LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te KOYU ifadesini içeren 398 kelime bulundu...

mescid-i kuba / mescid-i kubâ

 • Resûlullah efendimizin Mekke'den Medîne'ye hicret ederken Kubâ köyünde yaptıkları mescid.

a'sam

 • (Tekili: Usme) Ön ayakları beyaz olan at, geyik veya koyun.

a'sam-ül yümna / a'sâm-ül yümnâ

 • Sağ ayağı beyaz olan at, geyik veya koyun.

a'taf

 • (Atf. dan ) En âtifetli. Pek müşfik, çok merhametli adam.
 • Boynuzları birbirine eğilmiş koyun. (Müe: Atfâ')

abil

 • Koyun, at ve deve gibi hayvanlara iyi bakan.
 • Çayırda otlayarak suya muhtaç olmayan hayvan.

abt

 • Deveyi ve koyunu hastalanmadan sağ iken boğazlamak.
 • Kazılmamış yeri kazmak.
 • Yarmak.

adet-i agnam / âdet-i agnâm

 • Keçi ve koyunlar için alınan vergi.

adya'

 • Boynuzu ufak koyun.
 • Nebiyyi Zişân Aleyhisselam Efendimizin devesinin adı.

afite

 • Dişi koyun. Koyun güdücü kız.

afsa

 • Boynuzu ardına kayık koyun.

agba

 • Daha küt, en küt.
 • Daha koyu, en koyu.

ağda

 • Bir kapta karıştırılıp pişirilerek koyulaşmış ve lüzucet kazanmış her nevi şeker vesaire.

ağıl

 • Koyun, keçi vesair hayvanlara mahsus üstü açık, etrafı çit veya çalı çırpı ile çevrilmiş yer, mandıra.

agnam

 • (Tekili: Ganem) Koyunlar, keçiler.
 • Hayvanlardan alınan vergi anlamında kullanılan bir tabirdir.

ağnam / ağnâm / اغنام

 • "Ganem"in çoğulu. Davarlar, koyunlar, keçiler.
 • Koyunlar. (Arapça)

aik

 • (Aika ) Mâni'. Alıkoyan. Engel. Meşgale. Bir işten alıkoyup men ve sarfeden.

akis

 • Yere gömüp köklendikten sonra kestikleri üzüm çubuğu.
 • Üzerine yağ koyup içtikleri taze süt.
 • Sütlü çorba.

akk

 • (Çoğulu: Ukuk) Serkeşlik. Anaya, babaya itaatsizlik.
 • Yarmak.
 • (Koyun) kuzularken ölmek.

aksa'

 • Boynuzu arka tarafına kaymış olan koyun.

akva'

 • Kuyruğu beyaz, gövdesi siyah olan dişi koyun.

aky

 • Koyu olan ve birbiri üstüne sağılmış olan koyun sütü.

alak

 • Kan. Kızıl veya koyu ve uyuşuk kan.
 • Yapışkan veya ilişken nesne.
 • Hayvanat.
 • Bir işe mülâzemet eylemek.
 • Husumet-i lâzime veya muhabbet-i lâzime. Aşk ve muhabbet eylemek. Bir işe başlayıp o işe devamlı olmak.
 • Bir şeye ilişip tutulmak.
 • Yapışkan, ba

algun

 • Kırmızı renginde, koyu ve parlak pembe. (Farsça)

anet

 • (Çoğulu:Anât) Fâsık.
 • Diz kılı.
 • Yaban eşeği sürüsü.
 • Fırat ırmağı kenarında bir köyün adı.

anise

 • Sıkı bağlanmış. (Farsça)
 • Koyulaşmış, katılaşmış şey. (Kan ve mürekkeb gibi akıcı maddeler.) (Farsça)

arabe / arâbe

 • (Çoğulu: Arâbât) Keçi veya koyunun memesine geçirilen torba.
 • Açık saçık konuşma.

aras karyesi

 • Aras Köyü.

asalit

 • Koyu, sahin.

aşkar

 • Koyu kırmızı.
 • Kırmızı saçlı adam.
 • Doru at.

aslat

 • Koyu, sahin.

asma / asmâ

 • Ön ayağı beyaz olan dişi koyun.

atire

 • Receb ayında keferenin putları için boğazladıkları koyun ki, o puta "itrâ" derler.

azka

 • İri yünlü koyun.

azuz / azûz

 • Memelerinin delikleri dar olan deve ve koyun.

bagsa'

 • Tüyü siyahlı beyazlı olan ve yer yer de benler bulunan koyun.

bahte

 • Semiz, besili koyun.
 • Burulmuş üç yaşında koç.

bak'a / bak'â

 • Siyah beyaz alacalı koyun.
 • Belde ismi.
 • Ucuzluk ve biraz kıtlık olan yıl.

baliga / bâliga

 • Koyun ve keçi ayağı.

barla karyesi

 • Barla köyü.

bayındır

 • Mamur, şenlikli.
 • Bir Oğuz oymağının ve Akkoyunlu hanedânının ismi.

becer

 • Göbeğin çıkıp şişmesi.
 • Suyu içip kanmayan koyun.

bed-reng

 • Açıkla koyu arasında kirli bir renk. (Farsça)

behime-i en'am

 • Deve, sığır, koyun gibi dört ayaklı hayvanlar.

berdiyy

 • Suriye'de bulunan iki nehrin, bir köyün ve Hicaz'da da bir dağın adı.

bere

 • Kuzu. Koyun yavrusu. (Farsça)

beyhaki / beyhakî

 • (Hi: 384-458) Büyük hadis ve fıkıh âlimlerinden olup asıl adı Ebubekir Ahmed bin Hüseyn'dir. İmam-ı Şâfii mezhebinde sözü sened yerine geçen büyük bir hadis âlimidir. Kendisi gibi daha birçok faziletli âlimler yetiştiren Beyhak bölgesinin Hüsrevcurd köyündendir. "Kitab-ün Nusus-uş-Şafiî" ile "Kitab-

birr

 • Temizlik.
 • Günahtan çekinmek.
 • Takvâ.
 • İn'âm ve ihsan etme.
 • Amel-i sâlih, iyi amel.
 • Koyunu sevketmek.
 • Gönül, kalb.
 • Tilki yavrusu.
 • Fâre.

bügeyg

 • Koyun.
 • Besili erkek geyik.
 • Semiz keçi.
 • Bir yerin adı.

büls

 • İçine incir koyulan kilimden dokunmuş büyük çuval.

bumbar

 • Koyun ve benzeri gibi hayvanların kalın bağırsağı. (Farsça)
 • İçine kıyma, pirinç vs. doldurulmuş bağırsakla yapılan bir cins yemek. (Farsça)

bumehen

 • (Bumehin) Deprem, zelzele, yer sarsıntısı. (Farsça)
 • Koyun bağırsağı. (Farsça)

bun

 • Nihâyet, dip. (Farsça)
 • Kolay, suhûletli. (Farsça)
 • Rahim. (Farsça)
 • Temizlenmiş olan koyun bağırsağı. (Farsça)

ca'v

 • Deve ve koyun tersini toplamak.

çarpa

 • Eşek, deve, koyun v.s. gibi dört ayaklı hayvanlar. (Farsça)

casim

 • Şam diyarında bir köyün adı.

cedeme

 • (Çoğulu: Cüdem) Yaramaz dişi koyun.
 • Kısa boylu erkek.

cedud / cedûd

 • (Çoğulu: Cedâyid-Cüdüd) Sütü çekilmiş koyun.

cefir

 • Ok koyulan kap, mahfaza.

celca'

 • Boynuzsuz koyun.

celeb

 • Kesilecek hayvanları ve bilhassa koyun sürüsünü celbederek kasaplara satan tacir.
 • Tar: İstanbul sarayında ilk işe başlamış olan acemi.

celed

 • Sütü ve yavrusu olmayan büyük deve.
 • Muhkem yer.
 • Samanla doldurulup anası önüne koyulan buzağı derisi.

celem

 • Koyun kırkmakta kullanılan büyük makasın herbir yüzü.

celle

 • Deve ve koyun tersi.
 • Az olarak insan pisliğinden kinâye olur.

cemma

 • Boynuzsuz koyun.

cerm

 • (Çoğulu: Cürüm) Bir cins Arap sandalı.
 • Kat'. Kesme.
 • Günahkâr olma, günah işleme.
 • Koyun kırkma.
 • Sıcak, sıcaklık.

ceza'

 • (Çoğulu: Cezeân-Cizâ') Altı veya dokuz aylık koyun. (Kurban olması caizdir).
 • İki yaşına girmiş koyun.
 • Arslan, esed.
 • Hayvana yulaf vermeyip hapsetmek.

cezea

 • (Çoğulu: Cezaât-Cizâ) Beş yaşına girmiş deve.
 • İki yaşına girmiş koyun.
 • Üç yaşına girmiş sığır ve at.

cezia

 • (Çoğulu: Cezâyi) Koyun sürüsü.

cezma

 • Kulağı kesik koyun.
 • Kulağı delik koyun.

cezre

 • Kasaplık koyun, keçi gibi davar.
 • Semiz koyun.

cilf

 • Boş küp.
 • Kırılmış, ufanmış köpek esfeli. Arı kovanı.
 • Kuru ekmek parçası. Kuru ekmek kenarı.
 • Yüzülüp karnı çıkmış ve başı ile ayağı kesilmiş koyun.
 • Her nesnenin parçası.
 • Hoyrat, kaba. Ayak takımından.

cizme

 • Deve sürüsü.
 • Koyun sürüsü.

cüsum

 • Kuşun, uyuması vaktinde göğsünü yere koyup çömelmesi. Çömelip oturmak.
 • Uykuda gelen ağırlık. Kâbus.
 • Oturmak.

da'daa

 • Koyunu ve keçiyi çıkarıp sürmek.
 • Sallamak.
 • Bir kimseye "güzel dur" demek.
 • Miktarı çok olsun diye depretip çevirmek ve doldurmak.

da'ussıla / dâ'ussıla / داء الصله

 • Yurdunu özleme, köyünü özleme. (Arapça)

dabbe

 • (Çoğulu: Dıbâb) Dişi kertenkele.
 • Kapıya koyulan yassı enli demir.

dac'

 • Yan tarafını yere koyup yatmak.

dagma'

 • Yüzünün rengi siyaha yakın olan dişi koyun.

dahim

 • (Dahâmet. den) Yoğun ve fazla koyu olan. Kalın olan.

dahis

 • Müfsid, arayı bozan.
 • Koyun yüzerken deri ile etin arasına elini sokan.
 • Bir meşhur atın adı.

dahs

 • Koyunun derisiyle eti arasına yüzmek için elini sokmak.
 • Fesad, ifsâd.

dahye

 • Kuşluk vaktinde kesilen koyun.

dain

 • (Çoğulu: Daân) Yünlü olan koyun.

darab

 • Koyu beyaz bal.

dayine

 • (Çoğulu: Davâyin) Dişi koyun.

dehma

 • Belâ. Zahmet
 • Çömlek.
 • Çok adet, kesret, sayı çokluğu.
 • Kadim, eski.
 • Halis kırmızı koyun.
 • Koyu kızıl.

delv

 • (Delve) Kova. Su koyulan ve kuyudan su çekilen bakraç.
 • Oniki burçtan birinin adı.

dimmet

 • Deve ve koyun tersi.

dimn

 • Deve ve koyun tersi.
 • Selin getirdiği çörçöp.

doru at

 • Gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi koyu renkli olan at.

ebva'

 • Medine-i Münevvere'ye bağlı olup, Mekke-i Mükerreme yolunda bir köyün adıdır. Medine'ye yirmiüç mil uzaklıktadır. Köyün üstünde dik ve kuru bir dağın adı da Ebvâ'dır. Bu köy iki şey ile meşhurdur. Biri: Peygamberimizin annesi Hz. Amine'nin kabri orada bulunmaktadır. İkincisi ise: Hicretin birinci se

ecemm

 • Mızraksız adam.
 • Boynuzsuz koyun.
 • Etli kemik.
 • Bacasız ev.

egnam

 • Koyunlar.

ekati

 • (Tekili: Kati) Sürüler, koyun sürüleri.

eklef

 • Yüzü çilli olan adam.
 • Koyu renkli arslan.

elma

 • Karamtıl dudaklı.
 • Çok koyu gölge.

elule

 • Semiz, besili koyun.

elye

 • (Çoğulu: Eleyât) Koyun kuyruğu.
 • Başparmağın ve dizin aşağı yanlarında olan kabaca etler.

emgaz

 • Kırmızı, kızıl nesne, ahmer.
 • Aşkar at.
 • Koyunu sağdıklarında süt ile birlikte kan çıksa "emgazeti'ş şât" derler.

emihe

 • Koyunlarda meydana gelen uyuzluk.

en'am / en'âm

 • Deve, sığır, koyun gibi hayvanlar.
 • Kur'ân-ı Kerimin altıncı Suresinin adı ve bir kısım Kur'ân âyetlerinden ve Surelerinden müteşekkil dua kitabı.
 • Davar, koyun, keçi, sığır ve deve gibi hayvanlar.

enbeste

 • Koyulaşmış, katılaşmış, sıvılığını kaybetmiş. (Farsça)
 • Uyuşmuş, miskinleşmiş insan. (Farsça)

enderi / enderî

 • Kalın ip, halat.
 • Şam yakınında bir köyün adı.
 • Bir dağ adı.

ermel

 • (Çoğulu: Erâmil) Ayakları siyah olan koyun.
 • Kadını olmayan erkek.

es

 • Koyuna iys iys demek.

eşhel

 • Kırmızı ile karışık koyu mavi, elâ.
 • Elâ gözlü adam.

eşkel

 • Gözlerinin akı kırmızılı olan adam.
 • Beyaz koyun.

esmer / اسمر

 • Karayağız, esmer, koyu tenli. (Arapça)

esuk

 • Deli koyun.

esvaf

 • (Tekili: Suf) Suflar, koyun yünleri.

fa'faa

 • Çobanın koyunu çağırması. Çağırıp "fâfâ" demek.

fa'fai / fa'faî

 • Koyun çobanı.

fal

 • Atılan boncuk ve baklaya, koyunun kürek kemiğine ve benzerlerine bakmak sûretiyle gaybdan, gelecekten haber verme işi.

falcı

 • Fala bakan, gaybı bildiğini iddiâ eden. Gaybı anlamak için güyâ bir takım vâsıtalara mürâcaat eden kimse. Atılan boncuk ve baklaya, koyunun kürek kemiğine ve sâir şeylere bakıp bunlardan manâ çıkarır görünen; gaybden haber verdiğini iddiâ eden kimse.

faşiye

 • (Çoğulu: Fevâşi) Koyun, deve ve benzeri hayvanat gibi doğurup çoğalan mal cinsi.

ferika / ferîka

 • Koyun sürüsü.
 • Böy dedikleri ot.

firk

 • Koyun sürüsü.
 • Parça.

fizr

 • Koyun sürüsü.
 • Yaşlı, ihtiyar kimse.

gabibe / gabîbe

 • Sabah sağılan koyun sütünün üzerine akşam yine sağıp, ertesi güne bekletilip ekşiyen süt.

gabt

 • "Koyun semiz mi" diye el ile yoklamak.

galiz / galîz / غليظ

 • Koyu, yoğun, kaba. (Arapça)

ganem / غنم

 • Koyun.
 • Koyun. (Arapça)

garabib / garabîb

 • Katı, siyah şey.
 • Koyu renkli.

gareb

 • Gümüş kadeh.
 • Kavak ağacı.
 • Havuzla kuyu arasına dökülen su.
 • Bir nevi koyun hastalığı.

gargara

 • Suyu, içilen ilâcı veya başka bir sıvıyı, boğazda oynatıp çalkalama.
 • Tavuk ve güvercinin ötmesi.
 • Can boğaza gelip tereddüt etmek.
 • Çömleğin kaynayıp fıkırdaması.
 • Çoban koyuna haykırıp çağırması.

gasak

 • (Gusuk-Gasekan) İlk koyu karanlık.
 • Küfrün karanlığı.
 • Gözün dumanlanıp, seçemez olması.
 • Göz kararması.
 • Herhangi bir şeyin akması, dökülmesi.
 • Çok soğuk ve fena kokan içki veya su.
 • Kuvve-i şeheviyye.
 • Seyelân.

gebeş

 • Koyunun erkeği. Koç.
 • Mc: Akılsız, ahmak adam.

gele

 • Sığır, koyun ve keçi sürüsü. (Farsça)
 • Sürü. (Farsça)

gılaz

 • Yoğunluk, koyuluk.

gusfend / gûsfend / گوسفند

 • Koyun. (Farsça)
 • Koyun. (Farsça)

guspend

 • Koyun, ganem. (Farsça)

habellak

 • Küçük olup büyümeyen koyun.

habeş

 • Afrika'nın Kızıldeniz sâhili güneyinde müstakil bir memleket. Bu memleket ahalisinden olan.
 • Beyaz ve siyah arasında koyu esmer adam.

habeşi / habeşî

 • Habeş memleketi ahalisinden olan. Habeş'e mensub ve müteallik olan.
 • Koyu esmer renkli adam.
 • Hat, tezhib, minyatür gibi güzel san'atlarda kullanılan bir cins kâğıt.

hacla'

 • Ayakları beyaz olan koyun.

hadir

 • Öten güvercin. Kişneyen at.
 • Üstü koyu, altı sulu olan yoğurt.

hadm

 • Birşeyi ağzına koyup, bir lokmada çiğneyip yemek.

hadma'

 • Beyaz koyun.

hadun

 • Memesinden biri diğerinden uzun olan koyun.

hakn

 • Sütü tuluma koyup toplamak ve sağıldıkça üzerine koymak.
 • Men etmek, engel olmak.

halık

 • (Çoğulu: Huluk-Havâlık) Büyük dağ.
 • Ağaca dolaşmış olan üzüm çubuğu.
 • Süt ile dolu olan koyun memesi.
 • Tıraş eden. Berber.

halum

 • Yaş peynir gibi olan koyu yoğurt.

hamt

 • Misvak ağacı.
 • Ekşimiş süt.
 • Koyunun derisini yüzüp kebap yapmak.
 • Gadap etmek, kızmak.
 • Kibirlenmek, tekebbürlenmek.

harba'

 • Kulağı delik koyun.

harca'

 • Ayakları beline varana kadar beyaz olan koyun.

harka'

 • Kulağı delik koyun.
 • Çeşitli yönlerden esen rüzgâr.

harkahe

 • Koyuncuların kara evi.

hasaret

 • Cıvık ve sulu şeyin koyulaşıp katılaşması.
 • Dahâmet peyda etme, irileşme.

havass-ı hümayun / havâss-ı hümayun

 • Tar: Osmanlı İmparatorluğunun fütuhat devirlerinde (yükselme devri) fethedilen araziden devlet hazinesine ayrılan kısım. Her yer zaptedildikçe, arazi: timar, zeamet ve has namıyla üç sınıfa ayrılırdı. Meselâ 250 köyden müteşekkil bir sancağın 100-150 köyü ikişer üçer köy olarak 40-50 tımara ayrılır,

havsa'

 • Bir gözü beyaz, bir gözü siyah olan koyun.

hazefe

 • (Çoğulu: Huzef) Hicaz vilayetinde olan siyah renkli bir cins küçük koyun.

hazire / hazîre

 • Eti ufak ufak doğrayıp, çok su ile çömlek içinde pişirip erimeye yakın olduğu anda üzerine un koyup karıştırarak yapılan yemek. (İçinde et olmayınca "aside" derler.)

hazz

 • (Çoğulu: Huzuz) Deniz koyunu. (denizde olur)
 • "Vurmak" mânâsına masdar.
 • Duvar üstüne direk koymak.

helime / helîme

 • Buğday ve pirinç gibi bazı hububatın kaynamasıyla hâsıl olan koyu ve yapışkanlı su.

hemece

 • Zayıf koyun.

herhere

 • Su çağıltısı.
 • Koyunu çağırmak.
 • Aktığında sesi ve çağıltısı işitilecek kadar çok olan su.

heşaş

 • Açık yüzlü şen yeynicek kişi.
 • Sağan kimseye sevip sütünü veren koyun.

hevr

 • Birisini itham etmek, töhmet. Zan. Takdir ve tahmin etmek.
 • Binayı yıkmak, yıkılmak.
 • Sulu, ağaçlı yer.
 • Koyun sürüsü.

hichic

 • Tatlı su.
 • Erkek koyun.

hicri şemsi takvim / hicrî şemsî takvim

 • Resûlullah efendimizin Medîne'ye hicreti esnâsında Kubâ köyüne ayak bastığı Rebî'ul-evvel ayının sekizinci Pazartesi gününe rastlayan mîlâdî Eylül ayının yirminci gününü başlangıç ve güneş yılını esas alan takvim.

hid'

 • Koyunlar ürküp dağıldıklarında, onları durdurmak için söylenen bir kelimedir.

hirek

 • Karaman koyunundan daha küçük yapıda, yassı ve geniş kuyruklu bir koyun cinsi.

hırsiye

 • Geceleyin çalınan koyun.

hirta

 • (Çoğulu: Hırâ) Zayıf dişi koyun.

hubne

 • Koltuk altına koyup getirilen şey.
 • Kaftan eteği.
 • Don.

hüdbüd

 • Sütün koyu ve yoğurt olması.

hüffel

 • Memesi süt ile dolu olan koyun.

i'tikal

 • Sağmak için koyunun ayaklarını iki bacağı arasına alma.
 • Devenin dizini büküp bağlama.
 • Güreş yaparken rakibini sarmaya getirip yıkma.

ia'

 • Bir nesneyi kab içine koyup saklamak.
 • Koyun sürmek, koyun gütmek.

ibrak

 • Av hayvanlarını ürkütüp korkutmak.
 • Koyun kurban etmek.
 • Şimşek çakmak.

ictizaz-ı agnam

 • Koyun kırkma.

idare-i ruhiye ve diniyesine ve şahsiyesine ve beytiyesine ve karyesine / idâre-i ruhiye ve dîniyesine ve şahsiyesine ve beytiyesine ve karyesine

 • Kendi ruhu, dini, şahsı, ailesi ve köyü ile ilgili idare ve onları yönetme.

igtilal

 • Hayvanın çok susaması.
 • Elbiseleri üst üste giyme.
 • İçme.
 • İyi sağılmadığı için (koyun) hastalanma.

ıkal

 • İkl, bağ, bend.
 • Daha ziyade Arabların başlarına koyup sardıkları bağ, agel.

imece

 • Köyün umumi işlerinde veya köylünün kendi işlerinde köy halkının müştereken çalışması. Beraberce birçok kimsenin toplanıp elbirliğiyle bir kişinin işini halletmesi ve herkesin işinin sıra ile bitirilmesi.

imlas

 • Karanlık.
 • Karışma.
 • Koyunun tüyü dökülme.

ir'a-yi agnam / ir'â-yi agnam

 • Koyunları otlatma.

ıtlak

 • Salıvermek. Bırakmak. Koyuvermek. Serbest bırakmak. Serbest olup her tarafta bulunmak. Cezadan kurtarmak.
 • Boşama. Boşanma. Afvetmek.

kaat

 • Gadap, hiddet, öfke.
 • Darlık.
 • Yaşlı koyun.
 • Davar memesi.
 • Bağırma ve çığlık şiddeti.

kadum

 • (Çoğulu: Kudm) Keser.
 • Şam yakınında bir köyün adı.

kafine / kafîne

 • Kafasından kesilen koyun.

kahal

 • Koyunların derisini kurutan bir hastalık.

kahd

 • Koyunun beyaz kuzusu.
 • Açılmamış nergis.

kaid

 • (A, uzun okunur) Süren. Sevkeden.
 • Koyunların önünden giden ve "Küsem" denilen koyun.
 • Yedeğine alıp çeken. Çavuş. Serasker, kumandan.
 • Sıradağ.
 • Geniş ark.

kam / kâm

 • İstek. Arzu. Maksad. Murad. Dilek. Lezzet. (Farsça)
 • Ağzın üstü. Damak. (Farsça)
 • Koyun, sığır ağılı. (Farsça)
 • Ağaç kilit. (Farsça)

kanuni / kanunî / قانونى

 • Yasal. (Arapça)
 • Kanun çalan. (Arapça)
 • Yasa koyucu. (Arapça)

karabin

 • (Tekili: Kurban) Kurbanlar. Allah için kesilen koyun, sığır ve deve gibi hayvanlar.

kararet

 • Kısa ayaklı ve çirkin yüzlü bir cins koyun.
 • Düz yuvarlak yer.

kare

 • Anasından gözsüz doğan. Kör olarak dünyaya gelen.
 • Koyun sürüsü.

kasma

 • Ufak boynuzlu dişi koyun.

kass

 • Göğüs.
 • Saç kesmek.
 • Kırkmak.
 • Koyundan kırkılmış yün.

kasva

 • Kulağının dörtte biri kesik olan koyun veya deve.

kati'

 • (Çoğulu: Ekâti-Aktâ-Kutân) Kamçı.
 • Deve ve koyun sürüleri.

katred

 • Koyunu ve kuzusu çok olan kişi.

kavt

 • (Çoğulu: Akvât) Koyun sürüsü.

kayıd

 • (Çoğulu: Kıvâd-Kâde-Kavâyid) Çekici, çeken.
 • Çavuş.
 • Koyunların önünde yürüyen "kösem" dedikleri koyun.

kebş

 • (Çoğulu: Kibâş) Erkek koyun. Koç.

kemiş

 • Tez yürüyüşlü at.
 • Zekeri küçük at.
 • Memesi küçük koyun.

kesafet

 • Sıkılık, tokluk.
 • Kalınlık, yoğunluk.
 • Saydam olmama.
 • Koyuluk.
 • Kalabalık.
 • Bulanıklık. Kir. Açık veya berrak olmamak.
 • Kalınlık, yoğunluk, kesiflik, koyuluk. Şeffaf olmamak.

kesif / kesîf / كثيف

 • Koyu. Çok sık ve sert. Şeffaf olmayan.
 • Yoğun. (Arapça)
 • Kalın. (Arapça)
 • Koyu. (Arapça)

kibaş

 • (Tekili: Kebş) Erkek koyunlar, koçlar.

kıdn

 • Havan.
 • Kadının mahfe içinde kendisi için koyup sakladığı giyim eşyası.

kiler

 • Erzak koymağa mahsus dolap. Yiyecek, içecek şeyler koyulan mahzen, anbar veya oda.

kımat

 • Örtü, sargı. Sarılacak bez. Beşik bağırdağı.
 • Keserken koyunun ayağını bağlamada kullanılan ip.

kınve

 • Koyunu döl için saklamak.

kıvam

 • Olgunluk derecesi. Her şeyin en uygun hali.
 • Mâyi bir şeyin koyulaşmış hali.
 • Tav.
 • Durma.
 • Çağ.
 • Bir şeyin nizamı.
 • Doğrular. Dikler. Dik ve doğru çizgiler.

koy

 • Küçük körfez. Karanın içine girmiş, rüzgârdan saklı deniz parçası. Deniz koyuna benzer, çevresi mahfuz yer. Köşe, bucak.

kuas

 • Koyunun burnunda olan bir hastalık.

küduret / küdûret

 • (Keder. den) Bulanıklık.
 • Koyuluk, kesiflik.
 • Kaygı. Tasa. Kederlilik.
 • Koyuluk, kederlilik.

kuhaz

 • Koyunlara ârız olan bir hastalık.

kül'a

 • Devenin arkasında olur bir hastalık.
 • Koyun sürüsü.

kümeyt

 • Koyu doru at.
 • Kırmızı şarap.

küra'

 • (Çoğulu: Ekru-Ekâri) İnsanda boyundan aşağısı; hayvanda topuktan aşağısı.
 • Koyun ve sığır baldırı.

kurban

 • Allah'ın rızasını kazanmağa sebep olan şey.
 • Etleri, fakirlere parasız olarak dağıtılmak niyetiyle farz, vâcib veya sünnet olarak kesilen koyun, keçi, deve, sığır.. gibi hayvan.
 • Bir maksad uğrunda feda olma.
 • Beylerin ve meliklerin yakınlarından olan kimse.

kürre

 • Deve ve koyun terslerinin parçası.

kusfend

 • Koyun. (Farsça)

küştar

 • Kesilmiş veya kurban edilmiş koyun. (Farsça)
 • Et. (Farsça)

kutbiye

 • Deve ve koyun sütünün birbirine karışması.

kuvam

 • Koyunun ayaklarını tutan bir hastalık.

laceverd

 • Lacivert.
 • Koyu mavi renkte değerli bir süs taşı.

lefk

 • Giymek.
 • Örtünmek.
 • İki parçayı birbiri üstüne koyup dikmek.

lehide / lehîde

 • Koyu olan bulamaç.

lib'e

 • (Çoğulu: Libâ) Ağuz denilen koyu süt. (Her dişi davar doğurduğunda önce olur.)

lu'ta

 • Koyunun boynunda olan karalık.
 • Siyah hat.

magle

 • Yılda iki kez doğuran koyun ve keçi.

maksuv

 • Kulağının ucu kesilmiş deve veya koyun.

mal-i natık / mal-i nâtık

 • Canlı mal. (At, deve, koyun gibi)

maşiye

 • (Çoğulu: Mevâşi) Koyun ve keçi gibi hayvan.
 • Oğlu ve kızı çok olan kadın.

maturidi / maturidî

 • Mâturidi Mezhebi ve bu mezhebden olan. Semerkand şehrinin Mâturid köyünden olan Ebu Mansur-u Mâturidi'yi (Hicri: 280-332) itikadda imam olarak kabul edenler. Amelde Hanefi Mezhebinden olanlar, itikadda Maturidi mezhebindendir. Çünkü bu Zât, Ehl-i Sünnet itikadına muhalif görüşleri, eserleri ile redd

mecer

 • Koyunun karnındaki kuzu büyüdükçe durmaya kadir olmaması.
 • Büyük asker.
 • Susuzluk.

meksuf

 • Kesafetli, sık ve çok olmuş. Koyu.

meni / menî

 • Yerinden şehvetli (lezzetli) veya şehvetsiz olarak kopup, ayrılıp, erkekten koyu beyaz, kadından akıcı sarı olarak gelen sıvı.

mesrebe

 • (Çoğulu: Mesârib) Deve ve koyun sürülerinin çayırlık, mer'a, otlakları.
 • Vücudda karından göğüse kadar olan kıllı yer.

meşref

 • İyi kılıçlar işlenir bir köyün adıdır.

meşrube

 • İçine yiyecek veya elbise koyup sakladıkları yer.

mevaşi / mevâşi

 • Davar, koyun, keçi, inek ve öküz gibi hayvanlar.
 • Davar ve mal gibi hayvanlar (koyun, keçi, öküz, inek...)

mevzuat-ı beşer

 • İnsanların koyup kabul ettikleri hükümler ve kanunlar.

meyş

 • Halt etmek, karıştırmak.
 • Koyun sütünü keçi sütüne karıştırmak.
 • Yünü kıla karıştırmak.
 • Sözün birazını söyleyip, bir kısmını söylememe.

mez'ub

 • Koyununa kurt gelen.

mihlat

 • İçine yulaf koyup davara vermekte kullanılan torba.

mikat

 • Bağırdak ipi, (oğlancıkları beşikte onunla bağlarlar.)
 • Kesilme ânında koyunun ayağını bağladıkları ip.

miş

 • Koyun, ganem. (Farsça)

miysere

 • (Çoğulu: Mevâsir) Eyer yastığı.
 • Eyer altına koydukları keçe.
 • Çul içine koyulan keçe.
 • Yatacak döşek, yatak.

mu'tekil

 • Sağmak için koyunun ayaklarını iki bacağı arasına çekip alan.
 • Devenin dizini büküp bağlıyan.
 • Güreşte rakibini sarmaya getirip yıkan.

müberkaa

 • Yüzünde perde olan kadın.
 • Başı beyaz olan koyun.

müctenih

 • (Cenah. dan) Meyillenen, bir tarafa eğilen.
 • Secdede usulüne göre ellerini yere koyup dirseklerini açarak kollarını kanat şeklinde tutan.

müdhamme

 • Ağaçlarının ve nebatlarının çok ve taze olmaları dolayısıyla uzaktan koyu yeşil renkte görünen bahçe.

muhammere

 • Başı beyaz, cesedi siyah olan koyun.
 • Örtülmüş nesne.

mukannin / مقنن

 • Yasa koyucu. (Arapça)

mükessif

 • (Kesâfet. den) Koyulaştıran, kesif hâle getiren.

mülevves

 • Kirli. Pis. Bulaşık. Bulaştırılmış.
 • Alıkoyulup sonraya bırakılmış veya durdurulmuş olan.
 • Tazelenmek için suda ıslatılmış şey.
 • Karışık, intizamsız.

müsadere edilmek

 • El koyulmak.

müşerri'

 • Şeriat kanunu koyucusu; şeriat hükmünü vaz' eden, koyan.

müşeyyea

 • Bir şeyin ardından bağırıp çağıran kadın.
 • Koyun sürüsünün ardına uyan koyun.

müstenid

 • Bir şeye dayanan. Bir şeyin üzerine koyulmuş.
 • İstinad eden, dayanan, güvenen.
 • Bir delili, şâhidi olan.

mütegannim

 • Bir şeyi ganimet bilen.
 • Koyun şeklinde görünme.
 • Koyun şeklinde görünen, ganimetçi.

mütekasif / mütekâsif

 • (Kesafet. den) Sıklaşmış, koyulaşmış, yoğunlaşmış. Sıklaşan, yoğunlaşan, koyulaşan, tekâsüf eden.

na'c

 • (Çoğulu: Niâc-Neacât) Koyun.

na'cat

 • (Tekili: Na'ce) Dişi koyunlar.

na'ce

 • (Çoğulu: Niâc-Na'cât) Dişi koyun.
 • Dişi sülün.
 • Kadına da istiare ile söylenir.

na'k

 • Karga avazı.
 • Çobanın koyuna haykırıp çağırması.

nafir

 • Nefret eden. Ürken, korkan. Sevmeyen.
 • Galip olan.
 • Öksürüp burnundan sümüğü saçılan koyun.

nagz

 • Devekuşunun erkeği.
 • Başını sallayıp depretmek.
 • Bulutun koyu ve kesif olması.

nahise

 • Koyun sütüyle karışık keçi sütü.

naik

 • Karga ötüşü veya horoz sesi.
 • Çobanın koyuna bağırması.

nakia

 • (Çoğulu: Nekâyi') Seferden gelen kimse için hazırlanan yemek.
 • Yağma edilen hayvanlardan taksimattan önce boğazladıkları deve ve koyun.
 • Damat için hazırlanan yemek.
 • Ziyafet.

nasba

 • Doğru boynuzlu koyun ve keçi.

nazar-ı şari' / nazar-ı şâri'

 • Kanun koyucu olan Allah'ın nazarı.

neam

 • "Evet, olur" mânâsında cevap edâtıdır.
 • Pek iyi, âferin mânâlarında tasdik ve tahsin kelimesidir.
 • At, deve, sığır, koyun gibi dört ayaklı hayvana da denir.

nebta

 • Yanları beyaz olan dişi koyun.

necer

 • Koyun ve devenin suyu içip kanmaması.

nefite

 • Unu suya koyup kaynatıp koyulaşıncaya kadar karıştırmak.

nefti / neftî

 • Neft yağı renginde olan, siyaha yakın koyu yeşil. (Farsça)

nekad

 • (Çoğulu: Nukyud-Nikâd) Ayakları kısa, yüzü çirkin koyun.
 • Büyümesi geç olan çocuk.
 • Ağızda dişler çürüyüp ufanmak.
 • Davarın tırnağı soyulup yüzülmek.

neşneşe

 • Koyun derisini yüzmek.
 • Zırh sesi.
 • Su kaynarken ötüp ses çıkmak.

nezr kurbanı

 • Allah rızâsı için, bir koyun veya şu koyunu kurban etmek adağım olsun diyen zengin veya fakir kimsenin Kurban bayramında kesmesi gereken kurban.

nezzam-ı hakiki / nezzam-ı hakikî

 • Kâinatın ve bütün varlık âleminin gerçek düzenleyicisi ve düzen koyucusu olan Allah.

niac

 • (Tekili: Na'ce) Dişi koyunlar.

nijm

 • Bazı kış sabahları inen koyu sis. (Farsça)

nisab

 • Zekât ölçüsü, ölçü miktarı.
 • Üzerine zekât verilmesi farz olan mal miktarı.
 • Asıl, esas. Sermaye mal. Derece, had.
 • Fık: Altının nisabı: 20 miskal; gümüşünki 200 dirhem (yani 600 gram); koyun ile keçinin 40 adet; sığır, manda 30; ve devenin nisabı da 5'dir.
 • Bir m

niyazi-i mısri / niyazi-i mısrî

 • (Mi: 1618 - 1694) Malatya'nın Soğanlı köyünde doğdu. Şâir ve tasavvufçu olup Halvetî tarikatının Niyaziye veya Mısriye şubesini kurmuştur. Mısır'da Câmi-ül-Ezher'de tahsil gördü. 1646'da İstanbul'a döndü ve Sokollu Mehmed Paşa Medresesinde irşada başladı. Eserlerinden bazıları şunlardır: Risale-i Ha

nuak

 • Çobanın koyuna haykırıp çağırması.

nügak

 • Çobanın koyuna çağırıp haykırması.

nüza

 • Koyunda olan öldürücü bir hastalık.

pa-çe

 • Küçük ayak. Pantolon, şalvar gibi şeylerin dizden aşağı olan kısmı. Paça. (Farsça)
 • Koyun, keçi ve sığır ayağı. (Farsça)
 • Koyun, keçi ve sığır ayağından yapılan yemek. (Farsça)

posteki

 • Koyun veya keçi postu.

ra'l

 • Koyunun kulağından kesilen parça.

ra'la'

 • (Çoğulu: Rual) Akılsız kadın.
 • Kulağının ucu kesilip ilişik duran dişi koyun.

ra'sa'

 • Kulakları küpe gibi uzunca sarkık olan yahut ucunu kesmekten ilişik kalıp sallanıp duran kulakları asılı olan dişi koyun.

rabız

 • Koyun ağılı.

radua

 • Kuzusunu emziren ve hem de sağılır olan koyun.

rahil

 • (Çoğulu: Ruhal-Rihâl) Dişi olan koyun kuzusu. (Erkeğine "hamel" derler.)

rahla' / rahlâ'

 • Arkası beyaz, diğer yerleri siyah olan dişi koyun.
 • Yalnız arkası kara olan deve.

rahma'

 • Başı beyaz olan dişi koyun.

raum

 • Burnundan sümükleri akan zayıf hasta koyun.

re'ree

 • Gözü tez tez döndürmek.
 • Koyun çağırmak.

re'sa

 • Başı ve yüzü siyah olan koyun.

rebaz

 • Şehrin yarısı ve etrafı.
 • Her nesnenin eğlenecek ve duracak yeri.
 • Koyun ağılı.
 • "Göden bağırsak" denilen büyük bağırsak.

rebib

 • (Çoğulu: Rebâib) Üvey oğul.
 • Evde beslenen koyun. (Müe: Rebibe)

rebiz

 • Koyun sürüsü.

recla'

 • Katı, sağlam, sert.
 • Bir ayağı beyaz olan dişi koyun. (Müz: Ercel)

remak

 • Bedende ruhun bakiyyesi.
 • Koyun sürüsü.

remla'

 • Ayakları siyah, diğer tarafları beyaz olan dişi koyun.

resel

 • (Çoğulu: Ersâl) Deve ve koyun sürüsü. Topluluk, cemaat.

reum

 • Yavrusunu seven deve.
 • Yanından geçen kimsenin elbisesini yalayan koyun.

revan / revân / روان

 • Giden. (Farsça)
 • Akan. (Farsça)
 • Ruh. (Farsça)
 • Revan olmak: Gitmek, yola koyulmak. (Farsça)

rizme

 • Esvap koyulan bohça.

rübba

 • (Çoğulu: Ribâb) Yakında doğurmuş koyun.

rubuz

 • Koyun, sığır, at, katır ve köpeğin ayaklarını büküp yatması. (Yattıkları yere "merbaz" derler)

rüku' / rükû'

 • Namazın içindeki farzlarından biri. Namazda kıyamdan (ayakta durduktan sonra) elleri dizlere koyup eğilme.

sa'ran

 • Koyunun memesinin etrafında olan ve memeye benzeyen sivilceler.

sabga'

 • Kuyruğunun ucu beyaz olan koyun.

sadi'

 • Sabah vakti.
 • Koyun ve deve bölüğü.
 • Yedi günlük oğlan.

saet

 • Doğumdan sonra koyunun rahminden çıkan madde.

sagıye

 • Koyun.
 • Umumu nefy için ehad mânâsına da kullanılır.

sahib-i şeriat / sâhib-i şeriat

 • Kanun koyucu; şeriat sahibi; Peygamber efendimiz.

sahire

 • İçine kızmış taş koyup kaynatılan ve üstüne yağ döküp içilen süt.

sahle

 • (Çoğulu: Sühul-sihâl) Koyun kuzusuna ve keçi oğlağına derler. (Doğduğu vakitten dört aylık olana kadar.)

saime / sâime

 • Senenin yarısından fazla, meralarda, kırlarda sırf sütleri alınmak veya üreme ve beslenmeleri için otlatılan (koyun, keçi, sığır, manda, at ve deve cinsinden olan), ehlî hayvanlar.

sakb

 • (Çoğulu: Sukub) Delinme, delme.
 • Bir taraftan diğer tarafa kadar açık olan delik.
 • Sütü çok olan deve.
 • Çok kırmızı, koyu kırmızı.

sakka'

 • Kulağı çok küçük olan koyun.

şari / şâri

 • Kanun koyucu, şeriatı gönderen Allah.

şari' / şâri' / شارع

 • Kanun koyucu; kullarına yapmaları ve yapmamaları gerekli davranışlarla ilgili kanun ve kurallar koyan Allah.
 • Yasa koyucu. (Arapça)

şat

 • (Çoğulu: Şiyâh-Şiyât) Koyun.
 • Vahşi sığır.

saye

 • (Çoğulu: Sâyât) Koyun yatağı. Nişan için dikilen taş. Yolun tanınması için bir yere yığıp höyük yapılan taş.

sayis

 • (Siyaset. den) At uşağı, seyis. Koyun güdücü.

şebak

 • Şehvet galip olup cimaa çok hırslı olmak.
 • Koyu karanlık.

şedd-i rahl etmek

 • Yola koyulmak, yola çıkmak.

seft

 • Kabir üstüne koyulan taş.
 • Tabut.

sega'

 • Koyun ve keçi sesi.

şehl

 • Gözün siyahının maviye yakın olması.
 • Koyun gözü.

şehla / şehlâ

 • Elâ göz. Koyu mavi göz. Tatlı şaşı.
 • Mc: Çok güzel.
 • Elâ göz; koyu mavi.

sekene-i karye

 • Köyde oturanlar. Köyün sâkinleri.

şekla'

 • Beyaz dişi koyun.
 • Hâcet, ihtiyaç.

selle

 • Koyun ve keçi sürüsü.
 • Yıkmak, hedm.
 • Kuyu içinden çıkartılan toprak.

şeriat-ı fıtriye-i ilahiye / şeriat-ı fıtriye-i ilâhiye

 • Düzeni ve ahengi sağlamak için Allah tarafından kainata koyulan ve bütün varlıkların uymak zorunda olduğu kanun ve kuralların tamamı.

şerka'

 • Kulağı uzunlamasına yarık olan koyun.

şerşere

 • Ateş üstüne koyunca cızlayıp ötmek.
 • Yarmak.
 • Kesmek.
 • Meta, mal mülk.
 • Ağırlık. (Bu mânâya Çoğulu: Şerâşir)

sevaim

 • (Tekili: Sâime) Otlak hayvanları. Çayıra başı boş salınan hayvanlar.
 • Zekâtı icab eden koyun, keçi, sığır, deve gibi çift tırnaklı hayvanlar.

sevel

 • Koyunlarda olan bir hastalıktır. Hasta koyun sürüye uymaz, otlak yerinde döner durur.

seviyye

 • (Çoğulu: Sevâyât) Koyun yatağı.

sevla'

 • Sürüye uymayıp otlakta dönüp duran hasta veya delirmiş koyun. (Müz: Esvel)

şicab

 • Divit kapağı.
 • Her nesnenin ağzına, yarığına ve gedik yerine koyup tıkadıkları nesne.

şicar

 • Kapı ardına koyup sürgü olarak kullanılan ağaç.
 • Kiremit tahtası altına konulup çakılan ağaç.
 • Kapı ağacı.
 • Deve alâmetlerinden bir alâmet.

sir'et

 • Nefis.
 • Koyun.
 • Geyik.
 • Kadınlar.

sire

 • (Çoğulu: Sıyer) Koyun ağılı.

sırme

 • (Çoğulu: Sırm) Bulut parçası.
 • Deve ve koyun sürüsü.

siye

 • Koyun yatağı.

su'l

 • (Çoğulu: Süul) Devede sonradan çıkan küçük meme.
 • Koyunda küçük meme.
 • Asıl dişin yanında çıkan fazlalık diş.

süac

 • Koyun avazı, koyun sesi.

sud'a

 • Deve ve koyun bölüğü.

şükara

 • Sütlü deve.
 • Sütlü koyun.

şukre

 • Sâfi kızıllık, tam ve koyu kırmızılık.

sume

 • Koyuna yapılan işaret ve nişan.

şutur

 • Irak, uzak, baid.
 • Bir memesi birisinden uzun olan koyun.
 • İki emziği kurumuş olan deve.

suvan

 • (Çoğulu: Esvine) Kaftan ve giyecek eşya koyup saklanılan yer veya kap.

ta'diye

 • Dağılmak.
 • Koyunun yününü kırkmak.

tahbie

 • Gizlemek, saklamak.
 • Kadını perdeye koyup kimseye göstermemek.

tahfil

 • Koyunun sütü çoğalsın diye birkaç gün sağmayıp bırakmak.

tasre

 • (Süt) koyu olmak.
 • Su dibinde olan balçık.
 • Balçıklı su.
 • Dirlik, iyi olmak.

tasriye

 • Koyunun sütü çoğalsın diye birkaç gün sağmayıp bırakmak.

tavdi'

 • Atılmış pamuğu kaftana koyup cübbe dikmek.

tegannüm

 • Koyunlaşma. Koyun postuna bürünüp kendisini koyun gibi gösterme.

tekasüf / tekâsüf / تكاثف

 • Yoğunlaşma. (Arapça)
 • Koyulaşma. (Arapça)
 • Tekâsüf etmek: Yoğunlaşmak. (Arapça)

tekfir

 • Birisine "kâfir" deme, kâfirliğine hükmetme.
 • Ortadan kaldırma, yok etme.
 • Setretme, örtme.
 • Keffaret verme.
 • Elini göğsüne koyup tevazu yapma.

teksif

 • (Kesâfet. den) Sıklaştırma, koyulaştırma, yığma, toplama.
 • Koyulaştırma, yığma.

tenadüs

 • Birbirine lâkap koyup bağırışmak.

tenedduh

 • Koyunun otlamaktan semiz ve besili olması.

tesmir

 • Koyu nesneye su katıp duru etmek.
 • İksir ile sağlamlaştırmak.

tevehhüs

 • Bir işe dikkat ve itina ile koyulma.

teverrük

 • Kadınların namazda oturma şekli; kaba etlerini yere koyup, uyluklarını birbirine yaklaştırarak, ayaklarını sağ taraftan dışarı çıkarıp, sol uylukları üzerine oturmaları.

tezriye

 • Savurmak.
 • Koyunun yününü kırkıp arkasında bir miktarını bırakmak.
 • Zelil etmek, kepâze yapmak.

ti' / tî'

 • Kırk baş koyun.

tire / tîre / تيره

 • Karanlık. (Farsça)
 • Bulanık. (Farsça)
 • Koyu. (Farsça)

tubale

 • (Çoğulu: Tubâlât) Dişi koyun.

tuhm

 • (Çoğulu: Tühum) Her yerin ve her köyün nihayeti.

ucale

 • Misafirlerin yolda yemek için götürdükleri azık.
 • Çiftçilerin azık diye evvelce koyup getirdikleri buğday ve arpa.

uçbeyi

 • Hudutlardaki sancakbeyleri hakkında kullanılan bir tâbir idi. Orta çağlarda Türk Devletinin uçbeyleri yarı müstakil idiler. Bağlı bulundukları devletler zayıfladıkça istiklâl dereceleri artar, neticede müstakil devlet olarak ortaya çıkanlar olurdu. Akkoyunlular, Karakoyunlular ve nihayet Osmanlılar

ukabeyn

 • İşkence veya asmak için dikilen iki tane dar ağacı.
 • Kovayı muhafaza etmek için kuyu içinde olan yumru taş.
 • Kuyu duvarı arasına koyulan saksı parçası.
 • Havuz içinde akan suyun yolu.
 • Büyük ilim.

ükule

 • Sürüden ayırıp beslenilen koyun.

ulebit

 • Yoğun ve büyük nesne.
 • Koyun sürüsü.

üsfiyye

 • (Çoğulu: Esâfi) Üzerine tencere koyup yemek pişirilen ocak taşı.

vasiyle / vasîyle

 • Cahiliye döneminde bir koyun dişi doğurursa yavru sahibinin, erkek doğurursa ilâhlarının olurdu. Koyun dişi ve erkek yavru doğurduğu takdirde dişi yüzünden erkek yavru da kurban edilmezdi. Buna vasîyle denirdi.

vazı' / vâzı' / واضع

 • Koyan, koyucu. (Arapça)
 • Hazırlayıcı. (Arapça)

vedi / vedî

 • İdrârdan sonra çıkan, yapışkan, beyaz ve bulanık koyu sıvı.

vefia

 • İçine nesne koyulan sele.

verh

 • Hamurun kendini koyuverip sülpülmesi.

vezr

 • Nurlu etmek, ışıklandırmak.
 • Kaftan eteğine birşey koyup götürmek.

virat

 • Zekât vermek korkusundan hile edip bir yere toplanmış koyunlarını ayırıp dağıtmak veya perâkende koyunlarını bir yere toplamak.

zalil

 • Gölgeli, koyu.

ze've

 • (Çoğulu: Ze'vât) Zayıf koyun.

zemahşeri / zemahşerî

 • (Hi: 467-538) Türkistan'da Harzem'in Zemahşer köyünde doğdu. Hanefî fukahasındandır. Fevkalâde iktidar ve faziletine rağmen bir zamanlar itikadça Mu'tezile'den olmuştu. Meşhur bir ilm-i belâgat âlimidir.

zemim

 • Burun suyu, sümük.
 • Koç ve teke zekerinden akan bevl.
 • Koyun emziğinden akan süt.

zereb

 • (Çoğulu: Zerâib) Koyun ağılı.

zeum

 • Yağlı mıdır değil midir bilinmeyen koyun.

zevd

 • Koyunu su yerinden sürmek.
 • Sevk.

zıhrıt

 • Koyun ve deve burunlarından akan sümük.

zıll-ı zalil / zıll-ı zalîl

 • Koyu gölgeli yer.
 • Koyu gölgeli yer; gölgenin gölgesi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın