LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Iplik ifadesini içeren 86 kelime bulundu...

acaib-i mülk ve melekut / acaib-i mülk ve melekût

 • Allah'ın sahip olduğu ve hükmettiği görünen ve görünmeyen âlemlerdeki acaiplikler.

ahyat / ahyât / اخياط

 • İplikler. (Arapça)

aktar

 • (Tekili: Kutr) Kuturlar. Çaplar. Dâirenin merkezinden geçen doğru hatlar.
 • Her taraf.
 • Güzel kokulu yağlar vesaire satan adam. Güzel kokular tâciri.
 • Ecza, ilâç satan adam.
 • Mahalle aralarında bazı baharatla iğne, iplik vesaire satan satıcı.

amalika

 • Çok eskiden Sina yarımadasında yaşadıkları sanılan ve gariplikleriyle şöhrete erişen bir kavim.

ammilgaraib / ammilgarâib

 • Garipliklerin amcası.

assab / assâb

 • İplikçi.

attar

 • (Itr. dan) Güzel koku veya iğne iplik gibi şeyler satan.

başkitabet dairesi

 • Baş kâtiplik dairesi.

bedi-ül beyan

 • İfadesi ve beyanı görülmedik güzellik ve gariplikte olan.

berim

 • Siyah ve beyaz ipliklerden meydana getirilen ip.
 • Cemaat.
 • Etsiz yemek.

bezim

 • Boncuk dizilen iplik.

bobin

 • Tel veya iplik sarılmaya mahsus silindir şeklinde makara. (Fransızca)

cerevhak

 • İplik yumağı.

çile / چله

 • Eziyet. Sıkıntı. (Farsça)
 • İplik. (Farsça)
 • Yay kirişi. (Farsça)
 • Tas: Dervişlerin kapalı bir yere çekilerek ibadetle geçirdikleri kırk gün. (Farsça)
 • Kırk günlük ibadet. (Farsça)
 • Sıkıntı, azap. (Farsça)
 • İplik demeti. (Farsça)

dantela

 • Tentene. Her nevi iplikle örülen, bir kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde ince örgü, dantel. (Fransızca)

derece-i garabet

 • Gariplik derecesi.

derece-i malikiyet / derece-i mâlikiyet

 • Sahiplik derecesi.

fekahet / fekâhet / فكاحت

 • Şakacılık, muziplik. (Arapça)

fevz

 • Galiplik, zafer, üstünlük, selamet, kurtuluş.

fıtrat-ı acibe / fıtrat-ı acîbe

 • Yaratılıştaki gariplik.

garabet / garâbet / غرابت

 • Gariplik, hayret vericilik.
 • Gariplik.
 • Gariplik. (Arapça)

garaib / garâib / غرائب

 • Gariplik; alışılmışın dışında, harika olan.
 • Gariplikler. (Arapça)

garaib-i san'at

 • Sanatın gariplikleri, hârikalıkları.

gaybubet

 • Gayıplık, hazırda olmayıp başka yerde olma.

gazl

 • İplik eğirmek, bükmek.

gazzal

 • Eğrilen iplik.

gurbet / غربت

 • Gariplik, yabancı memlekette olma.
 • Gariplik, yabancılık.
 • Yabancı memleket, yabancı diyar, vatan dışı, yâdel.
 • Gariplik. (Arapça)
 • Yabancı diyar. (Arapça)

gurbet-i mutlaka

 • Mutlak gariplik, yabancılık, yalnızlık.

hacegi / hâcegî / خواجگى

 • Hocalık. (Farsça)
 • Efendilik. (Farsça)
 • Ağalık. (Farsça)
 • Sahiplik. (Farsça)
 • Tüccar. (Farsça)

hafeş

 • (Çoğulu: Ahfâş) İğne ve iplik koyacak kap.
 • Sel.

hast-gari / hâst-gârî

 • Tâliplik, isteyicilik. (Farsça)

hatv

 • Rengin değişmesi.
 • Engel olmak, menetmek.
 • İplik bükmek.

hayt

 • İp. Kalın ip.
 • İplik. Bağ.
 • İki şeyi birbirine bağlayan.
 • Dikiş dikmek.
 • Tanyeri ağarması.
 • İplik, lif, tel.

hayt-i esved

 • Siyah iplik, fecir zamanı yavaş yavaş silinen gecenin karanlığı.

haytü'l-ebyaz

 • Beyaz iplik, fecir zamanı, ufukta bir çizgi şeklinde beliren ve giderek artan sabah ağartısı.

heft-kar / heft-kâr

 • Yedi türlü iplikle dokunmuş kumaş. (Farsça)

hıtabet

 • Hatiplik etmek.

hitabet / خطابت

 • Hatiplik. (Arapça)

hıyat

 • İplik. İbrişim.
 • İğne.

hıyata

 • Terzilik, dikiş dikme işi.
 • Tıb: Ameliyat esnasında kesilip yarılan yerin tekrar kaynaması için dikilmesi.
 • Ameliyatta dikiş için kullanılan bağırsak ve benzeri şeylerden yapılan iplik.

hudavendi / hudavendî

 • Hudavendilik, sâhiplik, hükümdarlık. (Farsça)

huyut

 • (Tekili: Hayt) İpler. İplikler. Lifler. Teller.

huyut-i rakika / huyut-i rakîka

 • İnce iplikler.

ibn-u ammil-garaib / ibn-u ammil-garâib

 • Garipliklerin amca oğlu.

ibrişim

 • Bükülmüş ipek, ipekten yapılmış iplik.
 • İpekten yapılmış iplik.

iğtizal

 • İplik eğirme.

ıkd

 • İnci. Gerdanlık. Mücevher, boyuna takılan dizilmiş kıymetli şey.
 • İnci dizecek iplik.
 • Hurma salkımı.

irtam

 • Hatırlamak için parmağa iplik bağlama.

kelave

 • İpek veya iplik saracak çark.

kitabet

 • Yazmak, kâtiplik.

kübbe

 • (Çoğulu: Kübb) At sürüsü.
 • İplik yumağı.

ma'rez-i acaip ve garaip

 • Acayip ve garipliklerin teşhir edildiği sergi, fuar.

malikiyet / mâlikiyet

 • Sahiplik.
 • Sahiplik.

malikiyet davası / mâlikiyet dâvâsı

 • Sahiplik iddiasında bulunma.

mefkudiyet

 • Mefkudluk. Bulunmama, kayıplık, yokluk.

menba-ı garaip

 • Gariplikler kaynağı.

migzel

 • (Çoğulu: Megazil) İplik eğirmekte kullanılan âlet. iğ.

milka

 • Eskiden mürekkep hokkalarına konulan ham iplik.

nahh

 • Davar sürmek.
 • İplik.
 • Zeyli denilen döşek.
 • Güç seyr.
 • Deve çökertmek için söylenen söz.

niks

 • Elbisenin ve örülmüş şeylerin eskilerini bozup gidermek, tekrar yine iplik yapmaya kabil olanı ip eğirip yenilemek.

niyabet / niyâbet / نيابت

 • Naiplik, vekillik. (Arapça)

nukaza

 • Binâdan yıkılmış veya örülmüş iplikten sökülmüş nesne.

pergale / pergâle

 • Kaba iplikten yapılan bir cins dokuma. (Farsça)
 • Parça. (Farsça)

reden

 • Hazz denilen kumaş.
 • Silâhların biribirine dokunmasından çıkan ses.
 • İplik eğirmek.

retaim

 • (Tekili: Retime) Bir şeyi hatırlayabilmek için parmağa bağlanan iplikler.

retime

 • (Çoğulu: Retaim) Bir şeyi hatırlayabilmek için parmağa bağlanan iplik.

rişte

 • Tel, iplik, hayt. (Farsça)

rişte-füruş

 • İplik satan. İplikçi. (Farsça)

ritam

 • (Tekili: Retime) Bir şeyi hatırlayabilmek için parmağa bağlanan iplikler.

sahabet / sahâbet

 • Sahip olma, sahiplik.

seham

 • Sıcak günlerde havada iplik iplik olduğu hayâl edilen nesneler.
 • Sıcak esen rüzgâr.

sehil

 • Bükülmemiş iplik.
 • Bir kat bükülmüş iplik.
 • İpliği bir kat olan bez.
 • Eşeğin göğsünden gelen hırıltı.

sels

 • Beyaz boncuk dizilen iplik.

silk / سلك

 • Dizi, sıra.
 • Yol, tarik.
 • İplik, hayt.
 • Dizi. (Arapça)
 • İplik. (Arapça)
 • Meslek. (Arapça)

simt

 • (Çoğulu: Sümut) Boncuk veya inci dizilmiş iplik.

taassubkari / taassubkârî / تعصبكاری

 • Fanatiklik, mutaassıplık, taassup. (Arapça - Farsça)

tabdih

 • Işık veren. (Farsça)
 • İplik bükücü. (Farsça)

tadbir

 • Tabiatı muhkem olmak.
 • Nameyi iplikle bağlamak.

tar / târ

 • Karanlık. (Farsça)
 • Tel. Saç teli. (Farsça)
 • Tepe. (Farsça)
 • İplik. (Farsça)

tar tar

 • Tel tel. İplik iplik.

tentene

 • İplik gibi şeylerle örülmüş delikli bez, perde v.s. Dantela.

terettüm

 • Bir şeyi unutturmamak için parmağa iplik bağlama.

vela

 • Yakınlık. Sâhiplik.
 • Sevme, muhabbet.

veşia

 • (Çoğulu: Veşâyi') Üstüne iplik sardıkları ağaç.
 • Tarikat.

zera'

 • İplik eğirmekte elleri çabuk olan.

zılliyet

 • Zâhirî sahiplik. Himaye edici olma.
 • Gölgelik.