LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Insi ifadesini içeren 324 kelime bulundu...

acur

 • Kabakgillerden bir hıyar cinsi. Üstü hafif olukludur. Bazıları tüylüce olur.

adem-i müsaade / adem-i müsâade

 • İzinsizlik, müsaadesizlik

akik / akîk

 • Değerli bir taş cinsi.

aks

 • Karıştırmak.
 • Bir ağaç cinsi.

amm lafızlar / âmm lâfızlar

 • Aynı cinsin birçok fertlerine birden delâlet eden lâfızdır. "Kavil, cemaat, nisa" lâfızları gibi.

anem

 • Bir ağaç cinsi ki, kızıl yumuşak budakları olur.

arib / ârib

 • Halis Arap cinsinden olan.

arten

 • Bir ot cinsidir ki, debbağlar onunla gön ve sahtiyan dibâgat ederler.

as

 • Sansar cinsinden siyah kuyruklu, beyaz tüylü kakum denilen bir hayvan, çok kıymetli olan postu için avlanır.

aşı

 • Birşeyden alınıp diğer birşeye aktarılan madde.
 • Çeşitli tehlikeli hastalıkların önünü almak için aşılanan madde.
 • Yabani veya cinsi âdi bir ağaca, cinsine yakın diğer iyi bir ağaçtan vurulan kalem veya yaprak aşısı.

aşum

 • Bir ot cinsi.

ateist

 • Dehrî, dinsiz.

ayn

 • Birşeyin kendisi.
 • Boşlukta yer kaplayan ve ağırlığı olan yâni tartılabilen her şey, madde, cisim.
 • Alış-verişte, belli, meydanda, mevcut ve hâzır olan veya hâzır olmayıp da bulunduğu yeri, cinsi, miktârı belli edilen mal.
 • İnsanın zekât için ayırdığı ve yanında hazır bulunan mal

aza-i nev'iye ve cinsiye / âzâ-i nev'iye ve cinsiye

 • Aynı tür ve aynı cinsin ortak organları.

bab

 • Evlat sahibi erkek. Ata, ecdat. (Farsça)
 • Gemi halatlarının bağlandığı yer. (Farsça)
 • İnşaatta ağırlıkların bindirildiği direk. (Farsça)
 • Mânevi rehber, şeyh. (Farsça)
 • Bektaşi şeyhi. (Farsça)
 • Hayırhah ve muhterem. (Farsça)
 • Daha çok zencilerde olan bir hastalık cinsi.Aile reisi babadır. Babanın hayatt (Farsça)

banbu

 • (Malezya dilinden) Sıcak ve yağışlı bölgelerde yaşıyan bir bitki cinsi. Buğday ailesinden olup ikiyüzden fazla çeşiti vardır.

baysungur

 • Şahin cinsinden olan yırtıcı bir kuş.

bed-cins

 • Cinsi bozuk. (Farsça)

bedcins / بدجنس

 • Kötü cinsli, cinsi bozuk. (Farsça - Arapça)

bedruc

 • Bir ot cinsidir ve bazı yerlerde tere-i Horasani diye isimlendirilir.

bel'ak

 • Yaşlı, zayıf.
 • Bir hurma cinsi.

belka'

 • Tenha çöl. Harap ve boş yer.
 • Yazı.
 • Yalan yere yemin etmek.
 • Su, süt gibi boğaz ıslatan şeyler.
 • Bir hurma cinsi.

benc

 • Türkçede "benek" adı verilen bir ot cinsidir ve tohumuna "bezr-ül benec" derler.

beraat-ül istihlal / berâat-ül istihlâl

 • Bir eserin içindekilerini güzel bir başlangıçla baş tarafında anlatmak. İyi bir alâmet. Güzel bir başlangıç.
 • Bir ibarede müradif ve mukni birkaç kelime bulunması, hüsn ve insicamdaki ibarenin vech-i mergub üzere te'lif ve terkibi.
 • Maaş, rütbe, nişan için hükümetçe bildirilen

berbekan

 • Arapların giydiği bir elbise cinsi.

berdi

 • Hasır yapımında kullanılan bir ot cinsi.

berniye

 • (Çoğulu: Berâni) Büyük küp.
 • Küçük horoz.
 • Bir hurma cinsi.

beşm

 • Kırağı; çiy. Şebnem. (Farsça)
 • Taberistan ile Rey arasında havası çok soğuk olan bir mevki. (Farsça)
 • Dinsiz, mezhebsiz. (Farsça)

bevk

 • Fenalık, düşmanlık, keder ve belâ meydana getirme.
 • Musibet, felâket.
 • İzinsiz ve habersiz olarak bir yere aniden çıkagelme.
 • Çalıp çırpma.
 • Yalan söz.
 • Boşboğaz (adam).
 • Şiddetli yağmur.

bi-din / bî-din

 • Dinsiz. (Farsça)
 • Merhametsiz, acımasız. (Farsça)

bi-zer / bî-zer

 • Altınsız. (Farsça)
 • Cimri, hasis, pinti. (Farsça)

bidin / bîdin / بى دین

 • Dinsiz. (Farsça - Arapça)

binsar

 • (Binsır) Serçe parmakla orta parmak arasındaki parmak. Yüzük parmağı.

birinc

 • Bir hububat cinsi olan pirinç. (Farsça)
 • Pilav. (Farsça)
 • Pirinç madeni. (Farsça)

biser

 • Atmaca cinsinden, zaganos denilen bir nevi avcı kuşu. (Farsça)

boylam

 • Yer yüzünde bir yerin başlangıç dairesine olan uzaklığının açı cinsinden değeri. (Türkçe)

bozkır

 • Yağışlı mevsimler de yeşeren ot cinsinden bitkilerin ve bazı bodur ağaçların yetişebildiği yarı kurak yer.

bülkut

 • (Çoğulu: Belâki) Bir hurma cinsi.
 • Ot ve su olmayan harap ve boş yer.
 • Yalan yere yemin etmek.

bürhani / bürhanî

 • Delil cinsinden.

busa

 • Bir gemi cinsi.

büzul

 • Yarılmak, inşikak.

cani

 • Cinayet işlemiş olan. Birisini öldürmüş veya yaralamış bulunan. Caniler nasıl haksız yere insanı öldürüyorlar ve onların hayatlarına son veriyorlarsa; kâfirler, inkârcılar, dinsizler de birer cani sayılırlar. Çünkü Allah'ın eserleri olan canlı ve cansız varlıklar onun sonsuz kudretini, ilmini, irade

cann

 • Ateşten mahlûk cinlerin babası olan.
 • Bir beyaz yılan cinsi.
 • Cin taifesi. İnsanlardan evvel yaratılan bir nevi mahlûklar, cinler.

çapkun

 • Seri ve yorulmaz neviden iyi bir at cinsi.

cereyan-ı nemrudane / cereyan-ı nemrudâne

 • Nemrud gibi zulüm ve zorbalıkla ve dinsizlikle iş gören akım.

cereyan-ı zındıka

 • Dinsizlik akımı, hareketi.

cesed-i misali / cesed-i misalî

 • Misalî ve lâtif bir cesed. Varlığı maddî olmayan fakat cinsinin cesedine benzeyen beden.

çıfıtlık

 • Yahudilik, Yahudi cinsiyet ve mezhebi.
 • Münâfıklık.

cima / cimâ

 • İnsanların cinsî münasebetleri.
 • Cinsî münasebet.

cima'

 • Cinsi münâsebet. Çiftleşmek.
 • Zamm etmek.

cins-i amel

 • Amelin cinsi, türü.

cins-i ceza / cins-i cezâ / جنْسِ جَزَا

 • Cezanın cinsi, türü.
 • Cezanın (Karşılığın) cinsi.

cins-i kudret-i mümkinat

 • Mahlûkların kudretlerinin cinsi, türü.

cülban

 • Burçak dedikleri hububat cinsi.

cun

 • Karnı ve kanadı kara olan bağırtlak kuşu cinsinden bir kuş.

dakal

 • Hurmanın iyi olmayan cinsi.
 • Gemi oku.
 • Boya.

debabud

 • İki ırgaçla dokunan bir bez cinsi.

decac

 • (Çoğulu: Dücüc) Tavuk.
 • Horoz, tavuk ve piliç cinsi.

dehri / dehrî

 • Allahü teâlâya ve âhirete inanmayıp, dehr (zaman) sonsuzdur ve dünyânın başlangıcı ve sonu yoktur, böyle gelmiş böyle gider diyen dinsiz, ateist.

dem-keş

 • Nefes çeken, soluk çeken. (Farsça)
 • Devamlı öten bir güvercin cinsi. (Farsça)
 • Kaval, ney gibi çalgıları devamlı üfürenler. (Farsça)
 • Bazı kuşların, kübbül gibi uzun uzun ötenleri. (Farsça)
 • Şarap içen. (Farsça)

dergiş

 • İzdiham, çok kalabalık. (Farsça)
 • Bir zerdali cinsi. (Farsça)

devai / devaî

 • (Devâiye) İlâç cinsinden. İlâca âit ve müteallik. Devaya dâir.

dinsizdarane / dinsizdârâne

 • Dinsizcesine.
 • Dinsizce.

diyanetsizlik

 • Dinsizlik, dindar olmama.

du'şuka

 • Bir böcek cinsidir ve sahrâlarda olur.

dugata

 • Eğri bir ağaç cinsi.

duht-ender

 • Üvey kız. (Farsça)
 • Eskiden kadın esirlerinin bir cinsi. (Farsça)

dumur

 • Bir uzvun maddi veya mânevi kabiliyetinin körelmesi. Gıdasızlıktan dolayı bir uzvun kuruyup kalması. Helâk. Körelmek.
 • Bir yere izinsiz gitmek.

ebna-yı cins / ebnâ-yı cins

 • Kendi cinsinden olanlar; insanlar.

ehl-i bid'a ve mülhid

 • Dinin aslında olmadığı halde, sonradan çıkarılan zararlı şeyleri dine mal etmeye çalışanlar ve dinsizler.

ehl-i ilhad / ehl-i ilhâd

 • Doğru meslek ve dinden, Hak yolundan çıkıp bâtıl yola sapan, imansızlar, dinsizler. (Farsça)
 • İnkarcılar, dinsizler.

ehl-i ilhad ve fen

 • Dinsizler ve bilim adamları.

ehl-i zındıka

 • Dinsizler.

el cezau mincinsi'l-amel / el cezâu mincinsi'l-amel

 • "Mükâfat veya ceza, yapılan iş cinsinden olur.".

el-hannas / el-hannâs

 • Fırsatını bulamayınca gizlenen, bulunca vesvese vermek için gelen sinsi şeytan.

elhannas

 • Sinsice aldatan şeytan.

emval-ibatına / emvâl-ibâtına

 • Gizlenmesi mümkün olan altın, gümüş ve ticâret eşyâsı cinsinden olan zekât malları.

endaze

 • Ölçü, mikyas. (Farsça)
 • Arşının bez, basma vesâire ölçmeğe mahsus küçük cinsi. (60 cm.dir) (Farsça)
 • Tahmin, takdir. (Farsça)
 • Derece, mertebe. (Farsça)
 • Mc: Hesap. (Farsça)

enlem

 • (Arz dairesi) t. Yer yüzünde herhangi bir noktanın ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden değeri. Dünyanın büyüklüğü X. yy. başlarında Sincar sahrasında ve Kûfe civarında bir meridyenin uzunluğunu ölçmek suretiyle bulan Musa Oğulları nâmıyla tanınan Muhammed, Ahmed ve Hasan isimlerindeki üç kardeş

erta

 • Bir ağaç cinsidir ve yaprağıyla debbağlar sahtiyan boyarlar.

etiket

 • Bir şeyin cinsini, miktarını veya fiyatını belli etmek için üzerine konan küçük yafta. (Fransızca)
 • Teşrifat, görgü. (Fransızca)

evcedethu-l esbab

 • (İcad. dan) "Onu sebepler icadediyor. Sebepler bu şeyi icadediyor." mânasında dinsizliği ima eden bir söz.

fahur

 • Bir fesliğen cinsi.

farmason

 • Mason. Dinsiz, imansız. (Fransızca)

faşiye

 • (Çoğulu: Fevâşi) Koyun, deve ve benzeri hayvanat gibi doğurup çoğalan mal cinsi.

felasife

 • Felsefeciler. Filozoflar, felsefe ile uğraşanlar.
 • Düşüncesiz, kaygısız, rahat yaşayanlar.
 • Dinsizler.

ferah

 • Şen, sıkıntıda olmayan. İç açıcı. Şenlendiren.
 • İnşirah. Sevinç.

ferec

 • Sıkıntıdan kurtulmak, zafer, inşirah, kederden kurtulmak. Genişlik, ferahlık, fütuhat.
 • Girecek yerler.

fersan

 • Derisi kürk yapımında kullanılan bir sansar cinsi. (Farsça)

fikri / fikrî

 • (Fikriye) Fikir cinsinden, fikirle alâkalı. Fikre âit ve müteallik.

fir'avn

 • Mısır'da, hususan Hazret-i Musa (A.S.) zamanında Allah'a isyan edip ilâhlık dâvasında bulunan, Musa Peygamber'e inanmayan hükümdar.
 • İlâhlık iddia eden dinsiz, azgın ve şaşkın insan.

fir'avniyyet

 • Firavun gibi oluş, isyankârlık ile Allah'ı tanımayış. İnat ile Allah'a isyan edip halkı sapık yollara, dalâlete ve dinsizliğe sevke çalışmak.

fireuni / fireunî

 • Hat, minyatür, tezhib gibi güzel san'atlarda kullanılan bir kâğıt cinsi.

fısk / فسق

 • Kötülük, sefihlik. (Arapça)
 • Dinsizlik. (Arapça)
 • Tanrı'ya karşı isyan. (Arapça)

fücur

 • Günah. Zina. Namusları pây-mâl etmek gibi şeytanî iştiha. Dinsiz ve ahlâksızların durumu.

fülleyk

 • Bir şeftali cinsi.

futa

 • Hamamlarda kullanılan bir kumaş cinsi. (Farsça)
 • Peştemal. Havlu. (Farsça)

gal

 • (Çoğulu: Gılâl) Ağaçlı çukur yer.
 • Muz ağacı.
 • Selem ağacının bittiği yer.
 • Bir ot cinsi.

gamet

 • Cinsiyet hücresi.

gasb

 • Başkasının malını izinsiz (rızâsı olmaksızın) zorla elinden almak. Malı alana gâsıb, alınan mala mağsûb denir.

gatata

 • (Çoğulu: Gıtât) Bağırtlak cinsinden bir kuş.

gazem

 • Bir ot cinsi.

gazver

 • Bir ot cinsi.

gıdai / gıdaî

 • Gıda olabilen. Gıda cinsinden.

gül

 • Küçük ve dikenli bir ağaçta olup şeklinin ve kokusunun güzelliği ile meşhurdur. Şairlere göre bülbülün sevgilisidir. Pek çok cinsi vardır. (Farsça)

hadin

 • Bir kuş cinsidir. (Hiç doymak bilmez, yediğini hemen hazmedip yine yemek ister, yüksek yerleri sever, değme yer üstüne konmaz, ağaç başlarına konup bütün yemişini yer, yemişleri kalmazsa başka yerlere gider.)

hadis-i müftera / hadîs-i müfterâ

 • Müseylemet-ül-Kezzâb'ın ve ondan sonra gelen münâfıkların (kalbiyle inanmayıp, sözleriyle inandık diyenlerin), zındıkların (kâfirlerin), müslüman görünen dinsizlerin uydurma sözleri.

hafif-ül mizac

 • Kararsız, hoppa, temkinsiz.

hafur

 • Bir ot cinsi.

hain-i bidin / hâin-i bîdin

 • Dinsiz hâin.

hainane / hâinâne

 • Haince, sinsice.

haleme

 • (Çoğulu: Halem-Halemât) Meme başı.
 • Büyük kene.
 • Bir ot cinsi.

hannas / hannâs

 • (El-Hannâs) (Hunus. dan) Geri çekilerek veya büzülerek, sinerek fırsat bulunca vesvese vermek için dönüp gelen. Sinsi şeytan. Besmeleyi işitince kaçan, gaflete dalınca musallat olan şeytan.
 • İnsanların kalblerine vesvese veren sinsi şeytan.

har

 • Hor, hakir, âdi. Aşağı. (Dinsiz, imansız ve din düşmanı ahlaksızların ve sefihlerin vasıfları.) (Farsça)

harbes

 • Bir ot cinsi.

harfiye

 • Kendi başına müstakilen bir mânası ve te'siri olmadığı halde, kendi cinsinden bir topluluğun içinde olduğu zaman ancak bir vazife gören şeylere denir.

harikavi / hârikavî

 • Harika cinsinden, harika gibi.

harrub

 • "Keçiboynuzu" adı verilen bir yemiş cinsi.

hazeme

 • (Çoğulu: Huzem) Kabuğundan ip ve urgan yapılan bir ağaç cinsi.

helti / heltî

 • Bir ot cinsi.

herm

 • Bir ot cinsi.

heterojen

 • yun. Kim: Cinsi ayrı olan. Türlü özellikteki taneciklerden yapılan maddelerdir.

hiffet

 • Hafiflik.
 • Mc: Onurlu ve vakarlı olmamak. Temkinsizlik. Akılsızlık. Hoppalık.

hindi / hindî

 • Hind'e ait.
 • Hind ahalisinden olan, Hindli.
 • Bugün konuşulan Hind dillerinin en yaygın ve tanınmış olanı.
 • Güzel sanatlarda kullanılan ve Hind'de yapıldığı için de bu ismi alan bir kağıt cinsi.

hırba

 • Bukalemun adı verilen keler cinsi.
 • Güneşin bulutlara aksetmesinden hasıl olan renkler.

hirek

 • Karaman koyunundan daha küçük yapıda, yassı ve geniş kuyruklu bir koyun cinsi.

hırz-ı binefsihi / hırz-ı binefsihî

 • İçerisinde mal ve eşya saklamak için yapılmış, hazırlanmış ve içine izinsiz girilemiyen ev, dükkân, çadır, depo vs. gibi mahaller. (Kasa, sandık, dolap, çuval da bu hükümdedir.)

hizb-üş şeytan

 • Şeytana ve nefislerine tâbi olanların grubu. Allah'ın kanun ve nizamına tâbi olmadan kafalarına güvenerek ve nefsanî arzularına uyarak gitmek isteyenler. Milleti, memleketi ve mukaddesatı yıkmağa çalışan ve ahlâksızlığa alıştıranların ve dinsizlerin topluluğu ve cereyanı.

hümanizm

 • Lât. Edb: İslâmiyete mugayir ve aykırı eski Yunan ve Lâtin edebiyatı ve felsefesi taraftarlığı hareketi.
 • Fls: İnsan menfaatını hayatta değer ölçüsü kabul eden ve dine tâbi olmayan, insana aşırı hâkimiyet tanımak isteyen ve maddeperest, dinsiz, imansız bir cereyan, bir fikir ve bâtıl

hünsa / hünsâ

 • Cinsiyeti belli olmayan.

hutuvat-ı sitte

 • Altı adım. (Kur'an-ı Kerim'deki "Hutuvat-üş şeytan" tabirinden istifaze ile, şeytanların ve onların insî mümessilleri olan şerir insanların fitnekâr ve dalâlete sevkedici adımları, izleri ve desiseleri gibi mânalarla alâkalı olarak "bir mühim eser"e verilen isim) Şeytanın altı desisesi.

ıdtımar

 • İnce belli, karınsız olmak.

ifrit / ifrît

 • Cinlerin azgın, en zararlı, şerli, korkunç ve kuvvetli cinsi.

ihsasiyye

 • Tecrübeden ve hissedilenden gayrısını kabul etmeyen. Hissiyyun ve maddiyyun fırkasından olanlar. İmansızlık. Dinsizlik.

ilhad / ilhâd / الحاد

 • Dinden çıkmak. Dinsizlik. Dinden dönmek. Allahın varlığına, birliğine inanmamak. İmânsızlık.
 • Dinsizlik, inanç bozukluğu.
 • Allah inancından ayrılış, tevhid inancından ayrılma.
 • Dinsizlik, inkâr.
 • Dinsizlik.
 • Dinden çıkma, dinsizlik. (Arapça)

infilak

 • Açılma. Yarılma. Patlama. İnşikak etme.

innin

 • Cinsi münâsebete muktedir olamıyan, cinsi iktidarı olmayan. Kısır.

inorganik

 • Mâden cinsinden olan, cansız maddelerden bulunan. Organik olmayan. Hayvan ve insan gibi vücud yapısına ait olmayan. (Fransızca)

insaniye

 • İnsanlar, insan cinsi, beşeriyet.

insat

 • (İnsiyat) Susup dinleme, susma.
 • Gizlenerek gitme.
 • İnfial vezninde, nidâ eden kimseye icabet etme.
 • Beli bükülenin beli doğrulması.
 • Meşhur olma.

insi / insî / اِنْس۪ي

 • İnsana âit ve müteallik. İnsan cinsinden.
 • İnsan cinsinden olan.
 • İnsanla ilgili, insan cinsinden.
 • İnsan cinsinden.

insıbab

 • (Bak: İnsibab)

insibab

 • İnsibab etmek: Dökülmek.

inşikak / inşikâk / انشقاق

 • Yarılma, bölünme. (Arapça)
 • İnşikâk etmek: Yarılmak, bölünmek. (Arapça)

insiyaki / insiyakî

 • İnsiyak ile alâkalı. İnsiyak, İlâhî sevk ve his ile alâkadar.

irtidad

 • Din değiştirmekle mürted olmak. İslâmiyetten çıkarak dinsiz olmak.
 • Geri dönmek.

irtidad-ı mutlak

 • Tam dinsizlik, dinin bütün değerlerini red ve terk etme.

ırz

 • Namus. Temizlik. Cinsî haysiyet.
 • Ehil ve ıyal. İnsanın korumağa mükellef olduğu nefsi, hasebi, şerefi ve mahremleri, zemmedilecek veya medhedilebilecek durumları.

ismi / ismî

 • (İsmiyye) İsme mensub, isimle alâkalı. İsmen olup aslen olmayan, varlığı isimden ibâret olan. İsim cinsinden.
 • Arabçadan iki isimden, yani; müsned ile müsned-i ileyhten mürekkep cümle.

isticnas

 • (Cins. den) Cinsine benzetme.

istidraci / istidracî

 • İstidraca ait, istidrac cinsinden.

istiğrak

 • Bir şeyi baştan aşağı kaplamak. Tasavvuf erbabının vecde gelip kendinden geçmesi.
 • İstiğrak lâmı: Bir cinsin bütün bireylerini içine alan belirtme edatı, lâm-ı tarif, diğer adıyla harfi tarif.

ıttılak

 • İnşirahlı olma, ferahlı ve sevinçli olma.

izzet-i islamiye / izzet-i islâmiye

 • İslâmi izzet. Müslüman olanın her hususta daha şerefli, daha çalışkan, daha izzetli olması hâleti. Diğer dinlerdekilerden ve dinsizlerden izzetli ve şerefli olmaları hâleti.

kafir / kâfir

 • Hakkı görmeyen ve örten. İyilik bilmeyen. Allah'ı inkâr eden. Dinsiz. İmanın esaslarına veya bunlardan birine inanmayan. Mülhid.

kalita

 • ing. Eskiden kalyon cinsinden yük gemisi.

kanun-u cinsiyet-i melek

 • Meleklerin cinsiyet kanunu.

karsa

 • Bir hurma cinsi.

kaza-i şehvet

 • Şehvet ihtiyacını gidermek. Cinsî münasebet (ki, insanlar arasında nikâh olmadıkça haramdır.)

kelbi / kelbî

 • Köpeğe ait, köpekle alâkalı. Köpek cinsinden olan ve köpeğe müteallik.

keler

 • Kertenkele cinsinden küçük bir hayvan.

kemal-i sefahet

 • Tam bir beyinsizlik, ahmaklık.

ken'at

 • Bir balık cinsi.

kenta

 • Bir ot cinsi.

kevlem

 • Fülfül denilen karabiber cinsi.

kevr

 • Devretmek, dönmek.
 • Sarık sarmak. Tülbend sarmak.
 • Bir yerde toplanmış olan develer.
 • Çokluk, bolluk, ziyadelik.
 • Mukül dedikleri darı cinsi.

kevsec

 • Köse kişi.
 • Testere gibi hortumu olan bir balık cinsi.

kevter

 • Fülfül dedikleri karabiber cinsi.

keylekan

 • Bir pırasa cinsi.

kırla

 • Bir kuş cinsidir ve sulardan balık avlar; derler ki su içine girdiğinde bir gözüyle üstünü gözler, bir gözüyle su içinde avını gözler. Gayet korkak bir kuştur.

kitabsız kafirler / kitabsız kâfirler

 • Ehl-i kitâbın dışındaki kâfirler, dinsizler.

kıyamet-i nev'i

 • Bir tür ve cinsin ölüp dirilmesi.

kıyamet-i nev'iye

 • Bir tür ve cinsin ölümü.

kıza

 • Yumuşak yerlerde biten bir ot cinsi.

kızıl alev

 • İnsanlığı inkarcılığa yönelterek dünyada da, âhirette de ateşe atan dinsizlik rejimi.

kızıl ejder

 • İnsanlığı inkarcılığa yönelten dinsizlik rejimi.

kızıl tehlike

 • Dinsizlik, anarşistlik ve komünistlik tehlikesi.

korsan

 • itl. Deniz haydutu. Deniz eşkiyası.
 • Başkaların haklarını zor kullanarak yiyen kimse.
 • Bir hakkı izinsiz olarak kullanan.

kuf

 • Baykuş denen bir kuş cinsi. (Farsça)

küfr

 • Allah'a inanmama ve ona ortak koşma.
 • Dinsizlik, imansızlık, kâfirlik.
 • Nankörlük.
 • Kaba, ayıp söz söyleme, sövme.

küfr ü dalal / küfr ü dalâl

 • Kafirlik ve sapıklık. Dinsizlik.
 • Kâfirlik, sapıklık, dinsizlik.

küfr-i inadi / küfr-i inadî

 • İnadî dinsizlik, inadî küfür. Hakikat isbat edildiği halde yine imana gelmemek. Bilip de kabul etmez olmak.

kulb

 • Bilezik.
 • Bir yılan cinsi.

kummele

 • (Çoğulu: Kummel) Kene cinsinden bir böcek.

kunnebit

 • (Çoğulu: Kannâbit) Lahana cinsinden bir bitki.

kut'a

 • Bir hurma cinsi.

kuvve-i şeheviye

 • Cinsi istek kudreti. Yemek, içmek, konuşmak, uyumak gibi kabiliyetler.

la-dini / lâ-dini

 • Din dışı, dinsizlik.

ladini / ladinî / lâdinî / lâdînî / لَاد۪ين۪ي

 • Dinle alâkası olmayan. Dinsiz. Din dışı.
 • Din dışı, dinsiz.
 • Dinsizliğe aid.
 • Dinsizlik.

lafiyun

 • Sütleğen cinsinden bir ot.

legorn

 • ing. Çok yumurtlayan bir tavuk cinsi.

liberal

 • Ferdî hürriyet lehinde, hürriyete elverişli. Ferdî teşebbüs ve hürriyet haklarını korumak için en iyi vasıta, devletin salâhiyyetlerini mümkün olduğu kadar tahdid etmek fikri. Rusya'daki dinsiz sosyalistliğin zıddı. (Fransızca)

livata / livâta

 • Lutilik.
 • Erkekler arasındaki cinsi sapıklık.
 • Erkekler arasındaki cinsî sapıklık. Homoseksüellik.
 • Erkekler arasındaki cinsî münasebet, cinsel sapıklık.

ma-i mukayyed / mâ-i mukayyed

 • Çiçek, üzüm, kavun-karpuz suyu gibi cinsi ve sıfatı birlikte söylenen sular.

maddiyunun dinsizliği

 • Materyalistlerin dinsizliği; herşeyi madde ile açıklamaya çalışanların dinsizliği.

maddiyyun

 • (Maddiyun) Maddeciler. Her şeyin esası madde olduğunu iddia edip, ruhaniyatı inkâr eden dinsizler. Her şeyi madde ile ölçenler. Masnuât-ı İlâhiye olan mahlukatı ve zerrelerin muntazam hareketini, tesadüf eseri gibi kabul ve tevehhüm edip dinsizliğe yol açmağa çalışanlar.

maddiyyunluk

 • Maddecilik, materyalizm, maddeden başka her şeyi inkâr eden dinsiz felsefeciler.

mahbube

 • (Hubb. dan) Sevilmiş veya sevilen kadın. Muhabbet edilen kadın veya kız.
 • Vaktiyle çok kıymetli ve pahalı olan lâle cinsinden bir çiçek.

mahfed

 • (Çoğulu: Mehâfid) İkamet yeri. Oturulan yer.
 • Bir renk cinsi.

mai / maî

 • Su cinsinden. Akıcı, su renginde, mâvi. Katı ve sert olmayıp su gibi, akıcı olan.
 • Su cinsinden, su ile ilgili, mavi.

mal-ı habis / mâl-ı habîs

 • Zor ile gasb edilen ve rüşvet olarak alınan, çalınan mallar ve kendine emânet olan mallar, izinsiz ticârette kullanılarak elde edilen kârlar ve dâr-ül-harbde yâni kâfir memleketlerine gidenin (tüccârın, seyyâhın), kafirlerden, rızâsı olmadan aldığı mallar.

mali / malî

 • (Maliye) Mala ve paraya mensub. Mal ve para cinsinden. Mala ait.

mamisa

 • Bir ot cinsi.

marid

 • Azgın, sapkın. İnad ve isyanda benzerlerinden çok ileri gitmiş olan. Kibir, inad ve dinsizlikle tanınmış olan. Mütemerrid.

marık / mârık

 • Dinsiz, mürted, hak dinden çıkan.
 • Dinsiz, hak dinden çıkan.
 • Dinsiz.

masit

 • Acı su.
 • Bir ot cinsi.

mason

 • Duvarcı mânasına bir kelimeden alınmış isimdir. Dinsiz, imânsız mânâsına kullanılır. Fermeson veya farmason da denir. (Fransızca)

medeniyet-i sefihe / medeniyet-i sefîhe / مَدَنِيَتِ سَفِيهَه

 • Beyinsizce haramlara dalan medeniyet.

megad

 • Bir ot cinsidir, ağaca sarmaşır çıkar; üzüm çubuğundan ince olur ve yaprağı uzun olur.

meker

 • (Çoğulu: Mükur) Bir ağaç cinsi.

meknan

 • Bir ot cinsi.

melahide / melâhide / ملاحده

 • Mülhidler. Dinsizler. İmânsızlar.
 • Dinsizler, tanrıtanımazlar. (Arapça)

menhuş

 • Yılan, akrep cinsinden bir hayvan tarafından sokulmuş.

merzencuş

 • Bir ot cinsi.

meslek-i zındıka

 • Dinsizlik mesleği.

meşşaiyyun

 • Meşşâiler. Derslerini gezerek veren, peygamberlere uymayarak yalnız akıl ve fikir ile hakikatı bulmaya çalışan ehl-i dalâlet. Dinsizlik yolunu açanlar, sadece akla itimad eden ve vahye tâbi olmayan imânsızlar.

mezniyye

 • Zorla cinsî ilişkide bulunulan kadın.

mibred

 • Eğe.
 • Eğe cinsinden bir yazı âleti.

midilli

 • At cinsinin küçük çaptaki nev'ine verilen addır. Bu türlü atlar Midilli adasında yetiştirildiği için bu adı almıştır.

milk

 • Mal cinsinden olan yer. Birisinin tasarrufu altında bulunan yer. Mülk.

min

 • Arabçada harf-i cerrdir. 1- Mekân ve bir şeye başlamayı ifâde eder. Meselâ: "Haftadan haftaya" da olduğu gibi.2- Teb'iz için olur. Meselâ: "Kim bir kavme benzemeğe özenirse onlardan sayılır" cümlesinde olduğu gibi. Bazılarını, bir kısmını ifâde ediyor. 3- Cinsi beyan için olur. Meselâ: "İşlediğiniz

moğol

 • Turâni milletlerinin en büyüklerinden bir kabile olup Türkler ve Mançurlarla cinsi yakınlıkları vardır. Asyanın ortalarında bugün Çin Devletine tâbi olan ve Moğolistan ismiyle bilinen geniş bir çölde ve Sibirya ve Türkistan'ın da bazı taraflarında bulunurlar.Cengiz Hanla beraber Asyanın batı tarafla

mücameat

 • Karşılıklı iyi ilişkiler kurmak.
 • Cinsî münasebette bulunmak.

mücanis / mücânis

 • Cinsi aynı olan.

müftera hadis / müfterâ hadîs

 • Peygamberlik iddiâsında bulunan Müseylemet-ül-Kezzâb'ın ve ondan sonra gelen münâfıkların (kalbi ile inanmayıp, sözleriyle inandık diyenlerin), zındıkların (kâfirlerin), müslüman görünen dinsizlerin uydurma sözleri.

mukayyed su

 • Cinsi ve sıfatı birlikte söylenen ve herhangi bir şeyle kayıtlanmış sular.

mülhid / مُلْحِدْ

 • Dinden çıkan, dinsiz, kâfir, imânsız. Haşir ve âhirete inanmayan.
 • Dinsiz.
 • Dinsiz.
 • Dinsiz.

mülhidane / mülhidâne

 • Dinsizce, imansızca. Mülhid olan bir kimseye yakışır şekil ve surette. (Farsça)

münkir

 • (Nekr. den) İnkâr eden, kabul etmiyen, hakikatı tasdik etmiyen, dinsiz.
 • İnkâr eden, dinsiz.

munsabig

 • (Sıbg. dan) Boyanan, insibâg eden.

münsakib

 • Delinen. İnsikab eden.

münşakk

 • (Şakk. dan) İnşikak eden, yarılan, yarılmış.
 • Yaymak.

münsecim

 • Düzgün, insicamlı.
 • Dökülmüş, saçılmış, dağılmış.

münşerih

 • inşirahlı, gönlü açık, sıkılmayan, eğlenen
 • (Şerh. den) İnşirahlı, gönlü sıkılmayan, neş'eli.

müşahhas

 • Nev'i, cinsi anlaşılmış.
 • Şahıs haline girmiş, şahsiyeti belli olmuş. Şahıslanmış, teşhis edilmiş.

müşakelet / müşâkelet

 • Şekilde bir olma ve uygunluk, benzeyiş.
 • Cinsiyet birliği.
 • Edb: Birinin söylediği bir sözü diğerinin az çok evvelki mânaya zıd olarak kullanması.
 • Cinsî yakınlık ve türdeşlik.

mütecanis / mütecânis

 • Cinsi aynı olan.

mütehaffif

 • Ayağa mest veya çizme cinsinden bir şey giyen.
 • Hafifliyen, tahaffüf eden.

mütenasika

 • Bir düzen içinde, tertipli; birbirine uygun, insicamlı.

na-cins

 • Aynı cinsten olmayan. (Farsça)
 • Cinsi bozuk. (Farsça)

na-mevzun

 • Ahenksiz, ölçüsüz, vezinsiz, orantısız. (Farsça)
 • Edb: Vezni bozuk veya hiç olmayan manzume. (Farsça)

nacins / nâcins / ناجنس

 • Soysuz, cinsi bozuk. (Farsça - Arapça)

neb'

 • Suyun çıkıp akması.
 • Bir ağaç cinsidir ve yay yaparlar, budaklarından da ok yapılır.

nebati / nebatî

 • Bitki ile ilgili, bitki cinsinden.
 • Nebat cinsinden, nebata mensup ve nebata ait, yerden biten cinsinden olan.

neciyyullah

 • Resül-i Ekrem'in (A.S.M.) bir ismi. (Devamlı Cenab-ı Hakk'a karşı teveccühle meşgul ve münacatla, İlâhî feyizlerle inşirah bulan meâlindedir.)

nemrud

 • Dinsiz ve zâlim bir hükümdar, ülkesinin "ulu önder"i.

nemrudane / nemrudâne

 • Nemrud gibi dinsizcesine.

nesir

 • Saçma, serpme.
 • Vezinsiz, ölçüsüz söz.

neşm

 • Zerdali ağacı gibi bir ağaç.
 • Bir çiçek cinsi.

neşut

 • Bir balık cinsi.
 • Kovası katı çekilmeyince su çıkmayan kuyu.

netnun

 • Bir ağaç cinsi.

nev'-i beşer

 • İnsan türü, cinsî.

nevah

 • Kül renkli beyaza benzer kumru gibi bir kuş cinsidir ve sesi gayet lâtiftir.

nevibeşer

 • İnsan cinsi, insanlık.

nim

 • Eski kürk.
 • Bir ot cinsi.

nims

 • Bir ot cinsi.

nücme

 • Bir ot cinsi.

nüham

 • Bir kuş cinsi.

remram

 • Bir ağaç cinsi.
 • Yazın biten bir ot.

reteme

 • (Çoğulu: Ratem) Bir ağaç cinsi.

reziz

 • Elbise boyamada kullanılan bir ot cinsi.

riba-i fazl

 • Tartılan veya ölçülen bir cins eşyanın kendi cinsi karşılığında fazlasıyla satılması. Meselâ: Bir kilo buğdayı aynı cins bir kilo yüz gramla değiştirmek gibi.

rikkat-i cinsiye / رِقَّتِ جِنْسِيَه

 • Cinsi şefkat. İnsanın kendi cinsinden olana acıması.
 • Kendi cinsinden olana karşı duyulan acıma hissi.
 • Kendi cinsine acıma.

sa'f

 • Bir şarap cinsi.

sahari / saharî

 • Kaya cinsinden. Kaya ile alâkalı.

saime / sâime

 • Senenin yarısından fazla, meralarda, kırlarda sırf sütleri alınmak veya üreme ve beslenmeleri için otlatılan (koyun, keçi, sığır, manda, at ve deve cinsinden olan), ehlî hayvanlar.

sarsarani

 • (Çoğulu: Sarsaraniyyât) Bir deve cinsi.
 • Bir cins balık.

savm

 • Oruç. İkinci fecirden başlıyarak güneşin batmasına kadar yemekten, içmekten ve cinsi mukarenetten nefsi men'etmek suretiyle yapılan ibâdet.

savtal

 • Havuç cinsinden çöğender adı verilen bir bitki.

searir

 • Bir ot cinsi.
 • Burun içinde olan yarık.

seccade

 • Genellikle üzerinde secdeye varmakta yâni namaz kılmakta kullanılan küçük halı, kilim cinsinden sergi.

secde ayetleri / secde âyetleri

 • Okunduklarında veya işitildiğinde secde yapılan, Kur'ân-ı kerîmdeki on dört secde âyet-i kerîmesi. Bunlar: A'râf: 206, Ra'd: 15, Nahl: 50, İsrâ: 109, Meryem: 58, Hac: 18, Furkân: 60, Neml: 25, Secde: 15, Sa'd: 24, Fussilet: 37, Necm: 62, İnşikâk: 21, Alak: 19. âyet-i kerîmeleridir.

sefahet / sefâhet

 • Yasak zevk ve eğlencelere düşkünlük, beyinsizce davranış, budalalık.

sefahetkarane / sefahetkârâne

 • Yasak zevk ve eğlenceye düşkün olarak, beyinsizce.

sefih / sefîh / سَف۪يهْ

 • Beyinsizce haramlara dalan.

sefihane

 • Yasak zevk ve eğlencelere düşkün bir şekilde; beyinsizce.

şefkat-ı cinsiye

 • Kendi cinsine olan şefkat.

şefkat-i cinsiye

 • Kendi cinsine olan şefkat.

şefkat-i nev'iye

 • İnsanın kendi cinsinden olana şefkat etmesi.

sehar

 • Bir havuç cinsi.

şehvet

 • Nefsin arzusu, cinsî istek.
 • Bir şeyi sevip çok isteme, arzulama.
 • Nefis.
 • Cinsî arzu.
 • Hevâ-yı nefsin meyli ve arzusu.
 • Bir şeyi fazla istemek.
 • Cinsî istek. Mahbube için olan istek, iştiha. (Yemek, içmek, uyumak da şehvetin şubelerindendir.)Kudsi Hadis'te Cenab-ı Hak buyuruyor: "Ey benim için şehvetini bırakıp gençliğini bana veren genç! Sen meleklerin bir kısmı

şekerpare

 • Çok tatlı ve şekerli olan bir kayısı cinsi. (Farsça)
 • Bir nakış çeşiti. (Farsça)
 • Bir cins tatlı. (Farsça)

sera'

 • Yay yapımında kullanılan bir ağaç cinsi.

şezat

 • Budak kırmak.
 • At sineği.
 • Bir gemi cinsi.
 • Tuz.
 • Kuvvet ve şiddet bakiyyesi.
 • Ağaç ismi.

sıfsıl

 • Bir ot cinsi.

şikke

 • (Çoğulu: Şikek) Balta cinsinden olan silâhların sapı.
 • Girecek deliğe sıkışıp tutmak için sokulan çivi.

süfae

 • (Çoğulu: Süfâ) Bir ot cinsi.

süfyan / süfyân / سُفْيَانْ

 • Âhir zamanda geleceği ve ümmetin karanlık günler yaşamasına vesile olacağı sahih hadislerle bildirilen dehşetli dinsiz ve münâfık bir şahıs.
 • Âhirzamanda gelen ve kendisi gibi münafıklara "ulu önder"lik ederek dini yıkmaya çalışan dehşetli bir dinsiz, islâm deccalı.
 • Âhirzamanda geleceği ve İslâm dinini yıkmak için çalışacağı sahih hadislerde haber verilen dinsiz ve münâfık bir şahıs.
 • Müslümanlar içinde çıkacak yalancı dinsiz şahıs.

sum'a

 • İhlâssızlıktan çıkan, işitilsin ve bilinsin için yapılan iş, gizli riyakârlık.

susmar

 • Kertenkele cinsinden küçük bir hayvan.

ta'yin / ta'yîn

 • Bir malın cinsini, miktârını, yerini belli etmek.
 • Me'mur etmek, vazîfelendirmek.

taha'

 • Döşenmiş ve yayılmış yer.
 • Bir nebat cinsi.

taharet / tahâret

 • Necâset denilen yâni maddeten pis olan şeylerden ve hades denilen hükmî ve mânevî pisliklerden (abdestsizlik, cünüplük, kadınlar için hayz ve nifas hâllerinden) su ile abdest alarak, su yoksa, toprak ve toprak cinsinden şeylerle teyemmün ederek yapıl an temizlik. Temiz olana tâhir, temizleyiciye de

tahma

 • Bir ot cinsi.

takut

 • Feryun adı verilen darı cinsi.

tamim / tâmîm

 • Umumileştirme, genelleme; bir hükmü aynı cinsin bütün fertlerine verme.

tangüb

 • Ok yapımında kullanılan sağlam bir ağaç cinsi.

tedenni-i mutlaka / tedennî-i mutlaka

 • Sınırsız dinsizlik ve alçalma.

telkih / telkîh

 • İlkah etmek. Aşılamak.
 • Aşı.
 • Cinsinin üremesini sağlamak.
 • İlkah etmek, aşılamak, cinsinin üremesini sağlamak.

teribe

 • Parmak ucu.
 • Bir ot cinsi.

teyemmüm

 • Kasd.
 • Fık: Su bulunmadığı veya su bulunup da kullanılması mümkün olmadığı takdirde temiz olan toprak cinsinden bir şey ile, abdestsizliği veya gusülsüzlüğü -hadesi- gidermek maksadiyle yapılan bir ameliyedir.
 • Su bulunmadığı veya bulunup da özür sebebiyle kullanmak mümkün olmadığı takdirde; temiz toprak veya taş, kum, kerpiç gibi toprak cinsinden bir şey ile hadesi yâni mânevî kirliliği, abdestsizliği gidermek için, elleri toprağa sürüp yüzü ve kolları mesh etmek.
 • Kast.
 • Su bulunmadığı veya bulunup ta kullanılması mümkün olmadığı takdirde temiz toprak cinsinden bir şeyle abdestsizliği veya gusülsüzlüğü giderme işi.

tilavet secdesi / tilâvet secdesi

 • Kur'ân-ı kerîmdeki on dört secde âyetinden herhangi birini okuyan veya işiten bir mükellefin yâni akıllı ve ergenlik çağına erişmiş bir müslümanın yapması vâcib (lâzım gelen) secde. Secde âyetleri, Kur'ân-ı kerîmin; A'râf, Ra'd, Nahl, İsrâ, Meryem, Hac, Furkân, Neml, Secde, Sâd, Necm, İnşikâk ve Ala

tübba'

 • Hz. Muhammed'in (A.S.M.) bi'setten evvel geleceğini haber veren ve şiiri ile imanını ilân eden bir Yemen Meliki.
 • Câhiliyetten evvel Yemen Padişahlarının nâmı.
 • Bir kuş cinsi.

ulbari

 • Bir ot cinsi.

uşere

 • (Çoğulu: Uşur-Uşerat) Sütleğen cinsinden dikenli, yassı yapraklı ağaç.

useyle

 • Bal gibi tatlı olan küçük bir şey.
 • Çiftleşme, cinsî münasebet.

üslem

 • El arkasında hınsırla pınsır arasındaki damar.

vahid-i kıyasi / vâhid-i kıyasî

 • Bir şeyin miktarını ve sair hususiyetlerini ölçmek için kendi cinsinden değişmez olarak tayin edilen parça veya miktar. Meselâ: Uzunluğun "vâhid-i kıyasîsi" metredir. Hava tazyiklerinin ve sıcaklıklarınınki de derecedir.

vika'

 • Cinsî münasebet.
 • Savaş, harp.

yasemin

 • Güzel kokulu, beyaz ve güzel çiçekler açan sarmaşık cinsinden bir ağaç. (Farsça)

zakzak

 • Yeynicek, hafif.
 • Bir karınca cinsi.

zani

 • Zina eden. Meşru olmayan nikâhsız cinsî münasebette bulunan.

zeberced

 • Zümrüd cinsinden ve onun kadar kıymetli olmayan, sarımtırak yeşil, cam parlaklığında kıymetli taş.

zelzele-i beşeriye

 • İnsanî zelzele; insanın maddî ve mânevî hayatında meydana gelen sarsıntı, Dünya Savaşları, dinsizlik gibi.

zenadık

 • (Tekili: Zındık) Zındıklar. Allah'a ve âhirete inanmayan dinsizler. İçten inanmayıp zâhiren mümin görünen münafıklar.

zenadıka

 • Zındıklar, dinsizler.

zenane / zenâne / زنانه

 • Kadınca, kadınsı. (Farsça)
 • Kadın işi. (Farsça)

zendeka

 • Kâfirlik, dinsizlik. (Zendeka sâhibine zındık denir. Bazılarınca zındık; hem dinsiz, hem emvâl ve ezvacın iştirakine ve dehrin bekasına kail olan kimsedir.)
 • Dinsizlik.

zevzek

 • Geveze. Münasebetsiz, temkinsiz. Ağzı ve eli durmayan. Hoppa. (Türkçe)

zındık / زندق / زِنْد۪يقْ

 • Dinsiz.
 • Hiçbir dinde olmadığı ve Allahü teâlâya inanmadığı hâlde, müslüman görünüp müslümanlığı değiştirmeye, îmânı bozmaya, dinsizliği müslümanlık olarak yaymaya çalışan ve İslâmiyet'i içerden yıkmaya uğraşan sinsi İslâm düşmanı, azılı kâfir, münâfık. Kâdıy ânîler ve Behâîler böyledir.
 • Dinsiz.
 • Dinsiz.
 • Dinsiz.

zındıka / زِنْدِقَه

 • Dinsizlik, inançsızlık.
 • Dinsizlik.
 • Dinsizlik.

zındıka komitesi

 • Dinsizlik, inançsızlık cemiyeti, dinsizlerin komitesi.

zındıka-i felsefe

 • Felsefe dinsizliği, felsefeden gelen inkârcılık.

zındıklık

 • Dinsizlik.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın