LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kabu ifadesini içeren 696 kelime bulundu...

işa-i rabbani / işâ-i rabbânî

 • Hıristiyanların, dinlerinin temel inançlarından biri gibi kabûl ettikleri akşam yemeğinde güyâ Îsâ aleyhisselâmın etini yiyip, kanını içerek onunla birleşeceklerine ve böylece günâhlarının döküleceğine inanmaları.

ab-gah

 • Havuz, küçük göl, su biriken yer. (Fransızca)
 • Tıb : Karnın kaburga kemikleri kıkırdağı ve kısa kaburgalar altında olan kısmı. Böğür. (Fransızca)

abdullah ibn-i zübeyr

 • Ebu Bekir-i Sıddık'ın kızı Esma'nın oğludur. Muhacirlerden ilk doğan çocuk olup cesaret, şecaat, ibadet ve takvası ile meşhurdur. Zübeyr ibn-i Avvam'ın oğludur. Yezid'in saltanatını kabul etmedi ve Mekke'de dokuz sene halifelik yaptı. 73 yaşında şehid edildi. (R.A.)

adak

 • Nezr, Allahü teâlânın rızâsının elde edilmesi veya bir isteğin yerine gelmesi veya bir belâ ve musîbetin giderilmesi maksadıyla Allahü teâlâ için oruç tutmak, kurban kesmek gibi başlıbaşına ibâdet olan veyâ benzeyen bir şeyi kendisine vâcib kabûl etm e.

add / عد

 • Sayma, kabul etme.
 • Sayma, görme, değerlendirme, kabul etme. (Arapça)
 • Addedilmek: Sayılmak, görülmek, değerlendirilmek. (Arapça)
 • Addetmek/eylemek: Saymak, görmek, değerlendirmek. (Arapça)
 • Addolunmak: Sayılmak, kabul edilmek. (Arapça)

addetme

 • Sayma, kabul etme.

addetmek

 • Saymak, kabul etmek.

adem-i kabul / adem-i kabûl / عَدَمِ قَبُولْ

 • Kabule yanaşmama, bir hükme varmama.
 • İsbatı tasdik etmemek. Şek, hükümsüzlük. İman hükümlerini lâkaydlıkla karşılamak, nefy ve inkâr etmek, kabul etmemek, göz kapamak gibi câhilâne bir hükümsüzlük. Bir terk, bir cehl-i mutlak.
 • Kabul etmeme.

adla'

 • (Tekili: Azla') (Dıl') Kaburgalar.
 • Mat : Geometrik şekillerin kenarları, sayı kökleri.

agnostisizm

 • fels. Gerçeğin, mutlak hakikatın bilinemez olduğunu; insanın gerçeği, tam uygun bilgiyi elde edecek yaradılışta olmadığını kabul eden felsefe görüşü.

ahd-i atik

 • Eski ahd. Hıristiyanlarca Mûsâ aleyhisselâma inen kitab. Bu ismi ilk olarak hıristiyanlar kullanmışlardır. Hıristiyanların Kitab-ı mukaddes denilen kitabları Ahd-i Atîk ile Ahd-i Cedîd'den meydana geldiğinden onlar da Ahd-i Atîk'i kutsal kabul etmekt edirler. Yahûdîler, Ahd-i Atîk yerine Tanah demek

ahfiye

 • (Tekili: Hıfâ) Örtüler, perdeler, gizli şeyler.
 • Çiçeğin tomurcuğunu örten kabuk.

ahiz / âhiz

 • (Âhize) Alan. Alıcı. Ahzeden.
 • Ses alıcı âlet.
 • Kabul etme, alma.

ahlat-ı erbaa

 • İnsan vücudunda varlığı kabul edilen dört unsur veya üsareler.

ahz / اخذ

 • Alma.
 • Tutma.
 • Kabul etme.
 • İşkence etme.
 • Alma, kabul etme.
 • Alma, tutma, kabzetme,
 • Kabul etme.
 • Tessellüm.
 • Sorgulama.
 • Alma. (Arapça)
 • Ahz ü kabul etmek: Alıp kabul etmek. (Arapça)

ahz u kabul

 • Alıp kabul etmek.

ahz-ı envar / ahz-ı envâr

 • Nurları alma, kabul etme.

akabe biatı

 • Nübüvvetin 11. senesinde Mekke'nin haricindeki Akabe denilen yerde Medine ahalisinden bir cemaatın, Hz. Peygamber'le (A.S.M.) gürüşüp konuşarak İslâm'ı kabul ve tasdik ettikleri biat hâdisesi.

akd

 • Anlaşma, sözleşme. Nikâh, hibe (bağış), vasiyet, alış-veriş gibi işlerde taraflardan birinin teklifi, diğerinin kabûlü ile gerçekleşen sözleşme.
 • Anlaşma. Sözleşme.
 • Düğümleme. Düğümlenme. Bağ bağlama. Bağlanma.
 • Huk: Nikâh, hibe, vasiyet, bey' u şirâ gibi şer'î bir muameleyi iki tarafın iltizam ve taahhüd etmeleridir, icab ile kabulün irtibatından ibarettir. Böyle bir muameleye mün'akid denir. Bunun böyle vücuda gelmesi

akd-i zimmet

 • İslâmlarla muharebe etmiş veya eden bir şahsın veya bir cemaatın İslâm ahd u emânını, yani tâbiiyyetini kabul etmesi.

akide-i velediyet

 • Hıristiyanlık ve Musevîlikte bulunan ve hâşâ Hz. İsâ (a.s.) ile Hz. Üzeyr'in (a.s.) Allah'ın oğlu olduğunu kabul eden bâtıl inanç.

akılcılık

 • (Rasyonalizm) fels. İnsanın, akılla gerçeğe uygun bilgiyi bulabileceğini, aklın doğru kabul ettiği bilginin şübhe götürmez kesinlikte doğru olduğunu kabul ettiği felsefe. Tenkitçi felsefe, deneyci felsefe, psikoloji ve sosyoloji bu felsefenin aşırı iddialarını çürütmüştür. Bugünkü ilim adamları herş

akliyyun / akliyyûn

 • Aklı tek ölçü kabul eden felsefeciler.

alamet-i kabul / alâmet-i kabul

 • Kabul belirtisi.

alamet-i makbuliyet / alâmet-i makbuliyet / alâmet-i makbûliyet

 • Kabul olunduğunu belirten işaret, nişan.
 • Kabul görmesinin işaret ve belirtisi.

aler-re'si-vel-ayn

 • Baş ve göz üstüne. (Gelen misafire karşı veya bir işi deruhte edeceğine karşı hürmet ve memnuniyetle kabul ettiğini ifâde için söylenir.)

ales

 • Bir cins buğday ki bir kabuk içinde iki tane olur.
 • Buğday arasında biten çavdar ve mercimek.
 • Büyük kene.
 • Bir nevi karınca.
 • Katı, sağlam nesne.

alevi / alevî

 • Hazreti Ali sevgisini meslek kabul eden.

allahümme

 • Âmin ey Allahım, kabul eyle.

allahümme amin / allahümme âmin

 • Ey Allahım, kabul eyle.

amenna / âmenna

 • İnandık, öylece kabul ederiz, ona diyecek yok (meâlindedir.)

amin / âmin / âmîn

 • Yâ Rabbi! Öyle olsun, kabul eyle! (meâlinde olup, duânın sonunda söylenir). İncil'de iki yerde geçer. Tevrat'ta da geçer. İbranice ve Süryanicede de vardır. Hakikat, çok doğru, tamam mânâsındadır.
 • Kabûl et mânâsına, duâ sonunda söylenen söz.
 • Allahım kabul eyle!
 • "Allah'ım kabul eyle".

amin bihurmeti seyyidi'l-mürselin / âmin bihurmeti seyyidi'l-mürselîn

 • Peygamberlerin Efendisi hürmetine duamızı kabul et Allahım!.

amin bihürmeti seyyidi'l-mürselin / âmin bihürmeti seyyidi'l-mürselîn

 • "Peygamberlerin Efendisi hürmetine duamızı kabul et Allah'ım!".

amin-i daimi / âmin-i daimî

 • Sürekli tekrarlanan "Allahım kabul eyle!" duası.

anasır-ıerbe'a / anâsır-ıerbe'a

 • Dört temel unsur. Maddelerin asıllarını teşkil ettiği kabûl edilen dört unsur; toprak, su, hava, ateş.

apriori

 • fels. Tecrübeden önce insan aklında varlığı kabul edilen bilgi ve düşünceyi anlatmak için kullanılan bir sıfat. Meselâ: "Her sayı kendine eşittir" hakikatı hiçbir deneye baş vurmadan bilinen bir apriori bilgidir.

arazi-i uşriyye / arâzi-i uşriyye

 • Mahsûlünden (ürününden) uşur denilen zekatın alındığı topraklar. Müslüman devletlerde harb ile alınıp gâzîlere (askerlere) taksim edilen veya isteyerek İslâm'ı kabûl edenlerin ellerinde bırakılan yâhut devlet reisinin (başkanının) izni ile müslümanlar tarafından işlenip faydalanılır hâle getirilen m

aristokrat

 • yun. Sınıf farkını kabul eden ülkelerde asil sayılan kimse. Asilzâde sınıfından olan.

asa-yı inkar / asa-yı inkâr

 • İnkâr değneği. Kabul etmeme.

aselbent

 • Tıbda ve kokuculukta kullanılan bir reçinedir ve aynı adla anılan ağacın kabuklarının çizilmesiyle elde edilir.

ashame

 • Peygamberimizin zamanında Müslümanlığı kabul eden Habeş Necaşisinin ismi.

ayın

 • Arap alfabesinin onsekizinci ve Osmanlı alfabesinin yirmibirinci harfi olup, ebced hesabında yetmiş sayısına tekabül eder.

ayin / âyin

 • Merâsim. Usûl. Görenek. Dinî âdâb. Âdet, örf ve kanun.
 • Ziynet, süs.İslâm'da fıkıh lisânı âyin kelimesini kabul etmemiştir. Bazı vakıflar, filân câmide herhangi bir tarikat âyini icra için te'sis yapacakları zaman vaki olan müracaatlarında fetvahâne tarafından verilen müsaadelerde âyi

ayn-ı kabul

 • Aynen kabul etme, aynısını verme.

ba'del milad

 • (Ba'de-l milâd) Milâddan sonra. Tarih başlangıcı kabul ettikleri seneden sonra.

basit / bâsit

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kullarından bâzısına rızkı az, bâzısına çok veren, sadakaları kabûl edip sevâb veren. Bâzısının rûhunu kabzeden (alan) bâzısının ömrünü uzatan, bâzısının kalbini daraltıp hayırlara (iyiliklere) rağbetsiz, bâzısınınkini ise geniş yapıp, hayırla

bast

 • Genişlemek, açmak, yaymak.
 • Bir şeye el uzatmak.
 • Sevindirmek.
 • Bir mecliste haya sebebiyle olan sıkılmanın gitmesiyle açılmak.
 • Özür kabul etmek.
 • Kaplamak.
 • Tas: Allahın cemâl tecellisiyle kalbin sükûn ve huzur içinde ferahlaması. (Mukabili: "Kabz"

bast fi makam-il-kalb / bast fî makam-il-kalb

 • Nefis makamında ricâ mesabesindedir. Lütuf ve rahmeti, kurb ve ünsü kabule işarettir.

batıl

 • Hakikatsız, hurafe. Hak ve doğru olmayan, yalan. Şartlarını yapmamakla kabul olmayan ibadet ve muâmele. Meselâ: Bir özür bulunmaksızın taharetsiz kılınan namaz gibi.

bedel-i rakabe

 • Huk: Kölenin sahibi tarafından azad edilmesi için, şahsı yerine geçen kıymeti veya nefsi karşılığında vermeyi kabullendiği ıtk veya kitabet akçesi.

benimsemek

 • Sahip çıkmak, bir şey hakkında benimdir iddiasında bulunmak. Kabullenmek. (Türkçe)

bergamot

 • Turunçgillerden bir ağaç ve bu ağacın meyvesi. Meyvenin kabuğundan güzel kokulu bir esans da çıkarılır.

bevani

 • Kaburga kemikleri.
 • Deve ayakları.

bezbaz

 • Hindistan cevizinin kabuğu. (Farsça)

bi'at / bî'at

 • Sözleşme, söz verme, teslimiyet.
 • Devlet başkanı durumunda olan kimseye, senin başkanlığını, idâreciliğini kabûl ettim, iyi ve faydalı her sözüne itâat edeceğim, şeklinde söz vermek, bağlılığını bildirmek.

bia-biyat / bîa-biyat

 • Birinin hakimiyetini kabul etmek, emirlerine uyacağına söz vermek.

biat

 • Bağlılığını, itimadını bildirmek. Birisinin hakemliğini veya hükümdarlığını kabul etmek. El tutarak bağlılığını alenen izhar etmek. Bağlılığını tazelemek.
 • Rey vermek.
 • Kabul etme, seçme.

bihaseb-il ade / bihaseb-il âde

 • Âdet kabilinden, âdet kabul ederek.

bihterek

 • Farslılarca, 120 senede bir def'a 13 ay kabul edilen yılın ismi. (Farsça)

bil'itiraf

 • İtiraf ve kabul ederek.

bilfarz

 • Olduğunu kabul ederek. Farzolarak.

bilkabul

 • Kabul ederek.
 • Kabul etmekle.

bivaz

 • Yarasa kuşu. Muvâfakat, kabul. (Farsça)

brahma dini / brahma dîni

 • Hindistan'da mîlâddan asırlarca önce ortaya çıkmış, Allahü teâlânın varlığına inandığı gibi, başka tanrıları (ilâhları) da kabûl eden ve bütün peygamberleri inkâr eden bozuk yol ve inanış.

bürhan

 • Delil, hüccet, isbat vasıtası.
 • Man: Yakînî mukaddemelerden meydana gelen kıyas.
 • Red ve inkâr için itiraz kabul edilmeyecek surette isbat-ı hakikat eden kavi hüccet.

burhanü't-temanü / burhanü't-temânü

 • Kâinatta iki ilâh kabul edildiği takdirde, bunların birbirlerine engel olacakları ve dolayısıyla düzenin bozulacağından hareketle tevhide dair elde edilen delil.

büzzaka

 • Kabuksuz sümüklü böcek.

cahud / cahûd

 • (Cahd. dan) İsrarla inkâr eden. Muannidce, isnat edilen bir sözü kabul etmeyen.
 • Yahudi.

calif

 • Deri soyan, kabuk soyan.

casum / casûm

 • Korkulu rü'ya, kâbus.

cedel

 • Münâkaşa, mücâdele, tartışma, kavga. Mantıkda, meşhur veya doğruluğu herkesçe kabûl edilen kadiyye (önerme)lerden meydana gelen kıyas'a verilen ad.

cehennem

 • Allah yerine, tabiat, madde, sebepler vb. yaratılmış şeyleri ilâh kabul eden; Allah'a kul olacaklarına, arzularına ve heveslerine, başka insanlara ve mahlukata kul olanların işledikleri cürüm ve suçtan dolayı İlâhi adaletle ceza görecekleri yer. Cehennem'in varlığını bütün geçmiş peygamberler ve onl

cerh

 • Yara.
 • Baş ve yüzden başka uzuvlardan birisini yaralamak.
 • Bir kimseye söğmek. Taan etmek. Sözle gönül incitmek.
 • Birisinin fikrini çürütüp kabul etmemek.
 • Şahid, yalancı ve fâsık olduğundan dolayı mahkemede hâkimin şâhidin şehâdetini reddetmesi.
 • Kesb u kâ

cerh ve ta'dil / cerh ve ta'dîl

 • Hadîs ilmine âit iki ıstılah (terim). Cerh, yaralamak. Bir hadîs âliminin, bâzı sebeplerle râvînin (hadîs rivâyet eden kimsenin) rivâyetini (naklini) reddetmesi. Ta'dîl, düzeltmek. Bir hadîs âliminin, bir râvinin rivâyetinin kabûl edilebileceğini açı klaması.

cerhetmek

 • Yaralamak. Herhangi bir meseleyi hak ve hakikatle çürütmek. Yanlış veya yalanını bulup hurafe ve bâtıl olduğunu isbât edip herhangi bir kimsenin veya cereyanın fikrini kabul etmemek.

cerş

 • Bir şeyin kabuğunu soyma, bir şeyi kazıma.

cevab

 • Sorulan şeye söz veya yazıyla verilen karşılık.
 • Kabul etmemek. Reddetmek.
 • (Tekili: Câbiye) Havuzlar.

cevab-ı red

 • Red cevâbı verip kabul etmemek. Reddetmek. Kabul etmemek yolunda söylenen söz.

cihan-pesendane / cihan-pesendâne

 • Dünyaya meydan okuyarak kabul ettirir bir şekilde.
 • Dünyaya kabul ettiren bir şekilde.

cihanpesend

 • Dünyaya meydan okuyan, hükümlerini dünyaya kabul ettiren.

cihet-i ittifaki / cihet-i ittifakî

 • Görüş birliğiyle kabul edilen yön, taraf.

cillevez

 • İnce kabuklu, uzunca fındık.
 • Köknar.

cüff

 • İçi boş olan şey. Kof.
 • Dimağa işlemiş olan baş yarığı.
 • Hurma çiçeğinin kabuğu.
 • Cemaat, topluluk.
 • Yarısı kesilip kova olmuş olan çürük ve eski kırba.

cumhur

 • Halk topluluğu. Hey'et, takım. Aynı kararı veya hükmü kabul edenler.
 • Âlimlerin çoğu, ekseriyeti.
 • Seçimle idare edilen devlet.
 • Bir yere toplanmış kum, toprak.

cumhur-u ulema / cumhur-u ulemâ

 • Âlimler cemaatı. Âlimler sınıfı. (Bir fikre dâvet cumhur-u ulemânın kabulüne vâbestedir, yoksa dâvet bid'attır, reddedilir. Mek.)

cüsam

 • Uykuda gelen ağırlık, kâbus.

cüsum

 • Kuşun, uyuması vaktinde göğsünü yere koyup çömelmesi. Çömelip oturmak.
 • Uykuda gelen ağırlık. Kâbus.
 • Oturmak.

cüz'i / cüz'î / جُزْؤ۪ي

 • Lafzında ortaklık kabûl etmeyen.

cüz'i-yi müşahhas / cüz'î-yi müşahhas / جُزْئِي يِ مُشَخَّصْ

 • Şahsı belirli olup başkalarıyla ortaklık kabûl etmeyen şey.

cüz'iyyat

 • Cüz'î olan şeyler. Ufak tefek şeyler. Mânası düşünüldüğünde zihinde ortaklık kabul etmeyen şeyler. Mânası başka şeylere şâmil olmayanlar.

da'vet

 • Çağırma. Ziyafet. Duâ.
 • Bir fikri kabul ettirmek için deliller söylemek.

dakika-i icabe

 • Duanın kabul olduğu vakit, an.

dalkavuk

 • Maddî ve şahsî menfaatleri için zilleti kabul eden soytarı adam.

dar-ı eman / dâr-ı emân

 • Müslümanların zimmetini kabul eden veya müslümanlarla sulh halinde olan, gayr-i müslim bir ahalinin memleketi.

dar-ı ridde / dâr-ı ridde

 • Aslında Müslim iken sonradan irtidâd eden veya bir zaman İslâmiyeti kabul etmiş iken sonradan mürted olan şahısların hâkim bulundukları yer.

dar-ı zimmet / dâr-ı zimmet

 • Müslümanların, ahid ve emânını ve himayesini kabul etmiş oldukları; gayr-i müslimlere mahsus yerler.

derecat-ı şemsiye

 • Eski Kozmoğrafyaya göre; güneşi döndüğü farzedilen dâirenin on iki burca tekabül eden kısımları.

derece-i makbuliyet

 • Kabul edilmişlik derecesi.

devletçilik

 • Halk işlerinin, hususan büyük sanayi ve ziraatin devlet vasıtası ile işletmesi usulü. Cemiyetin umuma âid olan işleri ve bu işler için lâzım gelen teşkilât, müessese ve sâirelerini devlet eliyle yapılmasını kabul eden idâre sistemi.
 • Halkın hususi teşebbüslerini veya büyük müesseseler

dikte

 • Başkası tarafından yazılmak üzere söyleyip yazdırma. (Fransızca)
 • Karşı koymayacak olan birisine, aşırı arzu ve isteklerini bildirip kabul ettirme. (Fransızca)

dıl'

 • Karpuz veya kavun dilimi.
 • Tıb: Kaburga kemiği.
 • Geo: Dik kenar. Kenar.

dıl'-i kazib / dıl'-i kâzib

 • Tıb: Göğüs kemiğine dayalı beş adet küçük kaburga kemiği.

dirhem-i urfi / dirhem-i urfî

 • Bir memlekette kullanılması âdet olan veya hükûmetlerin kabûl ettikleri belli ağırlıktaki dirhem.

divanhane

 • Kabul salonu, büyük salon.

dogmatizm

 • Bazı fikirleri her zaman doğru ve değişmez kabul eden felsefe.

dua-yı makbule

 • Kabul görmüş, geçerli dua.

dua-yı müstecab / duâ-yı müstecab

 • Kabul olunan dua.

ef'al-i mükellefin / ef'âl-i mükellefîn

 • Mükellef olanların (yani; Cenâb-ı Hakk'ın teklif ve emirlerini kabul ve vazifeli kimselerin) yaptıkları amel ve işler. Bunlar şu isim altında sıralanır: Farz, vâcip, sünnet, müstehab, mübah, mekruh, haram, sahih bâtıl, fâsid, helâl.

ehl-i teslis

 • Allah'ı baba, oğul ve mukaddes ruh diye üçlü unsur olarak kabul eden Hıristiyanlar.

ehl-i vahdetü'l-vücud

 • Allah'tan başka varlık olmadığı, herşeyin Allah'ın tecellîsi olduğunu kabul edenler.

eledd

 • Sert çarpışan kimse. Metin.
 • Hakkı kabul etmeyen, inatçı adam.

emr-i itibari / emr-i itibârî

 • Hakikatta, hariçte vücudu olmayıp, var kabul edilen emir, iş. (İnsanın fiilleri, kesbi gibi.)

emr-i nisbi / emr-i nisbî

 • Bir diğerine göre var olduğu kabul edilen iş, olgu.

Emzik / Bibs / Kidful

 • About Page template By Adobe Dreamweaver CC
  sample

  Bibs Kauçuk Emzik


  Söz konusu emzik olunca, BIBS Colour gerçek bir klasik. Yaklaşık 40 yıldır Danimarka'da tasarlanıp üretilen BIBS Colour emzikler, %100 doğal kauçuk ucuyla, hava akışı sağlayan delikleri ve cilt tahrişini önlemek için geliştirilen hafif eğimli yapısı ile gerçek bir efsane! BIBS Colour, yuvarlak ve yumuşak kauçuk uç kısmı ile anne memesine en yakın forma sahip olduğundan, çocuklar tarafından kolay kabul ediliyor. Anne memesini taklit ederek, emiş sırasında hava akışı sağlıyor. Ultra hafif ve sağlam yapısı ile bebeğinizi yormuyor. BPA, PVC ve phthalates gibi zararlı maddeler içermiyor ve dünyaca geçerli EN 1400 standardına göre üretiliyor. Hiçbir emzik markasında göremeyeceğiniz kadar fazla renk çeşitine sahip olan BIBS Colour, klasikleşen zamansız tasarımı ve elegant duruşu ile tasarım ve işlevselliği birleştiriyor. BIBS Colour, bir emzikten beklenen tüm detaylara sahip olmasının yanısıra; bir emzikten beklenmeyen güzellikte tasarımı ile, tüm dünyada hem anneleri hem çocukları kendine hayran bırakıyor…

  https://www.kidnkind.com/bibs

sample

Kidful Bitkisel Boyalı Emzik Askısı


KIDFUL Emzik Askıları, çocuk ürünlerinde kullanıma uygun olan, en kaliteli %100 gerçek deriler kullanılarak EN 12586 standartlarına göre üretilir. KIDFUL'un organik serisinde kullanılan boyalar tamamen bitkiseldir ve kimyasal madde içermez. KIDFUL'un özel olarak üretilen metal klipsi kurşun ve krom içermez. Metal klipsin kıyafetlere zarar vermemesi için, klips içerisinde plastik aparatı bulunur. KIDFUL emzik askısını, güçlü lastik ve güçlü bağlantı yapısı ile, uzun seneler yıpranma sorunu yaşamadan kullanabilirsiniz...
https://www.kidnkind.com/kidful


Kidnkind Emzik Anne Bebek ve Tekstil Ürünleri Ticaret Limited Şirketi


Web sitesi :www.kidnkind.com

Telefon : 0(216) 606 21 06

(www.kidnkind.com)

engüşt haiden

 • Yok farzetmek, bir an için olmadığını kabul etmek. (Farsça)
 • Mahvetmek. (Farsça)
 • Parmakla göstermek. (Farsça)

entimem

 • yun. Man: Mantıkta kısaltılmış kıyas şekli. Öncül veya had denilen ve bilinen kaziyelerden biri söylenmeden sonuca varmak. Örnek: (Orucu bozdu, o halde 61 gün keffareten oruç tutması gerekir.) Burada hadlerden biri (Orucu bozan, 61 gün keffareten oruç tutar), kaziyesi biliniyor kabul edilerek söylen

esas ittihaz etmek

 • Temel kabul etme.

esas tutmak

 • Temel almak, temel kabul etmek.

esas-ı müselleme

 • Doğruluğu şeksiz, şüphesiz kabul edilen temel esas.

esbab-ı kabul

 • Kabul edilme sebepleri.

esdaf / esdâf

 • Sadefler, inci kabukları.
 • Midye ve isridye gibi deniz mahluklarının şeffaf, parlak kabukları.
 • Sedefler, inci kabukları; sedef gibi içinde hakikat incilerini saklayan Kur'ân ifadeleri.
 • Sadefler, inci kabukları.

esdaf-ı ayat / esdâf-ı âyât

 • Ayetlerin sadefleri; inci kabuğu gibi değerli olan mahfazaları.

esir

 • Bütün kâinatta bulunan ve her tarafı kaplamış olan lâtif madde. Elektrik, ışık ve hararetin yayılmasına vasıtalık eden madde. Görülmeyen ve varlığı bütün ehl-i ilimce kabul edilen lâtif, rakik, elâstikiyeti hâiz seyyal madde.

eşref-i saat

 • Saatlerin şereflisi. Uğurlu ve işlerin rast gittiği, dua ve dileklerin kabul edildiği an.

et-tevvab

 • Tevbeleri kabul edici olan Allah. Kendine tevbe ve rücu' eden kulları çok. Tevbeyi kabulde çok beliğdir. Tevbe edeni hiç günah yapmamış gibi afv u rahmeti ile bahtiyar eder.

evvab

 • (Evb. den) Rücu' eden. Geri dönen.
 • Günahlardan tevbe edip hakkı kabul eden.

evveliyat

 • Başlangıçlar. Mukaddemat. İlk öndekiler. İbtidaki cihetler.
 • Her akıllının tereddütsüz tasdik ve kabul edeceği hususlar.
 • Man: Mücerred mevzu ve mahmulleri arasındaki nisbet tasavvur edilince aklın kat'iyyetle teslim ve tasdik ettiği kaziyeler.

faraziye

 • (Hipotez) Var sayma, kabul. Bir hâdiseyi, bir olayı açıklamak, bir düşünceyi isbat etmek için isbatı yapılmamış başka düşünceleri dayanak olarak alma. Müsbet ilimlerde araştırmanın bir merhalesini meydana getirir. İncelenen hâdiseyi açıklaması muhtemel olan faraziyeler düşünülür. Faraziyenin doğrulu

faruk

 • Hak ile bâtılı birbirinden ayıran. Haklıyı haksızı ayırmakta çok mâhir olan. (Hak ile bâtılı birbirinden tam ayırarak İslâmiyeti kabul ettiği ve islâm nurunu izhar ettiği ve imân ve küfrün arasını fark ve faslettiği için Hz. Peygamber (A.S.M.) tarafından Hz. Ömer'e (R.A.) bu isim verilmiştir.)

farz-ı muhal

 • Olması imkânsız olup, var gibi kabul edilen. Olmayacak şeyi, olmuş gibi düşünmek.

farza

 • Diyelim ki, farzedelim ki, öyle kabul edelim ki, ola ki.

farzen

 • Farzedelim ki, kabul edelim ki, diyelim ki.
 • Farz olarak. Farziyyeti kabul edilerek.

farziye

 • (Çoğulu: Farziyyât) Bazılarına göre kabul edilir sayılan. Mevhum ve itibarî olan. Aslı isbat edilmemiş hüküm.

fas'

 • Hurmanın kabuğunu soymak.

ferman-reva

 • Pâdişah, hükümdar. (Farsça)
 • Emri kabul edilen. (Farsça)

fers

 • Dağıtmak. Saçmak.
 • Ciğer parçalamak.
 • Hurma çekirdeğinin kabuğunu soymak.
 • Atın pisliği. Fışkı.

fersah

 • Üç mil, beş kilometre veya dört saatlik mesafe, muhtelif mesafelere tekabül eden bir uzunluk ölçüsü.

fevait / fevâit

 • Kasten, bilerek terketmekle olmayıp, dînin kabûl ettiği herhangi bir sebeble, özürle kaçırılmış farz veya vâcib namazlar. Fâitenin çoğuludur.

fevkalkanun

 • Kanun üstü. Kanunun kabul etmediği. Kanunun karışmadığı.

füvfe

 • (Çoğulu: Füvek) Pamuk.
 • Tırnakta olan beyazlık.
 • Hurma çekirdeği içinde olan beyaz tane. (Hurma ağacı ondan biter).
 • Çekirdek içinde olan yufka kabuk.
 • Şey.

gayr-ı ma'kul

 • Akıl işi olmayan, aklın kabul etmediği.

gayr-i munsarif

 • Cerr ve tenvin kabul etmeyen isim.

gayret

 • Bir kimseden fâidesi bulunmayan, zararlı olan bir şeyin ayrılmasını istemek, böyle şeyleri reddetmek, kabûl etmemek.

gımd

 • (Çoğulu: Agmâd) Kılıf, kın, mahfaza.
 • Bakla, bezelye, fasulya ve benzerleri gibi şeylerin kabuğu.

gırki / gırkî

 • Yumurta kabuğu.

gışa

 • Örtü, perde.
 • Zar. Deri. Kabuk.
 • Üst tabaka.
 • Zarf. Mahfaza.

gışavet

 • Göz kararmak.
 • Körlük yapan perde. Kabuk.
 • Baş örtüsü.

grev

 • İşçilerin isteklerini işverene kabul ettirmek için, işlerini hep birlikte bırakmaları.İslâmiyette işçi hakları çok ciddi korunmakla beraber, grev ve benzeri hareketlere başvurulması istenmez. Çünki grev, millî gelire zarar verdiği gibi, sosyal grupları doğurmakla boğuşmalarına ve dolayısıyla da mill (Fransızca)

gulf

 • (Çoğulu: Eglaf) Kılıf. Kışır, kabuk.

guş-i kabul-i can

 • Candan kabul ile dinlemek.

guş-i kabul-i cane / gûş-i kabul-i câne

 • Canın kabul kulağı; birşeyi can kulağıyla dinleme.

güzel telakki etmek / güzel telâkki etmek

 • Güzel karşılayıp anlamak, kabullenmek.

haç

 • Birbirini dik olarak kesen iki doğrunun meydana getirdiği, hıristiyanlık dîninin sembolü olarak kabûl edilen şekil. Buna salîb ve istavroz da denir.

hacc-ı mebrur / hacc-ı mebrûr

 • Şartlarına dikkat edilerek hiç günâh işlemeden yapılan ve kabûl olan hac.

hadd-i maruf / hadd-i mâruf

 • Kur'ân ve sünnetçe makbul görülen, kabul edilen sınır.

hakimiyyet / hâkimiyyet

 • Hâkim oluş. Hükmediş. Âmirlik. Üstünlük. Müdahale ve rakibi kabul etmemek hali.

halat-ı telakki / hâlât-ı telakkî / حاَلَاتِ تَلَقِّي

 • Kabul etme, anlayış halleri.

halelpezir / halelpezîr

 • Bozulan, Halel bulan. Eksik. Fesad kabul eden. Bozuk. (Farsça)

halezon

 • Sümüklü böcek kabuğu. Kabuklu sümüklü böcek.

halz

 • Kabuğunu çıkarmak, derisini soymak.

hariciler / hâricîler

 • Sıffîn muhârebesinde, taraflar hakem tâyinine râzı olup anlaşmayı kabûl ettiği için hazret-i Ali'nin ordusundan ayrılarak "Hâkim ancak Allah'tır. Hazret-i Ali iki hakemin hükmüne uyarak halîfeliği hazret-i Muâviye'ye bırakmakla büyük günah işledi" di yen ve kendileri gibi düşünmeyen Eshâb-ı kirâm il

hart

 • El ile ağacın yaprağını sağmak.
 • Ağaç kabuğu soymak, yaprak toplamak.
 • Nikâh.

hasm-ı ca'li / hasm-ı ca'lî

 • Huk: Hakikatta hasım olmadığı halde, hasım imiş gibi hâkim önünde husumeti kabul eden kimse.

hatai

 • Tezhib ıstılahlarındandır. Resim gibi tabiatı taklid ederek yapılmayıp, san'atkârlar arasında kabul edilen çeşitli gül şekli gibi irili ufaklı yapılan şekiller.
 • Türkistan'da Hatay şehrinde imal edilen bir cins dayanıklı kâğıt.

hatat

 • Sütün kaymağı.
 • Tıb: Cilt iltihabından meydana gelen kabukların soyularak iyi olanları.

hayaliyyun / hayâliyyûn

 • Hayâl edilen şeyleri gerçek kabul edenler.

hazd

 • Ağaçtan diken koparmak.
 • Ağacın kabuğunu soymak.
 • Çok hızlı ve şiddetle yemek yemek.

hazeme

 • (Çoğulu: Huzem) Kabuğundan ip ve urgan yapılan bir ağaç cinsi.

hazırlöp

 • Kabuğu içinde suda pişip katılaşmış yumurta.
 • Mc: Emek sarfetmeden elde edilen kazanç.

hece vezni

 • Türklerin eskiden kullandıkları nazım âhengi ölçüsüdür ki, buna "parmak hesabı" da denir. Parmak hesabı, Türk edebiyatının başlangıcından XI. yy. a, yani Türklerin aruz veznini öğrenmelerine kadar Türk nazmının yegâne âhengi idi. Aruz vezni kabul edilmekle beraber, hece vezni terkedilmeyerek yine ha

helezon

 • Saat zenbereği gibi gittikçe daralan daire şekli. Sümüklü böcek kabuğu şeklinde olan.

helezoni / helezonî

 • Helezon şeklinde olan. Sümüklü böcek kabuğu şeklinde olan, gittikçe darlaşır daire biçiminde olan.

heyula / heyûla / heyûlâ

 • Korkutucu hayâl, felsefede eşyanın aslı kabul edilen şey.
 • Eski felsefecilere göre, cisimlerin aslı kabûl edilen madde.

hicri kameri sene / hicrî kamerî sene

 • Resûlullah efendimizin hicret ettiği senenin 1 Muharrem gününü (Mîlâdî 16 Temmuz 622 Cumâ gününü) başlangıç olarak alan ve ayın dünyâ etrâfında on iki defâ dönmesini (354-367 güneş günü) bir yıl kabûl eden takvim senesi. Muharremin birinci günü, hicrî kamerî yılbaşıdır.

hıdrellez

 • (Hıdırellez) Rumi Nisan ayının 23. gününe verilen addır. Bu tarih 6 Mayıs'a tekabül eder. Doğrusu Hızır ve İlyas'tır.

hikmet-i atika

 • (Batlamyus'un) Dünya merkezli kâinat anlayışını kabul eden eski bilim ve felsefe.

hırşa'

 • Yılan derisi.
 • Yumurtanın üst kabuğu.

hışır

 • Kavun ve karpuzun kabuk kısmı.
 • Olgunlaşmamış kavun.
 • Kötü bir tabaklama neticesinde, bazı kısımları sert kalan deri.
 • Mc: Kaba, görgüsüz ve salak kimse.

hiza / hizâ / حذا

 • Sıra. (Arapça)
 • Hizâya gelmek: (Arapça)
 • Boyun eğmek, itaat etmek, kabullenmek. (Arapça)
 • Sırayı bozmadan durmak. (Arapça)
 • Hizâya girmek: Sıra olmak. (Arapça)

hücciyet

 • İhticaca salih olma. Delil sayılabilme, sağlam delil kabul edilir olma.

hufale

 • Arpa, buğday ve pirinç kabuğundan saçılan.
 • Her kabuklunun arınıp pâk olanı.
 • Her nesnenin kemi ve yaramazı.
 • Yağ tortusu.
 • Şıra sıkıntısı ve kepeği.

hükmi temizlik / hükmî temizlik

 • Kadının âdet bitiminden îtibâren on beş gün içinde kan gördüğü halde temiz kabûl edilmesi. Bu on beş gün içinde kan görülen bu kan fâsid kan yâni istihâza kanıdır.

hulul etmek / hulûl etmek

 • Girmek, yer etmek; bir cismin başka bir cisme girmesi, iki şeyin birleşmesi. Allahü teâlânın kula girmesi sûretiyle onun ilâhlaştığını kabûl edenlerin bozuk ve yanlış görüşü.

hümanizm

 • Lât. Edb: İslâmiyete mugayir ve aykırı eski Yunan ve Lâtin edebiyatı ve felsefesi taraftarlığı hareketi.
 • Fls: İnsan menfaatını hayatta değer ölçüsü kabul eden ve dine tâbi olmayan, insana aşırı hâkimiyet tanımak isteyen ve maddeperest, dinsiz, imansız bir cereyan, bir fikir ve bâtıl

hürriyet-i vicdan

 • Amme hukuku ile ferdî hukuka tecavüz etmemek şartıyla herhangi bir kimsenin her hangi bir fikir veya dini kabul etmekte veya kabul etmemekte serbest olması. Ancak, İslâmiyeti kabul etmiş olan bir kimse, İslâmın esaslarını kısmen de olsa, inkâr ve reddetmekte serbest değildir; İslâm hukukunda mürted

husare

 • Arpa, buğday ve pirinç gibi hububâtın kabuğundan düşen parçalar.
 • Her kabuklu nesnenin, kabuğundan ayrılıp temizlenmesi.
 • Şirâ sıkıntısı.
 • Her nesnenin fenâsı.

hüsn-i kabul

 • Hüsn-i kabul görmek: İyi karşılanmak.
 • Hüsn-i kabul göstermek: İlgi göstermek, iyi karşılamak.

hüsn-ü kabul

 • Güzel kabul.
 • İyi karşılamak. Güzellikle kabul etmek.

hüsn-ü kabul-ü halk

 • Halkın güzellikle kabul etmesi, benimsemesi.

hüsn-ü telakki

 • (Hüsn-i telakki) İyi anlayış. İyi kabul ediş. Güzel telâkki etmek. Anlayış gösterip iyi niyetle kabul etmek.

hüsnü kabul

 • Hüsnü kabul göstermek: Bk. hüsn-i kabul göstermek.

hutam / hutâm

 • Kuru cisim kırıntısı.
 • Yumurta kabuğu.
 • Çerçöp.

i'tibari / i'tibarî

 • (İtibarî) Hakiki kıymeti olmayıp kıymeti var kabul edilme. Farazî ve izafî olan. Varlığı, başka şeylere nisbet edilmesi halinde bilinen.

i'tiraf

 • (İtiraf) Kabahatini saklamamak. Suçunu söylemeği kabul etmek. Gizleyip söylemek istemediği şeyi açıklamak.

i'tiraz

 • (İtiraz) Kabul etmediğini bildirmek. Bir fikir veya işin olmasını kabul etmemek.
 • Men' eylemek. Men' olmak.

i'tiraziye

 • İtiraza, kabul etmediğine dair yazı.
 • Edb: Cümlenin esasından olmayıp yalnız bir husus hakkında söylenen ibare.

iba'

 • Çekinmek. Tiksinmek.
 • Kabul etmemek, bir işe razı olmamak.
 • Doymadan yemekten çekilmek.

ibahiyye

 • Sevab veya günah olduğunu kabul etmeyen bâtıl ve dalâlete saparak dinden çıkan bir fırka veya bu fırkadan olan kimse.

ibn-i teymiye

 • (Hi: 661-728) Diğer adı Ahmed bin Abdülhalim Harranî'dir. Hanbelî fıkıh ve hadis âlimi olarak bilinir. Bazı mes'elelerde ifrata kaydığından cumhur-u ulemaca hüsn-ü kabul görmemiştir.

ibrahim bin edhem

 • Babası Belh Şehrinin Pâdişahı idi. Hicri 2. asırda yetişmiş büyük bir veliyullahtır. Bir çok kerametleri görülmüş, Allah rızası yolunda dünya saltanatını terk ederek fakirliği kabul etmiş ve bütün ömrünü ibadet ve taat ile geçirmiştir. Kerametleri dillere destandır.

ibtiyar

 • Seçip kabul etme.
 • Kavga yapma, dövüş etme.
 • Güçsüz, zaif ve kuvvetsiz olma.

icab

 • Lâzım. Gerekli. Lüzum. Sebeb olmak.
 • Ist: Akitlerde ilk söylenen söz. Bir mal sahibinin müşteriye karşı, "Bu malımı sana şu kadar paraya sattım" demesidir. Müşterinin de kabul etmesine dair olan sözüne "kabul" denir. Şer'i ıstılahta buna "icâb ve kabul" denir.

icabe-i dua / icabe-i duâ

 • Duânın kabul olması. Duâya cevap verilmesi. Muvafakat edilmesi.

icabet / icâbet / اجابت

 • Kabul olmak. Kabul etmek.
 • Râzı olma, rızâ gösterme, muvafakat etme.
 • Kabul etme.
 • Muvafakat etme.
 • Kabul etme.
 • Kabul edilme. (Arapça)
 • Uyma. (Arapça)
 • İcâbet etmek: Uymak, muvafakat etmek. (Arapça)

icabet etme

 • Cevap verme, kabul etme.

icabet etmek / icâbet etmek

 • Kabûl etmek.
 • Allahü teâlânın duâları kabûl buyurması.

icabetgah / icabetgâh

 • Kabul etme yeri. (Farsça)

icazet-i lahika / icazet-i lâhika

 • Bir kimsenin önce izni olmadığı halde, yapıldıktan sonra bir şeyi tasdik edip kabul etmesi.

iclal

 • Ağırlama. İkram. Tekrim eylemek. Büyüklüğünü kabul edip hürmet etmek. Büyüklük. Azamet.

idealizm

 • Bilgide temel olarak düşünceyi alan ve eşyanın müstakil mevcudiyetlerini inkâr edip fikren mevcudiyetlerini kabul eden yanlış bir felsefe doktrini. (Fransızca)

ifda'

 • Fidye kabul etme.

igriz

 • Kabuğundan henüz çıkan çiçek.

igtişaş

 • Karışıklık. Kargaşalık. Karmakarışık olmak.
 • Birisinin fena telkinini kabul etmek.

ihsasiyye

 • Tecrübeden ve hissedilenden gayrısını kabul etmeyen. Hissiyyun ve maddiyyun fırkasından olanlar. İmansızlık. Dinsizlik.

ihtida

 • Hidayete ermek. Delâlet ve irşadı kabul edip doğru yola girmek. Allah'a ve Resül-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimize iman etmek.
 • Başkasına tekaddüm etmek.

ihtimal

 • (Haml. den) Mümkün olma, belki. Olması mümkün görünmek.
 • Kabul eylemek.
 • Yükselip götürmek.
 • İhsana mukabil şükretmek.
 • Kızma ve hiddetlenmekten dolayı yüzünün rengi değişmek.

ikbal

 • Bir şeye yönelmek. Teveccüh etmek. Reddetmeyip kabul etmek. Bir şeyi birinin önüne götürmek. Baht açıklığı. Talih. Refah.
 • İstemek.

ikindi namazı

 • İslâm'ın şartlarından biri olan beş vakit namazın üçüncüsü, öğle vakti ile akşam vakti arasında kılınan namaz.Gökten yere iner kamû (bütün) melekler, Meleklere müştâk olur (can atar) felekler, Kabûl olur anda bütün dilekler, İkindi namâzın kıldığın zaman.

ikrar / ikrâr / اقرار

 • Açıktan söylemek. Kabul ve tasdik etmek. Hakkı itiraf etmek. Karar vermek. Mukarrer kılmak.
 • Fık: Bir kimseye diğerinin kendisinde olan hakkını haber vermek.
 • Kabul etme, doğrulama.
 • İtiraf. (Arapça)
 • Dile getirme. (Arapça)
 • Kabullenme. (Arapça)
 • İkrâr etmek: (Arapça)
 • İtiraf etmek. (Arapça)
 • Dile getirmek. (Arapça)
 • Kabullenmek. (Arapça)

ikrar etme

 • Kabul etme, doğrulama.

ikrar etmek

 • Kabul etmek, doğrulamak.

ıktifaen

 • İzinden giderek, örnek tutarak, misal kabul ederek.

ilac na-pezir / ilac nâ-pezir

 • Tedavisi mümkün olmayan, ilâç kabul etmeyen. (Farsça)
 • İmkânsız, çaresiz. (Farsça)

ilac-pezir

 • Çaresi bulunabilen. (Farsça)
 • Tedavi edilebilen, ilâç kabul eden. (Farsça)

ilhah

 • Zorlamak. Israr etmek. Bir şeyin kabulü için son derece üstüne düşmek.

ille-i ıztırari / ille-i ıztırarî

 • Kabul edilmesi mecburi görülen sebeb.

iltiha'

 • (Lihye. den) Sakal bırakma.
 • Kabuk soyma.

iltizam / التزام

 • Kabul,gerekli bulma.

ilzam-ı hüccet

 • Delili kabul ettirme.

imam

 • Bir ilimde sözü delil kabul edilebilecek derecede derin ve geniş bilgi sahibi olan âlim.

iman

 • İnanmak. İtikad. Hakkı kabul, tasdik ve iz'ân etmek. İslâmiyeti kabul edip amel etmek. Dini bütün hakikatleri kabul edip gereğini yerine getirmek.

iman-ı hılki / îmân-ı hılkî

 • Allahü teâlâ bütün rûhları yarattığı zaman, onlara: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sorduğunda, bütün ruhların "Belâ" yâni evet diyerek Allahü teâlânın Rab olduğunu kabûl edip inanmaları.

iman-ı makbul / îmân-ı makbûl

 • Mü'minlerin (Peygamber efendimizin söylediklerinin hepsini beğenip kalben kabûl edenlerin) îmânı.

imkan-ı örfi / imkân-ı örfî

 • Bir şeyin olabilirliğinin genel kabul görmesi.

imtisal / imtisâl

 • Nümune kabul etme.
 • Uymak. Ayrılmamak üzere inkıyad etme.
 • Mesel ve kıssa söyleme.
 • Bir şeyin suretine girme.
 • Muvafakat ve mutabakat etme.
 • Katili kısas etme.
 • Örnek kabul etme.

imza

 • Kendi ismini veya kendine ait bir işareti, kendisinin kabullenerek yazması.
 • İcra ve tamam eylemek.

in'ikad

 • Akdetme. Bağlanma.
 • Fık: İcab ve kabulün taraflarca eseri zâhir olup, meşru bağlılık ve alâkadarlık.
 • Kurulma. Toplanma.

inad / inâd

 • Direnmek, muhâlefette (karşı çıkmakta) ısrar etmek. Kendini büyük görüp, hakkı, doğruyu kabul etmeme.

indab

 • (Nedeb. den) Yara iyileşip kabuk bağlama.

infial

 • Gücenme. Darılma.
 • Can sıkılma. Teessür.
 • Hareketlenme. Harici bir sebeb ve te'sirle hâsıl olan hâl, te'sir ve hareket.
 • Harici te'sire kabil olmak.
 • Ruhun kabul ettiği tahavvülât. (Bir eser, müessirine nisbetle fiildir. Zuhur ettiği yere nisbetle infialdir.)

inkar / inkâr

 • İnanmama, kabul etmeme.

inkar eden / inkâr eden

 • İnanmayan, kabul etmeyen.

inkar etme / inkâr etme

 • Reddetme, kabul etmeme.

inkar etmek / inkâr etmek

 • İnanmamak, kabul etmemek, reddetmek.
 • İnanmamak, kabûl etmemek.

inkar-ı semavat / inkâr-ı semâvât

 • Gökyüzündeki tabakaları kabul etmeme.

inkışar

 • Bir şeyin derisinin veya kabuğunun soyulması.

insaf

 • Merhamet ve adâlet dâiresinde hareket. Hakikatı kabul ve itiraf.

insihal

 • Düzgün söz söyleme.
 • Kabuğu soyulma.

irtidatkar / irtidatkâr

 • İnkâr eden, kabul etmemekte direnen.

irtiza'

 • (Rıza. dan) Razı olma, rıza gösterme, uygun ve münasib bulma. Kabul etme.
 • Beğenme, seçme.

is'af / is'âf

 • Birisinin arzusunu, istediğini kabul etmek ve yerine getirmek.
 • Birinin isteğini kabul edip yerine getirme.

işaret-i aliye / işaret-i âliye

 • Tar: Şeyh-ül islâm, defterdar ve yeniçeri ağası gibi maiyyet memurlarından biri tarafından yazılan takrir veya ilam üzerine sadrazamın kabul veya red şeklinde yazdığı yazı.
 • Sadaret makamından çıkan emirler.

ısga'

 • Söylenilen bir sözü dinleyip kabul etme ve yapma.
 • Söylenilen bir sözü kulak verip dinleme.
 • Meyl etmek.
 • Eksiltmek.

iskarmoz

 • Gemilerin kaburgalarını teşkil eden eğri ağaçlar.
 • Kayıklarda kürek takılıp çekilen ağaç çiviye de bu ad verilir.

ıslahpezir

 • Islah edilebilir olan. Düzeltme ve tâmir kabul eden, ıslaha kabiliyeti olan.

isna aşeriyye / isnâ aşeriyye

 • Şiîliğin kollarından biri. Hazret-i Ali'nin halîfe olması açıkça emr olunmuştu, Eshâb (Peygamber efendimizin arkadaşları) bu emri yerine getirmediği için kâfir oldu diyen, Peygamber efendimizin vefâtından sonra hazret-i Ali ve sırasıyla onun iki oğlu ile torunlarını meşrû (geçerli) imâm kabûl eden v

istenbe

 • Cesur, yiğit, bahadır, kahraman. (Farsça)
 • Çirkin. (Farsça)
 • Kâbus. (Farsça)

isti'dad

 • Bir şeyin kabulüne ve kazanılmasına olan fıtrî meyil.
 • Kabiliyet. Akıllılık. Anlayışlılık. Allah Teâlâ Hazretlerinin (C.C.) insanlara ve sâir mahluklara tevdi buyurduğu kabiliyet kuvveleri.

isticabe

 • (İsticâbet) Duânın Allah tarafından kabul olunması.

isticabet / isticâbet / استجابت

 • Kabul edilme. (Arapça)

istihbaben

 • Bir şeyi güzel ve iyi kabul ederek, müstehab olarak.

istikfal

 • (Kefâlet. den) Kefil olma, kefilliği kabul etme.

istima'

 • (Sem'. den) Dinlemek. Kulak vermek. Dinleyip kabul etmek. İşitmek.

istinkaf / istinkâf

 • Kabul etmeme, yüz çevirme, çekimser kalma, reddetme.
 • Kabul etmemek. Çekimser kalmak.

istislam

 • Uyma, tabi olma.
 • Müslümanlığı kabul etme. İslâm olma.
 • Yolun ortasından gitme.

itan

 • Vatan sayma, yurt kabul etme.

itibari / itibârî

 • Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sanılan ve insanlar tarafından öyle kabul görmüş olan, göreceli.

itibari emir / itibarî emir

 • Gerçekte öyle olmadığı hâlde öyleymiş gibi kabul edilen, saymaca; maddedeki çekim kanunu gibi saymaca şey.

itikad etmek

 • İnanmak, iman edip kabul etmek.

itiraf

 • Kabahatını saklamamak, suçunu söylemeyi kabul etmek, açıklamak.

itiraf ettirmek

 • Kabul ettirmek.

itiraz / اعتراض

 • Kabul etmediğini belirtme, karşı çıkma.
 • Kabul etmeme.

ittifakpezir

 • İttifak ve ittihad kabul eden. (Farsça)

ittihab

 • (Hibe. den) Karşılıksız olarak verilen bir bağışı kabul etme.

ittihaz / اتخاذ / ittihâz

 • Edinme, kabullenme.
 • Edinmek. Kabullenmek. "Öyle" diye bakmak. Kabul etmek.
 • Kabul etme.
 • Alma. (Arapça)
 • Kabul etme. (Arapça)
 • Kullanma. (Arapça)
 • Değerlendirme. (Arapça)
 • İttihâz edilmek: (Arapça)
 • Alınmak. (Arapça)
 • Kabul edilmek. (Arapça)
 • Kullanılmak. (Arapça)
 • Değerlendirilmek. (Arapça)
 • İttihâz etmek: (Arapça)
 • Almak. (Arapça)

ittihaz eden / ittihâz eden

 • Edinen, kabullenen.

ittihaz edilme

 • Edinme, kabul edilme.

ittihaz etme

 • Kabullenme.

ittihaz etmek

 • Edinmek, kabullenmek.

iz'an-ı akli / iz'ân-ı aklî

 • Aklen anlama, kabul etme.

iz'an-ı kalb / iz'ân-ı kalb

 • Kalbin kabul ve tasdîki.

iz'an-ı kalbi / iz'ân-ı kalbî

 • Kalben kesin olarak kabul etme.

izdicar

 • Nasihatı dinleyip kabul etme. Söylenen sözü dinleyip tutma.

j

 • Osmanlı alfabesinin ondördüncü harfi olup, ebced hesabında "" harfi gibi, 7 sayısına tekabül eder.

kabid / kâbid

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Ölürken rûhları bedenlerden alan, verdikleri sadakaları zenginlerden kabûl eden.

kabil / kâbil

 • Gibi, türlü, biraz evvel, az önce. Aşikâr. İleri gelen. Kabul eden.
 • Sınıf, nevi, soy.
 • Kefil.
 • Birbirine muhalif kavimden üç beş kişi.
 • Kabul eden. Olabilir, istidatlı, mümkün olan, önde ve ileride olan.
 • Kabul eden, kabul edici.
 • Olan, olabilir.

kabil-i feyiz

 • Bolluğu, bereketi, lütfu kabul eden.

kabil-i kıyas

 • Düşünülebilen, ölçülebilen, kabul edilebilir olan.

kabile

 • Kadın ebe.
 • Kabul edici.
 • Ses alıcı.

kabiliyet

 • Anlama, anlayış, kabul edebilirlik, alabilirlik.
 • Dıştan gelen te'sirleri alabilme gücü.
 • İstidat, anlayış, kabul edebilirlilik. Kabul edici yüksek bir kuvvete mâlik olmak, olabilirlilik.

kàbiliyet

 • Kabul edilebilirlik.

kabul / قبول

 • Bir malı satın almak için kabul ettiğini bildiren sözdür.
 • Kabul etme. (Arapça)
 • Alma. (Arapça)

kabul-i adem

 • Kalben ademi kabul etmektir. Hakkı inkâr etmek, hatalı bir hüküm ve itikattır. Hak mesleği kabul etmeyip indi ve şahsi görüşünü ileri sürerek başka bir yolda gitmektir, bir iltizamdır. İmânın zıddına şahsi görüşüne tâbi olmak, bâtılı kabul etmektir.

kabul-i amme / kabul-i âmme

 • Genelin kabulü.

kabul-ü adem / kabûl-ü adem / قَبُولِ عَدَمْ

 • Yokluğunu kabul etme, inkâr.
 • Yokluğu kabûl etme.

kabul-ü nasihat

 • Nasihat kabul etme.

kabul-ü nebevi / kabul-ü nebevî / kabûl-ü nebevî / قبُولُ نَبَوِي

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) kabul etmesi.
 • Peygamberimizin (asm) kabûl etmesi.

kabul-ü rabbani / kabul-ü rabbânî

 • Cenâb-ı Allah'ın kabul ve rızâsı.

kabul-ü rabbaniye / kabul-ü rabbâniye

 • Cenâb-ı Allah'ın kabul ve rızâsı.

kabul-u teslim

 • Teslimiyet ile kabul etmek.

kabul-ü teslimi / kabûl-ü teslîmî / قَبُولُ تَسْلِيمْ

 • Teslimiyetten gelen kabûl.

kabul-ü ümmet

 • Bütün Müslümanların kabul etmesi.

kabul-ü umumi / kabul-ü umumî

 • Bir fikrin genel kabul görmesi.

kabulde ıztırabı

 • Kabul etmekte zorlanması, sıkıntı çekmesi.

kabule şayan

 • Kabul edilmeye lâyık.

kabulgah / kabulgâh

 • Kabul yeri. (Farsça)

kabulüadem / kabûlüadem

 • Yokluk kabulü.

kaburga

 • Göğüs kemiklerinin beheri. Göğüs kemiklerinin bel kemiğine bağlanmak suretiyle meydana getirdikleri şeklin bütünü.
 • Gemi, sandal, kayık gibi deniz nakil vasıtalarının hayvan kaburgasına benzeyen ve omurga üzerine kaldırılan eğri ağaçları.

kademrence

 • Lütfen kabul, tenezzül. (Farsça)

kaf

 • Kaf Dağı; yeryüzünü çepeçevre kuşattığı kabul edilen efsanevî dağ.

kaf dağı

 • Yeryüzünü çepeçevre kuşattığı kabul edilen efsanevî dağ.

kaf'a

 • Yağcılar tokmağı.
 • Hurma kabuğundan yapılan, zenbile benzer kulpsuz bir nesne.

kafil / kâfil

 • Birinin yerine ödemeyi kabul eden. Kefil olan.

kalif / kalîf

 • Hurma kabuğu.

kanaat / kanaât

 • Kısmetine razı olma, kabullenme.

kar-ı akıl / kâr-ı akıl

 • Aklın kabul edeceği iş. Akıllıca iş.
 • Aklın kabul edeceği iş.

karabasan

 • t. Kâbus. Sıkıntılı ve korkunç rüya.
 • Bir kimsenin içine düştüğü pek sıkıntılı ruh durumu.

karantina

 • İtl. Bulaşıcı bir hastalığın yaygın olduğu bir ülkeden gelen kişileri, gemileri veya malları geçici olarak tecrit etme şeklinde alınan tedbir.
 • Hastahanede yatması gereken hastaların kayıt ve kabul işlerinin yapıldığı yer.
 • Bir bulaşıcı hastalığın yayılmasını önlemek üzere hast

karin-i icabet / karîn-i icabet

 • Kabule yakın.

kaşkaşa

 • Bir şeyin kabuğunu soymak.
 • Hasta iyi olmak.
 • Halâs etmek, kurtarmak.
 • Uyandırmak.

kaşr

 • Bir şeyin kabuğunu soyma.

kaşv

 • Kabuğu soyulmuş olan.

kavkaa

 • Salyangoz, midye gibi hayvanların sert kabuğu.

kavl-i racih / kavl-i râcih

 • Kabul ve tercih edilmiş söz.

kaziye-i makbule

 • Kabule mazhar olmuş hüküm ve iddia. İtimad edilir zâtların söyledikleri ve bu itimada binâen kabul edilen kaziyye.
 • Çoğunluk tarafından kabul edilen önerme, hüküm.

kefalet

 • Kefillik. Bir kimse kendine âid bir işi yapamadığı veya borcunu ödeyemediği takdirde, yerine onun işini göreceğini kabul etmek.
 • Birine kefil olmak. İşini üzerine almak.

kemkam / kemkâm

 • Katı yüzlü, kaba ve tıknaz kimse.
 • Pelit ağacına benzer bir ağacın zamkı veya kabuğu.

keşk

 • Kavi, kuvvetli, sağlam.
 • Kabuğu çıkmış arpa.
 • Arpa suyu.
 • Yoğurt keşi.

keyfiyet-i telakki / keyfiyet-i telâkki

 • Görüş ve anlayış keyfiyeti, kabul niteliği.

kibriya-i uluhiyet / kibriyâ-i ulûhiyet

 • Allah'ın ortak kabul etmeyen ilâhlığının büyüklüğü.

kına

 • Râzı olmak, kabul etmek.

kırat-ı urfi / kırât-ı urfî

 • Kullanılması âdet olan ve hükûmetin kabûl ettiği miskâl ve dirhemden küçük bir ağırlık birimi.

kiraz

 • Rahmin, kabul ettikten sonra yine dışarı döktüğü meni.

kırf

 • Kabuk.

kırfe

 • Töhmet.
 • Ağaç kabuğu.
 • Darçın.

kirfi / kirfî

 • Bazısı bazısının üstüne yağılmış olan yüksek bulutlar.
 • Yumurtanın dış kabuğu.

kışır / قِشِرْ

 • Kabuk, dış.
 • Kabuk.
 • Kabuk.

kışr / قشر

 • Kabuk. Dış taraf.
 • Libâs.
 • Kabuk, dış.
 • Kabuk.
 • Kabuk. (Arapça)

kışr-ı arz

 • Yer kabuğu.

kışr-ı şecer

 • Ağaç kabuğu.

kışr-ı zahiri / kışr-ı zâhirî / قِشْرِ ظَاهِر۪ي

 • Dış kabuk.
 • Dış kabuk.

kışri / kışrî

 • Kabuk.
 • Kışra, kabuğa dair. Dış yüce ait ve müteallik. Yüzünden. Derinden ve esastan olmayan. Künhü ve esası olmayan.

kıyas

 • Benzetmek, karşılaştırmak, mukâyese. İki şeyi birbiri ile karşılaştırmak. Benzeterek hüküm ve muhâkeme etmek.
 • Man: Doğru kabul edilen iki hükümden bir üçüncü hükmü çıkarmak.
 • Fık: İki belli şeyden birinin mahsus olan hükmünü, yâni, bu hükmün mislini, aralarındaki müttehid ille

küfr

 • Örtmek; hakkı örtmek, kapamak, Hakk'ı inkâr etmek. Dinde bilinmesi ve inanılması zarûrî olan şeyleri ve ahkâm-ı şer'iyyeden (dînî hükümlerden) tevâtüren (kesin olarak) bildirilenleri inkâr etmek ve dinden olduğu herkesçe bilinen bir şeyi kabûl etmemek.

küfr-i inadi / küfr-i inadî

 • İnadî dinsizlik, inadî küfür. Hakikat isbat edildiği halde yine imana gelmemek. Bilip de kabul etmez olmak.

küfr-i mutlak

 • Hiç bir imâni hükmü olmamak, dine âit hiç bir hakikatı, Allah'ın varlığına âit hiç bir delili kabul etmemek. İhsan ve inayet-i İlâhiyyeye karşı şükür etmiyerek fiilen ve kavlen inkâr etmek. ("Neuzü billâh" dine söğmek gibi) Küfr-ü icabettiren bazı çirkin sözlere de "küfür" denilmiştir.

küfür

 • İnkâr etme, kabul etmeme.

kulafe

 • Kılıf, kın, kabuk. Zarf.

külli / küllî / كُلّ۪ي

 • Lafzında ortaklığı kabûl eden kavram.

kuşur

 • (Tekili: Kışr) Kabuklar, kışırlar.

kuşur-i eşcar

 • Ağaç kabukları.

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

kütüb-ü mutebere

 • Konu hakkında kaleme alınan ve bütün ilim ehli tarafından kabul edilen eserler.

kütüb-ü sitte-i hadisiye / kütüb-ü sitte-i hadîsiye

 • Hadise dair yazılan en sahih, en doğru ve kabul görmüş altı büyük hadis kitabı.

kütüb-ü sitte-i makbule

 • Kabul görmüş, güvenilir altı büyük hadis kitabı (Sahih-i Buharı, Sahîh-i Müslim, İbn-i Mâce, Ebû Davud, Tirmizî ve Neseî).

lahv

 • Kabuğunu soymak.

layetecezza / lâyetecezza

 • Bölünmez. Parçalanmaz. Ayrılmaz. Tecezzi kabul etmez.

lebh

 • Bir büyük ağacın adı. (Bir kimse kabuğunu yarsa filhâl o kişiye uyuşukluk gelir; o ağaçtan tahtalar biçip gemi yaparlar. Rivâyet olunur ki, iki tahtasını birbirine bitiştirip bir yıl su içinde dursa ikisi bir olup yekpâre olur, Mısır'da yetişir. Ahter-i Kebir'den)

leyle-i akabe

 • Nübüvvetin 11. yılında Mekke dışında Akabe denilen yerde Medine halkından bir topluluğun Hz. Muhammed (s.a.v.) ile konuşup İslâm'ı kabul ettikleri gece.

libas

 • Giyilecek şey. Elbise.
 • Karı ve koca.
 • Mc: İctima'.
 • Şübhe kabul eden söz.

liha

 • Ağaç kabuğu, kışr.
 • Çekişmek, niza edişmek, kavga etmek.

lihaf

 • (Çoğulu: Lühuf) Örtünecek ve sarınılacak şey.
 • Yorgan. Sargı.
 • Kabuk, zar.

lihaz

 • Düşünme, mülâhaza etme.
 • Riâyet etme, uyma. Söylenen sözü kabul edip yerine getirme.

lita / lîta

 • (Çoğulu: Lit) Kamış kabuğu.
 • Karnın dışarısındaki derisi.

lokavt

 • ing. Bir işverenin, isteklerini kabul ettirmek gayesiyle işyerini kapaması.

ma'kul

 • Akla yakın, aklın kabul edeceği.

maal-farz

 • Farzedilerek. Doğruluğu kabul edilmekle. Kabul edilmiş sayılmakla.

maddiyyun

 • (Maddiyun) Maddeciler. Her şeyin esası madde olduğunu iddia edip, ruhaniyatı inkâr eden dinsizler. Her şeyi madde ile ölçenler. Masnuât-ı İlâhiye olan mahlukatı ve zerrelerin muntazam hareketini, tesadüf eseri gibi kabul ve tevehhüm edip dinsizliğe yol açmağa çalışanlar.

mahsub

 • Sayılmış. Hesaplanmış. Hesabına kaydedilmiş.
 • Bir zata mensub kabul edilen.

makbul / makbûl / مقبول / مَقْبُولْ

 • (Makbule) Kabul olunan. Beğenilen. Sevablı.
 • Kabul gören, geçerli.
 • Kabul edilen, geçerli.
 • Kabul edilmiş.
 • Kabul edilen, beğenilen. (Arapça)
 • Kabûl edilen.

makbul olan

 • Kabul edilen.

makbul olma

 • Kabul görme.

makbul-ü nebevi / makbul-ü nebevî

 • Peygamber Efendimizin kabulü.

makbul-üş şahade / makbul-üş şahâde

 • Şahâdeti kabul edilen. Şahidliği kabul edilmiş olan.

makbuliyet / makbûliyet

 • Kabul edilmişlik.
 • Kabul edilebilirlik, geçerlilik.

makşur

 • Soyulmuş, kabuğu çıkarılmış.

mana-yı örfi-i şer'i / mânâ-yı örfî-i şer'î

 • İslâm şeriatınca yaygın olarak kabul edilen anlam.

mani-i şer'i / mâni-i şer'î

 • Şeriatça kabule engel olan, mâni' olan hâl.

marzi / marzî

 • Razı olmağa dâir.
 • Kabul edeceği, razı olacağı.

masduk / masdûk

 • Doğruluğu kabul edilmiş, tasdik edilmiş.
 • Doğruluğu kabul edilmiş, tasdik edilmiş.

materyalizm

 • Allahü teâlâyı inkâr ve maddeyi her şeyin esâsı kabûl eden görüş, düşünce; toplum hayâtını ve fertler arasındaki münâsebetleri ve davranışları belirleyen tek faktörün madde olduğunu savunan felsefe akımı; maddecilik.

maturidi / maturidî

 • Mâturidi Mezhebi ve bu mezhebden olan. Semerkand şehrinin Mâturid köyünden olan Ebu Mansur-u Mâturidi'yi (Hicri: 280-332) itikadda imam olarak kabul edenler. Amelde Hanefi Mezhebinden olanlar, itikadda Maturidi mezhebindendir. Çünkü bu Zât, Ehl-i Sünnet itikadına muhalif görüşleri, eserleri ile redd

maz'

 • Gön yağlamak.
 • Ağaç kabuğunu soymayıp üstünde bırakmak.

mazhar-ı hitap

 • Muhatap alınma, muhatap kabul edilme.

mazhar-ı kabul

 • Kabul görme, kabul edilme.

mazz

 • Gönlün gamdan ve tasadan yanması.
 • İkrar etmek, kabul etmek, açıktan söylemek.

mehdi-yi abbasi / mehdi-yi abbasî

 • (Hi: 120-163) Abbâsi Halifesidir. Ebu Abdullah Muhammed diye de anılır. Halife Mansurun oğludur. Meşhur ve iyiliği ile umumi kabul gören bir zat olup hususan sulh zamanında imparatorluğun inkişafı için çok çalışmıştır. Yeni yollar yaptırmış, postayı ıslâh etmiş ve Abbâsi Sülâlesinin en iyi hükümdarı

mehmed akif

 • (1873-1936) Şiir ve manzumeyi sırf İslâmiyete hizmet için yazdı. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisinde İstiklâl Marşı manzumesi kabul edilerek milletin mâneviyatına büyük faydalar sağladı. Çanakkale Şehidlerine hitaben yazdığı manzumesi de aynı mahiyettedir. Bu İslâm mücahidinin şiirleri Safahât isiml

melaike tasdiki / melâike tasdiki

 • Meleklerin varlığının tasdiki, inanılması, kabulü.

men-i iştirak

 • Ortaklığı kabul etmemek.

merdud / merdûd / مردود

 • Reddolunmuş. Kabul edilmemiş. Geri döndürülmüş. Kovulmuş. (Namaz kılmayan hâindir, hâinin hükmü merduddur.)
 • Reddedilen, kabûl edilmeyen.
 • Allahü teâlânın huzûrundan kovulmuş, reddedilmiş mânâsına, şeytan.
 • Reddedilmiş, kabul edilmemiş. (Arapça)

merdud-üş şehadet / merdud-üş şehâdet

 • Şahitlikleri kabul edilmiyenler.
 • Fâsık, yani devamlı günah işleyenler, yalan söyleyenler, müslümanları aldatan kimseler merdud-üş şehâdettir.

merdudü'ş-şehadet / merdûdü'ş-şehadet

 • Şahitliği kabul edilmeyen.

merdut

 • Reddolunmuş, lânetlenmiş, kabul edilmeyen.

merzat

 • Rıza, hoşnutluk. Râzı olma, kabul etme.

meslek-i tevafukiye

 • Tevafuku, bilgi kaynağı olarak kabul eden meslek, yöntem.

meslufe

 • Düzelmiş yer.
 • Kabuksuz arpa ve buğday.

meşreb-i hal / meşreb-i hâl

 • Mânevî haz ve feyiz almayı hedef kabul eden tasavvufî bir yöntem.

meşru'

 • Doğru. Hak. Şeriatın kabul ettiği. Haram ve yanlış olmayan.

meşrua

 • Şeriatın kabul ettiği hâl. Yapılması serbest olup, haram olmayan. Allah'ın (C.C.) kanununda müsaade edilen. Şeriatça yapılması günah olmayan.

metali'

 • Matla'lar. Tulu' edecek yerler veya zamanlar. Güneş veya benzerinin doğduğu yerler.
 • Ast: Herhangi bir yıldızın i'tidal-i rebii (Arz'ın güneş etrafındaki gezmesinde, 20 Mart'ta bulunduğu) noktasından geçmek üzere başlangıç kabul edilen daire ile bu yıldızın semavî istiva dairesi üzeri

mevlel-muvalat / mevlel-muvâlât

 • Bir zımmînin yâni gayr-i müslim (müslüman olmayan vatandaşın) veya harbî yâni vatandaş olmayan pasaportlu bir kâfirin bir müslümanın yardımı ile îmâna gelerek, bu müslümanı velî kabûl edip ona; "Sen benim mevlâmsın (velîmsin), şâyet ben bir cinâyet(suç) işlersem diyetini (borcunu) sen ver, ben ölünc

mevzua

 • Kabul edilmiş esas. İlk önce ele alınan fikir. Müsellem ve âşikâr olan kaziyye, hüküm.

mevzuat-ı beşer

 • İnsanların koyup kabul ettikleri hükümler ve kanunlar.

mezheb taklidi

 • Amelde yapılacak işlerde bir müctehidin ictihâdlarına, fetvâlarına tâbi olma. Mevcût dört hak mezhebden birini öğrenip, kabûllenip, onunla amel etme.
 • Dört mezhebden birine uyan kimsenin bir işi yapmada ihtiyâç veya zarûret (başka hiçbir çâre bulunmama) veya meşakkat (güçlük) bulundu

mezhebsiz

 • Müctehid (dînî delîllerden hüküm çıkarabilen büyük âlim) olmadığı hâlde, dört hak mezhebden birine tâbi olmayan, mezhebleri kabûl etmeyen ve dînî delillerden kendi anlayışına göre hüküm çıkarıp, buna göre amel eden veya böyle birine uyan kimse.

mikşat

 • Hattatların, kamış kalemlerinin kabuğunu soymakta kullandıkları âlet.

milad

 • (Velâdet. den) Doğum günü.
 • Hz. İsa'nın (A.S.) doğum günü kabul edilen yıl başı.

miladi yıl / mîlâdî yıl

 • Hazret-i Îsâ'nın doğduğu iddiâ edilen yılı başlangıç kabûl eden ve 365,242 günlük güneş yılını esas alan takvim senesi.

milhab

 • (Çoğulu: Melâhib) Kesecek âlet.
 • Ber nesnenin kabuğunu soyacak âlet.

mim'siz medeniyetperest

 • Rezil ve aşağılık şeyleri hayat tarzı olarak kabul edip bağlananlar.

minhar

 • Misafirperver. Misafir kabul edip ağırlayan.

mişna / mişnâ

 • Yahûdîlerin Tevrât'tan sonra mukaddes kabûl ettikleri Talmûd kitâbının iki kısmından biri.

misyonerlik

 • Propaganda yaparak belirli bir fikir ve inancı yayma işi. Dar anlamda, henüz hıristiyanlığı kabûl etmemiş ülkelerde veya hıristiyan ülkelerde çeşitli isimler altında hıristiyanlığı yayma ve hıristiyanlık propagandası yapma faâliyeti. Bu çalışmaları yürüten râhib, papaz ve din adamlarına misyoner, bu

mizban

 • (Çoğulu: Mizbanân) Ev sahibi. Misafir kabul eden kimse. (Farsça)

monarşi

 • Hâkimiyetin kaynağı birtek şahısta (Kral, padişah, han v.s.) olduğu kabul edilen devlet şeklidir. Bu şahsın, yani devlet başkanının yanında bir meclis (parlamento) olursa; meşruti monarşi; olmazsa; mutlak monarşi ismini alır. Ayrıca devlet başkanının iş başına gelmesi şekline göre, irsi veya seçimli (Fransızca)

mü'min

 • Allahü teâlânın Esmâ-ül-hüsnâsından (ism-i şerîflerinden). Her türlü emân ve emniyet (güven) veren.
 • Îmân eden, Resûl-i ekremin bildirdiklerinin hepsini kalbi ile kabûl edip, dili ile söyleyen.

mu'terif

 • İtiraf eden. Kendi noksan ve kabahatlerini kabul edip anlatan ve söyleyen.

mu'teriz

 • İtiraz eden. Kabul etmeyen. Bir şeyi beğenmeyip bozulmasını isteyen, aksini iddia eden.

mu'tezil

 • Hatâsını itiraf edip, idrâk ederek melâmeti kabul eden. Kendi kötülüğünü kabul eden.

mübahele / mübâhele

 • Lânetleşme. Dar anlamda hazret-i Îsâ'nın ilâh ve Allahü teâlânın oğlu olduğunu söylemekte ısrâr eden ve bu inanışlarının yanlış olduğunu kabûl etmeyen hıristiyanlara, Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem); "... Gelin oğullarımızı, oğullarınızı, kadınlarımızı, kadınlarınızı, bizleri ve

mücab / mücâb

 • Cevabı verilmiş olan. Kabul cevabı almış olan.
 • Duası, istediği kabul edilen.
 • Kabul cevabı alan.

mücib / mücîb

 • İcabet eden. Cevap veren. Sebeb kabul eden.
 • İstenileni kabul eden, duâya cevap veren (Allah C.C.).
 • Kullarının duâlarını kabûl eden mânâsına Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından.

mücip / mücîp

 • İstenileni yapan, teklifi kabul eden.

müfadat

 • (Fidâ. dan) Bir fidye-i necatı kabul etme veya ödeme.

muhalefet

 • Kabulsüzlük. Karşı durma. Uyuşmazlık. Zıt gitmek. Zıddiyet. Muvafık olmamak.

muhammen

 • (Hamn. den) Tahmin edilen. Ortalama olarak bir değer kabul edilen. Sanılan.

muhatab ittihaz etmek

 • Karşısındakilerini dinleyen.
 • Dinleyici kabul edip, sözünü dinliyor bilmek.
 • Konuşmaya lâyık görmek.

muhkem kaziye

 • Huk: Kat'i ve sağlam bozulmaz hüküm. Mahkemenin en sonunda vermiş olduğu kararlar. Temyiz mahkemesince tetkik ve tasdik edildikten sonra veyahut temyiz müddeti geçen bir mahkeme kararının, mevzuunu teşkil eden hâdise hakkında, kat'i bir karine ve delil ve kanunen değişmez bir hüküm olarak kabul edil

mühre

 • Cilâ için kullanılan küçük yuvarlak cisim. Deniz böceği kabuğu. (Farsça)
 • Her nevi yuvarlak cisim. (Farsça)
 • Billurdan yapılı küçük kap. (Farsça)
 • Çekiç. (Farsça)
 • Cam boncuk. (Farsça)
 • Omurga kemiği. (Farsça)

mühtedi / mühtedî / مهتدی

 • Sonradan hidâyete eren, doğru ve hak yolu kabul eden.
 • İslam dinini kabul etmiş. (Arapça)

muhtekir

 • Hakir ve hor gören. Aşağı ve adi kabul eden. İhtikar eden.

mükabere / mükâbere

 • (Kibr. den) Kendi sözünün haksızlığını ve karşısındakinin doğruluğunu bildiği hâlde kabul etmemek ve nizâ çıkarmak, kavga etmek. Kendini büyük görmek.
 • Büyüklük taslayarak doğruyu kabul etmeme.
 • Hakkı, doğruyu işitince, kabûl etmemek, inâd etmek, kendini büyük görmek.

mükabere etme / mükâbere etme

 • Büyüklük taslayarak doğruyu kabul etmeme; göz göre göre inkâr etme.

mükabir / mükâbir

 • Kendini büyük gören, karşısındakini küçümsüyerek, doğru sözünü kabul etmeyen. Haksız olduğu hâlde hak iddiasında bulunan.
 • Büyüklük taslayarak doğruyu kabul etmeyen; göz göre göre yalanlayan.

mükadere / mükâdere

 • Men'etmek, engel olmak. Reddetmek, kabul etmemek.

mukaşşer

 • (Kışr. dan) Kabuğu soyulmuş.

mukşa

 • Kabuğu çıkarılmış.
 • Derisi soyulmuş.

mültezim

 • Kabul edip bağlanan.

mün'akıd

 • İn'ikad eden, bağlanan, bağlanmış, düğümlenmiş.
 • Teşkil olunmuş, resmi olarak iki taraf arasında kabul olunmuş. Kurulan, ictima eden.

mün'akid / منعقد

 • İki taraf arasında karara bağlanıp, kabul olunan, meydana gelen.
 • Yapılmış, imzalanmış, kabul edilmiş. (Arapça)

münkaşır

 • (Kışr. dan) Kabuğu soyulan. İnkışar eden.

münkir

 • (Nekr. den) İnkâr eden, kabul etmiyen, hakikatı tasdik etmiyen, dinsiz.
 • İnkâr eden, kabul etmeyen.
 • Mezarda sual soracak iki melekten biri. Münkir-Nekir.
 • İnanmayan, kabûl etmeyen, inkâr eden kimse.

munsarif

 • (Sarf. dan) Geri dönen, çekilip giden.
 • Gr: Esre ve tenvin kabul eden isim.

munsıf

 • İnsaflı. Merhametli. Hakkı kabul eden. Hakka riayet eden.

müreccah

 • (Rüchân. dan) Daha ileride kabul edilen, üstün tutulan, tercih edilen.

musaddak-kerde-i erbab-ı basiret

 • Kalp gözü açık basiret sahipleri tarafından tasdik ve kabul edilmiş.

musaddık

 • Tasdik eden. İmzalayan.
 • Doğruluğunu kabul eden.

müşagabe

 • Demegoji; tartışma ve eleştiriyi meslek kabul edenlerin yolu.

musavvibe

 • Tasvib edilen. Kabul edilen.
 • "Dört mezheb de hak'tır ve füruatta hak taaddüd eder" diyenlere, ilm-i usulde musavvibe denir.

müsbet hareket

 • Doğruluğu âşikâr olan ve belli ve isbat edilebilen; doğru düşünenlerin kabul edebileceği kanun ve nizama uygun hareket.
 • Allah'ın (C.C.) emrine uygun, tahribkâr ve tecavüzkâr olmayan, yapıcı ve tâmir edici tarzda olan, mizan, adâlet ve insafa uyan hareket.

müsbet ilimler

 • (Pozitif ilimler) Tecrübe ve müşâhedeye dayanan ve nazari olmayan maddi ilimler. Herkesin kabul ettiği ve isbat vasıtaları ile doğruluğu isbat edilen ilimler.

müsellem / مُسَلَّمْ

 • (Selm. den) Teslim olunmuş olan, doğruluğu şeksiz kabul edilen. Herkes tarafından kabul edilip emniyet ve itimad edilen.
 • Tasdik edilip inkâr edilmeyen.
 • Ayıplardan teberri olunmuş.
 • Doğruluğu şüphesiz kabul edilmiş.
 • Teslim edilmiş, verilmiş.
 • Doğruluğu herkesçe kabul edilmiş.
 • Doğruluğu kabul edilen, teslim edilmiş.
 • Herkesçe kabul edilen.

müsellemat / müsellemât

 • (Tekili: Müsellem) Doğruluğunda şüphe edilmeyen umumi bilgi ve kaideler. İslâmiyete ait, sağlamlığında şüphe olmayan esâslar.
 • Man: Dinleyenin hemen münakaşasız kabul ettiği kaziyeler.
 • Dinin herkesçe kabul edilmiş esasları.
 • Doğruluğu kabul edilen şeyler.

müsellemat-ı bedihiyat / müsellemât-ı bedihiyat

 • Apaçık oluşları sebebiyle itirazsız kabul edilen şeyler.

müsellemat-ı diniye / müsellemât-ı diniye

 • Dinin kabul görmüş ve uygulanması zorunlu kaideleri, temelleri.

müsellemat-ı şer'i / müsellemât-ı şer'î

 • Doğruluğuna şüphe olmayan, şeriatın hükümleri; kabul ve tasdik edilmiş genel düsturları.

müselleme / مسلمه

 • Herkes tarafından kabul edilen; doğruluğu, gerçekliği herkesçe kabul edilmiş olan.
 • Herkes tarafından kabul edilmiş. (Arapça)

müslim

 • Mûteber ve güvenilir olduğu bütün İslâm âlimleri tarafından kabul edilen, Kütüb-i sitte denilen altı hadîs kitâbının ikincisi.
 • Allahü teâlânın, peygamberi Muhammed aleyhisselâm vâsıtasıyla gönderdiklerine îmân edip, O'nun emirlerini yerine getiren, yasaklarından kaçan kimse.

müşrik

 • Allah'a ortak kabul eden, şirk işleyen. Allah'tan başkasına ibadet eden.

müstahsinane / müstahsinâne

 • Bir şeyin güzelliğini kabul eder şekilde.

müstecab / müstecâb

 • Hoş görülen.
 • İstediği kabul edilen. İcâbet olunmuş.
 • Kabul edilen.
 • Dileği, duası kabul olunmuş.
 • Kabul gören.
 • Makbûl, kabûl olunan, geri çevrilmeyen.

müstecap

 • İsteği kabul edilen, duası Allah tarafından kabul edilen.

müstecap olan

 • Kabul edilen, cevap verilen.

müsteksir

 • (Kesret. den) Çok gören, çok kabul eden, büyüten.

müstened

 • Bir şeye istinad etmiş veya o şey sened kabul edilmiş.

müsterzil

 • (Rezil. den) Rezil sayan, kepaze kabul eden.

müsteslim

 • (Çoğulu: Müsteslimîn) Müslüman olan. İslâm dinini kabul eden.
 • Teslim olan, boyun eğen.

müsteslimin / müsteslimîn

 • (Tekili: Müsteslim) Müslüman olanlar. İslâm dinini kabul edenler.
 • Boyun eğenler, teslim olanlar.

müstevda'

 • (Ved. den) Emaneti kabul eden.
 • Emanet bırakılan, emanet bırakılmış.

mutasaddık-un aleyh

 • Sadakayı kabul eden kimse.

mutasavver

 • Tasavvur edilmiş. İlerde yapılması düşünülmüş.
 • Tasvir edilen. Hatırdan geçen.
 • Kabil, akıl kabul eder, akıl alır.

mutazammın

 • İçine alan, tazammun eden.
 • Üstüne alan. Tazmini kabul eden.
 • Muhit ve müştemil olan.

müteceffif

 • İçi boşalan, kuruyan, koflaşan (kabuklu meyve).

mütehammil

 • Tahammül eden, katlanıp sabır ile kabul eden. Dayanabilen, kaldırabilen.

mütehammilin / mütehammilîn

 • (Tekili: Mütehammil) Tahammül edenler. Katlanıp sabrederek kabul edenler. Dayanabilenler. Kaldırabilenler.

müteheddi

 • (Hidyet. den) Hediye gönderen.
 • Hidâyete eren, doğru yola giren. İslâm dinini kabul edip müslüman olan.

mütekabbil

 • (Kabul. den) Kabul eden, üstüne alan.

mütelakki

 • Telakki ve kabul eden, ...nazarıyla bakan.

mütemekkin

 • (Mekân. dan) Yerleşen, Mekânlanan, temekkün eden. İkamet eden, sâkin olan.
 • Gr: Üç harekeyi de kabul eden kelime.

mütenassıh

 • (Nush. dan) Nasihat dinleyip uslanan. Öğüt kabul eden.

mütenassıhane / mütenassıhâne

 • Nasihat dinleyerek. Öğüt kabul ederek. (Farsça)

mütenassır

 • (Nasr. dan) Hristiyan olan. Hristiyanlığı kabul eden.

mütesellim

 • (Selm. den) Teslim edilen şeyi alıp kabul eden.
 • Tanzimattan evvel vali ve mutasarrıfların uhdelerinde bulunan sancak ve kazâların idaresine memur edilen kimseler. Bunlara "voyvoda" denirdi.
 • Vergi tahsildarı.

mütevatir

 • Çok kimselerin naklettikleri haber. Yaygın haber. Herkesin veya alâkadarların işitip doğruluğunu kabul ettikleri kat'i, şüphesiz, sağlam haber. Yalan üzerine birleşmeleri aklen mümkün olmayan bir cemaatın bir hâdise hakkında verdikleri haber.

mütevekkil

 • Kendi yapamıyacağı işde aczini bilip başka birisini vekil kabul etmek.
 • Tevekkül eden.
 • Allah'a (C.C.) güvenen ve işlerini O'na güvenerek tanzim eden.
 • Allah'a güvenip ve Onu vekil kabul eden.

mutezile / mûtezile

 • Kendi akıllarını temel unsur kabul edip, Kur'ân ve sünneti ona uydurmaya çalışan Ehl-i Sünnet dışı bâtıl bir mezhep.

mutezirane / mutezirâne

 • Özür dileyerek. Kusurunu kabul edip yalvarırcasına. (Farsça)

müttehaz

 • İttihaz edilen. Kabul edilen, yürürlükte olan, alınan.

müttehiz

 • Alan, ittihaz eden, kabul eden, nefsine alıp kabul eden.

muvahat

 • (Uhuvvet. den) Birbirini kardeşliğe kabul etme. Kardeş etme.

muvahhidin

 • Allahı bir kabul edenler.

muzalla'

 • Kabuğu üzerinde beş dilim olan kavun.

müzdecir

 • Edilen yasağı kabul edip onunla amel eden.
 • Men'eden.

müzekki

 • (Zekâ. dan) Temizleyen, ıslâh eden, tezkiye eden.
 • Huk: Şâhitleri gizli olarak tezkiye eden kimse. Eskiden hâkimler, şâhit olarak gösterilen kişilerin iyi kimse olup olmadıklarını, şehadetlerinin kabul olunabilip olunamıyacağını icab eden kimselerden sorarlar, haklarında; "İyidir" den

muzif / muzîf

 • Misâfir kabul eden.

na-makbul

 • Makbule geçmez, kabul olmayan. Kabul edilmeyen. (Farsça)

na-pezir

 • Olmaz, olamaz, kabul etmez. (Farsça)

nafic

 • (Çoğulu: Nevâfic) Kaburga kemiklerinin sonu.

nassiye

 • (yun: Dogmatizm) Fls: Bir görüşün doğruluğuna peşin olarak inanan ve bu inanışlarını tenkide tabi tutmayanların düşünüş tarzı. Son heceleri .. izm ile biten görüşler, taraftarlarınca peşin olarak kabul edildiklerinden birer dogmatik görüş örneğidir. Meselâ; komünizm, materyalizm, darvinizim, birer d

natüralizm

 • (Osm: Tabiiye) Fls: Kâinatta hâdiselerin ve varlıkların meydana gelişinde tabiat kuvvetleri dışında hiçbir sebep ve müessir kuvvet ve yaratıcı kabul etmeyen inkârcı, maddeci görüş.

nazar

 • Göz atmak. Mülahaza, düşünmek, bakmak, imrenerek bakmak, düşünce. Yan bakış, kötü bakış. Bir türlü kabul etmek.
 • Gözdeğmesi.
 • İltifat.
 • İtibar.

nebiyyü-t tevbe

 • Resül-i Ekremin (A.S.M.) bir ismi. (Ümmetinin tevbelerinin kabul edileceğine işâreten bu isim verilmiştir.)

necb

 • Ağaç kabuğunu soymak.

neceb

 • Ağaç kabuğu.

nefiy

 • İnkâr, kabul etmeme.

neydelan

 • Kâbus denilen ağırlık ki uyku arasında olur.

nibz

 • Hurma ağacının dış kabuğu.

nikah / nikâh

 • Evlilik için yapılan akit, sözleşme. Evlenecek müslüman bir erkek ile kadının şâhidler huzûrunda ben seni zevceliğe (hanımlığa) aldım, diğerinin de kabûl ettim demesi.

nişane-i tasdik

 • Kabul edildiğine dâir işaret, tasdik işareti.
 • Mu'cizeler.

noel gecesi

 • Hıristiyanların 25 Aralık veya buna yakın bir târihte Îsâ aleyhisselâmın doğduğunu kabûl ettikleri gece.

nur-u tevhid

 • Allah'ın birliğini kabul etmekle elde edilen nur.

okiyye

 • (Veya hemzenin hazfı ile "Vekiyye") Eskiden kullanılan bir ağırlık ölçüsü. Yerlere ve muhitlere göre değişir. Dörtyüz dirhem ağırlık. Yedi miskal veya kırk dirhem ağırlık. Şer'an kırk dirhem kabul edilmiş. En tanınmışı dörtyüz dirhemdir.

otorite

 • Kumanda etme hakkı, itaat ettirme iktidarı. (Fransızca)
 • İdari veya siyasi iktidar. (Fransızca)
 • Muhakemeleri veya doktrini umumiyetle doğru olarak kabul edilen ve bir sahada derinleşmiş olan şahıs veya eser. (Fransızca)

p

 • Osmanlı alfabesinin üçüncü harfi olup, ebced hesâbında "b" harfi gibi iki sayısına tekabül eder.

pesend

 • Beğenmek, kabul eylemek. Beğenici. Muvâfık. (Farsça)

pezir

 • Kabul eden, olan, olabilen. (Farsça)
 • "Söz dinleyici, emir tutan" mânasında birleşik kelimeler yapılır. (Farsça)

pezira

 • Kabul eden. (Farsça)

peziriş

 • Kabul edilmiş. Kabul ediş. (Farsça)

propaganda

 • Bir fikri veya malı herkese bildirmek veya kabulü için yapılan ilân. Çok kıymetli olduğu veya olmadığı hâlde bir şeyin kıymetini arttırmak maksadiyle yapılan konuşma veya ilânat. (Fransızca)

protestanlık

 • (Prutluk) Papayı Hristiyanların başı olarak tanımayıp ruhaniyetini kabul etmeyen bir Hristiyanlık mezhebi.

put-perest

 • Allah'tan başka şeyleri ilâh kabul eden, puta inanıp ona ibâdet eden. Puta tapan. (Bak:Büt-Perest) (Farsça)

rabia-i adeviye

 • (Hi: 95 - 185) Basra'lı bir hatun. Bütün hayatını dine hizmet için vakfetmiş, zengin kimseler evlenmek teklifinde bulundukları halde; "Allah'ı anmaktan, dine hizmetten beni alıkor" fikri ile reddetmiş, fakirliği ve istiğnayı kabul edip dine hizmetten vaz geçmemiştir. Talebe okutmuş meşhur bir veliye

rafıza

 • Şii fırkalarından bir tâife. Hak mezhepten ayrılmış, namazsız, itikadı bozuk kimse.
 • Asker kaçağı güruhu.
 • Düstur, akide ve nizam kabul edilen esaslardan ayrılanlar.

rafızi / rafızî

 • (Râfiziyye) Rafıza fırkasından olan. Hazret-i Ebu Bekir'in ve Hazret-i Ömer'in (R.A.) halifeliklerini kabul etmeyenlerden olan.

rafizi / rafizî

 • Râfizi fırkasından olan, Hz. Ebubekir, Ömer ve Osman'ın halifeliğini kabul etmeyenlerden olan.

rafıziler / râfızîler

 • Şîanın kollarından. İmâm-ı Zeynel'âbidîn'in vefâtından sonra oğlu Zeyd'den ayrılarak, Eshâb-ı kirâm (Peygamber efendimizin arkadaşları) düşmanlığında taşkınlık gösteren, hazret-i Ebû Bekr ve hazret-i Ömer'in halîfeliklerini kabûl etmeyen kimselerin mensûb olduğu bozuk fırka. Terk edenler, ayrılanlar

rağbet-i amme / rağbet-i âmme / رَغْبَتِ عَامَّه

 • Genel kabul görme.
 • Umûmun beğenmesi ve kabullenmesi.

rahmet kapısı

 • Duâların kabûl edildiği, ihsân ve bereket kapısı. Duâların geri çevrilmediği lütuf kapısı.

rahyan

 • Kaburganın omuz kemiği ile bitişmesi.

raşid

 • (Rüşd. den) Hak dinini kabul eden, doğruya giden, rüşde erişmiş olan.
 • Akıllı.

rasyonalizm

 • Aklı tek ölçü kabul eden sapkın felsefe.

razı / râzı

 • Hoşnud, rıza gösteren, kabul eden.
 • Boyun eğen, itaat eden.
 • Rıza gösteren, kabul eden.

red

 • Kabul etmeme.

redd

 • Geri döndürmek, kabul etmemek, çevirmek, def etmek.
 • Bir şeyin karşılığını icra etmek.
 • Sözü selâset ve talâkatla eda edemeyip harfleri geri çevirerek konuşmağa sebep olan dilin tutukluğuna denir.
 • Cerhetmek.
 • Kötü ve fena şey.

redd-i hakim / redd-i hâkim

 • Taraf tutan hâkimi kabul etmeyip reddetmek.

redd-i müdahale

 • Başkasının müdahalesini kabul etmeme.

redd-i müdahale kanunu

 • Hiç kimsenin karışmasını kabul etmeme kanunu.

reddedilme

 • Kabul edilmeme.

reddetmek

 • İstememek, kabul etmemek.

revaç bulma

 • Herkes tarafından kabul görme.

riş

 • Kabuk, yara.

rıza-dade / rıza-dâde

 • Razı olmuş, kabul etmiş. (Farsça)

rızadade / rızadâde

 • Kabul eden.

rızadade olma / rızâdâde olma

 • Razı olma, kabul etme.

rubu'

 • (Tekili: Rub') Dörtte birler.
 • Metrenin kabulünden evvel ipekli, yünlü, basma ve emsali kumaş, bez ve sairenin ölçülmesinde kullanılan çarşı arşınının kesirlerinden birinin adıdır.

rububiyet-i mevhume

 • Gerçekte olmadığı halde varmış gibi kabul edilen rububiyet.

rütbe-i makbuliyet

 • Kabul edilme derecesi.

saat-i icabe

 • Duaların kabul edildiği saat.
 • Duaların kabul olduğu ve insanlarca gizli ve gaybî olan, Cuma gününde bir vakit.

saat-i icabe-i dua / saat-i icâbe-i dua

 • Duaların kabul edildiği saat.

sadaka-i makbule / sadaka-i makbûle / صَدَقَۀِ مَقْبُولَه

 • Makbul olan, kabul olunmuş sadaka.
 • (Allah tarafından) kabûl edilen sadaka.

sadef

 • Deniz böceklerinin kıymetli kabuğu ve onlardan yapılan şeyler.
 • Sert, parlak ve şeffafa yakın madde. İnci kabuğu.
 • İnci kabuğu, içinde inci bulunan kabuk ambalaj.
 • Kap, kabuk.

sadef-i kefh-misal / sadef-i kefh-misâl

 • Mağara benzeri inci kabuğu.

sadefe

 • (Çoğulu: Suduf-Esdâf) İnci kabuğu.
 • Kulak içi.

sahife-i itibar-ı alem / sahife-i itibar-ı âlem

 • Bir kitap gibi kabul edilen kâinat sayfası.

salib / salîb

 • Hıristiyanlık dîninin sembolü kabûl edilen birbirini dik kesen iki doğrunun meydana getirdiği şekil, haç, istavroz.

sallallahü teala aleyh / sallallâhü teâlâ aleyh

 • "Allah (C.C.) onun şanını yüceltsin; duasını, isteklerini kabul etsin; her isteğini versin" meâlinde Peygamberimiz (A.S.M.) hakkında söylenilen duadır.

saltanat-ı uluhiyet / saltanat-ı ulûhiyet

 • Hiçbir ortak kabul etmeyen Allah'ın bütün âlemdeki saltanatı.

sanayi' şirketi / sanâyi' şirketi

 • İki veya daha fazla san'at sâhibinin başkasından iş kabûl ederek ücretini paylaşmak üzere veya fabrika kurup îmâlât kârını paylaşmak üzere kurdukları şirket, ortaklık. Şirket-i A'mâl.

sech

 • Tırmalama.
 • Bir şeyin kabuğunu veya derisini soyup sıyırma.

sedd-i zerai'

 • Şer'an memnu olan bir şeye vesile teşkil eden mübah fiillerin de men edilmesi. "Def-i mefasid, celb-i menafiden evlâdır." Buna binaen insan, şer'an memnu olan herhangi bir şeye sâik olacak şeylerden sakınması icab eder, o şeyler hadd-i zâtında mennu olmasa da. Bu husus Mâlikî Mezhebinde delil kabul

şefa'at-ı kübra / şefâ'at-ı kübrâ

 • Kıyâmette, o günün dayanılmaz dehşeti ve şiddetli sıkıntıları sebebiyle, insanların mürâcaatları üzerine Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem), onların muhâkeme ve hesâblarının bir an evvel görülmesi için Allahü teâlâya yalvarması ve bu dileğinin kabûl olması. O gün herkes kendi başını

seha

 • (Çoğulu: Sihâ) Ev içi. Her nesnenin kabuğu.
 • Yarasa kuşu.

sehay

 • Nâme üstüne nesne bağlamak.
 • Keşf etmek.
 • Kabuk soymak.

seher vakti

 • Duâların kabûl olduğunun bildirildiği, gecenin (güneşin batmasından imsâk vaktine kadar olan zamânın) son altıda biri.

sehv

 • Keşfetmek, bulmak.
 • İzâle etmek.
 • Kabuk soymak.

seleb

 • Yemen vilâyetinde yetişen bir ağacın kabuğudur. Ondan ipler ve urganlar yaparlar.
 • Kişinin malı mülkü ve metâı.

selefiye

 • İtikadca Ehl-i Sünnet Mezhebi üzerinde olan Sahabe ve Tâbiîn'in gittikleri yol. Ve bu yolda giden fakihler, muhaddisler ve bu mezhebden olanlar.
 • Cenab-ı Hakk'ın varlığında ve diğer hususlarda Kur'an-ı Kerim aşikâr ne söylemiş ise aynen kabul edenler. Bunlara "Eseriyye" de denir.

seliha

 • Kabuk.
 • Soyulmuş veya bozulmuş şey.
 • Tarçın yerine kullanılan bir ağacın adı.

semai müennes / semaî müennes

 • Bir kaideye bağlı olarak müennes işareti olmayıp kelimenin aslında müenneslik var gibi kabul edilen ve işitilmekle öğrenilen müennes kelime.

semi'na ve ata'na

 • " İşittik ve kabul ettik, itaat ederiz, baş üstüne" meâlindedir.

sene-i maliye / sene-i mâliye

 • 1 Mart'tan itibaren başlaması Mâliyece kabul edilen yıl.

sene-i rumiye

 • Garp Milâdi takvimini yani Efrenci takvimini kabul etmemiş olan Şark Hristiyanları için 14 Ocak tarihinden başlayan ve eskiden 1 Mart tarihinde başlayan Rumi sene.

septisizm

 • Fls: Müsbet veya menfi hiçbir kat'i hükme varamıyan ve dâim şüphe içinde olmayı kabul eden sapık felsefe sistemi. Şüphecilik. (Fransızca)

şerait-i kabul / şerâit-i kabul

 • Kabul şartları.

şerait-i makbuliyet

 • Kabul şartları, kabul edilme şartları .

serer

 • (Çoğulu: Esirre) Ayın son gecesi.
 • Ebenin doğan çocuğun göbeğinden kestiği parça.
 • Mantar üstünde olan kabuk, balçık, toprak (Bu mânâya Çoğulu: Esrâr ve C: Esârir).

sermediyet-i uluhiyet / sermediyet-i ulûhiyet

 • Allah'ın ortak kabul etmeyen ilâhlığının sonsuzluğu ve sürekliliği.

şia

 • Şiiler, Hazreti Ali sevgisini meslek kabul edenler.

sifal

 • (Sifâle) Topraktan yapılmış (çanak, çömlek, testi gibi) şey. (Farsça)
 • Orak. (Farsça)
 • Fıstık, ceviz, bâdem kabuğu. (Farsça)

sinn-i teklif

 • Erginlik, büluğ çağı. Bir kimsenin aklı başına geldiği; haramı helâli ayırt edebildiği, kadınlık veya erkeklik hâlini bildiği, ergin hâle geldiği yaşı. (Ortalama 12-15 kabul edilir.)

şirk

 • Allahtan başka ilâh kabul etme.
 • En büyük günah olan Allah'a (C.C.) ortak kabul etmek. Allah'tan (C.C.) ümidini keserek başkasından meded beklemek.

şirket-i a'mal / şirket-i a'mâl

 • İki veya daha fazla san'at sâhiblerinin, başkasından iş kabûl ederek ücretini veya bir fabrika kurup îmâlât kârını paylaşmak üzere kurdukları şirket, ortaklık.
 • Çalışmayı sermaye olarak kabul eden şirket.

sofestai / sofestaî

 • (Sevfestâi) Kâinatın yaratıcısını, Cenab-ı Hakkı kabul etmemek için herşeyi inkâr eden. Müsbet veya menfi hiç bir hükme varmayan, daima şüphe içinde kalmayı esas alan felsefi bir doktrinin (Septisizm) mensubu. Septik. Alemde hakikat namına hiç bir şey tanımayan ve hakikatı araştırmaktan sarf-ı nazar

sofestaicesine

 • Sofistler gibi, safsata ve kelime oyunlarıyla kabul ettirmeye çalışırcasına.

sofestailer / sofestâîler

 • Kâinatın yaratıcısını kabul etmemek için herşeyi, hatta kendilerini dahi inkâr edenler.

spiritualizm

 • Fls: Ruh gibi maddî olmayan varlıkları kabul eden görüş ve düşünüş. Ruhiyatçılık. (Fransızca)

sübjektivizm

 • Fls: Akıldan başka realite kabul etmeyen, yanlış bir nazariye. (Fransızca)

surencan

 • Şekil ve kabuğu kestaneye benzeyen bir ot kökü.

süveyda-ül kalb

 • (Sevâd-ül kalb, Sevdâ-ül kalb) Kalbin ortasında varlığı kabul edilen siyah nokta. Kalbdeki gizli günah. Buna Habbet-ül kalb, Esved-ül kalb de denir. Kalbdeki basiret mahalli diye bilinir. Eskiden bir kısım muhakkikler, kalbin mezkur mahalline; Mahall-i ulum-u diniyye demişler. Ekseriyyetle mahall-i

ta'dad / ta'dâd / تعداد

 • Sayma. (Arapça)
 • Sayım. (Arapça)
 • Sayı. (Arapça)
 • Ta'dâd etmek: (Arapça)
 • Saymak. (Arapça)
 • Değerlendirmek, kabul etmek. (Arapça)

taarruk

 • (Arak. dan) Terleme.
 • Kemikten et kazımak.
 • Ağaç kabuğunu soymak.

tabi'iyyeciler / tabî'iyyeciler

 • Canlılarda ve cansızlardaki, akıllara hayret veren intizâmı (düzeni) ve incelikleri görerek, bir yaratanın varlığını söylemekle berâber; öldükten sonra tekrar dirilmeği, âhireti, Cennet'i ve Cehennem'i inkâr edenler (red edip, kabûl etmeyen, inanmaya nlar).

tabiatperest

 • Her şeyin kendi kendine olduğunu veya tabiatın meydana getirdiğini kabul eden. Allah'tan (C.C.) gaflet edip, kâinatın tesadüfen olduğunu zu'meden. (Farsça)

tabiiyun

 • Tabiatı yaratıcı olarak kabul edenler, materyalistler.

takabbül / تقبل

 • (Kabul. den) Kabullenme. Üstüne alma. Bir şeyi taahhüd ve iltizam etme.
 • Öpülme.
 • Kabul etme. (Arapça)
 • Benimseyiş. (Arapça)

takali

 • Birbirini düşman kabul etmek.

takaşşur

 • (Kışr. dan) Kabuk bağlama, kabuklanma.

takavvüb

 • Bir şeyin kabuğu soyulmak.

taklidi / taklidî

 • Taklide ait. Sathî.
 • Delil ve sened istemeden kabul edilen.

taklit

 • Hakikatini araştırmadan kabul etme.

takşir

 • (Kışr. dan) Kabuğunu soyma.

talmud / talmûd

 • Yahûdîlerin Tevrât'tan sonra mukaddes kabûl ettikleri, sözlü emirlerin toplandığı Mişnâ ve Gamâra olmak üzere iki kısımdan meydana gelen kitap.

tarih-i kabul

 • Kabul tarihi.

tarik-i telakki / tarik-i telâkki

 • Kabul etme yolu, anlama yöntemi.

tarik-i vahdaniyet / tarik-i vahdâniyet

 • Bütün varlıkların sadece Allah tarafından yaratıldığını kabul etme yolu.

tarz-ı telakki / tarz-ı telakkî / طَرْزِ تَلَقّ۪ي

 • Anlayış, kabûl tarzı.

tasdik / tasdîk

 • Doğruluğunu kabul etmek. Bir kararın nizama, şeriata, kanuna uygun olduğunu kabul edip imzalamak.
 • Kabûl etmek, inanmak, doğrulamak.

tasdik etme

 • Doğrulama, kabul etme.

tasdik ettirmek

 • Kabul ettirmek, onaylatmak.

tasdik-gerde

 • Kabul edilmiş, tasdik edilmiş.

tasdik-i enbiya

 • Peygamberleri kabul etme, onları tasdik etme.

tasdik-i haşir

 • Haşri, öldükten sonra âhirette tekrar diriltilip Allah'ın huzurunda toplânmayı kabul etme.

tasdik-i küfür

 • Küfür ve inkârcılığı kabul etme.

tasdik-i müddea / tasdik-i müddeâ

 • İddia edilen bir meseleyi onaylama, kabul etme.

tasdik-i nübüvvet

 • Peygamberliğin kabulü, tasdiki.

tasdikgerde

 • Kabul edilmiş, tasdik edilmiş. Doğru olduğu bilinmiş.

tasdikkarane / tasdikkârâne

 • Tasdik ederek, kabul ederek.

tàtil

 • Cenab-ı Hakkın sıfatlarını inkâr etme, varlıkların Allah ile olan bağlarını kesme, yaratıcıyı kabul etmeme.

tavr-ı akıl

 • Aklın kabul edebileceği durum.

tazammun

 • İhtiva etmek. İçine almak. İçinde başka şeyleri havi olmak. Muhit olmak.
 • Tazmini kabul etmek. Kefil olmak.
 • Man: Lâfzın, mevzuu olduğu mânanın cüz'üne delâlet etmesi.

teassub

 • Haksız yere düşmanlık etmek, inadcılık etmek; kendi yanlış fikrine körü körüne bağlanıp başkalarının doğru fikrini kabûl etmeme.

tebellüğ

 • Anlayıp alma. Yetişme, erişme.
 • Tebliği kabul etme.

teberri / teberrî

 • Uzaklaşma; mensubiyeti, hürmeti reddetme, kabul etmeme.

teebbi

 • İnkâr etmek.
 • (Ebb. den) Bir kimseyi baba kabul etme. Baba edinme.

teemmüm

 • Kasdetmek.
 • (Ümm. den) Ana edinme. Birini anne kabul etme.

tefani / tefanî

 • Birbirinde fâni olma; fikren arkadaşının meziyet ve hissiyatı ile yaşama, onun üstün özelliklerini kendisinin gibi kabul edip onunla iftihar etme.

tekabbel

 • "Kabul etsin" mânasında söylenir.
 • Kabul etsin.

tekabbelallah / tekabbelâllah

 • Allah kabul etsin (meâlinde duâ).
 • "Allah kabul etsin".

tekabbellah

 • Allah kabul etsin mânâsına gelen bir dua ifadesi.

tekabbül

 • Kabul etmek.

tekabül / تقابل

 • Karşılama. (Arapça)
 • Tekabül etmek: Karşılamak. (Arapça)

tekeyyüf

 • Bir keyfiyet kabul etmek. Eksiltmek veya noksan etmek. Keyfiyetlenmek.
 • Keyiflenmek.

telakki / telâkki / telakkî / تَلَقّ۪ي

 • Karşılamak. Almak. Kabul etmek.
 • Şahsi anlayış ve görüş.
 • Kabul etme.
 • Kabul etme, anlayış.

telakki eden / telâkki eden

 • Kabul eden.

telakki edilen / telâkki edilen

 • Kabul edilen.

telakki etmek / telâkki etmek

 • Kabul etmek, saymak.

telakki-i bi-l-kabul

 • Kabul ile karşılamak, kabul etmek.

telakki-i bilkabul / telâkki-i bilkabul

 • Kabul ile karşılama.

telakkiyat / telakkiyât

 • (Tekili: Telakki) Şahsî anlayış ve görüşler.
 • Kabul etmeler. Telakkiler.

telakkiyat-ı amme / telâkkiyât-ı âmme

 • Genel kabul gören anlayışlar.

televvüm

 • Muntazır olmak, beklemek, gözlemek.
 • Kabul etmemek.

telid

 • (Telide) (Veled. den) Yabancı memlekette doğduğu halde küçük yaşta İslâm diyârına getirilerek orada büyütülmüş ve oranın tâbiiyetini kabul etmiş olan kişi.

telkin eden

 • Fikrini kabul ettirmeye çalışan, aşılayan.

telkinat-ı musırrane

 • Israrla fikirlerini kabul ettirmeye çalışma.

temanü'

 • Çatışma ve birbirine mani olma. İhraç. Adem-i kabul. Tard.

temasül

 • Benzeyiş. Benzeme. Birbirine benzemek. Birbirine müsavi ve müşabih olmak.
 • Hasta sıhhate, iyi olmağa yaklaşmak.
 • Mat: Kesirsiz taksim kabul etmek, kesirsiz bölünebilmek.

temhid

 • (Mehd. den) Döşeme, yayma, düzeltme.
 • İskân etme.
 • Bir maddede özür, bahane beyan eylemek.
 • Özür sahibinin özrünü kabul ile tasdik eylemek.
 • Serd etme, izah etme, arz etme.
 • Mukaddeme yapma. Hazırlama.

tenahi

 • Son bulma, bitme, tükenme.
 • Yasağı kabul ile geri durmak.

tenezzül etmez

 • Kendi düzeyine, konumuna aykırı olan birşeyi kabul etmez.

tenvin-i tenkir

 • Kelimenin belirsizliğine işaret olan tenvin işareti. Harf-i tarifsiz kelime tenvin kabul ettiğinden yani, nekre olduğundan tenvinli olan harfin durumu.

teraib

 • (Tekili: Teribe) Tıb: Göğüs kemikleri. Kaburga kemikleri. Gerdanlık yeri.

tervic

 • Revaç vermek. Değerini arttırmak.
 • Müsait karşılamak. Kabul ettirip, geçerli kılmak.
 • Kabul ettirme, geçerli kılma.

teslim / teslîm / تَسْل۪يمْ

 • Bir emâneti verme.
 • Kabul etme.
 • Doğru ve haklı bulma.
 • Selâmetle dua etme.
 • Karşısındakinin hükmü altına girme.
 • Kendini Allah'ın takdirine terketme, emri altına girme.
 • Belâ ve âfetten korunur olma.
 • Bir şeyi, yeni sâhibine verme.
 • Da
 • Kabûl etme.

teslim-i silah etmek / teslim-i silâh etmek

 • Yenilgiyi kabul edip silâhını teslim etmek.

teslis / teslîs

 • Üçleme, ekanim-i selâse, Allah'ı üç olarak kabul eden ve sonradan uydurulan hıristiyan inancı.
 • Üçleme; Hıristiyanların tanrı üçtür veya tanrı üç unsurdan (Baba-Oğul-Rûh-ul-kudüsten) meydana gelmiştir şeklinde kabûl ettikleri bozuk inanış. Trinite.

teşrifat

 • Kabul töreni, protokol.
 • (Tekili: Teşrif) Resmî kabul ve ziyaretlerdeki kabul merasimi. Protokol.

teva / tevâ

 • Havâlenin bozulma sebebi. Havâleyi kabûl edendeki alacağın telef yâni yok olması.

teveccüh-ü amme / teveccüh-ü âmme / تَوَجُّهِ عَامَّه

 • Umumun (kabûlle) yönelmesi.

teveccüh-ü nas / teveccüh-ü nâs / تَوَجُّهُ نَاسْ

 • İnsanların (kabûl ile) yönelmesi.

tevehhüm edilen

 • Sanılan, asılsız olduğu halde kabul edilen.

tevezzüf

 • Kabuğunu soymak.

tevhid-i ceberut

 • Bütün varlıklara boyun eğdiren kudret ve otoritenin bir olan Allah'a ait olduğunu kabul etme ve kudret ve otorite hususunda hiçbirşeyi Ona ortak koşmama.

tevhid-i celal / tevhid-i celâl

 • Kâinatta var olan heybet, haşmet, görkem gibi her türlü celâlî hâlin bir olan Allah'a ait olduğunu kabul etme ve heybet ve haşmet hususunda hiçbirşeyi Ona ortak koşmama.

tevhid-i hakiki / tevhîd-i hakîki

 • Araştırarak, delilleriyle Allah'ın birliğini kabul etme.

tevhid-i kıble

 • Sadece bir yere müteveccih olmak. Bir kıbleden başka kıble kabul etmemek.
 • Mc: Sadece bir üstad kabul etmek.

tevhid-i rububiyet

 • Rab olarak sadece bir olan Allah'ı kabul etme ve kâinatın idare ve tedbiri hususunda hiçbirşeyi Ona ortak koşmama.

tevhid-i şuhud

 • Görünen ve şahit olunan herşeyin bir olan Allah'a ait olduğunu kabul etme ve görünen hiçbirşeyi Ona ortak koşmama.

tevhid-i uluhiyet / tevhid-i ulûhiyet

 • İlâh olarak sadece bir olan Allah'ı kabul etme ve ibadetleri takdim hususunda hiçbirşeyi Ona ortak koşmama.

tevhid-i uluhiyet ve mabudiyet / tevhid-i ulûhiyet ve mâbudiyet

 • İlâhlığın ve kendisine ibadet edilecek olan varlığın birlenmesi ve yalnız bir olan Allah'ın kabul edilmesi.

tevvab / tevvâb / تواب

 • (Tevbe. den) Tevbe edenlerin tevbesini kabul eden Allah (C.C.).
 • Çok tevbe eden.
 • Tevbeyi kabul eden, Allah.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kullarına tövbe etme sebeblerini kolaylaştıran, şartlarına uygun tövbe edenlerin tövbesini kabûl eden.
 • Çok tövbe eden. (Arapça)
 • Tövbe kabul eden Tanrı. (Arapça)

tıyb-ı nefis

 • Nefsin rıza ile güzelce kabul etmesi, nefsin rıza ve hoşnutluğu.

uknum / uknûm

 • Hıristiyanların kabûl ettiği teslis (üç tanrı) inancındaki üç asıl veya üç esas varlıktan her birine verilen ad. Üçüne birden üç uknum mânâsına ekânim-i selâse denir.

ukud

 • (Tekili: Akid) Akidler. Şartlar, bağlar. İki tarafça kabul edilen şeyler.

ümmet-i icabet / ümmet-i icâbet

 • Kendilerine gönderilen peygamberin dâvetini kabûl edip, ona inanan ve tâbi olan kimseler.

urrak

 • Kabuğu soyulmuş ağaç.
 • Eti gitmiş kemik.

üryani erik

 • İnce kabuklu erik türü.

vahid-i i'tibari / vâhid-i i'tibarî

 • Hakikatta olmayıp varlığı farazî olarak kabul edilen bir şey. Varlığına itibar edilen şey. (Ağırlık için kilo, uzunluk için metre bir vâhid-i itibarîdir.)

vahid-i itibari / vahid-i itibarî

 • Hakikatte olmayıp farazî olarak kabul edilen tek bir şey, göreceli birim.

vefr

 • Bir kimsenin ihsanını kabul ettikten sonra rızasıyla reddeylemek.
 • Bolluk.
 • Medh ü sena ile birisinin namusunu muhafaza etmek.

vehmi / vehmî

 • Varsayılan, olmadığı halde var kabul edilen.

veled-i manevi / veled-i manevî

 • Evlâdlığa kabul edilen, âhiret evlâdı. Bir hocanın talebesi. Mürid.

velediyet

 • Hıristiyanlık ve Musevîlikte bulunan ve hâşâ Hz. İsâ (a.s.) ile Hz. Üzeyr'in (a.s.) Allah'ın oğlu olduğunu kabul eden bâtıl inanç.

veli'

 • Kabuğunda olan hurma çiçeği.

vesile-i icabe-i dua

 • Duanın kabulüne vesile, sebep.

vesile-i kabul

 • Kabul sebebi.

vicdani iz'an / vicdanî iz'ân

 • Kalbe ait hislerin aynası olan vicdanın kesin kabulü.

vücut rengi vermek

 • Olmayan bir şeyi var kabul etmek.

yezdan

 • Mecusî dininde iyilik tanrısı olarak kabul edilen ilâh.

zahiriyye / zâhiriyye

 • Kur'ân-ı kerîm ve hadîs-i şerîflerin zâhir, görünen mânâlarından başka hiçbir delîl ve kıyâsı kabûl etmeyen Dâvûd-i Zâhirî'nin kurduğu mezheb.

zann-ı kabul-ü cumhur / zann-ı kabûl-ü cumhûr / ظَنِّ قَبُولُ جُمْهُورْ

 • Çoğunluğun kuvvetle kabulü.
 • Bir hükmün doğruluğunu ekseri müçtehidlerin ve ehl-i reylerin zann derecesinde, yani kuvvetli ihtimal ile kabul etmeleri. (Ümmeti da'vetle teşri' edemez, fehmi şeriatten olur; lâkin şeriat olamaz. Müçtehid olabilir, fakat müşerri' olamaz.İcma' ile cumhurdur, sikke-i şer'i görür. Bir fikre davet etme
 • Çoğunluğun kabulü olan zann.

zaruret-i akliye

 • Aklın zaruri olarak kabul etmesi.

zenyan

 • Men'etmek, engel olmak. Kabul etmemek, reddetmek.
 • Evmek, acele etmek.
 • Rüzgârın sert esmesi.

zevat

 • (Tekili: Zât) Zatlar, şahıslar, kimseler.
 • Üzüm, buğday gibi şeylerin kabuğu.

zeyd bin sabit

 • Sahabe-i Güzinden ve Aşere-i Mübeşşeredendir. Henüz on bir yaşında iken isteği ile İslâmiyet'i kabul etmiştir. Kur'ân-ı Kerim'i kemiklerde yazılı ve hâfızların ezberinde iken bugünkü şeklinde ilk olarak yazan, bu hizmette en büyük hizmet kendisine nasib olandır. Resul-ü Ekrem'in (A.S.M.) kâtipliğini

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın