LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Incelik ifadesini içeren 67 kelime bulundu...

beliğ / belîğ

 • Belagâtçi; belâğat ilminin inceliklerini bilen, maksadını noksansız ve güzel sözlerle anlatabilen kimse.

büleğa

 • Belâgatçılar; belâgat ilminin inceliklerini bilen söz ve ifade uzmanları.

büzaa

 • Kibarlık, incelik, zerafet.

dakaik

 • (Tekili: Dakayık) (Dakik) İncelikler. Anlaşılması çok dikkat isteyen incelikler. Çok ince. Anlaşılması dikkat isteyen keyfiyetler.

dakaik-aşina

 • İlmî incelikleri bilen, anlaşılması ve tefhimi müşkül, yüksek ve ince ilmî mes'elelere vâkıf olan. (Farsça)

dakaik-ı fenniye

 • İlmî incelikler. Fennin ince ve güç anlaşılan noktaları. (Farsça)

dakayık / dakâyık / دقایق

 • İncelikler. (Arapça)
 • Dakikalar. (Arapça)

dakika / dakîka / دقيقه

 • İncelik. (Arapça)
 • Dakika. (Arapça)

dakika-bin

 • İncelikleri bilen, ince noktaları gören. (Farsça)

dakika-şinas

 • İnce işleri ve nükteleri anlayan, bir işin incelikleriyle uğraşabilen.

dekaik

 • İncelikler, ayrıntılar.
 • İncelikler.

dekaik-ı harekat / dekaik-ı harekât

 • Hareketlerdeki incelikler.

dekaik-i hikmet

 • Hikmet incelikleri.

dekaik-ı ilmiye

 • İlmin incelikleri.

dekaik-i ilmiye

 • İlmin incelikleri.

dekaik-ı mahiyat / dekâik-ı mâhiyat

 • Bir şeyin iç yüzüne ait incelikler.

dekaik-i mesail-i fer'iye / dekaik-i mesâil-i fer'iye

 • Ana meselelerin kollarına ve en alt konularına yönelik incelikler.

dekaik-i nimet ve hikmet

 • Nimet ve hikmet incelikleri.

dekaik-i san'at

 • Sanatın incelikleri.

dekaik-i şefkat

 • Şefkatin incelikleri.

dekaik-i tasavvurat

 • Düşünce incelikleri.

dikkat / دقت

 • İncelik.
 • İncelik, dakik oluş. Ehemmiyet ve kıymet verme.
 • Duygu ve düşünceyi bir noktada toplama, uyanıklık, incelik.
 • Dakiklik. (Arapça)
 • İncelik. (Arapça)
 • Dikkat. (Arapça)

dirayetli

 • İncelikleri kavrayış gücüne sahip.

erbab-ı belağat

 • Belağatçılar; belağat ilminin inceliklerini iyi bilen söz ve ifade uzmanları.

gass

 • İncelik, zavallılık.
 • Biçare, zavallı.
 • Tatsız, yavan.

herkele

 • İncelik, nezafet, hoşluk, letâfet.
 • İnce, zarif, lâtif, hoş.

hikmet-i hilkat / حِكْمَتِ خِلْقَتْ

 • Yaratılıştaki ilâhî maksad ve incelik.

hikmet-i teşri

 • Kanun yapma hikmeti. Allah'ın emir ve yasaklarında gözetilen Rabbanî incelikler.

hurdedan

 • Nükteleri ve incelikleri anlayan, bilen. (Farsça)

hurdeşinas

 • Dikkatli. İncelikleri ve nükteleri anlayan. (Farsça)

işkal / işkâl

 • Sözün kendisinde bulunan bir incelik, derinlik sebebiyle veya bir edebi san'attan dolayı mânâsı, düşünülmeden anlaşılamayacak derecede kapalılık.

islam alimi / islâm âlimi

 • Dînî ilimleri bütün incelikleri ile zamânın fen bilgilerini de lüzûmu kadar bilen âlim.

istizraf

 • (Zerafet. den) Zarif görünme, incelik gösterme. Zerafet gösterme.

kanunşinas

 • Kanun ve nizam koyan, kanunun inceliklerini bilen. (Farsça)

kazf

 • (Çoğulu: Kızâf) İncelik, zayıflık.

kesb-i letafet

 • İncelik, nuraniyet kazanma.

keşf-i esrar

 • Sırları keşfetme, incelikleri meydana çıkarma.

letafet / letâfet

 • Hoşluk, güzellik, incelik, yumuşaklık.

letaif / letâif

 • İnce duygular, incelikler, güzellikler.
 • Lâtifeler, incelikler.

letaif-i belağat / letâif-i belâğat

 • Belâğattaki incelikler, ifadelerdeki edebî güzellikler.

letaif-i i'caziye / letaif-i i'câziye

 • Mu'cizelikteki incelik, dakiklik.

mezamin / mezâmin / مضامن

 • Kavramlar. (Arapça)
 • İncelikler. (Arapça)
 • Semboller. (Arapça)

müşkilat-ı kur'aniye

 • Manasının incelik ve derinliği veya istiare-i bediyye ile ifade edilmiş olması gibi sebeblerden dolayı derin tetebbu ve tefekkür neticese ancak anlaşılabilen âyetler.

mütelattıfane

 • Naziklikle, incelikle. (Farsça)

nazar-ı dekaik-aşina / nazar-ı dekaik-âşinâ

 • İnceliklere nüfuz eden bakış.

nazeki / nazekî

 • Nâziklik, incelik.

nazüki / nazükî

 • Nâziklik, incelik. (Farsça)

nezahet / nezâhet

 • Ahlâk temizliği, temizlik.
 • İncelik, rikkat.
 • Ahlâk temizliği, temizlik.
 • İncelik, rikkat.
 • Temizlik, incelik.

nezaket / nezâket / نزاكت

 • İncelik, zariflik.
 • Naziklik, incelik, zariflik. Kaba olmamak. Edeb, terbiye.
 • Naziklik, incelik, zariflik.
 • İncelik. (Osmanlıca > Arapça)
 • Hassaslık. (Osmanlıca > Arapça)

nikat / nikât

 • Nükteler, incelikler.

nükte-i zarafet

 • Zariflik, incelik nüktesi.

perde

 • Kapı, pencere gibi yerlere asılan veya iki yeri birbirinden ayıran, görünmeğe mâni olan şey. (Farsça)
 • Mc: Irz, namus, iffet. (Farsça)
 • Bir müzik parçasını meydana getiren seslerden herbirinin kalınlık veya incelik derecesi. (Farsça)
 • Bir sahne eserinin büyük bölümlerinden her biri. (Farsça)
 • Ekran, (Farsça)

rauf

 • Herbir canlıya hususî şefkat ve ihsanı çok olan ve onlar üzerinde iltifatının incelikleri görünen Zât, Allah.

rehafe

 • İncelik.

rehaset

 • Tazelik, yumuşaklık, incelik.
 • Ucuzluk.
 • Bir işi gevşek tutma.

reşakat

 • Bel inceliği.
 • Davranma ve kımıldanıştaki incelik ve hoşluk.

rikkat / رقت

 • Acıma, incelik, yufka yüreklilik. Yumuşaklık.
 • İncelik, yufkalık.
 • Acıma, yürek etkilenmesi.
 • İncelik, hassaslık. (Arapça)
 • Acıma. (Arapça)

rusuh

 • İlim ve fende incelik ve derinliğe sahip olma.

rüveyha

 • Zariflik, incelik.

sırr-ı dekaik

 • İnceliklerin sırrı; Kur'ân ve imanın ince hakikatlerinin sırrı.

şuur

 • Anlayış, idrak. Vicdan. Hiss-i zâhirle duymak.
 • Nefsin mânâya ilk vusul mertebeleridir.
 • Kendi varlığından haberi olma.
 • Bir şeyi hoşça tanıma.
 • İnceliklerini iyice idrak etme.
 • (Tekili: Şa'r) Kıllar.

tabi'iyyeciler / tabî'iyyeciler

 • Canlılarda ve cansızlardaki, akıllara hayret veren intizâmı (düzeni) ve incelikleri görerek, bir yaratanın varlığını söylemekle berâber; öldükten sonra tekrar dirilmeği, âhireti, Cennet'i ve Cehennem'i inkâr edenler (red edip, kabûl etmeyen, inanmaya nlar).

tazarruf

 • Zarafet.
 • Zariflik taslama. İncelik göstermek. Külfetle zarif olmak.
 • Zerafet, kibarlık, incelik gösterme.

teferruat / teferruât

 • Bir şeyin bütün incelikleri, ayrıntıları.

zarafet / zarâfet

 • Zariflik, incelik, kibarlık. Nâzik davranış. Muamelede, harekette ve giyimde hoşluk ve temizlik.
 • Zariflik, incelik.
 • İncelik, kibarlık.

zarifane

 • Zariflikle, incelikle, zarif olana yakışır surette. (Farsça)

zerafet / zerâfet

 • İncelik, zariflik.
 • Zariflik, incelik, güzellik.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın