LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kalbe ifadesini içeren 97 kelime bulundu...

a'mal-i kalbi / a'mâl-i kalbî

 • Kalble yapılan ameller, kalbe ait işler; iman etmek gibi.

agah / âgâh

 • Haberdar, uyanık. Gaflette olmayan, kalben Allahü teâlâ ile berâber olan.

ahfa / ahfâ

 • Kalbe bağlı duyguların en gizli, en kapalı olanıdır ki, Cenâb-ı Hak sıfat, şuûnat ve Zât'ına ait en gizli, en mahrem mânâları izin verdiği ölçüde bu duyguya hissettirir.

arzu-yu kalb

 • Kalben duyulan istek, arzu.

cenani / cenanî

 • Kalbe âit ve müteallik olan. Kalben duyulan. (Arabça müfred, birinci şahıs sigası ile "kalbim" mânasınadır.)

delail-i kalbiye

 • Kalbe âid deliller. Kalb ile bilinen deliller.

delail-i kalbiye ve vicdaniye / delâil-i kalbiye ve vicdaniye

 • Kalbe ve vicdana ait deliller.

ders-i ilham

 • Allah tarafından kalbe gönderilen ders.

dik / dîk

 • Darlık, sıkıntı. Gam. Kalbe sıkıntı veren.

dil-aram / dil-ârâm

 • Gönül eğlendirici, kalbe rahatlık veren. Gönül okşayan. (Farsça)

dil-duz

 • Kalbe batan, gönül delen. (Farsça)

dil-gir

 • Kalbe sıkıntı veren gönül tutan. (Farsça)
 • Gücenmiş olan, kırgın. (Farsça)

dil-güşa

 • İç açan, gönül açan, kalbe ferah veren. (Farsça)
 • Türk musikisinde bir mürekkeb makam. (Farsça)

ef'al-i kulub / ef'âl-i kulûb

 • Kalbin işleri, kalbe doğan çeşitli duygu ve düşünceler. Arapça'da kalbî fiiller (bilmek, görmek gibi)

ehl-i dil

 • (Ehl-i kalb) Kalbi uyanık, basireti ziyade olan. Gönül ehli. Mâneviyata çok kıymet veren, kalben Cenab-ı Hakk'a çok yakınlık hissedip çok hikmetlerden anlayan zât.

ehlikalb

 • Kalben ileri gidenler.

evride

 • (Tekili: Verid) Vücudun her tarafından kalbe kanın gitmesini temin eden damarlar. Siyah kan damarları.

fenafillah / fenâfillâh

 • Dünyayı kalben terkedip tamamen Allaha yönelmek.

hacis / hâcis

 • Kalbe (gönle) gelen ve hemen gidermek mümkün olan kötü düşünceler.

hacise

 • (Çoğulu: Hevâcis) Merak, kalbe gelen endişe.

hadis-i nefs / hadîs-i nefs

 • Kalbe gelip de, yapmakla yapmamak arasında tereddüde sebeb olan düşünce.

hads-i kalbi / hads-i kalbî / حَدْسِ قَلْبِي

 • Kalbe ait ani ve doğru anlayış.

hads-i kat'i / hads-i kat'î

 • Hızlı bir şekilde kalbe doğan ve doğruluğu kesin olan bilgi.

hadsi / hadsî

 • Güçlü bir sezgi, seziş; zihnin bir vasıtaya ihtiyaç duymaksızın kalbe gelen güçlü ve kesin bir sezgi ile hızla hükmettiği doğru bilgi.

hal / hâl

 • Durum, vaziyet, tavır. Tasavvuf yolunda bulunan kimsenin kalbine gelen sevinç, hüzün, darlık, genişlik, arzu ve korku gibi mânâlar. Bunlar kulun gayreti ve çalışması olmadan kalbe gelir. Bu yönden makam ile arasında fark vardır. Makam, tasavvuf yolun da bulunan kimsenin çalışmakla kazandığı mânevî d

hatır / hâtır

 • Kalbe gelip bir müddet kalan düşünce.

hatır-ı nefsani / hâtır-ı nefsânî

 • Kötülükleri istiyen nefs tarafından kalbe getirilen düşünce. Buna hâcis denir.

hatır-ı rahmani / hâtır-ı rahmânî

 • Gafletten uyanmak, kötü yoldan doğru yola kavuşmaya dâir Allahü teâlâ tarafından kalbe gelen düşünce. Buna hak hâtır (doğru düşünce) denir.

hatır-ı şeytani / hâtır-ı şeytânî

 • Günâhı beğenmeye, süslemeye, güzel göstermeye dâir kalbe şeytan tarafından getirilen düşünce. Buna vesvese denir.

hatırat-ı kalb / hâtırât-ı kalb

 • Kalbe gelen hatıralar ve mânâlar.
 • Kalbe gelen hatıralar, istekler.

havass-ı (hamse-i) batına / havass-ı (hamse-i) bâtına

 • Kalbe bağlı beş duyğu: Hiss-i müşterek (hayâl kuvveti), müdrike (akıl), vehim (vâhime), hâfıza, mutasarrıfa (meydana getirici hayal kuvveti).

havass-ı hamse-i batına / havass-ı hamse-i bâtına

 • Kalbe bağlı beş duygu; hayal, akıl, vehim, hafıza, mutasarrıfa.

hayat-ı kalbiye

 • Kalbe ait hayat.

hecr-i cemil

 • Kalben ve fikren onlardan uzak durup fiillerinde onlara uymamakla beraber, kötülüklerine karşılık vermeğe kalkışmayıp müsamaha, idare ve güzel ahlâk ile hüsn-i muhalefet etmek.

hissi / hissî

 • Duyguya ait, hisse müteallik. Ruhen ve kalben anlaşılan. Aklı muhakeme ile olmayıp his ile olan.

i'lam ve ilham-ı ilahi / i'lâm ve ilham-ı ilâhî

 • Allah tarafından bildirme ve kalbe indirilen ilham.

i'tikad

 • İnanmak. İnanç. Sıdk ve doğruluğuna kalben kararlı olmak. Gönülden tasdik ederek inanmak. Dinin temelini meydana getiren şeylere inanmak.

i'timad

 • (İtimad) Güvenerek bağlanmak. Emniyet etmek. Bir şeye kalben güvenip dayanmak.

ihtar

 • Hatırlatmak. Dikkati çekmek. Tenbih. Uyarma. Kalbe gelen doğuş, ilham.

ihtar-ı kalbi / ihtar-ı kalbî

 • Kalbe gelen uyarı, ikaz.

ilham / ilhâm / الهام / اِلْهَامْ

 • Allah tarafından kalbe gelen mâna.
 • Allah tarafından kalbe gelen mânâ.
 • Kalbe gelen ilâhî söz.
 • Kalbe gelen rahmânî ma'nâ.

ilham eden / ilhâm eden

 • Kalbe getiren, gönle doğuran.

ilham-ı ilahi / ilhâm-ı ilâhî

 • Allah'ın kalbe gönderdiği ilham.

ilham-ı rabbani / ilham-ı rabbânî

 • Allah tarafından kalbe indirilen ilham.

ilhamat / ilhâmât

 • İlhamlar. Allah tarafından kalbe gelen mânalar.
 • İlhamlar, Allah tarafından kalbe gelen mânâlar.
 • İlhamlar, kalbe gelen mânâlar.

ilhamen / ilhâmen

 • İlham olarak, Allah'ın kalbe yerleştirmesi şeklinde.

ilhami / ilhâmî / اِلْهَام۪ي

 • Allah tarafından kalbe gönderilen bir tarzda ilham.
 • Kalbe gelen rahmânî ma'nâya âit.

ilka

 • Vahiyle indirilme, kalbe bırakılma.

iltifat

 • Güzel sözle samimi olarak okşamak. Yüz göstermek. Teveccüh etmek. İyilik etmek. Lütfetmek.
 • Dikkat, itina.
 • Edb: Bir mevzu anlatılırken, o anda kalbe doğan bir ilham coşkunluğu ile -mevzu dışına çıkmadan- sözün ve hitabın yönünü değiştirme san'atıdır. Meselâ: (Asım'ın nesli...

iman-ı hakiki / îmân-ı hakîkî

 • Kalbe yerleşen, şüphe ve tereddüd karşısında hiç sarsılmayan îmân.

iman-ı makbul / îmân-ı makbûl

 • Mü'minlerin (Peygamber efendimizin söylediklerinin hepsini beğenip kalben kabûl edenlerin) îmânı.

iman-ı merdud / îmân-ı merdûd

 • Münâfıkların (dilleri ile inandıklarını söyleyip kalben inanmayanların) yalnız dil ile söyledikleri îmân.

işrak

 • Güneş doğmak. Işıklandırmak. Parlatmak.
 • Güneşlik yere dahil olmak.
 • Mc: Kalbe mânaların doğması.

itikad-ı kalbi / itikad-ı kalbî

 • Kalben inanma.

itminan-ı kalb / itminân-ı kalb

 • Kalben tam kanaatle inanma.

iz'an-ı kalbi / iz'ân-ı kalbî

 • Kalben kesin olarak kabul etme.

kabul-i adem

 • Kalben ademi kabul etmektir. Hakkı inkâr etmek, hatalı bir hüküm ve itikattır. Hak mesleği kabul etmeyip indi ve şahsi görüşünü ileri sürerek başka bir yolda gitmektir, bir iltizamdır. İmânın zıddına şahsi görüşüne tâbi olmak, bâtılı kabul etmektir.

kain ve bain / kâin ve bâin

 • Tasavvuf ilmi terimlerinden. Halk (insanlar) ile berâber görünen, fakat hakîkatte onlardan uzak ve kalben Allahü teâlâ ile berâber olan.

kalbi / kalbî

 • İçten. Yürekten. Kalbe ait ve müteâllik. Samimiyetle. Riyâsızca.
 • Kalble ilgili, kalbe ait.

kanaat-i kalbiye

 • Kalbî kanaat, kalben tatmin olma.

kasd

 • Teşebbüs, niyet; bilerek, isteyerek, kalbe gelen bir fikri, düşünceyi yapmak için karar verme.

küfr

 • Örtmek mânâsınadır. Kalbe âit bir sıfattır. Hak dini inkâr edip, hakkı inkâr edene ve gizleyene "kâfir" denilir. Kâfirliğin sıfatı küfürdür.
 • Allaha inanmamak. Hakkı görmemek. İmansızlık.
 • Allaha (C.C.) yakışmıyan sıfatlar uydurmak. Müslümanlığa uymayan şeylere inanmak.

latife

 • Hoş söz. Şaka. Mizah. Söz ile iltifat. İnsanın çok ince ve hassas olup kalbe bağlı bir duygusu. (Mukabili ciddiyettir)

lüsga

 • Söylerken rı'yı gayn'a veya lâm'a; ve sin'i te'ye kalbetmek.

ma'nevi faide / ma'nevî fâide

 • Rûha, kalbe ve gönüle âit fâide.

ma'nevi hastalık / ma'nevî hastalık

 • Kalbe gelen yanlış îtikâd (inanç); insanın doğruyu, gerçeği görmesine mâni olan perde; îtikâdî bozukluk ve düşünce. Dünyâya ve haramlara düşkün olma; kibir ve riyâ gibi kalb hastalığı.

makam-ı tevhid

 • Tevhid makamı, kalben Allah'ın birliğinin hissedildiği hal.

makleb

 • Kalbetme. Bir şeyin altını üstüne çevirme.
 • Kalbedilecek, çevrilecek veya değişecek yer.

malumat-ı kalbiye / malûmat-ı kalbiye

 • Kalbe ait bilgiler; kalb yoluyla bilinenler.

meşhur hadis veya hadis-i meşhur

 • Asr-ı evvelde, Ahâdi hadis kabilinden iken ikinci asırda iştihar edip, kizb üzerine ittifakları aklen tecviz olunmayan bir cemaat tarafından rivâyet olunan hadis. İlm-i yakin derecesinde karib bir surette kalbe itmi'nan verir.

mevacid / mevâcid

 • Kalbe gelen zevkler, vecdler (mânevî coşkunluk halleri).
 • Kalbe zevk veren hâller.

mistik

 • Mistisizm ile âlâkalı. (Fransızca)
 • Fls: Bâtıni. Kalben çok dindar. Sofi. (Fransızca)

mülhem

 • Kalbe doğmuş. Allahın, ilham ile kalbe bildirdiği.
 • İlham olunmuş, kalbe doğmuş.

mülhim

 • Kalbe feyiz veren, ilham eden Allah (C.C.)

mutmein

 • Kalben inanma.

rapt-ı kalb

 • Kalben bağlanma.

rikkat-amiz / rikkat-âmiz

 • Acıma veren, kalbe hüzün verecek olan, acındıran.

semavi ilham / semâvî ilham

 • Allah tarafından kalbe ihsan edilen bilgi, sezgi.

seyahat-ı kalbiye

 • Kalben yapılan seyahat.

sôfi / sôfî

 • Tasavvuf ehli. Kalbini gafletten (Allahü teâlâyı unutmaktan) ve mâsivâya (Allahü teâlâdan başka şeylere) bağlamaktan koruyan, nefsini Allahü teâlâya itâate kavuşturan, pâk ve temiz bir kalbe sâhip olan kimse, velî derviş.

sünuh

 • (Çoğulu: Sünuhat) Çok düşünmeden akla ve kalbe gelen mânâ.
 • Zuhur etmek. Vaki olmak.
 • Sözü kinâye ve târiz ile söylemek.
 • Kolay olmak.
 • Birini güçlüğe düşürmek.

sünuhat / sünûhat

 • (Tekili: Sünuh) Kalbe gelen mânalar, doğuşlar.
 • Allah'ın lütfuyla kalbe gelen mânâlar.
 • Kalbe gelen mânâlar, doğuşlar.

Sünuhat / Sünûhat

 • Kalbe doğan mânâ ve hakikatler

sünuhat kabilinde

 • Kalbe gelen mânâlar şeklinde.

sünuhat-ı ilhamiye / sünuhat-ı ilhâmiye / sünûhât-ı ilhâmiye

 • İlhamla akla ve kalbe gelenler.
 • İlham olarak kalbe gelen şeyler, ilhamla gelenler.

sünuhat-ı kalbiye

 • Allah'ın yardımıyla kalbe gelen mânâlar.

sünuhat-ı kur'aniye / sünuhat-ı kur'âniye

 • Kur'ân'ın nuruyla kalbe gelen mânâlar, hakikatler.

tahassüs

 • İyi bir haber duyup memnun olmak. Kalben ve ruhen hislenmek, hissetmek.
 • Casuslamak.
 • Aratmak.

tarikat / tarîkât

 • İbadet ve zikirlerle kalben ilerleme yolları.

tecdid-i iman

 • İman esaslarını kalben tasdik ettiğini, dil ile de tekrar edip yenilemek.

tuluat / tulûat / tulûât

 • (Tekili: Tulu') Hazırlıksız olarak birden kalbe gelen mânalar, ilhamlar. Doğuşlar.
 • Kalbe gelen ilhamlar, ani doğuşlar.
 • Doğuşlar, kalbe doğan mânâlar.

tuluat olma / tulûat olma

 • Kalbe ilhâmın gelmesi.

tuluat-ı kalbiye / tulûât-ı kalbiye

 • Kalbe gelen ilham ve mânâlar.

vesvese-i şeytan

 • Şeytanın kalbe düşürdüğü şüphe, asılsız kuruntu.

vicdan

 • Kalbe ait hislerin mazharı ve aynası.

vicdani iz'an / vicdanî iz'ân

 • Kalbe ait hislerin aynası olan vicdanın kesin kabulü.

yad-ı daşt / yâd-ı daşt

 • Nakşibendiyye yolundaki on temel esastan biri. Zikrin, Allahü teâlâyı anmanın ve hatırlamanın kalbe yerleşmesi, meleke hâline gelmesi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın