LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Hedef ifadesini içeren 81 kelime bulundu...

amaç / âmâç

 • Saban demiri. (Farsça)
 • Hedef, nişan tahtası. (Farsça)

amac / âmâc / آماج

 • Hedef. (Farsça)
 • Nişan tahtası. (Farsça)

amaç-gah / âmâç-gâh

 • Nişan atılan yer, nişan yeri. Hedef mahalli. (Farsça)

balistik

 • yun. Merminin ateşlendikten sonra hedefe varıncaya kadar uğradığı te'sirleri tedkik edip inceleyen ilim dalı.

belağat-ı beyan / belâğat-ı beyan

 • Açıklama ve ifadenin yerine ve hedefine ulaşması.

burcas

 • Hedef. Yüksek bir yerde bulunan nişangâh.

dam

 • Tavan, hedef.

delil

 • İşaret, alâmet; kendisine, doğru bir bakış açısıyla bakıldığında istenilen hedefe ulaştıran şey.

ehdaf / ehdâf / اهداف

 • (Tekili: Hedef) Hedefler, nişan alınan yerler.
 • Yüksek yerler.
 • Meramlar, talebler, arzular, istekler, gayeler, maksadlar, kasıtlar.
 • Hedefler. (Arapça)

feleği müsait

 • Talihi, bahtı ve şansı müsait; hedefe ulaşmada büyük kolaylıklara mazhar.

garam

 • Helâk. Mahv.
 • Aşk. Sevdâ. şiddetli arzu.
 • Hedef.

garaz-ı külli / garaz-ı küllî

 • Genel hedef, bütün unsurları içine alan kapsamlı gaye.

gàyat / gàyât

 • Gayeler, hedefler.

gayatü'l-gayat / gâyâtü'l-gâyât

 • Gayelerin gayesi, asıl gaye ve hedef.

gaye-i dünya

 • Dünyanın amacı, hedefi.

gaye-i emel

 • Emelinin gayesi, arzu edilen hedef.

gaye-i hayal

 • Hayalin amacı, hedefi.

gaye-i maksat

 • Ulaşılmak istenen gaye, hedef.

gayetteki kemal / gayetteki kemâl

 • Hedefteki mükemmellik.

gayetü'l-gayat / gayetü'l-gâyât

 • Gayelerin gayesi, gayelerin son noktası, esas hedef.

gayetü'l-gaye / gâyetü'l-gâye

 • Gayelerin gayesi, son noktası, esas hedef.
 • En son derecede, hedeflenen son amaç.

hassas bölgeler

 • Sivil savunmada düşmanın hedef tutacağı bölgeler. Her hassas bölgenin ehemmiyeti aynı değildir. Hava savunması bakımından eldeki imkanlar ve hassas bölgeler arasında öncelik tesbitine ihtiyaç vardır. Hassas bölgeler, sırasıyla:1) Atomik vurucu üslerin bulunduğu bölgeler.2) Yüzeyden yüzeye füze üsler (Türkçe)

hedef / هدف

 • Amaç, hedef. (Arapça)

hedef-i amal / hedef-i âmâl

 • Gaye-i hayâl. Ulaşmak istenilen hedef.

hedef-i garaz

 • Kasdolunan hedef, maksat.

hedef-i hücum

 • Hücum ve saldırının yapıldığı hedef.

hedef-i kasd

 • Kastettiği hedef, maksat.

hedef-i kast

 • Kastedilen hedef.

hedef-i maksat

 • Asıl gaye, esas hedef.

hedef-i ruh

 • Ruhun hedefi.

hikmetçe

 • Hikmet yönünden; belli bir amaç ve hedefe yönelik olarak.

hikmetli

 • Belli bir amaç ve hedefe yönelik olan.

hırs-ı hakiki / hırs-ı hakikî

 • Allah rızası ve âhiret için gösterilen ve gerçek hedefine yönelen hırs.

hiss-i şaika

 • İnsanları bir hedefe teşvik eden, şevklendiren, duygu.

ihdaf

 • Gelip çatmak. Karşısına dikilip durmak. Hedef olmak.

ihtilaf-ı turuk / ihtilâf-ı turuk

 • Hedefe giden yolların birbirinden farklı ve çeşitli olması.

ille-i gaiye

 • Asıl hedef, gerçek sebep.

illet

 • Hastalık, sebep, gaye, hedef.

inad-ı mecazi / inad-ı mecazî

 • Gerçek hedefine yöneltilmeyen gereksiz ve faydasız inat.

intişar-ı arzani / intişar-ı arzanî

 • Hedefin sağ veya sol taraflarına düşen mermilerle, hedef arasında kalan mesafe.

istihdaf / istihdâf / استهداف / اِسْتِهْدَافْ

 • Hedef edinmek, hedef saymak.
 • Hedef gibi karşıda durmak.
 • Erişilmek istenilen netice ve gaye.
 • Hedef edinme, gaye edinme, amaçlama.
 • Hedef edinme.
 • Hedef edinme. (Arapça)
 • İstihdaf eylemek: Hedef edinmek. (Arapça)
 • Hedef alma.

ittihad-ı islam cemiyet-i kudsiyesi / ittihad-ı islâm cemiyet-i kudsiyesi

 • Bütün Müslümanların birliğini sağlama gibi mukaddes bir hedef için faaliyet gösteren bir topluluk.

ittihad-ı maksat

 • Aynı hedefte birleşme.

kadir-endaz

 • İyi ok atan ve attığı her oku hedefe isâbet ettiren kimse. (Farsça)

kamkar / kâmkâr

 • İsteğine ulaşmış. Matlubunu elde etmiş. Hedef ve gayesine varmış. (Farsça)
 • Mutlu, bahtiyar, mes'ud. (Farsça)

karavana

 • Bakırdan yayvan yemek kabı.
 • Kışla, okul, hastahane gibi müesseselerde tevzi edilecek yemeği içine koydukları kap.
 • İnce ve yassı elmas.
 • Atışta hedefe vuramama.

kasd

 • Hedef, maksat.

kasd-ı ilahi / kasd-ı ilâhî

 • Allah'ın kasdı, isteği, hedefi.

kast

 • Amaç, hedef.

lemeat-ı kast / lemeât-ı kast

 • Amaç ve hedefi gösteren parıltılar.

mahall-i maksud

 • Hedeflenen, varılmak istenen yer.

makasıd-ı kur'aniye / makasıd-ı kur'âniye / makâsıd-ı kur'âniye

 • Kur'ân-ı Kerimin maksatları, hedefleri, gayeleri.
 • Kur'ân'daki maksatlar ve hedefler.

makasıd-ı meşrua

 • Meşru gayeler, hedefler.

makàsıd-ı ulya / makàsıd-ı ulyâ

 • En yüce gayeler, hedefler.

maksad-ı ilahi / maksad-ı ilâhî

 • Allah'ın maksadı, hedefi.

maksad-ı insani / maksad-ı insanî

 • İnsanî hedef.

maksatsız

 • Gayesiz, hedefsiz.

maksud-u asli / maksud-u aslî

 • Asıl gaye, hedef.

maksut olan

 • İstenilen, hedeflenen.

maruz bırakılma / mâruz bırakılma

 • Açık hâle getirilme, açık hedef yapılma.

mesalik-i hamse

 • Belli bir hedefe ulaşmak için belirlenen beş yöntem ve yol.

mesil-i garaz / mesîl-i garaz

 • Hedefin, maksadın mecrası, akıntı yatağı.

meslek ve meşreb

 • Bir hedefe ulaşmak için takip edilen tarz ve metod.

meşreb-i hal / meşreb-i hâl

 • Mânevî haz ve feyiz almayı hedef kabul eden tasavvufî bir yöntem.

müstehdif

 • (Hedef. den) Hedef tutan. Hedef tutulan. Hedef gibi dikilip duran.

nebve

 • Uzaklaşmak.
 • Ok hedefe varamamak.
 • Bir yerin havasının mizaca uygun olmaması.
 • Kılıncın vurulan şeye saplanmayıp geri sıçraması.
 • Pek çirkin ve kötü suretten gözün kaçması.

nişan

 • İz. Nişan. Alâmet. İşaret. (Farsça)
 • Yara izi. (Farsça)
 • Hedef, vurulması istenen nokta. (Farsça)
 • Hâtıra için dikilen taş. (Farsça)
 • Taltif için verilen madalya. (Farsça)
 • Evlenmeden önceki anlaşma ve karar işareti veya merasim. (Farsça)
 • Tuğra. (Farsça)
 • Ferman. (Farsça)

nişande

 • Hedef. Nişan olarak dikilmiş şey.

nişangah / nişangâh

 • Hedef yeri. Nişan tahtası. (Farsça)
 • Silâh namlusunun üstünde bulunan, nişan almağa yarayan kısım. (Farsça)

nur-u kast

 • Amaç ve hedef nuru, ışığı.

reşadet-penah / reşâdet-penâh

 • Kendisine sığınanları koruyan ve doğru hedefe ulaştıran; Sultan Reşat.

saib

 • (Savab. dan) Maksada uygun.
 • Hedefe doğru ulaşan.
 • Doğru. Yanlışsız. Yanlışlık yapmayan.

sevkiyat-ı askeriye

 • Askerlerin belli hedeflere doğru yönlendirilmesi.

taaddüd-ü mesalik

 • Hedefe ulaştıran yol ve yöntemlerin çokluğu.

tahsis edilen

 • Bir hedef ve netice için ayrılan.

urz

 • Mania, engel. Açıktan hedef gibi bir şeye mâruz olup duran.
 • Hâcet, ihtiyaç.
 • Taraf, nâhiye, cânip.
 • Vasat, orta.

urza

 • Hedef.

usul

 • (Tekili: Asıl) Ana, baba. Cedler.
 • İstinadgâh.
 • Râcih delil, kaide. Asıllar, kökler, temeller. Bir ilmin asıl mevzuundan önce öğrenilmesi lâzım gelen esaslar. Bir hedefe ulaşmak için tutulan düzenli yol.
 • Tarz, metod, tertip.

vesile

 • Yol, hedefe ulaştıran şey.

vesile-i makasıd

 • Maksat ve hedeflere ulaştıran araç.

vezn-i kasdi / vezn-i kasdî

 • Kasıtlı, bir hedefe yönelik yapılan ölçü.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR