LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te KAZI ifadesini içeren 151 kelime bulundu...

abt

 • Deveyi ve koyunu hastalanmadan sağ iken boğazlamak.
 • Kazılmamış yeri kazmak.
 • Yarmak.

ahmed-i rüfai / ahmed-i rüfâî

 • (Hi: 512-578) Büyük bir veliyullahtır. Pek çok kerametleri görülmüştür. İmam-ı Musa Kâzım Hazretlerinin evlâtlarından olup, dine büyük hizmetler etmiştir. (R.A.)

akaid

 • (Tekili: Akide) Akideler. İtikad olunan hakikatlar. İtikada dâir kaziye ve hükümler, esaslar.

aks-ün nakiz / aks-ün nakîz

 • Birbirine zıt olan iki şey.
 • Man: Mevzuun nakîzini yüklem; ve yüklemin nakîzini de mevzu kılmak. Misâl: "Her aklı başında olan insan Allah'ı tanır" kaziyesinden aks-ün nakîz yolu ile şu hüküm elde edilir: "Allah'ı tanımayanlar, aklı başında olmayan insanlardır."

akzef

 • Çok iftira atan. Çok kazifte bulunan.

aldatıcı fecr

 • (Bak. FECR-İ KÂZİB)

aşkbazi / aşkbazî

 • Aşk oyunu. Sever görünmek. Aşk-ı kâzib. (Farsça)

atebat / atebât / عتبات

 • Eşikler. (Arapça)
 • Şiîlerin ziyaret yerleri Necef, Kerbela, Kâzımiye. (Arapça)

balyoz

 • Vaktiyle Avrupa devletlerinin büyükelçi ve büyük konsoloslarıyla, general ve amiral gibi kişilerine verilen bir ünvandır. (Fransızca)
 • (Yunancadan) Kazık çakmak, büyük taşları kırmak için kullanılan uzun saplı, iri ve ağır çekiç. (Fransızca)

bed'

 • (Çoğulu: Ebdâ-Büdü') İslâm içinde kazılan kuyu.
 • Evvel, ibtidâ, başlangıç.
 • Hisse, nasip.
 • Başlama, başlayış, ilk.

bürhan-ı mantıki / bürhan-ı mantıkî

 • Kesin kaziyelerden teşkil ettirilen kıyasa, bürhana denir.

cerş

 • Bir şeyin kabuğunu soyma, bir şeyi kazıma.

cezr-i vetedi / cezr-i vetedî

 • Kazık kök. Kazık gibi yere derinliğine giden kök. (Havuç gibi.)

ciar

 • Ucunu bir kazığa bağlayıp bir ucunu da beline bağlayıp kuyuya inilen ip.

daak

 • Davarın ayağıyla kazılmış yer.

devir ve teselsül

 • Davanın delile ve delilin davaya taalluk etmesiyle kaziyenin dönüp dolaşıp yine eski hâline gelerek hallolunamaması.

el-aks-ül müstevi / el-aks-ül müstevî

 • Man: Mevzuu mahmul ve mahmulü de mevzu kılmak. "İnsan hayvandır" kaziyesinde her iki kelimenin yerlerini değiştirerek "Bazı hayvan insandır" dediğimiz şeklindeki kaziyenin adıdır.

enkaz-ı medeniyetleri

 • Medeniyetlerinin enkazı, medeniyetlerinden arta kalan miras.

enkaz-ı remime

 • Kazaya uğramış ve esaslı tarafları tahrib olmuş gemi veya tekne enkazı.

entimem

 • yun. Man: Mantıkta kısaltılmış kıyas şekli. Öncül veya had denilen ve bilinen kaziyelerden biri söylenmeden sonuca varmak. Örnek: (Orucu bozdu, o halde 61 gün keffareten oruç tutması gerekir.) Burada hadlerden biri (Orucu bozan, 61 gün keffareten oruç tutar), kaziyesi biliniyor kabul edilerek söylen

evtad / evtâd / اوتاد

 • (Tekili: Veted) Direkler. Kazıklar.
 • Ricâlullahtan birine verilen isim.
 • Direkler, kazıklar.
 • Direkler, kazıklar.
 • Kazıklar. (Arapça)

evveliyat

 • Başlangıçlar. Mukaddemat. İlk öndekiler. İbtidaki cihetler.
 • Her akıllının tereddütsüz tasdik ve kabul edeceği hususlar.
 • Man: Mücerred mevzu ve mahmulleri arasındaki nisbet tasavvur edilince aklın kat'iyyetle teslim ve tasdik ettiği kaziyeler.

eysar

 • Çadır eteğini kazığa bağlamakta kullanılan kısa ipler.
 • Ot.

fecr-i sadık / fecr-i sâdık

 • Fecr-i kâzibi tâkibeden tam karanlıktan sonraki beyazlık. Sabah namazının ve orucun başlama vakti.
 • Sabaha karşı şark ufkunda yayılmaya başlayan beyaz bir aydınlık. Bunun mukabili birinci fecirdir ki, bir aydınlıktan sonra tekrar aydınlık gider. Bu birinci aydınlığa fecr-i kâzib denir. Sabah namazının vakti, fecr-i sâdıkta başlar.

gabn / غبن

 • Kazıklama, alışverişte aldatma. (Arapça)

gürmih

 • Çivi. (Farsça)
 • Hayvan bağlanan büyük kazık. (Farsça)

hadd-i asgar

 • Man: Bir hükmün veya neticenin mevzuu. Küçük kaziye.

hadd-i ekber

 • Man: Bir hükmün veya neticenin mahmulü, yani sıfatı veya hali, oluşu. Büyük kaziye.

haffar / haffâr

 • (Kuyu vs.) kazan, kazıcı.
 • Kazıcı.

hafir / hafîr / hâfir / حافر

 • Kazılmış yer. Çukur. Mezar.
 • Kazan, kazıcı, hafriyat yapan. Yerde çukur açan.
 • Kazan, kazıcı. (Arapça)

hafriyat / hafriyât / حَفْرِيَاتْ

 • Yeri kazıp derinleştirmeler. Kazılar.
 • Kazılar.
 • Kazı, kazılar.

hafriyyat / hafriyyât / حفریات

 • Kazı. (Arapça)

hafş

 • Celbetmek, çekmek.
 • Yeri kazıp oymak.
 • Birbiri ardınca tez tez gelmek.

hakk / حك

 • Kazıma. Oyma. Maden üzerine yazı işlemek.
 • Kazıma. (Arapça)
 • Hâkkedilmek: Kazılmak. (Arapça)
 • Hâkketmek: Kazımak. (Arapça)

hakk-i mühür

 • Mühür kazıma.

hakk-i sehv

 • Yanlışı kazıma.

hakkak / hakkâk / حكاک

 • Hakkeden. Mühür vesair kazıyan.
 • Mühürcü. (Arapça)
 • Kazıyıcı. (Arapça)

hakkaki / hakkâkî

 • Mühür ve saire kazıma, hakkâklık.

hakketmek / hâkketmek

 • Oyarak veya kazıyarak işlemek, yazmak.
 • Kazımak, oymak.

hal'

 • Debbâğların dibâgat ettikleri derinin kazıntısı.
 • Vurmak.
 • Men etmek, engel olmak.
 • Hediye vermek, atâ etmek.
 • Cima etmek.

hanadık

 • (Tekili: Handek) Hendekler. Bir mekânın etrafına kazılan geniş ve derin çukurlar.

handek

 • Kale ve tarla gibi yerlerin etrafına kazılan geniş ve derin çukur. Hendek.

hatemi

 • Mühür kazıyan, mühür yapan. Mühürle alâkalı.

hatut

 • Yeri tırnağıyla kazıyıp çizgiler çizen vahşi sığır.

havafir

 • (Tekili: Hâfir) Kazanlar, yeri kazıcılar.
 • Hayvan, dâbbe tırnakları.

hayta

 • Kazık.

hendek

 • Kazılan uzun ve derin çukur.

hıraş

 • "Tırmalayan, kazıyan" anlamıyla bileşik sıfatlar yapar. Meselâ: Dil-hıraş : Gönlü tırmalayan, inciten. Samia-hırâş : Kulak tırmalayıcı. (Farsça)

höyük

 • Kazıldığında içinden eski eserler çıkan alçakça toprak tepe.

hubase

 • Selin derede kazıp yıktığı yerler.

hufre

 • Kazılmış çukur. Oyuk.

hükake

 • Kazılan şeyin kazıntısı, talaşı veya yongası.

ihtifar

 • (Hafr. dan) Kazma veya kazılma.

iktirani kıyas / iktiranî kıyas

 • Man: Neticenin aynı veya nakizı, mukaddemelerinin birisinde bilfiil zikredilmeyen kıyastır. Meselâ: "Her cisim muhdestir". Ve nakizı olan: "Bazı cisimler muhdes değildir" kaziyeleri, ne birinci ve ne de ikinci mukaddemede hey'et-i mecmuası ile zikredilmiş olmadığından iktirânidir.

imam-ı ali rıza

 • (Hi: 153 de Medine-i Münevvere'de doğmuştur.) Eimme-i İsnâ Aşer'in yedincisidir. İmam-ı Musa Kâzım'ın oğludur. Tus; yani Meşhed'de medfun olup kabri ziyaretgâhtır. (R.A.)

ısare

 • Çadır kazığı.
 • Çadır ipi.

ishab

 • Çok söylemek.
 • Türlü şeylerden renk değiştirmek.
 • Bir şeye fazla tama' etmek.
 • Kuyu kazıp suyu bulamamak.
 • Zehirlenme veya hastalıktan dolayı renk değişmesi.
 • Kuzu, anasını emmek.
 • Duvarı başı boş salıvermek.

ıskalariya

 • Geminin üst kısmına çıkabilmek için iskele, yani merdiven teşkil etmek üzere çarmıhlara aykırı ve kazık bağı ile bağlanmış ince halatlar.

ışki / ışkî

 • İki ucu saplı eğri bıçaktır ve deri ve tahta kazımakta kullanılır.

istisal / istîsal

 • Kökünden söküp atmak, kökünü kazımak.
 • Kökünü kazıma.

itad

 • Kazık çakma.

kabr

 • Ölen insanın defnedilmesi, gömülmesi için kazılan yer, mezar.

kaıf

 • Yeri kazıp götüren, toprağı sürükleyen yağmur.

kanken / kânken

 • Madenci. Maden kazıcısı. (Farsça)

kanun

 • (Çoğulu: Kavânin) Herkesin uyması için devletin teşri kuvveti tarafından konulan her türlü meşru nizam, kaide, emir, nehiy ve yasaklar.
 • Kaziye-i külliye. Kâinatta Allah'ın koyduğu değişmez nizam.

kaşire

 • Derisi yarılmış olan baş yarığı.
 • Yerin yüzünü kazıp götürmüş olan yağmur.

kavişger / kâvişger

 • Kazıcı, eşici, kazan. (Farsça)

kazaya / kazâyâ

 • Kaziyeler, önermeler, işler, meseleler.
 • (Tekili: Kaziye) Kaziyeler. Hükümler.
 • Kaziyeler, hükümler, önermeler.
 • Kaziyeler, hükümler.

kazaya-yı makbule

 • (Bak: Kaziye-i makbule)

kazibe / kâzibe

 • (Bak: KÂZİB)

kazıma

 • (Bak: KAZIM)

kazime

 • (Bak: Kâzıme)

kazımin / kâzımîn

 • (Bak: KÂZIMÛN)

kaziye-i bedihiyye

 • Man: Delil ile isbata muhtaç olmaksızın, aklın cezmen hüküm ve tasdik eylediği hüküm. Bu iki kısma ayrılır:1- Kaziye-i bedihiyye-i akliyye: Aklın hârice danışmayarak ve havassın (hislerin) tavassut ve yardımına muhtaç olmayarak tasdik eylediği kaziyeye denilir ki; akıl mücerret mevzu ve mahmulünü ta

kaziye-i bedihiyye-i fıtriyye

 • Man: Aklın tarafeyni tasavvur ederken zihinde hâzır olan bir hadd-ı vasat vâsıtası ile nisbet-i hükmiyyeyi cezmen tasdik eylemesinden ibaret olan kaziyyeye denir.

kaziye-i cehliyye

 • Man: Esası cehl üzere mebni olan bâtıl kaziyyedir.

kaziye-i cüziyye

 • Man: Hükmü, mevzuun bazı efradına şamil olan kaziye. "Bazı şeyler serttir." gibi.

kaziye-i hamliyye

 • Man : Mahmulün (yâni, haberin), mevzua (yani mübtedaya) sübut veya nef'i ile hükmü hâvi olan kaziyye. Tabir-i diğerle: Mahmulün mevzua kayıtsız ve şartsız olarak isnad olunduğu kaziyyeye denir. "Dünya fânidir" gibi.

kaziye-i ihtimaliyye

 • Man: Bir şeyin olması veya olmaması mümkün olmak ihtimâli üzerine bina olunan kaziyye.

kaziye-i külliye

 • Man: Hüküm mevzuunun cemi efradına şâmil olan kaziyye. "İnsanların cümlesi nâtıktır" gibi.

kaziye-i ma'dule

 • Man: Selb, ya mevzuundan ya mahmülünden ikisinden cüz' olan, yâni kendinde hem isbat ve hem de nefiy kaziyyelerdir. "Nefs-i nâtıka gayr-i mürekkebdir" gibi.

kaziye-i mahkumun biha / kaziye-i mahkûmun bihâ

 • (Bak: Kaziye-i muhkeme)

kaziye-i mahsusa

 • Man: Mevzuu yalnız bir fertten ibaret olup da hüküm onun üzerine olan kaziyyedir. Buna Kaziye-i şahsiyye dahi denir. "İstanbul en büyük şehirlerin birincisidir" gibi.

kaziye-i makbule

 • Kabule mazhar olmuş hüküm ve iddia. İtimad edilir zâtların söyledikleri ve bu itimada binâen kabul edilen kaziyye.

kaziye-i meşhure

 • Man: Herkesce sâbit olduğu hasebiyle hükmolunan kaziyye.

kaziye-i mevhume

 • Man: Mâkul işler üzerine kuvve-i vâhimenin hükmeylediği kâzib kaziyyedir.

kaziye-i muhayyele

 • Man: Kizb olduğu mâlum iken nefsin ya münbasit ya münkabız olduğu kaziyye. Hayali olan hüküm.

kaziye-i muhkeme

 • Tam, sağlam hüküm. Temyizin tasdikinden geçmiş, değişmez hâle gelmiş mahkeme kararı ki, böyle bir karara mazhar olan herhangi birşey hakkında tekrar dava açılamaz; dâva mevzuu yapılamaz. Aksi takdirde kanun namına kanunsuzluk yapılmış olur. Buna "Kaziye-i mahkumun bihâ" da denir.

kaziye-i mümkine

 • Mümkün olan hüküm, kaziyye.

kaziye-i mutlaka

 • Bir mesele hakkında, hiçbir sınırlama söz konusu olmaksızın ifade edilen kaziye, önerme.
 • Man: Hiçbir ihtimâl gösterilmeyip, bir şeyin şöyle olduğuna veya olmadığına açıktan açığa hükmolunan kaziyye'dir.

kaziye-i nazariyye

 • Man: Aklın bir delil ile tasdik eylediği kaziyye. Delilinin mukaddematı yakiniyyattan ise, yakiniyye'dir ve illâ zanniye olur.

kaziye-i salibe / kaziye-i sâlibe

 • Man: Mevzuun mahmulünden selbiyle hükmolunan, yâni; bir şeye nefi ile hükmeyleyen kaziyye'dir. "Kamerin ziyası kendinden değildir" gibi.

kaziye-i şartiyye

 • Man: İki cümleden ibâret, fakat bunlardan birinde olan hüküm diğerinde gösterilen şarta mütevakkıf olan, yâni; aralarında mülâzemet ve irtibat bulunan kaziyedir.

kaziye-i şartiyye-i münfasıla

 • Man: Mahmulü birden fazla olmakla bu mahmulllerin biri elbette mevzua isnad olunmak lâzım geldiğine hükmolunan kaziyyedir. (Adet ya tektir, ya çifttir) gibi.

kaziye-i şartiyye-i muttasıla

 • Man: Mevzu ile mahmulü birer cümle olmakla, birinde bir şeyin üzerine olunan hüküm, diğerinde gösterilen şarta mütevakkıf olan kaziyyedir. (Eğer bir cisim ağır ise, bir yere yerleştirilmedikçe düşer gibi.)

kaziye-i taklidiyye

 • Man: Mücerred. Başkasından duymakla hükmolunan kaziyye.

kaziye-i ula / kaziye-i ûlâ

 • Birinci kaziye, birinci önerme, hüküm.

kaziye-i vaktiye-i münteşire

 • Hükmü herhangi bir zamanda ve herhangi bir fertte gerçekleşmiş bulunan veya gerçekleşmesi mümkün olan kaziye, önerme.

kaziye-i yakiniyye / kaziye-i yakîniyye

 • Man: Yakîni ifade eden kaziyyeye denir. Ya bedihiyye veya nazariyye olur.

kaziye-i zanniye

 • Man: Karineler ve emârelerden alınmış olan kaziyyeye denir ki; akıl galip zan ile hüküm eylerse de, onun nakzını dahi tecviz eder, bu cihetle zanniyatın cümlesi nazaridir.

kaziye-i zaruriyye

 • Man: Tasdikat-ı akliyyeden olmakla zıddı mümkün olamıyacak surette kat'i olan bir nevi kaziyyedir.

kaziyye

 • (Bak: KAZİYE)

kaziyye-i bedihiyye

 • Bedîhî kaziyye, isbata muhtaç olmayan açık hüküm.

ken

 • "Kazan, kazıcı, koparan, yıkan, söken." anlamlarına gelir ve kelimelere katılır. Meselâ: (Kuh-ken: Dağ deviren, tünel açan) gibi. (Farsça)

kerbela

 • Irakta Seyyid-üş şühedâ Hz. İmam-ı Hüseyin Efendimizin (R.A.) meşhed-i mübârekleri olan yer. (Cibril var haber ver Sultân-ı Enbiyâya.Düşdü Hüseyin atından sahra-yı Kerbelâya) (Kâzım)

kübra

 • (Ekber'in müennesi) Büyük, daha büyük, en büyük.
 • Man: İkinci kaziye (İkinci önerme). Yâni, hadd-i ekberin bulunduğu cümle.

küdye

 • Kazılması güç olan sert yer.

külah

 • Takke. Kalpak. Baş örtüsü.
 • Kazıkların toprağa girmesini kolaylaştırmak için uçlarına geçirilen huni şeklindeki demir gömlek.

lahd

 • Kabir kazıldıktan sonra, kabrin taban sathından kıble cihetine kabir boyunca, içine ölü sığacak kadar genişlik ve derinlikte kazılan yer.

lügeyza

 • Kertenkelenin bir yeri kazıp giderken bir tarafını da kazıp eğri çapraşık yollar yapması.

mahfur

 • Kazılmış toprak. Hafriyat olunmuş.

mahkuk / mahkûk / محكوک

 • Hakkedilmiş. Sert bir şey üzerine sert kalemle kazılarak yazılmış.
 • Kazılmış, kazılarak yazılmış, yontulmuş. (Arapça)

matlab

 • İstek, istenilen şey.
 • Hallolunacak mesele. Mebhas.
 • Kaziye.
 • İstenilen şey, istek.
 • Bahis, mesele, kazıyye, önerme.

merk

 • Kokmuş deri.
 • Derinin yününü yolmak.
 • Kazımak.
 • Nüfuz etmek, içine işlemek.

metalip / metâlip

 • Kaziyyeler, kàideler, ispat istemeyen konular.

mevzua

 • Kabul edilmiş esas. İlk önce ele alınan fikir. Müsellem ve âşikâr olan kaziyye, hüküm.

mih / mîh

 • Çivi, mıh. Kazık. (Farsça)

mismar

 • Ensiz çivi, mıh. Demir kazık.

mismar-ı ahenin / mismar-ı âhenin

 • Demir kazık.

mucibe-i külliye

 • Man: Müsbet ve umumi (şumüllü) olan kaziye.

mugve

 • (Çoğulu: Mugveyât) Canavarı düşürüp yakalamak için kazıp ağzını örttükleri kuyu.

mukaddeme

 • İlk söz. Başlangıç.
 • Önde gelen. Medhal. Giriş.
 • Man: İki kaziyeden ibaret olan sözün evvelki kaziyesi.

mukaddeme-i istisnaiye

 • Man: İçinde istisnâ edatı olan evvelki kaziye. "Eğer güneş doğarsa gündüz olacak. Güneş doğmuştur." kaziyelerinde: "Eğer güneş doğarsa" kaziyesi Mukaddeme-i istisnâiyedir.

münkazi

 • (Münkaziye) (Kazâ. dan) Bitmiş, tükenmiş, sona ermiş, ardı kesilmiş.

müşahedat

 • (Tekili: Müşahede) Gözle görülen şeyler.
 • Görüşler.
 • Keşifle seyredilenler.
 • Man: Mücerret his ile kat'iyyetle hüküm ve tasdik olunan kaziyeler.

müsellemat

 • (Tekili: Müsellem) Doğruluğunda şüphe edilmeyen umumi bilgi ve kaideler. İslâmiyete ait, sağlamlığında şüphe olmayan esâslar.
 • Man: Dinleyenin hemen münakaşasız kabul ettiği kaziyeler.

musevi

 • Hz. Musa'nın (A.S.) dinine tâbi olan. Yahudi.
 • İmam-ı Musa Kâzım nesline mensub olan. Sadat-ı Museviyeden.

mütevatirat

 • Mütevatir olanlar. Çoklarının bildiği ve duyduğu haberler, hususlar.
 • Man: Kizb üzerine ittifakları aklen muhal olan bir topluluk tarafından verilen haberle hüküm ve tasdik olunan kaziyeler.

nakiz

 • (Nakz. dan) Zıt, karşı. Birbirine karşı, zıt olan şey veya iş.
 • Man: Bir şeyin, bir kaziyenin hükmüne, mânasına muhalif olan veya ondan başka kaziye. Bir şeyi ref'eden şey. (Meselâ: "Her insan hayvandır. Bazı insan hayvan değildir." kaziyeleri birbirinin nakizidir. Nakiz ile zıd beyni

nehhal

 • Toprak kazan, kazıcı.

nesil

 • Kazıldığında çıkan kuyu toprağı.

niginsay / niginsây

 • Mühür kazıcı. Hakkak. (Farsça)

rendelemek

 • Pürüzlerini gidermek. Rende ile düzlemek, pürüzlü yerlerini kazımak. Rende ile ufalamak.

salibe-i külliye

 • Man: Bir şeyin nefyine delâlet eden kaziye. Bir şeyin bütün bütün olmadığını veya mevcudattan hiç birisine hâkim ve müessir olmadığını iddia ve isbat eden hüküm.

şe'v

 • Geçmek, takaddüm eylemek.
 • Son, nihayet.
 • Devenin yuları.
 • Zembil.
 • Kuyudan kazıp toprak çıkarmak. Kuyudan çıkan toprak.
 • Kaygan.

sefn

 • Keser.
 • Timsah derisi gibi olan sert deri.
 • Yutmak.
 • Kazık.

senin

 • Taşı kazıyıp yonttuklarında dökülen parçaları.

siper

 • Arkasına saklanılacak şey. Koruyan. (Farsça)
 • Mânia. Sığınak veya set arkası, duvar altı gibi kuytu yerler. (Farsça)
 • Okun, giderken kabzayı zedelememesi için sol elin üzerine konulan âlet. (Farsça)
 • Muharebede askerin kurşun ve gülleden korunması için toprak kazılarak açılan ve ön tarafına, çıkan (Farsça)

şiyam

 • Yerden kazılan toprak.

sugra

 • (Suğra) Daha küçük, pek küçük.
 • Man: Hadd-i asgarın bulunduğu cümle. Birinci kaziyye. Küçük önerme.

sühre

 • Seher vaktinin evveli.
 • Fecr-i kâzib zamanı.

suht

 • Haram mal, her nevi haram.
 • Yok eylemek. Gidermek. Bir şeyin kökünü kazımak (mânasına saht'dan alınmıştır. Haramın bereketi olmadığından hânumânlar yıktığı için suht denilmiştir.)

taarruk

 • (Arak. dan) Terleme.
 • Kemikten et kazımak.
 • Ağaç kabuğunu soymak.

tahriş / تخریش

 • Tırmalama, kazıma. (Arapça)
 • Tahriş etmek: Tırmalamak. (Arapça)

tali

 • Tilavet eden, okuyan.
 • İkinci derecede. Sonradan gelen.
 • Man: Birbirine bağlı iki kaziyeden ikincisi. Meselâ: "Duman çıkıyorsa ateş vardır" sözünde "Ateş vardır" sözü tâli'dir.

tekehhüf

 • (Kehf. den) Mağara biçiminde oyulup kazılma.

tevtid

 • Kazık kakma.

tınab

 • (Çoğulu: Tunub) Kazığa bağlanan çadır ipi.

umre

 • Ziyâret etmek. Hac zamânı olan beş günü yâni Arefe ve Kurban bayramının dört günü dışında, istenildiği zaman ihrâma girip Kâbe-i muazzamayı tavâf etmek ve Safâ ile Merve arasında sa'y etmek (yürümek), saçı kazımak veya kesmekten ibâret olan ibâdet. Umreye Hacc-ı asgar (küçük hac) da denir.
 • Hac zamânı olan beş günden yâni Arefe ve Kurban bayramının dört gününden başka, senenin her günü ihrâma girip Kâbe'yi tavâf etmek, Safâ ile Merve arasında sa'y yapmak ve saç kazımak veya kesmek.

veted / وتد

 • Çadır kazığı. Ağaç kazık. Demir mıh.
 • Edb: Aruzda üç harfden meydana gelen nazım.
 • Kazık. (Arapça)

zalim

 • (Çoğulu: Zılem-Zılmân) Deve kuşunun erkeği.
 • Kaymağı alınmadan içilen süt.
 • Hiç bozulmamış yerden kazılan toprak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın