LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Hz. Muhammed ifadesini içeren 349 kelime bulundu...

ab-ı ru-yi habib-i ekrem / âb-ı rû-yi habîb-i ekrem

 • Allah'ın sevgili kulu olan Hz. Muhammed'in (a.s.m.) yüz suyu.

aftab-ı kureyş / aftâb-ı kureyş

 • Hz. Muhammed (S.A.V.) Efendimiz.

ahir zaman peygamberi / âhir zaman peygamberi

 • Son zaman Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.).

ahirzaman peygamberi / âhirzaman peygamberi

 • Dünya hayatının kıyamete yakın son devresinde gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m.).

ahlak-ı ahmediye / ahlâk-ı ahmediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) ahlâkı; hareket, tavır, söz ve danışlarından ortaya çıkan örnek hareket ve davranış tarzı.

ahlak-ı muhammediye / ahlâk-ı muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) ahlâkı.

ahmed-i muhammed

 • Hz. Muhammed (a.s.m.).

ahmed-i muhtar

 • Hz. Muhammed (A.S.M.) Efendimiz.

ahyed

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) Tevrat'ta geçen bir ismi.

aktab-ı al-i beyt-i muhammediye / aktâb-ı âl-i beyt-i muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) neslinden gelen ve bulunduğu yerde veya memleketteki evliyanın başı hükmünde olan büyük veliler.

al-i muhammed / âl-i muhammed

 • Hz. Muhammed'in ailesinden olanlar.

alem reisi / âlem reisi

 • Âlemlerin Efendisi olan Fahr-i Âlem Hz. Muhammed (a.s.m.).

alemin reisi / âlemin reisi

 • Âlemlerin Efendisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

ashab / ashâb

 • (Tekili: Eshâb) (Sahib) Arkadaş olanlar. Sahip olanlar, kullanma yetkisine sahip kişiler.
 • Halk, ahali.
 • Sahabeler, yani Peygamberimiz Hz. Muhammed'i (A.S.M.) görmüş ve mü'min olarak ona ve onun mesleğine bağlı kalmış olan zatlar. Bu kişiler, insanlık, doğruluk ve her türlü faz

ashab-ı kiram / ashâb-ı kiram

 • Hz. Muhammedin (A.S.M.) Ashabı, sahabeleri.

asr-ı muhammedi / asr-ı muhammedî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) yaşadığı asır.

asr-ı pak-i muhammedi / asr-ı pâk-i muhammedî

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (a.s.m.) yaşadığı pâk ve temiz asır, dönem.

asr-ı saadet / asr-ı saâdet

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) peygamber olarak dünyada bulunduğu devir.

bereket-i dua-yı nebevi / bereket-i dua-yı nebevî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) duasının bereketi.

beşir

 • Müjdeli haber veren. Müjde getiren.
 • Güler yüzlü. Hub. Cemil.
 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) bir vasfı.

beşir ve nezir / beşîr ve nezîr

 • Müjdeleyen ve sakındıran Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (a.s.m.).

beyanat-ı muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) açıklamaları.

beytülmal

 • (Beyt-ül mâl) İlk defa Hz. Muhammed (A.S.M.) tarafından kurulan ve gelir kaynaklarıyla sarfiyat yerleri şer'î olarak tayin edilmiş İslâm devletinin mâliye hazinesi.Gelir kaynakları: 1- Zekât ve sadakalar. 2- Ganimetler. 3- Fey=Zekât ve ganimet dışında kalan ve beyt-ül male ait olan mallar.Beyt-ül ma

bi'set / بئثت

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) peygamber olarak gönderilmesi.
 • Gönderiliş, Hz. Muhammed'in peygamber olarak gönderilişi. (Arapça)

bi'set-i ahmediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) peygamber olarak gelişi, peygamberliğinin başlangıcı.

bi'set-i muhammediye

 • Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberlikle görevlendirilmesi.

bi'set-i nebevi / bi'set-i nebevî

 • Hz. Muhammed'in peygamber olarak gelişi.

bid'a-i hasene

 • Hz. Muhammed'den (a.s.m.) sonra ortaya çıkan, fakat Kur'ân ve Sünnete aykırı olmayan şey.

bihürmeti seyyidi'l-murselin / bihürmeti seyyidi'l-murselîn

 • Gönderilen Peygamberlerin Efendisi, Hz. Muhammed'e (a.s.m.) hürmet ile.

burhan-ı natık / burhan-ı nâtık

 • Konuşan delil; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (a.s.m.).

bürhan-ı natık / bürhan-ı nâtık

 • Konuşan bürhan. Mecaz olarak Peygamberimiz Hz. Muhammed (A.S.M) kastedilir ki; bütün hakikatları isbat ve izhar etmiştir.

cadde-i ahmediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) gittiği ve tarif ettiği cadde, İslâmiyet.

cadde-i kübra-yı muhammedi / cadde-i kübrâ-yı muhammedî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) gittiği ve tarif ettiği büyük İslâmiyet caddesi.

cadde-i muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) gittiği ve tarif ettiği cadde, İslâmiyet.

cemiyet-i muhammedi / cemiyet-i muhammedî

 • Muhammed'in (a.s.m.) cemiyeti; Hz. Muhammed'e (a.s.m.) bağlı olan cemiyet, İslâm ümmeti.

cevab-ı hazret-i risaletpenahi / cevab-ı hazret-i risaletpenâhî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) cevabı.

cevşen-i kebir / cevşen-i kebîr

 • Büyük zırh. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (A.S.M.) vahiyle gelen en azîm ve en mühim bir münâcâtın ismidir. Bu harika münâcât, mârifetullahda terakki eden bütün âriflerin münâcâtının fevkindedir. Bin hâsiyeti olan ve bin Esmâ-i Hüsnâ'yı içine alan emsalsiz bir münâcât-ı Peygamberiyedir.

cism-i muhammedi / cism-i muhammedî

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in pâk ve temiz cismi, bedeni.

dar-ün nedve / dâr-ün nedve

 • Müslümanlıktan evvel, Kureyş kabilesinin münakaşalar için toplandığı bir yerin adı olup, Kusey ibn-i Kilâb tarafından kurulmuştur. (Sonradan Hz. Muhammed'e (A.S.M.) karşı bulunanların toplanmalarından dolayı fesat ve münafıkların toplandıkları yer mânâsına kullanılmaya başlanmıştır.)

dava-yı ahmediye / dâvâ-yı ahmediye

 • Hz. Muhammed'in dâvâsı.

delail-i nübüvvet-i ahmediye / delâil-i nübüvvet-i ahmediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) peygamberliğinin delilleri.

desatir-i sünnet-i seniyye / desâtir-i sünnet-i seniyye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) sünnetiyle ilgili prensipler.

devr-i fetret

 • Fetret devri; Hz. İsa ile Hz. Muhammed arasında geçen peygamber gönderilmeyen zaman dilimi.

din-i ahmedi / din-i ahmedî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) dini, İslâmiyet.

din-i muhammed

 • Hz. Muhammed'in dini, İslâmiyet.

din-i muhammedi / din-i muhammedî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) dini.

dua-i nebevi / dua-i nebevî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) duası.

düldül

 • Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Hz. Ali'ye verdiği beyaz at.

ebu talib

 • (...-619) Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) amcasıdır.

ehadis

 • Hadisler. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) sözleri, hareketleri ve emirlerini bildiren hakikatler.

ehadis-i şerife / ehâdîs-i şerife

 • Hz. Muhammed (s.a.v.)'in söz, hareket ve ikrarlarından meydana gelen hadis-i şerifler.

ehl-i beyt

 • Hz. Muhammed (s.a.v)'in ailesi, hane halkı, (Hz. Ali, Hz. Fatma, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin)

ehl-i fetret

 • Hz. İsâ (a.s.) ile Hz. Muhammed'in (a.s.m.) devirleri arasında vahiysiz geçen zaman diliminde yaşayanlar.

ehl-i sünnet

 • Hz. Muhammed'in sünnetine uyan, onun yolundan giden büyük Müslüman topluluk.
 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) söz ve hareketlerine şüphesiz, kat'i ve sağlam delillerle uyan. Sahabe ve onlara tâbi' olanların mezhebi ve o mezhepte olan. Bunların muhaliflerine "ehl-i bid'a" veya "fırak-ı dâlle" denir. (Farsça)

ehl-i sünnet ve cemaat

 • Hz. Muhammed'in sünnetine uyan, onun yolundan giden büyük Müslüman topluluk.

ehl-i sünnet ve'l-cemaat

 • Hz. Muhammed'in sünnetine uyan, onun yolundan giden büyük Müslüman topluluk.

ekmel-i enbiya

 • Nebilerin en mükemmeli, Peygamberimiz Hz. Muhammed (A.S.M.)

ekmel-i mahlukat

 • Yaradılmışların en mükemmeli, Hz. Muhammed (A.S.M.)

el-hatemü'l-hatem / el-hâtemü'l-hâtem

 • En son hâtem, mühür; Hz. Muhammed'in (a.s.m.)Tevrat'ta geçen bir ismi.

el-muhtar

 • Seçilmiş, seçkin, Hz. Muhammed (a.s.m.).

el-münhamenna / el-münhamennâ

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) "muhammed" mânâsında Tevrat'taki ismi.

enbiya-yı izam / enbiya-yı izâm

 • Büyük pemgamberler; Âdem (a.s.), Nuh (a.s.), İbrahim (a.s.), Mûsâ (a.s.),Îsâ (a.s.), ve Hz. Muhammed (a.s.m.).

ensar / ensâr

 • Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Medineli arkadaşlarından olan ve muhacirlere yardım eden ashabı.

enva-ı tabiin / envâ-ı tâbiîn

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) ashabıyla görüşmüş olan Müslümanların oluşturduğu gruplar.

envar-ı muhammediye / envâr-ı muhammediye

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (a.s.m.) saçtığı nurlar, yaydığı ışıklar.

eshab / eshâb

 • Mümin olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)'i gören ve mümin olarak ölen müslümanlar. (Bak: ASHAB)

esma-i nebevi / esmâ-i nebevî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) isimleri.

ezan-ı muhammedi / ezân-ı muhammedî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) tebliğ ettiği dinin ezanı; tevhidi ilân etmek amacıyla yüksek sesle yapılan kutsal davet.

ezan-ı muhammedi (a.s.m.) / ezan-ı muhammedî (a.s.m.)

 • Hz. Muhammed'in tebliğ ettiği dinin ezanı; tevhidi ilân etmek amacıyla yüksek sesle yapılan kutsal davet.

fahr-i beşer

 • İnsanlığın iftiharı olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

fahr-i kainat / fahr-i kâinat

 • (Fahr-i Âlem, Zübde-i Kâinat, Seyyid-i Kâinat) Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) nâmları. Bütün âlemin kendisi ile şeref bulduğu, iftihar ettiği Hz. Muhammed (A.S.M.).

fahr-i risalet / fahr-i risâlet / فَخْرِ رِسَالَتْ

 • Peygamberlik makamının kendisiyle övündüğü zat (Hz. Muhammed asm).

fahr-i rusul

 • Bütün peygamberlerin övünç kaynağı Hz. Muhammed.

fahrü'l-alemin / fahrü'l-âlemin

 • Âlemlerin övünç kaynağı olan Fahr-i Âlem Hz. Muhammed (a.s.m.).

fahrü'l-mürselin / fahrü'l-mürselîn

 • Resullerin övündüğü; Hz. Muhammed (a.s.m.).

faraklit

 • İncilde mezkur olan Hz. Muhammed'in (A.S.M.) ismidir. El-Faraklit, El-Baraklit de hamdeden, hak ile bâtılı birbirinden ayıran, fâruk, hakperest mânalarına gelir.

fena fi'r-resul / fenâ fi'r-resul

 • Bütün varlığını Hz. Muhammed'in (a.s.m.) mânevî şahsiyetinde yok etme.

ferd-i ferid / ferd-i ferîd

 • Benzeri daha hiç gelmemiş.
 • Hz. Muhammed (A.S.M.)
 • Asrın en yüksek ve en değerli Zâtı. Asırda bir gelen büyük veli.

ferman-ı risalet / fermân-ı risalet

 • Peygamberlik fermânı, buyruğu; Hz. Muhammed'in (a.s.m.) bütün cin ve insanlara tebliğ ettiği Kur'ân-ı Kerim.

feyz-i envar-ı muhammedi / feyz-i envâr-ı muhammedî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) nurundan gelen ilham ve ilim.

fıtrat-ı muhammediye

 • Hz. Muhammed (s.a.v.)'in huyu, yaratılışı.

güzide-i beni adem efendimiz / güzide-i benî âdem efendimiz

 • İnsanlar içerisinden seçilmiş olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (a.s.m.).

habib / habîb / حبيب

 • Allah'ın en sevdiği kul olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (a.s.m.).
 • Sevgili.
 • Sevgili. (Arapça)
 • Dost. (Arapça)
 • Hz. Muhammed. (Arapça)

habib-i ekrem / habîb-i ekrem

 • Allah'ın en sevdiği kul olan Peygamberimiz Hz. Muhammed.

habib-i huda / habib-i hudâ

 • Allah'ın en sevdiği kul olan Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m.).

habib-i hüda / habib-i hüdâ

 • (Hüdâ'nın sevgilisi); Hz. Muhammed (s.a.v.).

habib-i kibriya / habib-i kibriyâ / habîb-i kibriya

 • Allah'ın en büyük sevgilisi ve yüce peygamberi olan Hz. Muhammed (a.s.m.).
 • Kibriyanın sevgilisi. Hz. Muhammed (s.a.v.).

habib-i kuddus / habib-i kuddûs

 • Pak ve temiz olan Allah'ın sevgilisi; Hz. Muhammed (a.s.m.).

habib-i rabbü'l-alem / habîb-i rabbü'l-âlem

 • Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın sevgilisi, Hz. Muhammed.

habib-i rabbü'l-alemin / habîb-i rabbü'l-âlemîn

 • Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın sevgilisi, Hz. Muhammed.

habib-i rahman / habib-i rahmân

 • Sonsuz merhamet sahibi ve yarattığı bütün varlıklara şefkatle rızıklarını veren Allah'ın en sevdiği kulu olan Hz. Muhammed.

habib-i rahmani / habib-i rahmânî

 • Sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan Allah'ın sevgili kulu; Hz. Muhammed (a.s.m.).

habib-i zişan / habib-i zîşân

 • Şan ve şeref sahibi, Allah'ın en sevdiği kul olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (a.s.m.).

habib-i zülcelal / habib-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve yücelik sahibi olan Allah'ın sevdiği, Hz. Muhammed (a.s.m.).

habib-ullah

 • (Habib-i Hudâ) Allah'ın sevgilisi. Hz. Muhammed (A.S.M.)

habibi rabbü'l-alem / habîbi rabbü'l-âlem

 • Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın sevgilisi, Hz. Muhammed (a.s.m.).

habibullah / habîbullah

 • (Allah'ın sevgilisi); Hz. Muhammed (s.a.v.).
 • Allah'ın en sevdiği kul olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (a.s.m.).

hace-i alem / hâce-i âlem

 • (Hâce-i Kâinat) Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) bir ünvanı.

hadisat-ı muhammediye / hâdisât-ı muhammediye

 • Hz. Muhammed (a.s.m.) ile ilgili gelişen olaylar.

hadise-i muhammediye / hâdise-i muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) peygamber olarak görevlendirilmesi.

hafsa

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) zevcelerinden biri ve Hz. Ömer'in (R.A.) kızı.

hak ruhu

 • Doğru, gerçek, hakikatin ruhu, Hz. Muhammed (a.s.m.).

hakikat-i ahmediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) risalet yönünün gerçek mahiyeti.

hakikat-ı muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) hakikati.

hakikat-i muhammediye

 • Hz. Muhammed'in hakikati, mânevî şahsiyeti.

hal-i ahmediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) durumu, davranışı.

hamid / hâmid

 • Hamd eden, şükreden. (Hz. Muhammed (s.a.v.)'in lakabı.)

has varis / has vâris

 • Özel mirasçılar; Hz. Muhammed'in (a.s.m.) açtığı yolda ön sırada ilerleyenler.

haşimi / haşimî

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) kabilesinden, O'nun sülâlesinden gelen.
 • Bir tarikat şubesinde olan.

haslet-i muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) hasleti, özelliği.

hatem-i mu'cizat-ı ahmediye / hâtem-i mu'cizât-ı ahmediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) mu'cizelerinin mührü, damgası.

hatem-ül enbiya / hâtem-ül enbiya

 • Peygamberlerin en sonuncusu Hz. Muhammed (A.S.M.)

hatem-ül hatem / hâtem-ül hâtem

 • Hz. Muhammed'in (A.S.M.) Tevrat'taki ismi.

hatemü'l-enbiya / hâtemü'l-enbiyâ

 • Peygamberlerin sonuncusu: Hz. Muhammed (s.a.v.).
 • Peygamberlerin sonuncusu olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

hatme-i muazzama-i muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) geniş halk kitleleriyle beraber belirli dua ve zikirleri yapıp bitirdiği oturum veya zikir halkası.

hayat-ı muhammediye

 • Hz. Muhammed'in hayatı.

hayr-ul beriyye

 • Halkın hayırlısı. Hz. Muhammed (A.S.M.)

hayr-ul beşer

 • İnsanların en hayırlısı olan Hz. Muhammed (A.S.M.)

hayr-ul vera

 • (Hayr-ül Enam) Halkın hayırlısı. Mahlukatın en hayırlısı olan Hz. Muhammed (A.S.M.)

hayrü'l-beşer

 • İnsanların hayırlısı Hz. Muhammed.

hazret-i mahbub-u ilahi / hazret-i mahbub-u ilâhî

 • Allah'ın sevgilisi, Allah'ın resûlü Hz. Muhammed (a.s.m.).

hazret-i muhammed-i arabi / hazret-i muhammed-i arabî

 • Arap olan anne ve babadan dünyaya gelmiş Hz. Muhammed (a.s.m.).

hazret-i resul-i ekrem

 • Allah'ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

hazret-i resul-ü ekrem

 • Allah'ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

hazret-i risalet

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m.).
 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) bir ismi.

hazret-i sipeh-salar-ı enbiya / hazret-i sipeh-sâlâr-ı enbiyâ

 • Peygamberlerin en büyüğü, önderi olan Hz. Muhammed.

hazret-i zat-ı ahmediye / hazret-i zât-ı ahmediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) şahsiyeti.

hicret

 • Memleketten memlekete göç.
 • Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti, Miladın 622. senesi.

hicret-i nebeviye

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) Mekke'den 622 yılında Medine'ye hicret etmesi.

hicri tarih / hicrî tarih

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç olarak alan takvim.
 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) Mekkeden Medine'ye hicret ettiği günü başlangıç olarak alan tarih. Milâdi ve Rumi tarihler gibi oniki ay esasına dayanan hicri sene, Muharrem adı verilen ayla başlar, zilhicce ile sona erer. Oniki ayın adları şunlardır: Muharrem, safer, rebiül-evvel, rebiül-âhi

hilafet

 • Bir kimseye halef olmak ve onun yerine geçmek.
 • Din ve dünya işlerinde umumi reislik. İmam-ül Mü'minîn olan zât, şer'î hükümlerin icrasında Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (A.S.M.) halef olduğu için hilafet vazifesini alana Halife denmiştir. Buna İmamet-i Kübra da denir.Hilafet, 1517 (Hi

hilafet-i muhammediye / hilâfet-i muhammediye

 • Hz. Muhammed'den (a.s.m.) sonra onun dâvâsının temsil edilmesi.

hilye-i şerif

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) mübarek vasıflarını anlatan manzum veya nesir halindeki yazı.

himyata / himyâtâ

 • (Süryanicedir ve Tevrat'ta geçer.) Resul-ü Ekrem Hz. Muhammed'in (A.S.M.) İbranice bir ismidir.
 • Hz. Muhammed'in Mescid-i Haram Peygamberi isminde Tevrat'taki ismi.

hoca-i kainat / hoca-i kâinat

 • Hz. Muhammed'in (A.S.M.) bir nâmı.

hücre-i saadet / hücre-i saâdet

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) odası.

hülasa-i mevcudat / hülâsa-i mevcudat

 • Varlıkların özü, en seçkini Hz. Muhammed (a.s.m.).

huluk-i azim / huluk-i azîm

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) mübarek huyları.

huzur-u resul-i ekrem

 • Allah'ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed'in (a.s.m.) bizzat huzuru.

ibn-i ishak

 • (Ebu Abdullah Muhammed) Medine'de büyümüştür. Hz. Muhammed'in (A.S.M.) hayatına dair vak'aları derin bir alâka ile toplamağa başladı. Daha sonra Mısır'a, oradan da Irak'a gitti. Hi: 151 veya 152 tarihinde Bağdat'ta vefat etti. Siyere dair iki eser vücuda getirmiştir.1. Kitab-ül Mübtedâ ve Kısâs-ul E

ihbarat-ı gaybiye-i ahmediye

 • Hz. Muhammedin gayb âlemine ait bildirdiği haberler.

imdad-ı risaletpenahi / imdâd-ı risaletpenâhî

 • Peygamberlik sahibi olan Hz. Muhammed'in (a.s.m.) yardımı, imdadı.

irhasat / irhâsât

 • Hayırlı işlerle uğraşmak.
 • Sağlam şey.
 • Ist: Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) nübüvvetinden evvel zuhur eden hârikulâde haller ki, bunlar peygamberliğine delil teşkil eden hâdiselerdendir.
 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) peygamberliğinden evvel meydana gelen ve peygamber olacağına işaret eden harika hâller, belirtiler.

irhasat-ı ahmediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) peygamberliğinden evvel meydana gelen ve peygamber olacağına işaret eden harika haller, belirtiler.

işaret-i ahmediye

 • Hz. Muhammed'in peygamberliğine olan işaret.

islam / islâm

 • (Selâm. dan) İtaat, inkıyad, bir şeye teslimiyet. Din.
 • Ist: Hz. Muhammed'in (A.S.M.), Allah'ın emriyle insanlara bildirdiği din.

ism-i hass / ism-i hâss

 • Gr: Yalnız bir kimse, bir hayvan veya bir şeye hâs olan isim. Hz. Muhammed (A.S.M.), Medine-i Münevvere gibi.

ism-i nebevi / ism-i nebevî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) ismi.

ittiba-ı sünnet-i ahmediye / ittibâ-ı sünnet-i ahmediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) sünnetine tabi olma.

ittiba-ı sünnet-i muhammediye / ittibâ-ı sünnet-i muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) sünnetine bağlanma.

kabr-i muhammedi / kabr-i muhammedî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) mezar-ı şerifleri.

kabr-i peygamberi / kabr-i peygamberî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) mezarı.

kabul-ü nebevi / kabul-ü nebevî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) kabul etmesi.

kavaid-i ehl-i sünnet / kavâid-i ehl-i sünnet

 • Hz. Muhammed'in sünnetine uyan, onun yolundan giden büyük Müslüman topluluğu tarafından belirlenen kurallar.

kelime-i şehadet / kelime-i şehâdet

 • "Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Hz. Muhammed'in Onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim" ifadesi.

kemalat-ı ahmediye / kemâlât-ı ahmediye

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in üstün özellikleri, mükemmellikleri.

kevser-i ahmed

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) cennetteki Kevser havuzu.

kumandan-ı rabbani / kumandan-ı rabbânî

 • Her şeyi terbiye eden Allah'ın seçtiği kumandan, Hz. Muhammed.

kur'an

 • Allah (C.C.) tarafından Hz. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâma Cebrâil Aleyhisselâm vâsıtası ile (yâni vahiyle) gönderilen ve beşeriyetin bütün saadet düsturlarını hâvi en mukaddes ve en son kitâb-ı semâvidir. Din ve dünyanın nizâmını en iyi şekilde bildirir, kâinatın neden ve niçin yaratıldığ

kureyş

 • Kökü Hz. İbrahim'e (A.S.) dayanan, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in de (A.S.M.) mensub olduğu Arab kabilesi.

kureyş kabilesi

 • Kökü Hz. İbrahim'e dayanan Peygamberimiz Hz. Muhammed'in mensup olduğu meşhur arap kabilesi.

kutb-u risalet

 • Risaletin başı.
 • Hz. Muhammed (A.S.M.)

leyle-i akabe

 • Nübüvvetin 11. yılında Mekke dışında Akabe denilen yerde Medine halkından bir topluluğun Hz. Muhammed (s.a.v.) ile konuşup İslâm'ı kabul ettikleri gece.

lihye-i şerif

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (A.S.M.) âit sakaldan bazıları. Sakal-ı Şerif.

lisan-ı ahmedi / lisan-ı ahmedî

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in dili.

liva-yı muhammedi / livâ-yı muhammedî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) sancağı.

livaü'l-hamd / livâü'l-hamd

 • Hz. Muhammed (s.a.v.)'in ahiretteki sancağı.

livaü'l-hamd-i ahmedi / livâü'l-hamd-i ahmedî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) bayrağı, kıyametten sonra Müslümanların altında toplanacakları sancak.

maarif-i muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) gösterdikleri, öğrettikleri.

mahbub-u hüda / mahbub-u hüdâ

 • Allah'ın sevgilisi. Hz. Muhammed Mustafa (A.S.M.)

mahiyet-i kudsiye-i ahmediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) mukaddes, kutsal mahiyeti, mânevî özü, gerçeği.

mahiyet-i muhammediye

 • Hz. Muhammed'e ait temel özellik.

makamat-ı muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) dereceleri, makamları.

mazmaz

 • (İbranice) Hz. Muhammed'in (A.S.M.) Suhuf-u İbrahim ve Tevrat'taki ismi.
 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) Tevrat'ta geçen bir ismi.

medain

 • (Medayin) Şehirler, medineler. Büyük memleketler.
 • Şimdi harabe olup İslâmiyyetten evvel yaşamış Kisralıların Nuşirevan zamanında kurdukları merkez-i hükümetleri olan büyük şehir. Peygamber Hz. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın doğduğu gece bu şehirdeki büyük sarayın eyvanları yıkılm

medeniyet-i muhammediye

 • Cenâb-ı Hakkın vahyi ile Hz. Muhammed'in (a.s.m.) getirmiş olduğu İslâm medeniyeti.

medinet-ün nebi

 • Eski ismi Yesrib olan ve Peygamberimiz Hz. Muhammedin (A.S.M.) türbesinin bulunduğu Medine şehri.

mefhar-ı kainat / mefhar-ı kâinat

 • (Mefhar-i Mevcudat) Kâinatın, kendisi ile iftihar ettiği zat mânâsına Hz. Muhammed'e (A.S.M.) alem olmuş bir tâbirdir.

mehasin-i hakikat-ı muhammediye / mehâsin-i hakikat-ı muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) bütün kâinatı kaplayan hakikatinin güzellikleri.

mekarim-i ahlak / mekârim-i ahlâk

 • Hz. Muhammed'in (A.S.M.) ahlâkına ve onun sünnet-i seniyesine ittiba ve imtisâl edenlerin ahlâkı.

meslek-i ehl-i sünnet

 • Hz. Muhammed'in sünnetine uyan, onun yolundan giden Müslümanların mesleği, takip ettikleri yol.

mevlid

 • Doğma. Dünyaya gelme.
 • Doğulan yer veya zaman.
 • Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın doğumunu anlatan manzum eser, dini manzume.
 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) doğumu, hayatı ile ilgili eser.

mi'rac

 • Merdiven, süllem.
 • Yükselecek yer.
 • En yüksek makam.
 • Huzur-u İlâhî. Peygamberimiz Hz. Muhammed (A.S.M.) Efendimizin, Receb ayının 27. gecesinde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna ruhen, cismen, hâlen çıkması mu'cizesi ki; en büyük mu'cizelerinden birisidir.

mi'rac-ı ekber-i muhammedi / mi'rac-ı ekber-i muhammedî

 • Hz. Muhammed'in büyük miracı.

mi'raciyye

 • Mi'raca âid. Mi'rac hakkında. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) Mi'rac mu'cizesi hakkında yazılmış manzume veya bu hususta yazılan eser.

mir'at-ı muhammed / mir'ât-ı muhammed

 • Allah'ın isimlerine bir ayna olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

mir'at-ı muhammediye / mir'ât-ı muhammediye

 • Allah'ın isimlerine ayna olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

mirac-ı ekber-i muhammed

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m) büyük miracı.

miraciye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) mi'rac-ı şeriflerinden bahseden eser.

misvak

 • Kullanılması pek çok faydalı olan ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) ehemmiyetle tavsiye ettiği, diş fırçası vazifesini de gören, hoş kokulu ve meyvesiz bir ağacın dallarından kesilip kullanılan parça.

mu'cizat-ı ahmediye

 • Hz. Muhammed'in (A.S.M.) mu'cizeleri.

mu'cizat-ı maiye / mu'cizât-ı mâiye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) su ile ilgili mu'cizeleri.

mu'cize-i ahmediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) mu'cizesi.

mu'cize-i bahire-i ahmediye / mu'cize-i bâhire-i ahmediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) ap açık mu'cizesi.

mu'cize-i kübra-i ahmediye / mu'cize-i kübrâ-i ahmediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) en büyük mu'cizesi.

mu'cize-i kübra-i muhammedi / mu'cize-i kübrâ-i muhammedî

 • Pemgamberimiz Hz. Muhammed'in (a.s.m.) büyük mu'cizesi.

mu'cize-i kübra-yı ahmediye / mu'cize-i kübrâ-yı ahmediye

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (a.s.m.) büyük mu'cizesi.

mu'cize-i muhammedi / mu'cize-i muhammedî

 • Allah'ın izniyle Hz. Muhammed'in (a.s.m.) gösterdiği mu'cize.

mu'cize-i muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) gösterdiği mu'cize.

muhammed-i arabi / muhammed-i arabî

 • Arap milletinden olan peygamberimiz Hz. Muhammed.

muhammed-i haşimi / muhammed-i hâşimî

 • Haşimoğulları soyundan gelen Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m.).

muhammed-i kureyşi / muhammed-i kureyşî

 • Kureyş kabilesine mensup olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

muhammedi / muhammedî

 • Hz. Muhammed'e (A.S.M.) mensub olan. Müslüman. (Ecnebi dillerinde geçen bu mânadaki tabirlere göre Muhammedî, Muhammedîlik: Müslüman ve Müslümanlık mânasına gelmektedir.)

muhammediyyun

 • Müslümanlar. Hz. Muhammed'in (A.S.M.) ümmetinden olanlar.

muhammedü'l-haşimi / muhammedü'l-hâşimî

 • Haşimoğulları soyundan gelen Peygamberimiz Hz. Muhammed.

muhammedü'n-nebi / muhammedü'n-nebî

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m.).

muhbir-i sadık / muhbir-i sâdık

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) bir ismi. Diğer Peygamberlere de denebilir. Çünkü hepsi sâdık, sağlam, doğru haberleri insanlara ulaştırmışlar, kendilerine bildirilenleri aynen bildirmişler, insanları doğruluğa, felâha, hakka, hakikata, imana dâvet etmişlerdir.

mühr-ü nübüvvet

 • Peygamberlik mühürü. Peygamberimiz Hz. Muhammedin (A.S.M.) iki omuzu arasındaki (sırtındaki) peygamberlik işareti.

muhtar

 • İhtiyar eden. Seçilmiş olan.
 • Hareketinde serbest olan. İstediğini yapmakta serbest olan. Hür.
 • Köyde veya şehrin mahallesinde seçimle o semtin idâre ve hükümet işlerini üzerine alan kimse.
 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) bir ism-i şerifi.

mukim-üs sünnet / mukîm-üs sünnet

 • Hz. Muhammed'in (A.S.M.) Tevrat ve Zebur'daki ismi, sünnet ikame eden.

mukteda-yı küll / muktedâ-yı küll

 • Herkesin her konuda uyduğu, örnek aldığı kişi, Hz. Muhammed (a.s.m.).

münhamenna / münhamennâ

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) "muhammed" mânâsında Tevrat'taki ismi.

müşeffah

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) "muhammed" mânâsında Tevrat'taki ismi.

mustafa

 • Seçilmiş, seçkin; Hz. Muhammed'in (a.s.m.) isimlerinden biri.

na't / نعت

 • Övme. (Arapça)
 • Hz. Muhammed'i övücü şiir. (Arapça)

naat / نعت

 • Övme. (Arapça)
 • Hz. Muhammed'i övücü şiir. (Arapça)

name-i nebeviye / nâme-i nebeviye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) mektubu.

nazar-ı ahmedi / nazar-ı ahmedî

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in bakışı.

nazar-ı muhammedi / nazar-ı muhammedî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) bakışı.

nebi aleyhisselam / nebî aleyhisselâm

 • Hz. Muhammed (a.s.m.).

nebiy-yi ahirzaman / nebiy-yi âhirzaman

 • Âhirzaman nebisi, peygamberi, Hz. Muhammed (a.s.m.).

nebiy-yi kureyşi / nebiy-yi kureyşî

 • Kureyş kabilesine mensup olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

nebiy-yi ümmi / nebiy-yi ümmî

 • Okuma ve yazma bilmeyen peygamber; yani beşerî ilimleri tahsil etmemiş ve ilmi İlâhî olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

nebiy-yi zişan / nebiy-yi zîşan

 • Şan sahibi Nebî; Hz. Muhammed (a.s.m.).

nebiyy-i ahirzaman / nebiyy-i âhirzaman

 • Âhirzaman peygamberi ve son peygamber olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

nebiyy-i efham

 • En büyük nebî, peygamber; Hz. Muhammed (a.s.m.).

nebiyy-i haşimi / nebiyy-i hâşimî

 • Haşimoğulları soyundan gelen Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m.).

nebiyy-i kureyşi / nebiyy-i kureyşî

 • Kureyş kabilesinden olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

nebiyy-i sadık / nebiyy-i sâdık

 • Doğru söyleyen nebî; Hz. Muhammed (a.s.m.).

nebiyy-i zişan / nebiyy-i zîşân

 • Şan sahibi Nebî; Hz. Muhammed (a.s.m.).

nebiyyü'l-haram

 • Mescid-i Haram Peygamberi, Hz. Muhammed'in (a.s.m.) isimlerinden biri.

nübüvvet-i ahmediye

 • Efendimiz Hz. Muhammed'in (a.s.m.) Peygamberliği.

nübüvvet-i ahmediyye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) peygamberliği.

nübüvvet-i muhammed

 • Hz. Muhammed'in peygamberliği.

nübüvvet-i muhammediye

 • Hz. Muhammed'in peygamberliği.

nur-u muhammed

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (a.s.m.) nuru.

nur-u muhammedi / nur-u muhammedî

 • Bütün varlıkların yaratılışının mayası, aslı, esası olan Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (a.s.m.) nuru.

peygamber-i zişan / peygamber-i zîşân

 • Yüksek şan ve şeref sahibi olan peygamber, Hz. Muhammed (a.s.m.).

peygamber-i zişan efendimiz hazretleri / peygamber-i zîşan efendimiz hazretleri

 • Yüksek şan ve şeref sahibi olan peygamber; Hz. Muhammed (a.s.m.).

rahmet-i mücesseme

 • Allah'ın sonsuz rahmetinin maddî cisim haline gelmiş hali olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

rahmeten lil'alemin / rahmeten lil'âlemîn

 • Bütün âlemlere rahmet olan; Hz. Muhammed (a.s.m.).

rahmeten-li-l-alemin / rahmeten-li-l-âlemin

 • Bütün âlemlere rahmet olan Hz. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm.

ravza-i mutahhara / روضهء مطهره

 • Hz. Muhammedin mezarının bulunduğu yer.

ravza-i pak-i ahmedi / ravza-i pâk-i ahmedi

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) tertemiz makamı, kabri.

resul-i ekrem / resûl-i ekrem

 • Allah'ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.).
 • Allah'ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

resul-i kerim / resul-i kerîm

 • Allah'ın çok şerefli ve değerli elçisi Hz. Muhammed (a.s.m.).

resul-i mücteba / resul-i müctebâ

 • Seçkin peygamber; Hz. Muhammed (a.s.m.).

resul-i rahman / resul-i rahmân

 • Rahmet ve şefkati bütün varlıkları kaplayan Allah'ın elçisi, Hz. Muhammed (a.s.m.).

resul-i sadık

 • Her haliyle doğru olan, sözleri ve hareketlerinde en küçük yalan olmayan Allah'ın elçisi Hz. Muhammed (a.s.m.).

resul-i zişan / resul-i zîşân

 • Şanlı peygamber, Hz. Muhammed (s.a.v.).
 • Büyük şan sahibi olan Allah'ın Resulü; Hz. Muhammed (a.s.m.).

resul-u ekrem

 • Allah'ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

resul-ü ekrem

 • Allah'ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

resul-ü ekrem (a.s.m.)

 • Allah'ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

resulü's-sakaleyn

 • İnsanların ve cinlerin peygamberi, Hz. Muhammed (s.a.s.)

risalet-i ahmediye / risâlet-i ahmediye

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in peygamberliği.

risalet-i muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) peygamberliği.

rıza-yı muhammedi / rıza-yı muhammedî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) rızası.

rıza-yı nebeviye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) rızası, izni.

rıza-yı peygamberi / rıza-yı peygamberî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m) rızası.

ruh-u muhammedi / ruh-u muhammedî

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in aziz ve pâk ruhu.

sada-yı muhammedi / sadâ-yı muhammedî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) dua için seslenmesi.

sadat-ı ehl-i beyt / sâdât-ı ehl-i beyt

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) soyundan gelen seyyidler.

saff-ı sahabe

 • Hz. Muhammed'i görmüş ve onun sohbetinde bulunmuş olan mü'min kimselerin oluşturduğu ilk insanlar.

safiyullah

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) bir ismidir. Bütün mahlukatta efdal ve Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ile onlardan seçilip çıkarılmış tertemiz mânâsına Safiyullâh denilmiştir. Hz. Adem'in de (A.S.) bir ismidir.

şah-ı levlak / şâh-ı levlâk

 • Yaratılanların şahı, kainatın yaratılış sebebi Hz. Muhammed (a.s.m.).

şah-ı levlaki / şâh-ı levlâki

 • Sen olmasaydın hitabına mazhar olan şah, Hz. Muhammed (a.s.m.).

şah-ı risalet

 • Risaletin Şahı. Hz. Muhammed (A.S.M.)

sahabe / sahâbe / صحابه

 • Hz. Muhammed'in sohbetlerine katılan müslüman. (Arapça)

sahabi / sahâbî / صحابى

 • Hz. Muhammed'in sohbetlerini katılan müslüman. (Arapça)

sahabiye

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmı sağ iken görmüş olan ve mü'mine olarak vefat etmiş bulunan kadın müslüman.

sahib-üt tac / sâhib-üt tâc

 • Tâc, sâhibi, İncil'de mezkur Hz. Muhammed'in (A.S.M.) ismi.

şahsiyet-i maneviye-i muhammediye / şahsiyet-i mâneviye-i muhammediye

 • Hz. Muhammed'in mânevî şahsiyeti.

salvele

 • Hz. Muhammed'e okunan salât ve selam duası.

sancak-ı muhammedi / sancak-ı muhammedî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) sancağı; kıyametten sonra, Müslümanların altında toplanacağı sancak.

şecere-i muhammediye

 • Muhammedî ağaç; Hz. Muhammed'in (a.s.m.) hakikati ve o hakikati doğrulayan her şey ve herkes.

şefaat-i nebeviye / şefâat-i nebeviye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) şefaati, af için Allah'a niyazda bulunması.

şefi'-ül ümem

 • Ümmetlerin şefaatçısı Hz. Muhammed (A.S.M.)

şefi-i ruz-i ceza / şefî-i rûz-i cezâ

 • Herkesin yaptığı tüm amellerin karşılığını alacağı mahşer gününde, mü'minlere şefaat edecek olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

şefiü'l-müznibinin varisi / şefiü'l-müznibînin vârisi

 • Âhiret âleminde günahkârların bağışlanması için şefaatte bulunacak olan Hz. Muhammed'in (a.s.m.) mirasçısı.

şems-i hidayet

 • Hidayet güneşi. Hz. Muhammed'in (A.S.M.) bir ismi.

şer-i ahmedi / şer-i ahmedî

 • Pegamberimiz Hz. Muhammed'in getirdiği şeriat; Allah tarafından bildirilen İlâhî emir ve yasaklara dayanan hükümlerin hepsi.

şeriat-ı ahmedi / şeriat-ı ahmedî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) getirdiği ve bildirdiği şeriat; İslâm dini.

şeriat-ı ahmediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) getirdiği şeriat, İlâhî kanun ve hükümler, İslâmiyet.

şeriat-i ahmediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) getirdiği şeriat, İlâhî kanun ve hükümler.

şeriat-ı garra-i ahmediye

 • Hz. Muhammed (a.s.m.) getirmiş olduğu parlak ve nurlu şeriat.

şeriat-ı garra-yı muhammediye / şeriat-ı garrâ-yı muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) getirdiği büyük ve parlak şeriat, İslâmiyet.

şeriat-ı muhammedi / şeriat-ı muhammedî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) şeriatı, tarif ettiği, getirdiği ve bildirdiği şeriat; İslâm dini.

şeriat-ı muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) tarif ettiği, getirdiği ve bildirdiği şeriat; İslâm dini.

şeriat-i muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) şeriatı, getirdiği ve bildirdiği İslâm dini.

seyf ibn-i ziyezen / seyf ibn-i zîyezen

 • Yemen padişahlarındandır. Hz. Muhammed'in (A.S.M.) bi'setinden evvel onun evsafını evvelki mukaddes kitaplarda görmüş ve iman etmiş ve müştak olmuştu.

seyyid-i kainat / seyyid-i kâinat

 • Kâinatın Efendisi Hz. Muhammed (a.s.m.).

seyyid-ül beşer

 • İnsanların seyyidi, efendisi olan Hz. Muhammed (A.S.M.)

seyyid-ül kevneyn

 • İki âlemin efendisi, seyyidi. Hz. Muhammed'in (A.S.M.) bir nâmı.

seyyidü'l-alemin / seyyidü'l-âlemîn

 • Âlemlerin seyyidi, efendisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

seyyidü'l-beşer

 • Bütün insanlığın büyüğü, efendisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.).
 • İnsanların efendisi, Hz. Muhammed.

seyyidü'l-beşer muhammed

 • İnsanlığın efendisi Hz. Muhammed (a.s.m.).

seyyidü'l-enbiya

 • Peygamberlerin Efendisi, Hz. Muhammed.

seyyidü'l-mürselin / seyyidü'l-mürselîn

 • Allah tarafından gönderilen Peygamberlerin Efendisi, Hz. Muhammed (a.s.m.).

sıdk-ı muhammed

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (a.s.m.) doğruluğu.

silsile-i şerafet ve siyadet / silsile-i şerâfet ve siyadet

 • Soyunun bir taraftan Hz. Hasan—şeriflik—, diğer taraftan da Hz. Hüseyin—seyyidlik—vasıtasıyla Hz. Muhammed'in (a.s.m.) soyundan gelme silsilesi.

sirac-ı vehhac / sirâc-ı vehhac

 • Etrafını aydınlatan, ışık saçan lamba; getirdiği dinle tüm karanlıkları iman nuruyla aydınlatan Hz. Muhammed (a.s.m.).

sırr-ı manevi-i dua-yı nebevi / sırr-ı mânevî-i dua-yı nebevî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) duasının mânevî sırrı.

siyer-i seniye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) hayatı, yüksek ahlâk ve vasıflarına dair yazılan kitap.

şuaat / şuâât

 • Işınlar, ışık hüzmeleri; Hz. Muhammed'in (a.s.m.) peygamberliğinin isbatına dair bir eser olup, 1921 yılında Üstad Said Nursî tarafından telif edilmiştir.

sultan-ı levlake levlak / sultan-ı levlâke levlâk

 • Hayatın ve herşeyin yüzü suyu hürmetine yaratıldığı; Hz. Muhammed.

sultanu'l-enbiya

 • Peygamberlerin Sultanı Hz. Muhammed.

sultanü'l-evliya

 • Bütün velilerin sultanı olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

sünen-i ahmediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) sünneti, ahlâkı ve yaşayış tarzı.

sünen-i muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) sünnetleri, ahlâk ve yaşayışı.

sünnet-i ahmediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) sünneti, hal, söz, tavır ve tasdikleri.

sünnet-i peygamberi / sünnet-i peygamberî

 • Peygamber sünneti, Hz. Muhammed'in sünneti.

şürefa / şürefâ / شرفا

 • Şerifler, Hz. Muhammed soyundan gelenler. (Arapça)

tabiin / tâbiîn

 • Hz. Muhammed'i görmüş olanlara yetişmiş olanlar, sahabeden sonraki nesil.

tarik-i ahmediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) gösterdiği velîlik yolu.

tarik-i muhammedi / tarîk-i muhammedî

 • Peygamber yolu, Hz. Muhammed'in (a.s.m.) yolu, sünneti.

tarikat-ı ahmediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) tarikatı olan sünnet yolu.

tarikat-ı muhammediye / tarîkat-ı muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) gösterdiği yol olan sünnet yolu.

tarikat-i muhammediye / tarîkat-i muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) velâyet yolu, şahsî kemalât yolu.

terbiye-i muhammediye

 • Hz. Muhammed'in insanlığa getirdiği terbiye.

tercüman-ı kelam-ı ezeli / tercüman-ı kelâm-ı ezelî

 • Allah'ın ezelî kelâmının tercümanı, Hz. Muhammed.

tercüman-ı zişan / tercüman-ı zîşân

 • Şanlı Tercüman; Allah'tan aldığı bilgileri insanların anlayacağı şekilde anlatan Peygamberimiz Hz. Muhammed.

tesbihat-ı nebeviye / tesbihât-ı nebeviye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) Cenâb-ı Hakkı yüceltmek için kullandığı ifadeler, tesbihler.

tübba'

 • Hz. Muhammed'in (A.S.M.) bi'setten evvel geleceğini haber veren ve şiiri ile imanını ilân eden bir Yemen Meliki.
 • Câhiliyetten evvel Yemen Padişahlarının nâmı.
 • Bir kuş cinsi.

ubudiyet-i muhammediye

 • Hz. Muhammed'in mükemmel kulluk ve ibadeti.

ulü'l-azm

 • Azamet, ciddiyet, sabır ve sebat sahibi büyük peygamberler; Hz. Mûsâ, Hz. İsa, Hz. Nuh, Hz. İbrahim ve Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m.).

ulü-l azm

 • Kat'i azim sahibi, ciddiyet, sabır, sebat sahibi büyük zâtlar, hususan peygamberler (Aleyhimüsselâm). Başta Hz. Muhammed (A.S.M.), İsa, Musa, İbrahim, Nuh (A.S.).

ulülazm peygamberler

 • Azimet, gayret, ciddiyet, sabır ve sebat sahibi büyük peygamberler; Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Mûsâ, Hz. İsa, ve peygamberimiz Hz. Muhammed'e verilen sıfat.

ümmet-i merhume-i muhammediye

 • Hz. Muhammed'e inanıp onun yolundan giden, Allah'ın rahmetine ermiş olan Müslümanlar.

ümmet-i muhammediye

 • Hz. Muhammed'e inanıp onun yolundan giden Müslümanlar.

umre-i nebevi / umre-i nebevî

 • Hz. Muhammed (A.S.M.) Efendimizin, hac farz olmadan evvelki haccı.

üstad-ı kudsi / üstad-ı kudsî

 • Kutsal üstad, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (a.s.m.).

üstad-ı mutlak

 • Her yönüyle üstad olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

varis-i muhammedi / vâris-i muhammedî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) vârisi, mirasçısı.

veladet-i ahmediye / velâdet-i ahmediye

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in doğuşu.

veraset-i muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) varisliği; Peygamberimizin iman ve Kur'ân hakikatlerini tebliğ vazifesine varis olma.

verd-i muhammedi / verd-i muhammedî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) gülü.

vesile-i salavat / vesile-i salâvat

 • Hz. Muhammed'e (a.s.m.) salat ve selâm gönderme sebebi.

yed-i emin

 • Kanunen güvenilir kimse olarak seçilen şahıs.
 • Mahkemece kendisine bir şey emanet olunan kimse.
 • Emniyetli, tehlikesiz ve korkusuz yer.
 • Hz. Muhammed'in (A.S.M.) bir lâkabı.

zat-ı ahmedi / zât-ı ahmedî

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in zâtı, kişiliği.

zat-ı ahmediye / zât-ı ahmediye

 • Yüksek velâyet sahibi olan Hz. Muhammed'in (a.s.m.) zâtı, şahsiyeti.

zat-ı kudsi / zât-ı kudsî

 • Mukaddes zât; Hz. Muhammed.

zat-ı mübarek / zât-ı mübârek

 • Mübarek, hayırlı, zât; Hz. Muhammed.

zat-ı muhammed / zât-ı muhammed

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (a.s.m.) zâtı, şahsiyeti.

zat-ı muhammed-i arabi / zât-ı muhammed-i arabî

 • Arapların arasında gelen Hz. Muhammed'in (a.s.m.) zâtı.

zat-ı muhammedi / zât-ı muhammedî

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in zâtı, şahsiyeti.

zat-ı muhammediye / zât-ı muhammediye

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in zâtı, şahsiyeti.

zat-ı nurani / zât-ı nûrânî

 • Nurânî, nurlu Zât; Hz. Muhammed (a.s.m.).

zat-ı risalet / zât-ı risalet

 • Kendisine kitap gönderilmiş olan Zât; Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m.).

zat-ı şerif / zât-ı şerif

 • Çok yüksek bir şeref sahibi olan Zât; Hz. Muhammed (a.s.m.).