâr, hamur-kâr, kanaatkâr...gibi. (Farsça)

kariz / kâriz / كاریز

 • Yeraltı su kanalı. (Farsça)

kavadim

 • (Tekili: Kadime) Kuyruklar.
 • Kuşların kanatlarının ön tüyleri.

kavl-i racih / kavl-i râcih

 • Daha makbul ve daha önde olan söz, kanaat, fikir.

keymus

 • yun. Yiyecek ve içecek maddelerin midede hazmolunup erimesinden hâsıl olan bir sıvıdır ve kana karışır.

kezz

 • Boğazına çıkana kadar yemek.
 • Çok yemekten dolayı ağırlaşmak.

kıl'

 • (Çoğulu: Kılâ) Gemi kanadı.
 • Eyerde oturmayan kimse.

kimya

 • Basit cisimlerin hususiyetlerini, bu cisimlerin birbirlerine olan tesirlerini ve bundan ileri gelen birleşmeyi inceleyen ilim. Basit maddelerdeki değişikliği anlamağa çalışan ilim kolu.
 • Edb: Aşk.
 • İlâç.
 • Tas: Mevcud olana kanaat ve elde edilmesi mümkün olmayana ait arzu

kıntar

 • (Çoğulu: Kanâtir) Yüzyirmi rıtıl veya yetmiş bin dinar.
 • Çok mal.
 • Bir sığır derisi dolu altın ve gümüş.

küla

 • Kuş kanadının sonunda olan dört telek.

kunais

 • (Çoğulu: Kanâıs) Büyük cüsseli, iri vücutlu kişi.

kunbua

 • (Çoğulu: Kanâbi) Kestikten sonra yine içinde kalan nesne (Ot kökü gibi)

kunbul

 • (Çoğulu: Kanâbil) Kalın vücudlu kimse. Sinirli ve hiddetli olan.
 • 30 ilâ 40 yaş arasındaki kimse.
 • At.
 • Bomba.

kunbura

 • (Çoğulu: Kanâbir) Çökük kuşu.

künc-i kanaat

 • Kanaat köşesi.

kunfuz

 • (Çoğulu: Kanâfiz) Kirpi.
 • Fare.
 • Devenin, kulakları ardında terleyen ve teri akan yerleri.
 • Otları dolaşık yer.

kunnet

 • (Çoğulu: Kanan-Kunen-Kınan) Dağ başı.

kunu'

 • Kanaat etme, kâfi bulma.
 • Suâl ve tezellül.

kunzua

 • (Çoğulu: Kanâzı') Çakıl taşı.
 • Tıraş edilmiş başın üstünde bırakılan bir tutam saç.

küreyvat-ı hamra

 • Kırmızı kan kürecikleri. Kana kırmızı rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücrecikler olup kanın her mm.küpünde beş milyon kadar bulunurlar, beden hücrelerine erzak dağıtırlar ve bir kanun-u İlâhî ile hücrelere erzak yetiştirirler. (Tüccar ve erzak memurları gibi)

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

kütfane

 • (Çoğulu: Kütfân-Ketâyif) Çekirgenin evvel kanatlanıp uçanı.

lagb

 • Zahmet, meşakkat.
 • Güve yemiş kuş kanadı.
 • Zayıf adam.

lahham

 • Kaz gibi büyük, başı kızıl, kanadı kara bir kuş. Vezega dedikleri keler.

magsel

 • (Çoğulu: Magasil) (Gasl. den) Gusülhâne. Ölü yıkanan yer.

makna'

 • Kanaat edip râzı olacak yer.
 • Şâhid, adâlet şâhidi.

matbaa lisanı

 • Basın yayın kanalı.

mecra / mecrâ

 • Suyun aktığı yol. Su yolu. Kanal.
 • Cereyan eden yer.
 • Bir haberin yayılma yolu.
 • Bir şeyin dolaştığı yer.
 • Su yolu, kanal.

mecra açmak / mecrâ açmak

 • Kanal açmak.

mecra-yı tabii / mecrâ-yı tabiî

 • Tabii yol, doğal akım kanalı.

meshuf

 • Susamış. Suya kanamamış.

mesil / mesîl

 • Kanal, benzer.

meyasir

 • (Tekili: Meysere) Ordunun sol kanatları. Sol cenahlar.
 • Zenginlikler, servetler.

meymene / ميمنه

 • Sağ kanat. (Arapça)

meysere / ميسره

 • Sol kanat. (Arapça)

mıhkan

 • (Mıhkana) Şırınga. Tenkıye âleti.

misak

 • Sürme, gütme, sevketme.
 • Havada uçarken kanadını birbirine vurup uçan güvercin.

mısra'

 • Kapı kanadı.
 • Edb: Bir manzum yazının her bir satırı. Tam bir vezin ölçüsüne göre tanzim edilmiş söz.

mu'tekadat-ı hissiye / mu'tekadât-ı hissiye

 • His ve duyulara ait kanaatler ve onlardan doğan inançlar.

mücennah

 • (Cenah. dan) Cenahlı, kanatlı.

müctenih

 • (Cenah. dan) Meyillenen, bir tarafa eğilen.
 • Secdede usulüne göre ellerini yere koyup dirseklerini açarak kollarını kanat şeklinde tutan.

mugtesil

 • (Gusl. den) Yıkanan, gusleden.

muk

 • Göz pınarı.
 • Akılsızlık.
 • Kanatlı karınca.
 • Mest üzerine giyilen çizme.

mukannit

 • Yer altından kanalla su akıtan kişi.
 • Muti kimse, itaat eden, emre boyun eğen kişi.

mukni'

 • İkna eden. Kanaat veren. Kâfi derecede izah ve isbât eden.
 • Başını kaldırıp gözünü önüne dikip duran.

müktefi / müktefî

 • (Kifâyet. den) İktifâ eden, kanaat edici olan. Kâfi ve yeter bulan.

münsedd

 • (Sedd. den) Seddedilen, kapanan, tıkanan. Tıkalı.

mürg-i bal-şikeste / mürg-i bâl-şikeste

 • Kırık kanatlı kuş.

müstağni / müstağnî

 • Başkasına muhtâç olmayan.
 • Sâhib olduğu şeyle kanâat edip, insanlardan bir şey beklemiyen. İhtiyâcını başkalarına söylemiyen.

müstağniyane / müstağniyâne

 • Tok gönüllülükle, kanaatkar bir şekilde.

mütegassil

 • Yıkanan, gusleden. Yıkayan.

mütehasid

 • Birbirini kıskanan, çekemiyen. Birbirine hased eden.

mutmain

 • Şüphesiz, tam kanaatle inanma.

nahiz

 • Uçmaya hazırlanmış ve kanatları bitmiş olan kuş.
 • Tavşancıl yavrusu.

nakl-i sahih

 • Bir hadis-i şerifin Peygamber Efendimizden (a.s.m.) doğru ve sağlam kanallarla aktarılması.

nakl-i sahih-i

 • Bir hadis-i şerifin Peygamber Efendimizden (a.s.m.) doğru ve sağlam kanallarla aktarılması.

nakl-i sahih-i kat'i / nakl-i sahih-i kat'î

 • Bir hadis-i şerifin Peygamber Efendimizden (a.s.m.) doğru ve sağlam kanallarla aktarılması.

nasl

 • Okun ucundaki sivri demir. okun uçmasına yardım eden kanatlar.

naur

 • Kanı durmayan damar.
 • Değirmen kanadı.
 • Döndükçe gıcırdayan dolap.

özr

 • Abdesti bozan bir şeyin bir namaz vakti durdurulamayıp, devâm etmesi. İdrârını tutamama, iç sürmesi, yel kaçırmak, burun kanaması, yaradan kan, sarı su akması, ağrı ile göz yaşı akması birer özür olup, özürlü erkeğe mâzûr, kadına ma'zûre denir.
 • Mâzeret. Af talebi, engel.

per / پر

 • Kanat. (Farsça)
 • Kanat. (Farsça)
 • Kuşların iri tüyü, yelek. (Farsça)

per-aver

 • Kanat açan, kanat açıcı. Keskin uçan. (Farsça)

per-güşa

 • Kanat açıcı, uçucu. (Farsça)
 • Keskin uçucu. (Farsça)

pergaze

 • Kuş kanadının vücuda yapışık olan kısmı. (Farsça)

pervaz

 • Uçmak, kanat açmak.
 • Kanat açmak, uçmak. Uçan, uçucu. (Farsça)
 • Nur. (Farsça)
 • Karargâh. (Farsça)
 • Saçmak. (Farsça)
 • Hücre. (Farsça)
 • Saçak. (Farsça)
 • Ayna. Dolap. (Farsça)
 • İnce, uzun tahta. (Farsça)
 • Uçan, uçucu gibi mânâlara gelerek birleşik kelimeler yapılır. (Farsça)

pervaz ü perdaz / pervâz ü perdâz

 • Kanat çırparak uçan.

prensip

 • Umde. İlk unsur. Temel kanaat, temel düşünce. Temel bilgi (Fransızca)
 • Man: Her çeşit münakaşanın dışında olan. (Fransızca)

refrefe

 • Kuşun kanatlarını oynatıp açması.

reşkin

 • Kıskanç. Kıskanan. Hased eden. Hâsid. (Farsça)

ribac

 • Kanatlarının ortasında küçük kapısı bulunan büyük kapı.

riş

 • Yara. (Farsça)
 • Yaralı. (Farsça)
 • Tüy. Kıl. Kuş kanadı. (Farsça)
 • Sakal. (Farsça)

riyazet / riyâzet

 • Nefsi kırma. Fani şeylerden nefsini çekerek kanaat içinde yaşamak.
 • Bir hastalıktan dolayı veya nefsini terbiye maksadıyla çok yemek ve içmeyi terkederek faydalı fikirlerle, ibadet ve ilimle meşgul olmak. Az gıda ile yaşamak.
 • İdman.
 • Gelip geçici şeylerden nefsi çekerek, kanaat içinde yaşama; ilim, ibadet ve fikirle meşgul olma.

ruaf

 • Burun kanaması.

safe

 • (Çoğulu: Savaf-Sâfât) Kanatlarını havada yayıp uçan kuş.

safk

 • Sesi işitilen vuruş.
 • Sarfetmek.
 • Reddetmek.
 • Kanatlarını hareket ettirmek. Deprenmek.
 • Kullanmak.

şahbal / شاهبال

 • (Şehbal) Kuş kanadının en uzun tüyü. (Farsça)
 • Kanattaki en uzun tüy. (Farsça)

sak'

 • Kuşun, kanadını çırparak öttürüp uçması.

sebat

 • Yerinden oynamamak, dayanmak. Kararlı olmak.
 • Sözde durmak, ahde vefâ etmek. İman ve İslâmiyete hizmette, Allah'a ibadet ve taatta sâbit ve berkarar olmak.
 • Bir meslekte, meşru bir kanaatte veya bir fikirde kararlı bulunmak, sağlamlık göstermek.

secfan

 • Ev önünde olan perdenin iki kanadı.

şehbal / şehbâl / شهبال

 • Kanattaki en uzun tüy. (Farsça)

şehper / شهپر

 • Kuş kanadının en uzun tüyü. (Farsça)
 • Kuş kanadındaki en uzun tüy. (Farsça)

selv

 • Kanaat vermek.

şerekrak

 • Yeşil kanatlı, siyah burunlu, güvercin büyüklüğünde kırmızı bir kuş.

şeş-per

 • Altı kanat. (Farsça)
 • Eski savaş âletlerinden 6 dilimli bir topuz. (Farsça)

şikestebal / şikestebâl / شكسته بال

 • Kanadı kırık, kırık kanatlı. (Farsça)
 • Mc: Kederli, üzgün. (Farsça)
 • Kanadı kırık. (Farsça)
 • Çaresiz, üzgün. (Farsça)

simurga

 • Kanatlı ve çok büyük hayvan olup eski devirlerde yaşadığı rivâyet edilir.

şübhe

 • (Çoğulu: Şübeh - Şübühât) Tereddüd. Bir şeyin doğru olup olmadığına veya var olup olmadığına dair kat'i kanaat ve bilgi sahibi olmamak hâli.

şura-yı ümmet / şûrâ-yı ümmet

 • Milletin şûrâsı, Müslüman kanaat önderlerinin görüşü.

süveyş

 • Akdeniz'le Kızıl Deniz'i birbirine bağlayan büyük kanal.

tadric

 • Kanatmak.

tarik / tarîk

 • Yol, hadis veya haberin geliş kanalı.

tasfik

 • (Çoğulu: Tasfikat) Kanat çırpma.

teczim

 • (Kol, kanat gibi şeyleri) kesme.

tedmiye

 • Vurup kanatmak.

tedviye

 • (Devâ. dan) İlâç verme.
 • Kuş kanadının fısıltısı.

termil

 • Kana boyamak.
 • Kan gibi kırmızı yapmak.

tesamu-u umumiye / tesâmu-u umumîye

 • Genel duyuş, halkta oluşmuş yaygın kanaat.

teşhit

 • Kana bulaştırmak.

tür'a

 • (Çoğulu: Türa' - Türüât) Kanal.
 • Suyun taştığı yer.
 • (Çoğulu: Türa') Kapı. Derece.
 • Bağ ve bostan.
 • Kanal.
 • Suyun taştığı yer. Su arkının ağzı.

türa'

 • (Tekili: Tür'a) Kanallar.
 • Suyun taştığı yerler.

türüat

 • (Tekili: Tür'a) Kanallar.
 • Suyun taştığı yerler.

vasıtasıyla

 • Aracılığıyla, kanalıyla.

vaziyet-i kanaatkarane / vaziyet-i kanaatkârâne

 • Kanaatkâr bir durum.

vüzub-i dem

 • Kan akma, kanama.

zahib / zâhib

 • Kanaat ve fikre sahip olan.

zann-ı galibi / zann-ı galibî

 • Üstün gelen kanaat.

zann-ı galip

 • Üstün gelen kanaat.

zıddiyet

 • Birbirine muhâlif, zıt olma hâli. Zıtlık. Birbirinden nefret etme. Zıt fikir veya kanaat sahibi olanların durumu.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın