LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Hika ifadesini içeren 106 kelime bulundu...

ahabir

 • (Tekili: Ahbâr) Hikâyeler.
 • Rivayetler.

ahsenü'l-kasas

 • Kıssaların, hikâyelerin en güzeli.
 • Yusuf Sûresi.

arzu

 • Meşhur halk hikâyelerinden olan Arzu ile Kamber hikâyesinin kadın kahramanı.

dasıtan / dâsıtân

 • Destan, meşhur hikâye.

dasitane-i aşk / dâsitâne-i aşk

 • Aşk hikâyesi ve destanı.

dastan / dâstân / داستان

 • Destan. (Farsça)
 • Hikaye. (Farsça)
 • Masal. (Farsça)

destan / destân / دستان

 • (Tekili: Dest) Eller. (Farsça)
 • Hikâyeler, masallar. (Farsça)
 • Hile, tezvir, mekir. (Farsça)
 • Meşhur Zâloğlu Rüstem'in babasının nâmı. (Farsça)
 • Kahramanlık hikâyesi.
 • Hikaye. (Farsça)
 • Destan. (Farsça)
 • Masal. (Farsça)

efsane / efsâne

 • Masal. Uydurulmuş yalan hikâye.
 • Uydurulmuş hikâye, mitoloji.

efsane-perdaz

 • Hikâye yazan, masal uyduran, meddah, romancı. (Farsça)

ekasis

 • (Tekili: Kıssa) Kıssalar, ibretli hikâye ve dersler.

emsal / emsâl / امثال

 • (Tekili: Misâl) Denk. Benzer. Yaşları birbiriyle aynı olanlar.
 • Mat: Kat sayı.
 • (Mesel) Kıssalar, hikâyeler, romanlar, masallar, destanlar.
 • Hikayeler. (Arapça)
 • Masallar. (Arapça)

endar

 • Baştan geçen bir olay, vakıa, sergüzeşt, hikâye, kıssa. (Farsça)

engare

 • Tamamlanmayan, eksik kalan iş, nakış veya taslak. (Farsça)
 • Hikâye, efsâne, roman, kıssa. (Farsça)
 • Başdan geçen bir olayı tekrarlama. (Farsça)
 • Hesap defteri. (Farsça)
 • Utanarak geri geri çekilme. (Farsça)

esatir / esâtir

 • İlk zamanlara ait uydurma hikâyeler. Masallar. Mitoloji.
 • Saflar. Sıralar.
 • Uydurulmuş hikâyeler, mitoloji.

fesane

 • Asılsız hikâye. Masal. (Farsça)

fıkarat / fıkarât

 • (Tekili: Fıkra) Kıssalar, fıkralar, küçük hikâyeler.
 • Fasıllar, bölümler, kısımlar.
 • Cümleler, parağraflar.
 • Omurga kemiklerindeki boğumlar.

fıkarat-ı latife / fıkarât-ı latife

 • Hoş ve lâtif hikâyeler.

fıkarat-ı müntehabe / fıkarât-ı müntehabe

 • Seçkin hikâyeler.

fıkra

 • Yazıda bir bahis.
 • Parağraf.
 • Kanun maddelerinden her bir kısım.
 • Kısa haber.
 • Küçük hikâye.
 • Omurga kemiklerinin her biri.
 • Bend.
 • Kıssa.
 • Gazetelerde gündelik hâdiselerin kısaca yazılmış şekli.
 • Kısa yazı, küçük hikâye, nükteli hikâyecik.

fıkra-han / fıkra-hân

 • Hikâye söyliyen, fıkra anlatan. (Farsça)

haki / hakî / hâkî / حاكى

 • Anlatan. Hikâye eden.
 • Hikaye eden. (Arapça)

hakle

 • (Çoğulu: Hıkâl) İçinde binâ ve ağacı olmayan mezrea.

hengame-gir / hengâme-gir

 • Meddah, oyuncu. Hikâye söyleyici, hokkabaz. (Farsça)
 • Diş macunu, leke tozu gibi şeyler satan çığırtkanlar. (Farsça)
 • Kavgacı, gürültücü. (Farsça)

hikayat / hikâyât / حكایات

 • Hikâyeler.
 • Hikâyeler, olaylar.
 • Hikâyeler.
 • Hikayeler, öyküler. (Arapça)

hikaye / hikâye

 • (Hikâyet) Bir hâdiseyi anlatmak. Anlatma.
 • Olmuş bir hâdise.

hikaye-i tarihiye / hikâye-i tarihiye

 • Tarihî hikâye.

hikaye-i temsiliye / hikâye-i temsiliye

 • Kıyaslamalı, analojik hikâye.

hikaye-nüvis / hikâye-nüvis

 • Hikâye ve roman yazarı. Hikâyeci, romancı. (Farsça)

hikaye-perdaz / hikâye-perdâz

 • Hikâye anlatan, hikâye ve roman söyleyen. (Farsça)

hikayet / hikâyet / حكایت

 • Hikâye.
 • Hikâye.
 • Öykü, hikaye. (Arapça)

hikayet-i ayani / hikâyet-i ayânî

 • Görürcesine hikâye etme, anlatma.

hıkk

 • (Çoğulu: Hukuk - Hıkâk) Üç yaşını tamamlayıp dördüne girmiş deve.

hukk

 • (Çoğulu: Hukuk-Hıkâk) Hokka.

hüma kuşu / hümâ kuşu

 • Devlet kuşu. (Hikâyede: Gölgesi kimin başına düşerse o padişah olurmuş, derler. Hümâyun da buradan gelmiştir. Tayr-ı hümâyun, tâlih kuşu, uğur kuşu gibi isimlerle söylenir.)

hurafe / hurâfe / خُرَافَه

 • Uydurma hikâye ve rivayet.
 • Uydurma, bâtıl inanış. Masal. Efsane. Yalan hikâye.
 • Uydurma hikâye.

hüsn ü aşk

 • Güzellik ve muhabbet:
 • şeyh Galib'in manzum hikâyesi.

iktisas

 • Birinin izinden, ardından gitmek.
 • Kısas istemek. İntikam almak.
 • Kıssa.
 • Hikâyeyi veya bir haberi doğruca söylemek.

israiliyat

 • Zamanla hurafeye inkılâb etmiş, Yahudilikten kalma haberler, hikâyeler. İsrail oğullarına mahsus hikâyeler, hâdiseler.

kasas

 • Haber vermek. Hikâye etmek, anlatmak.
 • Tetebbu' etmek.
 • Tıb: Göğüs kemiği. Göğüs ortası.
 • Kıssalar, hikâyeler.

kays

 • Leylâ ile Mecnun hikâyesinin erkek kahramanı olan Amirinin adı.
 • Süngü miktarı.

kısas

 • Kıssalar. Fıkralar. Hikâyeler.
 • Kıssalar, hikayeler. (Arapça)
 • Kıssalar, hikâyeler.

kısas-ı meşhure

 • Meşhur kıssalar, hikâyeler.

kıssa

 • Fıkra. Hikâye. İbret verici hikâye. Vak'a. Mâcerâ. Rivâyet.
 • İbretli hikâye.
 • İbretli hikâye.
 • Anlatılan gerçek veya uydurma olay, hikâye.

kıssa-i acibe

 • Şaşırtıcı, hayrette bırakan ibretli hikâye.

kıssa-i meşhure

 • Meşhur ibretli hikâye.

kıssa-i musa

 • Hz. Mûsâ'nın hikâyesi.

kıssa-i temsiliye

 • Temsil tarzındaki kıssa, ibretli hikâye.

kıssa-i yusuf

 • Hz. Yusuf'un kıssası, hikâyesi.

kıssagu / kıssagû

 • Hikâye ve kıssa anlatan. (Farsça)

kıssagüzar / kıssagüzâr

 • Hikâye anlatan kimse, masal söyliyen kişi. (Farsça)

kıssahan / kıssahân

 • Hikâye söyliyen, kıssa ve masal anlatan. (Farsça)

kıssaperdaz / kıssaperdâz

 • Hikâye düzen kişi. Kıssacı, masalcı. (Farsça)

kıssat / kıssât

 • (Tekili: Kıssa) Kıssalar. Hikâyeler.
 • Kıssalar, hikâyeler.

levahık

 • (Tekili: Lâhık. Lâhıka) İlâveler, ekler. Lâhıkalar.

leyla / leylâ

 • Çok karanlık gece.
 • Arabi ayların son gecesi.
 • Leylâ ile Mecnun hikâyesinin kadın kahramânı.
 • Leylâ ile Mecnun hikâyesinin kadın kahramanı.

macera-yı hayatiye

 • Hayat hikâyesi, yaşanan olaylar.

magazi

 • Muharebeye âit hikâyeler. Gazâ hikâyeleri.
 • Savaşlar, muharebeler, gazalar.

mağazi / mağazî

 • Gaza hikâyeleri.

magza

 • Maksad, gaye, meram, istek, arzu.
 • (Çoğulu: Magazi) Harb hikâyeleri. Muharebe ve gazaya ait hikayeler.
 • Savaş, muharebe, gaza, harb.

mahki / mahkî

 • Hikâye olunmuş. Anlatılmış. Rivayet olunmuş olan.
 • Hikâye olunan.

mahkiyun anh / mahkîyun anh

 • Anlatılan, söz konusu olan; hikâyenin konusu olan şey, kimse.

mahkiyyun anh

 • Kendisinden söz edilen; hikâye kahramanı.

meddah

 • (Mübalâga ile) Çok çok medheden, sena eden.
 • Edb: Taklidli hikâyelerle halkı eğlendiren hikâyeci.

megazi / megâzî

 • Harp tarihi, gazâlara (savaşlara) dâir bilgiler, menkıbeler, hikâyeler.

menakıb / menâkıb

 • (Tekili: Menkıbe) Menkıbeler. Hayat hikâyeleri.
 • Menkıbeler. Velîlerin, Allahü teâlânın sevgili kullarının güzel iş, hareket, söz ve kerâmetlerini konu edinen hikâye ve hâtıralar, bu hususta yazılmış kitapları. Menkabenin çokluk şeklidir.
 • Hayat hikâyeleri.

menkabe

 • Meşhur kimselerin ahvâline dair hayat hikâyesi. Kıssa. Hikâye. Menkıbe.

menkıbe

 • Bir zâtın güzel iş, söz ve hallerini, hayâtını konu edinen hikâye ve hâtıralar. Çoğulu menâkıbdır.
 • Meşhur kimselerin hallerine dair hayat hikâyesi; kıssa.
 • Hayat hikayesi.

mesel / مثل

 • Bir umumi kaideye delâlet eden meşhur söz. Ata sözü. İbretli ve küçük hikâye.
 • Dokunaklı ve mânalı söz.
 • Benzer. Misil.
 • Delil. Hüccet.
 • Örnek, benzer, nümune.
 • Dokunaklı ve mânâlı söz.
 • Yararlı hikâye.
 • Delil, hüccet.
 • Atasözü, küçük hikâye.
 • Örnek. (Arapça)
 • Özlü söz. (Arapça)
 • Öğretici hikaye. (Arapça)

misal

 • Bir şeyin benzer hali. Benzer. Örnek.
 • Düş. Rüya.
 • Ahlâk ve âdâbla ilgili kıssa ve hikâye.
 • Bir şeyin örneği ve sıfatı. Kısas.
 • Gr: İlk harfi harf-i illet olan (yani; elif, vav veyahut da yâ olan) fiil veya kelime.

muhadese

 • (Hadis. den) Konuşma. Birbirine hikâye söyleme.

muhakat

 • Müşabehet eylemek. Bir kimseyi taklid etmek.
 • Birbirine hikâye söylemek.

muhazara

 • (Çoğulu: Muhazarât) (Huzur. dan) Hatırda tutulan şeyler.
 • Tarihi ve edebi fıkra ve hikâyeler anlatma.
 • Konferans verme.

muhazarat / muhazarât

 • (Tekili: Muhazara) Akılda tutulan faydalı bilgiler veya hikâyeler.

mürahik

 • Büluğ yaşına yaklaşmış erkek çocuk. Büluğ yaşına, yani oniki yaşına girip de baliğ olmayan erkek çocuğa denir. On beş yaşına kadar baliğ olmasa yine bu isim verilir. Kız çocuğuna ise: Mürâhika denir.

müsül-i faraziye

 • Farazî temsiller, hikâyeler.

müsül-ü faraziyye

 • Farazî temsiller, hikâyeler.

mutayebat

 • (Tekili: Mutâyebe) Eğlenceli hikâyeler. Fıkralar.
 • Şakalaşmalar, lâtife yapmalar.

mütemessil

 • Bir şeye benzeyen, bir şeyin suretine giren, cisimlenip görülen.
 • Kıssa, hikâye anlatan.

nakkal

 • (Nakl. dan) Nakledici.
 • Hikâyeci. Hikâye anlatan.

nakl

 • Bir şeyi başka bir yere götürmek, taşımak, yer değiştirmek.
 • Anlatmak, duyduğu bir şeyi başkasına hikâye etmek, rivâyet etmek.
 • Bir dilden başka dile çevirmek, terceme etmek.
 • Eski mest ve çizme.
 • Yırtık elbiseyi yamamak.

nakl-bend

 • Hikâyeci. Masal uyduran. (Farsça)

naklen

 • Nakil yoluyla. Anlatmak veya hikâye etmek suretiyle.

nedim / ندیم

 • (Çoğulu: Nedmân - Nüdemâ) Sohbet arkadaşı, meclis arkadaşı.
 • Tatlı konuşan. Güzel hikâye anlatan.
 • Büyük kişileri hikâye ve fıkralarıyla eğlendiren.
 • Padişahların ve yüksek rütbeli devlet ricalinin sohbet arkadaşı. (Arapça)
 • Güzel hikaye anlatan. (Arapça)

nekre-gu / nekre-gû

 • Tuhaf hikâyeler fıkralar anlatan. Gülünç sözler söyleyen. (Farsça)

nukul

 • Nakiller, rivâyetler. Başkasından anlatılanlar. Hikâyeler.

ravi / râvi / راوی

 • Rivayet eden. (Arapça)
 • Anlatan, hikaye eden. (Arapça)

ravi-i kıssa

 • Bir hâdiseyi hikâye eden. Hikâye anlatan.

raviyan

 • (Tekili: Râvi) Rivayet edenler. Hikâye anlatanlar.

rivayet / rivâyet / روایت

 • Hikâye edilen hâdise veya söz.
 • Bir hâdisenin başkalarına anlatılması.
 • Peygamberimiz'den (A.S.M.) işittiklerini veya sahabeden duyduklarını birisinin başkasına anlatması.
 • Kuyudan halk için su çekmek.
 • Hikâye edilen, anlatılan, hadîs nakli.
 • Nakletme, hikaye etme. (Arapça)
 • Söylenti. (Arapça)

roman

 • Hayalî veya hakiki, kitap halinde yazılmış büyük hikâye.
 • Eski Roma devletinin diline de Roman denirdi.

ruvat

 • (Tekili: Râvi) Hikâye edenler. Rivayet edenler.

sa'di / sa'dî

 • (M. 1193-1291) Şiraz'da doğmuş büyük bir İran şâiridir. Gülistan ve Divan'ında bol bol temsilî hikâyeler kullanmıştır.
 • Saadete, uğura mensub.

şathiyyat

 • Alaylı ve eğlenceli fıkra veya hikâyeler.

semer

 • Geceleyin kıssa söylemek, hikâye anlatmak.

semir

 • Arkadaş, refik.
 • Gece anlatılan kıssa ve hikâye.

serencam-ı hidayet / serencam-ı hidâyet

 • Hidâyetin hayat hikayesi.

sergüzeşt-i hayat

 • Hayat hikâyesi.

şevahık

 • (Tekili: şahika) Yüksek tepeler, şahikalar.

simer

 • (Çoğulu: Esmâr) Kıssa, hikâye.
 • Akşamdan sonra olan.

tahkiye

 • Hikâye etme.
 • Tahkiye etmek: Anlatmak, hikaye etmek.
 • Anlatmak. Hikâye etmek.

tarihçe

 • Hayat hikayesi.

tarihçe-i hayat

 • Hayat hikâyesi.

tarihçe-i hayat-ı maneviye / tarihçe-i hayat-ı mâneviye

 • Mânevî hayat hikâyesi.

ud'iyye

 • (Çoğulu: Eda'i) Mesel, hikâyat.
 • Bilmece, yanıltmaç.

üsture / üstûre

 • Edb: Efsane, uydurma hikâye demek olan "esâtir" kelimesinin müfredidir.
 • Efsane, uydurma hikâye, mitoloji.

vamık

 • Seven. Âşık, sevdalı.
 • Meşhur bir hikâyede Azra'nın âşığının ismi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın