LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ikra ifadesini içeren 245 kelime bulundu...

abd-i mükerrem / عَبْدِ مُكَرَّمْ

 • İkram edilen, saygı gösterilen kul.
 • İkrâm olunmuş, değer verilmiş kul.

alak suresi

 • Kur'an-ı Kerim'in doksanaltıncı suresinin adıdır. İkra' Suresi de denilir. Mekke-i Mükerreme'de nâzil olmuştur.

alim-i kerim / alîm-i kerîm

 • Sonsuz cömertlik ve ikram sahibi ve her şeyi hakkıyla bilen, ilmi herşeyi kuşatan Allah.

allah-ı kerim / allah-ı kerîm

 • Sınırsız ikram, lütuf, ihsan ve cömertlik sahibi Allah.

allahü zü'l-kerem teala ve tekaddes hazretleri / allahü zü'l-kerem tealâ ve tekaddes hazretleri

 • Namı ve şerefi yüksek olan, her türlü kusur ve eksikliklerden münezzeh olan, cömertlik ve ikram sahibi Allah.

amme nevaluhu / amme nevâluhu

 • "Allah'ın bağış ve ikramı bütün varlığı kaplamıştır".

ashab-ı yemin / ashâb-ı yemin

 • Ahid ve yeminlerinde sebât edenler. Kendi kazançlarından ziyâde Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ikrâmına kavuşacakları ümid edilenler. Allah'a itâatleri ve amelleri iyi olup ahirette amel defterleri sağ taraftan verilecek olanlar. Sağcılar. Mukaddesatçılar. Kur'an ve İmân yolunda Allah (C.C.) için çalışanl

atb

 • Hışım etmek.
 • Fesad.
 • İkrah olunan, kerih görülen.

avarız-ı müktesebe

 • Cehil, sarhoşluk, hezel, sefeh, hata, ikrah gibi insanın ibtidâen dahli bulunan şeyler.

avaz

 • Nefret. İkrah. Bir şeyi kerahetle yapma. Kerahet.

avn ü inayet

 • Yardım ve ikram.

bağıstan-ı kerem

 • Cömertlik ve ikram bahçesi.

bend / بند

 • Bağlanan. Bağlanmış. (Farsça)
 • Bağ. Boğum. Mafsal. (Farsça)
 • Su bendi. Baraj. (Farsça)
 • Gam. Gussa. (Farsça)
 • Mekir. (Farsça)
 • Hile. (Farsça)
 • Mülâhaza. Fıkra. Madde. (Farsça)
 • Aldatmak. (Farsça)
 • Birisini emri altına almak, bendetmek. (Farsça)
 • Edb: Baştan sona kadar aynı vezinli bir çok parçalardan meydana (Farsça)
 • Bağ. (Farsça)
 • Zincir. (Farsça)
 • Boğum. (Farsça)
 • Bend, fıkra. (Farsça)
 • Baraj, su bendi. (Farsça)
 • Bend olmak: Bağlanmak. (Farsça)

bev

 • Geri çekmek.
 • Lâyık olmak.
 • İkrar etmek.

beve'

 • Geri çekmek.
 • İkrar etmek.
 • Lâyık olmak.

cehemiyye

 • Cebriye'den Cehm bin Safvan mezhebi üzere "Cennet ve Cehennem fânidir, iman mârifettir ve ikrar değildir" diyen bir tâife.

cenab-ı kerim-i mutlak / cenâb-ı kerîm-i mutlak

 • Sınırsız ikram ve cömertlik sahibi yüce Allah.

cevad-ı kerim / cevâd-ı kerîm

 • Çok cömert, ihsanı ve ikramı bol olan Allah.

cevad-ı mutlak / cevâd-ı mutlak

 • Sınırsız cömertlik ve ikram sahibi Allah.

cevami-ül kelim / cevâmi-ül kelim

 • Lâfızları az, mânâsı çok kelâmlar, sözler, ibâreler, fıkralar.

cömert

 • Eli açık, ikramcı, kerem sahibi.

cud ve sehavet-i mutlaka / cûd ve sehavet-i mutlaka

 • Sınırsız cömertlik ve ikramseverlik.

da'vet

 • Hak dîne çağırmak.
 • İkrâm etmek için çağırma çağırılma.

dain

 • (Dâyin) Ödünç veren, borca veren.
 • Alacaklı. İkraz eden.

düstur-u kerem

 • Cömertlik ve ikram prensibi.

ebuü / ebûü

 • "İkrar ederim, sığınırım, itiraf ederim, tövbe ederim" mânasına fiildir.

efdal

 • (Tekili: Fazl) Ziyadeler, fazlalar, çoklar.
 • İhsanlar, ikramlar, iyilikler, meziyetler, hünerler.

ehadis-i şerife / ehâdîs-i şerife

 • Hz. Muhammed (s.a.v.)'in söz, hareket ve ikrarlarından meydana gelen hadis-i şerifler.

ehl-i keramet

 • Allah'ın bir ikramı olarak, olağanüstü hâl ve hareketler gösteren kimseler.

ehl-i keşif ve keramet

 • Allah'ın bir ikramı olarak, olağanüstü hal ve hareketlerin kendilerinde görüldüğü velî zâtlar ve mâneviyat âlemlerinde iman hakikatlerini gözleme yeteneğine sahip insanlar, veliler.

ehl-i sehavet ve ihsan / ehl-i sehâvet ve ihsan

 • Bağış, ikram sahibi ve cömert olanlar.

eltaf / eltâf

 • Lütuflar, ikramlar.

eltaf-ı ilahiye / eltâf-ı ilâhiye

 • Allah'ın lütufları, ikramları.

eltaf-ı rabbaniye / eltâf-ı rabbaniye

 • Allah'ın lütufları, ikramları.

eltaf-ı sübhaniye / eltâf-ı sübhâniye

 • Her türlü eksiklikten sonsuz derecede yüce olan Allah'ın lütufları, şirin ikramları.

eme

 • Unutmak, nisyân.
 • İkrar etmek.

esca'

 • (Tekili: Sec') Edb: Nesirde fıkra sonlarının kafiye tarzında olan uygunlukları, vezinli nesirler.

eser-i ikram / eser-i ikrâm / اَثَرِ اِكْرَامْ

 • İkram eseri.
 • İkrâm, ihsan eseri.

eser-i ikram-ı ilahi / eser-i ikram-ı ilâhî

 • Allah'ın ikramının eseri, sonucu.

estağfirullah

 • Cenâb-ı Hak'tan kusurumun örtülmesini dilerim. Allah (C.C.) kusurumu efvetsin (mealinde, kusurunu anlayan bir müslümanın duâsı. Hürmet veya ikramlara karşı tevâzu maksadı ile de söylenmektedir.)

evsāf-ı mükerreme / اَوْصَافِ مُكَرَّمَه

 • İkram olunmuş, değer verilmiş vasıflar.

fatır-ı kerim / fâtır-ı kerîm

 • Sonsuz cömertlik ve ikram sahibi olan ve herşeyi hârika, eşsiz sanatıyla yaratan Allah.

fazl-ı rahmani / fazl-ı rahmânî

 • Sonsuz merhamet sahibi Allah'ın ikramı, ihsanı.

fıkarat / fıkarât / فقرات

 • (Tekili: Fıkra) Kıssalar, fıkralar, küçük hikâyeler.
 • Fasıllar, bölümler, kısımlar.
 • Cümleler, parağraflar.
 • Omurga kemiklerindeki boğumlar.
 • Fıkralar. (Arapça)
 • Bölümler. (Arapça)
 • Omurlar. (Arapça)

fıkra / فقره

 • Fıkra. (Arapça)
 • Bölüm. (Arapça)
 • Omur. (Arapça)

fıkra-han / fıkra-hân

 • Hikâye söyliyen, fıkra anlatan. (Farsça)

firuz abadi / firuz abadî

 • (Mecdüddin Muhammed) (Hi: 729 - 817) İran'ın Şiraz Eyâletinde Firuzâbad isimli beldenin Kâzrun kasabasında doğmuştur. Büyük âlimlerdendir. Yedi yaşında Kur'anı hıfzetmişlerdi. Çok seyahat etmiştir. Bursa'ya geldiğinde Yıldırım Bayezid Han tarafından kendisine fevkalâde ikrâm olundu. En meşhur eseri

hafave

 • Bir kimseyi mübâlâga ile sormak.
 • Şefaat etmek.
 • İkramda ve iltifatta mübâlağa etmek.

hafi

 • Yalın ayak yürüyen veya koşan.
 • Çok ikram eden insan. İnsanı güler yüzle karşılayan.

hafiyen

 • İkram ederek.
 • Yalınayak olarak.

hafiz-i zülcelal-i ve'l-ikram / hafîz-i zülcelâl-i ve'l-ikram

 • Sonsuz haşmet, yücelik ve ikram sahibi olan, herşeyi koruyup gözeten ve muhafaza eden Allah.

hakikat-i kerimane / hakikat-i kerîmâne

 • İkram sahibi olana yakışırcasına olan gerçek ve doğru.

hakim-i kerim / hakîm-i kerîm

 • Herşeyi hikmetle belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratan ve sonsuz cömertlik ve ikram sahibi Allah.

halık-ı kadim-i kadir / hâlık-ı kadîm-i kadîr

 • Sonsuz cömertlik ve ikram sahibi olan, varlığının başlangıcı olmayan, her şeyi yaratan Allah.

halık-ı kerim / hâlık-ı kerîm

 • İkramı bol ve her şeyi yaratan Allah.

halık-ı zülcelali ve'l-ikram / hâlık-ı zülcelâli ve'l-ikram

 • Haşmeti sonsuz, lütuf ve ikramları sınırsız yaratıcı, Allah.

hallak-ı kerim / hallâk-ı kerîm

 • Sonsuz cömertlik ve ikram sahibi olan; çokça ve sürekli olarak yaratan Allah.

hediye

 • Fakir veya zengin bir kimseye ikrâm için hîbe (bağış) olarak verilen veya gönderilen mal.

hükm-i zımni / hükm-i zımnî

 • Fık: Zımnen vaki olan hüküm. (Bir kimse diğer bir kimse aleyhine; "Benim filân şahıs zimmetinde sâbit olacak şu kadar lira alacağıma onun emriyle kefil olmuş idin" diye dâva ve o kimse kefâleti ikrar ve borcu inkâr etmekle müddei, borcu isbat ederek hâkim dahi hükmetse bu hüküm kefil aleyhine sarâhe

hürmeten

 • Hürmet olsun diye; hürmet, saygı ve ikram maksadıyla.

hüsn-ü kerem

 • İkram etmedeki güzellik.

i'zaz

 • Hürmet etmek. Ağırlamak. İkram etmek. Aziz kılmak. Galip gelmek.

i'zazen

 • İkram ederek, ağırlayarak.

ibra-i istifa / ibrâ-i istifa

 • Bir kimsenin, başka birisindeki hakkını aldığına dair ikrar etmesi.

iclal

 • Ağırlama. İkram. Tekrim eylemek. Büyüklüğünü kabul edip hürmet etmek. Büyüklük. Azamet.

idane

 • (Deyn. den) Borç, ödünç verme, ikrâz.

ihsan / ihsân

 • Bağış, ikram, lütuf.

ihsan-ı azim / ihsân-ı azim

 • Büyük ikram, lütuf.

ihsan-ı halık / ihsan-ı hâlık

 • Herşeyin yaratıcısı olan Allah'ın lütuf, ihsan ve ikramı.

ihsan-ı ilahi / ihsan-ı ilâhî

 • Allah'ın ihsanı, ikramı, bağışı.

ihsan-ı ilahiye / ihsan-ı ilâhiye

 • Allah'ın ihsanı, ikramı, bağışı.

ihsan-ı rabbani / ihsan-ı rabbânî

 • Herşeyi terbiye ve idare eden Allah'ın ihsanı, ikramı, bağışı.

ihsan-ı rahmani / ihsan-ı rahmânî

 • Bütün yarattıklarına karşı çok merhametli olan Allah'ın ikramı, bağışı.

ihsanat-ı azime / ihsânât-ı azîme

 • Çok büyük ihsanlar, ikramlar.

ihsanat-ı hususiye / ihsânât-ı hususiye

 • Özel hediye ve ikramlar.

ikra / oku / اقرأ

 • Arapça'da "oku" anlamına gelir. Alak suresinin ilk ayeti "ikra bismirabbikellezi alak" (oku, yaradan Rabbinin adıyla oku)

ikrah / ikrâh / اكراه

 • Tiksinme, iğrenme. (Arapça)
 • İkrâh etmek: Tiksinmek, iğrenmek. (Arapça)

ikrah-ı gayr-i mülci / ikrah-ı gayr-i mülcî / ikrâh-ı gayr-i mülcî

 • Huk: Eskiden döğme ve hapis gibi yalnız keder ve elemi icab ettiren şeylerle vuku bulan ikrah.
 • Mülcî olmayan ikrâh. Bir kimseyi istemediği bir sözü veya işi yapmaya zorlarken tam şiddet kullanmama.

ikrah-ı mülci / ikrah-ı mülcî / ikrâh-ı mülcî

 • Huk: Ölüm veya bir uzvun kesilmesi veya bunlara sebep olacak şiddetli döğme ile olan ikrah.
 • Mülcî ikrâh. Bir kimseyi ölümle veya bir uzvunu (organını) yok etmekle, şiddetli dövmekle veya bütün malını telef etmekle (zarar vermekle) korkutarak rızâsı dışında bir işi zorla yaptırmak.

ikram

 • Ağırlamak. Hürmet etmek. Saygı göstermek.
 • İltifat olarak bir şeyler vermek.
 • Bağış.
 • Hesap dışı verilen şey veya yapılan indirme, tenzilât.
 • Allah'ın lütfu ve ihsanı. (İkramın izharı, yani Allah'ın lütfu ve ihsanı olan ikramın izharı tahdis-i nimettir. İnsanın ne

ikram-ı ilahi / ikrâm-ı ilâhî / اِكْرَامِ اِلَهِي

 • Allah'ın lütfu, ikramı ve ihsanı.
 • Allah'ın ikrâmı.

ikram-ı rabbani / ikrâm-ı rabbânî / اِكْرَامِ رَبَّان۪ي

 • Allahın ikrâmı.

ikram-ı rahmani / ikram-ı rahmânî

 • Sonsuz şefkat ve merhamet sahibi Allah'ın ikramı.

ikramat / ikrâmât

 • (Tekili: İkram) İkramlar, hürmetler, bağışlar.
 • Bağışlar, ikramlar, ihsanlar.
 • İkramlar.

ikramat-ı ilahiye / ikrâmât-ı ilâhiye

 • Allah tarafından gelen ikramlar, ihsan ve lütuflar.

ikramat-ı rahmaniye / ikrâmât-ı rahmâniye

 • Rahmeti sonsuz olan Allah tarafından gönderilen ikramlar.

ikramen

 • İkram olarak. Ağırlama suretiyle. Hürmet, tazim ve saygı için.

ikramiyye / ikrâmiyye / اكراميه

 • Bahşiş. (Arapça)
 • İkrâm olarak verilen para veya eşya. (Arapça)

ikrar / ikrâr / اقرار

 • İtiraf. (Arapça)
 • Dile getirme. (Arapça)
 • Kabullenme. (Arapça)
 • İkrâr etmek: (Arapça)
 • İtiraf etmek. (Arapça)
 • Dile getirmek. (Arapça)
 • Kabullenmek. (Arapça)

ikrar bi-l kitabe

 • Bir kimsenin diğer bir kimseye olan borcunu kitabetle yani yazı ile tasdik etmesi. Tabirin mânası yazı ile ikrar'dır.

ikrar-ı mariz

 • Ölüm ânında iken edilen ikrar. Vasiyetname.

im'an

 • Fazla dikkat ve ihtimam. Bir şeyde çok ileri gitmek.
 • Bir adamın hakkını ikrar eylemek.
 • Pek uzağa koşmak ve bir hususta hakkı mütecaviz olmak üzere, mübalâğa ve içtihad etmek.

inayat-ı gàliye / inâyât-ı gàliye

 • Büyük yardımlar, ikramlar.

inayet-i şahsiye / inâyet-i şahsiye

 • Şahsa ve kişiye yapılan yardım, ikram, lütuf.

insan-ı mükerrem

 • Şeref ve değeri çok yüksek olan, kendisine paha biçilmez ikram ve ihsanlarda bulunulan insan.

irfan

 • Bilmek, anlayış, tecrübe ve zekâdan ileri gelen zihnî kemal.
 • İkrar.
 • Mücazat.
 • Fık: Esrar-ı İlâhiyeye, iman ve Kur'an hakikatlarına vukufiyet. (İlim ile irfan ve ma'rifet arasında fark vardır: İlim, vech-i küllî ile, yani her vechesiyle bilmektir. İrfan ve marifet ise;

isar

 • Kendisi muhtaç olduğu halde başkasına nimet vermek, cömertlik, ikrâm.
 • İhtiyar etmek.
 • Yumuşatmak.
 • Dökmek, serpmek. Saçmak.

isbat

 • Doğruyu delil göstererek meydana koymak. Delil ve şâhitle bir fikrin sıhhatını göstermek. İtiraf, ikrar ve tasdik etmek.
 • Sabit ve muhkem kılmak.
 • Bâki ve pâyidar eylemek.
 • Delil. Bürhan. Şâhit.

istikra / istikrâ

 • Birey veya olayları tek tek inceleyerek onlardaki ortak vasıfları tesbit etmek sûretiyle çıkartılan genel sonuç; tümevarım, endüksiyon; yani peygamberleri tek tek araştırıp "peygamberliğin sebebi olan küllî esaslar"ı tespit etmek bir istikra işlemidir. İşte bu esaslar Peygamber Efendimizde en mükemm

istikraen / istikrâen

 • İstikra bakımından.

istikrah / istikrâh / استكراه

 • Bir şeyi kötü ve kerih görmek. Beğenmemek, nefret etmek. Bir şeyi cebir ve ikrah ile işlemek.
 • İğrenme, tiksinme. (Arapça)
 • İstikrâh etmek: İğrenmek, tiksinmek. (Arapça)

istikrai / istikraî

 • Man: İstikraya ait ve müteallik. İstikra' yolu ile.

istikrar-ı manzume

 • Sistemin istikrarı, kararlılığı.

istikrazat

 • (Tekili: İstikraz) Ödünç para almalar, borçlanmalar.

istitrad

 • Edb: Bir söz söylerken o fıkra içinde başka bir bahis nakletmek.

kalb-i kerim

 • Allah'ın lütuf ve ikramına ayna olan mübarek kalp sahibi.

kanun-u kerem

 • Cömertlik, bağış ve ikram kanunu.

kānun-u kerem / kānûn-u kerem / قَانُونُ كَرَمْ

 • Cömertlik, ikram edicilik kanunu.

karar

 • Değişmeyen istikrarlı durum, istikrar.

karardade / karardâde

 • Durgun hâle gelmiş. (Farsça)
 • İstikrar bulmuş. Kararlaşmış. Karar verilmiş. (Farsça)

karlayl

 • (Thomas Carlyle) (Hi: 1210-1298) İskoçya'da doğmuş, Londra'da ölmüştür. İskoç tarihçisi ve filozofudur. Babası dindar bir duvarcı ustası idi, oğlunu papaz yapmak istiyordu. Onun dinî şüpheleri papaz olmasına mâni oldu. Yedi sene manevî mücahededen sonra imanî mes'elelerde istikrar elde edebilmiştir.

kemal-i rahmet ve kerem / kemâl-i rahmet ve kerem

 • Mükemmel bir ikram, şefkat ve merhamet.

keramat / kerâmât

 • Kerametler; Allah'ın bir ikramı olarak, Onun sevgili kullarında görünen olağanüstü hâl ve fiiller.

keramat-ı evliya / kerâmât-ı evliya

 • Allah'ın bir ikramı olarak, Onun sevgili kullarına sunduğu olağanüstü haller.

keramat-ı gaybiye / kerâmât-ı gaybiye

 • Allah'ın bir ikramı olarak gaybla ilgili verilen haberlerin doğru çıkması şeklinde gerçekleşen kerametler.

keramat-ı harika / kerâmât-ı harika

 • Allah'ın ikramı olan olağan üstü şeyler.

keramat-ı kur'aniye / kerâmât-ı kur'âniye

 • Kur'ân'ın kerametleri; ikramları, bağışları.

keramet / kerâmet

 • Allah (C.C.) indinde makbul bir veli abdin (yâni, âdi beşeriyyetten bir derece tecerrüd edebilen zatların) lütf-u İlâhî ile gösterdiği büyük mârifet. Velâyet mertebelerinde yükselen bir abdin hilaf-ı âdet hâli.
 • Bağış, kerem.
 • İkram, ağırlama.
 • Allah'ın bir ikramı olarak görünen olağanüstü hâl ve fiil.
 • İkrâm, üstünlük.Hangi peygamberin ümmetinden olursa olsun, velîlerden âdet dışı, yâni fizik, kimyâ ve fizyoloji kânunları dışında meydana gelen şeyler, hâdiseler.

keramet-i acibe-i gaybiye

 • Gayba ait acayip keramet; Allah'ın bir ikramı olarak gelecekle ilgili verdiği acayip haber.

keramet-i ahmediye

 • Peygamber Efendimizin (a.s.m.) Allah'ın bir ikramı olarak, kendinde görülen olağanüstü hal ve hareketler.

keramet-i evliya

 • Evliyanın kerameti; Allah tarafından evliyaya ikram edilen olağanüstü hal.

keramet-i inayet-i rabbaniye / keramet-i inâyet-i rabbaniye

 • Allah'ın inayetinin kerameti, ikramı.

kerametli

 • Keramet sahibi; Allah'ın bir ikramı olarak verilen olağanüstü hal ve durumu gösteren kimse.

kerem

 • İyilik, lütuf, ikram, değer.
 • İkram, iyilik.

kerem-i ilahi / kerem-i ilâhî / كَرَمِ اِلٰه۪ي

 • İlâhi lütuf ve ikram.
 • Allahın ikrâmı.

kerem-i sübhaniye

 • Bütün noksanlıklardan uzak olan Allah'ın cömertliği, ikramı.

keremkar / keremkâr

 • Kerem eden, ikram eden. Cömert, eli açık olan, bağışlayan. (Farsça)

keremkarane / keremkârâne

 • Cömertlik ve ikramda bulunarak.

keremnamdar

 • İkramıyla nam salan.

kerim / kerîm / كَر۪يمْ

 • Sonsuz cömertlik ve ikram sahibi Allah.
 • Çokça ikrâm edici (Allâh).

kerim-i müteal / kerîm-i müteâl

 • Sonsuz cömertlik ve ikram sahibi olan yüce Allah.

kerim-i mutlak / kerîm-i mutlak / كَر۪يمِ مُطْلَقْ

 • Nihayetsiz ikrâm edici (Allah).

kerim-i pürneval / kerîm-i pürneval

 • Her türlü nimeti bolca ikram eden, sonsuz kerem sahibi olan Allah.

kerim-i rahim / kerîm-i rahîm / كَرِيمِ رَحِيمْ

 • Sonsuz ikram ve ihsan sahibi, pek merhametli olan Allah.
 • Çokça ikrâm edici ve merhamet edici (Allah).

kerim-i zülcemal / kerîm-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik, ikram ve cömertlik sahibi olan Allah.

kerime

 • Kız evlâd.
 • Kendine ikram edilmiş kimse. Şerefli.
 • Güzide, seçkin, kıymetli şey.
 • Vücudun kıymettar yerlerinden her biri.

kerimiyet-i rabbaniye / kerîmiyet-i rabbâniye

 • Her şeyi idare ve terbiye eden Allah'ın sonsuz ikram ve cömertliği.

keşf ü keramat / keşf ü kerâmât

 • Allah'ın bir ikramı olarak mânevî âlemlerde bazı hakikatleri görme ve olağanüstü hâllere mazhar olma.

kısas

 • Kıssalar. Fıkralar. Hikâyeler.

kıssa / قصه

 • Fıkra. Hikâye. İbret verici hikâye. Vak'a. Mâcerâ. Rivâyet.
 • Öykü, fıkra. (Arapça)
 • Olay. (Arapça)

küfr-i cuhudi / küfr-i cuhudî

 • Kalb ve dil ile ikrar etmemektir. (şeytan gibi)

küfr-i inkari / küfr-i inkârî

 • Aslâ Cenab-ı Hakk'ı tanımayıp, İslâmiyet hakikatlarını ikrar ve tasdik etmemektir.

küfr-i nifaki / küfr-i nifakî

 • Dil ile imanı ikrar edip kalb ile itikad etmemektir.

letaif / letâif / لطائف

 • Şakalar, fıkralar, latifeler. (Arapça)

lütf u fazl-ı ilahi / lütf u fazl-ı ilâhî

 • Allah'ın ikramı, ihsanı, yardımı.

lütf-u hak

 • Allah'ın lütfu, ikramı.

lütf-u ihsan

 • Bağışın, ikramın güzelliği.

lutf-u ilahi / lutf-u ilâhî / lûtf-u ilâhî

 • Allah'ın lütuf ve ikramı.
 • Allah'ın lütuf ve ikramı.

lutf-u merhamet / lûtf-u merhamet

 • Merhametin lütfu, ikram ve ihsanı.

lütuf ve kerem-i binihaye / lütuf ve kerem-i bînihaye

 • Sonsuz cömertlik, ikram ve bağış.

madde

 • Zahir duygularla hissedilen, ruhâni olmayıp, ağırlığı olan, cismâni bulunan.
 • Asıl, esas, cevher, mâye.
 • Bend, fıkra, kısım.
 • İlm-i Kelâmda: His âzâmız üzerine bir takım muayyen ihtisâsât husule getiren veya getirebilen, her şey.
 • Tıb: Çıbanın içinde hasıl olan ya

mahz-ı fazl ve kerem / مَحْضِ فَضْلْ وَ كَرَمْ

 • Cömertlik ve ikramın ta kendisi.
 • Tam bir iyilik ve ikram.

mahz-ı lütuf

 • İkram ve iyiliğin tâ kendisi.

makariz

 • (Tekili: Mikrâz) Makaslar, kesecek âletler.

makreme

 • (Bak: Mikrame)

makruz

 • (Karz. dan) Ödünç verilmiş. İkraz edilmiş. Borç olarak verilmiş.

malik-i kerim / mâlik-i kerîm

 • Bol ihsan ve ikram sahibi olan, herşeyin sahibi olan Allah.

malik-i rahim-i kerim / mâlik-i rahîm-i kerîm

 • Bol ihsan ve ikram sahibi; sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan herşeyin sahibi Allah.

malikü'l-mülk-i zü'l-celali ve'l-cemali ve'l-ikram / mâlikü'l-mülk-i zü'l-celâli ve'l-cemâli ve'l-ikram

 • Bütün mülkün sahibi, sonsuz haşmet, güzellik ve ikram sahibi Allah.

malikü'l-mülki zü'l-celali ve'l-ikram / mâlikü'l-mülki zü'l-celâli ve'l-ikram

 • Bütün mülkün sahibi, sonsuz haşmet ve ikram sahibi Allah.

mazz

 • Gönlün gamdan ve tasadan yanması.
 • İkrar etmek, kabul etmek, açıktan söylemek.

mekaris / mekarîs

 • (Tekili: Mıkrâs) Makaslar, kesecek aletler.

mekreme

 • İzzet, ikram yeri. Seha, cud, şeref. Cömertlik.
 • İkram yeri.

mekreme-i uzma / mekreme-i uzmâ

 • Büyük ikrâm, izzet yeri.
 • Çok büyük ikramların yapıldığı yer.

meşayih-ı kiram / meşâyih-ı kiram

 • İzzet ve ikram sahibi şeyhler.

mevhibe-i mutlaka

 • Mutlak Allah vergisi; Allah'ın sınırsız ihsan ve ikramı.

mevla-yı kerim / mevlâ-yı kerim / mevlâ-yı kerîm

 • İkram sahibi olan Cenab-ı Hak (C.C.)
 • İkramı bol olan dostumuz ve gözeticimiz Allah.

mihmandar-ı kerim / mihmandar-ı kerîm / mihmândâr-ı kerîm / مِهْمَانْدَارِ كَرِيمْ

 • İkramı bol ve çok cömert olan misafir sahibi, Allah.
 • Çok ikram edici misafir ağırlayan.

mihmannevaz

 • Misafire iyi muamele ederek ikram eden. Misafir ağırlayan. (Farsça)

mihmanperver

 • Misafir ağırlayan, misafire ikram eden, misafir seven. (Farsça)

mıkass

 • (Çoğulu: Makâs) Kesecek âlet, mikrâz.

mikram

 • Çok ikram ve kerem eden. Bağışlayan, ihsan eden.

mikrame

 • (Bak: MİKRAM)

minnet-i rububiyet

 • Allah'ın terbiye ediciliğinin ikram ve ihsanı.

mizman

 • Misâfiri ağırlıyan, misâfire ikram eden ev sâhibi. (Farsça)

muazzezen

 • İzzet ve ikram ile, ikram olunarak, ağırlanarak.

muhazara

 • (Çoğulu: Muhazarât) (Huzur. dan) Hatırda tutulan şeyler.
 • Tarihi ve edebi fıkra ve hikâyeler anlatma.
 • Konferans verme.

muhsin-i kerim / muhsin-i kerîm

 • Yarattıklarına sonsuz bağış ve ikramda bulunan Allah.

muizz

 • İzzet ve ikram eden. Ağırlayan. Aziz ve şerif eyleyen.

mukarr

 • (Karâr. dan) İkrâr olunmuş. "Vardır, öyledir evet." denilmiş.

mukarrün-bih

 • Başka birisine âit olduğu, birisi tarafından haber verilen hak. İkrâr olunan hak.

mükerrem / مُكَرَّمْ

 • Hürmet ve tâzim edilen. İkram olunmuş. Muhterem. Kerim olan. (İnsan fıtraten mükerrem olduğundan, hakkı arıyor. Bazan batıl eline gelir, Hak zannederek koynunda saklar. Hakikatı kazarken, ihtiyarsız, dalâlet başına düşer; hakikat zannederek kafasına giydiriyor. Mek.)
 • İkram edilen, saygı gösterilen.
 • İkram olunmuş, değer verilmiş.

mükerremen

 • Saygı ve hürmet ile. İkram ile.

mukraz

 • (Karz. dan) Ödünç verilmiş, borç verilmiş. İkrâz olunmuş.

mükrem

 • İkram olunmuş. Ağırlanmış. Lutfedilmiş.

mükrih

 • (Kerh. den) Zorlayan, ikrah eden.

mükrim / مُكْرِمْ

 • İkram eden, cömertlikte bulunan.
 • İkram eden. Ağırlayan. Lütf eden. Misafirsever.
 • İkram eden.
 • İkrâm eden.

mükrimane

 • İkram edercesine.
 • Lütfederek, ağırlayarak, ikram ederek. (Farsça)

murassa'

 • Süslü. Kıymetli taşlarla süslenmiş. Sırmalı.
 • Birbirine yanaştırılmış. Oturtulmuş.
 • Edb: İki mısra veya iki fıkrası birbiri ile aynı vezin ve kafiyede olan söz veya beyit.
 • Bir nevi yazı.

müsebbihan

 • Tesbih edenler. Bütün noksan sıfatlardan, her çeşit kusurdan Cenab-ı Hakkın uzak, temiz ve pâk olduğunu ikrar edenler, söyleyenler. (Farsça)

müstakırr

 • (Karâr. dan) İstikrar bulmuş, yerleşmiş, sâbit.

müstakraz

 • (Çoğulu: Müstakrazât) (Karz. dan) Borç alınmış, istikraz olunmuş.

müstakrizin / müstakrizîn

 • (Tekili: Müstakriz) (Karz. dan) Borç alanlar, istikraz edenler.

mustani'

 • Birini yetiştirip adam eden kimse.
 • Yedirip içiren, ikram eden, ziyâfet veren.

müstekar

 • Yerleşmiş, sabit, istikrarlı; değişmez.

müstekreh

 • İğrenç, kerahetli, istikrah edilmiş, tiksinilen.

müstekrehat

 • (Tekili: Müstekreh) (Kerahet. den) Tiksinilen, istikrâh edilen ve iğrenç şeyler.

müstekrih

 • (Kerâhet. den) İğrenen, tiksinen, istikrah eden, kerih gören, nefret eden.

mutayebat

 • (Tekili: Mutâyebe) Eğlenceli hikâyeler. Fıkralar.
 • Şakalaşmalar, lâtife yapmalar.

mutayebe / مطایبه

 • Şakalaşma, birbirine fıkra anlatma. (Arapça)

mütecahid

 • İkrar etmeyen, inkâr eden.

mütekerrih

 • (İkrah. dan) Kerih gören, tekerrüh eden, ikrah eden. Tiksinen.
 • Surat asan.

nadire-senc

 • Nükteli konuşan, güzel fıkralar anlatan, zarif kimse. (Farsça)

namus-u ikram / nâmûs-u ikrâm / نَامُوسُ اِكْرَامْ

 • İkram kanunu.

nedim

 • (Çoğulu: Nedmân - Nüdemâ) Sohbet arkadaşı, meclis arkadaşı.
 • Tatlı konuşan. Güzel hikâye anlatan.
 • Büyük kişileri hikâye ve fıkralarıyla eğlendiren.

nefs-i mutmainne

 • İyiliği kötülükten ayırt ettirerek insanlık vazifesini tanıttıran ve vicdanına rahatlık veren hâl. İnsanı Allah'a yaklaştıran hâl. Günaha meyleden kötü sıfatlardan temizlenmiş ve güzel ahlâk ile muttasıf olarak kurb-u İlâhiye itmi'nan ve istikrar kazanmış olan insan iradesi. Nefsin, Allah'ın emirler

nekre

 • Belirsiz olan.
 • Çıban ve yaradan çıkan kan ve irin.
 • Garip ve gülünç fıkralar.
 • Hoş sohbet ve hazır cevap kimse.
 • Gr: Belirtilmemiş isim, neye delâlet ettiği belli olmayan (harf-i tarifsiz) isim.

nekre-gu / nekre-gû

 • Tuhaf hikâyeler fıkralar anlatan. Gülünç sözler söyleyen. (Farsça)

neş'e-i lütuf

 • Lütuf ve ikramdan kaynaklanan sevinç.

örf

 • İnsanlar arasında güzel görülmüş, red ve inkâr edilmeyip mükerreren yapılagelmiş olan şeydir. Bu kelime; ihsan, ma'ruf, cud, sehâ, bezl ve atâ olunan, atiyye, tanımak, bilmek, biliş, ikrar eylemek, arka arkaya tetebbu ve tevâli etmek, Allah (C.C.) tarafından ulülemre ve Sultana tevdi' olunan

rabb-ı kerim / rabb-ı kerîm

 • Her bir varlığı terbiye edip idaresi ve tasarrufu altında bulunduran, sonsuz cömertlik ve ikram sahibi olan Allah.

rabb-i kerim / rabb-i kerîm

 • Sonsuz ikram ve ihsan sahibi, herşeyi idare ve terbiye edip egemenliği altında bulunduran Allah.

rabb-i zülcelal-i ve'l-ikram / rabb-i zülcelâl-i ve'l-ikram

 • Sonsuz heybet ve yücelik sahibi olmakla birlikte çok ikramda bulunan ve herşeyin Rabbi olan Allah.

ragibet / ragîbet

 • İhsân ve ikrâm. Çoğulu regâibdir.

rahim-i kerim / rahîm-i kerîm / رَح۪يمِ كَر۪يمْ

 • Çokça ikram eden merhamet edici (Allah).

rahim-i zülcelal / rahîm-i zülcelâl

 • Kullarına karşı özel rahmeti olan haşmet ve ikram sahibi Allah.

rahman-ı rahim-i zülcelali ve'l-ikram / rahmân-ı rahîm-i zülcelâli ve'l-ikram

 • Kullarına karşı özel rahmeti olan ve rahmetinin eserleri dünya ve âhireti dolduran haşmet ve ikram sahibi Allah.

regaib gecesi / regâib gecesi

 • Mübârek gecelerden. Receb ayının ilk Cumâ gecesi. Regâib, ragîbetin çoğuludur. Ragîbet; ihsân, ikrâm demektir.

rezzak-ı kerim / rezzâk-ı kerîm

 • Bütün varlıkların rızıklarını veren ve pek büyük ikram sahibi olan Allah.

ruhsat

 • (Çoğulu: Ruhas-Ruhsat) İzin, müsaade.
 • Genişlik.
 • Kolaylık.
 • Fık: Kulların özürlerine mebni, kendilerine bir suhulet ve müsaade olmak üzere, ikinci derecede meşru' kılınan şeydir. Sefer halinde Ramazan-ı Şerif orucunun tutulmaması gibi. Vuku' bulan ikraha mebni, birisini

sadakat / sadâkat

 • Dostluk; bir kimseye Allahü teâlâ için kalbden bağlılık; doğruluk. İnsana sadâkat yaraşır görse de ikrâh, Doğruların yardımcısıdır hazret-i Allah.

sadıku'l-va'di'l-kerim / sâdıku'l-vâ'di'l-kerîm

 • Vaad ve sözünde mutlaka duran Allah; cömertlik ve ikram sahibi Allah.

sahib-i menba-ı keramat ve hakikat / sahib-i menba-ı kerâmât ve hakikat

 • Allah'ın bir ikramı olarak verilen olağanüstü hal ve özellikler ile gerçeklerin kaynağına sahip olan.

sani-i zü'l-celal ve'l-ikram / sâni-i zü'l-celâl ve'l-ikrâm

 • Sonsuz haşmet ve ikram sahibi ve herşeyi san'atla yaratan Allah.

şathiyyat

 • Alaylı ve eğlenceli fıkra veya hikâyeler.

sücv

 • Gece sükuneti, gecenin sessizliği.
 • Zulmet istikrarı.

ta'zim / ta'zîm

 • Hürmet. Riayet. İkramda bulunmak. Bir zât hakkında büyük sayıldığına delâlet edecek surette güzel muâmelede ve hürmet ifade eden tavırda bulunmak.
 • Büyükleme, ululama, büyük sayma.
 • İkram etme, saygı gösterme.

ta'zimen

 • Hürmet ve ikram ederek.

takazzür

 • İstikrah etmek, kerih görmek, beğenmemek.

tamam-ı kerem ve sehavet / tamam-ı kerem ve sehâvet

 • Tam bir ikramseverlik ve cömertlik.

tekrim

 • İkram etme.

tekrimat / tekrimât

 • İkram etmeler.

telcie

 • İkrah etmek, iğrenmek, tiksinmek, kerih görmek.

telmih / telmîh

 • (Çoğulu: Telmihât) Lâyıkiyle ve kâmilen keşfedip nazara arzetmek.
 • Bir şeyi açıkça söylemeyip başka bir mâna ifade için söz arasında mânalı söylemek. İmâ ile söz arasında başka bir mânayı ifade etmek.
 • Edb: İbârede bahsi geçmeyen bir kıssaya, fıkraya, ata sözüne veya meşhur bir
 • Bir şeyi açıkca söylemeyip ibarede bahsi geçmeyen bir kıssaya, bir fıkraya, bir ata sözüne veya meşhur bir şiire, bir söze işaret etmek. Kapalı söylemek.

telmihat / telmihât

 • Söz arasında; bir kıssa, fıkra, atasözü veya tarihî bir hadiseye işarette bulunmalar.

tersi'

 • Oymacılık.
 • Mücevherler takarak süslemek.
 • Edb: Bir beyti teşkil eden mısralar ile bir fıkrayı terkib eden cümlelerdeki lâfızları vezin ve kafiye itibari ile birbirine uygun olarak tertib etmektir. Külfetli ve gayr-ı tabii bir usuldür. Meselâ: Merhum Namık Kemâlin:Ecza-i beşer

tezvir

 • Söze yalan karıştırma. Yalan söze ziynet verme.
 • Şahidin şehadetini iptal etme.
 • Kendini ziyaret edene ikram etme.

vehbi / vehbî

 • Allah vergisi, ikramı.

ya kerim / yâ kerîm

 • Sınırsız ikram, lütuf, ihsan ve cömertlik sahibi Allah.

zahzaha

 • İkrar etme, uzaklaştırma.
 • Uzak, baid olma.

zat-ı kerim / zât-ı kerîm

 • Sınırsız cömertlik ve ikram sahibi Zât, Allah.

zat-ı kerimü's-sıfat / zât-ı kerîmü's-sıfat

 • Kendisine, sınırsız üstün sıfat ve meziyetler ikram edilen zât.

zat-ı rahim ve kerim / zât-ı rahîm ve kerîm

 • Sonsuz rahmet ve ikram sahibi olan Zât, Allah.

zat-ı rahim-i kerim / zât-ı rahîm-i kerîm

 • Sonsuz rahmet ve ikram sahibi olan Zât, Allah.

zeal

 • İnkârdan sonra ikrâr etmek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın