LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Osmanlıca - Türkçe Sözlük'te Hikmet-i ifadesini içeren 102 kelime bulundu...

adalet ve hikmet-i ilahiye / adalet ve hikmet-i ilâhiye

 • Allah'ın adaleti ve hikmeti.

desatir-i hikmet-i sübhaniye / desâtir-i hikmet-i sübhâniye

 • Her türlü kusur ve noksandan yüce olan Allah'ın hikmet düsturları, prensipleri.

felsefe ve hikmet-i insaniye

 • İnsanların geliştirdikleri fikir, felsefe ve ilim.

harika-i hikmet-i rabbaniye / harika-i hikmet-i rabbâniye

 • Rab olan Allah'ın hikmet harikası.

hikmet-i alem / hikmet-i âlem

 • Âlemin hikmeti, herşeyin belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde olması.

hikmet-i aliye / hikmet-i âliye

 • Yüce gaye.

hikmet-i aliye-i beşeriyet / hikmet-i âliye-i beşeriyet

 • İnsanlığın yüksek hikmeti, gayesi.

hikmet-i aliye-i kainat / hikmet-i âliye-i kâinat

 • Evren ile ilgili yüksek bilgi.

hikmet-i ameli / hikmet-i amelî

 • İslâm ahlâkı.

hikmet-i ameliye

 • Pratik bilgi.

hikmet-i amme / hikmet-i âmme / حِكْمَتِ عَامَّه

 • Her şeyin alakâlı olduğu İlâhî gaye. Her şeyi kanun ve nizamına itaat ettiren umumi faydalar. Yaratılıştaki, kâinattaki umumi ve ilâhi gaye.
 • Herşeyi kuşatan hikmet.
 • Yaratılıştaki asıl maksat ve faydanın umûmîliği.

hikmet-i amme-i kainat / hikmet-i âmme-i kâinat

 • Bütün kâinatta geçerli olan hikmet.

hikmet-i atika

 • (Batlamyus'un) Dünya merkezli kâinat anlayışını kabul eden eski bilim ve felsefe.
 • Eski hikmet.

hikmet-i avrupaiye

 • Avrupa düşüncesi, Batı felsefesi.

hikmet-i azime / hikmet-i azîme

 • Büyük hikmet.

hikmet-i bahire / hikmet-i bâhire

 • Ap açık hikmet; bir gaye ve faydaya yönelik olarak, tam yerli yerinde olmanın ap açık oluşu.

hikmet-i basire / hikmet-i basîre

 • Her şeyi gören hikmet; herşeyi belli bir gayeye göre yerli yerinde yapan Allah'ın hikmeti.

hikmet-i bedayi'

 • Güzel sanat bilgisi. Güzel san'at sevme (estetik). (Farsça)

hikmet-i beşer / حِكْمَتِ بَشَرْ

 • İnsanın bilgi ve felsefesi.
 • Beşerî fen ve ilimler.

hikmet-i beşeriye

 • İnsanların bilgisi.

hikmet-i cedide

 • Yeni fen ve felsefe.

hikmet-i cüz-ü ihtiyariye

 • İnsanın elindeki seçim gücünün hikmeti.

hikmet-i dakika / حِكْمَتِ دَق۪يقَه

 • Dakik hikmet; ince ve derin olan İlâhî sebep, gaye.
 • İnce hikmet.

hikmet-i derc

 • Konma, yerleştirilme gayesi, esprisi.

hikmet-i diniye

 • Dinin hikmeti, sırrı.

hikmet-i ebediye

 • Allah'ın sonsuz hikmeti; herşeyi belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratması.

hikmet-i ecnebiye / حِكْمَتِ اَجْنَبِيَه

 • Batı felsefesi.
 • (İslâma) yabancı felsefe.

hikmet-i efgan

 • Ağlayıp sızlamanın hikmeti. Feryadın, inleyişin gizli sebebi. (Farsça)

hikmet-i esasiye

 • Temel hikmet.

hikmet-i ezeliye / hikmet-i ezelîye

 • Allah'ın ezelî hikmeti, herşeyi yerli yerinde ve bir gaye ve faydaya yönelik yapması.

hikmet-i felsefe

 • Felsefenin hikmeti.

hikmet-i felsefe-i insan

 • İnsan aklının ürünü olan felsefe hikmeti, ilmi.

hikmet-i felsefiye

 • Felsefî görüş, bilgi.

hikmet-i fenniye

 • Fen ve felsefe ilmi.

hikmet-i hakiki / hikmet-i hakikî

 • Felsefenin karşısında Kur'ân'ın koyduğu gerçek hikmet.

hikmet-i hakikiye

 • Gerçek hikmet.

hikmet-i halık / hikmet-i hâlık

 • Yaratıcının hikmeti.

hikmet-i hayatiye

 • Hayatta olmasındaki hikmet.

hikmet-i hilkat / حِكْمَتِ خِلْقَتْ

 • Yaratılış hikmeti ve gayesi.
 • Yaratılıştaki ilâhî maksad ve incelik.

hikmet-i hükumet / hikmet-i hükûmet / حِكْمَتِ حُكُومَتْ

 • Hükûmetin gözettiği fayda.
 • Hükûmetin icrâatındaki asıl maksad.

hikmet-i ihtilaf / hikmet-i ihtilâf

 • Anlaşmazlığın sebebi.

hikmet-i ilahi / hikmet-i ilâhî

 • Allah'ın herşeyi belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratması.

hikmet-i ilahiye / hikmet-i ilâhiye / حِكْمَتِ اِلٰهِيَه

 • Allah'ın her şeyi belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratması.
 • Allah'ın hikmeti. Mahlûkatın yaratılışında Allah'ın gayeleri.
 • Allah'ın yarattığı mahlukatta gözettiği asıl maksad ve fayda.

hikmet-i ilahiyye / hikmet-i ilâhiyye

 • Allah'ın hikmeti, yalnız O'nun bileceği iş.

hikmet-i iman

 • İman etmenin ardındaki hikmet, gaye.

hikmet-i imaniye

 • İmana dayalı hikmet ilmi.

hikmet-i imhal / hikmet-i imhâl

 • Zaman tanımanın sebebi.

hikmet-i insaniye

 • İnsanların ortaya koyduğu ilim.

hikmet-i intizam

 • Kâinatta var olan düzenin bir gaye ve faydaya yönelik olarak, mânâlı ve tam yerli yerinde olması.

hikmet-i ipham

 • Bir şeyi gizlemenin hikmeti.

hikmet-i irşad

 • Olması gereken keyfiyette doğru yolu gösterme ve yaşatmanın gayesi.

hikmet-i islamiye / hikmet-i islâmiye

 • İslâmî hikmet, ilim ve bilgi.

hikmet-i kainat / hikmet-i kâinat

 • Kâinatın yaratılmasındaki hikmet; herşeyin belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde olması.

hikmet-i kudsiye

 • Mukaddes, kusursuz ve eksiksiz hikmet.

hikmet-i kudsiye-i kur'aniye / hikmet-i kudsiye-i kur'âniye

 • Kur'ân'ın kutsal hikmeti, onun hikmet ilmi.

hikmet-i kur'an / hikmet-i kur'ân

 • Kur'ân'ın hikmeti.

hikmet-i kur'aniye / hikmet-i kur'ânîye

 • Kur'an'a mahsus hikmet.
 • Kur'ânî hikmet.

hikmet-i kur'aniye ve imaniye / hikmet-i kur'âniye ve imaniye

 • Kur'ân ve imandan gelen ilim, hikmet.

hikmet-i madde

 • İşin hikmeti.

hikmet-i mirac

 • Miracın hikmeti, gayesi ve anlamı.

hikmet-i mutlaka

 • Sınırsız hikmet; yaratılıştaki gaye, herşeyin yerli yerinde ve anlamlı oluşu.

hikmet-i muzahrefe

 • Görünüşte güzel ve süslü, gerçekte içi boş ve çürük felsefe.

hikmet-i nakkaşe

 • Nakış yapan bir hikmet, nakış ustası olan bir hikmet.

hikmet-i nazari / hikmet-i nazarî

 • Fen bilgileri.

hikmet-i nur-u irfan

 • Hikmetli, nurlu bilgi.

hikmet-i nüzul

 • İniş gayesi, hikmeti.

hikmet-i rabbani / hikmet-i rabbânî

 • Kâinatın Rabbi olan Allah tarafından herşeyin belirli gayelere yönelik olarak anlamlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratılması.

hikmet-i rabbaniye / hikmet-i rabbâniye

 • Allah'ın her şeyi terbiye ederek, muhtaç olduğu şeyleri verip bir fayda ve gayeye yönelik olarak, anlamlı ve yerli yerinde yaratması.

hikmet-i risalet

 • Peygamberliğin hikmeti.

hikmet-i rububiyet

 • Rububiyetin hikmeti.

hikmet-i samedaniye / hikmet-i samedâniye

 • Herşey Ona muhtaç olduğu halde Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah'ın kâinatta gözettiği gaye ve fayda.
 • Samed olan Allah'ın hikmeti.

hikmet-i şamil / hikmet-i şâmil

 • Kapsamlı, kuşatıcı hikmet.

hikmet-i şamile / hikmet-i şâmile

 • Kapsamlı, kuşatıcı hikmet.

hikmet-i san'at-ı rabbaniye

 • Bütün varlıkları yaratılış gayelerine göre terbiye edip idaresi ve egemenliği altında tutan Allah'ın san'atındaki hikmet, gaye, fayda, sır.

hikmet-i şer'iye

 • Şeriatin hikmeti, maksat ve gayesi.

hikmet-i şeriat ve islamiyet / hikmet-i şeriat ve islâmiyet

 • Şeriat ve İslâmiyet bilgisi, ilmi.

hikmet-i sermedi

 • Allah'ın sonsuz hikmeti.

hikmet-i tabiiye

 • Tabiatı konu alan fen ilmi.
 • Fizik bilgisi.

hikmet-i tahsis

 • Ait kılınmasının, özellikle seçilmesinin hikmeti, gayesi.

hikmet-i tahsisi

 • Ait kılınmasının hikmeti, gayesi.

hikmet-i tamme / hikmet-i tâmme

 • Tam ve mükemmel hikmet; eksiksiz ve yerli yerinde iş.

hikmet-i tamme-i sübhaniye / hikmet-i tamme-i sübhâniye

 • Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah'ın tam ve mükemmel hikmeti.

hikmet-i tecrübiye

 • Tecrübeye dayanan hikmet ve ilim.

hikmet-i teklif

 • İnsanlara dünya hayatında bazı sorumlulukların yüklenmesinin hikmeti, imtihan gayesi.

hikmet-i tekrar

 • Tekrarın hikmeti, sebebi.

hikmet-i teşri

 • Kanun yapma hikmeti. Allah'ın emir ve yasaklarında gözetilen Rabbanî incelikler.

hikmet-i teşri'

 • (Hikmet-i teşriiye) Şeriata dayanan kanun yapma ilmi. Şer'î ve Rabbanî kanunların hikmeti.

hikmet-i teşri'iye

 • Yasamadaki hikmet, kanun koymadaki gaye, fayda.

hikmet-i teşriiye

 • Şeriata ait ve Rabbânî kanunların hikmeti.

hikmet-i ulviye

 • Yüce hikmet.

hikmet-i vasia / hikmet-i vâsia

 • Geniş ve büyük hikmet, sebep ve gaye.

hikmet-i vazı' / hikmet-i vâzı'

 • Konulma gaye ve maksadı.

hikmet-i vücud

 • Bir şeyin var olmasının hikmet ve amacı.

hikmet-i yunaniye

 • Yunan felsefesi.

kitab-ı hikmet-i samedaniye / kitab-ı hikmet-i samedâniye

 • Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan ancak herşey Kendisine muhtaç olan Allah'ın hikmetlerle dolu kitabı, İlâhî amaç ve hikmetleri gösteren kitap.

kudret ve hikmet-i ilahiye / kudret ve hikmet-i ilâhiye

 • Cenab-ı Allah'ın kudret ve hikmeti.

nizam-ı hikmet-i ilahiye / nizam-ı hikmet-i ilâhiye

 • Cenâb-ı Hakkın hikmetle bu âleme yerleştirdiği düzen.

remz-i hikmet-i kainat / remz-i hikmet-i kâinat / remz-i hikmet-i kâinât / رَمْزِ حِكْمَتِ كَائِنَاتْ

 • Kâinattaki hikmetin ince işareti.
 • Kâinatın yaratılışındaki gayenin ince işareti.

sırr-ı hikmet-i ezeliye

 • Allah'ın herşeyi bir gaye ve faydaya yönelik olarak yapmasındaki sır.

sırr-ı hikmet-i hilkat

 • Yaratılış gayesinin sırrı.

sırr-ı hikmet-i ilahiye / sırr-ı hikmet-i ilâhiye

 • Allah'ın koyduğu hikmet, yarar, sebep ve faydanın sırrı, esprisi.

sırr-ı hikmet-i kainat / sırr-ı hikmet-i kâinat

 • Kâinatın maksat, fayda ve san'atının sırrı, esprisi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın