LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kahr ifadesini içeren 195 kelime bulundu...

ahen-dil

 • Demir yürekli, kahraman. (Farsça)
 • Merhametsiz, acımasız kimse. (Farsça)

ahmes

 • Kuvvetli, yiğit. Kahraman, cesur, şecaatli, bahadır.

ahves

 • Cesur, kahraman, yiğit, şecaatli, bahadır.

akher

 • En kahredici, çok kahreden.

alb

 • Yiğit, kahraman, bahadır, cesur gibi manalara gelen bir sıfattır.

anvet

 • Kahretmek.
 • Galip olmak.

anveten

 • Cebren, kahren, zorla, sıkıntı ile.

arzu

 • Meşhur halk hikâyelerinden olan Arzu ile Kamber hikâyesinin kadın kahramanı.

asmah

 • Çok cesur, pek kahraman.

bahadır / bahâdır / بَهَادِرْ

 • Kahraman. Cesur. Yiğit. Dilâver. (Farsça)
 • Kahraman, cesur, yiğit.
 • Kahraman, yiğit.
 • Yiğit, kahraman.

bahadırane

 • Yiğitçesine, kahramana yakışır surette. (Farsça)

bahadıri / bahadırî

 • Yiğitlik, bahadırlık, kahramanlık. (Farsça)

basil

 • Kahraman, cesur, yiğit kimse.
 • Fena, sert, kırıcı, kötü söz.
 • Haram olan şey.
 • Güzel olmayan, çirkin kimse.

behbehi / behbehî

 • Etli ve gövdeli, kişi. Bahadır, yiğit, kahraman.

behs

 • Neşe ve güleryüzle karşılama.
 • Kahraman, yiğit, mert adam.
 • Cür'etkârlık.

betal

 • Bahâdır, yiğit, kahraman.

bühme

 • (Çoğulu: Bühüm) Cemaat, topluluk.
 • Leşker.
 • Bahâdır, kahraman.

butule

 • Çok kahraman ve bahadır olmak.

canavar

 • Can alıcı, kahredici. (Farsça)
 • Vahşi, yırtıcı hayvan. Kurt. (Farsça)

celadet / celâdet

 • Kahramanlık.
 • Kahramanlık, yiğitlik.

celal / celâl

 • (Celâlet) Nihâyet derecede büyüklük. Azamet. Hiddetlilik, hışım.
 • İlm-i Kelâm'da: Cenâb-ı Hakk'ın kahrının ve azametinin tecellisi, Cenâb-ı Hakk'ın nev'deki tecellisi. Cenâb-ı Hak, vahdaniyyetine delil olacak çok şeyler yarattığından veyâ ihâtadan âli ve celil olduğu veya hislerle idr
 • Allahü teâlânın kahr ve gazab sıfatlarından. Azamet, büyüklük, ululuk, hiçbir şeye muhtâç olmamak.

cengaver / cengâver

 • (Çoğulu: Cengâverân ) Cenkçi. Yiğit olan. Kahraman. İyi harbeden. (Farsça)
 • Yiğit, kahraman.

cir'et

 • (Cer'et- Cür'et) Bahadırlık, kahramanlık, şecaat.
 • İkdâm etmek.

çire

 • Mâhir, maharetli, becerikli. (Farsça)
 • Bahadır, kahraman, yiğit, cesur. (Farsça)

çiregi / çiregî

 • Bahadırlık, kahramanlık, yiğitlik. (Farsça)
 • Ustalık. Mâhirlik. (Farsça)

civanmerd

 • Sözünde sağlam. İyilik sever. Kahraman.

dahamis

 • Bahadır, kahraman.
 • Karayağız, iri yapılı adam.

dahd

 • Kahretmek.

dastani / dâstânî / داستانى

 • Destânî, kahramanlıkla ilgili, epik. (Farsça)

delehmes

 • Arslan.
 • Bahâdır, kahraman.
 • Çeri.
 • Kuvvetli kişi.
 • Çok karanlık olan gece.

destan

 • Kahramanlık hikâyesi.

devh

 • Hor, hakir olmak. Hor, hakir etmek.
 • Kahretmek.

dihlas

 • Arslan.
 • Yavuz, bahâdır, kahraman, çeri kimse.

ebu katade haris bin rib'iy

 • Ensardan ve Resül-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın süvarilerindendir. 170 Hadis-i Şerif rivayet etmiştir. Uhud Gazvesinden itibaren bütün muharebelere iştirak etmiş bir kahraman olup 74 tarihinde 80 yaşında iken Medine'ye avdetinde vefat etmiştir. (R.A.)

ebu talha zeyd bin sehl

 • Ashab-ı Kiram arasında, sayılı kahramanlardan ve atıcılardandır. Resul-ü Ekreme (A.S.M.) atılan oklara göğsünü germiştir. 20 Hadis-i Şerif rivayet etmiştir. Hicri 34 tarihinde vefat etmiştir. Bütün muharebelere katılmış bir kahraman-ı İslâmdır. (R.A.)

epik

 • Mevzuu kahramanca olan yazıların frenkçe ismi. (Fransızca)

eşca'

 • Daha yiğit, pek kahraman. En şecaatli.
 • Parmak ardlarının sinirleri.

eshab-ı bedr / eshâb-ı bedr

 • İslâm târihinin ilk ve en önemli muhârebesi olan Bedr savaşında Peygamber efendimiz ile birlikte Mekkeli müşriklere (puta tapanlara) karşı harbedip kıyâmete kadar unutulmayacak şanlı bir zafer kazanan üç yüz on üç kahraman mücâhid.

ezmar / ezmâr

 • (Tekili: Zimr) Kahramanlar, yiğitler, bahadırlar.

ezmar-ı etrak / ezmâr-ı etrâk

 • Türk kahramanları.

felekzede

 • Feleğin kahrına uğramış, tâlihsiz. (Farsça)

fenh

 • Kahretmek. Zelil kepaze etmek.

fenih / fenîh

 • Kahrolmuş.

gaddar

 • Kahredici, öldürücü. Ahdine vefâ etmeyip hıyânet eden. Hâin, zâlim, çok zulmeden.

gazab-ı ilahi / gazab-ı ilâhî

 • Allah'ın gazabı, kahrı.

gazanfer

 • Kahraman.
 • İri arslan.
 • Kahraman, cesaretli.
 • Kahraman, iri aslan.

gev

 • (Çoğulu: Gevân) Yiğit, bahadır, kahraman. (Farsça)

gevan

 • (Tekili: Gev) Kahramanlar, yiğitler.

gürbüz / گربز

 • Yaşından fazla gösterişli, serpilmiş, vücutlu, genç irisi. (Farsça)
 • Cerbezeli. (Farsça)
 • Anlayışlı. İdrakli. (Farsça)
 • Kahraman, yiğit. (Farsça)
 • Yiğit. (Farsça)
 • Kahraman. (Farsça)

gürd

 • Cesur, kahraman, yiğit, bahadır. (Farsça)

halbes

 • (Çoğulu: Halâbis) Bahadır, kahraman. Bir şeye sımsıkı bağlanıp ayrılmayan kişi.

halid bin velid

 • Câhiliye devrinde Kureyş eşrafındandı. Hudeybiye muahedesinden sonra Müslüman oldu. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, kendisine Seyfullah namını vermiştir. Çok kahraman bir gazi idi. Suriye, Filistin, Şam gibi yerler onun himmeti ile feth olunmuştur. 18 Hadis-i şerif nakletmiştir.Hicri 21 senesi

hamase / hamâse / حماسه

 • Kahramanlık şiiri. (Arapça)

hamaset / hamâset / حماست / حَمَاسَتْ

 • Yaradılıştan olan cesâret. Bahadırlık. Cesurluk. Kahramanlık. Yiğitlik.
 • Yiğitlik, kahramanlık, cesaret.
 • Kahramanlık.
 • Kahramanlık şiiri, hamase. (Arapça)
 • Yiğitlik, kahramanlık.

hamasiyyat

 • Kahramanlık destanları.

hatel

 • Kahretmek.
 • Ahdini bozmak.
 • Aldatmak.

havvat

 • Bahadır, çeri, kahraman, öncü.

haydar

 • Yiğit, cesur, kahraman.
 • Hz. Ali'nin (R.A.) bir nâmı,
 • Arslan, gazanfer.

haydar-ı kerrar / haydar-ı kerrâr

 • Hz. Ali.
 • Kahramanca döne döne düşmana saldıran.

haydarane

 • Hz. Ali gibi. Kahramanca, yiğitçe, cesurca. (Farsça)

haydari / haydarî

 • Kahramanlık, cesurluk, yiğitlik. Arslanlık.
 • Eskiden bazı esnaf ve köylülerin giydikleri kolsuz aba, hırka.

hazret-i kahhar / hazret-i kahhâr

 • Her şeyi hükmüne itaat ettirebilen bir hâkimiyet sahibi, düşmanlarını kahrederek zelil ve perişan eden ve kudretinin karşısında her şeyi âciz bırakan Allah.

hem-rad

 • Kahramanlık ve cömertlikte müsavi olan kimseler. (Farsça)

herkül

 • Cesaret ve kuvvetiyle efsaneleşmiş Yunan mitolojisi kahramanı.

heyzam

 • Bahâdır, kahraman.

hezabir

 • (Tekili: Hizebr) Arslanlar, esedler.
 • Yiğitler, kahramanlar.

hıbb

 • Bahadırlık, kahramanlık.
 • Gammazlık.

hidase

 • Pâk etmek, temizlemek.
 • Kahramanlık, yiğitlik.
 • Abdest bozmak.

hizber

 • (Hizebr) (Çoğulu: Hezâbir) Aslan, gazanfer. (Farsça)
 • Mc: Cesur, yiğit, kahraman, yürekli adam. (Farsça)

ıkhar / ıkhâr

 • Kahr etme, kahr edilme, kahr edilmiş olma.

ıkhar-ı düşmen / ıkhâr-ı düşmen

 • Düşmanın kahrolması.

irgam

 • Aşağılatma. Hor, hakir kılma.
 • Burunu kırma.
 • Yere sürtme.
 • Galip olma.
 • Kahretme.

istenbe

 • Cesur, yiğit, bahadır, kahraman. (Farsça)
 • Çirkin. (Farsça)
 • Kâbus. (Farsça)

kabadayı

 • Mc: Cesur, kahraman, cengâver. Eskiden kabadayılar ağırbaşlı, fenalıktan kaçınır, iyiliği sever insanlar oldukları için muhitlerinde hürmet görürlerdi.
 • Kimseden korkmaz görünerek şuna buna meydan okuyan kimse, yiğit taslağı.

kahhar / kahhâr / قهار

 • Galib-i Mutlak ve her an kahretmeğe muktedir olan Allah (C.C.) Hak Celle ve A'lâ'nın esmâ ve sıfâtındandır.
 • Ziyadesiyle kahreden, kahredici, yok edici, batırıcı.
 • Allah'ın isimlerinden biri.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Düşmanlarından, cebbâr (kibirli, zorba, zâlim), inâdcı, nîmetlere nânkörlük edenleri öldürüp, onları zelîl (aşağı, hakîr) etmekle dünyâda kahreden, âhirette düşmanları olan kâfirlere ebedî; îmâ nlı ölen mü'minlere, af ve mağfiret etmezse (bağı
 • Kahreden.
 • Kahredici. (Arapça)

kahhar hakim / kahhar hâkim

 • Kahreden ve herşeye hükmeden güç ve kuvvet sahibi.

kahhar-ı zülcelal / kahhâr-ı zülcelâl

 • Haşmet ve yücelik sahibi ve herşeye her zaman mutlak galip gelen ve kahretmeye gücü yeten Allah.

kahharane / kahhârâne

 • Kahharcasına. Kahredercesine.
 • Kahredercesine.

kahir / kâhir / قاهر

 • Kahreden, zorlayan.
 • Üstün gelen, ezen, ezici.
 • Yok eden, ortadan kaldıran.
 • Kahreden, yok eden. (Arapça)

kahir-ül eşrar / kahir-ül eşrâr

 • Şerleri ve kötülükleri ortadan kaldırıp yok eden. Haydutları kahreden.

kahr

 • Zorlama. Cebir.
 • Ezme. Mahvetme.
 • Fazlaca üzüntü. Keder içine işleme.
 • Cenâb-ı Hakkın şiddetli ve azab verici vasıflarının tecellisi. (Kahr, lütfun zıddıdır.)

kahr-ı dehr

 • Dünyânın ve zamanın kahrı.

kahr-ı ilahi / kahr-ı ilâhî

 • Allah'ın kahrı.

kahraman

 • (Çoğulu: Kahramanan) Yiğit, cesur, bahadır. (Farsça)
 • Fars mitolojisinde Rüstem'in yendiği kişi. (Farsça)
 • İş buyuran, hüküm sâhibi. (Farsça)

kahraman-ı alişan / kahraman-ı âlişan

 • Şanlı kahraman.

kahraman-ı islam / kahraman-ı islâm

 • İslâm kahramanı.

kahraman-ı milli / kahraman-ı millî

 • Millî kahraman.

kahraman-ı velayet / kahraman-ı velâyet

 • Velîlik alanında kahraman.

kahramanan

 • (Tekili: Kahraman) Kahramanlar. Cesur kimseler, yiğitler. (Farsça)

kahramanane / kahramanâne

 • Kahramanca, yiğitçe, cesurane. (Farsça)
 • Kahramanca.
 • Kahramanca.

kahramani / kahramanî

 • Yiğitlik, kahramanlık, cesurluk. (Farsça)

kahreni / kahrenî

 • Kahr ile, zorla. Ezerek, cebren.

kam'

 • Kahretmek. Zelil etmek.
 • Zabtetmek. Ezmek. Kırmak.
 • Hasta etmek.
 • Başına vurmak.
 • Bir sese kulak verip dinlemek.
 • Ağzı dar olan bir şeyin içine huni ile akıcı maddeyi koymak.
 • Huni.

kamıh

 • Kam' eden, ezip kıran, mahveden, perişan eden. Kahreden, yok eden. Alçaltan, zelil eden.

kays

 • Leylâ ile Mecnun hikâyesinin erkek kahramanı olan Amirinin adı.
 • Süngü miktarı.

kaz'

 • Kesmek.
 • Kahretmek.
 • Çiğnemek.
 • Fuhşiyat söylemek. Sövmek.

kelime-i gaddare

 • Kahredici, öldürücü, zâlim ve merhametsiz söz.

kemal-i izzet ve şecaat

 • Mükemmel bir izzet, haysiyet ve kahramanlık.

kemal-i şecaat / kemâl-i şecaat

 • Mükemmel derecede kahramanlık, cesaret.

kemi / kemî

 • (Çoğulu: Kümât) Yiğit, kahraman, bahadır. Savaşçı, cengâver.

kemiyy

 • Bahadır kişi.
 • Kahraman, şucâ.

kudahis

 • Bahâdır, kahraman, şucâ.

kuhciğer

 • Dağ yürekli, kahraman, bahâdır, yiğit. (Farsça)

kümat

 • (Tekili: Kemi) Yiğitler, kahramanlar, savaşçılar.

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

kutile

 • (Katil. den) Katledildi, kahroldu veya kahrolası meâlindedir.

leyla / leylâ

 • Çok karanlık gece.
 • Arabi ayların son gecesi.
 • Leylâ ile Mecnun hikâyesinin kadın kahramânı.
 • Leylâ ile Mecnun hikâyesinin kadın kahramanı.

leys

 • Adem. Yokluk. Gayr-ı mevcud. (Bunun aslı "lâyese" idi. Yâ'yı tahfif için "leyse" oldu.) Hükemâlar arasında "eys" vücud, "leys" adem mânâsında kullanılmıştır.
 • Gaflet.
 • Bahâdırlık, kahramanlık.
 • Yük çekici olmak.

lisan-ı hamaset / lisân-ı hamaset

 • Yiğitlik ve kahramanlık dili.

madalya

 • İtl. Büyük işlerde muvaffak olanlara veya büyük fedakârlık ve kahramanlık gösterenlere hediye ve hatıra olarak verilen ve çok defa yuvarlak biçimde, göğüse takılacak şekilde olan kıymetli madeni parça.

mahkiyyun anh

 • Kendisinden söz edilen; hikâye kahramanı.

makhur / makhûr / مقهور

 • (Kahır. dan) Kahredilmiş. Mahvedilmiş. Bozguna uğratılmış. Mağlub. Mahkum. Allah'ın (C.C.) gazabına uğramış. Yenilmiş. Hakaret görmüş.
 • Ezilen, kahrolan, mağlup.
 • Kahredilmiş, ezilmiş.
 • Kahrolmuş, yenilmiş. (Arapça)
 • Gazaba uğramış. (Arapça)

makhur-u kahr-i ilahi / makhur-u kahr-i ilâhî

 • Allah'ın gazabına uğramış. Allah'ın kahrıyla kahrolmuş.

makhurane

 • Kahr ve gazaba uğramış hâlde. Gazaba uğramış olanlara benzer şekilde.

makhuriyet

 • Kahrolmuşluk, ezilmişlik, bitkinlik. Allah'ın kahr ve gazabına uğrama.

makruh

 • Yaralanmış, kahredilmiş. Mecruh.

makşuvv

 • Men' ve kahrolmuş. Tab'ından çıkarılmış.

mehmedcik

 • Kahraman ve mücahid mânasında Türk askerine verilen ünvandır.

mergame

 • Kahretmek.
 • Galip olmak.

meslul

 • Çekilmiş. Kınından çıkmış kılınç.
 • Din uğruna kendini fedâ eden kahraman.
 • Tıb: Verem.

meyl-i tecellüd

 • Yiğitlik meyli, cesaretli olma ve kahramanlık arzusu.

midre

 • Bahadır, kahraman.

mıgşa

 • Bahadır, kahraman.

mübasele

 • Savaşta hamle edip kahramanlık göstermek.

muharib

 • Harbeden. Cenkci. Cengâver.
 • Cesur. Atılgan. Kahraman.
 • İyi harbeden. Harb usullerini iyi bilen.

mukahhir

 • (Kahr. dan) Kahreden, tahkir eden, yok eden.

mukaraa

 • (Kur'a. dan) Ad çekişme. Karşılıklı kur'a çekme.
 • Kılınç kullanarak döğüşmek. Cenkte, muharebede kahramanların birbiriyle vuruşmaları.
 • Bir şeyin taksiminde atışmak.

mutasarrım

 • (Çoğulu: Mutasarrımin) Kahramanlık ve yiğitlik gösteren.

mütecellid

 • (Çoğulu: Mütecellidin) Kahramanlık ve celâdet gösteren.

mütecellidane / mütecellidâne

 • Celadet ve kahramanlıkla. Yiğitlik göstererek. (Farsça)

mütecellidin / mütecellidîn

 • (Tekili: Mütecellid) Kahramanlar, yiğitler, celâdet gösteren kahraman kimseler.

muzaffer

 • Kahraman. Gâlip gelmiş. Başarmış. Muvaffak olmuş. Zafer kazanmış, zafer kazanan.

muztahid

 • Arslan.
 • Kahredici.
 • Cefâ eden.

nakş-bendi / nakş-bendî

 • Kalbde zikir yoluyla, tefekkür ile İlâhî sevgiyi, uyanıklığı nakşa çalışan mânâsiyle, Şeyh Bahâüddin Nakş-bendî nâmındaki azîm bir velinin kurduğu ve en ziyade hafî zikre dayanan tarikata mensub olan. (Silsile-i Nakşî'nin kahramanı ve bir güneşi olan İmam-ı Rabbanî (R.A.) Mektubat'ında demiş ki: "Ha (Farsça)

namcuyan / namcuyân

 • (Tekili: Namcu) Ün arayanlar, nam arayanlar. (Farsça)
 • Yiğitler, kahramanlar. (Farsça)

necadet

 • Kahramanlık, efelik, yiğitlik.

necdet

 • Yiğitlik, şecaat, kahramanlık.
 • Harp ve kıtal.
 • Yeis, korku.
 • Yiğitlik, kahramanlık.

necid

 • Kahraman, bahadır.
 • Arabistan'da bir memleket ismi.
 • Münbit yer. Fitne ve nifak yeri olan memleket.
 • Arslan.

nehaket

 • Bahadırlık, kahramanlık, şecaat.
 • Keskinlik.

nehb

 • Yağma, yağmacılık, çapul.
 • At oynatmak, koşturmak.
 • Kahr ile bir kişinin malını elinden almak.

nehik

 • Bahâdır, kahraman.
 • Arslan.
 • Keskin kılıç.
 • İyi huylu kimse.

neriman

 • Pehlivan, yiğit, kahraman. (Farsça)

nerimani / nerimanî

 • Nerimanlık, kahramanlık, yiğitlik. (Farsça)

pehlev

 • Şehir, belde. (Farsça)
 • Yiğit, kahraman. (Farsça)

pehlevan

 • Pehlivan. Yiğit. Kahraman. Güreşçi. (Farsça)

pehlevani / pehlevanî

 • Pehlivanlık, güreşçilik, yiğitlik, kahramanlık. (Farsça)

rağm

 • (Ragm) Bir şeyden hoşlanmayıp kerih görmek. Bir işi birisine zor ile tutturmak. Züll ve hakaret. Kahretmek.

rebis

 • Bahadır, kahraman.
 • Meşakkat.

rehan

 • Bahadırlık, kahramanlık.
 • Denemek, tecrübe etmek.
 • At yarıştırmak, müsabaka.

rüstem

 • Şark edebiyatında kuvvet ve cesaretin timsali olarak bilinen ve Zaloğlu Rüstem diye veya "Rüstem-i Sistanî" nâmiyle meşhur İran'lı bir kahramandır. (Farsça)
 • Şark edebiyatında kuvvet ve cesaret timsali olarak şöhret bulan Zaloğlu Rüstem, İran'ın efsanevî ünlü kahramanı.
 • Kuvvetiyle meşhur bir efsane kahramanı.

sabsaba

 • Dövmek.
 • Ateş etmek.
 • Kahramanlık göstermek, bahadırlık etmek.
 • Çok inceltmek.

şahbaz

 • İri ve beyaz doğan kuşu. (Farsça)
 • Mc: Çevik ve becerikli. Yiğit, şanlı, kahraman. (Farsça)

sahib-i huruc / sâhib-i huruc

 • İsyan edip ayaklanarak idareyi ele geçirmiş olan kimse. (Farsça)
 • Büyük kahraman. (Farsça)
 • Şarktan zuhuru beklenen mehdi. (Farsça)

salahaddin-i eyyubi / salahaddin-i eyyubî

 • (Doğumu: Hi: 532, Mi: 1137) Ehl-i Salib zihniyetinin İslâm dünyasına açtığı Haçlı seferlerini maddeten durduran şarkın en kahraman kumandanlarından ve sultanlarından olan bu zât hakkında bir Avrupalı tarihçi: "İslâmın en saf kahramanı" diye bahseder.Düşmanın çokluğundan bahsederek geri dönmek isteye

sameyan

 • Sıçramak.
 • Kalkmak.
 • Yürekli, cesaretli, kahraman, bahadır kişi.

sanadid

 • Bahadır ve şeci' olanlar. Kahramanlar. İleri gelenler, reisler, padişahlar.

şarih

 • (Çoğulu: Şurah) Yiğit, kahraman.

seb'

 • Yırtmak.
 • Parçalamak.
 • Kahretmek.
 • Sökmek.

şebit

 • Bahadır, kahraman, yiğit.

şeca'at / şecâ'at

 • Yiğitlik, bahadırlık, cesâret, kahramanlık.

şecaat-i akliye-i medeniyet meydanı

 • Medeniyetin aklî kahramanlık meydanı; akıl kahramanlarının meydan okuduğu medeniyet meydanı.

şecaat-i fıtriye

 • Yaratılıştan gelen yiğitlik, cesaret ve kahramanlık.

şecaat-i imaniye

 • İmandan kaynaklanan cesaretlilik, yiğitlik, kahramanlık.

şecaat-i maddiye

 • Maddî kahramanlık, yiğitlik (Maddî bakımdan ilerlerken ifrat ve tefritten uzak olan orta ve doğru hâli ayakta tutma).

şecaat-i milliye-i islamiye / şecaat-i milliye-i islâmiye

 • İslâm milletine ait kahramanlık, yiğitlik, cesaret.

şeceat / şeceât

 • Cesaret, kahramanlık.

şeci / şecî

 • Şecaatli, cesaretli, kahraman.
 • Yiğit, kahraman.

şeci'

 • Kahraman. Yiğit. Şecaatli.

şehamet / şehâmet / شَهَامَتْ

 • Akıl ve zekâ ile beraber olan yiğitlik. Kahramanlık. Cür'et. Bahadırlık.
 • Tez anlayışlı olmak.
 • Kahramanlık.

şehbaz ü şehnaz / şehbâz ü şehnâz

 • Kahramanlık ve güzellik.

şehname

 • İran Şairi Firdevsî'nin destan şeklindeki eseri. (Farsça)
 • Büyük hükümdarların kahramanlık mâcerâlarını anlatan büyük manzum eser. (Farsça)

selfa'

 • Bahadır. Kahraman ve cesâretli kimse.
 • Yüzsüz, utanmaz, hayâsız, kötü kadın.
 • Kuvvetli deve.

selit

 • Kahredici, galebe edici.
 • Susam yağı.
 • Kötü sözlü şerli kimse. Ağzı bozuk.
 • Zeytinyağı.

serdengeçti

 • Fedakâr, kahraman.

setv

 • (Çoğulu: Setavât) Hamle etmek.
 • Kahretmek.
 • Hiddetlenmek, kızmak, gadap etmek.

sıme

 • (Çoğulu: Sumem) Bahâdır, kahraman kimse.
 • Berk, muhkem nesne.
 • Büyük erkek yılan.

sultan

 • Reis. İslâm Hükümdarı. Hâkimiyet sahibi. Padişah.
 • Allah. (C.C.)
 • Kuvvet, kudret ve hâkimiyet sâhibi.
 • Hükümdar âilesinden olan anne, kız gibi kadınlardan her biri.
 • Hüccet ve delil.
 • Kahr ve tegallüb mânasında masdardır. Her şeyin yavuz, şiddet ve satvetin

sur'a

 • Bahadırlık, kahramanlık.
 • Güreşçilik.

tahavvüs

 • Bahadırlık, kahramanlık.
 • Sefer niyyetiyle bir yerde durmak.

takahhur

 • Kahrolmak.

takhir

 • (Çoğulu: Takhirât) (Kahr. dan) Kahretme.

tasabbüb

 • Dökülmek.
 • Bahadır olmak, kahraman olmak.
 • Sıcaklığın artması.

tecelliyat-ı kahriye / tecelliyât-ı kahriye

 • Kahredici tecellîler, yansımalar.

tecellüd

 • Kendini cesaretli ve kahraman gösterme; sertlik, direnme.

tecerru'

 • Bahâdırlık ve kahramanlık etmek.

teftih

 • Hor ve zelil etmek.
 • Kahretmek.

tegaşmür

 • Kahra uğratmak.

tencid

 • Evin içini nakışlı bezlerle süslemek.
 • Kahraman yapmak.

teşeccu'

 • Bahâdırlık göstermek, kahramanlık yapmak.

ukkaşe bin el-mihsan el-esdi / ukkaşe bin el-mihsan el-esdî

 • Efâdıl-ı Sahabeden ve kahramanlardan olup hususan Bedir muharebesinde ve Hazret-i Ebu Bekir (R.A.) devrinde mürtedlerle olan muharebede yararlıklar göstermiştir. Peygamberimizin vefat tarihinde 44 yaşlarında idi.

utat

 • Arslan.
 • Bahadır er, kahraman.

veleh

 • Kahr, gazab, şiddet, hışım. (Farsça)

zehre

 • Kahramanlık, yiğitlik. (Farsça)
 • Öd. Safra. (Farsça)

zemer

 • İnce saçlı.
 • Bahadır, kahraman, yiğit kimse.

zemir

 • Bahadır, kahraman, yiğit.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın