LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Isya ifadesini içeren 109 kelime bulundu...

ad / âd

 • Hz. Hud Peygambere (A.S.) isyan ettiklerinden gazab-ı İlâhiyyeye uğrayan ve helâk olan, Yemen tarafında yaşamış bir kavmin adı.

aki

 • (Akk. dan) İsyan eden, başkaldıran, âsi.

anarşist

 • Düzen tanımaz, yıkıcı, isyancı, bozguncu.

anun / anûn

 • İsyankâr, kavgacı.
 • Davarların önünde yürüyen davar.

ashab-ı ress / ashâb-ı ress

 • Kur'anda bahsi geçen bir kavim adıdır. Kimler oldukları kati bir şekilde tesbit edilemiyor. Râvilerin ekserisi, peygamberlerine isyan eden ve onu öldürüp kuyuya atan, bundan dolayı da Cenab-ı Hakkın helâk ettiği bir kavim olduğu hakkında ittifak etmektedir. (Furkan Suresi, 38 inci Ayet)

asi / âsi / âsî / عاصى / عَاص۪ي

 • Çok isyan eden, çok isyancı.
 • İsyan eden. Emirlere itâat etmeyen.
 • Günah işleyen.
 • Meşru idâreyi tanımayıp baş kaldıran.
 • İsyan eden.
 • İsyan eden.
 • İsyân eden, emre karşı gelen, itâatsizlik eden.
 • Allahü teâlânın emir ve yasaklarına uymayan, günâhkâr.
 • Hükûmete, devlete baş kaldıran. Bâgî.
 • İsyan eden, başkaldıran.
 • İsyancı. (Arapça)
 • Günahkâr. (Arapça)
 • İsyan eden.

asiyane / âsiyâne / âsîyâne

 • İsyan edercesine.
 • İsyancı gibi.

asun / âsûn

 • (Tekili: Asi) İsyan edenler. Günahkârlar.

asy

 • İsyan, itaatsizlik.

ati

 • (Utv. dan) İsyan eden, kafa tutan. Asi. Sert başlı, serkeş.

atih

 • İsyan eden, kafa tutan, âsi olan.

bad-ser

 • Mağrur, kibirli. (Farsça)
 • Serkeş, isyânkar, âsi. (Farsça)
 • Taassub ehli, mutaassıb. (Farsça)

bagi

 • İsteyen.
 • Zâlim.
 • İsyan etmiş. Asi. Yoldan sapmış.
 • Fık: İmâm-ı Adile âsi olan.

baği / bâğî

 • Âsî. Haksız olarak devlet başkanına isyân eden. Çoğulu buğât'tır.

bagiyane

 • Allah'a isyan edenlere ve âsilere yakışır surette. (Farsça)
 • Zâlimlere yakışır şekilde. (Farsça)

bağteten

 • Ansızın, zulüm, isyan.

bagy

 • Azgınlık. Zulüm, İsyan.
 • İstemek, talep etmek.
 • Haddini tecâvüz etmek.
 • Yaranın şişmesi.
 • (Yağmur) şiddetle yağmak.

bağy

 • Azgınlık, zulüm, isyan.

bedligam

 • Serkeş at, gem almaz at. (Farsça)
 • İsyan eden, âsi, serkeş, söz dinlemiyen kimse. (Farsça)
 • Bedevi, çöl adamı. (Farsça)

buğat / buğât

 • Bâğîler, âsîler. Haksız olarak devlete isyan eden, karşı gelenler. Bâğî'nin çokluk şeklidir.

cinn

 • Bir cins ateşten yaratılmış olup, dünyanın insandan sonra en mühim sekenesidir. Akıl ve şuur sâhibi olup pekçok şer ve isyan yapabildikleri gibi "Peygamberlerin ve semâvî kitabların irşadlarıyla" insana yetişememekle beraber terakki edip yüksek kemâlatlara çıkabilen mahluktur. İnsanlar gibi

cürm

 • (Cürüm) Kabahat, kusur. Hatâ. İsyan. Günah. Kanun hilâfına hareket.

dagıyye

 • Azgın, başkaldıran, isyan eden, âsi, anarşist.

dalalet

 • İman ve İslâmiyetten ayrılmak. Azmak. Hak ve hakikatten, İslâmiyet yolundan sapmak. Allah'a isyankâr olmak.
 • Şaşkınlık.

ehl-i dalalet ve isyan / ehl-i dalâlet ve isyan

 • Hak yoldan sapan ve Allah'a isyan edenler.

ehl-i isyan

 • Allah'a karşı isyan eden kimseler.

ehl-i kıyam

 • Ayaklananlar, ihtilal girişiminde bulunanlar, isyan edenler.

ehl-i şirk ve tuğyan

 • Allah'a ortak koşanlar, isyan ve inançsızlıkta çok ileri gidenler.

eme

 • Unutmak, nisyân.
 • İkrar etmek.

ervah-ı habise

 • Habis, kötü ruhlar. Allah'a isyan eden, itaati sevmeyen anarşist ruhlar.

eşkiya

 • Şakiler. Yol kesenler. Asiler. Allah'a veya kanunlara isyan edip kötülük yapanlar. Haydutlar, anarşistler, âsiler. Hak ve kanunlara baş kaldıranlar, Allahın emirlerine karşı gelenler.
 • Yol kesici, isyancı.

fecr

 • Tan yerinin ağarması. Şafak. Sabah vakti, güneş doğmadan evvel şarkta hâsıl olan kızıllık.
 • Bir şeyi genişçe ikiye ayırmak.
 • Günah işlemek. Fücur ve fısk işlemek. Yalan söylemek.
 • Tekzib eylemek.
 • İsyan ve muhalefet eylemek.
 • Haktan sapmak. Meyletmek.
 • <

fir'avn

 • Mısır'da, hususan Hazret-i Musa (A.S.) zamanında Allah'a isyan edip ilâhlık dâvasında bulunan, Musa Peygamber'e inanmayan hükümdar.
 • İlâhlık iddia eden dinsiz, azgın ve şaşkın insan.

fir'avniyyet

 • Firavun gibi oluş, isyankârlık ile Allah'ı tanımayış. İnat ile Allah'a isyan edip halkı sapık yollara, dalâlete ve dinsizliğe sevke çalışmak.

firavniyet

 • Firavunluk; firavun gibi isyankârlık.

fısk / فسق

 • Haddini tecavüz. Günah. Haktan ayrılmak.
 • Fık: Allah'ın emirlerini terk ve O'na isyan etmek ve doğru yoldan sapıp çıkmak. Böyle olanlara şeriat dilinde "fâsık" denir.
 • Allahü teâlânın emir ve yasaklarına uymama, isyân, günâh.
 • Hak yolundan çıkmak, Allah'a karşı isyan etmek.
 • Sefahete dalma, ahlâksızlık, gü-nahkârlık.
 • Kötülük, sefihlik. (Arapça)
 • Dinsizlik. (Arapça)
 • Tanrı'ya karşı isyan. (Arapça)

fısk u fücur

 • Allah'a isyan içinde olmak, günah işlemek.

gerden-keş

 • Âsi, serkeş, isyankâr. (Farsça)
 • Mağrur, kibirli. (Farsça)
 • İnatçı, muannid. (Farsça)

gulüvv-i amm / gulüvv-i âmm

 • Genel ayaklanma, umumi isyan.

güruh-u isyan ve tuğyan ve küfran / gürûh-u isyan ve tuğyan ve küfrân

 • Azgınlık, isyan ve inkârda çok ileri gidenler.

hali'

 • Boşanmış erkek, zevcesini şer'an terketmiş adam. (Müennesi: Hâlia'dır.)
 • İtaatsız, isyan eden, utanmaz, kayıtsız, hayasız.
 • Kovulmuş.
 • Soyulmuş.

havaric

 • (Tekili: Hâric ve Hârice) Asiler, zorbalar, isyankârlar.
 • Hâricîler. Hâriçte kalanlar.

hulf-ül vaid / hulf-ül vaîd

 • Va'dedilmiş azabı yapmamak, cezâyı yerine getirmemek. (Cenâb-ı Hak kendine isyan edenlerin, günahta devam edenlerin cehenneme gideceklerini beyan ediyor, tehdid ediyor, vaid ile beyanda bulunuyor. Affetmediği takdirde bu vaidinden dönmesi, aslâ adâletine yakışmaz, muhâldir.)

huruc

 • Çıkma. Dışarı çıkma, çıkış.
 • Ayaklanma, isyan etmek.

huruc alessultan

 • Meşru hükümete karşı kıyam ve isyan etme.

huruc-i fahiş / huruc-i fâhiş

 • Haddini aşmak.
 • Büyük isyan hareketinde bulunmak.

iç kale

 • Kale duvarlarıyla çevrilmiş şehir ve kasabaların bazılarının ortasında ve en yüksek yerinde yapılan küçük kaleler. Bu çeşit kalelere "bâlâ hisâr" da denilirdi. Bu iç kaleler, düşmanın, surları geçmesi hâlinde veya şehirde bir isyân çıktığı zaman, hükümdar veya kumandanın çekilip kendini müdafaa etme (Türkçe)

ihanet / ihânet

 • Hâinlik etmek, güveni kötüye kullanmak, sadâkat göstermemek.
 • İsyân etmek, karşı gelmek.
 • Küçük düşürmek, tahkîr etmek, hafife almak.

ihtilal

 • (Çoğulu: İhtilalât) Ayaklanma, devlete isyan. Bozukluk, karışıklık.
 • Şerre çalışmak, düzensizlik.

ihtilalat

 • (Tekili: İhtilâl) Ayaklanmalar, isyan etmeler, ihtilaller.

ilan-ı isyan / ilân-ı isyan

 • İsyan ettiğini ilân etme.

insan

 • (Bu kelimenin aslı, lugat âlimlerince "ins" den geldiği söylenir. Kamusta da kûfiun'a göre "Nisyan" kelimesinden geldiği zikredilmektedir.)Akıl, şuur ve imân ile diğer canlılardan ayrı, Cenab-ı Hakk'ın en mükerrem yarattığı mahluku olup, Rabbanî ni'metleri unutkanlığı dolayısıyla insan denil

insan-ı asi / insan-ı âsi

 • İsyan eden insan.

isti'sa'

 • (İsyan. dan) İsyan etme. Anarşistlik ve zorbalık yapma.

istidad-ı isyan ve tehevvür

 • Maddî veya mânevî hiçbir şeyden korkmama ve isyan etme yeteneği.

istidrac

 • Derece derece yükselmeyi isteyiş.
 • Ist: Hakkı ve hakiki değeri olmadığı halde ve kabiliyetsizliğine rağmen bir kimsenin kesret-i nimete mazhar olması ve bu sebeple küfür ve isyana devam etmesi ile azab ve gazab-ı İlâhiyeye yaklaşması.

isyankar / isyankâr

 • İsyan eden, başkaldıran.

isyankarane / isyankârâne

 • İsyan ederek.

itaatsizlik

 • Emre uymama, isyan.

kar / kâr

 • (Kelimeye bir ek olup, isimleri sıfat yapar) Eden, edici, yapan mânâlarına gelir ve li, lı, cı, ci gibi eklerin de karşılığıdır. İtaat-kâr, hilekâr, isyan-kâr, hamur-kâr, kanaatkâr...gibi. (Farsça)

kazan kaldırmak

 • Yeniçerilerin isyanı münasebetiyle kullanılan bir tabirdi. Yeniçeriler isyan ettikleri zaman yemek pişirilen kazanlarını da, toplandıkları At Meydanı'na getirdikleri için bu tabir meydana gelmiştir. Sonradan da devlete karşı koymağa kalkanlar hakkında kullanılırdı. (Türkçe)

kıyam

 • Bk. kıyâm
 • Kıyam etmek: Başkaldırmak, isyan etmek, ayaklanmak.
 • Ayakta durmak. Ayağa kalkmak.
 • Ayaklanmak. İsyan.
 • Ölümden sonra tekrar dirilmek.
 • Bir işe başlamak, devam etmek.
 • Satılan bir mal hakkında müşteri ile anlaşıp kararlaşma.
 • Canlanmak.
 • Kıyâmet günü (mânâsına da gelir).
 • Namazın iftitah tekbiri

kuşe-i nisyan

 • Unutma köşesi, nisyan köşesi.

ma'siyet

 • İsyan, günah, âsilik.

ma'siyyet

 • İtâatsizlik, isyân. Günâh olan işler, Allahü teâlânın beğenmediği şeyler; Allahü teâlânın emrettiği şeyi yapmamak veya yasak ettiğini yapmak, haramlar. Allahü teâlânın yasak ettiği şeyler, günahlar.
 • İtaatsizlik, günah, isyan.

maakka

 • Çocuğun, anababaya isyan etmesi. Veledin valideyne itaatsizliği.

maasi / maasî / maâsi / maâsî

 • (Tekili: Ma'siyyet) Günahlar.
 • İsyanlar.
 • Âsilikler, isyanlar, günahlar.
 • Günahlar, isyanlar.
 • İsyanlar, günahlar.

marid

 • Azgın, sapkın. İnad ve isyanda benzerlerinden çok ileri gitmiş olan. Kibir, inad ve dinsizlikle tanınmış olan. Mütemerrid.

masiyet / mâsiyet / معصيت

 • Günah, isyan.
 • İsyan, günah.
 • Günah. (Arapça)
 • İsyan. (Arapça)

measi / meâsi / meâsî / معاصى

 • İsyanlar, günahlar.
 • Günahlar, isyanlar.
 • İsyanlar. (Arapça)
 • Günahlar. (Arapça)

mensi / mensî

 • (Mensiyye) (Nisyan. dan) Unutulmuş, hatırdan çıkmış.

mevfur

 • (Vefir. den) Tam olan şey. Çoğaltılmış. Çok. Kesir. Bisyâr. Evfer.
 • Edb: Aruz kalıblarından biri.

muasat

 • İtâatsizlik etme. Baş kaldırma. İsyân etme.

muasi / muasî

 • İtaatsiz, isyan eden, baş kaldıran.

mübagi / mübagî

 • İsyan etme. Ayaklanma. Bâgi olma.

mubik

 • (Çoğulu: Mubikat) Helâk edici.
 • İsyan.
 • Büyük günah.

münasat

 • Unutma, nisyan.

mürcie

 • "Günâh işlemek insana zarar vermez. Âsî (isyân eden), fâsık (açıktan günâh işleyen) azâb görmeyecektir" diyerek, Ehl-i sünnetten (Peygamber efendimizin ve Eshâbının yolunda olanlardan) ayrılan bozuk fırka.

musi'

 • Kötülük işleyen, günahkâr, isyankâr.

muti' / mutî'

 • İtaatli. Terbiyeli. İsyan etmeyen.
 • Rahat.

nasi

 • Unutan, nisyan eden.

nemrud

 • Zâlim ve gaddar olarak tanınmış ve Allaha karşı kibir ve isyan ile büyüklük taslamış bir kralın ismidir. Milâddan evvel 2640 yılında yaşadığı sanılmaktadır. Peygamber İbrahim Aleyhisselâm zamanında yaşamış ve onu ateşe atarak yakmak istemiş, mu'cize ile İbrahim Aleyhisselâm ateşten kurtulmuştur. Bâb
 • Zalim ve gaddar olarak tanınmış ve Allah'a karşı isyan etmiş, büyüklük taslamış bir kral. Hz. İbrahim zamanında yaşamıştır.

nesy

 • Unutma, nisyan.
 • Unutulmuş.

nüşuz / nüşûz

 • Kadının kocasına kafa tutup isyan edici bir durum almasıdır. Güya kendisini yüksek sayıp itaatını kaldırmış olur.

ruh-u habis / ruh-u habîs

 • İsyan ve inkârla bozulmuş kötü ruh.

sabur / sabûr

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Her şeyi vakti gelince ve belli miktarı ile yaratan, bu hususta acele etmeyen, kendisine şirk (ortak) koşan ve başka günâhları işleyerek isyân edenleri cezâlandırmaya kâdir (gücü yetici) iken, cezâ vermekte acele etmeyen.

sahib-huruc

 • Ayaklanmış, isyân etmiş, âsi. Ayaklanıp isyân ederek idâreyi ele geçirmiş kimse. (Farsça)

sahib-i huruc / sâhib-i huruc

 • İsyan edip ayaklanarak idareyi ele geçirmiş olan kimse. (Farsça)
 • Büyük kahraman. (Farsça)
 • Şarktan zuhuru beklenen mehdi. (Farsça)

sahib-zuhur

 • Baş kaldıran, isyan eden, ayaklanan. Başa geçen.

said-i şaki / said-i şakî

 • "İsyan eden günahkâr Said!" anlamında

şaki / şakî

 • Cehennemlik. Bedbaht; şirk (Allahü teâlâya eş, ortak koşması) veya isyân etmesi sebebiyle kâfir veya fâsık olan kişi. Zıddı saîd'dir.

şark hadisesi / şark hâdisesi

 • Doğu bölgesinde meydana gelen hadise; Şeyh Said İsyanı.

şeddad

 • Kâfir.
 • Çok eskiden Yemen'de Âd Kavminin hükümdarı Allah'a isyan ederek Cennet'e benzetmek iddiasiyle İrem bağını yaptırmış, bu bağdaki köşke girmeden kavmi ile yani taraftarlariyle birlikte gazaba uğramış, çarpılmış, yerin dibine geçmiştir.

serkeş

 • İnatçı, isyan eden. Kafa tutan. Asi. (Farsça)

şerr

 • Kötü iş, kötülük. Fenâlık.
 • Kavga.
 • Allaha isyan, emirlerine uymama, muhalif hareket etme.
 • Fenâ adam, fenâlık yapan adam, kötü adam.
 • Daha kötü, en kötü.
 • Kötülük, fenalık, isyan.

şeytan

 • İblis. (Cenab-ı Hakk'ın emrine isyan ettiğinden rahmetinden kovulmuş, şerleri ve muzır şeyleri temsil eder ve ateşten yaratılmıştır. Bütün melekler Cenab-ı Hakk'ın emriyle Hazret-i Âdem'e secde ettiği halde Şeytan: "O, topraktan yaratılmıştır, ben ateşten yaratıldım. Ben ondan daha kıymetli ve yükse
 • Kovulmuş, uzaklaştırılmış. Kibir ve gurûru sebebiyle Allahü teâlânın "Âdem'e secde ediniz" emrine isyân edip, karşı geldiği için, O'nun rahmetinden uzaklaştırılan varlık, İblis.

şükr

 • Verilen nîmetleri yerli yerinde kullanma. Allahü teâlâya, verdiği nîmetlerle isyân etmeme. Nîmetleri kullanırken sâhibini unutmama. Görülen iyiliğe karşı teşekkür. Allahü teâlânın emir ve yasaklarına uyma.

tabiat tağutları / tabiat tâğutları

 • Tabiat putları; insanları Allah'a karşı isyana sevk eden tabiattaki her şey.

tabiat-ı ma'siyet

 • İsyan etmek, günah işlemek ahlâkında ve huyunda olmak. (Farsça)

tabiat-ı masiyet / tabiat-ı mâsiyet

 • Günahın tabiatı, doğası; Allah'a karşı yapılan isyankârlığın ve günahın temel özellikleri, yapısı.

taği / tâğî / طاغى

 • İsyancı. (Arapça)

tagut

 • İnsanları Allah'a (C.C.) karşı isyana sevkeden. İsyankâr.
 • Her bâtıl mâbud.
 • Şeytan.
 • İslâmiyetten önce Kâbe'deki putlardan birinin ismi.

tarik-i isyan ve küfran

 • İsyan ve küfür yolu.

tesyar

 • Gönderme, gönderilme. (Eşya hakkında) (Tisyâr şekli yanlıştır)

tufan-ı maasi / tufan-ı maâsi

 • İsyanlar, günahlar tufanı.

ukuk

 • Ana babaya isyan.

utüv

 • (Atiy-Utiy) Haddini aşma, tecavüz. Kibir. Serkeşlik.
 • Ayaklanma. İsyan.

vahdetü'ş-şuhud

 • "Allah'tan başka herşeyin unutkanlık perdesiyle örtülmesi" tarzında tasavvufî bir görüş; Allah'tan başka varlıkları nisyan (unutma) perdesine sarmak.

vak'a-i hayriye

 • Tar: Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması münasebetiyle kullanılan bir tabirdir. İlk önceleri büyük hizmetleri görülen Yeniçeriler, zamanla nizam ve intizamlarını kaybettikleri gibi, son zamanlarda uygunsuz hareket ve isyanlarla memleketin başına belâ kesildikleri için, ocağın lağvı hayırlı sayılmış ve b

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın