LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kalip ifadesini içeren 48 kelime bulundu...

ayıklanma

 • (Biyolojide) Çevre şartlarına en iyi uyabilen canlıların hayatta kalıp çoğaldığı, uyamıyanların öldüğü ve nesillerinin yok olduğu, böylece canlılardan tabii bir tekâmül (evrim) meydana geldiğini savunanların ileri sürdüğü bir tâbirdir. (Türkçe)

bari'

 • Bir kalıptan döker gibi, düzgün, tertipli ve güzel yaratan. Aza ve cihâzatları birbirine mütenasip ve kâinattaki umumî nizama ve gayelere uygun ve münasebettar olarak halkeden Cenâb-ı Hak (C.C.)

baskı

 • t. Basıp sıkacak, tazyik edecek şey. Sıkı tazyik.
 • Basan, ağırlık veren şey.
 • Kalıp, damga.
 • Bir eserin yeni basılışlarının her seferi.
 • Bir basmanın bir def'ada basılan miktarının tamamı. Meselâ: Bu lügatın baskısı 25.000 dir.

bina-i meçhul

 • Gr. edilgen kalıp, yapı.

bina-i meçhul sigası

 • Gr. edilgen kip, kalıp.

cüses

 • (Tekili: Cüsse) Cüsseler, gövdeler, bedenler, cisimler, kalıplar, cesetler.

cüsse

 • Gövde, kalıp, beden.
 • Gövde, kalıp, beden,

eariz

 • (Tekili: Aruz) Aruzlar, şiir vezinlerinden bahseden ses kalıpları. Şiirde beytin birinci mısraının son kısımları.

esalib-i arab / esâlîb-i arab

 • Arap edebiyatında kullanılan üsluplar, ifade ve anlatım tarzları, Arap kelâmının kalıpları.

feraşe

 • Pervane denilen kelebek.
 • Kilit damağı.
 • Su gittikten sonra yer üstünde kalıp kuruyan balçık.
 • Az su.
 • Hafif kimse.

harbat

 • Ahmak, bön, ebleh. (Farsça)
 • İri yapılı kaz. (Farsça)
 • Kalıp ve kıyafeti yerinde olduğu halde ahmak olan kimse. (Farsça)

hizlan

 • (Hezlan) Yalnız başına kalıp zelil olmak, yardımcısız kalmak.
 • Muhafaza ve rahmet-i İlâhiyeden mahrumiyet.

i'tikaf / i'tikâf

 • Bir şeye devam etmek.
 • Ist: Bir yere çekilip yalnız ibadetle meşguliyet. Hususan Ramazanın son on gününde, mescidlerde ve buna benzer yerlerde kalıp, ibadet, ilm-i iman ve Kur'an, evrad ve ezkâr gibi ibadetlerle meşgul olmak. Böyle bir kimseye "Mu'tekif" denir.

ihtiyac

 • Çaresiz kalıp istemek. Muhabbetle meyletmek. Acz, fakr ve yoksulluk. Zaruret hali.

kalbüd / kâlbüd / كالبد

 • Kalıp, şekil. (Farsça)
 • Gövde, beden, insan veya hayvan cesedi. (Farsça)
 • Beden. (Farsça)
 • Kalıp. (Farsça)
 • Kireç kalıpı. (Farsça)

kaleb

 • (Çoğulu: Kavâlib) Kalıp.

kalıb / kâlıb / قالب

 • Kalıp. (Arapça)
 • Beden. (Arapça)

kalıb-ı ilmi / kalıb-ı ilmî

 • İlim yoluyla belirlenen kalıp.

kalıb-ı kelam / kalıb-ı kelâm

 • Söz kalıbı; söz ve ifadelerin içine döküldüğü kalıp.

kalıb-ı manevi / kalıb-ı mânevî

 • Mânevî kalıp, ölçü.

kavalib

 • (Tekili: Kalıb) Kalıplar.

komprime

 • Tablet; bir konuyla ilgili olarak kalıplaşmış bilgi.

mefhum-u kıyasi / mefhum-u kıyasî

 • Kıyâsî kavram; bir ölçüye göre yapılmış kavram, kalıplaşmış kavram.

melhufin / melhufîn

 • Hasrette kalıp yardım isteyenler.

mübalağalı ism-i fail / mübalağalı ism-i fâil

 • Gr: ( : fa'âl) ve ( : faul) gibi bazı kalıplara giren kelimelere denir. Bu vezinden gelen kelimeler "mübalağa" ifade ederler. "En, pek, çok" mânasına gelirler.

müfred siga

 • Gr. tekil kalıp, kip.

muhacir / muhâcir

 • İslâmiyet'in başlangıcında, sırf müslüman oldukları için Mekkeli müşriklerin zulüm ve işkencelerine mâruz kalıp, dinlerini, îmânlarını korumak için, evlerini, mallarını ve mülklerini bırakarak Resûlullah efendimizin izni ile önce Habeşistan'a, son ra Medîne-i münevvereye hicret eden Mekkeli

müşekkel / مشكل

 • Biçimli, kalıplı. (Arapça)

müstehas

 • Toprağın altında kalıp saklanmış.

müstezad

 • (Ziyade. den) Artmış, çoğalmış.
 • Edb: Aruz kalıplarından " Bahr-i recez" denilen vezin ile yazılmış manzume. (Mef'ulü mefâîlü mefâîlü faûlün) gibi. Veya (Mef'ûlü faûlün) veznine denk parça ilâvesi ile yapılır. Ziyadeli mısralı manzumelerdir.

muzari'

 • Ortak. Arkadaş.Benzer, müşabih.
 • Gr: Geniş zamanı ifade eden fiil hali. "Yazar, okur, görür, gelir" gibi.
 • Edb: Aruz kalıplarından birisinin ismi.

muztar

 • Zorlanmış. Cebr olunmuş. Mecbur kalış. Çaresiz kalıp başı sıkılan.

ra'sa'

 • Kulakları küpe gibi uzunca sarkık olan yahut ucunu kesmekten ilişik kalıp sallanıp duran kulakları asılı olan dişi koyun.

sebaik

 • (Tekili: Sebika) Eritilip kalıplara dökülmüş mâdenler. Külçeler.

sekenat / sekenât

 • Oturumlar; bir yerde kalıp ikamet etme halleri; Durgunluklar.

siga / sîga

 • Gr. kip, kalıp.

sıga-i mübalağa / sıga-i mübalâğa

 • Arapça dilbilgisinde bir şeyin çokluğunu ve fazlalığını ifade için kullanılan kalıp, kip.

taklib

 • (Çoğulu: Taklibât) (Kalb. dan) Döndürme, çevirme.
 • Bir şeyin kalıp ve şeklini değiştirme.

tanagguz

 • Taaccüb edip, şaşırıp, hayrette kalıp başını sallamak.

tasvig

 • (Çoğulu: Tasvigat) (Siga. dan) Kalıp şekline koymak. Eritip kalıba dökme.
 • Batırmak.
 • Kuyumculuk yapmak.

tefil / tefîl

 • Fiilleri etken hâle getiren kalıp.

ümmi / ümmî

 • Anasından doğduğu gibi kalıp, okuyup yazma öğrenmeyen kimse.

vafir

 • (Vefret. den) Bir çok, bol, çok.
 • Edb: Aruz kalıplarından bahr-ı rabi'nin ismidir.

vatan-ı ikamet / vatan-ı ikâmet

 • Geçici olarak ikâmet edilen yer. Hanefî mezhebinde on beş gün veya daha çok kalıp sonra çıkmaya niyet edilen yer.

vezin

 • Nazmın belli kalıplarından her biri; ölçü, tartı.

vezn-i mahsus

 • Özgül ağırlık. Bir cismin bir santimetre küp hacmindeki parçasının ağırlığı.
 • Edb: Nazmın veya kelimenin belli kalıplarından her biri. Nazmın ahenk ölçüsü.

ya-i nidai / yâ-i nidâî

 • Arapçada birisine seslenmeyi ifade eden ve "Ey" anlamına gelen iki harfli kalıp.

zat-ı bari / zât-ı bâri

 • Herşeye bir kalıp ve bir şekil veren ve güzelce yaratan Zât, Allah.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın