LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kızı ifadesini içeren 176 kelime bulundu...

ab-ı ahmer / âb-ı ahmer / آب احمر

 • Kızıl su.
 • Kırmızı şarap.
 • Gözyaşı.

ab-ı badereng / âb-ı bâdereng / آب باده رنگ

 • Kızıl su.
 • Gözyaşı, kanlı gözyaşı.

abdullah ibn-i zübeyr

 • Ebu Bekir-i Sıddık'ın kızı Esma'nın oğludur. Muhacirlerden ilk doğan çocuk olup cesaret, şecaat, ibadet ve takvası ile meşhurdur. Zübeyr ibn-i Avvam'ın oğludur. Yezid'in saltanatını kabul etmedi ve Mekke'de dokuz sene halifelik yaptı. 73 yaşında şehid edildi. (R.A.)

afra'

 • Beyazı kızıllığına galip olan geyik.
 • Ayın onüçüncü gecesi.

ahmer / احمر

 • Kırmızı, kızıl. (Arapça)

ahseb

 • Çok iyi hesab edilmiş, münâsib.
 • Çok fazla cimri, hasis.
 • Miskin.
 • Saçının rengi kırmızıya yakın.
 • Tüyünün rengi boz renk olan kızıl deve.

ahteb

 • Arı kuşu dedikleri kuş.
 • Kızıl eşek.

akabe

 • (Çoğulu: Akabât) Bâdire. Sarp ve çıkılması müşkül yokuş.
 • Tehlikeli geçit. Dar ve iki tarafı pusu yeri olan boğaz.
 • Muhatara, tehlike.
 • Hastalığın veya başka bir halin en tehlikeli ve korkulur süresi.
 • Kızıldenizin kuzey ucunda, Süveyş'in doğu tarafında bulunan da

akır / âkır

 • Kısır, verimsiz, kumlu toprak.
 • Çocuksuz kadın.
 • Oğlu veya kızı olmayan erkek.
 • Yaralayan, yaralayıcı.

aks-ün nakiz / aks-ün nakîz

 • Birbirine zıt olan iki şey.
 • Man: Mevzuun nakîzini yüklem; ve yüklemin nakîzini de mevzu kılmak. Misâl: "Her aklı başında olan insan Allah'ı tanır" kaziyesinden aks-ün nakîz yolu ile şu hüküm elde edilir: "Allah'ı tanımayanlar, aklı başında olmayan insanlardır."

akşer

 • Kızıl çehreli, kırmızı yüzlü adam.

al-i aba / âl-i abâ

 • Hz. Peygamberin (A.S.M.) kendisi ile beraber, kızı Hz. Fâtıma Validemiz, damadı Hz. Ali ve torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'den (R.A.) müteşekkil hey'et. "Hamse-i âl-i abâ" da denir. Hz. Peygamber'in (A.S.M.) giydiği abâsını mezkur sahabe-i güzin hazeratının üzerine örterek hususi dua ettiğinden b
 • Peygamber Efendimizin (a.s.m.) kendisiyle beraber kızı Hz. Fatıma, damadı Hz. Ali ve torunları Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin'in üzerini mübarek abâsıyla örttüğünden bu isimle anılmaktadırlar.

al-i imran / âl-i imrân

 • İmrân âilesi. Süleymân aleyhisselâmın evlâdından İmrân bin Mâsân'ın kendisi veya onun kızı hazret-i Meryem ile oğlu hazret-i Îsâ. Âl-i İmrân'ın, Yâkûb aleyhisselâmın evlâdından İmrân binYeshâr'ın kendisi veya oğulları Mûsâ ile Hârûn aleyhisselâmın ol duğu da bildirilmiştir.

alak

 • Kan. Kızıl veya koyu ve uyuşuk kan.
 • Yapışkan veya ilişken nesne.
 • Hayvanat.
 • Bir işe mülâzemet eylemek.
 • Husumet-i lâzime veya muhabbet-i lâzime. Aşk ve muhabbet eylemek. Bir işe başlayıp o işe devamlı olmak.
 • Bir şeye ilişip tutulmak.
 • Yapışkan, ba

anem

 • Bir ağaç cinsi ki, kızıl yumuşak budakları olur.

anglikanizm

 • İngiltere kralı Sekizinci Henry'nin kurduğu hıristiyanlık mezhebi.

asfer

 • Sarı, uçuk benizli. Soluk.
 • Kızıl.
 • Islık çalan.
 • Bomboş şey.

ashar

 • Saçı kızıl adam. Kırmızı tüylü hayvan.

asheb

 • Tüyünün üstü kızıl, içi beyaz olan deve.

ateş-reng

 • Ateş renginde, kızıl renkli. (Farsça)

ayın

 • Arap alfabesinin onsekizinci ve Osmanlı alfabesinin yirmibirinci harfi olup, ebced hesabında yetmiş sayısına tekabül eder.

ayiş

 • Bolluk içinde rahat yaşayan.
 • Hz. Peygamber'in (A.S.M.) zevcesi ve mü'minlerin vâlidesi, Hz. Ebu Bekir'in (R.A.) kızının bir ismi. Aişe-i Sıddıka diye de anılır. Hayret edilecek derecede takva, iffet ve zekâvet sahibesi olup 2210 Hadis-i Şerif nakletmiştir. Hicretin 57. yılında vefat

azer-gun / azer-gûn

 • Ateş renginde olan, kızıl, kırmızı. (Farsça)
 • Ay çiçeği. (Farsça)

bab-ul mendeb / bâb-ul mendeb

 • Kızıldeniz'de Hint Denizi yakınlarında bulunan bir boğazın adı.

bahr-i ahmer / بحر احمر / بَحْرِ اَحْمَرْ

 • Kızıl deniz, Şap Denizi.
 • Kızıldeniz.
 • Kızıl deniz.

bahr-i kulzum / بحر قلزم

 • Kızıldeniz.

bekaret / bekâret

 • Kızlık. Erkek görmemiş kızın hali.

betul / betûl

 • Peygamber efendimizin mübârek kızı hazret-i Fâtımâ'nın lakabı.

beyyine suresi / beyyine sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin doksan sekizinci sûresi.

bi-duht / bî-duht

 • Kızı olmıyan. (Farsça)
 • Zühre Yıldızı. (Farsça)

bint

 • Kız. Kızı. "Fâtıma bint-i Resûl-i Ekrem (A.S.M.): Resûl-i Ekrem'in (A.S.M.) kızı Fâtıma (R.A.)"

büraka

 • Bütün gün yüzünü süsleyen kadın.
 • Yemek sırasında bir kimseye kızıp, yemeği kimseye vermeyip yalnız yiyen kadın.

ceb'

 • (Çoğulu: Cebeât) Kızıl mantar.
 • (Çoğulu: Ecbu) Nakir dedikleri ağzı dar kap ki, içine su koyarlar.
 • Tehir etmek, sonraya bırakmak.

cevcem

 • Kızıl gül, verd-i ahmer.

cimse

 • Rengi gökrek kızıllığa yakın kıymetli bir taş.

dal

 • Arap alfabesinin sekizinci harfi.

dar-ül-karar / dâr-ül-karâr

 • Sekiz Cennet'in sekizincisi.

dehma

 • Belâ. Zahmet
 • Çömlek.
 • Çok adet, kesret, sayı çokluğu.
 • Kadim, eski.
 • Halis kırmızı koyun.
 • Koyu kızıl.

doru at

 • Gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi koyu renkli olan at.

ebter

 • Kuyruğu kesik hayvan.
 • Sonunda oğlu ve kızı kalmayan insan.
 • Ölümünden sonra adı hatırlanıp anılacak hayrı ve ihsanı kalmayan kişi.
 • Eksik, tamamlanmamış.

edbes

 • Rengi ne kızıl, ne siyah olan hayvan.

ehl-i beyt

 • Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın bütün âile fertleri. Mübârek zevceleri, çocukları, kızı hazret-i Fâtıma ile hazret-i Ali ve bunların mübârek evlâdları olan hazret-i Hasen ve hazret-i Hüseyn'den kıyâmete kadar gelecek nesilleri.

emgaz

 • Kırmızı, kızıl nesne, ahmer.
 • Aşkar at.
 • Koyunu sağdıklarında süt ile birlikte kan çıksa "emgazeti'ş şât" derler.

enfal suresi / enfâl sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin sekizinci sûresi.

ergüvan

 • Güzel ve parlak kızıl renkli bir çiçek. (Garbda ercuvan denilir.)

esbtaz

 • At koşturucu, at koşturan. (Farsça)
 • At koşturacak meydan, saha. (Farsça)
 • Her şemsî ayın onsekizinci günü. (Farsça)

eshab-ı feraiz / eshâb-ı ferâiz

 • Ölen bir kimsenin mîrâsına (geriye bıraktığı mala) vâris (hak sâhibi) olan ve Allahü teâlânın Kur'ân-ı kerîmde hisselerini (paylarını) bildirdiği dördü erkek, sekizi kadın on iki kişi.

eyyim

 • Bekâr, dul. Eyyim; gerek bikir, gerek seyyib olsun zevci olmayan kadına ve zevcesi olmıyan erkeğe denir ki, buna bekâr denir. Bundan başka eyyim; hür kadına ve bir kimsenin kızı, hemşiresi, teyzesi gibi yakın hısmına da ıtlak edilir.

fatımat-üz zehra

 • Hz. Resul-i Ekremin (A.S.M.), Hz. Hatice'den doğma kızı. Hicretten 18 yıl önce doğmuş, Hz. Ali ile evlenmiş ve Hz. Hasan ve Hüseyin'in vâlideleri olmuştur. Peygamberimizden (A.S.M.) 6 ay sonra dâr-ı bekaya göçmüştür. (Radıyallahü anha)

fecr

 • Tan yerinin ağarması. Şafak. Sabah vakti, güneş doğmadan evvel şarkta hâsıl olan kızıllık.
 • Bir şeyi genişçe ikiye ayırmak.
 • Günah işlemek. Fücur ve fısk işlemek. Yalan söylemek.
 • Tekzib eylemek.
 • İsyan ve muhalefet eylemek.
 • Haktan sapmak. Meyletmek.
 • <

fetih suresi / fetih sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin kırk sekizinci sûresi.

füls-i ahmer

 • Bakır sikke, kızıl mangır.

füvve

 • Kızıl boya dedikleri damarlar.

gaşiye suresi / gâşiye sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin seksen sekizinci sûresi.

gazb

 • Kızıl boya, kırmızı renkli boya.

germa-germ

 • Pek kızışmış, kızışıp ısınmış. (Farsça)
 • Sıcağı sıcağına. (Farsça)

gülruy

 • Yüzü gül gibi güzel ve kızıl renkli olan. Al yanaklı. (Farsça)

h / ه ح خ

 • Osmanlı alfabesinin sekizinci harfi.
 • Ebced alfabesine göre sayısal değeri: 8.

ha

 • Osmanlı alfabesinde sekizinci harftir ve ebced sayısı ile de sekizi ifade eder.

habeş

 • Afrika'nın Kızıldeniz sâhili güneyinde müstakil bir memleket. Bu memleket ahalisinden olan.
 • Beyaz ve siyah arasında koyu esmer adam.

hafsa

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) zevcelerinden biri ve Hz. Ömer'in (R.A.) kızı.

hamra / hamrâ / خمرا

 • (Müennes) Çok kırmızı, kızıl renk.
 • Şiddet ve meşakkatli geçen yıl.
 • Şiddetle olan ölüm.
 • Arap olmayan cinsten.
 • Yüzü kızarmış kadın.
 • Kırmızı, kızıl. (Arapça)

hamse-i al-i aba / hamse-i âl-i abâ

 • Hz. Peygamberimizle (a.s.m.) birlikte kızı Fâtıma, damadı Hz. Ali, torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin.

hasur

 • Mânevi mücahededen dolayı kadınlara yaklaşmaya rağbet etmeyen.
 • Sır saklayan. Keder ve üzüntüden gönlü daralan, tasadan içi sıkılan.
 • Çok bahil kimse. (Halkla yer ve içer, birşey vermez)
 • Oğlu ve kızı olmayan.
 • Avrete cimâ edemeyen.
 • İhlili dar olan deve.

hata

 • Yarış atlarının sekizincisi.

hatun-u kıyamet / hâtun-u kıyamet

 • Hz. Peygamberimizin (A.S.M.) kızı Hz. Fatıma'ya mecaz yoluyla söylenen bir tabirdir.

hayz

 • Sıhhatli bir kızın veya âdet zamânı son dakikasından îtibâren tam temizlik (hiç kan gelmeden en az on beş gün) geçmiş olan kadının önünden çıkan ve Hanefî mezhebine göre en az üç gün (ilk görülmesinden îtibâren yetmiş iki saat), en çok on gün devâm eden kan.

haziyy

 • Mertebeli, değerli kişi.
 • Yarış atlarının sekizincisi.

herifçioğlu

 • Kızılan kimse hakkında zamir gibi kullanılan argo bir tabirdir.

heştüm

 • Sekizinci. (Farsça)

hicri şemsi takvim / hicrî şemsî takvim

 • Resûlullah efendimizin Medîne'ye hicreti esnâsında Kubâ köyüne ayak bastığı Rebî'ul-evvel ayının sekizinci Pazartesi gününe rastlayan mîlâdî Eylül ayının yirminci gününü başlangıç ve güneş yılını esas alan takvim.

hilal-i ahmer / hilâl-i ahmer

 • Kırmızı ay. Kızılay'ın önceki ismi.

hulvan

 • Bir kimsenin hizmeti karşılığında, ücretinin haricinde verilen şey.
 • Kızın mihrinden, kişinin kendisi için aldığı miktar.
 • Vermek, bahşetmek.
 • Bir belde ismi.

hummere

 • (Çoğulu: Hummer) Kaya kuşu denilen başı kızılca serçe gibi bir kuş.

humret / حمرت

 • Kırmızılık. Kızıllık. Masumane şefkat.
 • Kırmızılık, kızıllık. (Arapça)

humret-i şafak

 • Şafak kırmızılığı, şafak kızıllığı.

huneyn vak'ası

 • Hicretin sekizinci senesinde şirkten kurtulmamış bazı Arap kabileleri Mekkeyi geri almak maksadıyla hücum ettikleri zaman burada müslüman askerlere karşı gelerek başlangıçta galip gibi görünmüşlerse de daha sonra galebe ve zafer, İslâm askerlerine nasib olmuştur. Bu muhârebede Sahabe-i kiramdan birç

huri / hurî / hûrî / hûri / حوری

 • Cennet kızı.
 • Cennet kızı.
 • Sevgili.
 • Cennet kızı.
 • Sevgili, cennet kızı.
 • Allahü teâlânın îmân edenlere mükâfat olarak yarattığı, nasıl oldukları bilinmeyen Cennet kızı.
 • Huri, cennet kızı. (Arapça)

huri'l-in / hûri'l-în

 • Güzel gözlü Cennet kızı.

huriliyn / hûrilîyn

 • Tarifsiz güzellikte cennet kızı.

huvela'

 • Çocuk anasından doğduğunda beraber çıkan ince nâzik deri. (Onda yeşil ve kızıl hatlar olur.)

i'sar

 • İkindi zamanında bulunmak.
 • Kızın gelinlik çağına gelmesi.
 • Kasırga.

iğde

 • Kızılcığa benzer bir meyve ve bu meyveyi veren ağaç ve çiçeği.

ihbar-ı aleviye

 • Hz. Ali'nin (r.a.) verdiği haber; On Sekizinci Lem'a, Sekizinci Şuâ, Yirmi Sekizinci Lem'a'nın Birinci Nüktesi.

ihdar

 • (Hadr. dan) Tıb : Bir organın hissini iptal etme, uyuşturma.
 • Kızı yaşmaklandırma, ferace giydirme.

ihmirar

 • Kızarmak. Kızıllık.
 • Kızıl hastalığı.

ihrab

 • Kavgayı kızıştırma, muharebeyi alevlendirme.

iktirani kıyas / iktiranî kıyas

 • Man: Neticenin aynı veya nakizı, mukaddemelerinin birisinde bilfiil zikredilmeyen kıyastır. Meselâ: "Her cisim muhdestir". Ve nakizı olan: "Bazı cisimler muhdes değildir" kaziyeleri, ne birinci ve ne de ikinci mukaddemede hey'et-i mecmuası ile zikredilmiş olmadığından iktirânidir.

iltihab / iltihâb

 • Yanma, kızışma.

iltiham

 • Yaranın iyi olup ağzının kapanması, etlenerek iyileşmesi.
 • Muharebenin kızışması.

ınas

 • Kızın büluğ çağına vardıktan sonra evlerinde evlenmeden çok durması.

inayat-ı seb'a / inâyât-ı seb'a

 • Yedi yardım; Yirmi Sekizinci Mektup, Yedinci Risale Olan Yedinci Mesele.

ırk-ı ahmer / عرق احمر

 • Kızıl derili.
 • Kızılderili ırkı.

irkan

 • Kına yakma, kına sürme.
 • Safran ağacı, kızılağaç.
 • Tıb: Sarılık hastalığı.

kalem suresi / kalem sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin altmış sekizinci sûresi. Nûn sûresi de denir.

kasas suresi / kasas sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin yirmi sekizinci sûresi.

kaşer

 • Çok fazla kırmızılık. Ziyâde kızıllık.

kastalani / kastalanî

 • Ok atmak.
 • Şafak kızıllığı.

kehf suresi / kehf sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin on sekizinci sûresi.

keramet-i aleviye / kerâmet-i aleviye

 • "Ali'nin kerâmeti", yani Hz. Ali'nin (r.a.) Allah'ın lütfuyla geleceğe dair verdiği haberler (On Sekizinci ve Yirmi Sekizinci Lem'â bu kerametlerden bahseder).

kevser suresi / kevser sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin yüz sekizinci sûresi.

kızılhaç

 • Hristiyan ülkelerde Kızılay karşılığı olan yardım teşkilâtı.

kufai / kufaî

 • Burnu sıcaktan kavlar kızıl kimse.

kufe / kûfe

 • Kızıl kum.
 • Kızıl kumlu bir yerin adı ki o sebebten "Kûfe" diye isim verilmiştir.

kulzüm

 • Deniz, bahr.
 • Kızıldeniz.

kümte

 • Kızıllık, kırmızılık, humret.

kürk

 • Kızıl, kırmızı, ahmer.

kutme

 • Bozluk ve kızıllık olan renk. (O renkte olana "aktem" derler.) (Müe: Katmâ)

küub

 • (Küubet) Kızın memesinin büyümesi.

lahham

 • Kaz gibi büyük, başı kızıl, kanadı kara bir kuş. Vezega dedikleri keler.

leyle-i berat / leyle-i berât

 • Berat Gecesi; hicrî ayların sekizincisi olan Şaban ayının on beşinci gecesi.

maşiye

 • (Çoğulu: Mevâşi) Koyun ve keçi gibi hayvan.
 • Oğlu ve kızı çok olan kadın.

memkur / memkûr

 • (Çoğulu: Memâkir) Av kanıyla kirlenmiş.
 • Kızıla boyanmış.

mevt-i ahmer

 • Kızıl ölüm. Kanlı ölüm. Öldürülmek.
 • Tas: Nefse karşı koymak.

Mihrimah

 • Mimar Sinan'ın uğuna biri Edirnekapı diğeri Üsküdar olmak üzere iki eser yaptığı, Osmanlı Padişahı 1. Süleyman ile eşi Hürrem Sultan'ın kızının adıdır.

miş'

 • Aşı dedikleri kızıl balçık.

mişk

 • Aşı dedikleri kızıl toprak.

mübarek

 • İlâhi hayrın bulunduğu şey. Bereketlenmiş, çoğalmış. Bereketli, uğurlu. Hayırlı. Mes'ud.
 • Beğenilen, kendisine kızılan ve şaşılan kimse veya şey.

mücadele suresi / mücâdele sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin elli sekizinci sûresi.

müemmel

 • Yarış atlarının sekizincisi veya yedincisi.

müfdem

 • Kızıla boyanmış nesne.

mümkut

 • Hışım ve gadap olunmuş, kızılmış kişi.

müzmehhir

 • Gadabı şiddetli olan. Çok kızıp hiddetlenen.

nakiz

 • (Nakz. dan) Zıt, karşı. Birbirine karşı, zıt olan şey veya iş.
 • Man: Bir şeyin, bir kaziyenin hükmüne, mânasına muhalif olan veya ondan başka kaziye. Bir şeyi ref'eden şey. (Meselâ: "Her insan hayvandır. Bazı insan hayvan değildir." kaziyeleri birbirinin nakizidir. Nakiz ile zıd beyni

nardenk

 • Erik, nar, elma, kızılcık gibi meyvelerden çıkarılan ekşimsi pekmez. (Farsça)

nebe' suresi / nebe' sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin yetmiş sekizinci sûresi.

neceş

 • Müşteri kızıştırmak, bir malı satın almaya niyeti olmadığı hâlde alacakmış gibi malın fiyatını yükseltmek.

nek'a

 • Kalkan dikeni üstündeki kızıl kap.
 • Her kırmızı olan şey.

netk

 • Atmak.
 • Yüzmek.
 • Kendine çekmek, cezbetmek.
 • Depretmek, silkmek, harekete geçirmek.
 • Oğlu ve kızı çok olmak.

ratic

 • Çam sakızı.

ratin

 • Reçine. Çam sakızı.

ratiyan

 • (Râtiyâne) Çam sakızı, reçine. (Farsça)

risale-i kıymetdari / risale-i kıymetdarî

 • Çok kıymetli risale; Yirmi Sekizinci Söz.

şa'ban

 • (Şâbân) Arabi ayların sekizincisi. Mübârek Şuhur-u selâsenin (Üç ayların) ikincisi.

şa'ban ayı / şa'bân ayı

 • Arabî ayların sekizincisi, üç aylardan ikincisi.

şaban / şâbân

 • Hicrî takvime göre sekizinci ay.
 • Arabî ayların sekizincisi.

şaban-ı muazzam / şâbân-ı muazzam

 • Mübarek aylardan ikincisi olan Şaban ayı; hicrî ayların sekizincisi.

şaban-ı şerif / şâbân-ı şerif

 • Hicri ayların sekizincisi ve mübarek üç ayların ikincisi olan değerli ve şerefli Şâban ayı.

sad suresi / sad sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin otuz sekizinci sûresi.

şafak-gun / şafak-gûn

 • Şafak renkli, kızıl. (Farsça)

sahih kan / sahîh kan

 • Sekiz yaşını bitirip, dokuz yaşına bastıktan birkaç gün veya ay, yâhut seneler sonra, sıhhatli bir kızın veya âdet zamânı son dakikasından îtibâren tam temizlik (on beş gün) geçmiş olan kadının önünden çıkan ve Hanefî mezhebine göre, en az üç gün (ye tmiş iki saat) devâm eden kan; hayız ve aybaşı ka

sahra

 • (Çoğulu: Sahârâ-Sahravât) Kır, ova, çöl.
 • Yazı.
 • Kızıl dişi eşek. (Müz-Eshar)

salt

 • Bileyi taşı.
 • Kişinin kendi öz kızı.
 • Erkek ismi.
 • Geniş alın.
 • Vurmak mânâsına mastar.

samg

 • Zamk, ağaç sakızı.

samin

 • Sekizinci.

saminen / sâminen / ثامنا

 • Sekizinci olarak. Sekizinci derecede.
 • Sekizinci olarak.
 • Sekizincisi.
 • Sekizincisi, sekizinci olarak. (Arapça)

sanbur

 • Yalnız olan hurma ağacı.
 • Oğlu, kızı, kavmi ve kabilesi olmayan kişi.

sarb

 • Sütü birbiri üstüne sağmak.
 • Bevlini hapsetmek.
 • Çok ekşimiş süt.
 • "Zamk-ı talh" denilen ağaç sakızı.

şemmam

 • Yeşil, kızıl ve sarı hatları ve güzel kokusu olan küçük bir cins kavun.

senceref

 • Sülügen adı verilen kızıl taş.

şerif / şerîf

 • Şerefli. Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem kızı hazret-i Fâtımâ'nın oğullarından hazret-i Hasen'in neslinden (soyundan) gelenler.

şerif-i caferi / şerîf-i câferî

 • Hazret-i Ali'nin, hazret-i Fâtıma'dan dünyâya gelen Zeyneb adlı kızınınAbdullah bin Câfer-i Tayyâr ile evlenmelerinden meydana gelen evlâdına verilen ad.

sibt

 • (Çoğulu: Esbât) Kişinin oğlundan ve kızından olan evladı.
 • Torun.

sıhriz

 • Kızıl hurma.

sikec

 • Başı kızıl olan zehirli bir yılan.

sırr-ı al-i aba / sırr-ı âl-i abâ

 • Peygamber Efendimizin (a.s.m.) kendisiyle beraber kızı Hz. Fatıma, damadı Hz. Ali ve torunları Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin'in üzerini mübarek abâsıyla örttüğünden bu isimle anılmalarının sırrı.

su'rur

 • Ağaç sakızı parçası.

şukre

 • Sâfi kızıllık, tam ve koyu kırmızılık.

sümkat

 • Kızıl, kırmızı, ahmer.

sürh / سرخ

 • Kırmızı, kızıl, ahmer.
 • Kırmızı mürekkeb.
 • Kırmızı, kızıl. (Farsça)
 • Kırmızı mürekkep. (Farsça)

sürhi / sürhî

 • Kırmızılık, kızıllık.

süveyş

 • Akdeniz'le Kızıl Deniz'i birbirine bağlayan büyük kanal.

ta'nis

 • Büluğdan sonra kızın kendi evlerinde çok durması.

ta'ris

 • Düğün yapma. Bir kızı gelin etme.

taht-ı belkıs

 • Belkıs'ın tahtı. (Çok eski mecusi Yemen padişahlarından Şerahil'in kızı Belkıs, başka kardeşi olmadığından babasının yerine Yemen'e hükümdar olmuş idi. Sonra Süleyman Aleyhisselâm ile evlendi. Onun mu'cizeleriyle imana geldi.) Bak: Hüdhüd, Süleyman (A.S.)

taif

 • Etrafını dolaşarak ziyaret eden. Tavaf eden. Dolaşan.
 • Hicaz'da Mekke-i Mükerreme'nin yüz kilometre güneydoğusunda, Gazva Dağı'nın güney eteklerinde ve bir takım tepelerin batı eteklerinde olarak 1882 metrelik yükseklikte bir şehirdir. Peygamber (A.S.M.) hicretin sekizinci yılında Hun

teftiye

 • Lâğımcılık yapmak.
 • Büyüyünceye kadar kızı evden dışarıya çıkarmamak..

tegayüz

 • (Çoğulu: Tegayüzât) Karşılıklı olarak kızışıp öfkelenme.

tenakuz

 • Sözün birbirini tutmaması. Konuşmada beyan edilen söz ve fikirlerin birbirine zıt olması.
 • Man: İki şeyin birbirine nakiz olması. Bir şeyin nakizi, o şeyin ref'inden (kaldırılmasından) ibarettir.

terviye günü

 • Zilhicce ayının sekizinci günü. Arefe'den önceki gün. Hacıların sabah namazını kıldıktan sonra, topluca Mekke'den Minâ'ya doğru hareket ettikleri gün.

tur-i sina / tûr-i sînâ

 • Tûr dağı. Allahü teâlânın Mûsâ aleyhisselâmı peygamberlikle müjdelediği ve sonra Tevrât'ı indirdiği, Kızıldeniz'in kuzeyinde, Asya ve Afrika kıtalarının arasındaki Sinâ yarımadasının güney kısmında yer alan dağ.

ve'd

 • Kızını diri iken toprağa gömme.

vehhabilik / vehhâbîlik

 • Sapık bir fırka. On sekizinci yüzyıl ortalarında Arabistan yarımadasında Necd bölgesinde ortaya çıkan, Muhammed bin Abdülvehhâb tarafından kurulan dînî ve siyâsî bir yol. Bu yolda olana Vehhâbî denir.

yahya aleyhisselam / yahyâ aleyhisselâm

 • İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Zekeriyyâ aleyhisselâmın oğludur. Annesinin ismi Elîsa olup, hazret-i Meryem'in kızkardeşi ve İmrân'ın kızı idi. Dâvûd aleyhisselâmın neslinden olan Yahyâ aleyhisselâm, hazret-i Meryem'in teyzesinin oğludur.

zagak

 • Kızılcık yemişinin çekirdeği.

zerecun

 • (Zerâcin) Üzüm ağacı.
 • Üzüm asması.
 • Kızıl boya.
 • Çukur taş içinde biriken yağmur suyu.